Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

KAVRAM DERSANESİ BBKiMMiiwr ZD cynıı Laleli Ordu Cad. 202/3 528 64 37 522 75 74 Use soırtar 24 Eytil Akşan3Bdn Cumhu 60. Yıl Sayı: 21216 Kurucusu: Yunus Nadi Partiler veto edilen milletvekili adaylarının yerine kararlaştırdıklan yeni isimleri, birer yedekleriyle birlikte bugiin saat 17'ye kadar YSK'ya bildirecek. ANKARA (Cumhuriyet Bıirosu) MDP, Anavatan ve HP, Milli Güvenlik Konseyi'nce milletvekili adaylıkları uygun bulunmayanlann yerlerine asil ve yedek toplam 488 adayı bugün saat 17'ye kadar Yuksek Seçim Kurulu'na bildirecekler. Her uç partinin yetkili organları, dunku toplantılannda gösterecekleri asil ve yedek adayları belirlemeye çalıştılar. Partiler dun aday akımına uğ Milli Eğitim Bakanlığı Özel Gelişim Lisan Kursu İNGİLİZCE FRANS1ZCA ALMANCA Güz Dönemi kayıtlan baflamiftır. Tel.: 336 24 77 Sötütlüçeşme Camii Karşıa No: 186/5 KAD1KÖY T.C. 40 TL. 23 Eylül 1983 Cuma Son tur için Fransız uçaklam da 488 aday hazır Lübnan'da son gelişme saldırıya katıldı ABD Dışişleri yetkilileri, açıklamalannda Amerikan deniz piyadelerinin Diirzilerle, Lübnan Ordusu arasındaki çarpışmalara kesinlikle kanşmayacağıtıı, ancak Amerikan savaş uçaklannın Lübnan Ordusunu desteklemek için kullanılabileceğini bildirdi. Katsayı 39 1984 Biitçe Tasansı, memur maaş katsayısmı 34'ten 39'a, yakacak yardımını da net 6 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkanyor. Gelir Vergisi oranının yılbaşında yüzde 30'a inmesi de ek gelir sağlayacak. Biitçe bugiin açıklamyor. maları ücretlerin yüzde 25 brüt artışı ve çalışan sayısının yüzde 1 dolayındaki artışı varsayımına dayanıyor. Böylece 1984 butçesi de devlet kuruluşlarına yeni personel alınmamasını ongorüyor. Bütçe tasarısının gerekçesinde 1984 bütçesinin de "enflasBaşbakanlığa iletilen butçe ta yon ve işsizlikle mücadele biitçesansı bugün Danışma Meclisi' si" olacağı belirtiliyor. Butçenin Danışma Meclisi ne verilecek. Bakanlıklararası Ekonomik Kurul'un ongörule ButçePlan Komisyonu'nda hızriyle revize edilen butçenin 3 tril la görüşulerek Genel Kurul'a inyon 250 milyar lira olması bek dirilebilmesi ve 6 kasım seçimleleniyor. 3 trilyon olması bekle rine kadar yasalaştırılabilmesi nen vergi gelirleri dışında, 250 amacıyla bazı önlemler alındığı milyar hralık açık da ıç borçlan bildiriliyor. Edinilen bılgiye göma yoluyla kapatılacak. İç borç re, komisyonda geçmiş yıllardan lanmalar bu yılın 8 ayında 100 farklı olarak bakanlık butçeleri, alt komisyonlarda ayn ayn incemilyar lirayı bulmuştu. Ongörülen 1984 bütçesinin lemeye alınmayacak. Bunun yeulusal gehrdeki payı yuzde 22'yi rine komisyon, tasarıyı doğrubuluyor. Bu pay 1983'de vüzde dan göruşup Genel Kurul'a 23'du. Butçede personel harca indirecek. YILMAZ ŞİPAL Memur, işçi ve emekn bekliyor Dışişleri çevrelerine göre, ABD'ye verilen yanıt sürpriz olmadı ki Çok Uluslu Guce bağlı Fransız birliklerinin ilk kez bir karşı saldırıda bulunduklan belirtiliyor. ABD'nin Lübnan'a ilişkin polıtikasında ise ilginç ve yeni işaretler göruluyor. Isimlerimn Dış Haberler Servisi Lub de, Fransa Savunma Bakanı açıklanmasını istemeyen ABD Charles Hernu'nun Beyrut'taki nan'daki iç savaş, Çok Uluslu Dışişleri Bakanlığı yetkilileri AsBarış Gucu'ne bağlı birlıklerın Fransız askerlerini hedef alan sociated Press Ajansı'na yaptıkde katıJmasıyla kritik boyutlara saldınlara karşılık venlmesinı ları açıklamalarda, Amerikan ulaşırken, dün ilk kez Fransız sa emrettiği ifade edildı. deniz piyadelerinin Durzilerle Beyrut'ta yayınlanan bir vaş uçakları, Dürzi raevzilerini Lübnan ordusu arasındaki çaFransız askeri bildirısinde de, rpîşmalara kesinlikle karışmayabombaladılar. Fransız "Süper Elendard" uçak caklannı ancak, Amerikan savaş Fransız uçaklannın, ilk kez Beyrut'taki Fransız mevzilerini lannın dün öğleden sonra Fran uçaklannın Lübnan ordusunu hedef alan topçu birliklerine kar sız mevzilerine yoneltilen topçu desteklemek için kullanılabileceşılık verdikleri Paris'tekı askeri ateşine karşılık verdikleri ve ğini bildirdiler. Bu açıklamada, bombardımanda dort kişinin ya stratejik Suk ElGarb kasabasıkaynak tarafından açıklandı. Savunma Bakanlığı bildirisin ralandığı doğrulandı. Beyrut'ta nı Durzi milislerc karşı savunan Lübnan ordusunun en seçkin birliklerinin bitkin durumda ve çokmek uzere olduğuna ilişkin haberlerın yaygınlık kazandığı bır sırada ABD'nin Lübnan'da hava saldırılarına girişmesınin eşiğine geldiği biçimde yorumlanıyor. ABD Dışişleri yetkililerinin ilgi çekici bir başka *• BD'nin Lübnan'a ilişkin talebinin reddedilmesi açıklaması da ABD'nin Emin n ardından ilişkilerde en ufak bir gerginliğin da Cemayel rejımini sonuna dek desteklemek niyetinde olmadıgıhi doğmadığı, Dışişleri çevrelerince belirtiliyor. nı ortaya koyan sözler oldu. ANKARA, (Cumhuriyet Bü sünü kullanarak Lübnan'a deniz Yüksek düzeydeki ABD Dışişleri pıyadelerı çıkarttığı 1958 yılında yetkilisi AP'ye şu açıklamayı rosu) Lübnan ordusuna lojisyaptı: "Dramatik bir degişiklik ki bunalımdan tam 25 yıl sonra tik destek sağlamak için TürkiABD hukümeti bir kez daha ay olmazsa, askeri olarak yapabileye'deki "Bazı kolaylıklardan" nı yolu kullanmak amacıyla cegimizin sınınnda bulunuyoyararlanmayı ongoren ABD taTürk hükumetine başvurdu. Ko ruz. Eğer Cemayel \e ordu, lebinin bayramdan önce geldıği nuya ilişkin ilk girişimler bayram dostlarının biraz yardımıyla öğrenildi. Karşıhklı girışimler öncesinde yapıldı ve Ankara ile avakta kalmayı başaramazlarsa, Washington ve Ankara'da yapılVVashington arasında yoğun te bunu onlar için biz >apamayız." dı ve ABD tarafından "TürkiAP'nin bildirdiğine göre, maslar oldu. ye'deki tesislerin ancak ABD Sonuç olarak ABD ve "Tiırk ABD yetkilileri Amerikan deniz ile imzalanan savunma işbirliği i>e'deki tesislerin ancak ABD ile piyadelerinin çarpışmalara katılanlaşması çerçevesinde kullanıimzalanan savunma işbirliği an mayacağının kesm olduğunu, labüecegi, bunun dışına taşılmalaşması çerçevesinde kullanılabi bununla birlikte ABD'nin deniz sına Tıirk hükümetinin izin veleceği, bunun dışına taşılmasına ve "bir olasılıkla" hava bombarremijeceği" yanıtı verildi. Ankara'daki ABD çevrelerikonuya Turk hükümetinin izin vereme dımanlarıyla Lübnan hükümet yecegi" yanıtı önceki gun veril kuv\'etlerini desteklemeyi surdüilişkin yorum yapmaktan kaçındi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsu receğini belirttiler. dılar. (Arkast Sa. 11., Sü. S'de) ABD'nin İncirlikteki hava üs (Arkası Sa. 11., Sü. S'de) Vetolardan sonra ÖzaVın konumu değişiyor YALÇIN DOĞAN mu?.. ANKARA Diyelim ki, Türkiye'nin herhangi bir yerinde uluslararası bır toplantı duzenlensin. Konu ister politika, ister uluslararası ekonomi olsun. Uluslararası böyle bir toplantıda son aylarda görduğümüz ki(Arkası Sa. 7, Sü. 2'de) VETOLARIN SA YFSAL ÖZELLİKLERİ REFAH PARTİSİ 30 KURUCUSUNU TAMAMLADI 2 ADA YINI L/STEDEN ÇIKARDI Habcrieri 6. Sayfada YSK, HP'NtN ÖZAL: ÜZÜLÜYORUZ AMA FAZLA BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUZ. Haberi 7. Sayfada radı. Bu arada, Gümrük ve Tekel Bakanı Tayyar Sadıklar ile DM üyesi Nuri Ozgöker'in MDP'den ada> olmaM bekleniANKARA, (Cumhuriyet Büyor. Devlet Bakanı Nimet Özrosu) Memur katsayısı 1984 daş adaylık oner'jinı kabul Mali Butçe Yasa Tasansı ile etmcdi 34'ten 39'a çıkarıldı. Yakacak MGK'nın 155 sayılı karan yardımı da net 6 bin liradan 7 uyarınca, siyasi partilerin bugun bin 500 liraya yükseltildi. Halen saat I7'ye kadar veto edilen mil8 olan yan odeme katsayısının letvekili adaylarının yerine birer da yine yeni butçe ile artacağı yedeğiyle birlikte aday bildirmeleri gerekiyor. Buna gore, MDP ı öğrenildi. 1 ocak 1984 tarihinde yedeklerle birlikte 148, ANAP , vergi diliminin 36'dan 30'a du162, HP de 178 adayın isimleri , şürulmesi sonucu Maliye, tum gelir vergisi yükumlulerine 150 nı Yüksek Seçim Kurulu'na bilmılyar lira dolayında gelir transdirecekler. fer etmış olacak. Yuksek Seçim Kurulu tarafınButçe ile ilgili bir açıklamanın dan gönderilen yeni adayları n listesini MGK, 30 eylul cuma gu bugun basına dağıtılacağı belirtiliyor nu saat 17'ye kadar inceleyecek. MGK'nın uygun bulmadığı adayların yerine yenileri onerilemevecek. MGK, yedeklerı>le birlikte bildirilen adayları uygun 1 bulmazsa siyasi partiler o ilde veMemurlar: net ya seçim çevresinde eksik adayaylıklar ortalama la seçime girecekler. yüzde 21 artıyor YSK'nın, MGK trafından olumlu görulen adaylarla birlik• Emekli te milletvekili kesin aday listelerini 4 ekim salı gunü ilan etmesi memurlar: bekleniyor. Daha once açıklanan Net maaş yüzde seçim takvimi uyarınca, kesın 17 artıyor aday listelerınin 26 eylul pazartesı gunu ilan edilmesi gerekiyor• Memur emekli du. ikramiyeleri: MDP Başkanlık Divanı onceki gece saat 21.30'da başlattığı Yüzde 14 artıyor yeni aday belırleme çalışmaları* İşçi emekli nı sabaha karşı 03'e kadar surdurdu. Toplantıda, Devlet Baaylıkları: Yüzde kanı Nimet Özdaş'ın veto edilen 13 artıyor Genel Sayman Macit Zeren'ın Amasya 1. sıradaki yerine aday * İşçi kıdem gösterilmesine karar \erildi. Butazminatı: Tavan nun uzerine Genel Sekreter Doğan Kasaroğlu, Fethiye Etıbank 80 625 liraya tesislerinde kalan Ozdaş'la saat çıkıyor 15.30'da telefon bağlantısı kurdu ve adaylık için onay istedi. * BağKur emekli (Arkası Sa. 7, Sü. 4'de) Katsayı artışı kimi, nasıl etkiliyor Derece 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 YENt KATSAYrYA GÖRE NET MEMUR MAAŞLARI Net aylıklar Gosterge 1.220 1.055 920 815 725 650 590 545 500 470 440 425 5 34 Katsayı 31.832 28.624 25.998 23.956 22.206 20.748 19.581 18.706 17.831 17.247 16.663 16.371 39 Katsayı 39.082 35.031 32.630 29.190 27.272 25.168 23.704 22.593 21.444 20.760 20.027 19.662 Not: Ocak 1984'de gelir vergisi oranı °7o 36'dan % 30'a duşecektir. Brut aylıklardan <> 10 Emekli Sandığı keseneği, "tfo 30 gelir ver" < gisi ve %04damga vergısi duşuldukten sonra net aylıklar hesaplanmıştır. Tabloda her derecenın I. kademesi dikkate alınmıştır. 39 KA TSA YIYA GÖRE EMEKLt A YLIKLARI, EMEKLt tKRAMtYELERl.. YAZISI VE TABLOLAR 11. Sayfada aylıkları artıyor Görüşmeler basında F16 yupımcıları: Ortak yatırımlar kısa zamanda kâr getirmeli F16'nın yapımcı firması kobalt, otelcilik, bakır ve elektronik yatırımlanmn yanı sıra, gübre girdüeri, tarımsal sanayi ve otomotiv dallarında da bir dizi fîrma ile yatınm kararı aldı. nENAN MORTAN ANKARA F16 projesi ile Turkiye'de yapılacak yatırımların nihai görüşmeleri önümıizdeki ay resmen başlıyor. Yapımcı şirketin üst düzeydeki bir yetkilisı, uçak sanayii dışındaki ortak yatırımlarla ilgili detay çalışmalannı kısa sure içinde bitireceklerini belirtti ve "çiinkii bu projeler kısa zamanda kârlılığa döniişerek uçaklann finansmanını sağlamak zorundadır" dedi. Yapımcı United Technologies şirketi, bir yandan ABD Kongresi duzeyinde etkinliklerini sürdurürken, diğer yandan da yatırım için bağlantı kurulan şirketler ile ikili görüşmeleri yürutüyor. Firma ust duzey yetkilileri ile ABD Kongresi'nde lobi çalışmalarını yüruten bir diğer yetkiliden alınan bilgilere gore, Turkiye'de yapılması duşünülen kobalt, bakır, otelcilik ve elektronik yatınmlannın yanı sıra, gubre girdileri, tarımsal sanayi ve otomotiv dallarında da bir dizi firma ile yatırım kararı alındı. United Technologies şirketinin üst düzey yetkililerir.e göre, onay metninin en geç aralık avı sonuna dek Ankara'ya yollanması için çalışılıyor. Bu nedenle aradaki sürenin yitimir.i onlemek için yapımcı şirket şimdiden (Arkası Sa. 11., Sü. 2'de) Ek zam: Hava olumlu Türkİş'in ek zam isteği Ekonomik Kurul'da hemen ele alındı. İşveren çevreleri, "Hükümet benimserse bizim de görüşümüz olumlu olur" diyor. ŞÜKRAN KETENCİ Başbakan Bulend Ulusu ile TurkIş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın goruşmesinin ardından, işçi ucretlerine ek zam yapılmasına ilişkin olumlu bır hava doğdu. Turklş'in YHK'nın verdiği ucret artışlarına ek ^o2O'lik zam onerisinin Başbakanlıkça hemen ıncelenmeye alınması ve dün gundem dışı Ekonomik Kurul'da göruşulmeye başlanması olumlu bir adım olarak yorumlanıvor. Başbakan Ulusu'nun hukumetçe ınceiendikten sonra, goruşlerıne başvurulacağı belirtilen ozel sektor temsilcileri ise dun bu konuda yönelttiğimiz soruları yanıtlarken "Hükumet benimserse, bizim de görüşümüz olumlu olur" dediler. Özel sektör temsilcileri ve ozellikle bu konuda goruşune başvurulması beklenen Turkive lşverenler Sendikası Konfederasyonu yetkilileri enflasyonun altında bır ücret politikasını savunmadıklarını soylediler. İşçi ucretlerine yüzde 20 oranında zam yapılmasına ilişkin TurkIş önerisi dün gündem dışı olarak ekonomik kurulda goruşulmeye başlandı. Başbakanlık ıncelemesı sırasında, özel sektörun de zamma ilişkin gorüşleri alınacak. Bir karara varıldıktan sonra Başbakan Bulent ulusu ile Turkİş Genel Başkanı Şevket Yılmaz yine biraraya gelecekler. Turkİş gerekiyorsa konuyu Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e de iletecek. Başbakan Bülend Ulusu ile Turkiş Genel Başkanı Şevket Yılmaz arasında önceki gun yapılan gorüşme sonucunda, başbakanlıkça incelemeye alınan TürkIş önerisine ilişkin sorulan yanıtlayan Turkİş Genel Başkanı Şevket Y'ılmaz, "Sendikalar talep müesseseleridir. Biz taleplerimizi başbakanlığa ilettik. Bu taleplerimiz incelenerek bir sonuca varılacaktır. Haklı talebimizi gerçekleştirmek için sonuna kadar çalışacağız. Gecici dönemin geçici hastalıkları herkes tarafından bilinmesine ragmen, Tiırkİş ayagını sıkan avakkabıyı boyatmak, biraz gevşetmek ister." dedi. Başbakanla yaptıkları gorüşme sonucunda ek zam alabileceklerine ilişkin umutlannın arttığını belirten Şevket Yılmaz, YHK'nın bağıtladığı sözleşmelerle verilen "'»20'lik ücret artışı dışında ek ^020'lik bir zam istediklerini bildirdi. tşçi ucretlerinin enflasyon oranının çok gerisinde kaldığını, ışçilerin bu sıkıntıdan mutlaka kurtarılması gerektiğini söyledi. Yılmaz YHK Başkanı Naci Varlık'ın ek zamma karşı olduğu yolundaki açıklamasını hatırlatarak soru yönelten UBA Ajansı muhabirini yanıtlarken ise, "YHK Başkanının sozleri kendisine aittir. biz de kendimize ait çalışmalar yapıyoruz. Onun konuşması hukümeti bağ(Arkast Sa. 11., Sü. 7'de) Ek zam ve katsayı bekleyvnler: GKLİRI Kl ÇÜK OLANLARA BÜYÜK ETtKETLER Hazır giyim piyasasında, fivat etikelleri yalnız rakamlara gore değil. bmlanna gore de farklılaşıyor. Müşteri olarak duşıik gelirlileri secen mağazalar, onlara kocaman etiketleri>le adeta bağırıyoıiar. Yüksek fivatlı magazalara gidildikçe, etiketler kıiçuluyor, kiıçuluyor bazen de vokoluyor. "Biraz nefes alırız o kadar „ İstanbul Haber Servisi İşçiler ve memurlar ücretlere yapılabilecek ek artışlann genelde yaşam duzeylerinde fazlaca bir degişiklik yapmıyacağı düşuncesindeler. Çoğunluk ek ücret artışının mutfak masraflarına bır miktar katkıda bulunacağına inanıyor. Yine de ücret artışının fiyatlann çok gerisinde kalacağı kanısı ağır basıyor. Fatma Senkan (İşçi): Bekar ve 4 aylık işçiyim. Asgari ücretle calışıyorum. Eve yardım için çalışmaya başladım. 8 bin lira net alıyorum. Ek zam gelirse, tabii mutfak masranarına katkısı olacak. Etiketler küçüldükçe fiyatlar büyüyor Ekonomi Servisi Bu kış hangi mağazadan, kaça giyinebiliriz? Yağmurlu sonbahar günlerinin gelmesiyle birlikte erkek olsun kadın olsun pek çok kişının ister istemez kafasından geçirdiği, vitrinlere göz atarken yanıtlamaya çalıştığı bir soru bu. İstanbul gibi koyluyle kentlinın, yoksulla zenginin, arabeskle klasiğin bir arada, içiçe yaşadığı bır şehırde bu soruya bir değil bin yanıt bulunması da çok doğal tabii. Biz bu soruya yanıt ararken İstanbul'un önde gelen hazır giyim mağazalarını şoyle bir taradık, hangisinden kaça giyinebileceğimizi saptamaya çalıştık. Gelir duzeyleri elvermediği için bu mağazalardan alışverişe cesaret edemeyenleri duşunerek fiyatların küçüldüğu buna karşıİık etiket boylarının buyüduğü mağazaları da ihmal etmedik. Mesela bır Vakko'nun, bir Beymen'in erkek reyonuna siz erkekler için girdik ve takım elbisesinden, gomleği, kravatı, kemen ve ayakkabasına dek bu mağazalardan gıyinmenin mali portesıni çıkardık. Bu porte Vakko'da 9095 bini, Beymen'de 6570 bini Titiz'de 5055 bını buluyordu. Ama bu, aynı kalitedekı malı çeşitli firmalar farklı fiyatlarla satıyorlar demek değildi. Her malın bir kalitesi vardı. • ABD, orta menzilli füzeler için yeni öneriler getiriyor • Polonya'da sıkıyönetim kalktı ama, ordu yine ön planda 3. Sayfada •Gezgin: Temel hammadde karaborsası hortladı. • Dayanıklı tüketim mallannda kıpırdanma 9. Sayfada • Denktaş: Rolandis Rumların gerçek niyetini ortaya koydu • Naziler futbol maçlarmda militan topluyor. 12. Sayfada Nitekim .mağazaları dolaşırken, 7 bin liraya erkek takım elbısesıne, 750 liraya satılan erkek gömleğine de rastladık... Daha orta kalitede 1315 bin liraya takım elbtse, 12001500 lirava gomlek satana da... Pek çok şevin bir arada bulunduğu İstanbul gıyim piyasasındaki gozlemlerimız büyuk ve pahalı mağazaların, ilk bakışta bize astronomik gibi gorunen fiyatlarına karşın, muşteri eksikîiğinden pek yakınmadıklarını ortaya koyuyordu. Daha buyuk boylu etıketlerde fiyatlarının ucuzluğunu adeta muşterinın gozune sokmava çalışan mağazalarda ise yerli müşteri sıkıntısı çekildiği bir gerçekti. Bu tur mağazalar için en gozde muşteriler Araplardı. Parası bol Arap muşteriler girdıkleri mağazada hemen her beğendiklerı şeyden birkaç tane alarak yerli muşteri eksikliğini gideren umut ışığı oluvorlardı. Rafet Karaçam (işçi): Endüstri Meslek Lisesi mezunu ve 8 yıllık tekstil işçisiyim. Elime ayda ancak 20 bin lira geçiyor. 16 bin lira kirası olan bir evde oturuyoruz. Ayda bir kilo et alabiliyoruz. Ek zam alırsak, mutfak masraflarına katkıda bulunacak. Mehmet Karahan (memur): 20 yıllık devlet memunıyum. Elime 45 bin lira geçiyor. Eşim çalışmıyor. Kirada oturuyoruz. Ne kadar zam yapılacağını bilemiyorum. Ancak her zamanki gibi, fiyatlann altında kalacak. Ne maaş alırsak alalım, ancak (Arkası Sa. 7, Sü. S'de) Lübnan, ABD ve Türkiye Yunanistan açısından olayı yorumlamak belki daha kolaydır. Atına'da iktidarda bulunan sosyalist partinin gerek ABD'ne ve gerekçe NATO'ya karşı genel tutumu içinde bu davranışı Papandreu'nun doğal politikası olarak yorumlanabilir. Türkiye'nin davramşmı daha değişik bır analizden geçirmek Vaşıngton'un Lübnan'a mit gerekiyor. Bir süreden beri Vaşington'un dahale yolunda Turkiye ve Yunamstan'dan yardım isteKleri her Ortadoğu 'daki A merikan stratejisi içinde Turkiye'yı belırli bir iki devletçe geri çevrildı. Bir süreden beri Lübnan'dakı noktaya çekmek istediği görulusiyasal bunalım, sılahlı iç çatış yor; Ankara ile Batı Avrupa ilişmaya dönuşmiış, ABD bu çatış kilerinin soğuklaşması, uygun eyleme giOLAYLARIN mada "taraf" olarak"kolaylıklarrişmiştı. Bu eylemde iki NATO 'm Vaşington'a ARDENDAKI üyesinden istediğigösterilmemesi önemli bir göstergedir. GERÇEK bir ortam sayıtıyordu. Ne var kı bu hesaplar yapılırken, Ortadoğu 'daki buyük değışikliklerin terazinin kefelerine koyduğu ağırlıklar gozardı ediliyordu. Türkiye, dışa açümaya dönuk ekonomi programını uyguladığı son üç yılda Islam dunyasıyla ilişkilerini yoğunlaştırmıştır. Petrol alımmı, dış satımını, muteahhitlik ışlerini Musluman ulkelerde büyuk olçüde gelıştiren Turk toplumunun tarihsel bağlarını tazeleme açısından Ortadoğu 'ya sıcak yakınlaşma surecını yaşadığı açıktır. Bu kapsam içinde Ankara'nın Kuzey komşusunu da tedirgın eden bır sıcak savaşınyandaşlığına Vaşıngton'un ıs* * * (Arkası Sa. 11., Sü. l'de) UGUR MUMCU GOZLEM Önceki Gün ve Yarın... işçi Kredi Bankası Iş Bankası'nın gözetimine alındı ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Maliye Bakanlığı İşçi Kredi Bankası'nı Turkiye İş Bankası'nın gözetimine devretti. Bankanın yaklaşık 4 aydır ödeme yapamaması ve bu arada yönetim kurulu uyelerinin hemen tamamının tutuklanması üzerine banka normal bankacılık işlemlerini yürutemez duruma gelmişti. Maliye Bakanlığı'na bağlı iki bankalar yeminli murakıbının hazırladığı raporu inceleyen bakanlık, Bankalar ya(Arkası Sa. 11., Sü. 6'da) İSTANBUL 'DAKl 5 BÜYÜK MAĞAZADA KADIN VE ERKEK A YRINTILl FİYATLARI 9. Sayfada GİYSİLERİNIN Turkiye'de serbest pıyasa ekonomısinin tarihi çok yeni sayılmaz. Bu yüzden, bugün "24 Ocak felsefesi" diye adlandırılan "IMF programı"nın tarihimizde siyasal ve ideolojik ipuçları var. Koşullar. elbette tıpatıp aynı değil; ancak temel felsefede, yönelışlerde özlemlerde az çok benzerlıkler söz konusu. Bu benzerlikler, az çok sonuçlarda da görülüyor. Başvurulan çözüm yolları ve karşılaşılan çıkmazlar, aşağıyukarı birbırlerine benzemektedır Araştırmacılar, Turkiye'de liberal dönemin 1838 Osmanlıİngiliz Ticaret Antlaşması ile başladığını yazarlar. Daha sonraki yıllar, yabancı sermayenın Osmanlı toplumundaki egefArkası Sa. 7, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog