Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Mahmut TEZCAN yönetimındekı dergınız ÖSS .GARANTİ EDİYOR... AŞAMA 2 Sayı çiKtı Gazete bayılennde Cumhuriyet 60. Yıl Sayı: 21219 Kurucusu: Yunus Nadi verdiği PAPANDREU Kıbns RumJanna da uzlaşmazlık telkin ediyor. ANKARA, (ANKA) Mıllıyetçı Demokrası Partısı (MDP), Danışma Meclısı uyelennden 73'unu bunyesınde toplavarak, DM'de ağırhğı ele geçırdı Genel Kuoıl'dasalt çoğunluğu sağlamasına bır savı kalan MDP, DM komısyonlarında da ağırlıkla bır duruma geldı 5 komısvonda çoğunluğu sağlayan MDP, dığer komısyonlarda da önemlı sayıda uye sahıbı oldu MDP'nın ağırlık kazandığı DM'nın gundemınde onemlı yasa tasarılan ıle 1984 yılı butçesı bulunuyor 15 gunluk aradan sonra bugun toplanarak yasama çahşmalarını surdurecek olan Danışma Meclısı Genel Kurulu' nda, Basın Yasa Tasarısı göruşulecek 1984 yılı butçe yasa tasarısı da yarın Butçe Plan Ko mısvonu'nda görüşulmeye baş lanacak Anayasa Komısyonu'nun alt (Ö.S.SO.Y.S.)'ye hazırhk kurslânm lânm» kayıtlar devam etm^ktediı\ Beşıktas İSTASBUL Tel 160.25 30 161 32 92 DERSANEŞ Ş1 40TL. 26 Eylül 1983 Pazartesi "TürkYıınan güç dengesinin korunmasmdan ABD yükümlü" Richard demeçte BurU bir Yunan gazetesine şu görüşleri savundu: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Burt'un açıklaması Danışma Meclisi'nde MDP çoğunluk oltlu DM'DE SON DAĞILIM • MDP: 73 • DYP: 2 • HP: 12 • MP: 1 • ANAP: 2 • Bağımsız: 40 GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ TASARILAR • 1984 bütçesi • Tümer'in önerisi komısyonunda " 6 kasım seçimlerine katılrnavan parlilerin ılk yerel secımlere kalılmalannı onleyen" vasa önerısı de bugun ıncelenmeye başlanacak Adalet komısyonunda ıse çarşamba gunu kıralarla ılgılı yasa onensının göruşmelerı surdurulecek DM Genel Kurulunda bugun gundem uyannca "Basın Yasasını Değiştiren Yasa Tasansı" goruşulmeye başlanacak Anayasa Komısyonunda oluş • Basın yasası • Kira yasası turulan uç kışılık alt komısyon bugunden ıtıbaren MGK uyesı ve Denız Kuvvetlen Komutanı Oramıral Nejat Tumer'ın "6 kasım seçımlenne katılrnavan sıya<si narfilerin ilk yerel secımlere de katılmamalanm" ongoren yasa onensının Anayasa'ya uygun olup olmadığını ıncelemeye başlayacak Bu arada, Mıllı Savunma, Içışlerı ve Dışışlen Komıs yonu da yasa önerısı hakkındakı goruşunu bu hafta ıçınde • Kıbns sorununun çözumu için her iki taraf da ödiin vermelidir. Kıbns'ın bölunmüşlüğü sonsuza dek süremez. • Doğu Akdeniz'in savunmasında Ankara ve Atina kadar, Lefkoşe'nin de önemi bulunuyor. • Reagan Yunan Hukiimeti'ne ne kadar onem verdiğini bizzat Papandreu'ya 1982'de soyledi. • Sovyetler, Turkiye, Yunanistan ve Kıbns için ortak tehdit oluşturuyor. • Yunanistan olmadan, Çanakkale'nin savunulması, Turkiye olmadan Yunan kıyılannın savunması düşünülemez. • TürkYunan ilişkilerinin durumu, muttefiklerini huzursuz edivor. • ABD'nin 7/10 orantısı konusunda tutumu belli. Ancak mekanik bir orantının kullanılması da doğru olmaz. • ABD,Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbns girişimlerini destekliyor. • Son uç vıldır Turkiye'de hükümetin asayiş ve demokrasivi getirmesine ABD yardımcı olmuştur. Anayasa Komısyonuna bıldırecek Alt Komısyonun çahşmalarını tamamladıktan sonra hazırlayacağı rapor Anayasa Komısyonunda görüşulecek ve yasa önerısı daha sonra Genel Kurul'da ele almacak Danışma Meclısı Adalet Komısyonunda 28 eylül çarşamba gunu Muhsin Zeki Bayer'ın "kiralaria ilgili yasa onerisi"nı göruşmeye devam edecek DM ButçePlan Komısyonu da bugun toplanacak Toplantıda, Başkanlık dıvanından komısyona se\kedılen 1984 malı vılı butçe yasa tasansının görüşulme, yöntem ve suresı görüşulecek Komısyon >etkıhlerı bu yöntemın belırlenmesmden sonra butçe tasansının göruşülmesıne hemen başlanacağını söyledıler (Arkası Sa.6. Su. 4'de) Okullar^ ve yollar bugün öğrenci dolacak tstanbul Haber Servisi tlk ve ortaöğretımde 19831984 öğrenım dönemı, bugun başlıyor 10 mılyon dolayındakı oğrencının okula başlaması nedemyle buyuk kentlerdekı trafik önlemlen artınldı, beledıyeler ulaşımın aksamaması ıçm ellerındekı tum toplutaşıma araçlannı sefere koydular tstanbul'da "ulaşım nufusunun" artmasının yol açabıleceğı trafik keşmekeşlığını önlemek ıçm trafikte görevlı olanlann ızınlerı kaldınldı Ankara, lstanbul ve Izmır'de ana alterler ve kent merkezlerınde bulunan okullann önunde araç bırakılmaması ıçm sabahın erken saatlerınden ıtıbaren yurttaşlann uyarüacağı bıldınldı Trafik şube ılgılılerı trafik keşmekeşlığının yaratılmaması ıçın şunlara dıkkat edılmesı gerektığını bıldırdıler • Oğrenciler ve velıleri trafik polıslenmn uyanlanna kesınlikle uysunlar. •Toplu ogrencı getırip goturen sunıculer okul onlerinde araçlan kesinlıkle btrakmasınlar. • Kazalara vol açmamak için oğrenciler trafik polislennin gostereceğı yerlerden ve vava geçitlennden geçsinler. • Araç suruculen bundan boyle daha dikkatlı olsunlar ve kent ıçınde gostenlen surat tahdıtlerine mullaka uysunlar. KARAMANLIS Yunan Cum hurbaşkanı ıtıdal tavsıye edıyor. Ozel TV yok, 2. kaııal var ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Anayasa çerçevesınde hazırlanan yenı TRT Yasa Tasarısı, Bakanlar Kurulu'nca göruşülerek kabul edıldı Tasarıya göre, "Devlet adına radyo ve TV venci ıstasyonlannın kurulması, işletılmesi ve yayınlannın duzenlenmesi TRT Kurumu'nun >elkısınde" olacak Tasarıda, ozel T\ ıstasyonları ıle ılgılı herhangı bır bolum yer almamakla bırlıkte, "Radyo ve TV yayınlannın dinleyici ve izleyiciye seçim hakkı tanıyacak şekilde bırden fazla kanaldan ve butun yurt sathında yayılması esaslır" denılıyor Onumuzdekı gunlerde Danış ma Mechsı'ne gondenlmesı beklenen yasa tasarısına gore, TRT "Genel ahlâk, milli gelenekler ve manevi değerier" doğrultusunda yayın yapacak TRT yavınlarının mıllı guvenlık polıtıkalanna uygunluğu yenı TRT Yasası'nda oluşturulması ongörulen "Radyo ve Televizyon Yuksek Kurulu" tarafından denetlenecek Tasarıya gore TRT yavınları şu ılkeler doğrultusunda vapıla cak • Anayasa'nın ozune ve nıhuna, milli egemenlik ve cumhuriyet esaslarına tam olarak bağlı olmak. • Ataturk ılke ve inkılaplanna bağlı olmak, • Genel ahlâkın gereklerini, milli geleneklen ve manevi değerlerı gozetmek, • Kışılenn ozel hayatlanna şeref ve haysiyetlenne saygılı olmak, • Kamuoyunun sağlıkh ve serbestçe oluşması ılkesıne sadık kalmak, tek yonlu ve taraf tutan yayın yapmamak, bır sıyasi parti yahut grubun çıkarlanna alet olmamak, • Tesbit edılen ve edilecek olan milli guvenlik politikalannın gereklenne tam olarak uymak. TRT ynsa tasarısı hükümette •• " kabul edildi Atina ve Kıbrıs Rumları yeni manevra içinde >ol konusunda da tam anlamıyla bır goruş birligi içindedirler." Göruşmeden sonra yapılan açıkATİINA/LEFKOŞE Kıbns lamakrda «e, Papandreu "A> sonunda BM Genel Sekreteri'ne konusunda Bırleşmış Milletler Genel Sekreterı Perez de Cud verilmesi gereken yanıtlar için bu goruşme gerekliydi" derken, lar'ın önerılenne, baştan berı olumsuz bir tutum takı Kipriyanu onerılerı baştan berı nan Rum yönetımı ve Yunan hu desteİdedıklerı ızlenımını yaratmaya özen gosterdı Kipriyanu kumetının öncekı gun ortaklaşa "CueUar'ın girişimini tum aynnyaptıklan "oneriieri destekliyotılarıyla destekledıgini ve uygun u ' açıklaması, ıkı tarafın yenı lamasını kendisinden bekledığıbır dıplomatık manevra hazırlıni" söyledı ğında olduklan şeklınde değerlendınlıyor Kıprıyanu'nun Atına'ya gıt Kıbns Rum yönetımı lıderı meden önce de ışaretlennı verdıSpiros Kipriyanu ıle Yunanistan ğı bu tavır değışıklığımn başlıca Başbakanı Andreas Papandreu' nedenı doğrudan kendısımn yapnun öncekı gun Atına'da yaptık tığı açıklamanm ıçınde de >atılan göruşmeden sonra yaymla yor "Cuellar'ın gınşımlen ;alnan ortak bıldınde şöyle denı nızca ilgili taraflarca degıl, ote•*ordu "BM Genel Sekreteri'nin kılerce de desteklenmelıdır kı. Tİrişimini ozellikle faydah ve ya Turkiye'nin tulumunda değışikpıcı bulan taraflar, bu ulusal so ligı gerektiren rol oynayabilsın" nınun yurutulmesınde ızlenen (Arkası Sa. 7, Su. 1 'de) İZZET RIZA YALIN STELYO BERBERAKİS Haberi 7. Sayfada DENKTAŞ Bağımsızlık ilanı sozleri tansıyonu artırdı. Tasarı, ayrıca TRT vayınlannın saptanmış olan mıllı güven lık polıtıkalarının ılkelerıne ve TRT yasasında tesbit edılmış olan yayın esaslanna uygunluğunu ıncelemek ve değerlendırmek uzere yenı bır muessese olarak "Radyo ve Televizyon Yuksek Kunılu" kunılmasını öngöru vor Radyo ve Televizyon Yuksek Kurulu on ıkı uyeden oluşacak Kurul uyelen altı yıl ıçın seçılecek. Kurulun uç uyesı Cumhurbaş kanı, uç uyesı Bakanlar Kurulu, uç üyesı Yuksek Öğretım Kuru(Arkası Sa.6, Su. S'de) 6 YAŞINDAKt SERHAT OKUL tÇİN UMUTLANDI, GtREMEZSE ÇOK ÜZÜLECEK İ 7. Sayiada Evren veto kıstasını açıkladı: 12 Eylül öncesine fazla meyil vermiş olmak Cumhurbaskanı Niğde Aksaray'da, "tktidara gelen parti vaadlerini yerine getirmezse hesap sorun" dedi. KİPRİYANU Geniş bir muhalefetle uğraşmak zorunda. IŞIK KANSU ~ i Olayın perde arkası Kipriyanu ve Papandreu, de Cuellarin önerilerine uzun süre yan çizdiler ABD'nin bulunduğuna kesın gozuyle bakıhyor Amenkahlann haylı etkılı LEFKOŞE Kıbns Rumlannın 5,5 yıllık Dışışlen Bakanı Ni olan bu gırışımı sırasında Sovyetler'ın suskunluk göstermesı, kos Rolandis'ın ıstıfası uzenne BM Genel Sekretennın önerıleKTFD'de yapılan yorumlarda, rı konusunda buyuk guçler araBM Genel Sekreterı Perez de sında bır uyumun bulunduğuna CueUar'ın önenlerıyle ılgılı olarak çeşıtlı Amenkan gınşımle ışaret sayılıyor Nıkos Rolandıs, Dışışlen Barmden ve Sovyetler'ın suskunkanlığından ayrılmadan önce, lukla gelışmelen onayladığından şımdı anlaşmazlığa duştuğunu söz edıhyor ılan ettığı Başkan Spiros KipriKTFD'dekı yorumlarda, Royanu ıle paralel demeçler verdıklandis'ın ABD'ye yakınuğına dıkkat çekıhyor ve Dışişleri eskı çe, eskı bakamn otekı Rum lıderlennden farklı olmadığı soyBakanımn davranışlannın gen planında ABD etkısının bulun lenırdı Amenkalı yetkıbler bu duğu hatırlatılıyor KTFD ılgıh göruşu kabul etmez ve Rolanlen, Perez de CueUar'ın "oneri dis'ın Kıprıyanu'nun ve partısı lerinin", ıkı yıl once ABD tara DÎKO'nun polıtıkasını ızlemek "zoranda" olduğunu belırtırlerfından ortaya atılan ve ıkı toplumca da reddedılen yöntem ve (Arkası Sa. 7, $u. 4'de) göruşlerın daha "Ueri" bır bıDE CUELLAR'IN ~~ çunde formule edılmesınden ıbaONERÎLERİ NEYDİ? ret olduğu gönışunde Bu nedenle, "öneriler"ın arkasında Haberi 7. Sayfada İZZET RIZA YALIN ROLANDİS ABD'nin istegi uzenne mi istifa etti? PEREZ DE CLELLAR Kıbns sorununda insiyatif onda. NtĞDE (Aksaray) Cumhurbaskanı Kenan Evren, dun Aksaray'da yaptığı konuşmada, son vetolara da değınerek "Biz bir daha 12 Eylul oncesi donemı vaşamamak için o doneme bulaşnıış, o doneme fazla meyıl vermiş veya başka sebeplerie bazı arkadaşlanmızı uygun gormedik ve seçime katılmamalanm Yuksek Seçım Kurulu'na ve partilere bıldırdık. Bunlar bir şeref ve haysıyet meselesı değıldir" dedı Dunyanın en zor ışının "ınsan tartısı" olduğunu belırten Evren vatandaşlara onumuzdekı dönemde partılenn bazı vaadlerde bulunabıleceklerını anımsatarak, "Yerine getirilmeyecek vaadlerde bulunanlardan hesap sorulmasım" önerdı Evren, dun sabah berabennde Genelkurmay Başkam Orgeneral Nurettin Ersin, Ankara Valısı ve Ankara Garruzon ve Sıkıyonetım Komutanı olduğu halde karayoluyla Şerefiıkoçhısar'a geldı Hukumet konağında Kaymakamın verdığı bnfingten sonra Evren vatandaşların sorunlannı dınledı Bır vatandaş "Huzur getirdiniz, sağolun" deyınce, Evren, huzurunuzu bozanlar varsa hemen yakalaym"dedı Bu sırada, meralann kaldırılmasmı ısteyen bır yurttaşı dınledıkten sonra Evren, hayvancılıkla uğraşan brr kımseyı ıstedı Kalabalıktan el kaldıran bır vatandaş kendısımn hayvancılıkla gecındığını behrterek, merala(Arkası Sa.6, Su. S'de) 50 YAŞINDAKİ JACKİE'Yİ TANIYAMADILAR Başından ıkı evhlık gecen ve yeniden şen dulluğunu yaşayan Jackıe Onasıs'ı Topkapı Sarayı'nda gorenler adeta tanıyamadılar. Dunya sosyetesinin gozdelerınden 50 yaşındakı Onasıs'ten bır donemın "genç kız"lık havası gitmiş, yıllar çok şevler alıp goturmuş. Işte tstanbul'da "bunışuk" yuzlu Jackıe Onasıs... (Fotoğraf: KADİR CAN) Jackie kaçıyor, gazeteciler kovalıyor tstanbul Haber Servisi Ikı gunden berı Istanbul'dabulunan Jackie Onasis ve Amerıkalı mılvarder elmas tuccarı Maurice Tempelsman dun Topkapı Sarayn'nı gezdıkten sonra tzmır'e geçtıler Perapalas Oteh'nde ayrı odalarda kalan Onasıs Tempelsman dup sabah, otehn de po kapısından "kaçmayı" başarmalanna rağmen Topkapı Sarayı'nda gazetecılere yakalandılar Jackıe ve mılyarder arkadaşı, bır mıhmandar eşlığınde Topkapı Sarayı ve Anadolu Uygarlıklan Muzesı'yle Ayasofya Muzesı'nı gezdıler Topkapı Sarayı'nı dınlenedınlene bır saat te gezen Jackıe ıle "Cumhuriyet" muhabırı arasında şu konuşma geçtı Topkapı'nın en çok hangı bolumunu begendiniz? A.ym etmek o kadar zor kı Fakat yıne de hazıne daıresı akıldan çıkacak gıbı değıl (Arkası Sa. 7, Su. 3'de) Lübnan savaşında yeni aşama SEÇIM83 lttı\utt attnm Cumhurivet Ateşkes için anlaşmaya varıldığı açıklandı, ancak çatışmalar sürüyor uzlaşmaya vardığı bır çözümun bulunduğunu belıntı \e "Suriye'nin Lubnan'da savaşan Durzi ve Şiilerin ateşkes yapacaklanna daır yan resmi onayını aldık. Lubnanl yonetimi de bu çozumu kabul etti" dedı Lubnan'da ateşkesın sağlandığı yolundakı haberlere rağmen, çarpışmaların surduğu bıldınhyor Toplarının menzıh 40 kılometre olan ve 1 tonluk mermı atan ABD'nin dev savaş gemışı New Jersey, Beyrut açıklarına geldı AP Ajansı, Nevv Jersey 'ın toplarının Lubnan'ın njerkezı ıle kuzeyındekı bulunan tum Suriye mevzılerını dövebılecek guçte olduğunu bıldırıyor Bu arada L,ubnan'ın doğusundakı Bekatt vadıimde bulunan (Arkası Sa.6, Suriye mevzileri, ABD'nin dev savaş gemisi New Jersey'in top menziline girdi. Dış Haberier Servisi Lubnan'da Şıı mılıslerın de Durzılere katılmasıyla buyüyen çarpışmalar surerken, ulkede ateşkes yapılması ıçın anlaşma sağlandığı yolundakı haberier yoğunluk kazanmaya başladı ABD Başkam Reagan'ın Ulusal Savunma daruşmanlanndan Wiliiam Qark ıle, Ortadoğu ozel temsılcısı Robert C.Mcfarlane, ayn ayn yaptıklan açıklamalarda, Lubnan'da çarpışan taraflar arasında bır ateşkes anlaşmasının sağlandığını bıldırdıler Suudı Arabıstan arabulucu Prens Bın Sultan ıle dün Cıdde'den Şam'a gıden bır Suudı Arap yetkılı de haberi doğruladı Yetkılı, Suudı Arabıstan arabulucularının uzun ve yoğun çabalan sonucunda, taraflann uıennde dunyasmda yaşanan rahatsızlık ılerleme ve gelışme yolları tıkave tepkı Bayram Gazetesı'nde dı nır Kapalı toplumlarda ılk yıllarle getınlıyordu. tstanbul Gazete dakı mskunluğa bakanlar herşecıler Cemıyetı Başkam hlevh De yın ıyı gıttığım samrlar Bunun mırkent, basın dunyasmdakı or bır aldamş olduğu, sorunların tak duşunceyı şöyle vurguluyor bırdenbıre buyuk boyutlarda du. "Bu mesleği icra edenlere patlamasıyla ortaya çıkıverır maceraperest gozuyle bakmanm, Batıdakı sıyasal ıktıdarlar gazetelen baskı altında tutma çokseslı ozgur basını rejımın bır nın, basın için özel kanunlar çı çeşıt sıgorta guvencesı saymak karmanın hıçbtr anlamı yoktur. tadırlar Gelişmış ulkeler haber yaymak Bugun Danışma Meclısı'nde için mılyonlarca lira harcarken goruşulmesme başlanacak olan az gehşmışlerın sınır kapılannı Basın Kanunu Tasarısı toptumÜlkenın basın başkentı tstan kapamaya kalkışmalan, olup bı da her kesımın eleştırdığı olumbul'dur BuyılKurban Bayramı tenlen ortbas etmek ıstemelerı, suz bır tanhsel belgedır Yanlışnda tstanbul Gazetecıler Cemı olsa olsa acizliğın bir ıfadesıdv." ları ve yanılgıları değıştırılıp duyetı'mn yaymladığı Bayram GaBasın mesleğınde çalışanların zeltılmelıdır Bu tasan olduğu gızetesı'nın yazı, haber, fıkra, ka ortak kaygılarını her yurttasın bı yasalaşırsa, hem basın tum oznkaturlerı çoğunlukla yenı Basın paylaşması doğaldır Çunku ıleYasa Tasansı'na ılıskmdı, basıntısımden yoksun bır toplumun ('Arkası Sa. 7, Su. l'de) GERÇEK OLAYLAREV ARDINDAKI Dil Bayraım bugün kutlanıyor ANKARA,(Cumhuriyet Burosu) Ataturk'un 1932 yıhnda başlattığı ılk Dıl Kurultayının 51 yıldonümu bugun Turk Dıl Kurumu'nda yapılacak törenlerle kutlanacak Ankara SıkıyonetımKomutanlığı,Türk Dıl Kurumu'nun bu konudakı başvmusuna olumlu yamt verdı Programa göre Turk Dıl Kurumu Başkam ve Yönetım Kurulu uyelen saat 15 OO'de topluca AnıtKabır'de saygı duruşu yaparak Ataturk'un kabrıne çelenk (Arkası Sa.6, Su. 7'deJ Basın Yasa Tasarısı Vetoların gösterdigi bann Srrınıl brllr.ıı 1 |iunı <Vin.il.ru. Parasız ekimizi bugün ye her pazartesi bayinizden istemeyı unutmayınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog