Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

MERKEZ DERSANELERİ ADES. Istanbul Mesıhpaşa Cud \o 22 Lalelı Tei 527 40 92 Edırne 3159 Çanakkale 2359 • Unıversıte Hazırlık 13 Ekım • A.skerıFen Lıselerı. 1 Ekım • Kolejlere Hazırlık 13 Ekım Cumhuriyet 60. Yıl Sa\ı: 21220 Kurucusu: Yunus Nadi 40 TL. 27 Eylul 1983 Salı savıyla çarpılması sonucunda bulunacak tutar esas alınacak Personel Yasası'na gore, a>lıklarını almavan ıştırakçılere ıse, 500 rakamını geçmemek uze re gırebıleceklerı sınıflardakı benzer gorevler ıçın belırlenen ek gostergeler uygulanacak Beledıye Başkanı olan ıştırakçılere mulkı amırlık sınıfı ıçın saptanan ek gostergeler uygulanacak TBMM uvelerı ıle dışandan atanan bakanlara, hakımlık sınıfındakı ek gostergeler uygulanacak Yasaya gore, 20 hızmet vılını 1984 veya daha oncekı jıllarda dolduran kadın memurlara 38, erkeklere43yaş, 1985'tedoldu ran kadınlara 39, erkeklere 44 yaş, 1986'da dolduran kadınlara 40, erkeklere 45 yaş, 1987'de dolduran kadınlara 42, erkeklere 47, 1988'de dolduran kadınlara 44, erkeklere 49 yaşında ısteklerı uzerıne emeklı aylığı bağlanacak Aynı yasa ıle, emeklıler ıçın uygulanan gösterge tablosunun 1985 yılından ıtıbaren kaldırılmasını ve memura emeklıye ayrıldığı tarıhte uygulanan maaş gösterge tablosunun aynen emeklı gösterge tablosu olarak esas alınması da benımsendı Bu tarıhten ıtıbaren devlet memurluğundan emeklıye ayrılanlara mevcut gostergesıyle katsayının çarpımı sonucu elde edılen mıktar, emeklı maaşı olarak net odenecek Yasa ıle ek gostergeler aynen emeklılık ıkramıyesıne yansıtılıyor Devlet memuru hangı derece ve kademede olursa olsun emeklıye ayrılırken o derecenın karşılığı olan ek gösterge de dıkkate alınacak Şu anda halen 1 derecenın 4 kademesınd^n emeklı olanlann ek gostergelerı emekhlıklerıne vansıtılıyor Emeklı, adı malulluk ve vazıfe malulluğu avlıklarının hesaplanmasında, yasadakı gösterge tablosu uygulanacak Buna gore, 1984 vılında emeklı olanlara en duşuk 385, en vuksek 1250 gösterge uvgulanacak Yasa hukumlerı J ocak 1984'teyurur luğe gırecek M G k , 5 BeşYılhk kalkınma Planı'nın vasama organına su nulmasının 1 yıl ertelenmesını ve 1984 yılı ıçın geçış programı hazırlanmasını ongoren vasayı da kabul ettı Bu \asa 1 ağustos 1983'ten geçerlı olacak MGk. Orman Yasası'nı değıştıren yasayı da benımsedı Y asa ya gore, durum ve koşulları uyan orman alanları devlet elı>le ıhva edılerek orman ıçı ko>ler halkı buralara yerleştırılecek Orman sınırları dışında kalmış ormanların kadastrosu vapılacak Devlet ormanlan ıvınde veya bıtışığınde bulunup koylerde ya da dağlık yerlerde oturanlardan bulunduktan yerlerde kalkındınlmalan mumkun gorunenler kurulacak fondan vararlandırılarak kalkınmalarına katkıda bulunulacak Nakledılen koyler halkına aıt arazıler devkt ornıanı olarak ağaçlandırılacak ı Atilla Şoför Kursu Uzman ogretım k a d r o ^ f c y Bayan Dısıpıin Ehlıyet Cıddıyet ıyınıye; Fınchkzade Cad No 10 Emekliliği gelen memur hemen istifa edebileeek ANKAR\ (Cumhuri.vet Burosu) Emeklı Sandığı Yasası'nda değışıklık yapan yasanın kabul edılmesınden sonra, 20 hızmet yıhnı dolduran kadın memurlarla, 25 hızmet >ılını dolduran erkek memurlardan ısteyenler hemen ıstıfa edebileeek Yasa 1 Ocak 1984'den ıtıbaren yururluğe gırıyor Boylece 1984 ve daha onceİu yıllarda 20 >ılını dolduran 38 yaşındakı kadınlarla, 25 yılını dolduran 43 yaşındakı erkekler emeklılıklennı ısteyebılecekler Mıllı Guvenlık Konseyı tarafından kabul edılen Emeklı Sandığı Yasası'nı değıştıren yasa ıle 20 >ıl çalışan kadın memurlar 45, 25 yıl çalışan erkek memurlar 50 yaşında emeklı olabılecekler Fıılı hızmet surelerı uzatılanlann yaş hadlerınden e^. Senılen bu sürcn;n uç vıldan çok olmamak uzere yarısı ındırılecek Yasaya göre, emeklı adı malulluk ve vazıfe malulluğu ay Iıkları ek gostergelerının her >ıl saptanan katsayı ıle çarpılması sonunda bulunacak tutarın hızmet suresı 25 yıl olanlara yuzde • 20 vılını dolduran 38 yaşındaki kadın memurlar. 25 yılını dolduran 43 yasındaki memurlar I984'te emekli olabilecek. Basın Yasa Tasarısı :ır DM'de ağ] eleştiriye uğradı İbrahim Goktepe: Turk basmı boyle bır muameleye layık değıldir. Zekai Bayer: Konan kısıîlamalar gelecek ıktıdarlann elınde tehlikeli vasıta olacak. Şerafettin Yarkın: Basmı suç ışleyen bır araç olarak gormemek gerekır. ANKARA (Cumhuri)et Burosu) 5680 savılı Basın Yasasını değıştıren tasaranın tumu DM Genel Kurulu'nda dun kabul edıldı Adalet Bakanı Kazım Akdoğan, sunuş konuşmasında, demokrasılerde kamuoyunun oluşması bakamından basın ozgurluğunun onemıne dıkkat çektı, "Basın hurriyetı ne kadar zorunluvsa, bu humvetin kotuye kullanılmasının da onlenmesı gerekir" dedı Tasarı, so^ alan uyelerce sert bıçımde eleştı rıldı İbrahim Goktepe, "Turk basınının bojle bır muamele>e la>ık olmadıgını" sovledı, Zekaı Bajer, tasarıyla getırılmesı ongorulen kısıtlamaların "Gelecek ıktidariann elınde çok tehlikeli bir vasıta" olabıleceğıne ışaret ettı, Şerafettın Yarkın "Ce/alann arlırılması her şevin lek • I98ö"te 39 yasındaki kadın memurlar. 44 yasındaki erkek memurlar emekli olarak. Bu wı? sınırına J990'a kadar her yıl bir >as daha ekleniyor. • 1990'dan itibaren hizmet siiresi kaç >ıl olıırsa olsun. kadmlar 45. erkekler 50 yasından once emekli olamayacak. • 1985'ten itibaren. memur emekli olduğunda son gösterge tablosuna gore ntaas altıcak ve maaşı duşmemis olarak. 7O'ı, 25 yıldan az olanlara her tam yıl ıçın vuzde 1 eksığı, fazla olanlan ıse \uzde 1 fazlası uzer.nden hesaplanacak Bağlanacak aylık ların toplamı esas avlıklann vuzde 95'ını geçemeyecek Aylıklarını personel yasalarına gore alan ıştırakçılerın emeklılık keseneklerı gösterge rakamlarına, almakta olduklan ek gösterge rakamları eklenmek suretıvle bulunacak rakamın kat T. Fikret Alpaslan: Basının haber verme hakkı değıl halkın haber alma hakkı da kısıtlanıyor. Adalet Bakanı: Tasarıyı hırs ve ıntıkam duygusu ıçınde hazırlamadık. Komisyon Sozcusu: Gerıye değıl ilerı gıttık, tasarı Anayasaya uygundur. çaresi değildir" dıye konuştu, Mustafa Alpdundar, tasarının goruşulmesının seçımlerden kurulacak meclıse bırakılmasını ıstedı, "Ba.'gn tasara^ı meşnı meclısle goruşulsun," dedı Tasarının dun goruşulen ılk 6 maddesınden 2'sı komısyona tade edıldı Tasarıyı Genel Kurul'a sunan Adalet Bakanı Akdoğan, tasarının 196ı'den bu >ana mevdana gelen olaylar gozonunde bulundurularak dıızenlendığını belırttı, (Arkası Sa. 7, Su. l'de) MEMURLAR NE DİYOR? Emekli olunca maaşın azalmaması en güzeli Emeklılık yaşına sınır getırılmesı ve emeklı maaşlarına son gösterge tablosunun aynen yansıtılması ıle ılgılı son kararlar konusunda göruştuğumuz memurlar şunlan söyledıler Ali San Bejazıtoğlu: Emeklı aylıklannın çalışan memurların maaşlarına eşıtlenmesını bır refoım olarak göruyorum Maaşı azalacak dıye emeklı olmaktan korkan memur burokrasının ayakbağı olmaktan çıkacaktır (Arkasi Sa. 11., Sü. S'de) Sunalp'in ağzından ^Uykusuz çalışabilirim yHiçbir şeyrfen yılmam yEngel tanımam y/Laf değil, iş üretirim Yİmdem güçlüdür yGaliba akılhyım Haberi 7. Sayfada BASIS YASASI TARTIŞMASISA UYELERİN UÇTE BIR1 KATILDI 7. Sayfada Tümer'in önerisi katsayıya göre net MEMUR MAAŞLARI YIL1MAZ ŞİPAL AYRINTISIYLA HESAPLADI 3 partili yerel seçim ilk komisyonda benimsendî Oramiral \ejat Tümer'in >asa onerisi için DM Milli Savunma Komisyonu'nun 9 u>esi olumlu, 3 uyesi olumsuz oy kullandı. Öneri >arın Anayasa Alt Komisyonu'nda ele alınacak. ANKARA (Cumhurıvet Burosu) MGKuvesı \e Denız Kuvvetlerı komutanı Oramiral Nejat Tümer'in, ökasımda vapılacak genel seçımlere katılamavan partılerın, vapılacak ılk mahallı seçımlere de katılamamasını ongoren yasa onensı, Danışma Meclısı Mıllı Savunma, Içı ? lerı ve Dışışlerı Komssyonu'nda benımsendı Komısvonun dunku toplantısında ele alınan vasa onerisi, 3 red oyuna karşılık 9 oyla kabul edıldı Yasa onerısıne red ovlarını Remzi Banaz. Ismaıl Hakkı Demirel ve Halit Zarbun verdıler Avni Muftuoglu komısvonun dunku toplantısına katılmadı Bılındığı gıbı, yasa onerisi, Anayasa Komısyonu'na esas komisyon olarak gonderılmış, Anavasa komısyonu da onerıyı ıncelemek uzere Kemal Dal, Akıf Ergınav ve Faut Azgur'den oluşan bır Alt komisyon kurmuştu Alt komisyon da yasa onerisi ıçın Mıllı Savunma Komısyonu'ndan goruş alınmasını kararlaştırmıştı Anavasa Komisyonu'nun oluşiurduğu Alt komisyon, vasa onensını Mıllı Savunma, îçışlerı ve Dışışlerı Komisyonu'nun goruşuvle bırlıkte bugun ıcelevecek \lt Komısvon'un hazırlayacağı rapor da varın Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak Onerı vasalaşırsa 1984 yılı ıçınde yapılması beklenen ılk verel seçımlere yalnızca Mıllıyetçı Demokrası Partısı (MDP). Halkçı Partı (HP) ve Anavatan Partısı (ANAP) katılabılecek Yarın Cumhuriyet'te Biz Araplara, Araplar bize daha çok mal satmak istiyor f Türk Arap Müşterek Ticaret Odası topiantısı başladı Ekonomi Servisi Ticaret Bakanı Kemal Canturk, Arap ulkelerı ıle Turkıye'nın ekonomılerının genel hatları ıle bırbırlennı tamamlar ve destekler bır manzara gosterdığını soyledı Istanbul'da dun başlayan, TurkArap Müşterek Ticaret Odası'nın 6 dönem toplantısında bır konuşma yapan Canturk, ekonomık ılışkılerı sadece mal alışverışı şeklınde dar bır çerçevede (Arkası Sa. 11., Su. 2'de) TurkArap Müşterek Ticaret Odası Uyesı Ülkelere Ihracatımız (Ilk 6 ay milyon dolar) S. Arabıstan Libya Irak Cezayir Lubnan brdun Surıye Kuveyt Tiuıus Katar Sudan Bahreyn Umman TOPLAM 1983 134.5 111.0 98.3 65.6 61.1 38.4. 34.9 34.3 27.5 2.8 2.2 0.9 611.5 1982 119.1 140.7 403.2 62.6 48.9 331.1 33.2 35.8 12.1 1.2 1.9 0.8 0.5 890.1 Memur olacak işçinin geliri bir süre artmayacak Kamu kurumlarmda çalışan bazı işçilerin memurlaştırümasına ilişkin bir model oluşturuluyor. ANKARA, (Cumhurhet burosu) Kamu kurumlarında çalışan bazı ışçılerın memurlaştırılmasına ılışkın bır model oluşturulması ıçın çalışılıyor İşçilerin memurlaştırılmasında uygulanacak modelın ılk orneklerınden bın, Turk Tarıh Kurumu'ndaçalışan işçilerin memurlaştırılmasına ılışkın yasada goruluyor Bu yasaya gore, Turk Tarıh Kurumu'nda çahşanlar, >azılı başvuru olmaksızın 31 aralık 1983 tanhıne değın memur statusune geçırılecekler Memur statusune geçmek ıstemeyenlerın yasanın yururluğegırdığı tarıhden başlayarak, 30 gun ıçınde başvurmalan halınde, kıdem tazmınatları odenerek kurumlan ıle ılışkılen kesılecek Aynı yasanın bır başka fıkrası memur yapılacak ışçılenn memur olduktan sonra alacakları (Arkası Sa. 11., Su. 6'da) Araplar için Özendirme topiantısı MERAL TAMER Istanbul'un luks otellerı, anık uluslararası toplantıların bın bıtmeden, bır dığennın hazırlığına gırıyorlar Çoğunluğuekonomık ağırlıkh olan bu toplantılann her btrmı ızlerken, ınsanın aklma ılk takılan, "yabancılar bu kez neden geldi?" sorusu oluvor Dun H ı l t o n ' d a başlayan TurkArap Müşterek Ticaret Odası toplantısında da bu soruyu once kendımıze, sonra top(Arkası Sa. 11., Su. 7'de) 13 iilkeye ihracat ^30 azaldı Ekonomi Servisi TurkArap Müşterek Ticaret Odası'na uye ulkelere yaptığımız ihracat bu vılın ılk yarısında geçen vılın avnı donemıne oranla yuzde 30 azalarak 612 milyon dolar dolayında gercekleştı Soz konusu ulkelere geçen vılın ılk yarısında vapılan ihracat 890 mılyon dolan bulmuştu Turkıye geçen yılın ılk yansında ıhracatının yuzde 35'ını bu ulkelere vaparken bu oran bu vıl yuzde 23'e duştu Bu genlemede Irak'a yapılan ıhracatın bu yılın ılk yarısında yaklaşık 300 mılvon dolar azalarak 100 mılyon doların altına ınmesı başhca etken oldu Irak dışındakı Arap ulkelerıne yapılan ihracat ıse geçen yıla oranla kuçuk de olsa bır artış gosterdı lerını duşletn gucu çok zayıf bır vurttaş bıle duşunebılmektedır 6 kasım seçımterının sıvasal çerçevesı çızılmısıır; ekonomık alanda ıse IMF ıpoteğı surduğunden partıterın bırbırınden değışık şeyler soylemelerı çok zordur Lıderlerın lemel sorunlara değınmeden konuşma ustahğını gostermelerı gerekmektedır Bu us talık, ağzı laf vapan, sıyasal vaşamda az buçuk denevımı olan kışılerm becerebıleceğı bır ıştır Telenzvon kameralarına alışkanhktan doğan, ya da kışısel becerıden kavnaklanan bu tur kısa suretı başarılar çoğu zaman aldatıadır İLK ZIL ÇALDI Talil bıtiı, ılk zıl çaldı. I mil>on dolü.vında çocuk için vaşamlannın yepveni bir bölumu başhvor. Uykıılu gozler birazdan ogretmene, kara tahtava çevrılecek Yaklaşık 180 gun, her sabah onlukler gıvilecek, kitap defterıer hazırlanacak, 10 milyon ogrenci sabahın ilk ışıklanyla yola koyulacak ogrenım eiegınde bu >ıl venı sınavlar vermek uzere... (Fotoğraf: ENDER ERKEK) Altı ynşındakilerin çoğu yine kapıdan döndü UGUR MUMCU basm toplantısın da gazetealerın sorularına OLAYLARIN yınlanacak bır Her gazetecıyanıt vereceklerdır bu her ARDINDAKI oturumda soru partı lıderıne ancak ıktşer yonelıebılecektır İstanbul Haber Servisi Ilk ve orta derecelı okullarda yenı ders yılı dun sabah torenle başladı Turkıye duzevınde 10 milyon dolayında oğrencı okullarına kavuşmanın sevıncını yaşarken 6 yaj grubu çocuklardan bır bolumu ıse yaşh gozlerle okul kapısından gerı donduler Oğrencılenn okula başlaması, ozellıkle Istanbul'da sabah trafığını de altust ettı Otobuslerın tıklım tıklım dolmasının yanısıra, velılerının ozel otomobıllerı va da taksılerle okullarına gıden oğrencıler caddelerın tıkanmasına neden oldular 6 vaşta eğıtıme başlama kararı, okullarda farklı uygulandığı ı^ın kımı verlerde anne ve babalar zor durumda kaldılar Istanbul'da bazı ılkokullar 6 yaş grubundan hangı savıda oğrencı (Arkası Sa. 11., Su. S'de) GERÇEK Partiler ve TRT Tetevızyonda panılenn boy gostermesı konusu gazetelerde uzun sure tartışıldıktan sonra bır programa bağlanabıldı Buna gore, 6 kasım seçımlerme kaıılacak 3 partımn teınsılalerı açık oturumda bır araya gelecekler ve bu oturum banda ahnarak yayınlanacaklır Ayrıca, 3 parıının temsılcılen yıne televızyonda ya Yurt duzevınde seçım alanlarına yayılmış gazetealerın uzermde bırleştıklen bır gozlem \ar Bu ortak gozlem, sıyasal partılere ve venı lıderlere ılgının veterınce olmadığı yolundadır Te levızyondakı vavmların seçım havasını bıraz ısıtması ya da kızıştırması beklenebıttr mı7 Lübnaırda silahlar Hükümet istifa etti DIŞ MUDAHALEL1 1Ç SAVAŞ 3 HAFTA SURDU GOZLEM Kınanamaz... Suçlanamaz... OĞRENCILER BU YIL 2 ILE 40 BIN LIRA ARASI OĞRENIM HARCI ODEYECEK UNIVERSİTELERDE ZORUNLU BEDEN EĞ/TÎMI DERSI BU YIL BAŞLIYOR UNIVERSITELERE ONKA YIT BAŞVURULARI BUGUN BITİYOR 10 Y1LLIK OĞRETMEN IHTİYACI BEL/RLE\DI Haberieri 12. Sayfada Bır toplumda, sıvasal partıle rın bırbırıne duşmanlaşması parlamenter havatı lehlıkeye duşu rebılır, ama seçmen kıtlesının ılgısızlığı de başka sakıncalar do Evet, Amerıka'da, A\rupa'da ğurabılır lelevızyon tartışmalarının lıderIktıdara aday gıbı gorunen ler \e seçmenler ıçın buyuk oneMDPıle Anavatan'ın televızyon* * * dakı tartışmada neler soyleyecek (Arkası Sa. 11., Su. l'dej 11. Sayfada Anayasa ıle ceza yasasının bazı hukumlerını karsılastırırsanız ' Acaba adamla alay mıedıyorlar?" dıye dusunmekten kendınızı alamazsınız Nıçın m ı ' Acın Anayasayı okuyun Herkes dusunce ve kanaat hurrıyetıne sahıptır Her ne sebep ve amacla olursa olsun kımse dusunce ve kanaatlermı acıklamaya zorlanamaz dusunce ve kanaatlerı sebebıyle kınanamaz ve suçlanamaz (Arkası Sa. 11., Su. 7'de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankara Yenımahalle'de bır polıs memuru beylık tabantasıyla eşını ve uç oğlunu öldurdukten sonra ınrıhar ettı Olav dun saat 08 15 sıralarında trafık polısı Husnıı Tulıımcu'nun Karşıyaka 13 sokak 24Tdekı evınden sılah seslerı gelmesıvle başladı Sılah seslerı uzenrte Husnu Tulumcu'nun evıne gıden yakındakı bakkal kapı>ı 7orlamasına karşın poııs (Arkası Sa. 11., Sü. 6'da) Bir polis, eşini ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog