Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

MENEMEN OLAYI ve KUBİLAY Çağdaş Yayınlan Ttirk Ocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu lstanbuL, 125 Lira. Kemal Üstün Cu m h u r iyet 60. Yıl Sayı: 21210 Kurucusu: Yunus Nadi 40 TL. 14 Eyltil 1983 Çarşamba Atilla Şoför Kursu Uzman öureüm kadrosu Bay. Bayan Otsıpltft, Cıdöıyet. iytmyel Eğttımle. Ehlıyet Şubemc yotrtur Fındıkzade, Oğuzhan Cad. No: 10 Tel.: 523 7911 Yedekler lıazır ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Siyasi partiler 6 kasım seçimlerinekatılacak milletvekili adayiarının istifalan ya da MGK'nın vetolanndan sonra ortaya çıkacak boşluklarla ilgili sorunları çözmeye çalışıyorlar. Göruşlerine başvurulan siyasi parti yoneticilerinin boşlukların doldurulmasınailişkinfarklı yontemler düşündüklen belirlendi. MGK ve Yuksek Seçim Kurulu'ndan konuya ilişkin açıklama beklediklerini ıfade eden MDP, HP ve Anavatan Partisi yöneticilerışu sorulara yanıt arıyorlar: Partili milletvekili adayları YSK'ca belirlenen son istifa tarihi olan 15 eylül perşembe gunü çalışma saati sonunda istifa ederlerse, siyasi parti eksiklikleri nasıl doldurulacak? MGK'nin incelemesi sonunda veto edilecek adayların yerine Seçim Yasası'nın ilgili hükmune göre. "MGK'nın olumlu göriişii alınarak" yenı adav bildirme ışleminde hangi yöntem izlenecek? Partiler MGK incelemesini bekliyor YABANCI SERMAYE İKNA EDİLİYOR MDP : Her seçim çevresinde en az 3 yedek var ANAP : 400 kişilik ikinci liste düzenlendi HP : Her ilin durumu göz önüne ahnacak Milletvekili adayiannın istifalan sonunda listesini tamamlayamayan siyasi parti, o ilde eksik liste ile seçimlere katılabilecek mi? MGK'nın vetosundan sonra eksik liste ile seçime katılma hakkını kuilanan bir siyasi parti, seçime girdiği ilde, il seçim sayısı ve Türkiye barajını asarsa, eksik miUetvekilleri nasıl tamamlanacak? MGK'ne yakın çevrelerden edinilen bilgilerde MGK partile rin milletvekili adayları ile bağımsız adaylannı incelemesini halen sürdurüyor. Seçim takvimine gore, MGK 21 eylül inceleme sonuçlarını YSK'na bildirecek. Veto edilen adaylar yerine siyasi partiler yeni adaylannı "dognıdan MGK'ne" bildirecekler. MGK yeni adayları bu sure içinde inceleyip olumlu ya da olumsuz göruşunü bildirecek. Siyasi partiler veto edilen adaylar yerine "bir kez >eni ada> bildirmeye haklan olduğu" OTOSU AŞIRI HIZ YAPAN OZAUA TRAFİK CEZA YAZDI AVCI: HER AN SEÇtME KATILACAK ŞEKÎLDE DtMDÎK AYAKTAYIZ TÜMER'İN ÖNERİSİ ALT KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK Haberleri 6. Sayfada konusunda görüş aynlığı taşıyor. YSK, milletvekili adayiannın istifalan sonucunda listesini tamamlayamayan bir siyasi partinin o ilde seçime katılamaması konusunda bir süre once bir yorum yapmıştı. Ancak YSK yetkilileri dün bu konuda kesin bir karar vermediklerine dikkat çektiler. MDP'NİN GÖRÜŞÜ MDP orgütlenme işleri ile görevli genel başkan yardımcısı Ahraet thsan Kınmlı, MGK'nın vetoları konusunda hazırlıklı olduklanm söyledi. Kınmlı her seçim çevresi için en az üç yedek adayın seçildiğini bildirdi. M DP adayları arasında istifa edenlerin yerine aşağ'.dan yukarıya kaydırma yöntemi ile doldurma yapıldığını belirtti. Kurucu üye Adalet eski Bakanı Rıfat Beyazıt ise, "Cumhuriyel" muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlarken, soz konusu boşluklar konusunda, "Genel (Arkası Sa. 7, Su. 7'de) Pasin, partiler için tam güvence verdi Pasine göre Türkiye'nin sunduğu avantajlar 1 Anlayışlı hükümetler 2 Düzeltilmiş yasalar Ekonomi Servisi İnstitutional Investor dereisivle Türkive Odalar Birliği ve Bankalar Birliği tarafından ortaklaşa duzenlenen TurkiyeForumu'ndaTürk hükumet yetkilileri \e işadamlarımız bu toplantı nedeniyle Türkiye'ye gelen 200 kadar yabancı bankacı ve iş adamına Türkiye'de izlenen ekonomik politikanın seçimlerden sonra da değişmeyeceği konusunda güvence vermeye ve onları Türkiye'de yatırım yapmaya, ülkemize borç vermeye ikna etmeye çalıştılar. Dünkü toplantının ilk konuşmacısı Devlet Bakanı Sermet Re 3 Serbest bölgeler 4 Geniş insan gticü rnek istemiyor. Yani partiler ekonomik politikayı degiştirirlerse, kendilerinin başanlı olamayacaklannın bilincindeler" dedi. Hukümetin ekonomik politikaya müdahalesinin daha da azaltılması, enflasyon oranının düşürulmesi, ihracatın artırılması ve bürokrasinin işleyişinin hızlandırılmasında kararlı olduklarını kaydeden Pasin, yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekebilmek için Petrol ve Maden Yasası'nda değişiklik yaptıklannı, turizm ve diğer bazı alanlarda da yasa değişikliklerinin hazırlan(Arkası Sa. 7, Sü. 4'de) Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin: Seçilme şansı olan partiler de bizim sibi du>untı\or. fık Pasin Türkiye'de yabancı yatırımlar için çok büyük bir potansiyel bulunduğunu anlatarak yabancılan Türkiye'de yatırım yapmaya çağırdı. Türkiye'nin önunde 2 ay sonra seçimlerin bulunmasının yabancılar için ilk bakışta bir belirsizlik öğesi oluşturabileceğini vurgulayan Pasin, "Ne var ki, seçilme şansı olan partiler, serbest piyasa ekonomisini sördüreceklerini ve bu yoldan bir sapma olmayacagım ısrarla vurguluyorlar. Onlann bu tutumu, boş bir vaad ya da kampanya için söylenmiş sözler olamaz. Çiinkiı bugün Türkiye'de hiç kimse 1980 öncesine dön Işverenler ek zamma yanaşıyor EVET Selçuk Yaşar Sakıp Sabancı Ali Koçman Şinasi Ertan HAY1R Metin İplikçi Bahri Ersöz ÇEKİMSER Halit Narin ŞÜKRAN KETENCt Enflasyonun altında kalan 1983 yılı işçi ucretlerinin YHK tarafından yeniden belirlenmesi ile ilgili tartışmada işveren göruşleri çelişiyor. Bugüne kadar görüş bildiren işverenlerden, daha çok liberal ekonominın temsilcileri olarak bilinenlerin, ücretlerin artışının enflasyon artışı altında kaldığını kabul ettikleri ve enflasyon artışı ile bağlantılı bir ücret artışını savunduklan görüldu. Daha çok lşverenler Sendikası yönetiminde görev alanlar ise, enflasyon artışı ile ilişkili bir ucret polıtikasını reddetmemekle birlikte, ucretlerin enflasyonun altında kaldığı tezinin kanıtlanamayacağını, bu nedenle yeniden ucret ayarlamasının zorunlu olmadığını savundular. Konunun bir hükümet politikası olduğunu ve bu anlamdaki bir tartışmaya katılmak istemediğini ısrarla vurgulayan Turkiye Işverenler Sendikası Başkanı Halit Narin bu konuda çok genel olarak ancak şunları söyleyebileceğini bildirdi: "TtSK Başkanı olarak İşveren Sendikalannın gerçekçi ucret politikasının yanında olduğunu söyle)ebilirim. Bizim felsefemiz, ışverenler olarak ucretlerin, her tıiriii ücrelin, enflas>onun paralelinde seyretmesidir. Tartışma ortaraı, enflasyonun tesbit edilmesinde gerçek degerlerin yansıtılıp yansıtılmayacağından doğmaktadır. Bu konudaki tariısmalar, is'atistiklerin gerçekleri ne ölcıide yansıttığı, maalesef gerek hukümet, YHK ve gerekse işverenlerin ucretler me>zuunda gerçekçi yaklaşımdan uzaklaşıyor görünümüne sebep olan bir durum yaratmaktadır. Bugünkü tatbikat gerçek olduğuna inandığımız enflas>on rakamlannın ve YHK'nın aldığı kararlar paralelindedir." Bılindiğı gibi daha once de TİSK Başkan Vekili Metin İplikçi ve MESS Başkan vekili Bahri (Arkası Sa. 11., Sü. 3'de) Geberth: Seçimden sonra yabancı sermaye gelir NİLGÜN UYSAL OECD Turkiye Konsorsiyumu Başkanı Rolf Geberth, Cumhuriyet'e verdiği demeçte, "yabancı sermaye seçimlerden sonra gelir," dedi ve ekledi: "Tabii üç yıldan beri izlenen olumlu ekonomi politikasına devam edilmesi koşuluyla. Bu izlenim kesinleşirse >abancı sermayenin Turkiye'ye gelmemesi için hiçbir neden kalmayacaktır." Saym Geberth'le 1983 yılı başında Türkiye ekonomisinin genel gidişi üzerine yapmış olduğumuz söyleşiden bu yana Türk ekonomisindeki gelişmeyi nasıl değerlendirdiğini sorduk. Geberth, "Türkiye ekonomisi gfinden giine iyiye gidiyor," dedi. OECD Türkiye Konsorsiyumu Başkanı'na göre özellikle 1980 ve 1981 yıllanyla bir karşılaştırma yapıldığında Türk ekonomisinin iyiye gittiği ortaya çıkıyordu. "Peki ihracat, ihracatta belli bir kritik noktaya rru geldi Türkiye?" sorusunu sorduğumuzda Gebcrtr/in yanıtı şöyle oldu: "Hayır. Türkiye'nin ihracatında büyütülecek bir kritik durum söz konusu degil. Bazı sonınlar var. Irak'la, Libya ile oldugu gibi. Ama bu gibi sorunlar tüm dünya ülkeleri için söz konusu. Biliyorsunuz zor bir dönemden geçiyoruz. Üstelik şu noktanın da altını çizmek gerekir: Türkiye son alb ayda OECD ülkelerine ihracaünı küçümsenmeyecek ölçüde artırraıştır. Bu beoce çok önemli bir gelişme. Batı pazan zor bir pazardır.Bunu unutmamalıyız." Geberth'e göre enflasyon oranı konusunda da büyütülecek bir sorun yoktu, ancak, "mevcul (Arkası Sa. 7, Sü. 5'de) OECD Konsorsiyumu Başkanı Rolf Geberth: Verilen giivenceler >abancıları rabatlattı. ANKARA (a.a) Fırat nehri uzerinde kurulacak olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaat işleri ihalesini Palet İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Seri İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi ile EnerjiSu tnşaat Limited Şirketi'nden oluşan firma grubu kazandı. DSI Genel Mudürluğu'nden Anadolu Ajansı'na dün yapılan açıklamaya göre, Ataturk Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaat işleri toplam 102 milyar 832 milyon 062 bin 500 liraya ihale edildi. DSİ Genel Mudürluğü'nün açıklaması şöyle: "Urfa'nın Bozova ilçesine 37 km. uzaklıkta Fırat nehri uzerinde inşa edilecek olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaat işleri ihalesi En büyük ihaleyi en düşük fiyatı veren kazandı Atatürk Barajı'nı "Palet, EnerjiSu" grubu yupacak Seri, Yabancı sermaye gelirse neden gelir? Yabancı firmaların Türkiye'ye ilgisi eskiye oranla artıyor. Buna rağmen yabancılar hâlâ güvence arayışı içinde. OSMAxN ULAGAY Yabancı bankacı ve işadamlannın Türkiye'ye giderek artan bir ilgi gösterdikleri ortada. Geçen yıldan beri Türkiye'de düzenlenen uluslararası forumların sayısı artarken Türkiye'de yatırım olanaklarıru araştıran yabancı işadamı sayısı da artıyor. özellikle yabancı yatınm sermayesi için önemli olan unsurlar açısından Türkiye'nin son üç yüdaki performansı olumlu, en azından "umut verici" görünüyor. Yabancılar Türkiye'ye baktıklannda hatırı sayılır bir iç pazar potansiyeli olan, işçisendika sorunlan olmayan, Ortadoğu ulkeleriyle yakınlaşan, ekonomik ve politik istikrara kavuşmuş, dış borçlannı tıkır tıkır ödeyen, ihracatım artıran, yabancı sermayeye daha anlayışL davranacağını her fırsatta yineleyen bir ülke görüyorlar. Buna karşıhk bugüne dek Türkiye'ye gelen yabancı yatınm sermayesi henüz "devede knlak" mertebesinde. Bu yılın ilk yansında net yabancı sermaye girişi 36 milyon dolarda kalmış, buna karşıhk yabancı sermayenin Türkiye'den kâr transferi aynı dönemde 51 milyon doları bulmuş. "Yabancı sermaye gelecek mi?" sorusuna verilecek cevabın anahtariarından biri de belki bu rakamda yatıyor. Yabana sermaye (1) İstikrarlı bir ekonomide kendisine sağlanan kolaylıklan yeterli bulursa, (2) tşlemlerini hızlı yürütebilirse, (3) Politik istikrann sürecegine güven duyarsa ve belki bunlardan hepsinden önemlisi (4) Kâr transferinde hernangi bir sorunla karşdaşmazsa, pazar potansiyelini de yeterli gördüğü bir ülkeye gidebilir. Bu açıdan kâr transferi rakanunın büyümesi özendirici bir etki yaparken konvertibilite yönünden atılan adımlar da yabancı yatınmcıyı özendirebilir. Türkiye Forumu nedeniyle Türk yetkililerinin yaptıklan konuşmalar diğer konularda da yabancı sermayeye aradığı güvenceyi vermeyi amaçlıyor. Seçimlerden sonra ekonomik politikanın değişmeyeceği, politik istik(Arkası Sa. 7, Sü. 7'dt) DM üyeleri yaşam boyu dokunuhnazlık istiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MGK ile Danışma Meclisi üyelerine yaşam boyu dokunulmazlık hakkı verilınesini öngören yasa önerisi dün DM gundemine girdi. Ancak, birinci sıraya alınması kabul edilmeyince dün görüşülemedi. Önceki gün Mali îşler Komisyonu'na gelen ve aynı gün görüşülerek sonuçlandınlan yasa önerisinin genel kurulun dünkü birleşiminde görüşulmesi için komisyon başkanı Hilmi Sabuncu başkanlığa bir tezkere verdi. Tezkerede yasa önerisinin dün basılarak üyelere dağıtıldığı belirtilerek, önennin gelen kâğıtlardan gündeme alınması ve ayrıca 'Jncelik ve ivedilikle genel kurulda görüşulmesi istendi. DM'nin dunku birleşiminde yasa önerisinin gündeme alınması oylanarak kabul edildi. Vehbi Muhlis Dabakoğlu ve 10 arkadaşının yasa önerisi ile Kurucu Meclıs'in DM ve MGK kanadına mensup üyelerin TBMM üyelerine sağlanan tüm haklardan yararlandırılmalarını öngorüyor. Komisyon, önceki gün bir değişiklik yaparak Kurucu Meclis üyelerine yaşam boyu dokunulmazlık hakkı tanınmasını öngören bir hüküm eklemişti. sonuçlanmıştır. 26.8.1983 tarihinde teklifieri alınan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaat işlerine ait ihale ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve 15.3.1983 gün ve 83/6168 sayılı Bakanlar Kurulu karan geregince bu ihaleye katılması uygun gorülen, Palet İnşaat ve Ticaret Ijmiled Şirketi, Seri tnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, EnerjiSu tnşaat Limited Şirketi, firmalanndan oluşan firma grubuna, teklifîn şartname esaslanna göre düzeltilmiş genel toplamı olan, 102.842.062.500r lira bedel ile ihale edilmesi kararlaştırılmıştır. Sözleşme tasansı ve ekleri 1050 sayılı yasa gerefince Maliye Bakanhğı'na vize edilmek üzere gönderilecektir. Sözleşme tasansının vize edilmesinden sonra sözleşme, DSt Genel Miidür SIRA SIRA TEZGÂHLAR Herekeli genç kızlar saalte 1000 düğüm atıyoriar ve karşüıgında ellerine 100130 lira geçiyor. lüğü ile müteahhit arasında imzalanacak, Sayıştay Başkanlıgınca tescil edildikten sonra yürürlüğe girecek >e müteahhit fiilen işe başlayacaktır. Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaatı tamamlandığında, 48.7 milyar metreküp su depolanacak, her biri 300 Mw sekiz üniteli santralında yılda 8.8 milyar kwh enerji üretilecek ve 1 milyon düğümden meydana gelen 1 metrekare toplam 8.700.000 dönüm arazi ipek Hereke halısı için 1 yıl göz nuru dökülüyor sulanacaktır." 26 ağustosta açılan teklif mekdığını belirten halıcılar sözlenni KADİR CAN tuplarında Doğuş 108 milyar, şöyle sürdurüyor : "Her yıl onYaşlısıyla genciyle onbinlerce binlerce metrekare ipek Hereke Güntekin Güriş Yüksel grukadının, genç kızın aylarca uğ halısı yurt dışına ihraç edilmekbu 104 milyar, Garanti An raşıp el emeğı göz nuru dökerek te ve karşüıgında milyarlarca liNafiz Yürekli grubu 124 milyar, dokuyup bir sanat eseri olarak (Arkası Sa. 7, Sü. 4'de) Palet Seri tnşaat Enerji Su ortaya çıkardıkları ipek Hereke 102 milyar, Bechtel • ENKA gruhalıları ihraç edildikleri ülkeler(Arkası Sa. 7, Su. Tde) de kapış kapış satıhyor ve ulkemize de önemli miktarda döviz getiriyor. İhraç ettiğimiz ülkelerde büyük ilgi gören ipek halıcılığımızın yurt içinde ilgisizlik ve ihmal nedeniyle en zor yıllarını yaşamakta olduğu öne süruluyor. Haberi 7. Sayfada Devletten ilgi gormediklerini ve 24 Ocak kararlarını sayunan iki partinin iş çevrelerince ihmal edildiklerini one süren hah Amerikalılar desteklendiğı anlaşılıyor. İş çevrelerinin, kendüerine "sağ", yapımcılan orgütlenemedikleri LübnanMa hava "muhafazakâr" ya da "milliyetçi" gibi etiketler yapıştıran için aracıların ve ihracatçıların partileri desteklemeleri doğaldır. fiyatlarla istedikleri gibi oynasaldırısına dıklarını böylece her geçen gün Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Turgut Özal, bigirişebilir daha çok zarar etmeye basladıklındıği gibi MESS Başkanlığı'nda bulunmuş; ayrıca Sabancı larını söylüyorlar. Başta Hereke Holding'in Genel Koordınatörlüğünü yapmıştır. Milliyetçi Haberi 12. Sayfada ve çevresi olmak uzere Bursa, Demokrası Partisi Genel Başkanı Sayın Turgut Sunalp, son Tokat, Uşak, Konya, Akşehir ve Papa. Türklerin günlerde Doğuş Grubu tarafından satın alınan Koç Grubu'Fatsa gibi birçok il, ilçe ve köynun elındeki Garanti Bankası'nda Yönetim Kurulu üyeliğınViyana kuşatnıasına lerdeki evlerde elle dokunan ipek de bulunmuştur. Anavatan Partisi'nin veto edilen kurucuHereke halılarının yurt içinde çattı larından Erol Aksoy da aynı bankanın Genel MüdürlüğüALICI BEKLİYOR Koltuğunun altına almış hahsını aİKi bekli bazı varlıkh aileierle, kolleksiyonculann dışında alıcı bulmaHaberi 3. Sayfada yor. Ya kansı, ya kızı 1 yıl göz nuru dökmüş. (Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) Türkiye'nin reklamcısı yabancılara öğüt verdi Ekonomi Servisi Turkiye Forumu'nda hükümet yetkililerimiz ve işadamlarımız yabancılara, Türkiye'de siyasal istikrann korunacağı ve ekonomik politikanın değişmeyeceği konusunda güvence vermeye çalışırken, bir yabancı konuşmacı da hangi tip firmaların gelişmekte olan ülkelerde yapacaklan yatırımlarda başanya ulaşacaİcları konusunda ilginç bir konuşma yaptı. Türkiye'ye de dıştan sağİayacağı krediler konusunda damşmanlık yapan tarunmış Amerikan Müşavirlik Firması Lazard Freres'in yoneticilerinden Frank Zarb'a göre, ancak aşağıda sıralanan özelliklere sahip fırmalar, (Arkası Sa. 11., Sü. 6'da) Yapması bir dert, satması bin dert İpek Hereke halısının metrekaresi 500 binden 200 bine diustü Haig: Türkiye çok güçlü durumda UGUR MUMCU GOZLEM Ticaret ve Siyaset... Mobilyu kaçakçılığı rekoru: 5 mihur tstanbul Haber Servisi îstanbul'da son yıllann en büyük kaçakçılık olaylarından biri ortaya çıkarıldı. Nişantaşı'ndaki bir mobilya mağazasında değeri 5 milyar lirayı aşan kaçak antika mobilya ve ev eşyası ele geçirildi. Büyük kaçakçılık, Istanbul Gumrük Muhafaza Başmüdurlüğü Kaçakçılık Istihbarat ve Takip Müdürlüğü ekiplerinin Nişantaşı Valikonağı Caddesi 50 (Arkası Sa. 7, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog