Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER silen yüzbinlerce kurbanın etlerini koruma ve dağıtma konusunda gerekli önlemler alınmadığı için, etlerin çukurlara atılıp, üstlerinin toprakla örtüldüğü herkesçe bilinmektedir. Bu durum, filmlere dahi konu ohnuş bulunmaktadır. Aynca, o civar halkının deve dışındaki kurban etlerinin yüzüne bile bakmadığı da söylenmektedir. Böylece, Mekke'de kesilen kurbanlardan hacılann da yoksullann da yararlanmadıklan ortaya çıkmaktadır. öyleyse, kesilen kurbanlar orada israf olup gitmektedir. Sayın Diyanet tşleri Başkanı da bir dergiye verdiği beyanatta bunu açıklamakta ve doğrulamaktadır. "İSRAF HARAM OLDUGUNA GÖRE" tslamlıkta, israf haram olduğuna göre, bu durumda israfla, yani günah olan haramla, sevap olan vacip karşılaşmaktadır. İsraf ile vacibin karşılaşması halinde ise, israftan yani haramdan kaçınmak için, vacibin düşeceği yine tslamlığın ana kurallanndan birisidir. Mecelledeki tabirle, "Fesadm defedilmesi, menfaatin celbedilmesinden evlâdır (mad.30)" türlerinde, bunlann memlekette kesilmesinin sağlanması, hem kurban la amaçlanan sosyal yardım düşüncesine, hem de günümüzün ekonomik güçlükleri açısından, ülke yaranna daha uygun düşer. Aksine bir davranış, günah olan israftan başka, memleket kalkınmasında kullamlacak milyonlarca lirabk dövizin de kaybına yol açmaktadır. Hac sırasında Mekke'ye kasap ve veteriner göndennenin, kurban etlerini saklama ve dağıtma konusunda ne gibi bir sonuç vereceğini bilmiyoruz. Şunu şükranla belirteüm ki, gerekü önlemleri almarun Suudi Arabistan'a ait olduğundan bahisle "bizim yapacağımız birşey yoktur" görüşündenvazgeçilerek, önlem alma girişimlerinde bulunulması olumlu bir aşamadır. Bize göre, Başkanlık bir adım daha atmaiı ve yurttaşlan, hac suasında kurban kesmeye gerek olmayan ifrad haccına niyet hususunda iyice aydınlatmalıdır. Öbür hac türlerinde ise, kurbanlann Mekke'de kesilmesinin zorunlu olmadığı, vekâlet verme suretiyle memlekette kesilebileceği yolunda Türk haa adaylan, çeşitli yoilardan ve sürekli olarak uyanlmalı ve böylece, kurban paralannın heba olup gitmesine engel olmaya çahşılmalıdır. Bu yolda caba harcamarun vatan borcu olduğu kanısındayız (•) 3 EYLÜL 1983 yük Hac arasında geçen zaman içinde ticaret yaparak yarar sağlamasma izin verilmiş olmasıdır denebilir. Bu tür hacta da kurban kesmenin gerekli olduğu görüşü egemendir. Kur'anı Kerim'de, hac ile birDiyanet İşleri Başkanlığı, yurttaşları, hac sırasında kurban kesmeye gerek ollikte mayan "Ifrad" haccına niyet hususunda iyice aydınlatmalıdır. Öbür hac tür lerin Umreden faydalanan kişikurban kesmeleri gereğinlerinde ise kurbanlann, kendi memleketlerinde kesilebileceğini duyurmalıdır. den söz edildiğine göre, sadece Büyük Hac yapanların yani iki Prof. Dr. NECİP BİLGE hac türünü birleştirmeyenlerin kurban kesmelerinin zorunlu olBılindiği Ozere, Müslümanlı Kur'an'da, hac türlerine göre ay isaret edilmediği için, bu tür hac madığı kendiliğinden anlasılır. ğın beş farnndan birisi de hac n ayn hükme bağlanmıştır: ta kurban kesme yükümlülüğü "KURBANI KENDl ür. Hac, belli zamanda Kâbe'yi "Haccı da, Umreyi de Allah için olmadığı bütün fâkihlerce (fıkıh ÜLKESİNDE KESMELİ" ziyaret ederek, belli dinsel tören yerine getirin" diyen âyetten de uzmanlarınca) belirtümektedir. Kurban kesmenin vacip sayılleri yapmaktır. Böylece, hacca anlaşılacağı üzere (Bakara sure Nitekim, ünlü Mülteke çevirisingitmekte, bedensel ve parasal bir si, âyet 1%), genel kavram ola de aynen şöyle denilmektedir: dığı Kıran ve Temettü hacları sıyükümlülüğün yerine getirilme rak haccın iki türü vardır. Ziflıic "Hacı... dilerse kurban keser, rasmda kurban kesilemediği taksi söz konusudur. ce ayının 512. günlerinde yapı zira müred bilhac olan yani if dirde, üç gün Mekke'de ve yedi Haccan farz olraası için, kişi lan hacca, Büyük Hac (Haccı rad haccı yapan kişiye dem gün de memleketine döndüğünnin özgür ve aklı başında olma Ekber) denilir ve farz olan hac (kurban) vacip değildir (cilt 1, de, hacınm toplam on gün oruç tutmak suretiyle, kurban borcusı yanında, yeter derecede mal ya da budur. Belirtilen bu günler dı s.192). da parasının bulunması gerekti şında ve genellikle Şevval2 Kıran Haccı: Büyük hac ile nu yerine getirmiş olacağı, yine Kur'an'da belirtilmektedir. ği gibi, yolun emin olması ve ki Zilkade aylannda yapüan hacca birlikte Umreye de niyet edilen şinin sağlıkh bulunması da zo da Kücük Hac (Haca Asgar) de hactır. Bu tür hacta, Zilhicce (Ayet 196). Diyanet İşleri Başrunludur. Biz bu yazımızda bu nir ki, Kur'anı Kerim'de bu, ayının 1012. günlerinde kurban kanlığı Dinişleri Kurulu eski başkoşullar üzerinde duracak deği Umre adıyla arulmaktadır. Bu kesmek vaciptir (Âyet 196). KJ kanlarından Hamdi Kasapoğlu nun sünnet olduğu görüşü be ran haccında, Umre ve esas Bü da Mekke'de kurban kesemeliz. nimsenir ve bu tür hacta kurban yük Hac birbiri ardınca yapılır yenlerin, kendi memleketlerinde KURBAN KESMEK kesme koşulu yoktur. ve iki hac arasında, zaman ara iki kurban kesmelerinin caiz ve HER ZAMAN ZORUNLU lığı olmadığından ihramdan çı hatta daha iyi olacağını belirtDEĞİL BÜYÜK HAC kılrnaz. mektedir. Haccın esash öğeleri arasında, Büyük hacca gelince, yapılan Kanunızca da, hac kurbanını 3 Temettü Haccı: Genellikle hacca niyet eden ve Kâbe'yi ziyaret ettnek üzere Mekke'ye gi niyete ve Umre ile birlikte yapı Şevval ve Zilkade aylannda Um hacının kendi memleketinde kesden kimsenin, orada kurban kes hp yapılmadığına göre, bu hac reyi yaptıktan sonra, Zilhicce mesinin, bugünkü koşullar içinmesinin vacip olduğu da belirti de kendi içinde üçe aynür: Ifrad ayının 512. günlerinde de esas de maksada daha uygun olacahaccı, Kıran haccı ve Temettü hacan yapılmasıdır. Her ikisi ğını söyiemekte hata yoktur. Zilir. Biz, bu nokta üzerinde bazı haccı. arasında, kişinin durumuna gö ra, kurban kesmenin amacı sosaçıklamalar yapacağız. 1 tfrad Haccı (sade hac), ih re uzun veya kısa bir zaman fa yal yardımdır. Kurbanı kestiren Belirttiğimiz gibi, hacı adaylannın hemen hepsi, hac sırasın rama girerken sadece büyük hac sılası bulunduğu için, Umre kimse, onun üçte birini ailesiyle da ve Mekke'de kurban kesme yapmaya niyet edilerek yapılan maksadıyla ihrama girilip, ge birlikte kendisi yiyebileceği gibi, üçte birini yakınlanna ve hısımnin dinsel açıdan zorunlu oldu hactır. Imamı Gazalî, bu haccın rekli törensel işler yapıldıktan daha faziletli olduğunu beyan et sonra, ihramdan çıkılarak tras lanna, üçte birini de fakirlere, ğuna inanır. Oysa bu inanç, din mektedir. (Kimyayı Saadet, olunur. Haa adayı memleketine yoksullara dağıtır. Mekke'de kekurallarınm temel kaynağı olan s.131). Sanınm ki, Müslümanla gitmez; zamanı geldiğinde, tek silen kurbanlar bakımından buKur'an âyetlerine bakıldığında tttm olarak doğru değildir; ay nn çoğu bu ceşit bir hac yapmayı rar ihrama girerek Büyük Hac na imkân olmadığı ve kesilen düşünür. Bakara suresinin sade cın törenlerine katılır. Buna Te kurbanlann heba olup gittiği, nntıların açıklanmasında yarar hactan söz eden 197. âyetinde, mettü Haccı denilmesinin nede hacılann beyanlarından anlaşılvardır. kurban kesme zonınluluğuna ni, haa adayının Umre ile Bü maktadır. Gerçekten, orada keGerçekten, kurban kesme işi, Haeılarııı Kurban Ke§me Sorımu N.V. TURKSE SHELL VACANCY IN DİYARBAKIR The company which is engaged in the exploration for and production of crude oil in Turkey seeks to engage a PERSONNEL SUPERVISOR for its field office in Diyarbakır. The successful candidate must be a university graduate or have a professional qualification in a relevant field. He vvill be 30 35 years old, preferably married and have completed military service. He is likely to have gained some personnel/industrial relations or general administrative experience. A high standard of written and spoken English is essential and he should be in possession of a valid driving licence. An attractive salary and fringe benefits vvill be offered. Applications in handvvriting, attaching a recent photograph, indicating professional qualifications and experience to date should be sent to the address given belovv no later than 15th September 1983. Please also advise telephone number if available. Head Personnel Administration N.V.Turkseshell YENİŞEHİR ANKARA P.K. 115 Diyanet İşleri Başkanı, anılan beyanında, kurbanlann değerlendirilmesi için bu yıl hacca 995 kasapla 25 veterinerin götürilleceğini, böylece kurbanlann hiç olmazsa üçte birinin kurtanlacağını belirtmektedir. Memleketi(•) Eyvelce vaki bir beyanımiz açısından asıl çözüm, hacca mız üzerine, gönderdiği mektupgiden kimselerin, Umreyi de ta bir okuyucu, içki ve süs eşyayapmak istiyorlarsa, hareketle lan ithali için harcanan dövizlerrinden önce birisine vekâlet ve den niçin söz etmediğimize ağır rerek, kurbanın kendi memle sitemlerle dokunmaktadır.Yaaketlerinde kesilmesini sağlamak mızın konusu dışında olmakla beraber, bu gibi harcamalara da tır. tkinci Halife Hz. Omer'in bazen böyle yaptığırivayetedi karşı olduğumuzu belirtmek islir. Kurbanın şart olduğu hac teriz. TEŞEKKÜR 28.8.1983 günü vefat eden çok kıymetli annemiz Hastalığı sjrasında yakın ilgilerini esirgemeyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları kürsüsünden sayın ZEYNEP ALEV'in ARADA BİR PROF. DR. TÜRKKAYA ATAÖV BELIM/TEKNIK Batı Avrupa'da "Yeşiller" "Yeşiller" akımı Batı Avrupa ülkeleri siyasal yaşamının yeni bir ögesi olarak ortaya çıkmıştır. Endüstrileşmiş toplumlara özgü bir gelişme gözüyie bakılabilir. Siyasal yelpazede sola da, sağa da oturmamaktadır. Ama gene de bir boşluğu doldurmakta, 1980'lere özgü birtakım bunalımlara bir seçenek gibi ortaya çıkmaktadır. Daha çok genç kuşakların desteğine kavuşmuş olması ileriye dönüklüğünün bir dile gelişidir. Geleneksel parfiler çjençleir için bir umut kaynağı olmaktan uzaktır. Genel ekonomık bunalım, onun bir parçası olarak artan işsizlik, gene bundan doğan adaletsizlikler, silahlanma yarışı ve ekolojik tehlikeler Batı Avrupa'nın yıllanmış siyasi partilerince çözümlenebilecek sorunlar değildir. Daha doğrusu, Batı Avrupa'nın endüstrileşmiş toplumları içinde kendine yer arayan genç kuşaklar bu inanctadır. "Yeşiller" bu gereksinime yanıt veren, bu boşluğu dolduran bir oiaydır 1970'li yılların sonlarına doğru görülerek 1981 'de Betçika, Federal Alman Cumhuriyeti ve Finlandiya Parlamentolarına girdiler. Batı Almanya'da bugün 29 milletvekilleri var. Avusturya gibi bazı başka ülkelerde de yerel meclislerde etkili sayılırlar. Strasbourg'taki Avrupa Parlamentosu'na da girmişlerdır. Bu akım yandaşlarının mali olanaklannın son derece kısıtlı olduğu düşünülürse. parlamentolarda küçüksenmeyecek gruplar oluşturmaları gerçekten büyük bir başandır. Batı Avrupa'da genel seçimlerin sıklaştığı ve hükümetlerin daha çabuk değiştiği bir ortamda, bu akımın daha da fazla yandaş toplaması şaşırtıcı olmamalıdır. "Yeşiller", kuşkusuz, Batı Avrupa toplumlarını eleştiren bir kitledir. Ancak, alışılmış bir muhalefet partisi değildirler. Siyasal yelpazenin herfıangi bir yerine oturmayıp sağdan sola herkese sesleniyorlar. Bu yönden, ideolojileri ve yerleşmiş partileri aşan bir görünümleri var. Sosyal bilimler yönünden bu tavrın ne dereceye kadar sağlıklı, geçerli ve pratik olduğu tartışılabilir. Ancak, "Yeşiller" akımı, Batı Avrupa siyasi partilerinin kendi sorunlanna çözüm bulamamalarının bir ürünüdür. Denenmiş ve sonuçsuz yaklaşımların çözüm getirmemesi karşısında, "Yeşiller" daha çok gençlerin değer verdiği açık programlar önerdiler. İşsizliğe, uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanımına, silahlanmaya ve militarizme karşıdırlar; demokrasinin güçlenmesinden, sosyal adaletten ve ulusal kurtuluş savaşımlarından yanadıriar. Batı'nın olduğu kadar Doğu'nun da siyasal ve askeri paktlanndan uzak bir tutumlan vardır. Tüm ulusların ve anakaraların (kıtaların) ortak bir geleceği olduğu inancını paylaşırlar. Bu tutumlarıyla, "Yeşiller", ilk kez, "blok" : engellerini de aşmakta, bir çeşit Avrupa kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olmaktadırlar. ; ; Bu akımın ve ona bağlı örgütlerin ön planda destekledikleri : düşünce Avrupa'ya orta menzilli füzelerin yerleştirilmemeleri ve bu anakaranın atom silahlarından kurtulmuş bir bölge duI rumuna sokulmasıdır. Bu görüşün Batı Avrupa'da çok yanlısı 1 olduğu anımsanınca "Yeşiller" akımının güçleneceği söylene' bilir. "Yeşiller" bu tercihlerinin Doğu Bloku için de geçerli ol| duğuna inanmaktadırlar. Bu tavırlar, daha çok, "Bağlantısız" t akımın tercihlerini akla getiriyor. Ne var ki, "Yeşiller" Avrupa | toplumunun kendi iç açmazlarının bir sonucudur. Örneğin, iş[sizlik Batı Avrupa'nın temel sorunlarından biridir. "Yeşiller"in milletvekili olarak görev yapış biçimleri de bazı | yeniliklere kapıları açmakta. Örneğin, Batı Almanya'da "Temel i Demokrasi" (Basisdemokratie) dedikleri bir sisteme göre, mil[letvekilliğinin iki yıl sürmesini, görevin bir rotasyona bağlı oltmasını, seçmenin dilediği gibi oy kullanmayan milletvekilinin [görevine son verilmesini istiyorlar. "Yeşiller"e göre, hiç bir si[yasal konu seçmenden "çok gizli" kaydıyla bile saklanmama[lıdır. Ana siyasal kuruluşlar seçmene verdikleri sözleri yerine [getiremedikçe ve ekonomik bunalım inanç bunalımıyla elele Igittikçe, Batı Avrupa Partamentolannda "Yeşiller"in daha ka"labalık gruplarca temsil edilmeleri doğaldır. Gelecekte yaşantımızı değiştirecek olan bioteknolojîk sihirbazlıklar Birçok biomühendislik firması canlı organizmalann tüm yaşamsal bilgilerini taşıyan genleri parçalamayı başardılar. Mikroskobik boyutlardaki hayvan ve bitkiler kullamlarak dev boyutlu sorunlar çözülmeye başlandı. Bilim adamlan, tek hücreli organizmalarda gen düzeyinde müdahalelerde bulunarak, eldesi gilç, ender hormonlan üretiyorlar. Günümüzde, şeker hastalannın kullandığı insülin hormonu ve kanser tedavisinde kullanılan interferon gibi önemli maddeler söz konusu tekniklerle üretiunekte. Araştuma düzeyinde üretilen hormonlar cüce çocuklann boylannı uzatmakta, ağnlan dindirmekte ve hamileliğe engel olarak doğum kontrolünü sağlamakta. Uzmanlann görüşüne göre bu hormonların üretimi ve kullanımı, önümüzdeki yıllarda ilaç firmalanna milyarlar kazandıracak. Kuşkusuz yeni genetik tekniklerin kullanıldığı tek alan tıp değü. Bilim adamlan, geiecekte biyolojjk organizmalann, günümüzdeki endüstri proseslerin yerini alacak işler becereceklerine inanıyorlar. Bazı mikroorganizmalann genetik yapüan yeniden düzenlenerek yakıt için alkol üretimi, çöplerin hidrokarbon bileşiklerine dönustUrülmesi, zararh kimyasal artıkların yokedilmesi gibi önemli gelişmeler sağlanabileçek. Bioteknolojik gelişmeler daha geniş alanlara yayıhnakta. Corning firması, peynir üreticilerini yüzyıllar boyu rahatsız eden bir problemi yine biyolojik yoilardan çözümledi. Mandıraahkta her kilo peynir başına 67 kilo kadar da sütün sulu kısmı "peynir aio" arüğı oluşur. Uzun zamanlar bu artık kötü kokulu ve tasfive edümesi problemli bir sorun oldu. Corning firmasının 'immobilize enzim teknolojisi'ni geliştirmesiyle, söz konusu artık yararlı bir besin maddesi haline dönüştü. Uzun çaüşmalar sonunda mikro boyutlu cam parçacıklan üzerine enzimler paketlenebildi. Bilindiği gibi enzünler, organik maddeler üzerinde kimyasal değişiklikler yapabilen moleküllerdir. "Peynir «lü" sıvısı sözü edilen enzim kaplı cam parçacıklan arasından geçirildiğinde proteince zengin tatlı bir şurup elde edildi. Bu şurubun gıda sanayiinde önemli bir ham madde niteliği kazanacağma kesin gözüyle bakılmakta. uygulama da biracılıkta söz konusu. Bira üretiminde, dünyanın çeşitli ülkelerinde enzimler kullanümakta. Temel maddesi malt özü, arpa ve su olan bira, içerisinde bulunan proteinler nedeniyle soğutulduğu zaman bulanıklaşmakta ve tortu oluşmakta. Bu durum tüketici tarafından hoş karşılanmadığı için dünya genelinde biranın berrak kalabilmesini sağlamak amacıyla enzimler kullarulır. Üretimde dinlendirme aşamasında biraya enzim katılmakta ve ileride bulanıklığa yol acacak olan proteinler parçalanmakta. Ne yazık ki bira içerisindeki proteinleri parçalayan enzimlerin ortadan tümüyle yokolmalan söz konusu fing" enzimlerin kullanılmış olması. Corning Firması'nın biracılık sanayiinde yarattığı devrim ise enzimlerin kullanılış biçimiyfe ilgili. Yine mikro cam parçaaklan üzerine kaplanan enzimler biraya kanşmadan kalmakta, ve sonuçta istenüen kalitede bira üretilmekte. Enzim israfı önlendiğinden tekrarlı kullanımı sağlanarak maliyeti azaltılmakta (özeliikle Türkiye gibi enzim ithal eden ülkeler açısından önemli) ve daha da önemlisi insan sağlığı açısından gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlar önlenebilmekte. YÖNETEN OMER GUZEL Prof.Dr. HÜSREV HATEMİ've Prof. Dr. GÖNÜL AKOKA'ya Prof.Dr. BÜLENT BERKARDA'ya Doç.Dr.SÜHEYLA ŞERDANGEÇTİ'ye Uz.Dr. EVİN BÜYÜKÜNAL'a ve tüm Onkoloji, NükleerTıp Endokronoloji, Radyoloji Kliniği doktor ve personeline, tedavisi sırasında ona sevgi ve şevkat gosteren melek insan sayın Dr. NEVİN BERKARDA'ya teşekkürü borç biliriz. Vefatı sırasında yakın ilgilerini esirgemeyen, cenazeye iştirak ederek acımızı paylaşan akraba, dost ve yakınlarımıza leşekkür eder, merhumeye Tanndan rahmet dileriz. EVLATLAR1 İLAN TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. SARMISAKLI TOHUM ÜRETME ÇtFTLİĞt MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN LÜLEBURGAZ 1 Çiftligimizin ihtiyacı tahmini 450 ton kepek asağıda yazılı aylarda teslim edilmek şartıyla satın alınacaktır. thale kapalı zarf usulü fiyat teklifi almak, uygun fiyat bulunmaması halinde açık eksiltme veya pazarlık usulü ile 6 Eylül 1983 Salı günü saat 14.00'de Çiftliğimizde yapılacaktır. 450 Ton Kepegin aylar itibariyle teslim şekli Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat 1983 Ayında 1983 1983 1983 1984 1984 Man 1984 Nisan 1984 Yekün: 100 Ton 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 50 " 450 Ton 450 Ton Kepek Ahmı llanı Hk. Bilim adamları, tek hücreli organizmalarda gen düzeyinde müdahalelerde bulunarak, eldesi güç, ender hormonlan üretiyorlar. Günümüzde şeker hastalarının kullandığı insülin hormonu ve kanser tedavisinde kullanılan interferon gibi önemli maddeler söz konusu tekniklerle üretilmekte. Mikro cam parçacıklanna değişik nitelikte enzimler bağlayarak dericilik sanayiinde ve biracıhkta büyük yenilikler sağlandj. Derinin işlenmesi sırasında kullanılan enzimler eski metodlarla ziyan ohnakta ve yeniden kullanma olanağı kalmamakta. Yeni uygulamada ise cam parçacıklanna kaplanmış olan enzim derinin tabaklanma işlemi sonucunda geri kazanılmakta, uygun yöntemlerle yeniden aktif hale getirilmekte ve tekrar tekrar kullanılmakta. Bu uygulama hem üretim maliyetini azaltırken hem de önemli bir biyolojik hammadde kullanımını engellemekte. Dericilik sanayiine benzer bir Duyarlı Bir Aygıt "Insan Burnu" Hava kirliliğinin kontrolü konusunda insan burnunun en duyarlı teknik aygıtlardan daha duyarlı olduğu tartışma konusu. Utrecht Universitesi psikologları söz konusu teorik tartışmayı deneysel olarak kanıtlama uğraşındalar. Şehri dört bölgeye bölerek 300 kişilik bir grup oluşturuldu. Bu kişiler her salı günü akşam üzeri 1819.00 arasında dışan çıkarak havayı koklayacaklar. Kokladıklan havayı kendi ölçülerine göre sınıflayacaklar. Normal, hafifçe rahatsız edici, rahatsız edici, çok veya aşın derecede rahatsız edici. İnsan burnuna dayanılarak yapılan deneyler sürerken hava kirliliğinin ölçümünde kullanüan teknik aygatlarla da kirlilik kontrolü yapılacak. Sonuçta elde edilecek her iki tür bulgu karşılaşunlacak. Bu konudaki umutlar her iki cins bulgunun da birbirleriyle uyumlu olmalan. Araştırma ekibinin amacı insan duyu ve gözlemlerine dayalı bir kontrol sisteminin geliştirilmesi, çevre korunması çabşmalarının kitlelere maledilmesidir. değil. Sonuçta içilen bira ile belirli düzeyde enzim de alınmakta. Ağız yoluyla alınan bu enzimlerin insan bünyesi üzerinde uzun süreli etkileri henOz bilinmiyor. Bira endüstrisi dünyada insan sağlığı üzerinde sonucu biünmeyen bir kumar oynuyor. Yurdumuzda da ilginç bir durum söz konusu. Gıda tüzüğümüze göre bira imalatında herhangi bir yardıma maddenin eklenmesi söz konusu değil. Fakat ne gariptir ki buzdolaplannda uzun süre bekleyen biralanmızda herhangi bir tortu oluşumu, protein çökelmesi gözlenemiyor. Doğal olarak ilk akla gelen, yasal olmadığı halde "chil! proo 2 Ihalenin geçici teminatı TL. 250.000, (Ikiyüzellibin ve 00/00 lira) olup kesin teminat ihale bedelinin % 10'u olacaktır. 3 İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde bedelsiz olarak Çiftliğimizden temin edilebilir. 4 Çiftliğimiz 2490 sayılı yasaya bağlı olmadığından fıyatlan uygun bulmadığı takdırde ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine partiler halinde ihale etmekte serbesttir. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. (Basın: 23903) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Merkezi Mardin/Cizre'de bulunan Güneydoğu Anadolu Asfaltit ve Linyitleri İşletmesi Müessesesi'nde münhal bulunan aşağıda belirtilen kadrolara mülakatla açıktan veya naklen eleman alınacaktır. Adaylarda aıanan şartlar: 1 657 sa>ilı yasanın 48. maddesindeki Devlet Memuru olabilme şartlanna haiz olmalan, 2 1 ve 2. dereceli kadrolara atanacaklann 12 yıl, 3 ve 4. dereceli kadrolara atanacaklann ise 9 yıl 160 sayılı kanunun 4. maddesine. tabi kurumlarda çalışmış olmalan, 3 Müessese Müdür Yardımcılığı ile Bölge Müdürlüğu ve Teknik Hizmetler Sınıflı kadrolara atanacaklann Maden, Makina, Elektrik ve tnşaat Yüksek Mühendisi veya Mühendisi olmaları, 4 Genel Idare Hizmetleri Sınıflı kadrolara atanacaklann Siyasal Bilgiler, Iktisat, Hukuk ve tşletme Fakülteleri ile bunlann muadili yüksek okul mezunu olmalan, Adaylann 15 Eylül 1983 günü akşamına kadar özgeçmişleriyle birlikte Genel Müdürlüğümüz Personel ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na dilekçe ile başvurmalan gerekmektedir. NOT: Atanacaklara lojman tahsis edilecektir. KADRONU.N ÜNVANI Müessese Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü (ŞırnakSilopi) Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdür Yardımcısı Hukuk Müşaviri tstihsal Şube Müdürü Teknik Muamelat ve İstatistik Şube Müdürü Materyal ve Mekanizasyon Şube Müdürü Etüd Tesis Şube Müdürü tnşaat Şube Müdürü Işgüvenliği ve Isçi Sağlığı Şube Müdürü Personel ve Sosyal tşler Şube Müdürü Muhasebe Şube Müdürü Ticaret Şube Müdürü ıdari ve Resmi İşler Şube Müdürü Personel ve Sosyal İşler Şube Müdür Yardımcısı Muhasebe Şube Müdür Yardımcısı Ticaret Şube Müdür Yardımcısı T.C ZİRAAT BANKASI BEŞYOL BAFRA ŞUBESİNDEN BİNA ONARIM VE TADİLAT İLANI 1 Bankamıza ait Odun Pazarı Caddesinde Tekel binası altındaki 350 m1 lik zemin kat kısmı Bankamız hizmet binası, haline getirileceğinden, boya badana dekorasyon ve onanm tadilat işi kapalı zarf usulü ile birim fıat esası üzerinden eksiltmeye konulmuştur. 2 Işin keşif bedeli 1983 yılı birim fıatlanna göre 6.050.000r TL.sı olup, *h 3 geçici teminatı (181.5000 TL. dır. 3 Ihale 14.9.1983 Çarşamba günü saat 15.00'de T.C. ZİRAAT BANKASI BEŞYOL BAFRA Şubesi'nde toplanacak komisyon tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 4 thale ile ilgili proje ve sözleşmeyi T.C. ZİRAAT BANKASI BEŞYOL BAFRA ŞUBESİNDE göriip inceledikten sonra ise talip Müteahhitler bir dilekçe ekinde Müteahhitlik belgesi, 1983 yılı Ticaret Sicil Odası Belgesi, imza sirküsü, ve mali durumlarını belirtir belge, V» 3 geçici teminat mektubu makbuzu veya vadesiz banka teminat mektubu ile birlikte en geç 9 EYLÜL 1983 günü saat 17.00'ye kadar T.C. ZİRAAT BANKASI BEŞYOL BAFRA Şubesine müracaat ederek yeterlilik belgesi almaları gerekmektedir. bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar geçersizdir. 5 Yeterlilik belgesi alıp ihaleye girecek olanlar teklif mektuplanm en geç ihale tarihi saatinden bir saat önce T.C.ZİRAAT BANKASI BEŞYOL BAFRA Şubesine makbuz mukabili teslim edeceklerdir. 6 kunımurauz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 7 Geçici teminatı verilmemiş müracaatlar ile, postada meydana gelecek geciknıeler dikkate alınmaz. tlan olunur. Basın23829 C^JJTA ortur turızm sunar MODERN YÖNTEMLERLE 10 gQn 9 gece ıooi (VİDEOFİLMSLAYTLAB.) h«r Cun.« k«tin harekat TAM PANSİYON SElCEtUH İNGİLJZCE KAYITLAR SÜRMEKTEDİR Istanbul Caddesl 47 572 21 44572 63 53 Sıaıfı GtH. GÎH. TH. GİH. GİH. TH. TH. TH. TH. TH. Oerecesf 1 1 2 2 2 2 Ade» 2 2 2 2 1 1 ÖĞRETİYOR YÜKLEMEBOŞALTMA VE AÇIK YIĞIN İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İŞTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1 Adapazarı ve Derince Ajans Müdürlüklerimizde mevcut bundan sonra alınacakk yahut gdecek veya buralardan başka yerlere yollanacak hububat, bakliyat, un, pirinç, patates, yağlı tohumlar, haşhaş kapsulü, ham afyon ve bunlann benzeri maddelerle her türlü esya ve malzemenin bir yıl süre ile yükletilip boşaltılması işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Eksiltmesi de 22.9.1983 tarihine rastlayan perşembe günü saat 1 l.OO'de Adapazarı, saat 14.30'da Derince için Istanbul Bölge Müdürlüğümüz binasında bu işle görevli komisyon eliyle yapılacaktır. 3 İsteklilerin her işyerimiz için 100.000,'er bin TL.lık geçici teminatı eksıltme gün ve saatlerinden önce Bölge Müdürlüğümüz Muhasebe Servisi veznesine yatırmalan ve alacaklan makbuz ile komisyona başvurmalan gereklidir. 4 Bu işlere ait şartname ve sözleşme tasanları 150, TL. karşılığında Bölge MUdürlüğümüz Muhasebe Servisi'nden lemin edilebilir. 5 Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Basın 23733 .«a 9 C MARMAR^S MâAOOtN OTtl 3AKIRKÖY VEFATLAR tÇİN Yurtiçi, Yurtdışı, cenaze nakledilir. Ccnaze ilaçlama, malzeme, tabut, bütün işlemler hassasiyet ve süratle yapılır. TH. GİH. 3 | 1 1 1 1 1 I 1 4kl»lllk airvis v* vargi (lyatlarımıza da Oz«l otoBü», Ortur lkr»mları, DİŞ TABtBt ORHAN TÜZÜN Levent, CUvercin Duragı, Gazeteciler Yapı Kooperatifi C/3 Blok. D. 7 Saat: 913 Tel:164 57 25 Randevu alınması rica olunur. hlldlr. BarbaffM 8ulv»rı, 35/5 B^lktM TW: 161 10 74 İŞTANBUL 161 82 26 161 22 81 Tl« .26105 o«w337 5i 07 Beyazıt'ta Devren Bakkaliye. Tel: 5228563 Tel.: 147 20 06 140 68 86 Işletmede ayrıca 18 ambulans mevcftttur. Cenaze ilanlanndan hizmet bedeli alınmaz, acı günlerinizi paylaşır, gunün her saatinde emrinizdeyiz. tSLÂM CENAZE tŞLERİ GtH. GtH. GtH. GİH. GİH. GİH. Basın: 23505 3 3 3 3 4 4 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog