Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet Sahıbı Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılık Turk Anonım Şırkelı adına Nadir Nadi. • Genel Yayın Muduru: Hasan Cemal. Muesse^e Muduru: Emine Lşaklıgii, Yazı tşleri Muduru: Ok» Gonenstn. • Vazı tşleri Mudur Yardımcısı: Ahmct Korulsan, Haher Merkezı Muduru: Yalan Baycr, Sayfa Duzenı Yonetmeni: Ali Acar. TAKVIM 3 Eylul 1983 Imsak: 5.39 Guneş: 7.26 Temsılaler. ANKARA Yalcın Dogan, IZMIR: Hikmet Çctinkaya. ADANA. Mehmel Mercan, • Servıs Şeflerı; Istanbul Haberlen. Selahattin Gukr, Dış Haberler: Ergun Bata, Ekonomı: Osman Ulagay. Yurt Haberierı Barbaros Gençak. Kultur: Aydın F.meç, Magazın: Yalçın Pekştn, Spor Danışmanı: Abdulkadir Yucelman, Duzeltme: Refik Darbaş, Araşıırma: Şahin Alpay. Burolar: • Anlura: Konur Sokak No: 24/4 Yenişehir, Td:175825175866, ldare: 183335, • Iımir: Halit Zıya Bulvan No: 65/3, Tel: 254709131230 • Adana: Ataturk Caddesi, T.H.K. lşhanı Kat 2/13, Tel: 1455019731 • Basan ve Yayan: Cumhuriytt Matbaacılık ve Gazet«cilik T.A.Ş. Turk Ocağı Cad. 39/41, Cağaloğlu, Ist. PK: 246lst. Tel: 5209703 Telex: 22246 Oğle: 14.13 Ikmdi: 17.53 Akşam: 20.40 Yatsı: 22.15 Millî Güvenlik Kurulu kamu ve özel kuruluşlardan bilgi ve belge alabilecek DM Bütçe Plan Komisyonu'nda ele alınan yasa tasarısına göre Milli Güvenlik Kurulu olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş ilânı için görüş saptayacak. RAFET GENÇ ANKARA Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yasa Tasansı Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda ele alındı. Tasanda MGK ve Genel Sekreterliği yeniden duzenleniyor. Buna göre kurul, devletin Milli Güven!ik Siyaseti'ni 'Tiirk milletini milli ülküye >önlendirmeyi, milli hedefleri desteklemeyi, Türkiye'ye yönelik psikolojik tehdide karşı koymayı ve diğer hususlan kapsayan strateji ve temel esaslarla biriikte planlama ve uygulama hizmetleri konulannda gorüşlerini, gerektiğinde lüzumlu gördügii önlemleri" saptayacak. Tasarının getirdiği yenilikler şöyle: • Kurul olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik veya savaş ilanı için görüş saptayacak. • Devletin Milli Güvenlik Siyaseti'nin öngördüğü hususlar ve psikolojik harekât ile topyekun savunma hizmetlerinin gerektirdiği mali, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer konulara ilişkin önlem ve ödeneklerin kalkınma plânı, program ve yıllık butçelerde yer almasını sağlamak uzere MGK gerekli esasları saptayacak. Bu görüşler, önlem ve esaslar Bakanlar Kurulu'na bildirilecek. • Milli Güvenlik Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanacak. Aynca Cumhurbaşkanı'nın gerekli gördüğü ve Başbakan veya Genel Kurmay Başkanı'nın önerilerini uygun bulduğu hallerde olağanüstü toplanabilecek. • Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Milli Savunma, lçişleri, Dışişleri Bakanlan, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşacak. Kurul, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne gerektiğinde Devlet Memurlan Yasası hükümleri dışında personel alınacak, çalıştığı yer ve ücreti gizli tutulacak. kararlarmı çoğunlukla alacak, eşitlik halinde kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olacak. • Milli Güvenlik Kurulu kararlan, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu gündeminde öncelikle ele alınmak suretiyle görüşülecek. Gerekli kararlan alacak, ivedilikle uygulanacak. • Milli Güvenlik Kurulu kararlan uygulamalannı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği izleyecek, uygulama sonuçlan ile Bakanlar Kurulu karan haline getirilemeyen, kurul kararları hakkında beli süreler içinde Başbakana ve Cumhurbaşkam'jik harekât strateji veesaslannın uygulamaya aktanlması ve başarıya ulaşması amacıyla gerekli • Milli Güvenlik Kurulu Ge planlama, ihtiyaç ve görevlen nel Sekreterliği Başbakan'a bağlı saptayacak. Bu faaliyetleri koorolacak. Bu sekreterliğe bağlı ola dine edecek. rak, Milli Güvenlik Siyasi Baş• Sekreterlik aynca şiddet kanhğı, Psikolojik Harekât Başolaylarmın yaygınlaşması ve kakanlığı, Topyekun Savunma Simu düzeninin ciddi şekilde bovil Hizmetleri Başkanlığı kurulacak. Bunun dışmda Genel Sek zulması nedeniyle, psikolojik hareter'in önerisi, Başbakan'ın ona rekât ve diğer sivil hizmetlerin gerektirdiği önlemleri saptayayı ile yeni birimler kurulabilecek. cak ve diğer kuruluşlarla işbirliSekreterlik kamu kuruluşlarının personelinden de yararlanabile ği sağlayacak, Başbakan'a önerilerini verecek. cek. • Genel Sekreterlik'te çalışan• Milli Güvenlik Kurulu Sek lar için gerektiğinde Devlet Mereterliği, milli güvenlik, psikolomurlan Yasası hükümleri dışında personel alınacak, çalıştığı yer ve ücreti gizli tutulacak. Tasanmn gerekçesinde Milli Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterliği'nin anayasanın hükümlerine göre kurulacağı, bazı konularda anayasanın ilgili maddelerine uygun olarak açıklık getirildiği belirtiliyor ve özetle şöyle deniyor: "Topyekun savunma sivil hizmetlerinden, Bakanlık, kamu kurum ve kunıluşlannın insangücü ve lojistik genel ve icra planlan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından, sabotajlara karşı koyma ve sabotajlardan korunma, fıziki emniyel. personel güvenirfiği, evrak, araç ve gereç güvenliği plan ve hizmetlerini ihtiva eden koruyucu güvenlik hizmetleri evvelce MtT Müsteşariıgı, halen Başbakanlık Savunma Sekreterliği, Sivil Savunma Plan ve Hizmetleri de tçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Genel Mudürluğü tarafından yurütulmekledir. Birbirleri ile yakından iliskili topyekun savunmanın bu uç unsurunun, konsept ve srtateji yonunden tek bir makam tarafından koordine edilmesi gerekli görülduğunden koordine etme gorevi ile diğer bakanlık ve kuruluşlara yapılacak, düzenlemenin takibi görevi Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne verilmiştir. Her üç hizmet alanını kapsayan topyekun savunma sivil hizmetleri planlama çalışmalanna baz teşkil edecek temel esaslann belirlenmesi, zaman içinde ihtiyaçlara cevap verecek tarzda değiştirilmesi veya yenilenmesi uygulamanın temin ve takibi çalışrnalarına ait görevler halen olduğu gibi genel sekreterlik uhdesinde bırakılmıstır." na bılgi verecek. GENEL SEKRETERLtK CUMA NAMAZI KILDI Ziya Ül Hak Süleymaniye Camii'nde cuma namazı kıldı. 10 bin kapasiteli 20 yurt açılacak ANKARA, (ANKA) 19831984 öğretim yılında Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kuumu'na bağlı toplam 10 bin 754 kapasiteli 20 yurt hizmete girecek. ANKA muhabirinin YurtKur yetkililerinden edindiği biJgiye göre, 1 ocak 1984 tarihinden itibaren 1.200 kapasiteli Diyarbakır, bin kapasiteli Edirae, bin kapasiteli Bnrsa, 400 kapasiteli Antalya ile 400 kapasiteli Urfa yurdu olmak üzere 5 yurt hizmete girecek. 1984 yıh için de aynı şekilde Istanbul'da Fatih Erkek Yurdu (250), Çapa Kız Yurdu (140), Feriköy Erkek Yurdu (540), Fındıkzade Erkek Yurdu (350), Çapa Erkek Yurdu (200) ve Edirnekapı Erkek Yurdu (1030) olmak üzere toplam 2 bin 510 kapasiteli 6 yurt açılacak. Aynca aynı yıl içinde Ankara1 da Cebeci Kız Yurdu (450), Şekcr Yurdu (1000), Güvenlik Yurdu (250), olmak uzere 3, tzmirde ise 200 kapasiteli tnciraltı Atariirk ile 250 kapasiteli Bornova olmak üzere 2 yurt açılacak. Bu arada, Konya'da 400 kapasiteli, Samsun'da 350 kapasiteli, Elazıg'da 400 kapasiteli, Trabzon'da 664 kapasiteli ve Adanada 280 kapasiteli birer yurt hizmete girecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin başvurulan 9 eylül cuma günü sona eriyor. 198384 öğretim dönemi için yurtlar 3 ekim pazartesi günü hizmete açılacak. Ziya Ül Hak dün IstanbuVu gezdi tstanbul Haber Servisi Habibbank'ın açılışını yaptıktan Cumhurbaşkanı Kenan Evren' sonra Pakistan Başkonsolosluin resmi konuğu olarak Türki ğu'nu ziyaret ederek öğle saatleye'yi ziyaret eden Pakistan tslam rinde Hilton Otelinde işadamlan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ge ile görüşecek. Konuk Devlet neral Ziya Ül Hak, Cumhurbaş Başkanı öğleden sonra uçakla tskanlığı forsunu taşıyan özel bir lamabad'a hareket ederek Türuçakla dün sabah tzmir'den İs kiye'den ayrılacak. tanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı EMEL SAYIN'I Kenan Evren ile biriikte Istan DINLEDİ bul'a gelen konuk de let başkaIzmir Büromuzun haberint nı Yeşilkoy Askeri Havalimanın göre, Pakistan Devlet Başkanı da askeri törenle karşılandı. Kar Ziya Ül Hak onuruna önceki geşı Lama törenine tçişleri Bakanı ce Çeşme Altınyunus'ta Vali Selahattin Çeriner, 1. Ordu ve Hüseyin öğütçen tarafından bir Sıkıyönetim Komutanı Orgene akşam yemeği verildi. Yemek sıral Necdet Öztonın, Istanbul rasında, Uluslararası Izmir FuValisi Nevzat Ayaz, Belediye arında sahneye çıkmakta olan Başkanı Abdullah Tirtıl, Harp Emel Saym, 45 dakika süren bir Akademileri Komutanı Orgene konser verdi. Emel Saym, konral Recep Ergun ile askeri ve serinin sonuna doğru giysi değişmülki erkân katıldı. tirmek için sahneden aynldı. SaZiya Ül Hak, uçağın merdi yın'ın sahneye dönüşünde Ziya venlerinde kendisini ellerinde çi Ül Hak'ın giysilerinin benzerini çeklerle karşılayan milli giysili giydiği görüldü. Bunun üzerine 3'ü kız 4 çocuğu yanaklarından Ziya Ül Hak'ın kızı Zian Zia, öptü. Milli giysili çocuklar çiçek Emel Sayın'ın yanına giderek, leri Ziya Ül Hak ve eşi Begüm kendisini kutladı ve öperek bir Ül Hak ile Cumhurbaşkanı Ke hediye sundu. nan Evren ve kıa Miray Goksu'ya verdiler. Uçaktan indikten sonra şeref kıtasını "merhaba asker" diyerek selamlayan Ziya Ül Hak bir süre Askeri Havalimanının şeref salonunda dinlendi ve burada Yeşilkoy Halk Dansları Derneği'nin da\ alzurna eşliğinde sunduğu Edirne yöresinin halk oyunlannı izledi. Yeşilköy'den beraberindeki heyetle biriikte uzun bir konvoy halinde ayrılan konuk Devlet Başkanı Ziya Ül Hak'a yolboyunca dizilen ellerinde Türk ve Pakistan bayraklan ile yurttaşlar ve öğrenciler sevgi gosterisinde bulundu. Ziya Ül Hak, Harbiye Orduevi'nde bir sure dinlenip öğle yemeği yedikten sonra Süleymaniye Camisi'ne gitti ve cuma namazı kıldı. Namazdan sonra Süleymaniye kütüphanesini de gezen Ziya Ül Hak'a burada İstanbul Belediye Başkanı Abdullah Tirtıl Istanbul'un fahri hemşehrilik beratı ile kentin altın anahtannı verdi. Pakistan lslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı General Ziya Ül Hak daha sonra Aya lrini Müzesi ile Deniz Müzesi'ni gezdi ve tstanbul Haber Servisi KıbBeşiktaş'tan motorla deniz gezisine çıktı. Akşam da Cumhur rıs asıllı, sinema oyuncusu Feri başkanı Kenan Evren, konuk Canscl önceki akşam sevgilisi Devlet Başkanı onuruna bir ak Melih Uk tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olaydan sonşam yemefi verdi. şam yemeği verdi. Evren yemek ra kaçan CansePin dost hayatı te yaptığı konuşmada "Ankara' yaşadığı Melih Uk tüm aramalara karşın bulunamadı. 45 yaşında yaptığı kardeşçe görüşmeler, da bir cinayete kurban giden ülkelerimiz ve halklanmız araCansel striptizci olarak gazinosmda mevcut olan çok yakın ve larda başlayan çalışma hayatını samimi bağların daha da pekiş daha sonra sinemada sürdürdü. tirilmesi için yeni bir dönemin 20 yaşında bir kızı olan Cansel açıldıgı hususundaki inancımızı uzun suredir filmlerde rol kuvvetlendirmiştir" dedi. Bu almadı. arada Ziya Ül Hak'ın eşi Begüm Feri Cansel'in, kızı Ziimnit ile Ül Hak ise Kapalıçarşı'yı gezdi. biriikte oturduğu, Cihangir AkGeneral Ziya Ül Hak, bu sa yol Sokak, Ayfer apartmanının bah Gazeteciler Cemiyeti'nde bir 7 nolu dairesine gelen Melih Uk, basın toplantısı düzenleyecek ve içeri girdikten kısa bir süre sonra Cansel ile tartışmaya başladı. Bir gece önce tzmir'den gelen Melih Uk'un Kadıköy'de açtığı marketin iflas etmesi yüzünden moralinin bozuk olduğu ve işlerini düzeltmek için Feri Canselden para istediği belirtildi. tsteğinin reddedilmesi üzerine silahını çeken Melih Uk, Cansel'in üzerine kurşun yağdırmaya başEDtRNE (a.a.) Keşan ilçe ladı. Bu arada Feri Cansel'in kısine bağlı Paşayiğit köyü yakın zı Zümriit, Melih Uk'un üzerine lannda meydana gelen trafik ka atıldıysa da annesinin ölümüne zasında 4 kişi öldü, 6 kişi de ya engel olamadı. Feri Cansel'in üzerine beş kurşun sıkan Melih ralandı. Flkri Alver yönetimindeki ya Uk, silah sesleri üzerine dışarıbancı plakalı minibüs ile karşı ya fırlayan apartman sakinleri yönden gelen Ömer Taşkıran yö ne "Feri'yi vurdular. Çabuk bir netimindeki 22 DV 217 plakalı araba cağıralım" diyerek olay yekamyon, Paşayiğit köyü yakınla rinden kaçtı. Ağır bir şekilde yarında çarpıştı. Kazada Ahmet ralanan Feri Cansel'i kızı ZümAlver, Emrullah Alver, Fevzi Al riit, Tkksim tlkyardım Hastanever ve Zekiye Taşkıran öldüler. si'ne göturdüyse de ölümüne enAğır yaralanan Naci Şen, trfan gel olamadı. Polis yetkilileri ciKaman, Fikri Alver, Fikriye Al nayeti işJeyen Melih Uk'un her ver, Yıldıray Alver ve Ömer Taş yerde arandığını belirttiler. Bu kıran Keşan Devlet Hastahane arada Melih Uk'a ait olduğu belirlenen 35 PA 618 Murat 124 si'nde tedavi altına aJındılar. plakalı özel otomobil, CağaloğIstanbul'da Vatan kavşağında lu'nda Cemal Nadir sokakta termeydana gelen trafik kazasında kedilmiş olarak bulundu. ise bir kişi öldu. Istanbullu hacılar 103 otobüsle yolu çıktı tstanbul Haber Senisi Türkiye'nin en büyük hac kafilesi dün lstanbul'dan hareket etti. lstanbul'un üç bölgesinden hareket eden 103 otobüste 3560 hacı adayı, Istanbul Müftüsü Selahattin Kaya ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı. Hacı adaylarını götüren 103 otobüsten 74'ü Aksaray Vatan Caddesi'nden 27'si Üsküdar'dan, 2'si de Yalova'dan dün saat 10.00'da hareket etti. Hacı adaylarını uğurlamak için Üsküdar ve Vatan Caddesi'nde çok büyük kalabahk oluştu. Kalabaük bu bölgelerde trafığin bir süre aksamasına neden oldu. lstanbul'dan toplu olarak hareket eden 103 otobüs daha sonra 5'er otobuslük kafileler halinde yollarına devam edecekler. Her 5 otobuslük kafılede, bir kafîle başkanı bulunuyor. 2 din görevlisi de kafilelere rehberlik yapacak. Kafılelerde aynca gerekli sağlık önlemleri de alındı. Yolculuk sırasında meydana gelebilecek hastalıklar için kafilelerde doktor ve sağlık memurlan da bulunuyor. Sağlık Bakanlığı'nca oluşturulan sağlık ekipleri de Suudi Arabistan'a giderek Türk hacı adaylannın sağlık sorunlanyla ilgilenmek için gerekli tedbirleri aldı. Dün hareket eden kafileler ilk molayı Konya'da verecek. Urfa üzerinden yoluna devam edecek olan hacı adayları 5 eylül günü Habur sınır kapısından çıkış yaparak, Irak topraklanna girecek. Bir hafta sürecek yolculuktan sonra Mekke'ye varacak olan hacı adaylan burada hac görevlerini tamamlayıp, Medine'ye geçecekler. Dün haa adaylan nı uğurlayan Istanbul Müftüsu Selahattin Kaya, hacıların gidiş gelişlerinin 34 gün süreceğini ve ekim ayının ilk haftasında dönüşlerin tamamlanacağını söyledi. Kaya, lstanbul'dan hava ve kara yolu ile 4487 kişinin hacca gittiğini, bunlardan 3560'ının karayolu ile 927'sinin ise hava yolu ile gittiğini söyledi. tstanbul'dan giden 4487 hacı adayından, 2680'i erkek, 1807'si ise kadın. Hacı adayları otobüslere binmeden önce yakınlan ile helâlleştiler. (Foloğraf: Kadir CAN) "Hayata dönük temel eğitim" 50 okulda başlıyor ANKARA, (a.a.) Bakanlar Kurulu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasmda imzalanan "Hayata Dönük Temel Eğitim" projesini onayladı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan projeye Türkiye 100 milyon lira, UNICEF araçgereç ve uzman eleman yanında 325 bin ABD Doları tutannda katkıda bulunacak. Proje ile yönetim, öğrenci deneyimleri, öğrencinin sağladığı ilerlemenin değerlendirilmesi, elde edilen başanlar ve izieme, bir bütün olarak ele alınacak. ÖN DENEME Pilot ön deneme çalışmaları 50 okulda başlayacak ve bu, ilkokullann ilk sınıflannda okuyan 7 bin öğrenciyi kapsayacak. Her sınıfta 30 öğrenci bulunacak. Temel eğitim sisteminin ihtiyaçlanna uygun olarak, 100 mahalli yönetici, 1000 okul öğretmeni, 150 uzman öğretmen, 60 merkez denetçisi, 80 okul yoneticisi, 50 sağlık ve beslenme uzmanı eğitilecek. Proje 1984 yılına kadar uç dönem içinde gerçekleştirilecek. SİSTEM YENÎLENECEK Bu arada, Turk eğitim sisteminin her düzeyindeki yoneticiler, en yeni yönetim kavram ve teknikleri kullanılarak eğitilecek ve milli eğitim sistemi yenilenecek. Mevcut okul binalan ve öteki yapılar, program gereklerine göre uyarlanacak, yeni bina ve tesısler yeni ihtiyaç programına göre yapılacak. PÎLOT UYGULAMA DPT ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği içinde pilot uygulama alanları belirlenecek, pilot bölgelerden birisi Ankara'nın yarı kentsel bölgesi olacak. Faâliyetlerın değerlendirilmesi ve denetlenmesi için UNICEF, Bakanlığa millimilletlerarası uzman lar sağlayacak. Amerika kendi ülkülerine ihanet ediyor Kültür Senisi "Teneke Trampet" adlı romanıyla ulkemizde de tanınan Federal Almanya'h yazar Günter Grass, kendi ulkesinde "savaş sonrası Almanyasının vicdanı" olarak nitelendirilir. Federal Almanya'daki Sosyal Demokrat Parti'nin ateşli bir yandaşı olan Grass, son yıllarda ülkesindeki banş hareketinin etkin sözcülerinden biri olarak da dikkatleri üstünde topladı. önümuzdeki günlerde, tüm Avrupada olduğu gibi Federal Almanya'daki banş hareketi üyeleri de, ABD'nin füze üslerine karşı bazı protesto eylemlerine girisecekler. Işte bu eylemlerin hemen öncesinde, "Newsweek" dergisi muhabirlerinden Maks VVesterman, Hamburg yakınlanndaki evinde Günter Grass'la konuştu. Bir edebiyatçının güncel siyasete ilişkin gorüşlerini de yansıtması bakımından ilginç olan söyleşiyi aşağıda sunuyoruz: Rotnancı Günter Grass Avrupa'daki banş hareketinin sözcüsü: Bizim Almanya'da söyletliklerimizu birçok Amerikah politikacı da söyledi. Biz, demokrasinin temelleri konusunda öğrendiklerimizin çoğunu ABD'den öğrendik. Ama son ytllarda ABD kendi ülkülerine ihanet ediyor. Eğer Helmııt Kohl. Rea^an"ın siyasetlerini olduğu gibi benimserse. on yühk bir detant re iki Almanya arasındaki yakınlaşma yok olur. Şiddetle karşıvım SORU Siz ve Batı Almanya^ nın birçok önde gelen kişisi bu hafta güney Almanya'daki bir ABD füze Ussüne karşı düzenlenecek bir gösteriye karüacaksınız. Niçin? YANIT Batı Almanya'ya orta menzilli nukleer füzeler yerleştirilmesi planına şiddetle karşıyım. Benim gozümde, nükleer silahlar birer silah değil, birer soykırım aracıdır. Onlann buraya yerleştirilmesi, savaş tehlikesini artıracaktır. Üstelik, Batı Almanların bu silahların nasıl kullanılacağı konusunda hiçbir soz hakkı olmayacağına göre, bundan böyle ABD'nin bir muttefiki olmaktan çıkıp (ki bir müttefıki olmayı çok istiyoruz) onun bir uydusu durumuna geleceğiz. O zaman da, bizim ABD'yle olan ilişkimizin Doğu Bloku ulkelerinin Sovyetler Birliği'yle olan ilişkisinden hiçbir farkı kalmayacak. SORU Peki, gösteri sırasında polis size yoldan çekilmenizi söylediğinde ne yapacaksınız? YANIT Hiç. Benı oradan zorla goturmek zorunda kalırlar. Ben demokratik sistemin güçlu bir savunucusuyum. Ama fuzeler sorunu, esas olarak ekonomik programı için seçilmiş bir parlamentoya tümden bırakılamayacak kadar önemli bir sorundur. Yapılan anketler, AImanlann çoğunluğunun füzelere karşı olduğunu acık seçik gösteriyor. SORU Halkın bu protestosunun sının ne olmalı? Örneğin, geçenlerde Yesillerden bir politikacı Amerikah bir generalin üstüne kendi kanını döktü. Bu davranışı nasıl degeriendiriyorsunuz? YANIT Bence, çok aptalca ve tatsız bir davranıştı. Ama bu olayla ilgili o kadar büyük bir gürültü koparıldı ki, sanırsınız adam idam cezası verilmesi gereken bir suç işledi. Hiç kuşku yok ki, o adamın davranışı, ABD başkanının söylediği ve yaptığı baa şeyler kadar cezalandınlmaya değer ve tehlikeli değildir. Reagan, yaptığı bir konuşmada, dünyayı iyi ve kötü diye ikiye böldü ve kötünün yok edilmesi gerektiğini söyledi. Biz Avrupalılar bu lafları iyi biliriz; bu tür sözler sonunda Avrupa kıtasının bölüşülmesine, Almanya'nın bölüşulmesine, milyonlarca insanın ölümüne yol açmıştır. SORU ABU hukumeti, Almanya'daki anıinükleer hareketi n özünde Amerikan aleyhtan bir hareket olduğu kanısında. Doğru mu bu? YANIT Hayır. ABD'de kendi hükümetlerinin siyasetlerine kuşkuyla bakan birçok insan bulunduğunu bıliyorum. Bizim Almanya'da söylediklerimizi, birçok Amerikah politikacı ve Amerika'daki birçok Katolik piskopos da söyledi. Biz, demokrasinin temelleri konusunda öğrendiklerimizin çoğunu ABD'den öğrendik. Ama son yıllarda ABD kendi ülkülerine ihanet ediyor. . SORU Avrupa'daki banş hareketi dikkatini SSCB'nin yanlış tutumlanna pek az yöneltti. Niçin? YANIT Ben Sovyetler Birliginin Afganistan'ı küstahça ve haddini bilmez bir biçimde işgal etmesi ile ABD'nin Orta Amerika'daki zorbahğı arasmda hiçbir fark görmüyorum. Ama protestolar, ancak insanın karşısında oturup konuşabileceği biri varsa başanlı olabilir. Bizim, Sovyetler Birliği'nin siyasetlerini değiştirme olanaklarımız çok sınırlı. SORU Başbakan Helmut Kohl'un Pershing IHerin Batı Almanya'ya >erieştirilmesini destekkrken zaman zaman duraksantalara kapüdığı göruldü. Eğer Helmut Kohl füzelerin yavgmlaştınlmasına izin verirse, sizce bunun sonuçlan ne olur? YANIT Eğer Kohl, Başkan Reagan'ın siyasetlerini olduğu gibi benimserse, on yıllık bir detant ve iki Almanya arasındaki yakınlaşma yok olur. Ve tabii, protestolar durmaz, daha da şiddetlenir. SORU Wuhington'da, Al(Arkast 11. Sayfada) Iflas eden sevgilîsi Ferî CanseFi öldürdü Keşan'da trafik kazasında 4 kişi öldü Kerim Ağa Han "Ağa Han Mimarhk Ödul,tt . ı « l C l H J J U l t l c t l e r i " nin dağıtım torenine kat.lmak için dün d a P ,fî , fs'anbul a geldı. Sardunyadan ozel bir uçakla Yeşilkoy Havaalanı'na gelen Ağa Han'ı Istanbul Valısı Nevzat Ayaz, kendisine Istanbul'da kaldıgı surece eşlik edecek olan Büjukelçi Behçet Turemen ve eşı, uçağın kapısında karşıladılar. Karşüamada, onceki gun tstanbul'a gelen İsmailiMezhebının Kenya ve Pakistan'daki iki dini lideri Sir Eboo P.rbha. ile Mr. Ramzan Merchant de hazır bulundular. Oeceyı Hıllon Oteli'nde geçiren Ağa Han, akşam yemeğinde ödul sahipleri ile lanıslı. Ağa Han >arm bir basın loplantısı dıizenleyecek. "Ağa Han Mimarl.k Oduilerı" sahiplerine dağılılması tdrenıne Cumhurbaşkanı Kenan Evren de kalılacak. Eşiyle beraber Türkiye'ye gelen Ker.m Ağa Han bugun Bursa ya giderek kentin larihi ve (uristik yerierini gezecek. l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog