Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET8 HABERLER 14 EYLÜL 1983 Özel sektör elektrik üretimi için başvuruyor TEK Genel Müdurü Kâmil Toktaş, dün yaptığı yazılı açıklamada, "özel sektöriin de elektrik ütermesiiK imkân vermek üzere TEK yasasında gerekli değişikliğin yapıldıgını" kaydetti. Toktaş şöyle devam etti: "Söz konusu Ikuraklığın yol açtıgı 2.5 milyar kilovatsaatlik elektrik noksanının 1.5 milyarlık bölümu, bazı lermik santralların bakımı ertelenerek ve sağlanan tasarruf tedbirleriyle kapatılmış, ancak gerive kalan ve verilemeyen 1 milyar kilovatsaatlik elektriğin, uretim faaliyetleri sırasında çok miktarda elektrik kuilananlar başta olmak İslanbui Haber Servisi İ.Ü. üzere bazı sanayii dallannda ayIstanbul Tıp Fakültesi'nin dun İ.Ü. Fen Fakultesi salonunda dii lık tahsis yapılmak suretiyle kızenlenen mezuniyet töreninde, sılması cihetine gidilmiştir. üçü tıp fakültesinden olmak üzeAylık tahsis verilenlerden, sare toplam beş profesör, aynı za yılan mahdut bir kısım fabrikamanda öğrencîsi olan bğullan, lar, tahsis edilen elektriği bir ay KONAK VE MEDRESE: Yılbaşında otel olarak hizmete gireceği belirtilen larihi Reji Şükrii Bey Konagında çaJışmalar yogun bir sekilde kızları, gelin ve damatlarına dipdan önce bitirmekte ve gerive süriiyor. Önündeki 300 yıllık medrese de restore edilecek. (Fotograf: ERDOGAN KÖSEOĞLU) lomalarını verdi. kalan giinler için eleklriklerinin Genç tıp doktorları Dekan kesildiginden yakınmakladırProf. Dr. Cemalettin Öner'in yö lw." netiminde mezuniyet yeminleriToktaş "Barajlarda çekilen su ni ettiler. İstanbul Vali Muavinsıkıntısının kasını ayından itibalerinden Hasan Özer'in de katılren yeterli yağış almak suretiyle dığı torende daha sonra önce deidaresiyle bir mukavele imzalaazalacağını" ifade ederek, "ile Sultanahmet semtindeki tarihi Reji Şükrii Bey ko Gülersoy'un deyimiyle "Pilavrece alanlar olmak üzere öğrenci narak Turing Otomobil Kurumu riki vıllarda kuraklığa rağmen nağına 80 milyon lira harcanacak. Bir döniimliik dan dönenin kaşığı kınlsın" delerin diplomaları verildi. Kemal nilerek 19. ytızyıl Tstanbul konatarafında restore edilmeye başelektrik sıkınlısı çekJJmemesi için Çetin Bahadır ile Fanık Buynı lanmtş. Ancak Gülersoy'un deçok sayıda santral kurmak ge bahçesinde mermer havuzu ve limonluğu olan otel ğı üslubu korunarak inşa edilıkinci, Can Şener Tıp Fakultesi' rektigini ' açıkladı. için Çelik Gülersoy "Diinkü cennet tstanbuPdan bir miş. Otel bu özelliğiyle Türkiye' yimiyle "tmparatorluğun çökiinde üçuncü olarak mezun oldunin "Bulunduğu kentin tüm şünden sonra binanın yarısı gaköşe" deyimini kullanıyor. lar. tstanbul Tıp Fakultesi öğreti özelliklerini taşıyan" tek oteli. rip bir sekilde ozel ellere geçmiş." uyelerinden Prof. Dr. HaJuk Son sahiplerinin yüzüne sıva çetstanbul Haber Servisi kü durumunu eleştiren Gülersoy Otelin dekorasyonunda da titizAlp, aynı zamanda öğrencileri kerek ve çatılarını ondülinle kap"Sultanahmet bölgesi kamu ku Iikle bu havanın korunmasına Türkiye Turing Otomobil Kuruolan kızıAyse Bahadır, damadı layarak dükkân haline çevirdikmu tarafından 8 yıl önce vakıf nıluşlanna ait binalar, okullar, çaiışılarak pirinç karyolalı, çini Ahmet Bahadır'a, Prof. Dr. Ahleri binaların kamulaştırılması lardan satın alınan ve ashna uy dispanserlerle dolmuşlur. Bu gi sobalı, gaz lambalı bir atmosfer met Kadıoğlu öğrencisi ve oğlu için gerekli fon Turing Otomobi binalar balkın ancak belli za duşünülmüş. Yani her odasında gun olarak yeniden inşa edilen Aleş Kadıoğlu 'na, Prof. Dr. bil Kurumunca sağlanmış. MedSultanahmet'teki Reji Şükrii Bey manlarda kullanabilecegi, ya özel duşlu banyosu bulunan DoTiirkân Saylan aynı zamanda öğresenin restorasyonunun tabancı turistlerin ise ilgisinin bu ğu havası içinde çağın konforuKonağı bu yılbaşında otel olarak rencisi olan oğlu Çınar Örge'ye, mamlanabihnesi için bu dukkânİstanbul Haber Servisi Pro hizmete girecek. Yaklaşık 80 lunmadığı binalardır. Bu stan nun da bulunduğu bir otel. Bir Marmara Üniversitesi Eczacılık lann bir an önce kamulaştınlmafilo Holding A Ş'ye bağlı TEL milyon Grayatamamlanacakolan dart yönetim binaları dışında lu dönümlük bahçesinde mermer Fakultesi Dekanı Prof. Dr. tbrası gerekiyor. Tum çahşmaların RA (Televizyon Sanayii ve Tica otel, Turing Otomobil Kurumu rizm amacına a> rılabilecek özel bir havuzu ve limonluğu olan him Gökaslan mezuniyet birinsonunda yaklaşık 60 milyon liret A Ş ) personelinin çocukları Genel Mudüru Çelik Gülersoy'mülk ne yazık ki kalmaraıştır" otel için Çelik Gülersoy "Diincisi olan oğlu Ziya Gökaslan'ın için düzenlenen sunnet şolenı un deyimiyle "Diinkü cennet Isdiyor. Meydanda kalan son ta kü cennet Istanbul'dan bir kö raya mal olacak medresede çaynişanlısı Ayşegül Atayurf'a, Anabahçesi, danışma bürosu, gazedün Levent'deki "Sünnet Sara tanbul'dan bir köşe " olarak rihi konağın da kendileri tarafın şe" deyimini kullanıyor. dolu Üniversitesi öğretim uyelete, kitap, kartpostal, slayt satan yı"nda yapıldı. dan satın alınıp değerlendirildidüşunülmüş. rinden Prof. Dr. Durmuş Tekin MEDRESENİN ONAJRIMI bir dükkân açılacak. 120 personel çocuğunun sünğini belirtiyor. 1840 yıllarında zamanın devoğlu Başar Tekin ve kızı Ayşe Tenet edildiği şölen saat 09.00'da let adamlarının konaklan ile doGülersoy'un açıklamasına göOtelin yanında bulunan ve Gerekli izinler alındıktan sonkin'e diDİomalarını verdiler. başladı. Çocuklara önce vjdeo lu olan Sultanahmet Meydanı bu ra tamamen sökülerek yeniden yaklaşık 300 yıllık medresenin de re medrese otelin gorüntusünu Bu yılın mezuniyet birincısi dan fılm gostenldi ve sakinleşti gün düzensiz kentleşmenin so bozduğu ve harabe halinde olduashna uygun olarak inşa edilen onanm çalışmaları surüyor. Kaolan Ziya Gökaslan diplomasırici (moditen) verildi. Butun ço nucu ortaya çıkmış yığınla şekilğu için Turing Otomobil KuruReji Şukrü Bey Konağının 17 basakallı Mehmet Efendi adlı bir nı Î.Ü. Rektöru Prof. Dr. Cem'i cuklar sunnet edildikten sonra siz, çirkin beton binayla dolu. mu'nun malı olmadığı halde odası var. Binanın içi, yasal bir hayırsever tarafından 300 yıl önşölen saat 18.00'de sona erdi. Demiroğlu'ndan aldı. onarımı üstlenilmiş. mecburiyet olmadıgı halde Çelik ce yaptırılan medrese, Vakıflar Sultanahmet semtinin bu günANKARA, (Cumhuri>e( Burosıı) Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdüru Kâmil Toktaş, "1983 yılında elektrik iıretiminde meydana gelen açığın kuraklıktan ve bidroelektrik santrallara mevsim normallerinin çok altında su gelişinden kaynaklandjğını • bildirdi. Elektrik sıkıntısı çekiknemesi için daha çok sayıda santral kurmak gerektiğini ifade eden Toktaş, "Ozel seklörün de santrallar kurmaya yönelmesinin sorunun çözümiine büyuk ölçüde kalkı saglayacağı goriişündeyK" dedi. ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Ah, şu vetolar bi gelse... Okur, "Atalar, çok mal haramsız çok söz yalansız otmaz, derler ya, çok mu söz ettik ne?" diyor mektubun sonunda. Dillerden düşmeyen bir söz daha vardı, şöyle: Memleket uzun laftan battı! Güneyden yazan okur, mektubunu fıkralarla süslemış; köylülerin anlattığı fıkralar; birkaçını aktarayım: Tilki demiş ki: "Şu müzevirler olmasa, ben pazara inerdim!" Okur soruyor: Tilkiler pazarda dolaştığına göre, müzevirler nerede? Bir başkası: Kurtla domuz dost olmuşlar; kurt gözüne, domuz burnuna güvenirmiş. Hırsızlığa çıkmışlar, gecenin karanlık bir yerinde. Hırsızlık, karanlıkta olur zaten kurt, yanık yamaçta kara davarı görmüş, yakalamış, yemişler. Derken bir karpuz tarlasına uğramışlar. Karpuz sahibı tarlaya korkuluklar (hoyuklar) dikmiş. Kurt Karpuz sahibi tarlanın ıçınde! demiş. Domuz: Şu görünen korkuluğun neresinde? diye sormuş... Güney köylerinde de konuşulan tek konu politikaymış. Acar partiler, partililer... Köyfülerden biri şöyle demiş: Dün kenrte. yeni politikaya atlmış bir tanıdıkla konuştum; "sizin köye geleceğiz" dedi. Komünizmden, faşızmden, sosyalizmden, ırkçılıktan, dinden, imandan söz edeceksenız hiç gelmeyin! dedim... Yok yahu, hıç onlardan söz edilir mi? dedi. BirdeCıcık Emmi'nin öyküsü var; çok eskilerde komşu köyün imamı, cuma konuşmaJarını onceden hazırlar, yazdıklarını okurmuş. Köy halkından Cıcık Emmi, hocanın bu davranışı beğenmezmiş. Bir gün, hocanın cumada okumak üzere yazıp kitabın arasına koyduğu kâğıdı Cıcık Emmiçalmış! Hoca, cemaatin önüne geçip, krtabı eline almış; her sayfayı çevirirken: Cenabı Allah buyuruyor ki... demiş. Cenabı Allah buyuruyor ki... diye diye bir yandan, yazıp koyduğu kâğıdı ararmış kitabın arasında. Cıcık Emmi dayanamayıp: Bre hoca! Cenabı Allah ne buyuruyorsa çabuk söyle! diye uyarmış. Hoca, konuşmasının yazılı olduğu kâğıdı çalanın kim olduğunu o zaman anlamış: Cenabı Allah buyuruyor ki, konuşmamın yazılı olduğu bu kâğıdı çalanın kafasını kırmalı! demiş... • * * Ankara'ya gelinceeee, doğrusu Ankara'da şaşılacak şeyler oluyor! Eskilerin deyimiyle "tevatür" şeyler... Okurlar, iyi bilir; eksik yazarım da, abartmayı sevmem. Vetolar olursa bir hafla sonra, ayın yirmi birinde başlayacak; uygun görülmeyen adayların yerlerıne yenilerınin saptanması ıstenecek. Şimdi bazı partilerde, parti ileri gelenlerinde bir heyecan: Aman! Bizden veto olmasa! diye değil, ya? Ah, şu vetolar bi gelse! diye. Peki, veto edilecek ya da edilmesinı beklediğiniz aday adayını nıye gösterdiniz? Canım, uzun hikâye! Bazılarını basınla aramız iyı olur diye aldık. Aksı çıktı. Meğer gazetecıler oniarı hiç sevmezlermiş. Nereden bilelim? Neyse, ^u vetolar bi çıksın da; Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İsmet Yamkömeroğlu açıklamadı mı? Belki de, bazı partililer, kendi arkadaşlannı "ihbar" ediyorlardır. Ne bilelim? Yoksa, böylesıne heyecanla vetolan beklerler miydi? 5 profesör, tıp mezunu oğullarına kızlarına diplonıa verdi Tarihi koııak otel oluyor 120 TELRA personelinin çocukları stinnet edildi IB*ıyiiiııı| Bayram günleri yurdumuzun her yerinde okuyabileceğiniz gazete İSTANBUL BAYRAM GAZETESİ'dir. İlân vererek yüksek tirajından yararlanabileceğiniz yegâne gazete, ofset baskılı İSTANBUL BAYRAM GAZETESİ'dir. Adres: Gazetecıler Cemiyeti CağalogluISTANBUL Tel: 522 12 2 2 5 2 2 54 08 526 80 46 İSTANBUL eylül sayısı çıktı GAZETESİ ÇAUŞANLAREV SORULARI/SORUTVLARI Kitaplığınızda bulunması gereken birsayı. YILıMAZ ŞİPAL Muhtaç. güçgüz, kimsesiz ve sakatlar "65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve sakal Türk vatandaşlanna a>lık bağlanması hakkında kanun" 1 Mart 1977'de >ürürlüğe gırmişti. 31 Ağustos 1983 gunlu Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan yonetmelik, yasanın kimlere uygulanması gerektiğine açıkhk getirmiştir. Yönetmeliğe göre, "Muhtaç bulunan; a) 65 yaşını doldurmuş, iş görme ve çalışma gücündeo mahrum, b) 60 yaşını doldurmamış olmakla beraber, başkasının yardıntı olmaksızın hayatını devam ediremeyecek şekilde malül, c) Durumlanna uygun bir işe yerteştirilenteyen sakat" Türk vatandaslanna aylık bağlanması ongörulmuştür. Aynca. a) Kocası hukümlü, gaip veya akıl hastası olan evli kadınlar, b) 18 yaşından kiiçük olup da anası veya babası bulunmayan çocuklar da yonetmelik uyarınca ayhktan yararlanacaklardır. Yonetmelik "Muhtaçlıgın Tanımı"nı da yapmıştır. "Sosyal güvenlik kuruluşiannı berhangi birisinden her ne nam aitmda olursa olstın bir gelir veya a>lık hakkmdan yararianamayan, mahkeme karan ile veya dogrudan doğruya kanunla baglanmış herhangi devamlı bir gelire sabip olmavan, nafaka bağlanmamış ve\a bağlanması mumkün bulunmayan: menkul • gayrimenkul malı mevcut olmavan veya devamlı geliri, menkulga>rimenkul malları mevcut olup da, bunlardan elde edecegi her tıirlii gelirleri toplamının aylık ortalaması" yasanın saptadığı muhtaçlık aylığından az olanlar "muhtaç sayılır." Ancak, c) Belediyeler Yasasına göre kurulan güçsuzler yurdunda parasız bakılanlar, d) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası uyannca bakımı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen 18 yaşından kiiçük çocuklar, e) Sağ:.k ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca kurulan Huzurevlerinde parasız bakılanlar, f) Borçlar yasasına göre malları ve gelirleri devir edilmek suretiyle bir sözleşme ile gerçek ve tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar, g) Ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, h) Diğer özel yasalara göre bakım altına alınanlar, Yonetmelik uyannca "Kendiierine kanunen bakmakla mükellef kimseleri buluntnaian itibariyle" muhtaç sayılmayacak ve bu durumda olanlara aylık bağlanamayacaktır. Eylül: '83 SANAT BILIMv Gabriel Garcıal Marquez, Sımon Bolıvar, Pablo Neruda, Octavıo Paz. Otto Rene Castillo, Genc Küba Şıırt, Lasse Soderberg, Carlos Dıegues, Pepe Vınoles, Ernesto Cardenal, Rolando Peres, Rene de \a Nuez. Kerstın Jofjell, Mahmut Dervis.. "Yakındönemin perde arkasmı açıklayan çarpıcı gerçekler..." Genel Dağ.: Cemmay Ankara Dağ.: Adaş İzmir Dağ.: Datic &yı: 33 Snri, romanı, duvar resimlerı, sıneması, müzi^i, grafık sanatları ile LATİN AMERİKA SANATI! LATİN AMERİKA'nın sıyasal ve toplumsal yaşamı! BARIŞ'l KAZANMAK SİLAHLANMA HARCAMALARI VE DOLAR YUKSELİRKEN FRİEDMAN'IN ŞİU TUTKUSU: BİR MODEL DENEMESİNİN İFLASI ALLENDE VE ŞİLİ SİNEMASI ADone koSullafi Yurtıcı/Yılllk İOOO TLYurtdısı/Yıllık 40 DM Yazısma vc havale aoresı: P.K 723. Kıziiay ANKARA BASIN YASA TASARISI SCHİLLER VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ NEYZEN TEVFİK YA 0A SÖZ'ÜN ÖZGÜL AGlRLlCl' FOLKLOR NEDİR NE DEĞİLDİR TOMRUK VE OOUN İŞÇİLERİNİN SORUNLARI İLKEL BİRİKİM VE KÖYLÜLÜGÜN YOKSULLAŞMASI Miizik, ntranç, kitap, anı yazıhn MN.ÖNER Sinan SÖNMEZ Ahmet ABAKAY Mehmet ERGUN Afşar TÎMUÇÎN MuzatTet l. ERDOST Taner GÜREL M. T. ÖNGÖREN Hıfzı TOPUZ Yücel ÇAĞLAR Sinaâ N. BERKER GülayAYDIN Kemal SÛLKER Emrehan HALJCI TC. KÜLTÜR YE TURİZM BAKANUĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GEIVEL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN DUYURU: Kurumumuzda bale kursları açılacaktır. İsteklilerde aranan nitelikler: 1 811 yaş arasında bulunmak, 2 İlkokul üçüncü sınıfta olup, beşinci sınıfı bitirmemiş olmak, 3 Bedensel olarak bale yapmaya elverişli olmak. Kayıtlar, 21 Eylül 1983 tarihinden itibaren hergün saat: 10.00 13.00 arası yapılacak, 6 Ekim 1983 saat: 13.00'te sona erecektir. Sınav 8 Ekim 1983 saat: 10.00'da Opera binası Bale Salonunda yapılacaktır. Basın: 24192 İNGİLİZCE ÖĞRETİYOR... KAYITLAR SÜRMEKTEDİR. 572 63 53572 21 44 İSTANBUL CADDESİ47 YERLİYABANCI ÖĞRETMENLER, MODERN DİL LABORATUVARI, VİDEOFİLMSLAYT GÖSTERİLERİ İLE DILK© BAKIRKÖY. TURK HAVA YOLLARI A.O.DAN Ortaklığırnızın Yeşilköy Yer İşletme Başkanüğı servislerinin duvarlanna kapah zarf usulü uygulanmak suretiyle sabit dolap yaptırılacaktır. Anılan dolapların toplam tahmini keşif bedeli 2.IOO.OOO7TL. olup, geçici teminatı 84.000rTL.dır. Kapalı zarf ile yerilecek teklif mektupları, en geç ihale tarihi olan 22.09.1983 perşembe günü saat 14.00'e kadar Şişli, Abideı Hürrivet Cad. Vakıf İş Hanı B Blok Kat.3 adresinde bulunan THY A.O. Alım Satım Kurulu Başkanhğına verilecektir. Konu ile ilgili şartnameler aynı adresten sağlarur. Ortaklığımız 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. İLAN Sendikamız 2821 sayilı Sendikalar Yasası'nın geçici 1. maddesi uyannca, Olağanüstü Tuzük Kongresi'ni 3 Eylül 1983 tarihinde yaparak, Ana Tüzuğü'nu bu kanuna uygun hale getirmiştir. Sendikamız, 2821 sayılı Yasa'nın 60. maddesınde sayılan 25 numaraJı işkolunda kuruludur. Kısa adı: TURİZ.MIŞ olan sendıkamızın merkezı: Lâmarhn Cad. Ideal Apt. No: 13/12 TAKSİMISTANBUL adresindedır. 2821 sayıiı kanunun 9'uncu maddesi gereğince ilan olunur. • 1STANBLL 13'uncu Aslive Hukuk Mahkemesı'nin 1982/292 E sayılı ve 3.12.1982 tarıhlı kararı ile Nursel olan adım Rita, Islâm olan din kaydım da, Hristiyan olarak duzeltüraıştır. RİTA ABAY İLAN Merkezi; Kuçuk Langa Caddesi No. 49 Tulbentçı Apartmanı Kat: 5 Aksaray/Istanbul adresinde bulunan Lastik, Petrol ve Kimya İşçileri Sendikası (LASPETKJMİŞ) adıyla yeni bir sendika kurulmustur. . 2821 sayılı Yasa'nın 8 nci maddesi uyarınca ılan olunur. KURUCULAR: 1 Naci Çelikoğlu, 2 Vahdettin Karabay, 3 Ahmet Teker, 4 Remzi Tunç, 5 Muzaffer Kurt, 6 Şerafettin Yığın, 7 Akif Pehlivan. • Okul kimlığimi >itirdim. Hükümsuzdur. FÜSUN ÖZMEN (itaplıgınızın EtLtM. değerı SAIW
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog