Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/2 OLAYLAR VE GÖRܧLER gehşmenın yasalannı ve bunlann kultürle olan ılışkılennı ıncelemek gerek Kultur değışken bır nıtelık gösterır Însanlık tarıhının her dönemınde, kültü, dönemın kendısıyle bırlıkte değışır Bu nedenle TurkOsmanlı kultünınden, Yunan, Roma, Germen külturünden söz edılebıür Her ulusal kultur gelışmış olmasa bıle özunde, gehşmenın ve demokratık olmamn öğelennı taşır Külturden söz edıldığı zaman, bırçok eğıtımcı ve toplumbılımaler, kulturün maddı öğelennı görmezlıkten gelmekte, külturü sadece, manevı değerlere ındırgemektedırler Bu anlayış eğıtımde ekonomı yenne felsefeyı, üretun ve ış yenne sözu one ge çırme nedenı olmaktadır Oysa, maddı kultur toplumun gelışmesındekı teknık ılerlemenın duze yını, maddı zengınlıklerın uretı mını ınsanlann teknık becerılennı ve uretımı yansıtmakta, ınsanın doğa uzenndekı egemenlığını kurmaktadır Sadece alışkanlıklar, bılgıler, duşunceler, duygular, gelenek ve görenekler, sanatsal uğraşlar kulturu oluştunnazlar Toplumsal yaşamı duzenleyen kurumlar, eğıtım düzeyı, bılımsel ve teknolojık başanlann tumu kültunı oluştururlar Unutmamalı kı, toplumsal kurumlar ekonomık gereksınmelenn sonucu olarak ortaya çıkarlar Böylece kulttlre "toplumsaJ ve tanhı gehşmenın gıdışı ıçınde ınsan tarafından yaratılan maddı ve manevı değerlenn tümu" olarak bakabılınz Kulturün temelun maddı değerler oluştururlar Köy enstıtülerı hareketı ıçınde bu düşünce somutluk ve öncelık kazanmıştı Bazı eğıtımcıler, loplumbılımcıler, polıtıkacılar, sebze ve meyve uretmeyı, hayvan yetıştırmeyı, yapı yapmayı, demın, ağacı eğıtmeyı, balıkçılığı öğrenıp öğretmeyı külturden saymadılar Bu kurumları bıtırenlen kultursuz, cahıl dıye yerdıler KUlturu maddı \e manevı değerlerı tumu olarak anlayınca eğıtımın kultüre hızmetı de daha ıyı anlaşıhyor Kultur, manevı değerlenn tumu olarak görulunce, eğıtım duzenımızde önemlı bır boşluk doğmaktadır Bu sadece boşluk olarak kalmamakta, her turlu gerı kalmışlığımızın da önemlı bır nedem olmaktadır Bu kultur anlayışı bılımsel eğıtımı dışlamaz Bılımsel "eğıtım, bır yandan bılım ve teknıktekı üerlemeyı, öbur yandan üretımın gehşmesını hızlandıran bır etken olarak ortaya çıkmaktadır " Bu çıkış eğıtım duzenımıze yenı bır öz kazandırmayı gerektırmıyor öyle sanıyorum kı, eğıtım fakültelerımızde, ılkın benunsenmesı gerekü olan, çağın gereklen ıle ulkenın gereksınmelennı bağ daştıran, bır kültür ve eğıtun anlayışıdır Sorun bu ıken eğıtım fakülteleri, daha ışın başında, öğretım görevhsı ve öğretım uye sı çekışmesının batağına sokulmak ıstenmektedır AntıAtaturkçü bır kesım öğretım flyelen, kendılen gıbı düşunen öğretım gorevlılen ıle bırlıkte. buyük çoğunluğu demokrat ve Ataturkçü olan öğretım görevlılerını "kanyersız" dıyerek fakulteden dıjlamaya çahşmaktadular DENEYtMCtLER KARİYERCtLER "Kanyersız" sözunu anlamak brr haylı zor lş, uğraş, görev eğıtım hızmetıdır Bılım dalı dışmda hıçbır pedagojık formasyonu olmayan bılımcder mı, yıllarca eğıtım deneyımı ıle yoğrulmuş ve de pedagojık formasyon kazanmış olan öğretım gorevlılen mı eğıtım fakültelenne yarah olacaklar, sorun bu öğretım görevhlennı sıyasaJ nedenlerle dışlamak yerıne, onlar bulunduklan yerlerde ya da yazlan duzenlenecek semuıerlerde yetıştırılmeh ve fakültelere kazandınlmalıdır Yetıştırme düşunüsü egemen olduğu zaman bınlerce öğretım üyesı en kolay ve kısa yoldan kazanılmış olacaktır Bu kımseler dışlanınca yerlennı dolduracak öğretım üyesı var mıdır7 Ünıversıtenın çağdaş görevı, bılgı oğretmeden önce, bılgı uretmektedır Ülkenin sorunlannı araştırmak, sonuçlannı yönetıme ve kamuoyuna bıldrrmekür Eğıtım bdımlenyle uzaktan yakından ügısı olmayanlann ulusal eğıtım konusunda nasıl bılgı ureteceklen, araştırma yapacaklan anlaşıür şey değıl doğrusu Eğıtım fakültelennın bu koşullar altında kendılennden beklenenlen yenne getırmelen oldukça zor değıl mı 7 22 EYLÜL 1983 Eğitim Fakülteleri Açılırken Universite'nin çağdaş gorevi, bilgi oğretmeden once, bilgi uretmedir. Ülkenin sorunlannı araştırmak, sonuçlannı \oneticilere \e kamuovuna bildirmektir. Eğitim bilimleriyle uzaktan vakından ilgisi olma\anların ulusal egitim konusunda nasıl bir bilgi uretecekleri, araştırma vapacaklan anlaşıhr şey değil! PENCERE Bır toplum kendı vatanında, kendı ülkesınde bağımsızlık savaşı venr ve bu amaç ıçın kanını dökerse tarafsız düşunenle tarafından her zaman haklı olarak kabul edılır, fakat hertıangı bır unsur, raslantı sonucu azınlık olarak bulunduğu bır devtetın topraklan üzennde hak ıddıa eder, bağımsızlık ıstemeye yeltenır ve bu ısteğını kendı gücu veya yabancı devletlenn aracılığıyla e/de etmeye kalkarsa haksızhğm ve kendını bılmezlığın ta kendısı olur ve asla hoşgörülemez " Genelkurmay Asken Tarıh ve Stratejık Etud Başkanlığı "Askerı Tanh Yaymlan" dızısınden çıkardığı 'Belgelerle Ermenı Sorunu" adlı kıtabın önsözünde konuya boyle yaklaşıyor Bu dengelı yaklaşımın yanısıra yapılan çalışmanın "ana ılke' sı şoyle dıle getınlıyor " benımsedığımız ana ılke kuşkusuz geçmıştekı kın ve düşmanlıklan abartarak yenıden gundeme getırmek ve kamuoyunu bu konuya karşı bıhnçsız bır bıçımde duyarlı kılmak değıldır" Pekı, nedır? Tanhsel olaylann dıle getırıhşınde belgelenn son derece ınandıncı bır öge olduğu gerçeğınden yola çıkılarak" bılımsel bır çalışma yapılmıştır • 20'ıncı yüzyıl ulusal tanhımızı nasıl özetleyebılınz'7 Çok uluslu bır ımparatorluğun çökup dağılması ve bu buyuk deprem ıçınde verılen ulusal bağımsızlık savaşımızla kurulan çağdaş devletın Lozan'da tarıhın hukuk sıcılıne ışlenmesı, cumhurıyetımızın gerçek öyküsüdür Bu tanhsel öykünün acıklı, katı, kanlı, çelışkılı, sert yanları vardır Her ısteyen, körlenn fılı yoklaması gıbı olayı bır yanından alabılır, kendı çıkarına göre yontmak ısteyebılır Ne var kı 1917 devrımıyle kurulmuş "Sosyalıst Dünya"da ve Türkıye'nın bağımsızlık savaşıyla doğmuş "Uçuncu Dünya"da Kemalıst Türkıye'nın tanımı "bağımsızlık savaşımı" kavramıyla vurgulanır Bız kımsenın yurduna el koymadık kendı yurdumuzu savunduk Batı dünyasına karşı bu gerçek Lozan'da kapsamlı bır antlaşmayla belgelenmıştır Bızım bağımsızlık savaşımızın evrensel boyutlan vardır "haklılığı" da bu boyutlarda somutlaşır Bağımsızlık savaşından once yapıstnda bır dızı ulusu, mıllıyetı halkı soyu banndıran Osmanlı Imparatorluğu'nda ıce ve dışa donuk savaşlar çatışmalar, kırımlar yaşanmıştır Ermenı ve Bulgar komıtacıları, Rum çetecılerı bır yana, Turk halkı kesımınde bıle bırbırıyle boğazlasan örgutler oluşmuştur Hılafet ordusu, Ethem Kuvvetien, Anzavur ısyanı ve benzerı olaytar ıçe dönuk kanlı hesaplaşmaların çetelesını oluşturur 1911 'den 1922'nın sonuna değın suren bu kanlı savaşlar ve kınmlar sonunda Turkıye Cumhurıyetı kurulmuştur, Osmanlı "mülk"ünden koparak Mıllı Mısak sınırlarında belırgınleşıp yurda dönüşen kavram değışıklığı gerçekleşmıştır • Insanlığın bağımsızlık tarıhını özumseyen bır kımse, Millı Misak sınırları ıçındekı bır azınlığa ve bu sınırlar dışındakı bır emperyalıste ustunde yaşadığımız toprakların sunulamayacağını bılır Dunyanın aşağı yukarı her devletınde çeşıtlı azınlıklar yasamaktadır ulusal bağımsızlık savaşları azınlıklann değıl, emperyalızme karşı savaşmasını bılen ulus çoğunluğunun ustesınden gelebıieceğı bır uğraştır • Yaşadığımız dunyada var olmayan çok uluslu Osmanlı Imparatorluğu'nun tarıhını yenıden açarak sayfalar arasında zulum aramak eylemı kadar çağdışı bır yaklaşım olamaz Mustafa Kemal Ataturk'un soyleyışıyle ' mazlum uluslar"ın haksızlığa karşı dırenme savaşımının başını çeken bız değıl mryız'' Şımdı tanhı tersîne çevırıp Turk ulusunu "zalkrT diye sanık koltuğunâ oturtmak ıstryorlar ' • Utusları ve halklan duşman belleyıp suçlu sandalyesıne oturtmak çağdışı ve ırkçı bır dunya goruşunun urunudur Bu çağdışı ve ırkçı dunya goruşu teröre donuşurse ığrenç olur, 'elçıye zeval olmaz" ılkesını ayaklar altına akjığında daha da însanlık dışına ıtılır Ermenı terorü ışte bu çukurdadır Mazlum ve Zalim? İBRAHİM TÜRK Öğretım Gorevlısı 200 yıla varan çağdaş eğıtım bırıkımımızın unıversıte aşamasına gelmesı buyuk bır gelışım ve ülkemız ıçın kıvanç vencı bır olaydır Mılh Eğıtım Bakanlığı bu gelışımın hıçbır sıyasanın tutsağı olmadan bıhmsel olçuler ıçınde surdürulmesını duyarlı coşkular ıçınde bekhyor Turk eğıtım sıstemı bu kurumlann çahşmaları ve araştırmaları ıle oluşacak ve gelışecek Dış ulkelere eğıtım konusunda öykunmeler sona erecek, gerçek ten ulusal eğıtım duzenı yaratılmış olacaktır Ulkenın gereksınme duyduğu duzen kurulmaya baslayınca eğıtım tarıhımızde yıllarca suren gelgıt uygulamalar sona erecek hızlı bır gelışmenın ıçınde bulacağız kendımızı EĞİTİMİN OTURACAGl TEMELLER Bu fakülteler bıze eğıtımın oturacağı temellen gösterecek, amaçları saptayacak, yenı baştan ulusal eğıtım ılkelerını oluşturmada buyuk katkılarda bulunacak, eğıtımde beiırleyıa etkenlen bılebıleceğız Bır düşunür, tarıhte belırleyıcı etken, son aşamada, gerçek yaşamın uretımıdır însanlık kendı önune ancak çözüme bağ layabıleceğı sorunlan koyar, der Sorunlann kendısı de ancak onu çözume bağlayacak maddı koşullann doğduğu yerde ortaya çıkar Yurdumuzda 18 ve 19 yuzyıllann eğıtım anlayışı artık kuşkuyla karşılanmaktadu îlköğre tımın 8 yıla çıkarılması, ortaöğ retım kurumlarında teknık eğıtım programlannın ve yöntem lerının buyuk uygulama baslangıcı ıçınde olması, Anadolu lıselen, teknık hseler, teknolojıyı gelıştırecek enstıtülenn kurulmala rı eğıtımın yönünü ulusal üretıme döndurme çabası değıl mıdır? Türk eğıtım sıstemı buyuk dönuşümlenn şafağını vaşamaktadır Ülkenin toplumsal gelışımı mn de maddı gereksınmelerce koşullandınldığı gerçeğı olumlu bu~ çızgıde tartışmaların gündemıne gınnektedır Toplumun bırhk ve beraberlığı, dayanışması, butünleşmesı, kışılenn toplumsal uyumlan, ulusal uretıme eğıtım yoluyla katkıda bulunulması gıbı nedenleruı uygulamaya, yaşama gırmelen yenı bır eğıtım anlayışının bılımsel ölçulerle oluştunılmasını bekJemektedır Toplumsal gehşmenın nesnel yasalan vardır Bu yasalar görmezlıkten gelınemezler ToplumsaJ gehşme ve ılerleme ekonomının ışlevıne çok bağlıdır "tnsan ların kafalannda, sonrasız gerçeğı ve adaletı daha ıyı kavramalarındakı kolaylığı ancak üretım ve gelışme bıçımlerınde bulabılırız " Başka bır anlatımla, eğı tımde gelışım ve değışımı ulusaJ kultur duzeyının yukselmesını felsefede değıl, ekonomıde aramalıdır EĞtTİMKULTÜR tLİŞKtSt Kulturü, kulturün gelışım kaynaklannı, aynı zamanda toplumsal yaşam uzenndekı etkılerını anlamak ıçın de ekonomık ARADA BIR Dr. ZEYNEP ARUOBA H. Ü. Felsefe Bol. eski AraştırmaGorevlisi GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA tLANI GEBZE İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya No 1983/473 talımat Satılmasına karar verılen gaynmenkulün cınsı kıyraetı, adedı, ev safı Gcbzenın Denızlı köyü Ulu Yazı mevkıınde tapunun 16 pafta, 1893 parsel nosunda kayıtlı Şarken Orman Garben Degjrmen deresı, şımalen 1894 parsel, cenuben 1891 parsel ıle çevnlı Doğudan balıya dogru hafif raeyülı kış mahsulü ekılme\e varar, ancak büyukbaş hayvan veya tavuk çıftlığı yapılmaya elvenşlı, eskı Ankara tstanbul eskı asfaltmda 100 metre mesafede, 3 786 000 00 TL değerde 21152 m 1 yerın tamamının satılacağını, Satış Şartlan: 1 Satış 25/10/1983 salı günü saat 14 OO'den 15 OO'e kadar Gebze ıcra daıresınde açık artırma suretıyle yapıla^aktır Bu artırmada tahmın edılen kıymetın *h ""5'nı ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflanru geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı pkmazsa en çok artıranın taahhudu bakı kalrnak $ar tıyla 4/11/1983 cuma günü aynı verde saat 1415 OO'de ıkıncı artır maya çıkanlacaktır Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılann alacagını ve satış masraflanru geçmesı şartıyla en çok artırana ıhale olunur 2 Artırmaya ıstırak edeceklerın, tahmın edılen kıymetın ^ı 10'u nısbetınde pev akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanin temınat mektubunu vermelerı laamdır Satış peşın para ıledır, alıcı ıstedığınde 20 günu geçmemek üzere mehıi verılebılır Dellalıye resmı ıhale puiu, tapu harç ve masrafları alıaya aıttır Bınkmış vergıler sauş bedelınden ödenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dıfer ılgjlılerın ( + ) bu gavrıraenkui, uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıaiannf dayanağı belgeler ıle onbeş gün ıçınde daıremıze bıldırmelerı lazım dır, aksı takdırde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylasmadan harıç bırakılacaklardır 4 Saüş bedelı hemen veya verılen mühlet ıçınde ödenmezse Icra ve Iflas Kanunu'nun 133 raaddesı gereğınce ıhale feshedıhr lkı ıhale arasındakı farktan ve % 10 faızden alıcı ve kefillerı mesul tutulacak ve hıç bır hukme hacet kalmadan kendılennden tahsıl edüecektır 5 Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen atıcıya bır örneğı göndenlebılır 6 Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmü» ve munderecatım ka bul etmış sayılacakları, başkaca bılgı almak ısteyenlerın 1983/473 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmalan ılan olunur (lc If K 126) 15/9/1983 ( + ) llgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basm 10019 GAYRİMUNKULÜN FÎİLt HACİZ VE KIYMET TAKDtRİNİN tLANEN TEBLİĞİ DİNAR İCRA MEMURLUĞU'NDAN 1983/319 Alacakh Şenfe Kurt Vekılı Avukat Abdullah Gedık / DİNAR Borçlu Fahrettın Eren ltfaıve Mah Mezbaha Cad / DİNAR B Mıktan 350 000 TL 'sı masrafsız Yukanda yazılı ış bu borcunuzdan dolayı adımza çıkartılan ode me eran adresınız bılınmedığınden bahısle bıla teblığ lade edılmış olduğun dan kıymet takdın ve fiılı hacız tutanağının ılanen teblığıne karar verılmıştır Dosyamıza olan borcunuzdan dola\ı kayden hacızlı Dınar tstasyon Mahallesı Mehbaha Caddesı 377 ada, 9 parsel 2658 sahıfede ka yıtlı lam hısselı 251 m ! mıktanndakı arsanıza 3 750 000 TL 'sı Dınar Istasyon Mah Gerenhk mevkıınde kaın 195 ada, 76 parsel 3113 sahıfede kayıtlı 332/4550 hısselı 5414 m 1 mıktanndakı tarla ıle uzenndekı tek katlı yığma sıstemle ınşaa edılmış sıvası yapılmış ka pı ve pencere kasalan takılı tesısatı yapılmamıj bahçelı nızamdakı evı bulunan gayrımenkule 500 000 TL 'sı (377 ada, 9 parsel 2658 sa hıfede kayıtlı 251 n r mıktanndakı gaynmenkul üzennde bulunan ev ve arsanın tamamının değerının 3 750 000 TL 'sı olduğu) Dınar lstasyon Mahallesı GerenJık mevkıınde kaın 195 ada, 73 par sel 3108 sahıfede kayıtlı 372/4616 hısselı ve 4616 m2 mıktanndakı tarla üe üzennde bulunan tek katlı çıft daırelı yığma sıstemh ınşaa edılmış sıvası yapılmış kapı ve pencere kasalan takılı tesısatı yapıl mamış bahçelı nızamda ve 76 parsel uzenndekı gaynmenkul ıle bıtışık olarak 2 daırelı olduğu ve bu gaynmenkul uzenndekı daıre ıle bırlıkte 500 000 TL 'sı 27 7 1983 tanhınde mahalhnde bılırkışıler ınşaat mühendısı mahallı bılırkışı ve fennı bılırkışı tarafından takdır edılmış olup yukanda yazılı adresımze çıkartılan teblıgatlar adresımızın bılınmedığınden ve emnıyetçe yapılan adres tahkıkatı netıcesınde adresınız mechul olduğundan ılanen teblığıne karar verılmış olup ış bu ılanın gazeıede yayın tanhınden ıtıbaren 7 günJük sureye lOgün ılavesı ıle 17gun ıçerısınde vapılan kıymet taktırme bırıtırazınız var ıse tcra Tetkık Mercıı Hakımbğı'ne muracaat etmenız ve muracaat ettığınızı bır belge ıle dosvamıza tevsık etmenız, etmedığınız taktırde cebn ıcrava devam olunacağı teblığ yenne kaın olmak uzere ilan olunur 17 8 1983 Basın 24664 Felsefe İnsanı Sevmekle Başlar... Bıkjı türierı ıçtnde felsefenın özel bır yerı vardır Felsefeye bu yerı sağlayan, koousudur Felsefenın konusu ınsandır Konusu ınsan olan başka bılgı türierı de vardır Felsefenın ayırıcı özellığı, sağladığı bılgılerın ınsan yaşamında yenı yaşama yoltarını açabılmesıdır Yenı yaşama yollarından anlaşılan, yenı ve değerlı eylem bıçımlerıdır Ister bılgı alanında olsun, ıster ınsan ılışkılennde, ısterse kışılenn kendılenyle karşı karsıya kaldıkları, kendı kendılerıne hesap vermek zorunda oldukları durumlarda olsun, tek yol gosterıcı, felsefı bılgıdır Kıtaplarda yazılanlar orada kaldıkları surece felsefe kuramsaldır Önemlı olan, kışının, çok kuramsal hatta çok kum, 'felsefı' gıbı gelen konuları bıle yaşadığı dunyada ışler hale getırebılmesıdır Bundan anlaşılması gereken, felsefeyı araçgereç olarak kullanılır hale sokmak değıl, başlı başına bır amaç olarak gormektır Felsefede bılgı artışı, kışının, yanı felsefeyie uğraşan kışının, salt kuramsal olmaktan çıkabılen bılgılerle yaratabtldığı yenı yaşam ve eylem bıçımlenyle olur Felsefe ayağının "havada kalması"yia "yere basmaması"yla suçlanır hep Dunya ıle ılışkısı yoktur felsefenın, denır "Metafızık"tır felsefe, kımılenne göre Felsefeyle uğraşanlar bıle ktmı zaman bu duyguya kapılarak, felsefeyı bılımselleştırmek ıçın uğraşırlar Bu gerçekleşırse felsefe bu suçlamalardan kurtulacaktır, onların gözunde Oysa, felsefenın ayakları yerdedır Çunkü, ınsanın ayakları yerdedır Felsefenın açtığı yol, insanı ınsana oğretebılmenın, ınsana değerlı neler yapabıleceğını gosterebılmenın, bunları da ınsana yaşatabılmenın yoludur Felsefe eğıtımıne gelınce, bu, bır anlamda kışının kendını eğıtmesıdır Bır çeşıt yaşam bılgısı de denılebılır buna Kışının karşılaştığı durumlarda, ınsanca olana katabılecek yenı yollar görmesını sağlayan bır eğıtımdır bu Bugün ulkemızde lıselenn edebıyat kollannda okutulan felsefe derslerı dışında, bır kaç ünıversıtede felsefe eğıtımı yapılmaktadır Unıversıte duzeyındekı bu eğıtımlenn 'ustun başarı yeteneklı kışılık bılım ve teknolojı alanındakı gelışmelerı desteklemek" gıbı amaçları olamaz Çünku b t tur amaçlar, toplumsal düzeyde sıradan sayılabılecek nıtelıkler arasındadır (Tabıı bu nıtelıkler kendısıne atfedılen kısıde gerçekten varsa) O zaman bu kışı yıne toplumsal duzeyde, ortalamalara göre epey ust bır derece alır. Ünıversıtelerın felsefe eğıtımı yapan bölümlerıne buyük sorumluluklar duşmektedır Her duzeydekı eğıtım programlarıyla yetışenlerın de omuzlarına, felsefeyı seçmış olmalarından dolayı ağır sorumluluklar yuklenır Yaşamlarının her anında, felsefe adım adım onları ızler, her adımlarının, yaptıklarının, yapmadıklarının hesabını sorar Felsefe alanında bır kışıye fahrı doktora verılecekse, bır kaç mıslı daha tıtız ve sorumlu davranmak gerekır Çunku bu alanda fahrı doktora unvanına layık olabılecek kışı, ınsanlığa yenı umutlar getıren, ınsanca yaşama yolları açan eylemlenyle bunun örneğını veren bır kışı olmalıdır Felsefenın ona yukledığı ağır sorumluluğu tasıyabılecek güce sahıp olmalıdır bu kışı Yoksa, bu ozellıklerden yoksunsa, ona sorumsuzca yuklenen, kendısının de sorumsuzca yuklendığı bu yük, sonunda bır "ağırlık" olup çıkar KÜTAHYA tS MAHKEMESt HAKİMLIĞİ'NDEN 1983/129 Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından, davalı lbrahım Yavuz aleyhıne açılan alacak davasının vapılan duruşması sırasında özel ldare bması ınsaatı ışyen ışçılennden sıgortalı ışçı Azız Sa n'nın 20 9 1979 tanhınde meydana gelen tıafîk ış kazasında malul kalması nedenıyle, SSK'ca gelır bağlandığı ve bu bağlanan gelırın 2/8'ı olan 624 005 34 TL 'nın gelır bağlama tanhı olan 8 7 981 tanhınden ıtıbaren kanunı faızı ıle bırlıkte davalıdan tahsılıne karar venlmesı talep edılmıs ancak, Islanbul Beşjktaş Saır Nedım Cad Afacan Sk No 1/2'de mukım davalı adına çıkanlan davetıyenın buluna madığından bahısle bıla teblığ lade edıldığınden, davalı tBRAHİM YAVUZ'un duruşmarun bırakıldığı 12 10 983 çarsamba gunü saat 9'da mahkemede hazır bulunması, veya kendısını temsılen bır vekıl göndermesı davetıye yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basın 24666 HAYRABOLU SULH HUKUK HAKİMLİĞtNDEN Esas No 1983/298 D Günü 12 10 1983 Davacı Şevket Baydar, lsmaıl Baydar, Osman Baydar, Recep Bay dar vekıllen Av Avnı Kızılaslan tarafından davalılar Ahmet Beg, Osman Beg, Mehmet Beg, Mustafa Beg, Naıme Inan, Safıye Çelık aleyhıne açılmış bulunan taksım ve ızalevı şuyu davasının yapılan açık duruşması sırasında venlen ara kararı gereğınce Davalılardan Osman Beg'ın adresının zabıtaca yapunlan tahkıkatta tesbıt edılmemesı sebebıyle kendısıne ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olmakla Adı geçen davalı Osman Beg'ın dunışma günü olan 12 10 1983 günu saat 9'da Hayrabolu Sulh Hukuk Mahkemesı'nde hazır bulunması mazeretı varsa duruşma gununden evvel bıldırmelerı veya gelmıvorlarsa kendılennı kanunı bır vekıl ıle temsıl ettır melen, aksı halde H U M K "nun 507/1'ıncı maddesı gereğınce gı yap karan çıkanlmayacagı bu ılanın davetıye yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur Basm 24661 • 4 262 846 nolu S S K kartımı kaybettım Hukumsuzdur ŞEV Dostlar Buro Malzemeleri Sanayii ve Ticaret Limited Şiriceti • Elektronık ve mekanık yazı hesap makınelen satış • Elektronık ve mekanık yazı hesap makınelen tamırı • Yazar kasalar satış ve tamın ADRES Kemankaş Cad No 71 KARAKÖY (Demzcılık Bankası Genel Müdürlüğü Mevdaru Cıtızen mağazası) Tel 144 79 82 145 51 08 GALERILER RESSAMLARINA AİT RESIM Kurluluş Cad 191 Kurtuluş/IST Tel 1404 783 528 66 29 522 89 97 URART SANAT GALERİSİ SEKRETER ARAJMYOR En az lıse öğrenımlı, deneyımı olan, daktılo bılır sekreter aranıyor Isteklılenn Basın sarayı Ka! 4 CağaoğJu/lSTANBUL adresmdekı Türk Haberler Ajansı A Ş. Muessese Mudurluğu'ne başvurmaları nca olunur Can Göknil I Resim Sergisi 1829 Eylül KET SARIBALOĞLU • Banlıyo kartımı kaybettım Hükümsüzdür ATÎLA BOZYEL İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ Perdelennı KONKORDATONUN İLÂNEN TEBLİĞİ BAKIRKOY 1. İCRA TETKİK MERCtt HAKİMLİĞtNDEN Dosya No: 983/263 tc. Tet. Bakırköy Mahmutbey köyü Hacıbostan Mahallesı No l ' d e Tıcan Merkezı bulunan OMAK OLUKLU MUKAVVA SANA Yll VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, vekıllen Avukat Sürevya önay ve Av Savas Emsen tarafından ıstenen Konkordato talebı mercumızce kabul edılerek 1 1 K nunun 287, maddesı muabınce (IKJ AYLIK MÜHLET VERİLMESİNE) 16 9 1983 gün ve 1983/263 esas 983/258 karar sayüı karar ıle karar verılmıştır Aynı Kanunun 288 maddesı gereğınce mezkür karann ılanı na da karar \ enldığınden ılân ta nhınden ıtıbaren 7 gun ıçınde ıtıraz edılebıleceğıne daır teblığ yenne kaım olmak uzere ışbu muh let karan ılân ve teblığ olunur 16 9 1983 (Basm 10027) Nışanlaodık Mutluyuz SEMRA OKTAVACI CİHAN FUTACI 20 91983 Kalender Orduevı 1 Ekim 1983 Cumartesi gunu saat 20 30'da genel ıstek uzenne Çaykovskı'nın T.C. BOLU İFLAS MEMURLUĞU ÂDt TASFtYE İLÂNI Sayı 1983'2470 Mufhsın adı, soyadı ve ıkametgahı Bol Kım Bolu Kımya sanayıı ve plastık urunlen Değer Gürevın ve Ortaklan Adı Komandıt şırketı, Bolu Borazanlar Mah Hürnyet Cad No 165 tflasın açıldığı tanh 6 7 1983 Bolu Ash>e 1 Hukuk (Tıcaret) Mahkemesı'nce ıflasına karar vcnlmış olan yukanda adı ve adresı yazılı müfîıs hakkında tasfi>enın şımdılık ADİTASFİYE şekhnde yapılması tensıp kılınmış olduğun dan 1 Alacaklılann ve ıstıhkak ıddıası sahıplennın alacak ve ıstıhkak lannı ve bunlann dayanağı olan belgelerı veya örneklerını bu ılân tanhınden ıtıbaren bır ay ıçınde ( + ) memurluğumuza kaydeturme lerı veva tevdı evlemelen, 2 Muflıse borçlu olanJann ayru sure ıçınde kendılennı ve borçla nm bıldırmelerı, aksı halın (Iç If K 336 maddesı uyarınca), cezaı sorumluluğu gerektıreceğı, 3 Muflısın mallanm her ne suretle olursa olsun ellennde bulun duranlar o mallar üzennde kanuru hakları saklı oimak şartıyla bun ları aynı sure ıçınde ıflas daıresı emrıne tevdı etmelen, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezaı sorumlulu|a uğrayacakları \e ruv han haklarındanjnahrum kalacakları (lc If K 336) 4 11 Ekım 1983 SaJı gunu saat 15 30'da Bolu Icra Daıresı'nde ılk alacaklılar toplatısı yapılacağından alacaklılann bu toplantıya gel melerı veya yetkılı bır vekıl göndermelerı, mıifljs ıle müşterek borç lu olanlar ve kefıllennın ve borcu tekefful eden saır kımselerın bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ılan ve teblığ olunur (tc If K 219 336) 6 9 1983 ( + ) Pek uzak verlerde veya yabancı meraleketlerde ıkamet eden ala caklılar ıçın 1 numaralı benddekı bır aylık sure uzatılabılır Basm 24715 İLAN SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İSTANBUL ŞATINALMA BOLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1 Kurumumuz Sağlık Tesıslerı'nın munferıt ıhtıyaçlannı karşı lamak uzere 17 kalem Tıbbî Cıhaz Teklıf almak suretıvle satın alınacaktır 2 thaleye ıştırak etmek ısteven firmalann tdan Şartname esas ları dahılınde hazırlayacakları teklıf mektuplarını engeç 7 10 1983 Cuma gunu mesaı saaü sonuna kadar Beyoğlu Kalyoncu Kuiluk Cad Mallı Han'dakı Müdurluğumuze \ermelen veya aynı gün ve saatte bulundurulmak uzere posta ıle göndermelerı gerekır 3 Postada vâkı gecıkmeler kabul edılmez 4 Bu ışe aıt Idarı Şartname ve Malzeme lıstesı 1 No 'lu Satınal ma Komısvonumuzdan temın edılebılır 5 Kurumumuz, Antırma Eksıltme ve thale Kanununa tabı ol madığından, ıhaleyi yapıp yapmamakta veya dıledığıne yapmakta serbesttır Basm 24310 UYUYÂN GÜZEL BALESİ ıle açıyor. Temsıl bıletlen 24 Eylül 1983 gunü saat 10 OO'dan ıtıbarer gısemızden alınabılır Tel 14 64 41 DEVLET MALZEME OFISI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cıns ve mıktan belırtılen malzemeler teknık ve tıcan şartnamestne göre kapalı zarfla teklıf almak suretıyle satın alınacaktır 1 lsteklıler bu alıma aıt teknık ve tıcan sartnamelen Ankara'da Devlet Malzeme Ofısı Genel Müdürlüğü Satınalma Daıresı Başkanlığı lc Satınalma Şubesınden veya tstanbul ve İzmır Bölge Müdürlüklennden temın edebılırler 2 Teklıfler en geç 5 10 1983 gunu mesaı saatı sonuna kadar Devlet Malzeme Ofisı Genel Mudurluğu 1 No lu Merkez Satınalma Komısvonu Başkanlığı'nda bulundurulacaktır Bu tanhten sonra gönderılecek teklıf ler ve postadakı gecıkmeler dıkkate alınmayacaktır 3 thale konusu malzemelerın herbınmn tamamı ıçın teklıfte bulunulabıleceğı gıbı, bır kısmı ıçınde teklıf venlebılecektır 4 Ofis satınalma konusu malzemeleri ıhale edıp, etmemekte kısmen jhaJe etmekle veya dıledığı ısteklıye vermekte serbesttır MALZEMENtN CİNSİ Karbon kağıdı (PK 100'lu) Karbon kağıdı Karbon kağıdı Karbon kagıdı Karbon kağıdı daktılo ıçın 210X296 mm 10 veya daha fazla kopya çıkanr daktılo ıçın 210X297 mm en çok 6 kopya çıkanr (PK 200'lü) el yazısı ıçın 229X324 mm (PK 100'lü) el yazısMçın 297X420 ram (PK 100'lu) daktılo ıçın 353X500 mm (PK 100'lü) Basın 24449 MİKTARI 250000 500 000 25 000 17 000 50000 Paket Paket Paket Paket Paket TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI'NIN AÇIKLAMASI (Basm Sarayı Kat 2 Cağaloglu Istanbul) adresınde faalıyette bu lunan TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKAS1 Genel Merkezı ve Istanbul Şubesı'nın, 195682^143155 Tıcaret sıcıl numaralı BASIN KENT KONUT YAPIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ıle hıçbır ılışkısı bulunmadığı, görulen lüzum Uzenne ılan olunur TÜRKİYE GAZETECtLER SENDİKASI YÖNETİM RURULU • Nufus cuzdanımı, sıgorta kartımı, beledıye tanıtma kartı ve pasomu kaybettım Geçersızdır. 5^ TILMIŞ CA VLAK.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog