Bugünden 1930'a 5,378,503 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhunyet 10 SPOR 14 MAYIS 1983 Boksörlerimiz 2 bronzlayetindi 48 kiloda Genç, 81'de Çiftci yenilerek Avrupa 3.sü oldular Bulgaristan'ın Varna kentinde 5 günden beri sü. ren Avrupa Boks Şampiyonası'nda dün ringe final için çıkan iki boksörümüz İtalyan ve Polonyalı rakipleri önünde biç bir varlık gösteremediler. VARNA (Cumhurlyet) AT rupa Şampiyonasında 48 kiloda Mustafa Genç ile 61 kiloda Eyüp Çiltci bronz madalya ka zandılar. Bulgaristan'iB Varna kentin de beş günden beri sürmekte olan Avrupa Boks şampiyona sında dün gündüz seansında ringe çıkan boksörümüz Musta fa Genç îtalyan rakibi Salvato re karşısmda pek varlık göste remedi. Maçın daha ilk dakika lanndan itibaren üstünlüğü rakibine kaptıran Mustafa Genç birincl raundun sonlarına doğru İtalyan rakibine saldırma ya başladı. Sürekli kombine de nemelerine girişen boksörümü zün hızını gong kesti. Ikinci raundun başlannda da bu hızuu sürdüren Genç, çok kıvrak bir yapıya sahip o lan rakibine pek de yumruk atamaymca yorulmaya başladı. Gardı yan yanya inen Mustafa Genç, daha sonraki dakika larda italyan Salvatore'nin yumruklanna kolay bir hedef oldu. Üçünctt raundda da üstünlü ğünü sürdüren îtalyan boksör fcarşuasmayı 50 sayıyla kaeandı. Genç bu sonuçla kllo sunda üçüncU olarak bronz ma dalya kazandi. Gece seansında İse altın ma dalya umudumuz 81 kilodakl Eyüp Çiftci, Polonyah Dünya ve OUmpiyat ikincisi Pawel Skrezecz ile karşı karşıya gel di. Boksörümüz Çiftci karşılaş manın ilk raundunda güçlü ra kibi karşısında başabaş bir mü cadele örneği gösterdi. Ancak ikinci raundda uzun kolları ile sürekli Eyüp Çiîtçi'ye zoriu an lar yaşatmaya başlayan Polonyalı boksör bu raundun sonla nna doğru da boksörümüz ıki kez yere düşürerek saydırdı. Polonyalı boksör bununla da kalmayarak Eyüp Çifçti'nin sağ gözünün altını yardı. Dok tor boksörümüz için «devam edebilir» dedikten sonra üçüncü raund başladı. Boksörümüz bu raundda biraz toparlanır gl bi oldu. Ancak Dünya ve Olim (Arkası 11. Sayfada) Sporda Diyalog SüMER MİUİ Takımlar projesl göstermellktls Bugünkü konuğumuz Özkan Sümer Genç MiUi Futbol Takımımız İtalya île 11 berabere Finallerin ilh gününde başa nlı bir futbol ortaya koyan gençlerimizin golünü 60. dakikada Rauf attı. İtalya bu gole 80. dakikada Mancini ile karşıhh verdi. LONDRA (Cumhuriyet) Avrupa Gençler Futbol Şampiyonası dün Ingiltere'de 16 takımın kaUlımı ile başladı. Dört grup Uzerinden yapılan maçla. rm ilk gününde Ulusal genç futbol takımımız italya ile 11 berabere kaldı. Trabzonspor gerceğinde alt yapı olayı vardır Abdülkadir YÜCELMAN Bugünkü konuğumua Galatasaray Tek. nik DirektörU özkan Sümer. Sayuı Sıimer sizin fuibolda alt yapı mtthendisi olduğunuzu biliyoruz. ilk temel taşlannı da Trabzon'da attınız. Blze çalışmalannızı, futbolda alt yapının önemini ve bunu organize eden biı kişi olarak yaıarlarını anlatabilir misiniz? Trabzon'da antrenörlüge başladığım ZBman bölge faaliyetlerinüe büyük bir boşluk varöı. önce amatör futbola canlılık getirmek, gençlere yeni bir ruh kazandırmak ge rekiyordu. îşte bundan başladım. Bütün kategorılerde teşvik edici atıhmlar yaptım. Amatör ve genç tatamlann kurulmalanna önayak oldum. Bu olayla birlikte Trabzon da futbol hareketi başlamıştır. Böy'.ece Trabzonspor'un profesyonel sevlyeaeki başa. nsmr. paralel olarak bir de alt yapı başarısı ortaya çıkmıştır. tşte bu alt yapı giderek Eeıek ekonomik gerekse sonuç olarak Trabzonspor'a büyük destek ve kaynak olmuştur, olmakledır ve olacaktır. Netice olarak şvmu söyleyebilirim ki, işe başladığım yülarda bir çok olanaksızlıklara karşın Trabzonspor'da alt yapı olayım gerçekleştirdim. Trabzon'dan bu alt yapı olaymı gerçekleştirmenize karşm neden aynldınız ve neden Galatasaray'a evet decluılz? Ben Trabzonspor'da protesyonel takı. ma geçişimde alt yapıda bazı kayıplar oldu. Oysa benim planım içinde kesintisiz 5 yıl. hk bir plan vardı. Yalnız herkese sjunu inandıraım. Ya diğer Ulkeler içinde kuyruk ola cağız ya da mevcutlan degerlendirerek baş clmaya, olamazsak bile gövde olmaya çalışacağız. Fakat şıı anda açıklamak istemediğim nedenlerle Trabzonspor'a faytla yerine zarar getirmek endişesi içinde Trabzon'dan aynldım. Buna bir kaçış dlyebillr nüylz? DiyebiUriz. Çünka kalmam daha büyük tahribat yapabılir, Trabzonspor daha fazla zedelenebilirdi. Bu kaçışımz Trabzon'» btr daha dönmemek üzere tnt oldu? Hayır, sadece o günkU koşullar tçüıde bir de§erlendirmeydi. Galatasaray ile daha önce bir diyalogunuz oldu tmıî ~kinrT~I kımdır? Alt yapı mühendssi bir futbol adamı 194O'da Trabzon'da doğdu. Putbola Trabzon ldman Ocağı genç tahımında başladı. Daha sonra Trahzon Yolspor, ZonguJdafe Köntürspor, Trabzon. İdman Ocağı ve Trabzonspor'da oynadı. Sebat Gençlik'te de oynadı ve futbol yaşamını kapattı. Trabzon Bölge Antrenörluğü, Trabzonspor Antrenörluğü yaptı. A Müli Tahım Teknifc Direktörluğü'nde de bulunan Ozkan Sumer halcn Galatasaray Takımı Teknik Dırektörlüğü garevıni sürdürüyor. nun gelırlen her yere dağıtılıyor ama futboi için harcanan çok az. Bundan bir süre önce Futbol t<cderasyonu Teknik Heyeti Türk tutbolunu kalkınma pıojesi hazırladı Siz bu çahşmada bulunmadıııız. Bu projeye inanmadınız nu" Bu proje daha ortada yokken rrabzonspor'da şampiyon yaptığım yılm yazmda Federasyon ile görüşmelerımızde bir program ha?ırlaoım. O günkü federasyon ve teşkilâtta nedense bazı şüpheler doğdu. Biz>m o günkü pıogramımızla daha sonra ortaya çıkarılan plan arasmda büyük ayncalıkiaı vardı. örneğin biz tabandan başıarken, sonraki planda onarıma tavandan başlanılmıştı Bu gerçekleşmezdi, yanlıştı, ama olaya evet de demedım hayır da demeuım. Plan bence kesin göstermeliktl. Çünkü taban ihmal edil. mişti, hayaJ.ci idi. Gençlerimiî, genelde başanlı oluvor. fakat ayni gençler profesyonel olup prnfesjonel takınılarda oynamaya başlayınca bozuluyorlar. Bunu eğitsel bir aksaklığın ürünü olarak mı değerlendirmeli yoksa antrenörlerin yetersiz oluşuna mı? Biz toplum olarak hemen şampiyonluk ve başarı isteyen bir toplumuz. Bunun için gençleri henüz clgunlaşmadan çok erken bir yerlere getiriyoruz, 18 yaşını doıaurmanüş, doyuma ula?mamış, çeşitli güçlükler içinde yetişmiş gençlerin önüne birden herşeyi veriyoruz. Fakırlikten gelmiş, doyuma ulaşmış bir gence sadece futbol değil başka şeyler de vermek gerekir. Bu örneği verirken şu soru alna çeli. yor, Siz B. Metin oîayında aynı toleransı göstermediniz. Sosyal ve ruhsal açhk içinden gelen bu genci kaybetmek yerine kazanmay» deneyebilîrdiniz? B. Metin dar gelirlı bir aıleden ve bü. yük yokluklarla gelmiş, tam bir açlıkla gelmiş, daha sonra paralar kazanmış ve bütün özlemlerini bır anda kazanmış bir delikaniı. Ama bılinçsizleşmiş bir duruma gelmiştı, frenienmesi mümkUn değildi Biz ona yapabileceğimiz herşeyi yaptık. B. Metin'i yeniden kazanmanuı bir yo> lu yok mu? Siz buna inanmıyor masnnuz? Öyle bir şey demiyorum. Ama elbet bir gün ona da doyacak, durgunlaşacak. Sizin için «hırçm kafasının floğruitusunda gıdiyor» diyorlar. Hatta Hıncal Uluç sizin Karadenlz inadınızdan sık sık söz eder. Bu eleştiriler için ne diyorsunuı? Eleştırilere her zaman değer verırin». Ancak eleştıri eğer masa başmda yapümış ve duygusalsa hiç önem vermem. Ben futbol. cularından bile işaret almaya ha^ır,'e'eştiriye açık bir kısiyim. Ama hırçm oldugumu da inkâr e'meyeceğim. Yönetim kurulunun yapması gereken şeylert siz göğüslüyorsunuz. Buuun için de şimşekleri üstünüze çckiyorsKnuz. Bakın ben profesyonelim. Benim ışirn bu. Oyuncutar bana bağlı olduğuna göre ce zayı tia ödüllendirmeyi ben veririm. Eir gün profesyonet'yönetici kadrolan iş başına ge'irse o zaman bu işleri antrenörler yapmaz. Ona katılırrm. Ama bugün ben profesyonelsem bu görevi de ben yaparım. Seydiç ile takışırmnız sık sık gazetelerde konn oluyor. İşin doğrusunu öğrenebl. Ur nüyiz? Ben eğer bir şey söylemişsem onu oyuucunun kendisine söylerim. Bağınnm sma kufür etmem. «Seyniçin kafasmı eze, lim» sözünü bir gün Turgay ile karşı karşıya gelip taıtışırım. Bazı şeylerin konuşulacak günü olmalı. Şimdi susmayı tercıh ecuyorum. Ya tekmeledlğiniz taraftar için ne dlyorsunuz?. Taraftar fanaük. Ama gazetelerın yaz. dığı yanlış. Maçtan sonra yanıma golip «Hocam ne olacak halimiz?» d yen bir taraftara saldırmam mümkün mü? Ama olayda başka şeyler var, onu da ılerde konuşuruz. Bizde spora haysiyet, namus, vatan, millet duyguları ile bakıhyor. Sov?nce bir yaklaşım bizi hep yanlışlara götürür. Sızce Yugoslavlann Türk futboluna katkılan oldu mu? Eğer olsaydı Türk futbolundaki gerl« lema dururdu. Ama şunu söyleyeyim Türkiye'ye gelen en kaüteli yabancı Seydiç'tir. Eğer ısterse bir maçın skorunu değiştirebilir. Ama istemıyor, problemleri olan bir rutbolcu. Antrenörlfik zor hir meslek olsa gerek. Bizde öyle. Bır hakemin düdtigü sizin kaderinizi deÇiştirebıliyor. Bir karar sizi yüceltebildiği gibi venn dibine sokabiliyor. Antrenörlük bu kadar basit çizgiler Içinde olmamalı. . tesi'nde başladı. Türkiye'nin çeşitli illerindekl yurtlardan gelen, 86'sı ka, 33"u erkek toplam 49 öğrencinin katıldığı turnuvada, ilk beşe girecek öğrencilere Sdüller verllecek. Her yauşmacuun 1 karşılaşma yapacağı turnuvada, düzenleme de hayli gözaücı... Her yansmacı YurtKur tarafından verilmiş gömlekleri giyiyor. Ayrıca duvarlara konulan satranç tahtalanyla, her naasada oynanan oyun gözlenebiliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Şahap Ar, turnuvanm açi8 konuşmasuıda, «Bugüne dek satranca Yurtlar da değer verilmediğuıi kabul etmek zorundayız. Bundan sonra geıeken önem ve itibar verîlecektlr» dedi. Turnuva yann sona erecek. (Fotoğraf: Asena ÖZKAN) Y U R T K U R tin S a t r a n C t U m U V a S I KrctU v e Y u r t l a r Kurumu Satranç BirlncUiği, Atatürk öğrencl Si Karşüasmaya çok iyi başlayan gençlerüniz ilk 45 dakika İtalya kalesi önünde sürekli atak bir futbol oynamasma karşın gol atma başansım göstere meyince devre 00 bitti. îkinci yanda da hızlı oyunu sürdüren gençlerimiz 60. dakikada Bauf'un ayagından 1.0 öne geçtı. 80. dakikada ise hakem ftalya lehine bir penaltı verdi. Atışı kullanan Mancini skoru eşitledi. Ve karşüaşmada ikinci yanda atılan karşılıklı gollerle berabere sonuçlandı. Ulusal genç futbol takımımız grubündakl üdncî'maçını yann Romanya ile yapacak. Tokatlı: Ihsan Türe bizim icin bitmistir ANKARA, (THA) Putbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı Beşiktaş'ın F. Bahçe maçt ıle llgılı olarak Bölge îdare Mahkemesi'ne başvurma sıru ve F. Bahçe'nin yenl taleplerle yaptığı başvurusunu değerlendirerek «Blztan için bu Iş bitmistir. Herkesin kararına saygumz vardır aına karar verilmiş ve is kapanmıştır» dedi. Tokatlı, Beşiktaşlı yöneticile. n n 10 nıilyon taraftanna karşı saygtfı olrnalan gerektiğini söy. leyerek «Bize 10 nıilyon taraftardan söz ediyorlar. Biz 50 railyon için çalışıyoruz. 10 milyon taraftara da tabii ki saygımız vardır ama önce yöneticiler kendi taraftarlanna saygüı olmayı öğrenmeUdirler» dedi. Putbol Federasyonu Başkanı, Hakem Ihsan TUre'nin Beşiktaş maçıyla ilgili demeçleriyle kendi idam fennanını imzaladığını da söyleyerek, «bu haketn bizim için bitmistir» çeklinde konuştu. Futbol Federasyonu Başkanı, F. Bahçe'nin Beşiktaş'ın elenmiş sayılması gerektiğl ve hasılatı da geri ver. mesi hakkındaki itirazının sonuç vermsyeceğini bildirerek şunları söyledi: «Beşiktas Ceza Yönetmeligi'nin 9'uncu ve Futbol Müsabaka Yönetmeliği'nin 29'uncu maddelerini de ihlal etmis olsaydı o zaman F. Bnhçe'nin is> tekleri gerçek olurdu ve zaten Federasyon da o yönde karar verirdi. Şimdı böyle bir dunmt yoktur.» BeşiUaş KulübU Başkanı Mehmet Üstünkaya'nın Futbol (Arkası 11. Saytada) Mr öykümüz var İnönü Stadı'nın genîşletilme öyküsü. Cumhurbaşkam Kenan Evren, 11 Mayısta başarıh sporculan kabulü sırasmda, 'inönü Stadinın hali çok katü. Çamur içinde futbol oynanmaz. Oroyı bir ele alın* dedi. Evren, bu emri verince, bizim de aklımıza Inönü Stadı'mn genişletılme ve düzeltilme öyküsü geldt. Aktaralım,: Muzaîfer BU SSK'dan emekU bir vatandaş.. Muîaffer Bil bir yüksek okulda Şehircilik dersleri veriyor.. Ve Muzaffer Bil bir İnönü Stadı «hastası»... şısma Güngör'un ve anlatır pro jesini. Îsmail Hakkı Güngör ön ce çok şaşırır, sonra sevinir (herhalde) ve ilk sorusunu sorar: «Stad içerl doğru mu genişleyecek, dışarı d y r u mu?».. Muzaffer Bil'in yanıtı «dışa doğru» olunca Güngör bu projeyi üst makamlara göstereceği ne söz verir. İşte ol gündür başlar înöntt Stadı'nm genişletilme hikâyesi.. Vee günumüze dek surer, gelir... Bugünlerde, spor kamuoyunun gündemindeki konulardao biri de tnönü Stadı'nuı 40 binden 70 bin kişi olacak hale çevirilmesi. Spor yöneticileriıruz, bu genişlemetme hikâyesinin başladığı 1971 yılmdan beri ilk kez bu kadar ciddi, ilk kez böy le dört ella sanhyorlar işe... Bürokratlanmız bu işe dört elle sanlıyorlar ama önlerindeki en büyük engel de yine bürokrasi.. «Tam 19 imza gerekli, İlk kazmayı vurabihnemiz için» diyor Yüksek Mimar Muzaffar Bil, «Beııim bu projeyi İlk kez hazırlayıp gösterdiğlm klşi tsmail Hakkı Güngör, o zamanlar Genel Müdür'dü. Şlmdi Müs teşar.. Onun için Îsmail Hakkı Bey çok ilgileniyor projeyle» Aına o bürokrasi yok mu?» Böyle dile getiriyor kaygüan nı Yüksek Mimar Muzaffer Bil.. «Peki sonra ne olacak?» diye de soruyor. Efendim, sonra Trafik Müdürlüğü «olur» diyecek, sonra yazılar yazılacak, sonra cevaplar gönderilecek. sonra encümenler toplanacak, sonra encümenler olumlu ka rar verecekler, sonra ihaleler açılacak, sonra ihaleler kazaru lacak, bu arada bir sürü yaaı daha yaaılacak, sonra cevaplar gönderilecek, sonra ödenekleı çıkacak, sonra sonra sonra... öyleyse sonradan değil şimdi den hayırh ola!... Yönşfen 6. kosuda Gilsah rakipsiz Yüksel ERUÇ 1. KOŞÜ: 3 yaşlı Ingilizlere mahsus bu koşuyu Rüheyma klasıyla kazanacaktır. tkincilik için Puma ve JoIIy Jet çekişeceklerdir. 2. KOŞU: Altıh ganyanm 111: ayağıdır. Koşunun çimde olması formda olan Akdoğan'uı şansını artırıyor. Birinciliği Yıldıray'a bırakmayacaktır. 3. KOŞU: Günün en zevkü koşusudur. B grubu araplardan, 14 atın kıyasıya mücadelesi, yarışseverlere heyecanlı dakikalar yaşatacaktır. Koşunun kumda olması Çağatay, Ylfter ve Adana'da güzel yarışlar çıkaran SiUehan'm şansım arttınyor. Altıh ganyancıların üç atı da yazmalama tavsiye ederiz. 4. KOŞU: tngihzlere malısus olan bu handikap koşusunda biz Taliha'yı başta tutuyoruz. Pepper ve Dostum yarışın şanslı öteki atlarıdır. 5. KOŞU: A grubu araplardan Tatarhan ve Elmas'ın mücadelesıni seyredeceğiz. Yanşın kum da olması Tatarhan'ın şansını artırıyor. GüneU de sürpriz yapabilir. 6. KOŞU: Gilşah bu koşunun rakipsiz atıdır. Onun klasmda ve formunda olan at, yarışta yok.. Altıh ganyanın bankosudur. 7. KOŞU: Günün en zoriu ko şusudur. Çok formda olanÇağ Iayan, Ezogelin ve Hamitoğlu yanşın favori atlandu. Birincılik mücadelesi bu üç at arasında geçecektir. Alt yapıyı oluştururken elimde. ki tesis, malzeme ve çevre etkinliğini değerlendirdim, hayalci değil gerçekçi olmaya çahştım. Kesınlikle hayır. Hatta antrenör ola. lak hiç bir şekilde çalışmak istemıyoruum Galatssaray'ıa ılişkilerimız çevremızin teşvi. kı ile başladı. Çünkii Galatasaray da alt yapıya inanıyordu. Benira yapmak ıstediğım şeyleri onlar da düşünüyorlardı. Ve ben Galatasaray'a alt yapı için geldim. O arada Birch olayı başladı. Ama hiç bir zaman Birch'ün yerine talip olamazdım, zaten yapım buna uygun değildir. Beni tanıyan tanır. Fakat Galatasaray'ı ortada bırakmak da olmazdı, Alt yapı amaeımızı aksatrnayacak biçiınde profesyoneı takımı ele aldım. Gaiatasaray'ın alt yapısmda nelerl gerçekleştlrebüdJaiz? Genç takım, yıldız ve ümit takımıru bir araç takımı değil anıaç takımı yaptüı. Amstör takjmımiz devamlı olarak profesyonel takıma kaynak haline dönüştürüyoruz. Galatasaray'da artüt eğitsel bir faaiiyet oaşlatümıştır. Galatasaray'da gelecek yıl da kalacak mıstnız? Başlattığımz alt yapı urganizasyonunu sürdürecek misiniz? Amacım başlattığımız bir hizmeti yürütmektir. Ama ben önemli değilim. önemlı olan işin başlatılmasıdır. Ben başlattım hep Galatasaray'da kalacakmışım gıbı çahşı. yorum, ama hizme; ben olmasam da yürümelıdir. Bu nedenls yann yokmuşum, fakat hep kalacakmışım gıbi düşünün. Alt yapı organizasyonunda işe başlar. ken ne gibl verilerl deferlendiriyorsunuz? Önce ülkemia koşullannm nelere uygun oîduğunu bilmek gerek. Ben Trabzon'da iss başlarken düşledığim şeyi değil, mevcut olanaklan değerlendırmeye çalıştım. Gerçekçi olmaya gayret ettim. Ben alt yapı derken elimdeki tesisi, malzemeyi, çevresel etkinliği hesaba kattım. Benim asü anlatmaya çalıştığım şu, bir futbol karakterı yaratmaktır amaç Bu karakter de gerçekçi, bize uyumlu, bıze yatkın, somut cbnalı. Türkiye'de bir sorun da yönetici so. runu. Sizin gözlemlerinlsd öğrenebillr miyız? Bu konuda da yanılgılar var. Bence bîr antrenör önce kendır.den vermelidir özverıde buîunacağım bilmelidir. Kendimi br. nek göstereyim. işe başlarken bölge antrenö. rü c'arak başladım. Devlet adma çaııştım. Ama oradski göret'im (Devlet Vatandaş) ilişkısinl pekiştirmekti. Her şeyi devlete bılakmadım, olaym içine futbolu sevenleri de soktum. Kollektif bir çahşma sistemini ortaya çıkardım. îşin özü. bu. Siz futbolunuızun katlnnması İçin öz. verînin ön planda tutulmasını söylemek istlyorsunuz. Kesnlikle öyle. Bizim ülkemizin ko. şullan bunu serektiriyor. Futbolda öz kaynaŞınro var nu? Yoksa blzde futbol sadece bir özentt nu? Özenti oiduğiT muhakkak. Zaten sorun da öz kaynak olmaması. Bunun ic.n devlete ilk atılım açısından gereksinme var. Kı. şisel cabalan bir araya getirmek ve devletin oestegi ve crganizasvonuvla bunu perçekleştirnıek 'Stemfyor. Olması eereken de bu. Bir sey söv'eyevim size. DevJet futbolu söm'iımektedir. Bir spor toto Olayı düşünün. Bu ••• Muzaffer Bil daha 1971lerde 20 küsür yıllık Cumhuriyet okuyu cusu.. E, îsmail Hakkı Güngör'ün bu demecini de okumaz m'ola?. Okuur.. Okur ve hemen başlar çahsmaya.. «Ne çalışması» demeyin.. Muzaffer BU, îsmail Hakkı Güngör'ün demecini çok beğenir. Ama dUşünür, büyük stad yap mak rantabl olmadığına, buna karşüık da 7080 bin kişilik bir stadı dolduracak kadar seyirci kapasitesi olduğuna göre neden eldeki înönü Stadı'm ge nişletmeyelim?... îşte Muzaffer Bil. kimseden Öneri almadan, yardımcılarıyla birlikte başlar Inönü Stadı'nın nasıl genişletileceğini araştırmaya. Bir süre sonra da bitirir çahşmalanm. Projeler çizilmiş, maketler yapılmıştır artık. Alır 1 yıllık emeğini koltuğunun altına ve ver elini Ankara.. İsmail Hakkı Güngör hâlâ Genel Müdür... Randevusuz, habersiz çıkar kar GaSatasaray anfremanında Fenerbahceli taraftarlar gösteri yaptı Spo r Servisi Pazar gttnti depiasmanda Gaziantepspor'la zoriu bir mücadele yapacak olan Galatasaray bu maçın ha zırhklarmı dün Florya antren man sahasında vaptığı çalışm<*yla tamamladı. Son antrenmanda takımı adam adarn üzerinde çalıştıran teknık direktör özkan Sümer Gazıantep'e gidecek 16 kişinın Sskaryaspor kamp kadrosuyla aym olduğunu söyledi. Öte yandan dün yapılan son anîrenmanöan sonra bir grup Fenerbahçe taraftan tesislere gırerek ellerindeki bayraklarla gt ^tsri yaptı. CoÇunlugu minlbüs'e gelen ta raflarla tesislere girdikten son ra ellerindeki bayraklan sallayarak «En Büyük Fenerbahçe Bajiıa Büyük Yok» şeklınde tPzahürat yaptılar. Florya tesislerinde görevli bu lunanlann müdahalesiyle tesisle rin dışına çıkartılmak istenen taraftarlar kısa bir direnmeden sonra geldikleri minibüse bine rek uzaklaştılar. İsmet BERKAN arüı 21 AraUk 1971.. Devrin Beden Terbıyesi Genel MüdürU İsnıail Hakkı Güngör'ıin bir demeci, Cumhuriyet'te: «tstanbul'a büyük stad yapnıak hayaldir.» Güngör'un gerekçesi: «100 bin klşilik veya büyüfe stad yaklaşık yarım milyara (bugün 1^ milyara) mal olur. Buaun yerine semt sahalan, yapmak daha doğrudur. Ayrıca, BTGM'nin bütçesi dalıi bu kadar değildir. Eldeki stadlarla idare etmeliyiz.» ••• Muzatfer BU Yüksek Mimar.. T Trakya Bisiklet Turu'nu Buîgarlar kazandi Spor Servisi tkinci Trakya Bisiklet turu dün koşulan Tekirdağ İstanbul etabıyla sona erdi. Genel Takım sıralamasında Bulgaristan (A) takımı, genel bireysel sıralamada da Bulgar Dobres Strankov birınci oldu. Turun dün koşulan 135 kilometrelik Tekirdağ . istanbul etabını ise Federasyon katinasından Adem Çolak kazandi. Adem Çolak, yanşın bitimine 15 kilometre kala gruptan çıktı ve arayı açarak 3 saat 52 dakika 19 saniyede birinclligi aldı. Ikincıliği Boluspor'dan Tuncay Kükçü, üçüncüıüğü de yıne aynı takımdan tsmail tttir elde ettiler. Genel takım sıralamasında Bulgaristan (A) takımı birincilıği kazanırken. Konya Şekerspor ıkmci, Boluspor üçüncü oldu. Genel Bireysel sıralamada ıse Dobres Strankov bırinci, Konya Şekerspor'dan Nurettin Kırpik sız ılcinci, Boluspor'dan Murat Suyabatmaz da üçüncü oldular. TAHMİN 2. KOŞU: F. Yıldıray • Akdoğan 1. KOŞU: F. Rüheyma, P. Pum a Jolly Jet İ.Ü. Spor Söleni'nde şampiyonlar belii oldu FezaTONAY t Ğünüh proğralrnı Sakatlar Haftası nedeniyle düzenlenen sakatlararası Atletizm Yarışmaları İzmir Atatürk Stadında yapüacak. Kulüplerarası Türkiye Atletizm birinciliği bugün îstanbul da yapüacak. tnönü stedında saat 14.00' de başlayacak olan karşılaşma. lara erkeslerde: Fenerbahçe, Galatasaray, ÎTÜ, tzmir YÜPİ, Ankara Silahlı Kuvvetler Gücü, Ankara Amatör Atletizm, Ağrı, Manisa SPİL, bayanlarda ise, 3. KOŞU: F. Çağatay, ]?. Çanbatur Sillehan 4. KOŞU: F. Pepper, P. Taliha 5. KOŞU: F. Tatarhan, P. Elmas 6. KOŞU: F. Gilşah, P. Setko 7. KOŞU: F. Kahkaha, '.P. Ezogelın Çağlayan Marti Yüksel ERUÇ Istantoul Üniversitesi Spor Şoleni'nde voleybol ve basketFutbol bol birincüeri belli oldu. Voleybol erkekler final maçına İSTANBUL (AU Sami Yen StaDişhekimliği Fakültesi lisansladı) Ti yetiştiremeyince, tktisat Fa16.00 Sanyor Beşiktaş kültesi maç yapmadan birınoi 2. LÎG cldu. Edebiyat Fakültesi, bayanlar. tSTANBCL (Vefa Stadı) da voleybol ve basketbol bi 12.00 Davutpaşa Aiibeyköy rincilik lcupalannı mtizesine 14.00 S. Sirkeci Galata götürürken, istanbul Tip Fa 16.00 Karagümrük B. Beyi kültesi basketbol erkeklerde biEyüp Stadı: rinciligı aldı. Basketbol kupa'an ; Kaya Çilingiroglu, Sabahat 16.00 Eyüp tstanbulspor tin Akın ve Muzaîfer Tunca ta A. Hisan Spor Akadetnlsi: rafından sahiplerine verildi. 16.00 Beykoz Fenköy Atletizm Beşiktaş, İzmir Karşıyaka, Ankaragücü, Eskişehir DSÎ Bent. spor, Ispartaspor, Uşak Turan îdmanyurdu atletizm takımlan katılacak. Beden Terbiyesi 45. Yıl Kürek yanşlan Küçükçekmece Parktırunsa saat 10.00'dan itibaren ya pılacak. Bugün ve yarm Türktyo Deplas. manlı 2. ve 1. Türkiye Gtireş ügi müsabakaîan grup merkezlerinde yapüacak. ALTIL1GANYAN Kürek Giireş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog