Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

KAVRAM. DERSANEŞI Laletı Ordu Cad 202/3 528 64 37 • 522 75 74 Lise sonlar 24 Eylül Beklemeliler 26 Eylül Akşam 3 Ekim Cu m h u r iyet 60. Yıl Savı: 21209 Kurucusu: Yunus Nadi 40 TL. 13 Eylül 1983 Salı (Ö.S.SÖ.Y.S)'V KURSLARINA DEVAM ETME BeşıktaşISTAN Tel: 160 25 30 16l Türkiye'nin ekonomik politikası değişmeyecek Uluslararası iş çevrelerinin nabzını tutan İnstitutional Investor dergisiyle Türkiye Odalar Birliği ve Bankalar Birliği tarafından düzenlenen toplantıda 400yerli ve yabancı işadamı Türk ekonomisini değerlendiriyor. Seçime 2 ay kala Kafaoğlu yabancılara güvence verdi: Sabancı ek zammı destekliyor: Ücretliler perişan ŞÜKRAN KETENCİ İşadamı Sakıp Sabancı, ücretlilerin bugun işlerini sağlıklı sürdüremeyecek kadar kotü koşullar içinde bulunmaları gerçeği karşısmda, enflasyonun altında bir ücret artışı değil, enflasyonun bir miktar ustünde bir ucret artışının savunulması gerektiğini söyledi. Ücretlilerin gelirlerinde enflasyon artışına göre yeniden ayarlama yapılmasına ilişkin öneriler uzerinde göruşune başvurduğumuz ünlü işadamı, ancak, yaşam koşullannın iyi olması halinde ülke kalkınmasında çalışanlardan özveri, biraz daha kemer sıkmanın istenebıleceğini belirtti, goruşlerinı şoyle özetledr "45 railyon Türk insanının daha iyi yaşama koşullan mücadelesi vermesi normaldir ve hakkıdır. Daha iyi yaşama koşullan mucadelesinde, yetkili olan herkesin mücadele verenkre yardımcı olması gerekir. 45 milyonun önemli bir dilimini ücretliler teşkil ediyor. Bugun ücretlilerin zor yaşama koşullan altında inim (Arkası Sa. 11., Su. 7'de) 12 Eylül'ün 4. C gibi konuşmasını îngilizce yapan Yazar, Turk sanayi firmalannın en önemli sorununun sermaye yetersizliği olduğunu belirterek, Sheraton'dakı foruma katılan yaklaşık 400 kadar yerli ve yabancı yabancı sermayenin bu yetersizişadamı, bankacı, maliyeci ve devlet yetkililerinden bazıları şunlar: liği gidermede önemli bir unsur Türk yetkililer: olabileceğini söyledi. Yazar Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Devlet Bakanı Sermet Re Turkiye'nin büyük bir pazara fîk Pasırt, Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, DPT Müsteşarı sahip olmasının ve Ortadoğu pazarlarına yakınlığının yabancı Yıldırım Akliirk, Etibank Genel Mudüru Muammer öcal, Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, TÜSİAD Başkanı Alt Koçman, Ec sermaye için çekiciliğini artırdıTürk tarafı "Turkiye'nin yağını belirtti. bancı sermaye için çekiciliği zacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Eczacıbaşı, TransHazine Genel Sekreteri Tevfık türk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Süren, ENKA Holding ni" vurgulamaya özen göste Yönetim Kurulu Başkanı Şarık Tara. Altınok da, Turkiye'nin yabanrirken, yabancılar, trancı sermayeyi cekecek bir iç pazaIrak savaşının Türk ekono Türkiye'de görevli yabancılar: ra ve işgücu potansiyeline sahip Magnesit A.Ş.'nın yetkililerinden Dr. Hermann Gareis, Shell Di olduğunu vurgulayarak, tasaıruf misine etkileriyle ilgileniyor. açığını kapatma konusunda yaOdalar Birliği Başkam Meh rektöru Mark Moody Stewarı. bancı sermayenin önemli rol oymet Yazar ise "enflasyon ve Yabancı yetkililer: ihracat konusunda kaygı ABD eski Dışişleri Bakanı Alexander Haig, Hilton International Ge nayabileceğini belirtti. Konuşmasında Merkez Banduyduklarını" söyledi. nel Müdürü Curt Strand, Club Mediterranee yöneticisi Gılles de Vilkası'nın kamuya sağladığı desteğin giderek azaldığını anlatan Ekonomi Servisi İnstituti morin, OECD Türkiye Konsorsiyumu Başkanı WolfGeberth, Dunya Merkez Bankası Başkanı Osman onal Investor dergisiyle Türkiye Bankası IFC Bolumu Başkanı Roger Chaufournier, Lazard Freres Şıklar, daha sonra ihracat kreOdalar Birliği ve Türkiye Banka petrol firması başkan yardımcısı Rex Pingle. dileri uzerinde durdu. Şıklar lar Birliği tarafından ortaklaşa Yabancı kuruluşlar: "1983 temmuzunda 136 milyar düzenlenen Türkiye Forumu'Bank ofAmerıca, Bankers Trust, Banque de Paris, Barclays Bank, lirayı aşan ihracat kredilerinin nun açış konuşmasını yapan MaBoeing, Cha&e Manhattan Bank, Credit Suisse, DaimlerBenz, De talebi karşılamaktan uzak olduliye Bakanı Adnan Başer KafaHavilland (havacılık), Dow Chemical, Fırst National Bank, Gene ğunu, ancak antienflasyonist oğlu, "Türkiye son vıllarda baral Dynamics (havacılık), General Food (gıda), General Motors, Ho politika ve IMF limitlerinin ihnyla u>guladığı ekonomi polıday Inns (otelcilik), trving Trust (bankacılık), Lockheed (havacıracat kredilerinin daha fazla gentikasını sürdurmeye devam edehk), MAN, Marubeni, McDonnell Douglas (havacılık), Mitsubisnişlemesine imkân vermedigini" cektir. Dtşa döniik yaklaşım ve hi, Mobil, Morgan Trust (bankacılık), NCRNorthrop,/?C4, Rey söyledi. Şıklar buna karşılık presıkı para politikası sürdürülecek, nolds (tütün), Rolls Royce, Sears, 3M, Unilever, Uniroyal, Volvo, fınansman kredisi kullanacak ihdevletin ekonomiye müdahalesi Westınghouse. racatçıya yeni imkâniar getirildiazaltılarak piyasa ekonomisinin ğini ve bu imkânlardan yararlaagırlık kazanması için gerekennılması gerektiğini belirtti. ler yapılacaktır," dedi. kilediğini vurguladı. Kafaoğlu zar 1980'den sonra ekonomide Turkiye'nin 1983 sonrasında400 kadar yerli ve yabancı işa konuşmasının sonunda, "Tur olumlu gelişmeler gözlendiğini, darmna hitaben Kafaoğlu, dünki>e yabancı sermaye için büyıik ancak özel sermaye yatırunlann ki dış kaynak gereksinmesinin bir değerlendirmesini yapan ya ticaretindeki olumsuz koşulimkâniar vaat eden bir ülkedir," daki gecikmeyle 1983 yıhnda Merkez Bankası Başkan Yarların ve özellikle AET ülkeleridedi. enflasyon ve ihracat cephesinde dımcısı Yavuz Canevi ise belli ne uygulanan korumacı polıtikatkinci konuşmay yapan Oda gözlenen gelişmelerin kaygı veların Turkiye'yi de olumsuz etlar Birliği Başkanı Mehmet Ya rici olduğunu söyledi. Kafaoğlu (Arkası Sa. 11., Sü. 8'de) Türk ekonomisini kimler tartışıyor? umhurbaşkanı Kenan Evren 12 Eylül Harekâtı '»ı/ı 3. yıldönümü nedeniyle dün radyo ve TV'de bir konusma yaparak 12 EylüVden bu yana gerçekleştirilenleri anlattı. Evren, 6 kastm seçimleriyle askeri idarenin görevini tamamlamış olacağını söyledi. 12 EylüVün 3. yıldönümü nedeniyle siyasi parti liderleri de birer mesaj yaymladı. Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkam Turgut Sunalp, ' '12 Eylül Harekâtı 'nın amacı sadece terörü önlemek değil, zaafa uğramıs devleti Atatürk ilkeleri doğrultusunda onarmaktır" dedi. Sunalp 12 EylüVün tarihin yeni bir dönemini başlattığını söyledi. Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, "Silahh Kuvvetlerimizin millete verdiği asker sözünun birer birer yerine getirildiğini görmenin verdiği güvenle demokrasiye geçişin son safhasının da tamamlanacağına inanıyorum " biçiminde konuştu. Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp, ordunun tarihi görevini başardığını belirttikten sonra, "12 EylüVün üçüncü yıldönumünde seçime gitmeyi, Turk ordusunun demokrasiye bağlıüğmın bir niteliği olarak değeriendirîyoruz" dedi. Evren: En yumuşak askeri idare bizde ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 12 Eylül Harekâtı'nın uçuncu yıldönümü nedeniyle dun radyo ve TV'den yaptığı konuşmada, "Dıinyanın hiçbir iilkesinde bizdeki gibi yumuşak bir askeri idarenin sürdurüldiığıi görulmemiştir" dedi. Evren, 6 kasımda yapılacak seçimlerle demokratik parlamenter sisteme geçileceğini ve uç seneden beri surdurülen askeri idare şekline son verileceğinı belirterek, "Bugünkü Türkiye, ne yapılması gerektiğine dair kendisi karar verebilen, demokrasiye inanmış, bu konuda başkalarının akıl hocalıgına ihtiyacı olmayan özgur ve bagımsız bir Turkiye'dir" biçiminde konuştu. Evren, "Bir zamanlar tam bagımsız Türkiye sloganlarını dillerinden düşurmeyenlerle, bu sloganı atanları vatan hainligi ile damgalayanlann dış ulkelerden hedef umar duruma duştuklerini" anlattı. CumhurHenüz basarılamayan konulann, işsizliğin önlenmesi, rüşvet, bürokrasinin azaltılması ve trafik gibi sorunlar olduğunu bildiren Evren, bu sorunların ustesinden de yakında gelineceğini söyledi. Evren, yurttaşlara bugüne değin "askeri idarenin geregi olan sert ve katı tutum" içerisinde bulunmamaya büyuk özen gösterdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle surdürdü: "6 kasım 1983 gunü yapılacak milletvekili $eçimi ile demokratik parlamenter sisteme geçilecek ve böylece 3 seneden beri surdurülen askeri idare şekline son verilecektir. Gerçi 3 senedir sürdürdüğümuz idare şeklinin, adı askeri idaredir. Fakat bugüne kadar uygulamalanmızda vatandaşlarımıza bir askeri idarenin geregi olan sert ve katı tutum içerisinde bulunmamaya buyuk bir özen gösterdik. Şunu rahatlıkla sovleyebilirim ki, 6 yaşındaki çocuklar okulların kapısında kaldı tlkokullardaki kayıtlarda öncelik 1977 doğumlulara tanındı. Yer kalırsa 1978 doğumlular 26 Eylül'den itibaren alınacak. İstanbul Haber Servisi İikokul kayıtları, dun tum yurtta başladı. Istanbul'da 6 yaş grııbu çocukların kayıtları 26 eylul pazartesiye kaldı. Tüm okullarda oncelik 1977 doğumlulara verilecek. Milli Eğitim yetkılileri "Hakszlık var diye şikâyeti olan bize gelsin" dıyorlar. İstanbul'dakı okul kapılarında dun sabahın erken saatlerinde hiçbir öğrenci ve \elisi gorulmezken, oğlene doğru uzun kuyruklar oluştu. 6 yaş çocukları ile velilerı kuyrukta boşu boşuna beklemiş oldular. Çocukların adları not alındıktan sonra kayıt yaptıramadan elleri boş dön(Arkası Sa. 11., Sü. 5'de) "6 kasım seçimiyle 3 seneden beri surdurülen askeri idare şekline son verilecektir" "Sözde demokrasi havariliği maskesi altında akla haynle gelmeyen oyunlar tezgâhlanıyor" Milliyet yazarı ve Yazıişleri Müdürünün yargılanmasına başlandı Metin Toker için perşembe günü karar verilecek Toker, Askerî Mahkemedeki sorgusunda, "Bir yanlış anlamadan ötürü yargılandıklannı" söyledi, "Milliyet Gazetesi yazar ve yöneticileri 12 Eylül Harekâtı'nın bilinçli ve yapıcı, en etkili ve samimi desteği olmuşlardır" dedi. îstanbul Haber Servisi Milliyet gazetesi yazarı Metin Toker 'e gazetenin sorumlu yazı işleri •ıüdüru Doğan Heper'in, 14 ağustos 1983 gunlu Milliyet'te çıkan "Uygulanırsa Mutlaka Mutsuz Sonla Bitecek Senarjo" başlıklı yazıdan ötüru yargılanmalarına dun başlandı. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'ndeki duruşmada, Toker, "goruşlerinden degil, tamamıyla teknik bir meseleden", "bir yanlış anlamadan" öturü yargılandıklarını belirtti. Milliyet gazetesinin yönetici ve yazarlarının "12 Eylül 1980'den itibaren bu harekâtın bilinçli ve yapıcı, en etkili ve samimi desteği oldnklanm" söyledi. Toker ve Heper hakkında Askeri Mahkeme perşembe günü huküm verecek. Askeri Mahkeme'deki duruşmada iddianame okundu, Toker ve Heper'in sorgulan yapıldı, savunmaları alındı. 1402 sayılı yasanın 16/1. maddesine göre, 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen Metin Toker, iddia edildiği gibi, MGK'nın herhangi bir icraatını eleştirmesinin söz konusu olmadığını, "meselenin bir yanlış anlamadan ibaret" bulunduğunu söyledi. Bu nedenle, sorunlannı (Arkası Sa. 11., Sü. 2'dej Evren'le görüşen Haig IstanbuTda BERAAT tSTEDt Milüyet ymzan Metin Toker, MGK'nın gerçekleşmiş bir kraaünı eleştinnediğini, bir yanlış anlamadan oturu mahkeme ÖBüne getiritdiğinJ söykyerek beraatini istedi... ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ABD eski Dışişleri Bakanı Alexander Haig dun Ankara'daki temaslannı tamamlayarak Istanbul'a geçtı. Haig dunku temasiarına Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakan vekili Ümit Haluk Bayulken'ı ziyaret ederek başladı.Yaklaşık yarım saat suren göruşmeden sonra Haig, Çankaya Köşku'ne giderek Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından kabul edildi. Kabulde Bayulken de bulundu. Bir saati aşkın gorüşmeden sonra gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Haig, "Evren eski arkadaşımdır. Her konuda gorüştük. Dunya meselelerini konuştuk" dedi. Haig, ABD Buyukelçıliği konutuna giderek Büyukelçi Robert Strausz Hupe ıle kısa bir goruşme yaptıktan sonra Büyukelçi ile birlikte Atai turk Orman Çiftliği'ndeki Çiftlik Lokantasfna gittı. Burada (Arkası 6. Sayfada) başkanı, "Dıştan medet umanlann veya bazı dış kuruluşların bizi teşkilâttan çıkaracağından endişe edenlerin ileride yanlış düşunduklerini anlayacaklarını ümit ediyorum" dedi. Bu konuşmayı 12 Eylul'un yıldonumünü "kutlamak amacıyla" yapmadığını ifade eden Evren, "Boyle bir düşunceden yana olmadıgımızı ve 12 Eylul'un bayram olarak kutlanmasını doğru bulmadığımızı, bunun doğru mu, yanlış mı olduğu hususunu, en buyuk hakem olan tarihe bıraktığımızı daha ilk gunlerde ifade etmişlim" göruşunu savundu. 12 Eylül 1980 günü radyo ve televizyondan yaptığı konuşmanın bir özetine yer veren Evren, 12 Eylul sonrası gerçekleştirilenleri özetle şöyle açıkladı: "12 Eylül'den sonra bir hafta içinde hukümet kurulmuş, arkasından anarşi ve terörii önleyecek kanunlar çıkanlmış, anarşinin üzerine cesaretle gidilmiş, seneler ve senelerce çıkanlamamış mali kanunlar ele alınarak, kısa zamanda yurüriüğe dünyanın hiçbir ulkesinde bizdeki gibi yumuşak bir askeri idarenin sürdürüldugu görulmemiştir. Bugun dış ulkelerden Türkhe'ye gelen birçok kişiler, Türkiye'de askeri idarenin mevcut olduğunun farkında bile olmamaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, birçok vatandaşlanmızdan tekrar demokratik sisteme daha bir müddet dönulmemesi hakkında mektuplar alıyor ve şifahi müracaatlanna muhatap oluyoruz. Diger taraftan da evvelce oynadıklan sinsice ve haince oyunları istedikleri gibi tezgâhlayamamanın üzüntusunu çekenler, menfaat kapıları kapananlar, çeşitli kaçakçılık olaylannı evvelce rahatlıkia yurüten ve bugun bunları yapamayan mafla gruplan, çeteler, ideolojik eylemlerini surdüremeyen malum çevreler, bu ideolojik eylem elemanlarına akıl hocalığı yapanlar, demokratik sistemin gerçekleşmesinden sonra tekrar o düzenin geriye getirilmesi için sozde demokrasi havariliği maskesi altında akla hayale gelmeyen oyunlar tezgâhlamaktaduiar. Bu oyunlan zaman zaman yap Lübnan taııı bir kördüğüm oldu Dürzi milislerle Hıristiyan Falanjistler ve Lübnan ordusu arasındaki çatışma sürüyor. Çatişmalann içine giren Amerikan askerlerinden sonra, İngiliz uçaklan da Beyrut üstünde uçmaya başladı. İsrail ise "FKÖ Dürzilere katılırsa, biz de harekâta gireriz" diyor. Suudi Arabistan Dürzi lider Cumblat ve Cumhurbaşkanı Cemayel'e banş planı verdi. Dış Haberler Servisi Lübnan'da dürzilerle Hıristiyan Falanjistler arasındaki çarpışmalar tsrail'in çekildiği Evveli Irmağı yakınlanna dek yayılırken, Dürzi lider Velid Cumblat, "yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir hükiımet, yeni bir Başbakan" ve "Amerikan Deniz Piyadelerinin çekilmesi" çağrısında bulundu. Gelişmeler böylece içinden çıkılması daha da zor hale geldi. Çarpışmaların şiddetlenmesi üzerine 2 bin Amerikan deniz piyadesi daha 3 savaş gemisiyle Beyrut açıklanna geldi. Yeni ABD birliklerinin yakında Beyrut'a çıkması bekleniyor. Suudi Arabistan adına arabu(Arkası Sa. 11., Sü. 6'da) Kim kimi destekliyor' ABD FRANSA Washıngton, Beyrut 'ta görev ya Çok Uluslu Kuvvet'te 2000 kişilik birlik barmdırıyor. Savunma pan 5350 kişilik Çok Uluslu Kuvvet içinde 1200 Deniz Piya Bakanı Charles Hernu, Dürzi desi ile Emin Cemayel hukümetini mevzilerini bombardıman etme destekliyor. Lübnan Ordusu'nu tehdidinde bulundu. Süpereteneğıtiyor. Dürzilerin ve Şiîlerin dard uçaklan Şufbölgesi uzerintepkileri karşısmda Cemayel'e de uçtu. Desteği ABD kadar açık gitç vermek için çatışmalara ka bıçimde olmasa bıle Emin Cerıştı. Önce Şiilerın daha sonra mayel'e dönuk. Dürzilerin saldmlanna uğrayınSURİYE ca Çevık Kuvvet Komutanlığı 'na bağlı 1900 Deniz Piyadesini daha her an Lubnan'a çıkmak Emin Cemavel rejımmi Israıl guüzere sevkettı. Eisenhov/er dumunde ve gaynmeşru ılân uçak gemisi Lübnan açıklannda. ederek A rap Birliği 'nden bıle çıkarılmasını isteyen Şam rejimı açık biçimde Dürzi mılisleri destekliyor. Coğrafi bağlantı nedeÎNGİLTERE niyle Dürzilere sureklı yardım Çok Uluslu Kuvvet'e sonradan akııabiliyor. Bazen Beyrut çev97 kişilik bir birlıkte katılan İn resıne yöneltilen ağır topçu bomgiltere, ABD ıle ortak hareket bardımamna Dürzilerin yanında edıyor. Kuvvetlerinı artırması katıldığı one suruluyor. bekleniyor. tngılız savaş uçaklan da Beyrut uzerinden uçarak FKÖ Emin Cemayel tehinde guç gö'sterısinde bulundu. Fılıstın Kurıuluş Orgutu 'nun ikı numarası ve fıilı Başkomutanı Abu Cihad geçtığimiz hafıa FiİTALYA hstin gerillalartnm Durzi mılıs2050 askerle Çok Uluslu Kuv leryanında çatışmalarakatılacavet 'te yer alan Italya çatışmala ğını açıkladı. FKÖ ıle Durzı orra karışmak ve yan tutmak ıste gütu İlerıcı Sosyalist Parti gerek 197576 yıllarındaki Lübnan Iç mez bir göruntu içinde. Ancak, Çok Uluslu Kuvvet'te asker bu Savaşı 'nda ve gerek sonrasında muttefik idiler. lunduran diğer ulkelere koşut davranması bekleniyor. (Arkası Sa. 11., Su. 7'de) "Birçok vatandaş demokrasiye bir müddet daha dönulmemesi için mektup ynzıyor" 'Bugün Turkiye'nin demokrasi konusunda başkalarının akıl hocalıgına ihtiyacı yok" GOZLEM UGUR MUMCU Basınımızı günlerdir ılgılendıren konu, siyasal partı genel başkanlarının katılacakları açıkoturumdur. Önce, üç sayın genel başkandan birinın açıkoturuma katılıp katılmayacağı bellı olmadı. TRT Genel Mudüru, genel başkanlarla tek tek görüştükten sonra böyle bir açıkoturumun yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Demek ki, önümuzdekı ekım ayında üç sayın genel başkanı ekranda izleme olanağı bulacağız. Ne mutlu bızlere! TRT, açıkoturum için ıki yol izler. Yollardan bıri, açıkoturumun banda kaydedılmesı, ıkincisi de oturumun canlı (Arkası Sa. 11., Sü. 7'de) "İdeolojik" suçlular özel cezaevine konaeak ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Bakanlar Kurulu, "Ceza İnfaz Kurumları ile Te\kifhanelerinin yonetimine ve Ceza İnfazına İlişkin Tuzük"tekı değışiklikleri kabul etti. Resmi Gazete'de dun yayınlanan değişikliklere gore, "Kamu düzenini sarsmak. hur demokratik rejimi ve devletin ulkesi ve milletiyle butünlüğünu bozmak amacıyla ve ideolojik nedenlerle işlenen suçlardan" hukumlu olanlar, "özel iyileştirme ve egitim çalışmsla(Arkası 6. Sayfada) Canlı Yayın... konmuş ve bir sene sonunda da DM oluşlurularak geçiş döneminde yaşama faaliyetlerinin bu meclis tarafından yurutülmesi sağlanmıştır. Ülkede iç banş ve kanun hakimiyeti sağlanarak, anarşik olavlar en az seviyeye düşuriılmuş ve 31 mart 1983 tarihi itibarıyle 7 bin 200 kişi çeşitli cezalara çarptınlmıştır. Yaklaşık üç yıllık süre içerisinde 585 kanun çıkanlarak yürürluğe konulmuştur. Enflasyonla yapılan etkili mücadele sonucu yüzde 100'e varan enflasyon oranı yüzde 25, yüzde 30 dolayına duşürulraüştür. Haikımızın cehaletten kurtanlması için okumayazma seferberligi ve en ufak köylere vanncaya kadar okul yapma girişimleri sonucunda okumayazma oranı yüzde 76 civarına ulaştınlmıştır. Polis teşkilâtına çekidüzen verilerek halkın bu teşkilâta olan guveni ve saygınlığı yeniden tesis edilmiştir. Kamu görevlilerinin politikadan mumkun olduğu nisbette anndmlması için gerekli ledbirler alınırken, silahh kuvvetlerimizin politika dışında tululmasına büyuk özen gösterilmiştir." tığımız muhtelif konuşmalarımda siz sevgili vatandaşlarıma izah etmeye çalıştım. Ancak şunu ifade edeyim ki, ne gibi oyunlann oynanmak istendiğini ve bu oyunlarda muvaffak olmalan için ne gibi girişimlerde bulunduklannı gayet iyi bildigimizden dolayıdır ki, biz de lüzumlu tedbirieri alıyor ve onlann oynadıklan bu oyunlarda muvaffak olmamaları ve Türk milletinin tekrar aynı korkunç durumlarla bir daha karşılaşmaması için alınması gerekli her türlu tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu konuda rahat. huzur ve istikrar isteyen sağduyu sahibi bütün vatandaşlanmıza da önemli görev ler düşmektedir. Sizlere çeşitli yollardan tesir ederek çok masumane bir eda île 12 Eylül'den evvel kendilerinin de memleketin o felaketli durumundan kurtanlması için buyuk çaba sarfettiklerini, bunun için de her turlü tedbiri aldıklannı, fakat uygulayıcıların bunlan uygulamadıklarını, o zamanki sıkıyonetim komutanlannın ve güvenlik kuvvetleri(Arkası Sa. 7, Sü. 6'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog