Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

3 EYLÜL 1983 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/3. Ozetle Arafathn konuşması Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat, Cenevce'de yapılan Uluslararası Filistin KonferansVnda bir konuşma yaptu tı Avupa ülkelerini Filistin so,nu konusunda "içten davranmamakla" suçlayan FKÖ Lideri "Batı Avrupa, Filistinlilerin istekleri karşısında içtenliksiz cevaplarla yetiniyor" dedl Arafat, Amerika ve Avrupa ülkelerinin takmdıklan tutumla "sömürgeci ve yayılmacı ülkelerin mantığını" izlediklerini söyledL Reagan, Eissenhomer uçak gemisinin Beyrut açıklarında beklemesini emretti ABD Beyrut sulamna çıkarma birliği yolluyor Dürzi milis olmasından kuşku duyulan çok sayıda M uslümamn gözleri bağlı olarak bölgeden götürüldüğü belirtiliyor. AP ajansının haberine göre, Batı Beyrut'un b a a mahalleleri, hâlâ milislerin denetiminde. Uluslararası havaalanı yakınlannda, ABD Barış Gücü askerlerinin bulunduğu bölge yakınlanndaki iki mahallenin tümüyle Şii ve Dürzilerin denetiminde olduğu, Lübnan askerlerinin bu mahallelere giremedikleri belirtiliyor. Askeri gözlemciler, Lübnan ordusunun, yetkililerin iddia ettiği gibi, Batı Beyrut'ta denetimi sağlayamadıklannı kaydediyor. Batı Beyrut'taki çatışmalan izleyen bir Amerikalı askeri yetkili çatışmaların "İkinci Dünya Savaşından bu yana meydana gelen en şiddetli sokak çatışmalan olduğunu" söyledi. Beynıt'un doğu kesiminde, Dürzilerin katliam yaptığını öne süren Hıristiyanlar genel grev düzenledi. Lübnan Devlet Başkanı Emin Cemayel'in görüşme çağnsım reddeden Şii ve Dürzi liderlere, solcu Morabiton grubu lideri 1brahim Koleylat da katıldı. Dürzi lider Velid Cnnblat ve Şii lider Nebih Berri Cemayel'in çağnsını reddfderek, Lübnan ordusunu katliama girişmekle suçlamışlardı. Velid Cunblat önceki gün Şam'da yaptığı açıklamada, milislerinin, herhangi bir saldın karşısında, Uluslararası Banş Gücüne karşı savaşabileceklerini söyledi. Cunblat, Cemayel'i Lübnan'da diktatörlük kurmaya çalışmakla suçladı ve Uluslararası Banş Gücünün de Cemayel'e bu konuda yardımcı olduğunu söyledi. Berri ise, Lübnan'a Banş Gücü olarak gelen Amerikan askerlerinin, Müslümanlara karşı savaş açtıklannı söyledi. Dürzi ve Şiiler Lübnan ordusunu Müslümanlan katletmekle suçlarken, Lübnanlı Falanjistler, Dürzi milislerin 40 kişiyi katlettiklerini iddia etmişlerdi. DÜNYADA BUGÜN AIİ SİRMEN 2000 bin askerden oluşan çıkarma birliği tanklar, roketler, Harrier uçaklan ve Cobra helikopterleriyle donatılmıs durumda. Dış Haberler Servisi Lübnan askerleriyle, Şii ve Dürzi milisler arasmda, Batı Beyrut'un denetimi için çarpışmalar sürerken, ABD Beyrut açıklanna 2000 kişilik yeni bir çıkarma birliği gönderiyor. Aynca Eissenhower uçak gemisinin Beyrut açıklannda beklemesi emredildi. "Dostluk ziyareti" AP ajansının haberine göre, Bir Çin hapishanesinde casus Başkan Reagan Beyrut'taki 1200 luk suçundan 20 yıl yatan eski Amerikan Barış Gücü askerinin CIA ajanı John Downey 10 yıl güvenliğinin sağlanması amacıysonra "dostluk ziyareti"yapmak la, Hint Okyanusu'nda bulunan üzere Çin'e gitti Downey, "Çin ABD donanmasının amfıbik hakkmda çok şey öğreneceğimizi kuvvetlerinin bir kısmının BeyveABDÇin dostluğunun gelişrut açıklarına gönderilmesini tirilmesine katkıda bulunacağıemretti. Çıkarma birliğinde 2000 mızı umuyorum" dedi Downey deniz piyadesi, M16 tankları, 1952 yılında casusluk suçundan kariyerler, 105 milimetrelik topömür boyu hapis cezasına çarp'lar, 81 milimetrelik havan topturumış, 1973 yıhnda "iyihaligöları, tanksavar roketler ve M60 rüldüğü" gerekçesiyle sahverilağır makineli tüfekler bulunumiştt John Downey ABD'ye yor. Çıkarma birliğinde aynca döndükten sonra Çin lehinde dikine havalanabilen altı adet Inpropaganda yapmıs ve ABDÇin giliz Harrier uçağı da bulunuyor. dostluğunun gelişmesi için çaba Bu uçaklar, tngiltere'yle Arjantin harcamıştL arasmdaki Falkland savaşında kullanılmıştı. Çıkarma birliğinNATO manevraları de aynca dört adet Cobra heli250 bin askerin katıldığı NAkopteri de yer ahyor. TO manevraları dün F. AlmanBeyaz Saray sözcüsü Lerry ya'da başladu Manevralar nedeSpeaks, konuyla ilgili açıklamaniyle açıklama yapan NATO Gesında, Lübnan'daki Amerikan nel Sekreteri Joseph Luns, AmeBarış Gücü askerlerinin güvenrikan füzelerün yerleştirilmesi liklerinin sağlanması için gerekkaranna tepki gösterenleri "sali tüm önlemlerin alınacağını vaşı ilerletmekle" suçladı. söyledi. Speaks, 2 bin kişilik kuvvetin şu anda Beynıt'a çıkar Lübnan Yine Karıştı Ortadoğu'nun en karışık ülkesi Lübnan son günlerde, bir kez daha karışıkhğın doruğuna ulaştı. Başkent Beyrut'ta son bir haftada meydana geien çatışmalar sırasında 54 kişinin öldüğü açıklandı. Ölenlerin yirmialtısı Lübnanlı asker veya milisler, dördü Fransız, ikisi Amerikalı, yirmiikisi de Lübnanlı sivillerden oluşuyor. Lübnan'daki son olayların iç nedenlerine eğilmeden önce, olayların yeni yeni dış sorunlarla karşı karşıya olan Fransa'daki ve özellikle ABD'deki iktidarı güç durumda bıraktığmı belirtmek gerek. Başkan Reagan seçim yılına girmeye hazırlanırken, Orta Amerika'dan sonra, Lübnan'daki girişimleri yüzünden de, kendi sağından ve solundan sert eleştirilerle karşılaşıyor. Gerçekten, tutucuların en uç kanadında bulunan Senatör Barry Goldvvater, Lübnan'daki politikasını ve uluslararası barış gücündeki deniz piyadelerinin sayılan ile sorumluluklarının sınırlannı degiştirmeyeceğinı açıklayan Reagan yönetımine karşı, "Lübnan'da Amerikalılann öleceğini daha önce de söylemiştim. İşte görüyorsunuz evlatlanmız oralarda ölüyorlar. Bir an önce oradakı deniz piyadelerini çekmezsek yine ölecekler" derken, Ohio Senatörü olan ve Başkanlık seçimlerine partisınin adayı olarak katılmayı amaçlayan Demokrat John Gleen ise 1975 Mayaguez olayından bu yana ABD'nın ilk kez karşı karşıya geldiği bu olayın, Amerikan askerlerinin bir savaş sırasında öldürülmeteri anlamını taşıdığını, Başkan'ın Lübnan Uluslararası Banş Gücündeki Amerikan askerlerinin vahığının sürmesi için Kongre'ye başvurmasının kaçınılmaz olduğunu ileri sürmektedir. Lübnan olaylanndaki iç dinamiğe bakınca, burada da oldukça şaşırtıcı bir durumla karşılaşıyoruz. Son olaylar, Dürzilerin de desteğine sahip olan Şiiler tarafından başlatılmıştır. Olay şaşırtıcıdır, çünkü, Nabih Beri yönetimindeki Şiiler, Velid Canbulat'ın ilerici Uiusal Selamet Cephesine katılmayı kabul etmedikleri gibi, Emin Cemayel'in seçilmesinde de ona destek olmayı kabul etmişlerdir. Gerçekte, Emin Cemayel'i Müslümanlar arasmda destekleyenler, yalnızca Şiiler ve onların lideri değildi. "llımlı" diye nitelendirilen bir kısım başka Müslüman gruplar da, Emin Cemayel'e, istemeyerek de olsa arka çıkmışlar, öte yandan içeriğine karşı oldukları Lübnan İsrail Anlaşmasına bile razı olmuşlardı. Bu durumda, olayın şaşırtıcılığının nedeni kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şiilerin ve artık onları destekledikleri belli olan öbür "ılımlı" Müslümanlann bu tutumlanna neden olan davranış ise Emin Cemayel'in, Lübnan'da gücü sınırlı olan merkezi otoritenin politik ve askeri kanadını, bağnaz Hıristiyanlar ve özellikle Falanjistlerle doldurmuş olmasıdır. Lübnan'da kendi göruşlerinin bir yana bırakılması pahasına, Cemayel'i, salt bir ulusal biıiiğin ilk adımlannın atılması, ön ortamının hazırlanması için desteklemiş olanlar şimdi büyük bir düş kınklığına uğramış, belki de bu yoldaki son umutlarını da yitirmiş bulunmaktadırlar. İsrail'in Lübnanlı Müslümanlara karşı açıkça Falanjistleri desteklemelerinin yanısıra, son olaylar, Uluslararası Barış Gücünün ya da hiç değilse bunlar arasmda bulunan ABD kuvvetlerinin de aynı doğrultuda bir politika izlemeye yatkın olduklarını ortaya koymuş bulunmakladır. Bu durumda, Lübnan'da dağılmış bulunan ve var olduğu zaman bile her an pamuk ipliğine bağlı olan ulusal bırliğın değilse bile, uzlaşmanın ya da hiç değilse barış içinde birarada, ya da yanyana yaşamanın koşullannın yeniden yaratılmasının çok güç hatta imkânsız olduğu görülmektedir. Şu anda Lübnan'da eski "nazik dengeyi" bile yeniden sağlayabilecek bir iç ve dış gücün bulunmadığı acı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yeni etkenlerin ve öğelerin devreye girememesi halinde Lübnan parçalanma yolunda biraz daha ilerleyecektir. Son olayların bir kez daha ortaya koyduğu bir başka acı gerçek ise, bu ülkedeki karışıklıkları Filistinlilere bağlamak isteyenlerin ne denli haksız olduklarıdır. Gerçekten yeniden karışan ve icsavaşın en kanh günlerini aratmayacak bir ortama bürünen Beyrut'ta artık Filistinliler yoktur. LÜBNAN ZIRHLISI: Batı Beyrut'da Lübnan askerleriyle Şii ve Dürzi milisler arasmdaki çarpışmalar sokaksokaksürüyor. Lübnan hükumel yetkilileri, Batı Beyrut'ta denetimi sağladıklannı öne sürerken, bazı mahallflerin hâlâ Şii ve Dürzilerin denetiminde olduğu bildiriliyor. Lübnan askerleri milisleri yakalamak için evleri teker teker anyor, kuşkulu gordüklerini gözleri baglı olarak uzaklaştınyor. tılmayacağım, ancak bu birliklerin gerektiğinde çatışmalara müdahale edeceklerini belirtti. Beyrut'ta iki Amerikan askerinin ölmesi 14'ünün yaralanması üzerine tatilini yarıda kesen Reagan, Eissenhower uçak gemisinin Beyrut açıklannda beklemesini emretti. ABD askeri yetkilileri, 2000 bin kişilik çıkarma birliğinin bir bafta içinde Lübnan sularına girebileceklerini kaydettiler. ABD'hin açıklamasının hemen ardından, Fransız yetkilileri de uçak gemisi "Foco"un dün Beynıt'a doğru hareket ettiğini duyurdular. Yetkililer, Fransız uçak gemisinin Beyrut açıklannda demirleyeceğini ve başkentteki Fransız askerlerine destek sağlayacağım bildirdi. Lübnan askerleriyle Şii ve Dürzi milisler arasmda, Batı Beyrut'un denetimi için meydana gelen çarpışmalar, sokak sokak sürüyor. Lübnan askerlerinin Batı Beyrut'un Müslüman mahallelerinde evleri tek tek aradığı belirtiliyor. Aramalarda çok sayıda silah ele geçirildiği, Şii ve Lîbya lîderî Kaddafi: ABD saldırırsa Avrupa'daki üslerini havaya uçıınıruz TRABLUS, (a.a.) Libyanın 14. yıldönümü nedeniyle bir konuşma yapan Libya lideri Albay Muammer Kaddafi, Amerika'nın Libya'ya saldırması halinde Libya'nın da Avrupa'daki ABD üslerini bombalayacağını söyledi. Kaddafı'nin açıklamasınm ardından, Çad'daki Libya ve Gukuni birliklerinin Um ÇaJuba kentine büyük bir saldın gerçekleştirdiği bildirildi. Çad hükümet yetkililerinin açıklamasma göre, başkent Ncamina'nın 640 kilometre kuzeyinde bulunan Um Caluba'da bulunan mevzilere 3000 kişilik bir kuvvet saldırdı. Yetkililer saldırının geri püskürtüldüğünü bildirdi. Onceki akşam, Trablus'daki yeşil meydanda halka hitaben yaptığı 90 dakika süren konuşmasında Kaddafi, Mısır ve Sudan'ı da, Birleşik Amerika'nın köleleri haline gelmekle suçladı. 15 bin kişiye hitaben yaptığı konuşmada Kaddafi, "Eğer Amerika topraklanmızı işgal etmeye kalkarsa, erişebileceğimiz tüm Amerikan üslerini bombalanz, aynca, Sirte Korfezi'ne girecek olan her Amerikan gemi sine saldıracak ve batıracagız" dedi. Kaddafi'nin, konuşması sırasında Çad iç savaşına değinmemesi ve Fransa'ya çatmaması dikkati çekti. Kaddafi'nin bu tutumu, Fransa ile Libya arasmda Çad sorunu konusunda mutabakata vardıklan yolundaki söylentileri artırdı. Çad iç savaşında Libyatarafındandesteklenen Veddeye*yi törenlerde, yardımcı Albay Vadal Abdül Komouge temsil etti. Veddeye'nin bir aydan bu yana görülmemesi, öldüğü yoiundaki söylentilere yol açmakta. Konuşmasında Lübnan'daki çok uluslu banş gücüne de değinen Kaddafi, "Bu kuvvetler Beyrut'a barış getirmeye değil, kenti işgal etmeye geldiler" dedi. Kaddafi'nin konuşmasından sonra, Libya ordusu, yaklaşık iki saat süren bir resmi geçit yaptı. Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl 'un İsrail 'e yapacağı ziyareti iptal etmesi, Kudüs'ün en lüks iki otelinde çaltşanlann büyük bir duş kınklığtna uğramasına neden oldu, aynca her iki otelin yöneticUeri de, büyük zarara uğradıklannı açıkladüar. Başbakan Helmut KohVun ve beraberindeki heyetin Kudüs'e gelişinde kalacağı "King David" Oteti'nin 50 odası ile gazetecüer ve diğer yetkililerin kalacağı Hilton Oteli'nin 115 odaanın boş tutulduğu ve otetterde olağanüstü biçimde bakım ve temizlik yapıldığı belirtildi. KohVun gezisi Vatikan, skandallar dizisinden yakasını kurtarmaya çalışıyor VATtKAN SARAY1 (a.«.) Vatikan Sarayı, Italya'da bankaabk skandalının kilit adamı olarak bilinen ve skandaldan sonra Londra'da bir köprüye asıh olarak bulunan Roberto CaJvi'nin esi bayan aara Calvin'in "Ü Messaggerio" Gazetesi'ne verdiği demeçte yer alan Vatikan ile ilgili suçlamalan reddettiğini bildirdi. vi ile görüşmediğini, aynca Calvi'nin ölümüyle ilgili olarak dolayh bile olsa herhangi bir olaya kanşmadığını hatırlatarak bu yoldaki suçlamalan geri çevirdi. Vatikan Sarayı, Bayan Calvi'nin Amerika'lı Başpiskopos Paul Marcinkus ile ilgili suçlamalannı da şiddetle reddederek, Bayan Calvi'nin iddialannın aksine, "Ambrasiano" bankasımn iflasmdan, Vatikan (I.O.R.) başkanı olan Başpiskopos Marcinkus'un sorumlu tutulanuyacağını bildirdi. Roberto Calvi, iflas eden "Banco Ambrasiano" nun başkanlığını yapmış ve bankacılık skandalında Vatikan Bankasımn da payı olduğu iddialan ortaya atılmıştı. Papandreu, erken seçim haberlerini yulanladı STELYO BERBERAKtS ATİNA Yunanistan'da son günlerde yoğunlaşan erken seçimlere gidileceğine yönelik haberler, Başbakan Andreas Papandreu tarafından yalanlandı. Seçim haberlerinin yoğunlaşması üzerine Papandreu hükümeti bir açıklama yaptı. Hükümet sözcüsü Dimitris Marudas tarafından yapılan açıklamada, "Pasok hükümeti, 1985 yılından önce milletvekili seçimine gitmemekte kararhdır" denildi. Başbakan Papandreu ise konuyla ilgili açıklamasında, "iktidanmız dört yılını doldurmadan milletvekili secimleri söz konusu olamaz" dedi. Bayan Calvi, demecinde, Papa ikinci Jean Paul'ün Roberto Güney Afrika Calvi'yi kabul ederek kendisiyIrkçı Güney Afrika Cumhuri le bir süre görüştüğünü, aynca yeti 'nin baskenti Johannesburg' • kocasının öldürülmesi olayında un banliyölerinden Randburg Vatikan'ın da rol oynamış olaKasaba Konseyi, yüzme havuz bileceğini iddia etmişti. lannın, genel tuvaletlerin, ulaşan Vatikan Sarayı, Papa İkinci araçlannm, kreşlerin ve hemşiJean Paul'ün hiçbir zaman Calrelik okullannm tüm ırkların kuüanımına açılma karan verdi. Kasaba Konseyi Idare Komitesi Başkanı îlerici Federal Parti üyesi Bill Sewell, şehrin beyaz halkı arasmda yapılan kamuoyu yoklamasında, beyaziann yüzde 55'inin bu karan desteklediğinin belirlendiğini söyledi. BİLİM . 1 BILIM Vc ECfHM ARAClARl PAPA II JEAN PAUL: Calvi'yle görfiştü mü? KİTABEVİ 1 İsrail'în yeni Başbakanı İzak Şanıir Dış Haberier Servisi Israil'de Menabem Begin yerine başbakanlığa eski Dışişjeri Bakanı İzak Şamir seçildi. Önceki gece geç saatlerde toplanan Begin'in Herut Partisi, dün sabah başbakan adayı olarak izak Şamir'i göstermişti. Herut'un başmı çektiği koalisvon hükümetini oluşturan partiler, Şamir'in başbakanlığını kabul ettiklerini açıkladıfar. Böylece Şamir'in başbakanlığı kesinleşirken, koalisyon hükümetinin de süreceği anlaşıldı. Şamir başbakan adayı olduktan hemen sonra, koalisyonu oluşturan diğer parti üderlenyle görüşmelerine başladı. Koalisyonu oluşturan küçük panilerin liderleri dün geç saatlerde yaptıkları açıklamada, Şamir'in başbakanlığını kabul ettiklerini ve koalisyon hükümetinin süreceğini açıkladılar. Şamir, Herut Partisi'nin merkez komitesinde yapılan oylamada, 436 oyla başbakan adayı olarak gösterilmişti. Diğer bir aday olan eski Başbakan Yardımcısı David Levi ise 302 oy almıştı. Eski Savunma Bakanı ve halen parlamentonun sandalyesiz üyesi olan Ariel Şaron, oyunu tzak Şamir lehinde kullandı. Gözlemcilere göre, Şamir, Ariel Şaroo'u önemli bir göreve getirebilir. Israil Parlamentosu'nda Işçi Partisi'nin çoğunluğa sahip olmasına rağmen, Şamir'in Başbakan olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. çünkü Herut'un bağlı olduğu Likud Bloku, parlamentodaki küçük partilerle koalisyon içinde ve bu küçük partilerin koalisyon hükümetinin sürmesini istedikleri biliniyor. Işçi Partisi, parlamentoda 50 sandalyeye, Likud Bloku ise 46 sandalyeye sahip. Şamir'in Başbakanlığa seçılmesi, İsrail hükümetinin politikalannda bir değişiklik olmayacağını gösteriyor. Şamir'in, Menahem Begin'in Filistinlileri asimile etme, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim merkezlerini genişleterek nüfus dengesini İsrail lehine çevirme ve bu topraklan ilhak etme politikalannı sürdüreceği belirtiliyor. Yasalar uyannca Devlet Başkam Şaim Herzog'un yeni hükümeti kurma görevini, en güçlü durumdaki partiye vermesi gerekiyor. Ancak lşçi Partisi'nin sandalye gücüne karşıük, Likud Blokunun büyük avantajı, parlamentodaki küçük partilere olan ideolojik yakınlıgı. . ı Yazarokur bütünleşmesinde kitabevlerine duşen görev bilinclyle, okurlan ve yazarları açılışımıza çağınyoruz. Açıhş gunumuzde, sevdiğiniz yazarların imzalı kitaplannı edinebilirsiniz. 3.9.1983 Cumartesi Kadıköy, Altıyol Ekşioğlu Pasajı (Vakkoyanı) N a l l / 4 13 Tel: 338 51 68. AÇILIŞA ÇAĞRI SANVETCLTDST! ABD'de kurulduğundan bu yana yalnızca erkek öğrencilere açık olan Columbia Üniversitesi, 229 yülık geleneğini bozarak kız öğrencileri de kabul etmeye başladı. Kız öğrencilerin de kabul edileceği karannın açıklanmasıyla, içlerinde Columbia, Harvard, Yale, Princeton, Pennslyvania gibi üniversitelerin bulunduğu "IVYbirtiğinde"artık yalnızca erkeklere açık olan üniversite kalmadı. Son "erkek üniversitesi" Saygılarımızla BİLİM KtTABEVl TEŞEKKÜR Büyüğümüz Şamir: Eski terörist, yeni başbakan Dış Haberler Servisi Sınırlan Tevrat'ta çizilmiş "Büyük İsrail" ülküsünün şiddetli savunuculanndan İzak Şamir'in sivasi yasamı, ülkenin yeni başbakanı olmasıyla, yeni bir evreye giriyor. 1915 yılında Polonya'nın küçük bir kenti olan Ruzinov'da doğan Şamir Varşova Üniversitesi'nde hukuk okurken Filistin'e göç etmek üzere 1935 yılında öğrenimini terketti. Ingilizlere ve Araplara karşı savaşan yeraltı terör örgütü Irgun'a girdi. 1940'ta Irgun örgütünü çok "yıunosak" bulan arkadaşlanyla birlikte kanh eylemleriyle ünlü Stern örgütünü kurdu. 1941 ve 1946'da Filistin'deki Ingiliz yetküilerince tutuklandı. Eritre'ye sürülen Şamir Cibuti'ye sığınarak bir kez daha kaçmayı başardı. Fransa'nm siyasi iltica isteğini kabul etmesi üzerine Fransa'ya gitti. 1948'de İsrail devletinin kurulmasından sonra ancak ülkesine dönebildi. Uzun yıllar boyunca İsrail İstihbarat Örgütü için çalıştı. Daha sonra 1970 yüına kadar Fransızîsrail ortaklığıyla kunümuş ticari işletmelerde yönetici olarak çalıştı. Menahem Begin'in partisi Herut'un ve 1977 seçimlerini kazanan Likud Bloku'nun en önemli yöneticilerinden biri oldu. İNAYET BOZKURT'u kaybetmenin acısını paylaşan yakın ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Rüstem Batum Güngör İlhan Mimaroğlu Mısır Mısır da Asyalı göçmen isçilerden şikayetçi. Mısır'da tngilizce olarak yayınlanan "Egyptian gazette'' yabancı isçi akımıntn ülkenin kaldıramayacağı boyutlara ulaştığuu belirterek, bir ülkenin önce kendi vatandaşlarmı kaytrması gerektiğini vurguladı Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen "Yaşülann ailedeki rolü " konulu konferans, 68 eylül tarihlerinde, Danimarka'mn baskenti Kopenhag'da yapılacak. Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin bakanlan düzeyinde yapılacak olan toplantıya, Türkiye'nin Kopenhag BüyükelçUiği Müsteşan Gürsu Okurer'in katüacağı bildirildi. FKÖ 'nün Ürdün 'de bir araştırma merkezi açma isteğinin, Ürdün tarafından kabul edildiği bildirildi. Katar Haber Ajanst'mn verdiği haberde, FKÖ araştırma merkezinin Ürdün 'ün baskenti Amman 'da kurulacağı duyuruldu. Daha önce Beyrut'ta faaliyet gösteren FKÖ araştırma merkezi geçen yıl Lübnan 'm işgali üzerine kapatümısn. Yaşlıların durumu Begin: Şiddet olaylarıyla dolu bîr hayat Menahem Begin'in aniden noktalanan siyaset yaşammın 40 yılı terör eylemleri ve siyaset çalkantılan içinde geçti. 70 yaşındaki İsrail'in müstafi Başbakam Polonyalı bir Yahudi. Daha çok genç yaşlannda bağnaz bir Yahudi milliyetçisi idi. Öyle ki, İkinci Dünya Savaşı'nın bir bölümünü Sovyet kamplannda tutsak olarak geçirdi. Sovyet kamplanndan kaçtıktan sonra 1942 yılında Filistin topraklanna ayak bastı. Begin, ırkçı Yahudi milliyetçihğinin ve Yahudi terörizminin büyük ismi, kendisi gibi bir Polonyah Yahudi olan Vladimir Jabotinsky'ye bağlıydı. Jabotinsky, 1937 yılında İrgun Zwai Leumi (Ulusal Askeri Orgüt) adh yeraltı terör kuruluşunu kurduğunda Irgun'un ikinci adamı oldu. Begin'in uluslararası siyasi yaşamda parlaması da İrgun sayesindedir. 1944 yılında Irgun'un başkomutanlığını üstlenen Menahem Begin, o tarihte Filistin'i denetim altında bulunduran Ingilizlere karşı terör eylemlerini başlattı. lktidann bir an önce Geçici Yahudi hükümetine devri çağrısında bulundu. irgun ve dolayısıyla Begin terörist eylemler zincirindeki ilk büyük ünlerini 1946'da Kudüs'teki King David Oteli'ni havaya uçurarak yaptılar. King David, Ingilizlerin genel karargâhı olarak kullanılıyordu. Begin kumandasındaki İrgun çetelerinin gerçekleştirdiği sabotaj sonucunda 200 dolayında kişi öldü ve yaralandı. Bu olayın ardından ıngilizler Begin'in başına ödül koydular. Begin'in İsrail'in kuruluşuna giden yoldaki en önemli katkısı ise bir katliama attığı imza idi. 9 Nisan 1948 günü Kudüs yakınlanndaki Deir Yassin adlı Arap köyünü.basan Begin kumandasındaki İrgun çeteleri ellerine geçirdikleri tüm Arapları öldürdüler. Deir Yassin katliamı Fih'stin halkı üzerinde şok etkisi yaptı. Onbinlerce Filistinli Arap katliama uğrayacaklan korkusuyla çevredeki Arap topraklanna sığındılar. Deir Yassin katliamından yaklaşık bir ay sonra İsrail devletinin kurulduğu ilan edildi. Begin'in planladığı ve uygulamaya koyduğu eylemler Yahudi toplumunda bile tepküere yol açtı. Israil'in kurucusu ve Araplara karşı acımasızlığıyla tanınan David Ben Gurion, Irgun'u Yahudi halkının düşmanı diye tanımladı ve Begin'e her zaman büyük öfke duydu. İsrail devleti kurulduktan sonra Herut Partisi'ne dönüşen irgun, Begin'in liderliğinde Likud adh muhalefet blokunu oluşturdu. Begin, tam 29 yıl İsrail lşçi Partisi iktidarlanna karşı bağnaz bir ana muhalefet lideri olarak siyasal yaşamda direndi. 1977 seçimlerinde toplumda sayılan hayli artan ve genellikle Arap ülkelerinden İsrail'e göç etmiş olan Safarad adlı Yahudi kesiminin desteğiyle iktidara geldi. İktidarının en büyük sürprizi "terörist" Begin'in bir Arap ülkesiyle İsrail'in yaptığı ilk banş anlaşmasım gerçekleştirmiş olmasıdır. Begin, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve ABD Başkanı Jimmy Carter ile birlikte Camp David Anlaşmalarının miman sayıldı. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT STAJYER KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAVI Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce 19 ekim 1983 çarşamba günü saat 9.30'da Ankara ve İstanbul'da Muhasebat Stajyer Kontrolörlüğü giriş sınavı açılacaktır GİRİŞ SINAVINA KATILABİLMEK İÇİN a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak, b) 1.1.1983 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, c)Siyasal Bilgiler, İktisat, Hukuk, Iktisadi ve Idari Bilimler, Işletme Fakültelerinden veya Milli Eğitim Bakanlığı'nca eşitlikleri kabul edilen yerli ve yabancı fakühe ve yuKsek okullardan birini bitirmiş olmak gerekir. Sınavlara giriş şartlannı ve sınav konulannı gösteren broşür, Ankara'da Muhasebat Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanhğı'ndan (Ulus İşhanı E Blok Kat: 4 411421 Ulus), istanbul'da Muhasebat Kontrolörleri Istanbul Grubu Başkaniğı'ndan(Yalıköşkü Caddesi Yalıköşkü İşhanı Kat: 4 No: 414421 Eminönü) ve Izmir'de Muhasebat Kontrolörleri İzmir Grubu Başkanlığı'ndan (S.S.K. Konak İşhanı A/3 Blok Kat: 1 Konak) bizzat veya mektupla sağlanabilir Isteklilerin 30 Eylül 1983 günü akşamma kadar Maliye Bakanhğı Muhasebat Genel Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanlığı'na belgeleri ile birlikte yazıh olarak başvurmalan gerekir. (Basın: 22521) FKÖ araştırmaları Menahem Begin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog