Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

YILDIZ DERSANESİ (Ö.S.SÖ.Y.S)'ye HAZIRLIK KURSLARINA KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDIR. BeşıktaşISTASBUL Tel: 160 25 30 161 32 92 F16 anlaşmasım açıklıyoruz Nadir Nadi NiçinF16 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) F16seçimınde en büyük etkenlerden birisi de, sOzkonusu uçağtn halen Belçika, Danimarka, Hoüanda ve Norveç'te ortak üretiminin gerçekleştiriliyor olmast. 1974 ydmdaki Kıbrıs Barış Harekâtı 'ndan sonra A merika 'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargo, uçakseçimiyapüırken gözönünde tutuldu ve "tek birütkeye bağımlı kalmamak" konusu sıksıkgiindeme geldi. Bir diğer neden de, F16 'nın uç ayrı şirket tarafından üretilen motorlarla uçabilmesiydi. Bir şirketin motor satmamakta direnmesi ya da üretimi durdurması halinde, bir başka şirketin motoru uçağa uygulanabilecekti. Türkiye ve A merika arasında motor yapım görUşmeieri halen sürüyor. Nihai teknik ışbirliği anlasması(Arkası Sa. 11., Sü. l'de) 60. Yü Sayı: 21213 umhuriyoC Kurucusu: Yunus Nadi 40 TL. 17 Eylül 1983 Cumartesi KAVRAM DERSANESİ Lise sonlar 24 Eylül Beklemeliler 26 Eylül Akşam 3 Ekim Lalelı Ordu Cad 202/3 528 64 37 522 75 74 anlatıyor TürkABD ilişkiierinde yeni dönem • Yapımcı grup 1 milyar dolarlık Türk ihraç ürününü pazarlayacak KENAN MORTAN UFUK GÜLDEMİR ANKARA Türkiye'nin 2000 yıhna doğru en önemli uçak tercihi olarak nitelenen FJ6 projesinin Türkiye'de başlaması sonrası 16 sektörde toplam 500 milyon dolarhk ortak yatınmlara gidilecek. Bunun yanında toplam değeri 4.3 milyar dolar anlaşması "Offset Management" adı verilen maliyet den'eme yöntemiyle Türk ihraç jnlerinin 1 milyar dolarhk kısrru yapımcı fîrma General Dynamics ve United Technologies şirketierinin lsviçre'de kuracağj International Trandigİnvestment Company (Uhıslararası Ticaret ve Yatınm Şirketi) adlı bir şirket tarafından pazarlanacak. Bu yolla 4.3 milyar dolarhk toplam yapım değerinin 2 milyar doları ABD kongre yardımı (Freign Assistance Program), 1 milyar dolarhk bölümü Türk ihraç ürünlerinin yapımcı fırma tarafında ihraç edilmesi ve bakiyesi ise Türkiye'de yapılacak ortak yatınmlar sonucu sağlanacak kânn transferi şeklinde gerçekleşecek. Bu çerçeve üzerinde oturan anlaşma Turkiye'nin ABD kongresine sunulmak üzere 6 ey • ABD 16 sektörde 500 milyon dolar yatırım yapacak lül tarihinde mukaveie ömegi vermesinden sonra, onaylanması halinde aynntılan gösteren nihai anlaşma imzalanacak. Söz konusu anlaşma ile TürkABD ekonomik ilişkilerinde yepyeni bir dönemin başlayacağma kesin gözü ile bakılıyor. F16 uçaklanmn yapımcısı General Dynamics, United Technologies ve PrattWhitney grubu 160 uçaklık yapım projesi ile Türkiye'de şu noktaların gerçekleşmesi yükümlülüğünde bulundu: 1 Yeni bir smai Uretim kapasitesi yaratüacaktır. (Buna ilişkin detay, sözleşme örneğinin sonunda bulunmaktadır.) 2 Yeni bir istihdam kapasitesi, gerçekleşecek projelerin sonunda doğal olarak oluşacaktır. 3 Vergi hasılatının artınlması aynı projenin üçünçü hedefidir. 4 lhracat çeşitli araçlarla özendirilecektir. (Projenin bu kısmında bir yandan Türk ihraç ürünlerinin bir milyar dolarhk kısmı yapımcı üçlü şirket gubu tarafından gerçekleştirilecek, öte yandan sermaye hasıia katsayısı düşük olan yatınm projelerinin kısa zamanda realize edilmesi sonucu başta tarımsal sanayi • Ttirkiye'de rezervi bulunan kobalt madeni değerlendirilecek olmak üzere, madencilik, et ve dericilik sektörlerinin üreteceği yeni ürünlerin dış dünyaya pazarlanması devreye girecektir. Söz konusu tüm ihracata dönük yatınm projeleri en geç 1985 yıİının sonuna dek realize edilmiş olacaktır.) 5 Bu projeyle Türk dış ticaret açığının büyük oranda kapatılması hedeflenmektedır. (Yeni ortak yatınm projeleri ile Türkiye'nin ne oranda dış ticaret açıgını kapatabileceği, projelerin realizasyonu sonucu ortaya çıkacağından ancak muhtemel olasılıklara yer verilmektedir.) 6 Türkiye'nin dış piyasalardan kredi alabilirliği büyük oranda artınlacaktır. Yapımcı fırmalar grubu bunu ilke olarak taahhüt etmektedirler. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde imzaladığı en büyük paket ekonomik projesinde yapımcı fırmalar anlaşmasının resmen yürürlüğe girmesinden sonra (1.11.1983) yapımcılar Türkiye'de gerçekleştirilecek yapım projelerini üçe ayınyor: 1 Hizmet sektörü girişimleri: Projenin bu alt bölümunde United Technologies, General Oynn Dynamics, PrattWhitney'den oluşan F16 yapımcılan gerçekleştirilecek hizmet akımlannı vermektedirler. Bu küme içinde tarımsal ürünlerle ticari üriinlerin pazarlanması ve madencilik ürünleriyle Kobalt'ın dış dünyaya sevki ilk sırada yer almaktadır. Bu ürünlerin bir kısmı Türkiye'de söz konusu şirket gnıplannın ABD garantisi ile Türkiye'ye getirebileceği firmalar aracılığıyla yatırımın gerçekleştirilmesi sonucu pazarlamaya hazır hale getirilirken, bir kısmı Türkiye'de üretilen ürünlerden oluşacaktır. Yapımcılar bu alanda hizmet akışkanhğım ve organizasyonuDu yapmayı taahhüt etmektedirleT. (Arkası Sa. 11., Sü. Vde) Nadir Nadi 1930'larda Mogadişu baskınını gerçekleştîren Alman komando komutanları Ankara ve Van'da incelemeler yaptı MGK üyesi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun Alman Sınır Koruma Kuvveti'yle ikiyıldır karfiiıklı eğitim yapıldığım söyledL UFUK GÜLDEMtR ANKARA Federal Almanya Sınır Koruma Kuvveti Komutanı Amft ve bu kuvvete bağlı GSG 9 birliği, ilgililerininTürkiye'ye yaptığı ziyaret dolayısıyla Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan MGK üyesi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat CeJasun, Alman Sınır Koruna kuvvetiyle iki yıldır karşılıkh ;gitim yapıldığım söyledi. Alman yetkiüler, Türk askeri per>oneli tarafından yetiştirilen janlarmaya bağh birliklerin eğitim talitesini çok yüksek bulduklainı belirttiler. Somali'nin başkenti Mogadi.u'da 1977 yılında gerçekleştir'•'Vleri rehine kurtarma operas.uyla ün kazanan GSG 9 koTiandolarının bağh olduğu Sınır (oruma kuvvetinin (Bundesg•enzschutz) komutanı General \mft geçtiğimiz pazartesi günü ^nkara'ya geldi. "Bay A " diye anınan Amft'ın yanında, GSG >'un komuta kademesinden 'Yüzbaşı D " diye anılan bir su>ay da bulunuyordu. "YUZBASI D " Ünlu GSG 9 ozel birliğinin yetkilisi amator fotoğrafçı yüzbaşı, Ankara zharefi sırasında fotoğraf makinesini sık sık kuUandı "BAY A." Federal Alraan>a'nın Sınır Koruma Kuvvetinin Komutanı Amft bu adla tanınıyor. Amfl Turki>e zi>arelinden olumlu izlenimlerie aynlacagını sovtedi. BÎR YAZARIN İLK . . GAZETECILIK YILLARI • Dolfuss, işçi mahallelerini topa tutturuyor • Avusturya'da Sosyal Demokratlar ve Naziler Bayramdan sonra Cumhuriyet'te Dünyanın en üstün özel antiterör kuvvetlerinden biri GSG 9 ÜMtT KTVANÇ Üst düzeyde ilgilileri, Türkiye'yi ziyaret eden Alman Federal Sınır Koruma Kuvveti Türkiye'de dolaylı olarak tanınıyor. Kendisine bağlı özel GSG9 birliği sayesinde. 18 ekim 1977'de GSG9 komandolan Somali'nin Mogadişu Havaalanı'nda bekleyen kaçınlmış Lufthansa Boeing 737 uçağını ve içindeki 86 rehineyi bir dakika bile sürmeyen bir operasyonla kurtarmış, adlannı bütün dünyaya duyurmuşlardı. GSG9'un bağh olduğu Sırur Koruma Kuvveti (BGS), 1951 yılında kurulmuş ve Doğu Almanya sınınnda meydana gelebilecek çatışmalar için hazırlanıp eğitilmiş. BGS'nin islevi zamanla içe dönükleşmiş. Orgüt, 1972'deki bir yasa değişikliğiyle "Federal devleüo polisi" olarak tanımlanrruş. NA TO açıkUana yaptı Alman yetkiüler, ziyaretlerini Jandarma Genel KomutanhgYnın konuğu olarak gerçekleştırdiler ve lçişleri Bakanı Selahatün Çetiner'le, Emniyet Genel Mudürü Fahri Görgülü ile görüştüler. MGK üyesi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun Alman konuklan kabul etti ve onlarla görüştü. Orgeneral Celasun bu ziyaretle ilgili olarak sorularımızı yanıtladı. Celasun, Federal Almanya ile bu konudaki işbirliğinin iki yıldır sürdüğünü belirterek, "Aynı eğitim burada da yapılıyor. Buradakine ek olarak Almanya'da fazla bir eğitim göriilmüyor" dedi. Orgeneral Celasun, Alman Sı. nır Koruma yetkililerininTürkiye'yi ziyareti konusunda şunlan söyledi: "Ben üç sene önce oraya gitmişüm. Kendileri iadei ziyarete geldiler. Orada benim gezdiğim, incelemelerde bulunduğum birliklerin buradaki karşıhklannı misafirierimize gösteriyonıı." Konukların Van'a gidişine (Arkası Sa. 11., Sü. 8'de) Luns'un bildirisinde Limni adası tatbikat kapsamında sayılmadı Kurban Bayrammız kutlu olsun Cumhuriyet K Adaylara îhbar yağmııru Binlerce ihbardan 56'sı ciddi bulundu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 6 kasım genel seçimlerine katılacak milletvekili adaylan ile ilgili olarak siyasi partilere ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na son ?üne değin binlerce ihbar yapıliı. Başsavcıhk 56 ihbar için souşturma açtı. Türk siyasal yaşamında "ih3ar dönemi" olarak anılacak bu ievrede imzasız yapılan ihbarlar kğerlendirme dışı tutuldu. Siya,i partilerin adaylannı saptama :alışmalanyla başlayan ihbar "uryası, milletvekili adaylannın 'eto olasüıklarına göre sürdürüllü. Vetolardan sonra secikne gaantisi isteyen bazı adaylar, işi 'veto için garantüi ihbar vaadı" apacak kadar ileri göturdüler. 4GK'ca yapılacak vetoların çıklamasına çok az süre kalmaı nedeniyle, siyasi partilere ge;n ihbarlarda sayıca artma gözîndi. Cumhuriyet Bassavcılığı siyasi •arti yöneticileri hakkındaki İhbarlardan seçmeler: Cumhuriyet Başsavcthğı ve partilere milletvekili adaylan ile ilgili gelen binlerce ihbardan bazı ömekler şurilar: Haber Merkezi NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, Türkiye'nin başvunısu üzerine Yunanistan'a Limni Adası'nın ittifakın "Karariıhk Gösterisi 83" tatbikat ına dahil edildiği yolundaÇeşitli resmi metinlerde, ki yanlış anlamalan ortadan kalBGS'nin üstlendiği görevler şu dırmak amacıyla bir bildiri ya(Arkası Sa. 7, Sü. 2'de) yınladı. Bildiride, Yunanistan Savunma Bakanlığı'nm 13 eylül tarihinde yayınladığı mesaja dikkat ceküdi. Sözkonusu mesajda tatbikata Yunanistan, ttalya, lngiltere, ABD ve Türkiye'nin katılacağı, Fransa ve Portekiz'le de işbirliğinde bulunulacagı kaydediliyor. Mesajda, "KararUık Gos(Arkast Sa. 7, Sü. Vde) urban Bayranu nedeniyle gazetemiz yann, pazartesi ve sab günleri çıkmayacak, bu günlerde Gazeteciler Cemiyetinin "Bayram Gazetesi" yayınlanacaktır. Çarşamba günü yine birUkte olmak düeğiyle. Bayram mesajları Evren: Kırgınkklar, alınganlıklar terk edilmelidir Türk ulusu geleceğe ümitle bakıyor. SUNALP: Ülkeyeyeni umut , yeni arzular hakim olacak. ÖZAL: Hepimize ağır sorumluhık düşüyor. KARTAY: özlemimiz geçmiş yıttarm üzgünlüklerine neden olan hukuk dışı davranışlann yineienmemesi. A VCI: Kutsal oylanmızı ülkenin geleceğini düşünerek hür irademizle kuüanacağız. ULUSU: ANKARA, (Cumburiyet B i rosn) Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kurban Bayramı mesajında, milletçe yeni bir atılım dönemine giıildiğine işaret etti ve herkesin kendisine düşen görev ve sorumluluklan en etkin şekilde yerine getirmesini, kişisel hesaplann, kırgınlık ve alınganükların terkedilmesini istedi. Cumhurbaşkanı, milletin "KH sır cekişmekr sonucn kaybettiği maddi ve manevi değerkrini hızla kazanma çabası içinde olduğunu" belirtti, şöyle dedi: "Gücıimflzü ulkemizin kalkınması ve miMetimizin matiulnğu doğrultusunda kullanmayı, sorunlanmuı ayıncı, bölüctt önyargılarla değil sevgi, saygı ve hoşgörü ortamında çözmeyi temel hedef alan bu dönemde Id(Arkası Sa. 11., Sü. l'de) tüm ihbarları değerlendirdi. Cumhuriyet Bassavcılığı bugüne değin gelen 56 ihban "ciddi" buldu. Cumhuriyet Bassavcıhğı'nca siyasi partilerin kurulmasından bu yana çok sayıda gelen ihbar mektuplan öncelikle bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. İnceleme sırasında öncelikle imzasız .trafik suçundan mahkum olmnştu 'nın hiç oy potansiyeli yoktur .aday olursa parti çok oy kaybeder seçim bölgesine hiç uğramadı zaten bölücünün tekidir hiç kimse tanımaz 12 Eylül felsefesine uymaz Atatürk ilkeıerine karşıdır mektuplar ayıklanıyor ve sonışturmaya değer görülmeyerek bir kenara bırakılıyor. İmzalı mektuplardan da Cumhuriyet Başsavcüığı'nı Ugilendirenler belirleniyor. Başsavcüığa gelen ihbarlar içerisinde baalaruun "trafik suçundan mabkum olmak" gibi önemsiz konulan içerdiği, bazılarınm da milletvekili adaylan konusunda olduğu belirtildi. So~ nışturuhnaya değer görülen her ihbar soruşturulmak uzere başsavcıhk "banriık defterine" kaydediliyor ve bu ihbarlar hakkında soruşturmalar sürdürulüyor. Ancak bu ihbarlann bazılan birden fazla parti yöneticisini ya da üyesini ilgilendiriyor. Bazı ihbar mektuplarında çeşitli partilerden aynı yörede yaklaşık 15 kişinin ihbar edildiği anlaşıldı. Başsavcıhk, milletvekili adaylan hakkındaki ihbarlan Yuksek (Arkası Sa. 7, Sü. 2'de) 34 bin öğrenci daha üniversiteli olabîlecek ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Üniversitelerde önkayıt yoluyla öğrenci almacak açık kontenjanlar açıklandı. Üniversitelere önkayıt yoluyla toplam 34 bin 467 öğrenci ahnacak. ÖSYM Başkanı Prof. Altan Günalp, acık kontenjanlara ilişkin bilgi verirken, kesin kayıtlann sona ermesinden sonra üniversitelerin büyük bir hızla açık (Arkası Sa. 11., Sü. 8'de) \azlı Eıcak için 1,5 8 yil hapis istendi tstanbul Haber Servisi Teı iman gazetesi yazarlarındar azlı Dıcak ile gazetenin sorum yaa işleri müdürü Aydogdu ter'in "Kanunlara karşı gdme; halkı teşvik, hiiknmetin ma>vi şahsiyeüni tahkir tezyif etek" savıyla, 1.58 yü arasını hapis cezası istemiyle yargınmasına başlandı. İstanbul Sıkıyönetim KomunhğJ 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde dün yapılan yargılamada Nazh Ihcak sorgusunda ileri surülen suçu işlemediğini beürterek, "Gayem demokrasi dışı bir rejimin istikrar getirmediğini belirtmekti" dedi. Saat 10.30'da başlayan yargılamaya avukatlar Prof. Satair Ennan ve Ali CetJn katıldı. tddianameyi okuyan Askeri Sava, Tercüman gazetesinin 10 ağustos (Arkası Sa. 7, Sü. 7'de) Lübnan'da kan gövdeyi götürüyor Haberi 12. Sayfa^a GOZLEM UĞUR MUMCU Oktay Akbal'm yeni romanı Üniversitelerde açık kontenjanlar TAMUSTE 6. Sayfada ~ Savunma... Önceki gün, Ankara SanatTıyatrosu'nda, "Savunma İçin Clarence Darrow" oyununu izlerken, insanı "msan" yapan değerlerin yıllar boyu, nasıl acımasız kavgalardan ve "önyargii" adtnı verdiğimiz saplantılardan süzülerek geldiğini düşünüyordum. Clarence Sevvard Darrow, 18571938 yıllan arasında yaşamış bir Amerikalı avukattır. (Arkası Sa. 11., Sü. Tde) DÜŞ EKMEĞİ Bayramdan sonra Cumhuriyet'te Akdeniz Oyvmlan'nda Mehmet Terzi altın, Ahmet Altırn gümüş madalya aldı Nateri 10. Saytaîı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog