Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

TC Mıllı Eğıtım Bakanlığı Özel Gelişim Lisan Kursu ING1LIZCE FRANSIZCA ALMANCA Guz Donemı kayıtlar başlanıstır Tel 336 24 77 Sogutlucesme Camıı Karsısı No 186/5 KADIKOY Cu m h u r iyet 60. Yıl Sa>ı: 21221 Kurucusu: Yunus Nadi AVflAM. DERSANESI Lise sonlar: 8 Ekim Beklemeliler. 17 Ekim Akşam: 3 Ekim Lalelı Ordu Cad 202/3 528 64 37 522 75 74 40 TL. 28 Evlul 1983 Çarşamba Ekzam"4 clııclak"arasmda A V HK \arin ek zam konıısunu görıişnıe\e başlı>or. Malive Bakanı Kafauğlıı iııı/.aM\lıı YHKŞa gönderilen \azıda. "Koıııınıın «^erbest toplu sözle^nıe duzeni içinde değerlendirilnıeM daha i^abetli olıır" denildi. KAF4OĞLL onve \\RL1K l zıın sıın' ısrarla "t>k zam \ok" tleıh. Vr/ıf/ \ılmaz'm zam islt'ğıni ju>k anla\amaılıh " /lisll lla\lml,an'la *A z am sınırn. */ '» MEMUR MAAŞLARI YILMAZ ŞİPAL AYRINTISİYLA HESAPLADI 6. SAYFADA katsayıya göre net Basın için özel mahkemeyi kaldıran madde komisyona geri verildi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Basın Yasa Tasarısı'nda ver alan para cezaları, DM'de bır onergenın kabul edılmesıyle varı varıva ındırıldı Tasarının DM'de goruşulmesı sırasında, basın suçlarına ılışkın davalara uç yargıçla Toplu Basın Mahkemelerınde bakılmasına ılışkın onerge dıkkate alındı ve Toplu Basın Mahkemelerının kaldınlmasını getıren madde komisyona gerı verıldı Basın suçlarına bakacak mahkeme konusu goruşulurken tasarıvı savunan Adalet Bakanı Kazım Akdoğan, "42 maddelık Basın Vasası'nı okuvup anlamayacak hâkım olamaz. Bunun neresi ıhlisas ışidir?" dedı Basın Yasa Tasansı'nın, Toplu Basın Mahkemelerının kaldırılmasına ılışkın 22 maddesı goruşulurken bır onerge veren Şerafettin Yarkın ve onerge lehınde konuşan İsa Vardal, basın suçları ıçın bır ıhtısas mahkemesının gereklılığını vurguladılar, tek yargıçlı mahkemelerde yargılamanın sakıncalar doğurabıleceğıne ışaret ettıler Komısvon Sozcusü Enis Muratoglu, I *>00' un uzerınde yargıç açığı bulunduğunu hatırlatarak, "mustakil bir mahkemenin mutnkun bulunmadığını, Toplu Basın Mahkemelerınin bugune dek beklenenı veremediğini" sa\undu Adalet Bakanı Akdoğan da, tasarının ıçerdığı hukumlerle davaların yıllarca suruncemede kalmasının onleneceğını ıfade ettı Komısvon ve hukumetın karşı çıkmasına rağmen oylanarak (Arkası Sa. 11., Su. Vde) zam l Wa)n< liakanlığı'nm IIU4'h'IIU' 0 TurkIş Başkanı Şevket Yılnıaz. "Ek zanı konusundaki muhatabımız MalUe Bakanı degil. Başbakan'dır" dedi. Yılrnaz. (,alı<ma Bakanı Esener'den ek zanı icin \ardını istedi. \ apıp yorııs hildirmcsim u iıı ) //K ">fi uoıulvrilili. l)as\a sınulı \ ıırlıl, 'la. \NK\R\ (Cumhuriyel Burosu) Turktş tarafından Başbakan'a yapılan "Işçi ucreflerıne ek zam" onensının Başba kanlıkça Malive Bakanlığı ve Yuksek Hakem Kurulu'na "incelenmek uzere" gonderılmesınden sonra vuzbmler<.e ışçı Malı ' e Bakanı Adnan Başer Kafaogve \ HK Başkanı Nacı \arlık'ın vereceklerı karan beklıvor Ma!ı>e Bakanı Kataoğlu ABD've gıtmeden once, "sendıkaların ek zam islegini pek anlavamadık" demıştı Y HK Başkanı Nau Varlık ıse daha ontekı açıklamalannda "ek zam vapılmavacağını" sovlemıştı lşçılerın enflasvonu \akala\ıp vakalavamavacaklarını belırlevecek olan ıkı karar merkezınden Malıve Bakanlığı YHK \a bu konudakı goruşunu bıldırırken, YHK'nın da ek zam konusunu varın goruşmeve başlava cağı oğrenıldı Malı\e Bakanı Kafaoğlu tarafından gönderilen vazıda "orlalama ucrel arlışlarının enflas>on oranının uzerinde tuiuldugu" savunularak, (Arkası Sa. 11., Su. I'de) Bütçe sıınıddıı: Tüketimin kısılmasında sınıra gelindi 1984 Butçe Tasansında \uzde 25'Iık bır entlas von oranı, buna karşılık memur ve emeklılerın net gelırlerınde vuzde 2225 arasında anış ongorulu vor Butçe tasarısınaa vergı gelırlennın \u/de 21 oranında artacağı belırtılıvor. vuzde 2S'lık entlas von oranı ıle bırlıkte duşunulduğunde. bu, vergı gelırlerınde gerçek bır azalma anlamına gelıvor 1984 Malı ^ ılı Butı,e V asa Tasan\ımn goruşulmesıne gevılmeden DM Butı,e Plan Komısvonu Başkanı Tandogan Tokgoz bır konuMTU vaprı Tokgoz, butçe tasarısmda ışsızlığe herhangı bır v,o zum ongorulmedığını vurgulayarak, "Dilerim ki," dedı, "Hukumet ıslıhdam sorununa olumlu şekılde >aklay.ın. \ma tasan bovle bır vaklaşımdan maalesef >oksun". Malive Bakanı \ekılı, Gumruk Tekeı Bakanı, Mıllıvetçı Demokrdii Partısı lıstesınden Çanak kale bağım^i7 mılletvekılı adavı Cafer Ta\>ar Sadıklar. but^e tasarısını komısvona sunuş konuşmasında, 1983 programında vuzde 20 dolayında ongorulen enflasyon hızının vuzde 25 dola>ında gerçekle>eı.eğını kavdettı, hedeflenen enllasyon duzevının a^ılmasına vol avan en onemlı taktorun sanayı urunlerı tıvatlarındakı hı?h gel^me oldu gunu bıldırdı Bakan, enllasvonun talep vonunden gelen nedenlerıgıderıhrken,ıç talebın (tuketı mın) kısılması bakımından sınırlaravaklaşıldığını sovledı Dunva ekonomı>ındekı gelışmelerın 1983 vılı ıçın pek ıvım;>er bır tablo sunmadığını belırten Ba kan, Turkıve'nın dış borç odemelerınde başarılı bır v ılı gerıde bıraktığını, gelecek vıl dışsatımın vuzde 10'luk bır artışla 6,8 mılvar dolara, dışalımın vuzde 4,5'lık artışla, 9,5 mıl>ar dolara çık masının ongorulduğunu bıldırdı (Arkası Sa. 7, Su. 5'de) ANKARV (Cumhurijet Burosu) 1984 Malı "Vılı Butçe >asa Tasarısı DM Butve Plan Komıs \onu"nda goru;>ulme\e başlandı Malıve Bakanı \ekılı, Gumruk veTekel Bakanı CaferTa>>ar*>adıklar, vururluktekı ekonomık ııvgulamavla, tu ketımın, iı, talebın kısılması bakımından "sınırlara vaklaşıldıgını" sovledı Komısvon Başkanı Tandogan Tokgoz, ışsızlık sorununa vozum ko nusunda tasanda olumlu bır vaklaşıma rastlava madıklannı ılerı surdu Tokgoz, 6 kasım seçımle rınden sonra ışbasına ge^ecek hukumetın butçevı "re>ıze edebilecegıni" belırttı Kısıntının sınırı Ücretli kadar sanayici de "açılma" beklentisinde OSMAN LLAGAV Gumruk Tekel Bakanı ve MDP Çanakkale adavı Cafer Tavvar Sadıklar, 1984 butçesını Danışma Me».lısı ButçePlan Konıısvonu'na sunarken vaptığı ko nuşmada, "İç lalebi kısmanın sınırına taklaşıldı" ıladesını kul lanmış 24 Ocak ekonomık ıstıkrar pa ketının temel eksenının ıç talebı kısmak olduğu anımsandığında Sadıklar'ın bu sozlerı onemlı bır anlam kazanıvor Hem gerçek gelırı duştuğu, satınalma guı.ıı azaldığı \\\r\ tuketımınde zorunlu kısıntı>a gıden ucretlı, maaşlı dar gelırlı tuketıt.1 a^ısından. hem de urettığı malı satma konusunda eskı rahatlığını ka>be den, yığılan stoklarına bakarak moralı bozulan sana>ıcı açısından bu sozlerın anlamı uzerınde durmak gerekıyor Son uç >ılda ucret ve maaş ar tışlan Ankara'da belırlenen ışçı ve memurların alım guçlerının aşındığı ortada Bu kesımlerın bugunku gdırlerıvle tasarruf yapmaları da soz konusu olma dığına gore tukeıımlerını artır maları ıçın mutlaka gelırlennın artması gerek Savın bakanın "Tuketimi kısmanın sınırına gelindi" derken, sosval boyutunun >anı sıraolayın bu bovutunu da duşunmuş olması olası Dışa açilmakta zorluk çeken. ıç pazarda aradığı talebı bulama yan çok onemlı bır haber Parakredı polıtıkasında bıraz daha toleranslı gıdılırse, ucret ve maaş zamları bıraz daha comertçe vapılırsa, taban fîyatları daha ıvı verılırse, faızın çekıcıhğı bıraz daha azaltılarak tuketım özendırılırse, halen stoklara ılave edılen mallar daha hızfı satılır, sanayı«.ının fınansman sorunları hafıtler Başta otomotıv ve dayanıklı tuketım mallan turlerı olmak uzere bazı pıyasalarda gozlenen canlanma belırtılerı artar Ekonomıde yenı dengeler ya da dengesızlıkler ortaya çıkar Savın Sadıklar'ın sozlerı tum bu nedenlerle önem taşıyor Bu sozler ekonomı polıtıkasmda gıderek belırgınleşecek bır >enı vaklaşımın habercısıyse tabıı ki daha da buvuk bır onem kazanıyor Töplu sözleşme dönemine geçişte gecikme tehlîkesi Çalışma Bakaıüığı'nınolanaklarımn yeteniz olması ve işvenlerin çalıştırdıklan işçı*tçi zamanında Bakanlığa bildırmemelen yuzunden işkolundaki işçilerin sa\ısı belirlenemiyor. Vakıf, SSK ve Kızılay binalarında kiralar artacak DM'de kabul edilen yasa onerisine gore, binalardaki kiracılara yeni sözleşme onerilecek. Kiracılar yukseltilecek kira bedellerine itiraz edemeyecekler. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Danışma Meclısı, Vakıflar Emeklı Sandığı, SSK, BağKur, Kızılay, Çocuk Esırgeme Kurumu ıle Turk Hava Kurumu'nun taşınmazlarının kıralarının yukseltılmesını ongören yasa onerısını kabul ettı Mustafa Alpdundar ve arkadaşlarının vasa onensıne göre, bu kunıluşlar adına kayıtlı gaynmenkullen kıralayanlara bır defava mahsus olmak uzere yenıden kıra sözleşmelerı önenlecek Kiracılar eskı sözleşme surse dahı onerılen venı koşul ve bedele ıtıraz edemeyecekler Kıracılardan teblığden ıtıbaren 60 gun ıçınde yenı sözleşme yapmayanların eskı sözleşmelerı fesh edılmış sayılacak ve kıracı 30 gun ıçınde gayrımenkulu boşaltmakla yukumlu olacak Boşaltılmayan gayn menkuller ıcra memurluğunca tahlıye edılecek Kıra bedellerı ıle kıralama ko(Arkası Sa. 7, Su. 5'de) Lübnan'da durum IŞIK KANSU ANKARA Her ışkolunda çalışan ışçılerın sayılarını belırleme çahşmalarının, gerek Çalışma Bakanlığının elındekı olanaklann yetersızlığı, gerekse ışverenlerın valıştırdıkları ışçılerı zamanında Bakanlığa bıldırmemelerı nedenıyle gecıkebıleceğı oğrenıldı Bu durum, serbest toplu pazarlık donemıne geçış suresını uzatabılecek Sendıkalar Yasası u>annca, her ışkolunda çalışan, sendıka lara uye olan ve olmavan ışçıle(Arkası Sa. 11., Su. 3'de) Ateşkesten sonra hu kez de Filistinliler birbirine girdi Aleîjkes onlemlerini sapta>acak olan Guvenlik Komitesi'nin toplantısı Dur/ilerin itirazı nedeni>le ertelendi. Dış Haberler Servısi Lub nan'da uç haftalık ıç savaşı durduran ateşkes bazı ıhlallere rağmen surerken, çatışmalar bu kez Kuzev Lubnan'a ve Fılıstınlı gruplar arasına kaydı Başkent Beyrut'un 80 kılometre kuzeyın dekı, ulkenın ıkıncı buvuk kentı Trablus'un varoşlarında bulunan Beddavi ısımlı Fılıstın multecı kampında Fılıstınlı gruplar arasında çıkan çatışmada 7 Fılıstınlı gerılla oldu Ulkenın kuzevdoğusundakı Hermel bolgesınde 1000 Arafat yanhsı gerılla ıse Surıve bırlıklerının kuşatması altında 10 gun kadar once Tunus'tan denız yoluyla gızlıce Trablus'a gelen FKO lıderı ^ aser Arafat. "Durumun daha kotuve gitmemesi içın" Suudı Arabıstan, Cezavır ve Guney ^ emen hukumetlerınden vardım ıstedı Aratat'a karşı ayaklanan Sunye ve Lıbva vanhs\ gerılla orgutu Fılıstın Halk Kurtuluş Cephesı Genel Komutanlık a bağlı gerıllalar kendılerınden avrılarak Arafat a bağhlıklarını ılân eden eskı orgut mensuplannın Beddavı'dekı burosuna karşı oncekı gece anıden saldırıya geçtıler Ahmet Cibril'ın vonetımındekı FHKC Genel Komutanlık gerıllalarıvla, bu orgutun Arafat yanhsı kanadı gece yarısından dun sabah verel saatle 7've dek roketatarlar ve makınalı tutek lerle çarpıştılar Carpışmalar sonucunda 7 genllanın olduğu ve saldırının gerı puskurtulduğu bıldırılıyor Ateşkes onlemlerini saptayacak olan Guvenlik Komıtesı'nın dun yapılması gereken toplantısı ertelendı Toplantının ertelenmesıne Durzılerın toplantı yerı ne vaptığı ıtıraz neden oldu Ateşkes bozulmaz ve tum taraf lar kabul ederse, Beyrut Havaalanı nın bırkaç gun ıçınde açılması beklenıvordu Bu konudakı karar da Guvenlik Komıtesı'nce alınacaktı BMGenelSekreterı Perez de Cueliar Surıye ve Lubnan Cumhurbaşkanlarıyla BM Ateşkes Denetleme Gucu oluşturulması ıçın temaslar yurutuvor Soz konusu Guç'e, Beyrut'takı Çok Uluslu Kuvvet'(Arkası Sa'. 11., Su. 7'de) Memurların harcırahları 8501500 lirayn çıktı \NKARA. (Cumhuriyet Burosu) 1984 Malı Vılı Buıçe \asa Tasarısı'nda memurların aıle yardımı tazla çalışma ucretı, konferans ucretı, harcırahlar ve ek ders ucretlerı yenıden belırlendı Buna gore, aıle vardımı çalışmavan eş ıçın 900, oğrenım ça ğına gelmemiş çocuklar ıçın 150, ılkoğremm goren çocuklar ıçin 300, onaoğrenım goren çocuklar ıçın 600, >uksekoğrenım gören çocuklar ıçın 900, her ıkı oğ renımı de gormeven çocuklar ıçın 50 hra olarak saptandı Fazla çalışma ucretıne saat başına odenen ucret geçen vılkı gıbı 40100 lıra olarak saptandı Emnıyet teşkılatına maktuen odenen para 5225 lıraya çıkarıldı Emnıyet Genel Mudurluğu dığer personelı 4125 lıra, çarşı ve (Arkası Sa 7, Su. î'de) DAHA GORMEDİM KI Bugune kadar Iran !?ahı"nm 600, Kennedv'nın 1.120 melrckarelık dev portreierıni >apan ressam karababa, portre asıldıktan sonra MDP Genel Başkanı'na "Begendınız mı Paşam?" dedı. Portrenın (am altında olan Sunalp, "Daha gormedım kı!" dı>e vanıtladıklan >onra, resmıni gorebilmek ıçın ileri\e dogru vurudu. (Folograf: RIZA E/fcR) Turgut Sunalp kendi dev portresinin altında kalıyordu Buvuk boyutlu portrelerivle tanınan ressam Cemil Karababa'nın armağan ettiği portre asılırken, Sunalp in başına çarpmasını Karababa onledi. ANKARA Buvuk boyutlu Ataturk portrelerıvle tanınan ressam Cemıl Karababa'nın vaptığı Sunalp Paşa portresı, dun duzenlenen torenle MDP Genel Merkezı'ne asıldı 30 metrekare bu>ukluğundekı portresını beğenıp beğenmedığını soran Karababa'va, Sunalp "Daha gormedim ki" yanıtını verdı Dun sabah saat 10 00'da başlayan toren ıçın provalar saat 9 30'da başladı Ressam Rahmı Pehlnanlı'nın da bulunduğu to ren oncesınde Karababa Su nalp'ın portresının asılışına ne zaret ettı Asılırken portrenın kırışması karşısında "silkelevin" dıye bağıran Karababa'ya balkondakı asıstanları yanıt verdı . . A g ı r a b | si,ke,e>emi>Oruz. Sunalp'ın portresı asıldıktan sonra da toren ıçın tekrar duruldu vebalkondakı yerını aldı Torenlenn başla>acağının bıldırılmesı uzerıne odasından Genel Merkez'ın bahçesıne ınen MDP Genel Başkanı Sunalp, gazetecılerı gorunce şovle konuştu Oho maşallah va. Gazetecılerın gulmesı uzerıne de, "Bayram mı var?" dıyen Su nalp Cemıl Karababa'nın kolu na gırerek, "Sen hâlâ genç kaldın" dedı Sunalp ve Karababa MDP Genel Merkezı'nın onunde balkonun altında a>nlan ozel yerı aldıktan sonra, "Sunalp Paşa Portresı" balkondan aşağıva doğru açıldı Ancak 30 metre ka re buvukluğundekı portrenın alt bolumu MDP Genel Başkanı Sunalp'ın kafasına doğru hızla ındı Kendını ;>on anda one lır latarak Sunalp'ın zarar gormesını onle>en ressam Karababa, daha sonra Sunalp'e sordu Begendıniz mı efendım? Sunalp, >anıtladı Vallahi daha gormedim. Torenden sonra odasına doğ ru yururken Cumhuriyet muhabırının resme ılıskın sorulannı >anıtla>an Sunalp, "Klasiklerı severim, Picasso'yu da sevenm" (Arkası Sa. 7, Su. 5'de) LGUR MUMCU GOZLEM Üç ülkede sancıh rejim arayışı sürüyor ŞİLİ İran: 200 Irak askeri baskında öldürüldü Dış Haberler S»er>ısı İran ordu bırlıklen ıle devrım muhalızlarından oluşan bır tımın lrak'ın 30 kılometre ıçıne sızarak gerçekleştırdığı baskında 200 Irak askerını oldurduğu bıldınldı İran Klam Cumhunveu'nın Sesı Radyosu'nun haberıne gore, baskın oncekı gun vapıldı Radvo baskında sozkonusu tı nıın Irak ın ıkmal vollarından bırını kesiıklennı, ıkı de helıkopter duşurduklerını duvurdu Radvova gore baskında avrıca Irak'a aıt d^kerı malzeme ıle bazı ara v lann da tahrıpedıldığı, Irak bırlıklerının kavıp vermeden us lerıne donduklerı belırtıldı Telgraf gibi... Gorusulmekte olan Basın Yasası Tasarısı nda Anayasayı asan ya da Anayasa dan kaynaklanmayan yenı kısıtlamalara rastlanıyor Bunlardan bırı gazetecılık statusu ıle ılgıh kosullardır Gercı bu kısıtlamaların bır kısmı bugunku yasada da vardır Ancak yenı kısıtlamaları eskısıyle bırlıkte bır butun olarak. gormekte yarar umuyoruz Tasarının 1 ıncı maddesıne gore bellı suclar ısleyenler Yazı Islerı Muduru olamayacaklardır Bes yıldan cok ha pıs cezalarından bırıyle veya yayın tehdıdı ıle para veya menfaat temını hırsızlık sahtecılık dolandırıcılık ınancı kotuye kullanma yaian yere sahadet yalan yere yemın et mek ıftıra suc tasnn resmı mercılen ıgfal mustehcen ve ya hayasızca yayın fuhsıyata tesvık hıielı ıflas zımmet ıh tılas ırtıkap rusvet suclan ıle DGM gorevıne gıren suclar la tahrık ve tesvık suclarından hukum gıyenler Yazı Islerı Mudurluğu yapamayacaklar Tasanda sıralanan sucların bır kısmı yuz Kizartıcıdır Hırsızlık rusvet, sahtecılık ınancı kotuye kullanma, ığfal yayın yoluyla para ve cıkar sağlanması gıbı tanımlanan suc, hayasızca yayın fuhsıyata tesvık, zımmet ıhtılas ırtıkap, rusvet ve kacakcılık suclarını ısleyenler yasada boyle bır hukum olmasa da basmda kolay kolay ış bulamazlar Ba(Arkası Sa. 11., Su. 7'de) PİNOCHET İKTİDARI ÇATIRDIYOR FILIPFNLKR MARKOS İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR GOSTERİLER 6 HAFTADIR BASTIRILAMIYOR Î2TSAYFADA GOSTERGE TABLOSU YENIDEN DUZENLESDI 11. Sayfada SUS4LP ERZLRUU'DA KO\UŞTü KOMVMZM ORTA AMERIKA'\1 KA\4 BOYADI Haberi 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog