Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Başbakan Bülend Ulusu ile görüşen Tiirkİş Genel Başkanı Şevket Yılmaz ek zam için hazırladıkları gerekçeli raporu sundu. Raporda işçi ücretlerinin alım güciinde son 2 yılda yüzde 17 oranında bir aşınma olduğu belirtildi. ANKARA (a.a.) Başbakan Bulend Ulusu, Türkİş Genel Başkanı Şevket Ydmaz'ı dün kabul ederek, bir sure gorüştu. TürkIş Basın Burosu'ndan konuyla ılgili olarak yapılan açıklamaya göre, "Göriişmede, Turkİş Genel Başkanı fiyatların hızla artması ve enflasyonun işçi iıcret zamlarının üzerinde seyretmesi nedeniyle, işçi ücretlerine ek olarak yüzde 20 zam yapılması" talebinde bulundu. Bu arada, Şevket Yılmaz'ın Türkİş tarafından hazırlanan ek ücret zammı ile ilgili konfederasyon goruşünü gerekçelerıyie bırlikte Başbakan Ulusu'ya sunduğu bildirildi. GEREKÇE Türklş Basın Burosu'ndan yaptlan açıklamaya gore, Turkİş'in Başbakan Bulend Ulusu'dan işçi ücretlerine yüzde 20 ek zam yapılması talebinin gerekçeleri ozetle şöyle: 1 1982 >ılında işçilerin alım giicii yüzde 7,7 aşınmıştır: 1982 yılında işçi ücretlerine yapılan zam ortalama yüzde 25 civarında, buna mukabil hayat pahalılığındaki artış ise yüzde 32,7 olmuştur. Bu durumda 1982 yılın Sahibı: Cumhuri>el Maıbaacılık ve Gazeıecilık Turk Anonım Şirkelı adına INadir Nadi, • Genel Yayın Muduru Hasan Cemal.Muessese Muduru. EmineUşakbgil. Yaa Işlerı Muduru Oka> Gooensin, • Yazı Işlerı Mudur Yardımcısı: Ahmel Komlsan, Haber Merkezı Muduru: Yalçın Ba\er, Sayla Duzenı Yonetmem: Ali Acar. TMİVIM 22 Eylul 1983 Imsak: 6.03 Gunes: 7.45 Temsılaler ANkARA: YaKın Uoğan. IZMIR; Hikmel (.«linkava. ADANA Burolar. • Ankan: Konur Sokak No: 24/4 Yenışehır, Tel:175825I75866. Mehmel Mercan. 9 Servıs Şeflerı. Islanbul Haberlen Sdahatlin Gutrr, Dış Idare 183335, • İımir: Halıl Zıya Buivarı No: 65'3, Tel 254709131230 Haberier: Ergun Balct. Ekonomı: Osman L'laga>, Yurı Haberlen: Barbaros • Adana: Aıaturk Caddesı, T.H K. Işhanı Kat 2/13. Tel. 1455019731 Gençak, Kullur A>dın Eraef, Magazın: Yalfin Pekşen, Spor Danışmanı • Basan ve Yavan: Cumhurijet Maıbaacılık ve Gazetecılık T.A Ş Turk Abdulkadir Yucdman, Duzeltme: Reftk Darbaş.Araşlırma: Şahin Alpat. OcağıCad 3 9 4 1 . Cagaloğlu, Isı. PK: 246Ist Tel 5209703 Tele\ 22246 Ogle: 14.06 İkındi: 17.32 Akşam: 20.07 Yalsı: 21.38 Türkİş, Başbakan Ulusu'dan yüzde 20 ek zam istedi da işçilerin hayat standardında yüzde 7,7 aşınma meydana gelmiştir. 2 1983 yılında beklenen alım gucü aşınması yuzde 10 civarındadır: YHK zamlarının SSK ortalama ucet istatistiklerine hemen aynen yansıma trendini esas alırsak, 1983 yılında fiili ortalama ucret artışlarının yüzde 20 olduğunu kabul edebiliriz. Bu oran, 1983 yılı sonunda enflasyonun yuzde 20'yi geçmeyeceği tahminine göre tespit edilmişti. Oysa daha şimdiden 1983'un ilk 7 ayı içinde pahalıhk artışı yüzde 18,5 olmuştur. Temmuz 1982 temmuz 1983 arası 12 aylık sure itibariyle pahalıhk artışı yüzde 28.4'tür. Temmuz 1983 sonrasına ait veriler henüz yayınlanmamakla beraber, petrol zammının da etkisıyle mevcut yukselme trendinin artarak devam edeceği muhakkaktır. Bu durumda 1983 sonu itibariyle işçi ücretlerinin alım gucundeki muhtemel aşınmanın yüzde 10'u bulacağı tahmin edilebilır. w 3 İşçi ücretlerinin alım gücünde son iki yıllık aşınma yüzde 16.9'dur: Son iki yıl itibanyle, işçi ücretlerinin alım gucundeki aşınma, yani işçilerin hayat standardındaki duşme, kümulatif olarak yuzde 16.9'u bulmuştur. 4 Bu oranların dayandığı indeksler >etersiz olduğu için, gerçek durumun aslında daha da olumsuz olduğu muhakkaktır. 5 Fiyat artışlannın asli sebebi olarak işçi ücretlerinin artışı gösterilemez: Ülkemizde artık talep enflasyonunun hızını kaybettiği, buna mukabil maliyet enflasyonunun hız kazandığı, dolayuıyla tedbirlerin de bu çerçeve içinde düşünülmesi gerektiği akla gelmektedir. Bu nedenle de, işçi ucretlerınde artış olursa malıyetlerin ve dolayısıyla fiyatların artacağı tezi de ulkemiz şartlarmda geçersiz kalmakradır. 6 İşçi ücretlerinin sınırlanmasıyla elde edilen lasarruf, yatınma yonelmediği ve yeni istihdam yaratmadığı için, Ucret artışlannın işsizlige yol açacağı iddiası da geçersizdir:1982 yıiında işçi ücretlerinin alım gucu yuzde 7,7 gerilerken, toplam yatırım harcamaları anmamış, tam aksine, geçen yıla gore sabit fiyatlarla yuzde 6,4 oranında gerılemiştir. Demek ki, işçi ücretlerinin sınırlanmasıyla yatırımlara kaynak varatılacağı varsayımı ülkemizin somut koşullarında geçerli olmamıştır. 7 İşçi ucretlerindeki aşınma, milli gelir dağılımını da bozmakta, \annki sosyal huzurumuz bakımından kaygılar \aratmaktadır: Turkİş'in bu konudakı bir araştırması, 19691979 yıllan arasında milli gelir içinde tarım dışı ucret payının yuzde 21'den yuzde I7'ye düştuğünu, daha sonraki yıllar itibariyle de bu dıişme trendinin devam ettiğini gostermektedir. Nitekim, 1982 yılında işçi ücretlerinin alım gucunde yüzde 7,7 aşınma olduğu hesap edilmişken, buyuk firmaların aynı yılı yüzde 40 civarında ortalama kârla kapadıkları, kendileri tarafından açıklanmıştır. Bu durum. milli gelirin fonksiyonel dağılımının daha da bozulduğunu, ücret gurubundan faizkârrant gruplarına pay transferi yapıldığını göstermektedir. Milli gelirin fonksiyonel dağılımındaki bozulma, giderek sosyal adalet duygusunun ve guveninin zedelenmesine yol açabilir. Dünyaya ilk adım Rolandis'in istifasına^ de Cuettarhn önerilerine ilişkin ayrılık yol açtı tZZET RIZA YALIN LEFKOŞE Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis'in, Kıbrıs sorununun çözumune yönelik görüşmelerin yöntemi konusunda BM Genel Sekreteri de Cuellar tarafından ortaya atılan öneriler konusunda Rum lider Spiros Kiprivanu ile arasında çıkan anlaşmazlıktan ötürü istifa ettiği açıklandı. Rum Dışişleri Bakanı Rolandis'in istifası Rum yönetimi Başkanı'nca kabul edildi. Rolandis, BM Genel Sekreterinin önerileri konusunda Kipriyanu ile arasındaki anlaşmazlık yüzünden istifa etmesinin kendisi için bir "bilinç ve sorumluluk meselesi" haline geldiğini açıkladı. Rumca gazeteler, Dışişleri Bakam'nın, "de Cuellar'ın girişiminin dejenere edildiğini ve tam bir başansızlığa itildiğini görerek istifaya yöneldiğini" yazdılar. Rolandis, AP ajansı muhabirine, BM Genel Sekreterinin Rum yönetiminden "bazı güç kararİar" istediğini ama yonetimin durumunu korumaya çalışarak de Cuellar'ın girişimlerinin s< nuçsuz kalmasına yol açtığıı.. söyledi. 27 eylülde Perez de Cuellar ile göruşecek olan KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Türk siyasal partilerinin yetkilileriyle toplantılar yaptı. Kıbns Rum kesimini ziyaret eden Hindistan Başbakanılndira Gandi, Kuzey Kıbns'a gelmesi için yapılan çağrıyı reddetti. Hindistan'ın Kıbrıs'taki Yüksek Komiseri, Gandi'nin karannı Denktaş'a dün bildirdi. Karnındaki yanmayu burulmayı dördüncü kez duyuyordu. Zamam gelmişti. SOnu ^ e m kendisi hem de daha taş nedir, toprak nedir tanımayan bebeler rahat etsin diye sıcacık kumlan seçmiştl Üçü kıstk gözleriyle gün ışığına çıkmıştı bile. Dörduncüsü geliyordu şimdL Ötekileri incitmeden, sanmadan, usulca bafinı eğdi, sancı içinde beklemeye bafladu Çalışma saati vardiyulı işçi ŞÜKRAN KETENCİ Iş yasasında yapılan değişiklikle çalışma saatleri haftada 48'den 45'e, günde 8'den 7.5 saate indirildi. Ancak uygulamada günde üç vardiya çalışılan iş yerlerinde, işçilerin çalışma saatlerinde yasa değişikliğine uygun bir indirim yapılmadı. Çalışma saatleri kısaltılmadan önce de, günün üçe bölunmesi ile ortaya çıkan 8 saatlik çalışma duzeni içinde yarım saat yemek, ara dinlenmesi verilen iş yerlerinde yasa değişikliğinden sonra da aynı çalışma duzeni sürdürüluyor. İşverenler, vardiyalı çahşan işçilerin fiili çalışma saatlerinin eskiden de 7.5 saat olduğunu, yasanın bu işçiler için bir değişiklik getirmediğini, yasa maddesindeki süreler ile fiili çalışma saatlerinin günde 7.5 haftada 45 saati aşmamasının amaçlandığını öne sürüyorfar. İşçi sendikalan ve işçiler ise, dinlenme ve yemek arası süresinin çalışma saati kapsamı içinde olduğunu, yasa değişikliği ile getirilen haftada 3 saat, günde yarım saat daha az fiili çalışma duzeni değişikliğinin vardiyalı çalışılan işyerlerinde de uygulanmasının bir yasal zorunluluk olduğunu belirtiyorlar. A Ç I K L K GETtRİLMEMtŞ 30 temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren iş yasasındaki değişiklikler kapsamında 2869 sayılı yasanın 12. ve 1475 sayılı iş yasasımn 61. maddesini değiştiren söz konusu yasa hükmü ise bu tartışmaya fazlaca bir açıkbk getirmiyor. Yasa hükmünde haftalık çalışma süresinin 45'e ve gunlük çalışma süresinin de 7.5 saate indiğinin belirtilmesi ile yetinilmiş. Çalışma sürelerinin bu çerçevede uyguiama şekillerinin Çalışma BakanlığYnca çıkarılacak "iş süreleri tüzüğünde" belirleneceği vurgulanmıs. Konuya iİişkin görüşüne başvurduğumuz Çalışma Bakanlığı yetkilileri " t ş süreleri tüziığü" çalışmaJannın tamamJanma aşamasında olduğunu, ancak günde 3 vardiya çalışılan işyerleri indiriminden yararlanamıyor bir grubu için tbplu sozleşme hükumleri soruna çozum getirebilecek nitelikte. Orneğin madeni eşya iş kolu sözleşmelerinde çoğunlukla " a r a dinlenmelerinin çalışnıa suresindcn sayüacağına" ilişkin hukümler var. Böyiece çalışma süresinin haftada 45 saat \e günde 7.5 saate indirilmesinden sonra vardiyalı işçiler için de yemek ve ara dinlenmelerinin bu sureler içine alınması gerekiyor. Ancak sozleşme hükümlerinin aksine örneğin MESS, "Madeni Eşya Sanavii Işverenleri Sendikasının" bir ilke karan olduğu bildirilerek, işyerlerinde aralar 7.5 saatlik çalışma süresinin dışında hesaplanarak, çalışma süreleri 8 saat olarak surdürüluyor. İşçilerin başvurulan uzerine, sozleşme hükmu olan işyerleri için ilgili bölge çalışma müdürlüklerinin işçiler lehine verilmiş yazılı kararları ise, işverenler tarafından uygulanmıyor. için henüz bir çözüm yolu bulunamadığını bildirdiler. 24 saatlik çalışma gününun ancak 8'cr saatlik üç gruba bölünebilındiğıni, yanm saatlik aranın da bunun içine girdiğini ve fiili çalışma için 7.5 saat kaldığını, aranın 7.5 saatlik fiili çalışma içine alınması ile, araya boşluk doğacağını belirttiler. îlk aşamada bir çözüm olarak yarım saatlik aranın örnefin 10 dakika artınlması ile, çalışma süresinin indiriminden yararlanamayan vardiyalı işçilere sınırh bir yararlanma önerdiklerini söylediler. Ancak haftada 3 ve gunde yarım saat çalışma indiriminden yararlanamayan vardiyalı işçiler ve sendikalannın bu öneriye karşı çıkmalan nedeni ile hazırlanacak tuzük için yeni önerilerin araştınlmasının sürdürulduğunü açıkladılar. öte yandan işçilerin önemli ııtmier ^ancl bitti. Yavru doğdu. Anarun görevi bitmiyor. Yavruyu saran ince neşırr koruyucu zarı yırtacak ki. yeni dünyalı soluk alabilsin. Doğa yasası bu: Yavru her şeye yabancıdır. Ananın dişleri neşter. Yırtıyor zan. Yavru soluk almayı öğreniyor. Kendine yetmenin ilk adımı. Papandreu yine Türkiye'yi yayılmacılıkla suçladı ATİNA (Cumhuriyet) Yunanistan Başbakanı ve Savunma Bakanı Andreas Papandreu, "Türkiye ile mütareke. bir moratoryum başarmamıza karşın sınırianmızın ve egemenliğimizin temel sorunlan, Türkiye'nin yavümacı siyasal eğilimlerince zorlanmaktadır" dedi. Girit Adası'nda 1300 kadar ihtiyat yedek subay ve eratın katıldığı seferberlik tatbikatmı yöneten Papandreu şöyle dedi: "Ulusal biıiiğimizi. egemenliğimizj ve bağımsızlığımızı güvenlik altına almanın, ayrıca ülkeyi banşta tutmak için ön koşul yaratmanın tek yolu kuvvetli ve ivhazırlanmış bir orduya sahip < maktır." Jj Tarık Akan'm Tercüman aleyhine açtığı davaya devam edildi İstanbul Haber Servisi Sinema sanatçısı Tank Akan'ın Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak ile Yazı Işleri Müdürü Aydoğdu llter aleyhine açtığı 10 milyon liralık manevi tazminat davasına Zeytinburnu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam edildi. Dun yapılan duruşmada mahkeme, Tercüman gazetesinin ihbarı üzerine Sıkıyönetim Mahkemesi'nde yargılanıp beraat eden Tarık Akan ile ilgili dosyanın celbine karar verdi. Tercüman gazetesinin, yurtdışındaki bir konser nedeniyle Tarık Akan hakkındaki haberi üzerine açılan davada, Tarık Akan beraat etmiş ve karar Sıkıyönetim Komutanlığı'nca temyiz edilmeyerek kesinleşmişti. Bu karardan sonra Tank Akan, Kemal Ilıcak ve Aydoğdu İlter aleyhlenne "Şeref ve haysiyetini ihlal edici nitelikte gerçek dışı yayın" yapılmasından dolayı 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Dün, Zeytinburnu 2. Asli>e Hukuk Mahkemesi'nde devam edilen davanın duruşmasında söz alan davacı Tarık Akan vekili Av.Burhan Apaydın, " H e r iki tarafın iddiaları ile ilgili olarak karar verilebilmesi için halen Toplu Basın Mahkemesi'nde bulunan sıkıyönetim dosyasının gelmesi gerektiğini" belirtti. Davalı vekili Av.Sahir Erman ise, İstanbul Toplu Basın Mahkemesi'nde bulunan Tank Akan'ın beraat ettiği dava dosyasının Av.Burhan Apaydın ile ilgili dava sonuçlanana kadar tutulmasına dair bir karar olduğunu ileri sürdü. Bunun uzerine tekrar söz alan Av.Burhan Apaydın, İstanbul Toplu Basın Mahkemesi'nde Sıkıyönetim dosyasının dava sonuna kadar kalması yolunda bir karar bulunmadığını belirterek "Mahkeme karar verebilmesi için Sıkıyönetim dosyası mutlaka bu dosya içine girmelidir." dedi. Mahkeme tstanbul Toplu Basın Mahkemesi'ndeki Sıkıyönetim dosyasını celbinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 30 kasım 1983 tarihine ertetedi. r •# L V •» T Sonra sıra göbek bağında. Yavruya hayat veren bir kanal bu. Ama trOOen kesiliyor dünyada gobek bağıyla beslenme yok. Ana, yavrusunu bağmdan kurtanyor. Azı dişleri de bu ifi göruyor. Yavru artık anasına bağlı değil Tabiî sadece görünüşte. Yine de kendine yetmenin ikinci adımı bu. Dışişleri: 12 Türk işçisi Hac yolunda trafik kazası sonucu öldü ANKARA (a.a.) Suudi Arabistan'da Cidde Medine karayolunda meydana gelen trafik kazasında Hac için Mekke'ye giden 12 Türk işçisi öldü. Dışişleri Bakanhğı'ndan konuyla ilgili olarak dün yapılan açıklamada trafik kazasının Suudi Arabistan'da iş yapan bir Türk firmasının Medine'deki şantiyelerinde çahşan Türk işçilerini Hac için otobusle Mekke 1 ye götürürken meydana geldiği belirtildi. Otobüsten yol üzerinde inen yurttaşlarımıza özel bir otomobil çarpması sonucu 12 Türk'ün öldüğü kaydedilen açıklamada Mina'da şeytan taşlama sırasında izdiham meydana geldiği, ancak hacılarımız arasında ezilerek ölen olmadığı da açıklandı. 124 öğretim görevlisi ağustos ayı maaşlarmı verecek kurum arıyor Bakanlığa iade edilen öğretim görevlilerinin tespitinde yan tutmakla suçlanan Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Çelebi'nin istifa ettiği yolunda söylentiler yoğunJuk kazandı. Istanbul Haber Servisi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Amil Çelebi'nin istifa ettiği söylentileri yoğunluk kazandı. Eylül ayının sonuna yaklaşılmasına karşılık hâlâ ağustos maaşlannı alamayan fakültenin 124 öğretim görevlisi, maaş konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında kaldıklannı söylediler. Bir ay önce izne aynlan ve bugünlerde dönmesi gerektiği bildirilen Çelebi'nin görevini vekaleten aynı üniversitenin Teknik Eğitim Fakültesi Dekaru Prof. Dr. Ümit Ataman yürütüyordu. Çelebi'nin istifasına, bir süre önce ilgili bakanlıklara iade edilen öğretim görevlisinin seçiminde yan tutması ve bu tutumun rektörlükçe açığa çıkarılması neden olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz yıl çeşitli bakanlıklara bağlı akademi ve yüksek okullar kadrolarıyla birlikte üniversitelere bağlanmıştı. Ancak, buralarda görevli eğitimciler universitelerde bir yıl süreyle öğretim görevlisi olarak çalışabilecekler, bu sure sonunda gerek gOrülmeyenler ilgili bakanlıklara kadrolarıyla birlikte iade edileceklerdi. Söz konusu öğretim görevlilerinin süreleri 31 temmuz 1983 tarihinde dolmuştu. Yasaya bağlı olarak Atatürk Eğitim Fakültesi'nden 124 öğretim görevlisi ilgili bakanlıklara iade edildiler. Ancak, fakültede iade edilen öğretim görevlilerinin seçiminde bilimsel kıstasların kullanılmadığı, yan tutulduğu konusunda tartışmalar yoğunlaştı. Bunun uzerine rektörluk, konuyu yeniden ele aldı ve iade edilenlerle, gerek görülenlerin durumlannı incelemek üzere bir komisyon oluşturdu. Komisyon Atatürk Eğitim Fakültesi dekanlığınca bakanlığa iade edilen 11 öğretim görevlisinin geri aJınmasını kararlaştırdı. Bu arada, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Çelebi, yıllık izne ayrıldı. Çelebi'nin izne aynlması, Marmara Üniversitesi çevrelerinde "istifa edecegi" yolunda yorumlandı. Ardından, Çelebi'nin görevini vekaleten aynı üniversitenin bir başka fakultesinin dekanı olan Prof. Ataman'ın yurutmesı (^.elebı'nin istıfası söylentisinı ıyıce yoğunlaştırdı. Hatta, Çelebi'nin istifasının kabul edildiğı, yerine Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatma Barıs'ın atama işlemlerinin yurütüldüğu söylentileri yaygınlaştı. Ataturk Eğitim Fakültesi'nde yenı dekanın kim olacağı sorusuna yanıt aranırken, 2880 sayılı yasamn geçici 5'inci maddesiyle bir yıl süreyle fakülteye yeniden dönen 124 öğretim görevlisi bir turlü alamadıkları ağustos ayı maaşlannı ödeyecek bir kurum anyorlardı. T A 1 k* L. L. Yavru ana kokusunu öyle bir tanıyor ki... En iyi tamdığı koku bu. laniaiH Oir KOhU Belki de tek tanıdığı... Bir yaşam öpücüğü, yavruya sıcaklığın, korunmamn, yaşayabilme koşulunun nerede olduğunu bir kez daha öğretiyor. Gözleri görmeyen yavrular telaş içinde meme arıyorlar. Yeni gelen birazdan bu telaşa katılacak. Türk asıllı bir Bulgar vatandaşı tutuklandı tstanbul Haber Servisi Bulgaristan hesabına casusluk yaptığı savıyla yakalanan Türk asıllı Bulgar vatandaşı Ahmet İsmailov Osmanov, İstanbul Sıkıy netim Komutanlığı (2) Numar«. h Askeri Mahkemesi'nce tutuklandı. Osmanov, dün İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Şavcısı Hâkim Kd. Alb. Hanefi Önciil tarafından 6 saat süreyle sorguya çekildikten sonra mahkemeye sevkedildi ve tutuklandı. 1937 doğumlu Osmanov'un Filibe ve Burgaz Başkonsolosluklarından aldığı haberleri Bulgar Gizli Servisi'ne aktardıgı öne sürülüyor. 787 hâkiın ve savcının görev yerlerî değiştirildi ANKARA, (ANKA) Adalet Bakanlığı, 787 hakim ve savcının görev yerlennin değiştirilmesini ya da açıktan atamalannın yapılmasını kararlaştırdı. Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararnamesine göre, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Suphi Boiat, Yenimahalle Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanırken, Du goreve Ankara Hakimi Ali Mazhar Akman getirildi. Hakim ve savcı atamalanndan 708'i naklen tayin biçiminde gerçekleştirilirken, 18 hakim mesleğe yeni kabul edilmeleri nedeniyle, 39 hakim ve savcı askerlik dönüşü, 4 hakim cekilen kura sonucu bos yerlere atandılar. rji.. • • r n A B*r burun darbesiyle yavru memenin yanıbaşmda. Ötekilerle birlikte, hiç UOrau Oiraraaa bırakmayacakmtş gibi sarıiıyor memeye. Ananın içi rahat. Yavrulanna sutünu veriyor. Kendisi de onündeki tastan bir yudum su içiyor. Yorgunluğunu atıyor. Bafinı dikiyor... Fotoğraflar: R1ZA EZER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog