Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prot. MAClT GÖKBERK Değişen Dünya Degisen D8I • Gerçek blr kflltOr kitabı EDERt: 150 LİRA tsteme AdreaU Çağdag Yaymlan Türiiocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu Istanbul 59. Yıl; Sayı: 21052 mhuriy Kurucusu: Yunus NADt bnmm arasmda buralmrs giriye ra& Ünlversttelerhnlzuı blr çok sorunlan vardır, bu sorunlar vardır, bu sorunlar bir çatı altında toplansaydı, çoktan bal ledilirdi. Ama devletin her kademeslnde birikmis sorunlar var. Bunlan en kısa zamanda balletmek için nğraşıyoruz. Ye ni flnlversitelere ne gerek var. dı dlyeceksiniz. Omeğln Ankara'daJd blr üniversiie, Ela(Arkası Sa. 15., Sü. 5 de) Gazetemîz bugün 16 sayfadır 40 TL. 7 Nisan 1983 Perşembe Evren, üniversiteli gençleri uyardı Anctdolu Eski bürokratların Liseleri etkisinde kalmayın 1. basamak Cumhurbaşkanı 5 giin sürecek Ege durağı olan İzmir'de Ege ve 9 Eylül ni ziyaret etti isinin ilk niversitesi. tZMlR, (Cumhurlyet Ege BUrosa) Cumhurbaşkanı Ke. nan Evren Üniversite mezunu bir gencin bemen göreve getlritmesinin sakıncalar doğurduğunu, bunlann branşlannda eğitilmesi gerektiğini belirterek «Eger yetlşmiş olarak hsyata •tılırlarsa o eski bürokratlann etkfsl altında kalmazlar» dedi. 5 gün sürecek olan Ege gezislnin ilk durağı olan İzmır'e dün 15'te askeri bir uçakla gelen Evren, Ege Üniversitesi'ni ziyareü sırasında yaptığı konuş nıada şunları söyledi: «İzmir'de blr yü Ege Ordn Komutanlığı yaptun, finİTeralte ye o zaman ğiremedim, girmek blr meseleydl, arira sıkıyönetim yoktu, devletin başındakiler ellerlnl kollanm salhyarak hiçbir güvenlik görevlisini yanla rına almadan yanında polis ve emnîyet mensubu olmadan üniversiteye girebildikleri giin Tüt kiye'de güveniik tam anlamıyla sağlannuş demektir. Bugün bu yok mu. Bu durum bütfln üniversitelerimizde vardır. Ama yine de birçok emniyet mensu YÖK'te 16 ay köklü reform yapılıyor Faruk BİLDİRİCt ANKARA YÖK Başkanı Prof. thsan Doğramacı'nın açıkladığı önerilerin gerçekleştirilebilmesi için 2547 sayuı Yük sek öğretim Yasasının en az 9 maddesinin değıştırilmesi ve yasaya bir geçici madde eklenmesi gerekiyor. Değlşikliklerin yasa gücünde kararnamelerla gerçekleştirilmesl bekleniyor. YÖK'ün önarUert Yüksek ögretim Yasasının 25, 26, 41, 43, 44, 45, 46, 47 ve 54. maddelerinin yenileştirilmesini gerflkü(Arkası 11. sayfada), sıncmını kazananiar 914. sayfalarda 1. basamak sınavlannda en yüksek puan 262.188 olarak be lırlendi. İkinci basamağa katılabilmek için baraj puanı 200. 015. ÎUc sınavlarda en başanlı Uç öğrenciden ikisi tstanbul'dan çıktı. 72.501 öğrencınin katlldl ğı sınavda birincilıği Emine Elif Uras, ikincüiği Ayşe Akçan, UçüncUlüğü de de Ankara' dan Ceylan M. Yanar kazandı1. basamak smavlanna Istan bul'dan katılan 17.680 öğrenciden 9.0951 başanlı oldu. Muş' tan sınava katılan 66 adaydan da 34'U sınavı kazandı. îstanbul ve Muş'tan katılan adaylann başarı oranı yüzde 51 olarak belirlendi. İstanbul ve Muş'u haşan oranı bakımından yüzde 50 ile Kütahya, yüzde 49 ilo İzmir ve yüzde 48 Ue KTFD izliyor. En düşük başan ise yüzde 35lik bir oranla Endncan ve Isparta ile yüzde 36'lık oranla Giresun ve Hatay illerinde görüldü. MEB Bilgi tşlem Dalre Baskaıu Mublls tnalpulat dün yap Servet afffı Zîraat Bankası, blokajları mevduata dönüştürme çabasmda Ziraat Bankası Genel Mudürlüğü'nden tüm şubelere gönderilen genelgede servet ath blohaflanmn iad» edileceği 18 nisandan itibaren mükeüetlerin bu paralan Ziraat Bankası'nda mevduat olarah tutmaya ikna *dümeleri isteniyor. ı SO.0O3.O0O.OOO Ttffii 11RAS1 ÎELSRA» «DRES1 > 23RB1Ü5 Hollanda'da bir Türfc 6 kişiyi öldürdü DELFT, (Cumhurlyet) Hol landa'nın Delft kentinde Cev det Yılmaz adlı bir Türk 6 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Olay önceki akşam 20.30 sıralannda Çarşı Merkezi'ndeki bir kahvede meydana geldi. Yozgat'ın Boğazlıyan kasabasından olduğu bildirilen 27 yaşındaki Cevdet Yılmaz kumar oynadığı sırada çıkan tartışma < Arkası Sa. 15., Sü. 4 de) Ânadolu ve kolej 1. basamak sınav sonuçları belli oldu Istanbul ve Mus, en basarılı iller Sınav sonuçları bir hafta içinde adaylann elinde olacak. İkinci basamak sınavına girmeye hak ka. zananlara TV'de 50 dizilik bir program hazırlandı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anadolu liseleri Ue özel Türk ve yabancı okulların 1. basamak sınavlannda en başanlı iller Istanbul ve Muş oldu. En başansız ü ise, Erzincan. Sınav sonuçlannm postalanmasma dUnden itibaren başlandı. 2. basamak sınavlanna girmeyi kazananlar için Millı Egitim Bakanlığı bir TV dizi programı hazırladı. t:ğı açıklamada, smav sonuçlannın dun aksamdan itibaren postaya verildiğini, sonuçlarut en geç bir hafta içinde adayların elına geçeceğıni bildirdi. 2. basamağa giriş hakkı kazanan öğrenciler için Mıllı Eği tim Bakanlığı Pilm Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi, TV de bir dizi program hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yardımcısı Pehmi Arabacıoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 50 programdan oluşan «Sınava Hazırhk» dizisinde Matematik, Türkçe, Fen Bilgısi ve Sosyal Büimler dersleri islenecek. Dİ zi, 18 nisanda başlayıp, 24 hasdranda sona erecek. Meral TAMER Tenl servet beyannamelerinin rerlleceği son tarlh olan 13 nl«an günü yaklaştıkça, piyasadakl hareketlenmenin dozu da artıyor. Bu uygulamanın nasü yapılacağını hâlâ pek anlayamayan mükellefler. Maliye'den yeni (Arkası 10. sayfada) GENEL MÜDÜELÜKTEN ŞUBELERE TAVSÎYE Ziraat Bankası Genel Müdürlük Muhasebe MüdtirlUğU'nden şubelere gönderilen 975 sayılı ve 25.3.1983 tarihli mektubnn girişl üstte görülüyor. Altta ise, şube personeline bloke paralan banka biinyesinde tutmaya çalışmalaruu tavsiye eden son bölüm ve yetkili imzalar yer alıyor. Genelgenin tümtt 4 daktilo sayfası. ABD D.sisleri Bakan Yardımcısının Atina ziyareti iptal edildi ATtNA (Cumhnriyet) ABD'nin Avrupa işleriyle görev r Dışisleri Bakan Yardımcısı Richard Burt'un 10 nisanda Atina*ya yapacağı ziyaret ıptal edildi. Iptal karannı duyuran Yunan Hükümet Sözcusü, herhangi bir gerekçe gdstermedi. ABD Dışişleri Bakan Yardım cısı, Burt, Ankara, Lefkoşe ve Atina'yı ziyaret edecek. Burt' taı Atina'ya gelişinin ardından, ABD Yunan üs görüşmelennin 5. turu başlayacaktı. Burt' un Ankara ve Lefkoşe ziyaretlerinin gerçekleştirilmesı, ayrıca Yunan ABD üs görüşmelerinin beklenen tanhte yeni(Arkası 10. sayfada) mr. İlk üc dereceyi kızlar paylastı Hergün 3,5 saat ders cahşıyorum. Asiye UYSAL Anadolu Liseleri ile özel Türk ve yabancı okullara giriş 1. basamak sınavında Levent îlkokulu öğrencisi Emine Elif Uras Türkiye birincısi oldu. Henuz 10,5 yaşmdaki Elif, TÜStAD'ın eski genel sekreterlerinden, Sabancı Holding Genel Koordinatör Yardımcısı ve Ak Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ekonomist Güngör Uras'ın kızı. Elif, sınavda birinci olduğunu öğrenince, sınavı kazanacatını umduğunu, ancak bırincilik beklemedağini söyledi. Şişli Terakki'nin bir şubesi olan Levent îlkokulu'nda okuyan Elif, 1982 eylülUnden bu yana özel ders alıyor. Kendısinın anlattığına göre, her gün okuldan gelince 3,5 saat kadar ders çalışıyor. Sonra kitap okuyor. Serüven kitaplannı çok seviyor. En son, Afacan Beşier'i, GizU YedUer'i, Çalıkuşu'nu okumuş. Doktor olmak istiyen Elif, smav öncesinde girmek istediği okulları sıralarken en başa Robert Kolej'i yazmış. Bunun ardıra Alman Lisesi"ni ve Usküdar Amerıkan'ı. «Teleri2yonu yalnız cumartesipazar izlerim», diyor Elif. «Cııma günleri öğleden sonra ya arkadaşlarıma giderim ya da onlar bana gelirler. Mahal lemlzde pek arkadaşım yok.» Elif boş zamanlarında resim yaptığını söylüyor. 3 yaşmday(Arkası 9. sayfada) Birinci Emine Elif Uras: Maliye Bakanı 45 bankamn Genel Müdürleri ile toplantı yaptı «NASIL KAZANACAK OtYORDUK» Araıe Nuran L'ras, Anadolu liseleri 1. basamak surav birincisl kızı Elif için, «Kıznn çalışkandır,» dedi, «ama dlkkati dağınık bir çocuk. Bu yüzden, nasıl kazanacak acaba, diye telaşlanıyorduk> (Fotoğraf: AJi ALAKUŞ) Yunanistan'da siyasal gerilim şiddetleniyor Stelyo BERBERAKİS ATtNA Yunanistan' da siyasal gerilim şiddetîni artırarak sürüyor. Ülkede son günlerde giderek sertleşen iç mücadele ve kamp laşmayı simgeleyen blr gellşme olarak, ana muhalefat llderi Evangelos Averof tabanca taşımaya başladı. İktidar yanlısı Ta Nea gazetesi, aralarmda Selanlk Başkonsoıosunun da bulunduğu bazı ABD'Ii görevlilerin bir süre önce Gümülci 50 banhanm genel müdürünün çağnlı olduğu toplanttya, Habib Bank, Banco Di Roma, Bank Mellat, tşçi Kre di Bankası ve Çay Bank Genel Müdürleri hatılmadı. Kafaoğlu, toplantıdan sonra bir çalısma komitesi kurıılacağı m açıkladı. ANKARA (Cunıhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun yeni Bankalar Ya sa Tasansı'nı Banka Genel MU dürlerine anlatmak için düzenlediği toplantıya 45 Banka Genel Müdürü katıldı. Kafaoğlu yasa tasansı için Banka Genel Müdürleri'nden bir «çalışma ko mitesl» kurulacağını açıkladı. Kafaoğlu'nun istemi üzerıne düzenlenen toplantıya önce Ban kalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan banka Genel Müdür leri'nin katılması planlandı. An cak son anda Maliye Bakanı fikir değiştirerek Türkiye'de faa (Arkası 10. sayfada) ikinci Ayse Akcan: Kazanacagımı biliyordum, kazanmasam üzülmezdim Şenay KALKAN Anadolu Liseleri 1. basamak sınavında ikinci olan İlhami Ahmet örnekal îlkokulu öğrencisi Ayşe Akçan'ı Erenköy'deki evinde görmeye gittiğımızde, karşımızda bir ilkokul öğ rencisinden çok genç bir kız bulduk. Büyük bir sevincin ya şandığı ailede aslmda sonuçlar büyük bir sürpriz yaratma mıştı. Çünkü Ayşe dahil hemen herkes böyle bir sonuç bekliyordu. En içten duygulannı belirten, Ayşe'nin 6 yaşın daki kardeşi Işıl'dı. Işıl habe ri duyar duymaz «Neden birinci olmadın?» dedi. Saati 1500 llradan haftada 1 ki, bazen Uç saat özel ders alan, gerek okulda gerek evde çeşitli test kitaplarmdan sınava hazırlanan Ayşe'nin başansında ailesinin payı büyük. Ay se, Siyasal Bilgileri birincilikle bitiren, şimdi İş Bankası' nda çalışan blr anneye, Haydarpaşa Asker Hastaneslnde Diş Tabipliği yapan kıdemll binbaşı bir babaya, emekli ilkokul öğretmeni bir anneanne ve subay emeklisi bir dedeye sahip. Nasü bir çalışmayla bu basanya ulaştığını babası şöyle anlattı: «Aslında annesi debendeçabştığınuı için pek fazla ilgllenemiyoruz. Bütün yük anneannesi ve dedesindeydi. Yabancı dille eğitim yapan bir okulu kazanmasını istlyorduk • • ma bu konuda pek fazla bir baskı yapmanıaya özen goster dik. Kazanmak istiyorsan (alışmalısın diyorduk.» Erenköy İlhami Ahmet örnekal İlkokulunda okuyan AyŞÖ tüm bu konuşmaları oldukça rahat bir şekılde ızliyordu. «Sevinmedin galiba, neden bu kadar rahatsm?» deyince, «Ben kazanacağunı biliyordum. Hem kazanmayı da bakettim. (Arkası 9. sayfada) Moskova, Fransa'yı sert bîr biçimde protesto etti MOSKOVA, (AP . u . ) Sovyetler Blrliği 47 Sovyet gö revlisinin Fransa'dan sınır dısı edilmesinl «sert biçimde» protesto etti. Tass ajansına göre, Sovyet protestosu, dün Moskova'dald Fransız Büyük elçi.iğine iletüdl. Tass bu konudaki haberlertade şöyle dedl: «Sovyetler Birliği Fransız hükflmetinin bu keyfi davranışuıı en kararlı biçimde protesto ettlj» Fransa'dan sınır dışı edilen 47 Sovyet vatandaşı öncekl giin Paıis'e gelen özel bir Aeroflot uçağı ile Ulkelerine döndüler. (Arkası 10. sayfada) Türklye'de yönetimin niteUği (asker ya da sivil) ne olursa olsun, kimi yasalar kolay hazırlanıyor ve yürurlüğe giriyor; kimi yasaların hazıriamp yurürlüğe girmesi sanüdığından daha zor ohıyor. Sözgelişi ülkemizin geleceğinde etkileri büyük olacah Petrol Yasası iş çevrelerinin istehleri doğrultusunda yurürlüğe giriyor; basında bu konuda eleştiri ne ve Iskeçe'ye giderek «yörede yaşayan Trakya Müslümanlarıyla ilgisi olmayan bazı aşırı sağcı Müslüman gruplarıysla ilişkl kurduğunu iddla etti ve bu gruplann Yunan aşın sağcılarıyla işbirliği yaptığını ilerl sürdü. Ta Nea, Dimetoka'da uıuhalefet toplantısının yapıldığı otele bomba konması eylemini bu gruplann birlıkte, smır bölgesinde karışıklık çıkarma amacıyla tezgâhlamış olabileceKİeri lddiasım ortaya attı. Ta Nea gazetesi, «eski cuntacılarm sürgün yeri haline gelen» yörenin bir «cuntacı yuvasısna dönüştüğünü hatırlatırken, ikti(Arkası 13. sayfada) görülmüyor; ama bankaları düzenliyecek yetki yasası gündeme girince iş çevrelerinden ve basındaki uzantılanndan gelen eleştiriler çoğaliyor, yoğunlaşıyor. Oysa bu i'ai yasa arasında önemli aynmlar bulunmah. tadır. Petrol Yasası Türkiye'nin ivedi sorunu değildir; daha oh ileriye dönüh oluşumla••• (Arkası Sa. 15., Sü. 3 de) Olayların CERCEK Hızlı ve Yavaş... Bakırköy'deki catısmada bir militan ölü diğeri sağ olarak elegecirildi Istanbul Haber Servisî Bakırkoy'de dün güveniik kuvvetleri ile yasadışı örgüt militanlan arasıpda çıkan çatışma sonucunda bir militan ölü, diğeri de sağ olarak ele geçirildi. Istanbuî Sıkıyönetim Komu tanlığı'nca dün olayla ılgili olarak yapılan açıklama aynen şöyle: «6 Nisan 1983 günü, saat 13.30 sulannda Bakırköy bölgesinde yasadışj örgüt militanlarından (Arkası 10. sayfada) Ücüncü Ceylan Yanar: "Ya balerin ya atom bîlgini olacağuıı,, HavvaCAN ANKARA, Anadolu Liseleri birinci basamak sınavı üçüncüsü Ceylan Yanar, «kazanmak için calışmak lazım> dedi. Cey lan, gelecekte balerin olmak ıs tediğmı, balerin olamazsa, «a. tom bilgini» olmayı düşündü, ğünü söyledi. Üçünoü olduğunu annestaden telefonla öğrendiğini söy leyen Ceylan «Kazanacağuu (Arkası 9. sayfada). ardındaM AKÇAN'LAR GURURLU Anadolu liseleri sınav ikincisl Ayşe Akçan'm (ortada) başansında annebabasmdan çok emekli öğretmen anneannesl (sağdan 2.) ve emekli subay dedesinin (sol başta) payı var. Ayşe'nin babası Diş Tabibi Ali Akçan (soldan 2.) kızı için «Başanyı haketü,» derken, Ayşe'nin küçük kardeşi Işıl (sol başta), «Neden birinci olmadın?» diye sordu»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog