Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

14 EYLÜL 1983 HABERLER CUMHURİYET/7 Bankerzede aday Özdemir yine OzaVı suçladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara bağımsız milletvekili adayı, Banker Alacakhları Üst Komite Başkaıu Necati Özdemir, "banker olayının sorumlulanndan birincisi Turgut Özal, ikincisi partinin tzmir adayı eski Maliye Bakanı Kaya Erdem'dir" dedi. Özal'a çeşitli sorular yönelten Özdemir görüşlerini şöyle açıkladı: "Gazetelerde çıkan bir demecinizle bankerler için 30 milyar borçlan var, 200 milyar faiz dağıttılar, dediniz. 200 milyar faiz dağıttıklannı bu kadar yakından nasıl biliyorsunuz? Temmuz bankacılıgı ile faideri sonsuz dereeede serbest bırakan siz adaylığınızı en tutucu kesira olan tstanbul Fatih'ten koyuyorsunuz. Biz bunu Tann'nın bir hikmeti kabul ediyor, Tann'nın bir daha ikinci bir banker olayı yaralmanıza musaade etmemesini diliyoruz." Haig: Türkiye çok güçlti durumda Alexander Haig, "Tttrkiye'ye 10 yıl süreyle her yıl 1 milyar dolar askeri yardım yapmak gerekir. Ancak bu koşulla Tiirk Ordusu modernizasyonunu tamamlar" dedi. İstanbul Haber Servisi tnstitutional fnvestor dergisiyle, Odalar Birliği'nin ortaklaşa düzenledikleri Türkiye Forumu dolayısıyla Istanbul'da bulunan ABD Dışişleri eski Bakanı Alexander Haig, dün akşam yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin "demokrasinin bir kalesi" olduğunu ve "hem Ortadoğu'nun, hem kendisinin, bem de Batı'nın çıkarlanna hizmet ettiğini" söyledi. Haig, Türkiye'nin "kuzeyde, doğuda ve giineydoğudaki tehlikelere karşı koyması gerektiğini" belirtti. Dün öğleyin basına kapalı olarak yapılan bir toplantıda da Haig'in "Türkiye çok güçlü bir durumda", dediği öğrenildi. Türk ordusunun oldukça yetersiz ve bozuk bir ekipmanla yetindiğini söyleyen Haig'in, "Türkiye'ye 10 yıl süreyle her yıl 1 milyar dolar askeri yardım yapmak gerekir. Ancak bu koşulla Türk ordusu modernizasyonunu tamamlar", dediği belirtildi. Haig, dün sabah Türkiye Forumu'nun toplantısına katıldıktan sonra, konferans davetlileriyle birlikte öğle yemeği yedi. Yemekten sonra basına kapalı olarak yapılan bir toplantıda yerli ve yabancı işadamlarına "Türkiye'nin stratejik önemi" konulu 15 dakikalık bir konuşma yapan Haig, daha sonra davetlilerin sorularını yamtladı. Toplantıdan sonra Boğaziçi'nde motor gezisi yapan Haig, akşam düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan ile Türkiye'ye yapılacak askeri yardım konusunda 7/10 oranının geçerli kılınmayacağından emin olduğunu, bu tür bir oranın hiçbir zaman varolmaması gerektiğini söyledi. Haig'in öğle toplantısında da Yunanistan'a yapılan son askeri yardımı pek onaylamadığını belli ettiği, stratejik açıdan Türkiye'nin daha önemli olduğunu söylediği öğrenildi. Alexander Haig, "Başkan Reagan'a tavsiyem Türkiye'nin desteklenmesi yönünde oldu. Ancak, Reagan kendi ekibinin (kurmaylarının) yarattıgı engeli asamadı" dedi. Haig, yapılacak yatırımlar açısından Türkiye'nin siyasal istikrarını araştırmak amacıyla gelmediğini söyledi. Bir süre önce Türkiye'ye gelen "Henry Kissinger ile kendi gezisi arasında ilişki bulunmadığını, her iki gezinin de Amerikan resmi politikasıyla ilgisi olmadığını belirten Haig, Ankara'da Cumhurbaşkanı Evren ile 1,5 saat konuştuğunu, kendisinin demokrasiye inandığını, ama Türkiye'nin 12 Eylül öncesine benzer koşullara dönmemesi gerektiğini, Türk demokrasisinin bundan böyle eskisine benzememesinin şart olduğunu söyledi. Haig'in yaptığı konuşmada Evren'i özellikle çok övdüğü ve Evren için, "Bir insanın birkaç kez dünyaya geldiğine sahiden inanacak olsam, Evren'in kişiliğinde Ataturk'ün yeniden dünyaya gddiğini düşünebilirdim." dediği öğrenildi. ABD Dışişleri eski Başkanı, Türkiye'nin F16 savaş uçakları seçmesinin yerinde bir karar olduğunu, böylece NATO ile aynı askeri yapıya ulaşma yolunda önemli bir adım atıldığını belirtti. Türkiye'ye gelmek için para abp almadığı konusundaki soruya ise, "Tabii ki, bu tür gezileri ücret almadan gerçekleştirmek mümkün degil, ama alınan para görüşümüzün objektifliğini hiçbir zaman etkilemez", yanıtını verdi. Dış politika konusunda bir kitap yazdığnı açıklayan Haig, "Yalnız kitabın adım henüz koymadım, ama en çok para getirecek adı koyacağım", dedi. Sovyetler Birliği'nin bir süre önce düşürdüğü Güney Kore yolcu uçağı konusunda Başkan Reagan'ın başvurduğu yaptınmları yeterli bulup bulmadığı konusunda Başkan Reagan ve Dışişleri Bakanlığı'nın gerekenleri yaptığını belirten Haig, "Sovyetler'e karşı en biıyük yaptınm bu korkunç olayın kendisidir, olayın saçmalıgıdır" dedi. Haig aynca yaptırımlara taraftar olmadığını, yaptınmların uzun vadede Batı'nın birliğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Sovyet Rusya'nın gerçek durumunun uçak düşürme olayından sonra daha açık olarak ortaya çıktığını ve uzun vadede çökmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Haig, "tranIrak savası uzun sürerse, bu dünya banşı için tehlikeli olmaya başlar" dedi. Askerliği mi, siyaseti mi, iş adamlığını mı, tercih ettiği konusundaki bir soru üzerine Haig ömrünün büyük bölümünü asker olarak geçirdiğini, asker olmaktan büyük zevk duymuş olduğunu, ancak siyasetin daha kolay olduğunu söyledi. "Çünkü asker olarak bir defa ölıirsunüz, ama siyasette her gün ölüyorsunuz" dedi. Secim 83 Kılavuzu Tercih işareti oy pusulnsını geçersiz kılmıyor Sandık kurulları, Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan edeceği tarihte, tarafsız bir başkan ile altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Seçime üç parti katılabildiğine göre, 3 asil ve yedek üye, bu partilerin göstereceği kişilerden oluşacak. Diğer 2 asil ve yedek üye memurlardan, kalan bir asil ve yedek üye de parti üyesi olmayan ve bu görevi yapabilecek kişilerden seçilecektir. Bu şekilde sandık kurullan oluşturulduktan sonra, oy verme günü, sandık başındaki üyeler üçten aşağı düşünce, bu husus tutanağa geçirilerek eksikler, sandık alanında seçme yeterliğine sahip ve okuryazar kişilerce Sandık Kurulu Başkam'nca doldurulacak. Sandık kurulu dışında sandık başında siyasi parti ve bağımsız adaylann gözlemcileri bulunabüir. Bunlar üçten fazla olursa, aralarında kura çekilir. Sandık kurulu oy verme gününde, göreve başlamadan önce ant içer. Sandık kurullan seçim alanı içinde seçimin düzenli geçmesi ve gereken önlemleri almak, oy vermeyi yürütmek ve denetlemekle görevlidir. Sandık kurullan oy serbestliğini ve gizliliğini sağlayacak şekilde yeteri kadar kapalı oy verme yeri hazırla'. Aday listelerini kapalı oy verme yerlerine yerleştirirler. Sandık Kurulu Başkanı oy verme işlemine başlanmadan önce, sandığın boş olduğunu hazır bulunan kurul üyeleri ile gözlemciler önünde saptar ve sandığı kapatarak mühürler. Bundan sonra, birleşik oy pusulalan sayılır ve bunların herbirine sandık kurulu mührü basılır ve sayılan saptanır. Bütün bu işlemler tutanağa geçirilmek zorundadır. OY VERME Her ne kadar yeni Milletvekili Seçimi Yasası tercihli oy esasını kabul etmişse de, yine aynı yasanın geçici 5. maddesine göre, bu seçimlerde tercih işareti İcullanılmayacak. Ancak, eğer konulmuşsa, tercih işareti oy pusulasını geçersiz kılmayacak. Sandık listesinde bulunan ve oy vermeye gelen seçmenin kimliği öncelikle saptanacaktır. Hangi belgelerin kimlik saptamasında kullanılacağı, YSK'ca saptanmıştır. Yalmz, nüfusu 2 bini geçmeyen köylerde kimlik belgesi bulunmayan seçmenin, kimliği sandık kunılunca tanınan 2 seçmenin tanıkhğı ile saptanabilir. Bu tanıklığı yapanların isim ve soyadlan yazılır ve imzalan alınır. Oy verme sırasında, oyunu kullanan hiçbir seçmen sandık başında kalamaz. Oylar, sabah 8.00'den 17.00'ye kadar kullanılabilir. Ancak saat 17.00'ye geldiği zaman, sandık başında bekleyenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar. SÜRECEK JKJ İstifa eden IIP milletvekili adayları 139eyükseldi HP'de çalkantı sürüyor HAİG YEMEKTE Eski ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig dün öğle yemeğini Sheraton Otelinin restoranında Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin (sağda) ve Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar ile birlikte yedi. Basının alınmadığı yemege "Turkey Forum" konferansının davetlileri katıldı... (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOGLU) & *. 1 Pasin partüer için tam güvence verdi (Baştarafı 1. Sayfada) makta olduğunu söyledi. Pasin, konuşmasının sonunda "Türkiye'nin anlayışlı hükümet ler, düzeltilmiş yasalar, serbest ticaret bölgeleri ve geniş insan gücüyle çok büyük bir potansiyeli olduğunu" belirttikten sonra, "Karsılıklı bağunldığın artık herkesçe kabul edildiği günümüz dünyasında gelin. Türkiiye'deki bu buyük polansiyeldcn birlikte yararianalım", diyerek yabancıları Türkiye'de yatınm yapmaya çağırdı. DPT Müsteşarı Yıldınm Aktürk de. önceki gün, öğleden sonraki oturumunda yaptığı konuşmada, yabancı yatırımcılara, Türkiye'de seçimlerden sonra da ekonomik politikanın değişmeyeceği konusunda güvence vermiş,"Seçilmeşansı olan iki partinin ekonomik politikaları da, istikrar programının sürdürülmesinden yanadır" demişti. Yabancı bankacılar ve işadamlarına hitaben yaptığı konuşmada Aktürk, ekonomide 1981 ve 82 yılında alınan hızlı mesafeden sonra I983'te bir durgunluk dönemine girildiğini, enflasyon oranının 1982'deki düzeyin altına inmeyeceğinin, ihracatın ancak yüzde 67 artabileceğinin anlaşıldığını anlattıktan sonra, "Ancak bu yavaşlamada seçim dönemine girilmesinin büyük etkisi olmuştur. Bunu normal karşılamak gerekir. Seçimlerden sonra iş basına gelecek hükümetle birlikte istikrar politikası daha titizlikle izlenebilecektir," şeklinde konuşmuştu. Türkiye'nin 1970'li yülarda koalisyon hükümetleri arasında yalpalaması dolayısıyla büyük zararlar gördüğünü anlatan Yıldınm Aktürk, kasımdaki seçimlerin böyle bir olasılığa imkân vermeyeceğini hatırlatmıştı. "Türkiye'de işçiişveren Uiskileri de yeniden düzenlenıniş, sendika enflasyonu önlenmiştir. Fınans sektöriindeki eksiklikler de giderilecektir," diyen Aktürk, ülkemizin yakın gelecekte gerek ödemeler dengesi, gerekse borç ödemeleri açısından önemli bir sorunla karşılaşmayacağı konusunda yabancılara güvence vermişti. Toplantının dün öğleden sonraki oturumunda konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Eczacıbaşı ise, TUrkiye'nin 1 doğal kaynakları 2 50 milyonluk pazan, 3 çalışkan insangücü ve 4 büyük bir pazar olan Ortadoğu ülkelerine sosyal değerler ve coğrafi açıdan yakınlığı nedeniyle bu ülkede yabancıların yatınm yapması için önemli avantajlar bulunduğunu anlattı. Konuşmasına bir Alman firmasının 1970'lerin başında hazırladığı bir raporu anımsatarak başlayan Eczacıbaşı, bu raporda son 25 yılda dünyada en/ hızlı kalkınmayı gerçekleştirecek 6 ülke arasında Türkiye'nin de yer aldığını, ancak bu varsayımın gerçekleşmesi için raporda 1Siyasal istikrar, 2 Akılcı ekonomik politika olmak üzere iki noktaya önem verildiftini hatırlattı. Eczacıbaşı Türkiye'de akılcı ekonomik politikanın uygulandığını, siyasal istikrara ise her geçen gün bir adım daha yaklaşıldığını söyledi. Haber Merkezi Halkçı Parti'de çalkantı sünıyor. Partide istifa eden milletvekili adayı sayısı 13'e yükseldi. HP, istifa eden adayların yerine yenilerini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. HP den istifa eden adaylar ve 1leri şöyle: Suat Bayhan Niğje, Ahmet Necati Akaya Kastamonu, Suat Kayhan Siirt, Mustafa Orhon Kütahya, Sermet Hayrettin Güzer ve Şahin Giilen tzmir, Vecihi Ataklı Gümüşhane, Mithat Kandemirli Urfa, Ali Pirko Edirne, Necati Innak • Erzurum, M. Kemal Knloğlu Balıkesir, Muhterem Akhün Amasya, Mehmet Giiler Konva. HP Istanbul/Şişli ilçe Yönetim Kurulu üyesi Avukat Rıza Dizdar " bazı kişisel nedenlerden ve inançlanndan ötürü" görevinden istifa ettiğini bildirdi. Şişli HP örgütünde "ban rahatsızlıklann" bulunduğu, 26 eylülde yapılacak yönetim kurulu toplantısında sorunlann çözülmesine çalışalacağı bildirildi. Izmir'de istifalarla dağılan HP il ve merkez ilçe örgütlerinin yeniden oluşmasına çahşılıyor. Şahin Biner'in istifasıyla boşalan tl Başkanlığına Kamuran Sağlamın getirileceğinden söz ediliyor. îstifalardan sonra 3 kişinin kaldığı merkez ilçe yönetimi yenilenecek. Bornova ilçe yönetiminin istifa edeceği söylentileri üzerine İlçe Başkanı Fikret Ertan, "Kesin istifa yok" dedi. Erganili Avukat Turgut Akın'a aday listesinde yer verilmeyişi nedeniyle toptan istifa ettiği yolunda söylenti çıkarılan HP Ergani örgütünün görevine devam ettiği açıklandı. Yedekler hazır (Baştarafı 1. Sayfada) Başkan Turgut Sunalp'ın değerlendirmelerine başvunılması gerektiğini" söyledi. MGK'nın vetolardan sonra olumlu görüş alınmasında izlenecek yöntemle ilgili soruyu ise şöyle yamtladı: "Bu konuda bir açıklık getirilmesi gerekiyor. Benim hukuk anlayışıma göre, bunu genel başkan yapar. Yani genel başkan veto edilen adaylar yerine önereceği kişilere ilişkin olumlu göruşu almak için direktMGK'na başvurur. Ancak bu konuya bugünlerde bir açıklık getirilebilir." Beyazıt "MGK'ne bildirilen yeni adaylar konusunda bir yanıt gelmezse ne olur?" biçimindeki bir başka soruya "seçime noksan liste ile girilir" karşıLığını verdi. ANAVATAN PARTİSİ Anavatan Partisi Genel Sekreteri Mustafa Taşar, "Geçici aday listelerinde yer alan 400 adayı için yedekkrinin bir liste ha linde hazır olduğunu" bildirdi. Taşar, MGK'nın vetolarmdan sonra yapılacak düzenlemede yedek adaylann sıralannın belli olduğunu söyleyerek özetle şöyle dedi: "Partimize başvuran 801 aday adayından 400'ünü listeye koymuştuk. Geri kalan 401 adayı da sanki ikinci bir aday listesi gibi düzenledik. Tüm illerde yedek adaylann sıralamalan şimdiden belli. Onun için veto edilen adayın yerine yenisini bildirirken, sıralamada guçlük çekmeyeceğiz. Örneğin, G.Antep'ten 7 milletvekili çıkıyor. Bizim bu ile ikinci bir yedi kişilik sıralanmış listemiz var." Cumhuriyet muhabirinin, Taşar'a konuya ilişkin yönelttiği sorular ve tasan yanıtlan şöyle: MGK vetolarmdan sonra MGK'nın olumlu görüşü nasd almacak? YSK'nun görüşlerini sözlü olarak sorduk. Onlar da yol göstermediler. Bizim iki form düzenleyeceğimiz yasada kesin, ama vereceğimiz belli değil. Sanıyorum MGK bir iki gün içerisinde açıklama yaparak bir yöntem gösterir. Ya da vetolar bildirilirken yöntem de belirtilir. MGK iki gün içinde yanıt vermeyebilir mi? MGK mutlaka cevap verecek. Bence burada belli olmayan örneğin 2 aday veto edilirse yerine iki kişi mi yoksa daha fazla sayıda aday mı bildireceğiz? Veto sayısından fazla aday bildırmemizin bizim açımızdan geçerliliği yoktur. MGK'nın vetolan nedeniyle eksik liste ile seçime girecek bir parti gerekli barajları aşarsa, o ilden eksik milletvekili mi çıkaracak? Anayasaya göre meclise 400 milletvekili gelecek şöyle ya da böyle. Eksik kalan milletvekillerinin dağılımı konusunda YSK'nın bir ilke kararı alması gerekiyor. Ama ben vetolar nedeniyle listelerde eksiklik olacağını sanmıyorum. Listelerin kesinleşmesinden sonra istifalar olursa bu durumda eksik liste ile seçime girmek söz konusu olabilir. HP'NtN DEĞERLENDtRMESİ HP Genel Sekreteri Özer Gürbüz, 'MGK'nın vetolan nedeniyle eksik adaylar konusunda nasıl bir yol izleneceğini YSK bizc bildirecek. Biz de ona göre davranacağız" dedi. Önümüzdeki günlerde söz konusu boşluklarla ilgili olarak YSK yetkilileri ik görüşeceklerini bildiren Gürbüz de, veto olasıhğına karşı yedek adaylarının hazır olduğunu söyledi. HP olarak aday adaylığı için başvurup, ancak aday listesine giremeyenlerin tümünün yedek aday kabul edildiğini ifade eden Gürbüz, "Veto edilen adaylann yerine yenisini bildirirken, sıralamayı nasıl yapacagımızı veto edilen adayın ve o ilin durumona göre belirleyeceğiz" dedi. Gürbüz, MGK'nın vetolanndan sonra listelerde liste ile seçime girmenin Seçim Yasası'nın bir hükmu olduğunu anımsattı. Gürbüz, "Eksik milletvekillerinin öteki partilere aldıklan oy oranına göre dağıtılması gerektiği" göruşünü savundu. Ancak Gürbüz, YSK'nın bu konuda bir ilke kararı alması gerektiğini de sözlerine ekledi. Gürbüz, aday listesinin kesinleşmesinden sonrı istifa olması durumunda ne olacağına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: " O ilde seçime girilir, çünkü listelerin kesinleşmesinden sonra istifa edcnlerin isimleri aday listelerinden çıkanlmıyor. Ancak o kişi seçilmeye hak kazansa bile milletvekili seçilemiyor." ; Yapması bir dert satması bin dert" sağladıkları gibi ülkemize giren dövizde katkılan olanlar en büyük sorunlarından birinin "Pazarlama" olduğunu belirtip şöyle diyorlar: "Yapması bir dertse satması bin derttir" İpek fiyatının 18 bin liraya yükseldiğini söyleyen Herekeliler 40X60 cm ebadındaki motifin 2000 lira, 100X150 cm ebadındaki motifin 7500 lira, 150X225 cm ebadındaki motifin 15.000 lira ve 200X300 cm. ebadınaki motifin 25.000 liraya çıkmasına karşılık halı fiyatlarının düşmesi ile emeklerinin karşılığını alamadıklannı vurguluyorlar. Evlerinde dokuduklan halı ile emeklerinin karşılığını alamıyanlann çeşitli firmalara girip çalıştıkları ve daha fazla kazandıklannı söyliyen Herekeliler: "Halı firmaİannda çalışanlar 1 saatte 1000 düğüm karşılığı 100130 lira arasında ücret alıyoriar. Bu kişiler evlerinde kendi dokuduklan halılann pazarlamasını gerçek degerteri üzerinden yapamadıkları için bu yolu seçmekte ve daha çok kazanmaktadıriar" diyorlar. ke'de sırası (1000 düğümü) 100130 lira arasında olan işçi ücreti Anadolu'nun bazı il ve ilçelerinde 3040 liraya kadar düştü. Taksimetresini takmayan şoföre 40 bin lira ceza ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Karayolu Taşıma Yasa Tasarısı DM'de kabul edildi. Taksimetre takması zorunlu olup bu kurala uymayan sürücüler için 40 bin lira para cezası öngorülüyor. Şehirlerarası yolcu taşımacılığında, yolcular ve eşyanın sigortalanması zorunlu kılıruyor. Sürücülere haftada en az iki gün zorunlu tatil uygulaması, sürekli olarak 5 saatin üzerinde, bir günde toplam 9 saatten fazla araç kullanmama koşulları getiriliyor. DM'nin kabul ettiği 102 maddelik tasarıya göre, şehirlerarası karayolu taşıma ücretleri için bakanlık tavan fiyat belirleyecek, gerektiğinde haksız rekabeti ön Ali Doğan Ünlü: TV'deki açık oturunıa bağımsızlar ve bilim adamları da katılsın ANKARA (aA) Siyasi parti liderlerinin televizyonda yapacakları ve Türkiye'nin ekonomik sorunlannı konu alan tartışmaya, bağımsız adaylar, bilim adamları ve meslek teşekkülleri temsilcüerinin de katılması istendi. Ankara birinci bölge bağımsız milletvekili adayı ve Ziraat Bankası eski Genel Mudürü Ali Doğan Ünlü, TRT Genel Müdürü Macit Akman'a konuya ilişkin olarak bir telgraf gönderdi. Ali Doğan Ünlü'nün telgrafı *'etle «fivle: "6 Kasım seçimlerine iştirak edecek siyasi partilerin birbirinden farklı ekonomik göriişleri bütün ekonomik göniş ve diişiinceleri kapsamamaktadır. Televizyonda yapılacak açıkotunıma iic oarti liderinin dışında ekonomıyi kulakian aolma degil gerçekten bilen değerli ilim adamlanmızın işçi, esnaf tesekkülleriyle Ticaret ve Sanayi Odalan temsilcilerinin ve uygun görttlecek bağımsız adaylann da katılmalarının saglanması yerinde olacaktır." Anayasa Komisyonu Anayasa'ya aykırı yasalar konusunda DM'yi "uyaracak" ANKARA (THA) Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Anayasa'ya aykın yasa tasan ve teklifleri konusunda DM Genel Kurulu'nu uyarmayı kararlaştırdı. Uyan başanlı olmazsa komisyon toptan istifa edecek. Toptan ve Tanm Reformu Yasa Tasarısı hakkında görüşü istenen Anayasa Komisyonu bu tasan üzerine çalışırken Komisyon'un "Anayasa'ya aykın" bulduğu bazı yasalann DM'de az bit katılmayla geçtiğine dikkat çekiıdi. Bu konu tartışılırken, Kontenjan üyesi Feridun Şakir Öğönç bir önerge verdi ve Komisyon Başkanı Kemal Dal'ın Anayasa'ya aykın yasalar konusunda meclisi uyaraıasını istedi. öğünç'ün bu önergesi Komisyon'da benimsendi ve Komisyon Başkanı Dal'ın Genel KuruPa hitaben yapacağı uyarı konuşmasının metni hazırlanmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, Kemal Dal DM'de gündem dışı konuşacak, Meclisi Anayasa'ya Aykırı Anayasa Tasan ve teklifleri konusunda uyaracak, Komisyonlan'nın uyanlanmn dikkate alınmasını isteyecek. Dal'ın uyarısına rağmen, Komisyon'un Anayasa'ya aykın diye nitelediği tasanlar kabul edilirse, Anayasa Komisyonu toptan istifa edecek. ANAP Edirne adayı Uygun istifa etti ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Anavatan Partisi milletvekili adaylanndan Vahit Erkan Uygun istifa etti. Anavatan Partisi Edirne listesinin son sırasında 4. aday olan cildiye mütehassısı Dr. Vahit Erkan Uygun'un istifasıyla Anavatan Partisi'nden istifa eden milletvekili sayısı ikiye yükseldi. Vahit Erkan Uygun'un istifasıyla boşalan yer için Ali Havsa, Yüksek Seçim Kurulu'na bildirildi. (Baştarafı 1. Sayfada) ra saglanmaktadır. Yurt dışında buyuk ilgi gören halıcılığımıza burada üvey evlat işlemi yapılmaktadır. Döviz kaynağımız ipek Hereke halıcılığı ilgisizlik ve ihmal nedeniyle başıboş kaldığı için kendi kendini yiyip bitiriyor." Metrekaresi 1 yıllık çalışmanın sonunda tamamlanan ipek halının fiyat ipeğin kalitesine, işçilileme amacıyla taban fiyat da ğine, desenlerine ve renklerine saptanacak. göre değişiyor. İki yıl öncesine Tasan, uluslararası yolcu taşı kadar metrekaresi 500 bin lira ma işinde çalışan sürücülerin en olan kaliteli ipek halının fiyatı az ilkokul mezunu olmasını hük 300 bin liraya kadar düştüğünü me bağlıyor. Tasan yasalaşırsa, belirten halı yapımcılan: "tki yıl biletsiz yolcu, senetsiz eşya önce 450500 bin lira olan 1 mettaşınamayacak. rekare halının fiyatı aracılar ve ihracatçılar tarafından kademeli BASIN YASA TASARISI olarak 200300 bin liraya kadar DM Adalet Komisyonu'nun düşünildü. İpeğin kilosunun 10 bazı değişikliklerle benimsediği bin liraya satıldıgı, iki yıl önce Basın Yasa Tasarısı DM Genel halının metrekaresi 450500 bin Kurul gündemine alındı. Tasarı liraydı. Şimdi ipeğin kilosu 18 nın genel kurulda öncelikle ele bin liraya çıkarken halının metabnması bekleniyor. ANKAnın rekaresi 200300 bin liraya düşhaberine göre, DM Adalet Kotü. Maliyetin yükselmesi, fiyatmisyonu Başkanı Enis Muratoğlann düşmesi sonunda halıcılıgılu, bu öncelik için DM Başkan mız zor günler yaşamaya başlalık Divanı'na başvuracaklarını dı" diyorlar. bildirdi. Komisyonun bu konuGeçimlerini evlerindeki tezdaki önergesinin önümüzdeki gâhlarda dokuduklan halılarla hafta verilmesi ve tasan üzerindeki görüşmelere başlanması bekleniyor. 1984 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasansı 23 eylülde DM Başkanlığına verilecek, BütçePlan KomisANKARA (Cumhuriyet Büyonu 26 eylül pazartesi günü bütçeyi görüşmeye başlayacak. Ma rosu) Sosyal SİRortalar Kuruliye Bakanı Adnan Başer Kafa mu yaşlılık, malullük aylıklan ile oğlu, dün sabah DM BütçePlan ölen sigortalının hak sahiplerine Komisyonu'nun bazı üyeleriyle verilecek gelir ve ayhklan başvubir toplantı yaptı. Maliye Bakan ru tarihinden itibaren 90 gün lığı'nın tasanyı ekimin ilk hafta içinde bağlayacak. sında göndermek istediği, ancak Mustafa Alpdündar ve arkagörüşmeler sonunda bütçe tasa daşlannın dün sabah DM'de karısının 23 eylülde DM Başkanlı bul edilen yasa önerisine göre 90 ğı'na verilmesinin, bütçeyi gün içinde bağlanmayan ayhklar DM'nin görüşerek sonuçlandır için, ayhğa hak ediş tarihinden masının kararlaştırdığı öğrenildi. itibaren geçerli olmak üzere bir 1984 bütçesinin yaklaşık 3.2 yıl vadeli mevduata uyguianan trilyon lira dolayında olacağı, faiz oranlannın en yükseği verikatsayının büyük olasılıkla 38 lecek. Öneri ile iş kazası veya mesolarak belirleneceği, Maliye Balek hastahğının meydana gelmekanlığı'nın yeni bütçeyi 1983 bütçesinden pek farklı hazırlamaya sinde kasıt ve kusurlu bulunan ücüncü kişinin ölmesi durumunrak denkliği korumaya çahştığı da kurumca hak sahiplerine rübelirtiüyor. Mahmut Akkıhç ve 14 arkada cu edilemeyeceği öngörülüyor. Kasıt veya kusur sonucu meydaşınca hazırlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yasa önerisi, DM na gelen iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının Genel Kurulu'nda görüşülmeye hak sahiplerinin aleyhine aynı iş başlandı. Tasanrun kabul edilen kazası ve meslek hastalığı sonu17 maddesi arasında, her tür cu ölen diğer sigortalılara yapıhayvan ürünlerinin dışalım ve lan yardım konusunda dava açıdışsatımının gümrük kapılannlamayacak. dan yapılmasın nerhangibir yerYasa önerisi daha sonra Milli de nedeni belirlenemeyen hastaGüvenlik Konseyi'nde ele alınalık görülmesi durumunda çobancak. lar, celepler, hayvan sahip ve bakıcılannın yetkililere derhal ha• 02521050 Özel, 122786 Geber vermesini, hasta ya da hasnel sayılı Sağlık karnemi kaybettalarla temasta bulunan hayyantim. Yenisini alacağımdan eskiların zabıtaca öldürülmesini zosinin hükmu yoktur. runlu kılan hükümler bulunuyor. JÜLİDE SAYGUN • Emekli Sandığı Sağlık karneSATILIK mi kaybettim. Hükümsüzdür. 30'luk Kamsan Rovalver, alet RAMİS ŞAHlN bilemeler Tel: 577 59 88 İpek halı ve özellikleri SSK 9 0 gün içinde aylık bağlayacak Halı firmaları Anadolu'da çalışmayı tercih ediyor Hereke'de ipek halı üzerine çalışan firmaların bazılan işçi ücretlerinin artması üzerine tezgâhlannı Anadolu'nun çeşitli il ve ilçelerine dağıtarak maliyeti düşürme cabası içindeler. Here Geberth: Seçimden sonra Saf ipekten el dokuması ola (Baştarafı 1. Sayfada) rak yapılan Hereke halılanrun en No'daki mobilyacı dükkânına büyük özelliği 1 metrekaresinin yaptıkları arama ile meydana 1 milyon düğümden ortaya çık çıktı. Dükkânda Çin, Italyan ve ması. Çeşitli renk ve desenlerde Fransız malı antika mobilyalar, 1 milyon düğümden meydana saatli biblolar, çakmaklar, krisgelen 1 metrekare Hereke halı tal eşya ve avizeler bulundu. Ele sı için 1 yıl el emeği göz nuru dö geçirilen 28 bin parçalık kaçak külüyor. Binbir çiçek, Yedio^ğ eşyanın değeri 5 milyar lirayı çiçeği, Topkapı, Sultanahmet, geçiyor. Kumkapı ve Şah Abbas gibi moKaçakçılık Istihbarat ve Takip tiflerin ilgi gördüğünü söyliyen ekipleri ilgilileri, Nişantaşı'ndaHerekeliler: "100X150 ebadınki mobilyacı dükkânı ile depodaki halı 6 kilo saf ipekten yasunda yapılan aramada ele geçipümakta ve yaklaşık 1,5 yılda tarilen eşyanın Karaköy'deki Kamamlanıyor. Tamamlanan bu çakçılık Istihbarat Müdürlüğü'halılann ağırlığı 3 kilo 250 gram ne getirildiğini, olayla ilgili bir civannda değişiyor. 2X3 m. ebakişinin gözaltına alındığım açıkdındaki kelle halılann yapımı ise ladılar. Gözaltına alınan kişinin en az iki yıl sürüyor ve 34 rail kimliği konusunda bilgi verilyon liraya satılıyor. Bu halılann medi. fiyatı iki yü öncesine kadar 78 Kaçakçılık lstihbarat ekiplerimilyon liraydı" diyorlar. Yurt nin gerçekleştirdiği bir başka içinde bazı zengin ailelerle kolleksiyonculann dışında alıcısı ol operasyonda da 270 milyon lirahk kaçak oto parçası ele geçirildi. mayan ipek Hereke halılan yüzTopkapı'da oto yedek parçaladen fazla atölye ile evlerde don satan dükkânlarda yapılan kunuyor ve Avrupa, Arap ülkearamalarda yurt dışmdan transit leriyle Amerika, Japonya ve Güney Afrika'ya ihraç ediliyor. He plakayla getirilmiş otolara ait çok sayıda parça bulundu. Karekeliler maliyet fıyatlan artarçakçılığı yürüten kişilerin, yurt ken ihracatçı firmaların rekabeti dışmdan getirdikleri otolardan sonucu satış fiyatlarındaki büsöktükleri parçalan piyasaya süryük düşüşün karşısmda zarara dükleri belirlendi. Bu kaçakçılık uğradıklarını öne sürüyorlar. olayıyla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kimlikleri açıklanmadı Mobilya (Baştarafı 1. Sayfada) ekonomi politikası dikkatle ve gerektiğinde gözden geçirilerek sürdürülmeliydi." "Peki yabancı sermaye gelecek mi? Türkiye'nin dinlediği bitmeyen bir şarkı var, yabancı sermaye gelecek deniyor, sonra gelmiyor. Siz bu noktada durumu nasıl görüyorsunuz?", diye soruyoruz sayın Geberth'e. Türkiye Forumu nedeniyle Is tanbul'da bulunan Geberth, "Özellikle şu toplantı sırasında duyduklanm çok umut verici, bep olumlu şeyler söyleniyor. Yabancı sermaye Türkiye'ye gdmek için bir süredir artan bir arayıs içinde. Bu arayış mutlaka somut bir sonuca dönüşecektir." diyor. "Peki ne zaman?" sorusunu ise şöyle yanıthyor: "Seçimlerden sonra. Üç yıldan beri uyguianan ekonomi politikalan seçimlerden sonra da aynı dikkatle izlenirse yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmemesi için bir neden yok. Maliye Bakanı'nın önceki gün bu konuda verdiği güvence de bunun böyle olacağını gösteriyor." "Yabancı sermaye öyle sanıldığı kadar kolay hareket etmez. Bekter, izler, araştınr. Koşullann olgunlaştığını gördüğn zaman bir ülkeye gider." Dünya Bankası'nın Ortadoğu Bölümü Başkanı Chaufournier, "Yabancı sermaye Türkiye'ye ne zaman gelir?" sorusunu böyle yamtladı ve şunları ekledi: "Dünyadaki durgunluk koşullan ne yazık ki birdenbire aşılmıyor. O ölçude de beklemek gerekiyor. Yabancı sermaye de, Türkiye'ye, durgunluk aşddıgı ölçnde ve Türkiye'nin ekonomik koşullan elverişli olduğu ölçüde gelecek." Chaufournier, Cumhuriyet'e verdiği demeçte, durgunluğa rağmen Türkiye'de yatınm yapmak için birçok imkânın olduğunu belirtti. "Bu imkânlar nedir?" dediğimizde... "ÖzeUikk enerji, altyapı yatınmlan ve tanmsal sanayiileri" saydı ve Türkiye için en isabetli yabancı sermaye kullanınunın şu ilkelere dayanmak koşuluyla mümkün olduğunu söyledi. • Gelecek yabancı sermaye yeni istihdam imkânı yaratmalı, yani işsiziiğe çözüm getirmelidir. • Bu açıdan en elverişli yatınm alam tanmsal sanayiilerdir. Çünkü bunlar emek yoğun alanlardır. • Yabnmlar az^ermaye yoğun olmalıdır. Büyük vatınmlara değil, orta büyöklükteki yabnmlara ağırlık verilmelidir. En büyük (Baştarafı 1. Sayfada) bu 144 milyar 'iL.'lik fiyat vermışlerdi. DSt böylece en düşük fiyat veren fırmaya Atatürk Barajı'nı ihale etmiş oldu. Atatürk Barajı ihalesi konusunda verilen karar, bu konuda Enerji Bakanlığı'nın ağır bastığım gösteriyor. İhale ile ilgili son kararın verileceği yer ve veriliş biçimi konusunda Enerji ve Maliye Bakanhklan arasında anlaşmazhk bulunuyordu. Maliye Bakanlığı bu kararın Ekonomik Kurul'da verümesini ve en düşük teklifi veren üç firma arasında dağılım yapümasını savunurken, Enerji Bakanlığı kararı DSI'nin vermesi ve seçimin, "en düşük fiyat veren firma" ilkesine göre yapılmasından yanaydı. Yabancı (Baştarafı 1. Sayfada) rann korunacağı, yabancı sermayeye tamnan kolaylıkların artırılacağı, bürokratik işlemlerin hızlandırılacağı ve basitleştirileceği sürekli vurgulanıyor. Ama tüm bu beyanlara ve artan ilgiye karşın yabana sermayenin Türkiye1 ye ne zaman "akın edecegini" kimse kesinlikle bilemiyor. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog