Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

KAVRAM DERSANESİ Beklemeliler 26 Eylül Akşam 3 Ekim Laleiı Ordu Cad 202/3 528 64 37 522 75 74 Use sonlat 24 Eylül Cu m h u r iyet 60. Yıl Sayı: 21214 Kurucusu: \ unus Nadi 40 TL. 21 Eylül 1983 Çarşamba • Unıversffe Haa#jjî%3 Ekım • AskerıFen U&£»r 1 Ekim • Koleılere Haaöfk: 13Aım AOR£S IsünDul Mesıhpaşa Tel 527 40 92 Edıme 31 ' 22 Ulelı .anakkale 2359 Lübnan'da ABDSovyet çekişmesi Sovyetler Birliği, Amerikan gemilerinin Dürzileri bombalamasım sert biçimde kıııadı. Dürzi lider Cunblat: "ABD saldınlannı sürdüriirse Filistinliler ve diğer güçlerle ittifak yapanz" LübnanHava Kuvvetlerine bağlı uçaklar ilk kez Su riye mevzilerini bombaladı. Dış Haberler Servisi A B D nin Dürzi mevzilerini bombalayarak Lubnan'daki iç savaşa doğrudan müdahalesi ile iki haftadır devam eden bunalim daha geniş boyutlar kazanırken, Sovyetler Birliği Reagan yönetimini sert biçimde kınadı. Bunalıma yeni boyutlar getiren diğer bir gelişme de Lübnan Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklann önceki gün ilk kez Suriye topçu mevzilerini bombalaması oldu. Bölgede görev yapan çok uluslu barış gücündeki 1200 Amerikan askenni desteklemek amacıyla Beyrut açıklannda bulunan 12 Amerikan savaş gemısinden gudümlü füze taşıyan Virgini» Kruvazöril ile John Rodgers destroyeri önceki sabah ve öğleden sonra Beynıt'un guneydoğusundaki Şuf dağlannda mevzilenen Dürzileri sürekli olarak top ateşi altında tuttular. Bu arada Lubnan Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar da ilk kez Sunye topçu bataryalannı boınbaladılar. Durzi milislerinin lideri Velid Cunblat Şam'dan yaptığı açıklamada ABD'nin Dürzilere yönelik saldınlannı sürdürmesi halinde kendilerinin Filistinli gerillalar ve Şii'lerle daha geniş bir ittifak kurma zorunda kalacaklarını söyledi. FKÖ lideri Yaser Arafat ise, ban Filistinli gruplann Dürzilere "gönüllü olarak" yardım ettiklerini belirtti. Altıncı Filo Komutanı Amiral Edward H. Martin stratejik öneme sahip olan SukElGarp kasabasını Dürzi milislere karşı savunan hukümet birliklerini desteklemek amacı ile ateş açtıklarını, SukElGarp Durzilere düştüğü takdirde, Amerikan birliklerinin büyük tehdit altında kalacaklarını söyledi. Böylece Amerikan gemileri ilk kez, Beyrut'taki ABD mevzileri top ateşine tutulmadığı halde, Dürzi mevzilerini bombalamış oluyorlar. ABD gemileri daha önce, sadece Amerikan mevzileri top ateşine tutulduğunda, Dürzileri bombalıyorlardı. a.a.'nın haberine göre, batılı gözlemciler önceki gunkü davramşı ile Lübnan ordusunu ilk kez açıktan açığa destekleyen Amerika'nın Suk ElGarp kasabasının Lübnanb Dürzi miliskrin eli(Arkası Sa. 11., Sü. 5'de) Nadir Nadi 1930'larda BİR YAZARIN İLK GAZETECİLİK YILLARI • • • • • 1930 Viyanası Dolfuss ile iki karşılaşma Kubilay olayı Venizelos ile karşılaşma Zogo'ya suikast ve bir gazetecilik kabahati • Viyana operası veto gttntt Milli Güvenlik Konseyi, milletvekili adaylan üzerinde yaptığı incelemenin sonuçlannı bugün açıkhyor. Sunalp, "Veto edilen aday sayısı çok olursa, Kurucular Kurulumuz toplanır" dedi. YSK bugün toplanarak kesin aday listesinin açıklanma gününü yeniden belirlevecek. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) MGK nın milletvekili adaylan üzerinde yaptığı incelemenin sonuçlan bugün açıklanıyor. MGK'nm milletvekili Seçim Yasası'nın geçici 3. maddesinde yaptığı değişiklikler seçim takviminin de değişmesine neden oldu. 155 sayıh karar siyasi partilerce "veto sayısının beklenilenin üslünde olacağı" biçimınde yorumlandı. Yüksek Seçim Kurulu bugün toplanarak, 26 eylul olarak belirlenen kesin aday listesinin açıklanma gününü yeniden saptayacak. MGK'nın 155 sayılı karanndan sonra siyasi partiler yedek aday saptama çahşmalarını yeni düzenlemeye göre yaptılar. MDP'de seçim işleri ile görevli Genel Başkan Yardımcısı Sabri Keskin'in başkanlığında yapılan çalışmalar bayram süresince devam etti. Belirlenen yedek adaylar konusundaki aksakhklar tamamlandı. Keskin, "hazırlıklare başladık" dedi. MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, "Milletvekili adaylannda veto sayısının yuksek olması halinde Kurucular Kurulu'nun toplanarak yeni adaylan belirleyecegini" söyledi. Turgut Sunalp, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Yasalara saygılıyım. Yasa veto hakkını Milli Güvenlik Konseyi'nc vermiştir" dedi. Sunalp, vetolarla ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu şöyle yanıtladr. "Yasa ve vetolar hakkında gortiş beyan etmeyi u>gun gormemekteyim, alınacak netice yetkili organlarımua levdi edilecek >e eger veto olursa onun yerine diger aday ada>larının arasından usulüne u>gun olarak seçilecek arkadaslaria tamamlanacaktır." Sunalp, "Veto edilen adaylann yerine yedek adayların belirlenmesinde Başkanhk Divanı'na daha öncc toplanan Kunıcular Kurulu'nda yetki verildigini" ifade ederek. "Ancak, vetolann yüksek olması halinde Knnıcuİar Kunılu toplanır" dedi. Sunalp, "Milletvekili adaylan ile yedek ada>lar arasında bir fark gormediklerini" açıkladı. Partiler içiıt 47 günün takvimi • MGK bugün milletvekili adayiarının incelenmesini bitirip sonuçlan YSK\n bildirecek. • Siynsi partiler 23 eylüle kadar veto edilen üyelerini, yerlerine birer yedekleriyle, sıralarım da belirtmek suretiyle YSK aracılığıyla MGK'ya bildirecekler. • MGK 2330 eylül tarihleri arasındaki 7 günlük süre içerisinde veto edilen adayların yerlerine bildirilen adayların incelemesini tamamlayacak. • Sonucun YSK'va bildirilmesinden sonra kesin aday listeleri ekim ayı başında yayınlanacak. • 16 ekim pazar günü siyasi partiler propaganda çalışmalarma başlayncak. • 30 ekim pazar günü radyo ve TVde propaganda konuşmaları başlayacak. • 5 kasım cumartesi günü propaganda sona erecek. • 6 kasım pazar günü milletvekili genel seçimleri için sandık basına gidilecek. ma yapacak. Genel Başkan Yardımcısı Halil Şıvgın, konuya ilişkin bir soruya karşüık, "durumumuzda bir degişiklik yok" dedi. Parti yöneticilerinin çoğunun Ankara dışında olduğuna dikkat çeken Şıvgın, "Arkadaşlanmız en geç bugün Ankara'da olacaklar ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu loplanacak'" biçiminde konuştu. MGK'nın milletvekili aday listelerine ilişkin vetolannın belli olmasından sonra "gerekenin yapılacagını" belirten Şıvgın, "yeni milletvekili aday kaydının bu safhada söz konusu oimadıgını" söyledi. Halkçı parti veto edilecek milletvekili adaylan için yeni aday başvurulannı kabul etmeye başladı. Halkçı Parti Genel Merkezi'nde dün yeni milletvekili aday başvuruları sürdü. Başvuruları (Arkası Sa. 11., Sü. 6'da) Türkiye 26 eylülde Avrupa Konseyi gündemînde ANKARA (ANKA) Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nun yeni dönem çalışmaları 26 eylül pazartesi günü başlıyor. 6 kasıma kadar sürecek oturumlar sırasında "Türkiye sorunu" göruşulecek. Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonu, bu haftaki toplantısında, Komisyon Raponörü Avusturyalı Hıristıyan Demokrat Milletvekili Ludwig Steiner'in Türkiye raporunu tartışmış ve Türkiye ile ilgili bir kararı büyük çoğunlukla kabul etmişti. Oylamada, komisyon üyelerinin 15'i kararı desteklemiş, iki Ingiliz parlamenter karşı çıkmıştı. lngiltere Muhafazakâr Partisi üyesi iki parlamenter, karann Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile NATO'1 dan çekilmesine yol açabileceğini savunmuşlardı. 6 Kasım seçimlerinden sonra oluşacak Türk parlamentosundan bir heyetin Avrupa Konseyi'nde Turkiye'yi temsil etmesine karşı çıkılan karar, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nun 26 eylülde başlayacak çalışma ve tartışma gundeminde yer alıyor. anlatıyor Nadir Nadi Bugün 8. Sayfada • i Oktay Akbal'm yeni romanı DÜŞ EKMEĞİ Bugün 4. Sayfada DM 25 günde beş önemli yasayı çıkarmak zorunda hazırlanan yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda bazı değişikliklerle kabul edilmişti. Değişikliklerden en önemlisi, Cumhuriyet savcılan tarafından verilecek toplatma kararlannın mahketne karanyla hükümsüz kalması halinde, mevkute sahibine , zararANKARA (Cumhuriyet Bü lannın tazminini isteme hakkı rosu) Kurban Bayramı nede getirilmesi. Aynca yasada öngöniyle calışmalanna ara veren Da rülen önlemler alınırken bu önnışma Mecüsi, 26 eylül pazarte lemlerin makineler ile diğer basi günü toplanarakBasın Yasası' sım aletlerinin faaliyetini engelnı değiştiren tasarıyı görüşmeye lemeyeceği hükmü de tasanya eklendi. başlayacak. Tasanda toplu basın mahke1982 anayasası ile Basın Yasası arasında uyumu sağlamak ve melerinin kaldınlması öngörüanayasanın getirdiği yeni hü lürken, sahibi belli olmayan yakümlerin uygulanması amacıyla zı, haber, resim veya karikatürden dolayı sorumluluğun yayınlatana ait olduğu ve yayınlatan hakkında verilecek hapis cezasının para cezasına çevrilmeyeceği ongörülüyor. Ote yandan DGM'de yargılananlann sonımlu müdürlük yapamayacağj hükmü getiriliyor. Bu arada, Anayasa Komisyonu, MGK üyesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer'in, " 6 kasımda yapı(Arkası Sa. 11., Sü. 4'de) ABD'de 62 yıllık güzellik yarışmalan tarıhinde ilk kez bir siyah bayanın kraliçe seçilmesi Birleşik Amerika'da günün konusu oldu. Başkan Reagan Atlantic City'de yapılan yarışmayı kazanan 20 yasındaki Bayan Vanessa fVilliams'a telefon ederek kendisini kutladı. Syracuse Üniversitesi mtizik bölümü oğrencisi olan Bayan Williams, yarışmadan sonra seyircilere şarkı söyleyerek, güzelliğinin yanısıra müzik dalmdaki yeteneğini de kamtladı. ABD'li zenciler son zamanlarda siyaset alamnda giderek parlıyorlar. Nitekim bir dizi kentte betediye başkanlığı yapmalarının yanısıra, zenci rahip Jesse Jackson da 1984 başkanlık seçimleri için giıçlü bir aday olarak görünüyor. Orta menzilli Amenkan fuzelerinin Avrupa'ya yerleştirilmesinin ertelenmesini isteyen Jackson, ABD'de nükleer silah aleyhtarlan arasında hızla tabanını genişletiyor. Bayan Vanessa fVılliams'm Amerika tarihinde ilk kez Kraliçe seçilmesi ile siyahlar güzellik yanşmalannda da beyazların karşısında guçlü rakip olarak boy göstermeye başladılar. F16 projesindeki yutırımlar beliriendi Kobalt Bakır Otelcilik Iletişim KENAN MORTAN ANKARA F16 uçak projesinin fınansmaru için yapımcı firma gruplan General Dynamics, United Technologies PrattWhitney'in yapacağı yatınm lar belli oldu. F16 projesinin onaylanması için ABD kongresine yollanan onay metninde ek işbirliği ve yatınm metninde başta bakır, kobalt, otelcilik ve elektronik dallarında yapılacak yatınmın tum ayrıntısı veriliyor. Projenin en onemli halkası Türkiye'nin "degerlentnemiş maden rezervi" olarak bilinen bakır yataklarınm değerlendirilmesini öngöruyor. Bu amaçla, 250 milyon dolarlık bir yatırımla yapımcı firma tarafından belirlenmiş alanlarda bakır uretiminin artırılması ongörülüyor. Söz konusu yataklar, Demirköy Kuru, Trabzon, Çayeli, Murgul, Ergani ve Siirt olarak belirlendi. Ancak bunlar içinde özellikle ana yatak olarak bilinen ve yapımcı firma tarafından yenıden irdelenen Çayeli yataklan özel ANAP'da seçim bildirgesi ve yurt gezılerı ile ilgili olarak tum olarak değerlendirilecek. Firma çalışmalar vetolann ilanından ların yaptığı saptamalarda bu sonraya bırakıldı. Anavatan alanlarda 2030 milyon ton re Partisi daha önce vetolar konuzerv belirlendi. Yapılacak yatı sunda yaptığı çabşmada 400 milrımda 6224 sayıh Yabancı Ser letvekili adayı için yedek adaymaye Yasası ve buna ek 1980 ta lannı saptamıştı. Anavatan Parrihli çıkanlmış, bulunan çerçeve tisi Merkez Karar ve Yönetim kararnamesinde öngörüldüğü Organı bugün toplanarak biçimde yabancı firmanın payı MGK'nın vetolan yerine bildire(Arkası Sa. 11., Sü. Tde) cekleri adaylar konusunda çabş / TümerHn önerisi 2 Bütçe 3 Kira yasası 4~ Basın yasası 5 Tarun reformu Yunan gazetesi: ASALA Atina'daki Türkleri vurmaya hazırlanıyor Akropolis gazetesi, MİT'in Yunan haberalma örgütiine Atina'da gerçekleşebilecek muhtemel bir ASALA saldınsına ilişkin bilgi verdiğini bildirdi. altında, Ermeni terör örgütünün eylem planlanna ilişkin bilgi veren ve Atina'daki Türk BüyükelATtN A Ermeni teror örguçiliği ile Türk diplomatlannın tü ASALA'nın Atina'da Turk çevresindeki korunıa önlemleridiplomatlarına yönelik saldın nin artınldığıru büdiren Akropohazırlığı içinde olduğu bir kez lis gazetesi, aynı başlıkla bir hadaha ileri sürüldü. Daha önce ber daha yayvnladı. "ASALA Atina'daki Türkleri vurmaya hazırlanıyor" başlığı Gazete, Türk Milli Istihbarat STELYO BERBERAKİS Teşkilatfnın Yunan Merkezi Haberalma Örgütü'ne muhtemel ASALA saldınsı hakkında bilgi verdiğini bildirdi. Söz konusu büginin Ankara'dan Yunan Haberalma Örgütu KYP'ye teleksle iletildiğini ileri süren gazete, Türk temsüciliği ve temsilcileri çevresinde yoğunlaştırılan güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Geçtiğimiz çarşamba gunünden bu yana, Türk diplomatlannın evlerinin çevresinde, Turk Büyükelçıliği civannda gece gun düz üniformah ya da sivil polisler, resmı ya da ozel otolarla devriye geziyorlar. Akropolis gazetesi, Yunan Haberalma Örgütü KYP'de muhtemel ASALA saldınsına karşı Turk diplornatların korunması konusunda ozel ve "önemli" bir toplantı yapıldığını ileri surdü. Atina Havaalanında şüpheli görülen kişiler üzerinde daha büyük bir titizlikle durulduğu, bunlar hakkında yoğun soruşturma yapıldığı belirtiliyor. Zenciler yalnızca güzellik kraliçeliği ile yetinecek mi? • HumeynVmn sert tehdidi: Irak 'a yardım eden bir daha petrol yüzii görmeyecek. 3. Sayfada • Şıklar bu yıl 1.5 milyar mark bekliyor. • Yönetici aşklan patronları korkutuyor. • Kafaoğlu: Büyüme hızı bu 'il yüzde 4 olacak. 9. Sayfada • Milli Piyango'nun 19 eylül çekilişi. 11. Sayfada • Kurbanlık satışlan geçen yıla göre yarı yanya düştü. • Kıbns Rum Yönetimi Dış'tşleri Bakanı Rolandis istifç etti. 12. Sayjada GOZLEM UGUR MUMCU Siyaset ve reklam MDP ile ANAP, seçim propagandaları için reklam şirketieri ile anlaşmışlar. Daha önce, banka ve banker, çamaşır suyu,' günlük gazete, giyim ve bira reklamlan yapan şirketler, şimdi de bizim alaturkaliberal partilerimizin reklamlarını yapacaklar. Böylece, Batıda görülen siyasalreklamcılık Türkıye'ye de adımını atmış olacak... Bu çok gelişmiş reklamcıhk türünün az gelişmiş demokrasimize hayırlı olmasını diteriz... Biz nedense,Batıyı Batı yapan toplumsal gelışmeleri gozardı edip, hep yüzeysel gelişmelerle ılgilenmışiz' Özü bir yana bırakmışız. İşin cilası ile yetinmişız. Şimdi de boyle yapıyoruz. Neyse, bu konuların sırası değil; iyısi mi doğrudan doğruya reklam konusuna girelim: Demek ki, artık, "bira bu kapağın altındadır" gıbı "24 Ocak bu çatının altındadır" ya da "uzaktan tarkedilirsınız" der gibi "memieketi kurtaracağı uzaktan bile farkedıliyor" (Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) Başbakanhk memurlarını spora başlatıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakanhk bir genelge yayınlayarak Başbakanhkta spor faaliyetlerine başlanacağını açıkladı. Başbakanhk ve bağlı kuruluşlarına gönderilen genelge ile memurlara birer form doldurtuldu. Genelgeye göre, bu formlardaki bilgiler değerlendirildikten sonra çoğunluğun seçtiği spor dallarında Başbakanhkta spor faaliyetlerine başlanacak. Başbakanlığm genelgesinde, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in spor konusunda gosterdiği duyarlılık anımsatılarak, şöyle (Arkası Sa. 11., Sü. Vde) VANESSA VVtLLIAMS 20 yasındaki ABD'li zenci güzel ÖZAL: KA TSA YMIN 40 OLMASI MEMURA BÜYÜK BİR ZAM DEĞtLDİR KARTAY: tŞSlZLİK ARTIYORSA EKONOMÎK POLÎTÎKADA BOŞLUK VARDIR İŞ İSTEYEN BtNLERCE Kİ$t MDP'YE MEKTUP GÖNDERİYOR PARTİLER İLLERDE 122 YENİ BAŞKAN BELİRLİYOR BAYRAK PARTİSİ: SEÇİMLER ERTELENSİN ORHAN CEMAL FERSOY ÖLDÜ Haberieri 6. Sayfada VETOLAR YENİ SİYASAL DÜZENE IŞIK TUTACAK YSK: İSTİFA EDEN ADA Y YENİDEN ADA Y GÖSTERİLEBİLİR PARTİLER BAYRAMI KA YGILI GEÇİRDt Haberieri 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog