Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. MAC1T GOKBERK Değişen Dünya Değişen Dil Gerçek bir kültür kitabı EDERİ: 150 LÎRA tsteme AdresU Çağdaş Yaymları Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İstanhul 59. Yıl; Sayı: 21051 umhuriy Kurucusu: Yunus NADİ 40 TL. Üniversiteye gîrişteki tüm kısıtlamalar kaldın. lıyor. Smırlamalar nedeniyle bu yıl üniversite smavlarına giremeyenler geîecek yıl girebilecek. Öğrenimini 6 yılda tamamlayamayarak yüksek öğretimle ilişiği kesilme durumuna geîmiş öğrenciler için yeniden okul bitirme şansı doğryor. ANKARA, (Camhuriyet Bürosu) YÖK Başkanı Prof. İhsan Doğramacı, 1976 1977öğretim âönemmden 1985'e dek en çok dört riersten başansız olarak yüksek öğretimle iüşkisi kesilen ya da ke silme durumuna gelen tüm öğrencilere başarısız oldukları her ders îçin ikişer sınav hakkının tanınacağını açıkla dı. Prof. Doğramacı, üniversite seçme ve yerleştirme sınavlanna girişteki tüm sınuiamalann kaldırıldığını bildirdi, yüksek öğretimde okuyanlann harç miktanmn 1C00 raka mının memur maaş l'~ sayısı ile çarpılmasıyla buhıuacağıru söyledi. Doğramacı, öğretim üyelerinin görevlendırilmesinde kura yolunun kaldırıldığını açıkladı. Prof. îhsan Doğramacı, YÖK sitesi'nde dün düzenlediği 6. basm toplantisında öğrencilere getirilen y«*ni hak ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. ÖZDEMİR NUTKU Yaşayan Tiyatro EDERÎ 200 LÎRA îsteme Adresi: Çağdaş Yaymları Türkocagı Cad. 39/41 Cağaloğlu İstanbul 6 Nisan 1983 Çarşamba Hükümet Türkİs zirvesi yapıldı Belgelilere yeni sınav hahhı o ÜSYS'ye sımrsız giriş YÖK ün get irdiği değişildikler • 19761977 ögretim yılı scmunda en çok dört dersten başarısız atarak yüksek öğretimle ilişkisi kesileıı tüm öğrencilere, 1985 yılı sonuna kardar açılacak sınav dönemlerinde her ders için îki sınav hakkı tanındı. • 6 yıllık öğretim süreslnde okullannı bitiremeyen, bu nedenle iliştiği kesilen Öğrenciler, 1 veya 2 dersten başarısız iseler, bu dersleri başarmaları için ken dilerine 1 yıl ek süre tanındı. Bu hüküm yasaya sürekll olarak konacalc. • Başka üniversitelerde biliın dalı bulunmayan doçentler pı ofesörlüğe, yardıracı doçentler de doçentliğe atamrken kendi üniversitelerinde kalabilecekler. • Üniversite seçme ve yerl&ştirme sınavlarma girişteki tüm smırlamalar kaldırıldı. • Harçlardan sağlanan paralar, ünîversiteye ait bir fonda toplauacak, bu fon öğrencilerin sosyal ve ktiltürel gereksinimleri için kullanılacak. • Öğretim üyelerinin kura yoluyla görevlendirilmesi kaldırıldı. 9 Öğrencilerin ödeyeceklerı harç miktarı bin rakamının o yılkı katsayı ile çarpılmasıyla bulunacak. Önümüzdeki öğretim döneminin ilk iki ayındaki harç miktarı tüm öğrenciler içîn 34 bin lira olacak. • Ekstern (dışarıdan) ogrencilik kavramı yasaya konacak, kavrama açıklık kazandınlacak. lan şöyle anlattı: «2547 sayılı kannnda 4 yüük eğitim süresi olan fakülte veya yüksek okullarda, 6 yü içinde diploma alamayanlarm ilişkilerînin kesilmesi hükmü yer almaktadır. Bu hükme gö re bazı öğrenciler 6 yıllık süreyi doldurdukları halde, 1 ve ya 2 dersten başarılı olamadık iarı için bütün haklannı vithmektedirler. Bu durumda olanlann haşarısızlıklarını telafi etmelerini uıümkün kılmak amacıyla kendik'rine bir yıl daha zaman verilmesinî önermiş bulunuyoruz. Bu yü Öğrenci başansının geçen yıla nazaran bazı üniversitelerde iki kat, bazı üoiversitelerde ise ür, hatta dört kat arttığını f' *ia önce de bildirmiştim. Bu ^.ısarı öğretim üyelerine (Arkası Sa, 11, Sü. 3'de) Işçimemur ayrımı ile ilgili taslak yeniden düzenlenecek Kamu kesiminde çalışan işçilerin memurlaştmi. masına ilişkin taslak hükümetçe yeniden düzen. lendikten sonra Türk.İş'le görüşülecek. Türk j ş Genel Başkanı Şevket Yılmaz dünkü görüşmeden sonra «Bu gece rahat uyuyacağım» dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İşçiMemur ayınmı konusunda hükümetTürkîş görüşmesi dün ynpıldı. Goıüşmeye göre, TürkIş'in hükümcte götürdüğü öneriler ış:ğında da"ha önce hazırlsjıan taslagı tekrar gözdcn geçirerek ve taslak Bakanlar Kurulu'na verılmeden önce Türkİş'ın görüşü tekrar ahnacak. Hükümet adına Devlet Bakanı ve Bnşbakan Yardımcısı Zey yat Baykara'nm başkanJığında bir heyetın katıldığı top'antı, yaklaşık 5o d^kika s ürdü. Türkîş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, görüşmeden çıktıktan son ra yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: «Başbakan Yardımcısı Zey* yat Baykara'nın başkaıılığında toplanan işçinıemur ayrunı ile ilgili komiS3ron gerekli çalışma larım yapmış ve hazırlığını Türkİş'e vcrmişli. Türkîş bu hazırlanan tasarıyı euine boyuna değerlendircli. Bu değerlendirmeyi yazıh şekle sokarak Zevyat Baykara'nın başkan lıgındaki komisyona verdi. Bu konsisyon başkanı ile yaptığinıız görüşnîe neticcsinde, verdiçimiz teldifleri ayrıntılı olarak okuyarak ve müzakere cderek anlatma imkam bulduk. Türkİş'iu verdiği dtğişiklik ya da taslak hakkındaki görüşler tekrar komîsyonda değerlendîrilccek ve Bakanlar Kurulu'na gitmeden evvel tekrar Türkİş yeştkililerî ile görüşülecektir.» Yılmaz, «Taslak halen duruyor ve Türkİş bu taslakta değişiklik mf öneriyor.» biçimindeki soruya, «Verilen taslağa göre, Türklş görüşlerini ayrıntıü bir biçimde bildirdi. ŞU fahî olarak da açıklamasını yaptı. Ahnacak karar Tiirktş ile tekrar müzakere edilecektir.» yanıtını verdi. «Türkİş taslağa karşı çıkmıyor mu?» sorusu üzerine, Yılvnaz, «Türkİş'in görüşü hem yazıh hem de sözlü bildiril* miştir. Türktş'üı bu konuda Riirüşü mevcudun devamıdır.» dedi. Yeniden bir araya gelinme süresinin hükümetteki komisyo nun çalışmasına bağ'.ı olduğunu bildiren Yılmaz, görüşmeyi (Arkası Sa. 11, Sü. 7'tle) Fransa 47Sovyetgörevliyi sınırdışı etti Sovyetlerin Paris Büyükelçiligi «tumüyle KakS1Z,, dediği kararı pro'testo etti İspanya Hiikümeti'nin de Sovyet Gemicilik Ajansı görevlilerinden birini sınırdışı ettiği açık. landı. Fransa İçişleri Bakaîilığı kararın askeri nitelikli, bilimsel ve teknik casusluk faaliyetleri gerekçesiyle alındığını açıkiadı. PARİS Fransa hükünıeti 47 Sovyet diplomat ve gaaeteciyi sınırdışı etti. Sınırdışı edilmesi kararlaştırılan Sovyet yetkilileri arasmda Sovyetler Birlifli'nin Paris Büyükelçiligi başkatibi Nikolaî Çetverikov ile TASS Ajansı'nın Pa ris bürosu şefi Olev Chirokov ve muhabir Vladmir KoulikovsIry do bulunuyor. Sovyetler Bir liğl Parıs hükümetınin bu karannı şiddeüe protesto etti. Öfce yandan İspanya hükümetiniıı de Sovyet Gemicilik Ajansı görevlilerinden birini sınır diffı ettiği açıklandı. Fransa İçişleri Bakanlığı dün afoşam olaya ilişkin açıklamasıuda, kovulan Sovyet görevlile ri:o casusluk faaliyetinde buJuKduklarım bildirdi. Bakanlılc Sovyet görevlilerin ülkede ayla^dır sistemli bir şekilde Fransa'nın özellikle askeri bir niteük ta«ıyan bilimsel ve teknik çahşmalan hakkmda bilgi topladıklarmm ortaya çıkarıldığını bildirdi. Yayınlanan bildiride, bu faaliyetlerin çapı ve cıddiyetinin Sovyet görevlilerin sınır dışı edilmesini haklı gösterdiği bildirildi. Bu arada BBC radyosunun bildirdiğine göre Fransa'dan kovulan Sovyet görevlilerinin casusluk faaliyetleri geçen yıl İngiitere'ye sığınan yüksek düzeyde bir KGB ajanmın yaptığı açıklamalar sonunda ortaya çıktı. Fransa Dışişlerl Bakanlığı sözcüsü Sovyet görevlilerin sınır dışı edilmesi karannın iki ülke arasındaki ilişkileri etkilememesini istedi. Diplomatik gözlemciler 4 kotnünist Bakanın da yer aldığı Sosyalist hükümetin bu davranışını «il^inç» bulajak kararın çok büyük bir oîasılıkla Cumhurbaşkanı François Mitterrand tarafmdan alındığını belirtiyorlar. Paris'teki Sovj'et Büyükelçiliği Paris hükümetinin kararını şiddetle protesto ederek «tümüyle haksiz» olduğunu ileri sürdü. Sovyet Elçiliği Birinci Sekreteri Alexandre Avfeev «Biseo bu kararın gerckçeleri bildirilmediği gibî, sınırdışı edilen Sovyet vatandaşlarının yasa dışı faaliyetlerine ilişkin tek bir kanıt bile gösterilmedi.» dedi. Avfeev sözîerini şöyle sürdürdü: «Ba durumda, Sovyet vatandaşlarınm böylesine görüunemiş biçimde sınırdışı edilmesinin siyasal nitelikli bir karar olduğuna inamyoruz.» Sınır dışı edilen TASs Ajansı Paris bürosu şefi Oleg Chirokov ise, «Bu karara isyaıı ediyorum. Paris bükümetinin davranışı tüm gazeteciler için bir hakarettir.» dedi. Moskova'da batılı diplomatla ra göre, rcansa'ıaıı aralaruıda diplomatlar da bulunan 47 Sov yet vatandaşını smırdışı etme karan, iki ülke arasındaki ilişkilerde yıllarca sürebilecek bir bunalıma yolaçabilecek. Bilindiğl gibi, geçtiğimiz hafta da Ingiltere, iki Sovyet diplomatı ile bir Sovyet gazetecisıni sınırdışı etmişti. Moskova genellikle batı ülkelerinin bu çeşit davranışlanna birkaç hafta içinde aynı ülkelerin Moskova'daki temsilcilerinin sayısını azaltarak karşılık veriyor. Ancak Fransa hükümetinin sınırdışı ettiği Sovyet personelinin sayısı öylesine kabarık ki, gözlemciler Sov(Arkası ?. Sayfada) Volvo motor fabrikası iJe lisans anlaşması imzalandı Kenan MORTAN İZMİR Düiyanın en ünlü motor ve kamyon yapımcılanndan biri olan Isveç Volvo firması Türkiye* ye geliyor. Türkıye'nin ük motor yapımcısı olan Izmirî de kurulu BMC'nin îsveç firmasıyla yaptığı Lsans anlaşması, Başbakanl'k Yabancı Sermaye Dairesi'nce onay (Arkası 7. Sayfada) ankalar servet affı için yeni yöntemler öneriyor Bankacıların Maliye'ye öneıileri: Servet affı blokajı ııakit yerine hesabi alış.veriş yöntemiyîe yapılsm. Bloknj işi bir kaç bankaya daha yaygmlaştınlsııı. Sefrvet affından yararlan. mak isteyen kişi parasını Ziraat Bankası'na na. kit yerine çek olarak yatırsın. Meral TAMER Yeni servet beyannamelerinin i'orıleceğı son tarih olan 15 Nısan günü yaklaşırken, servet affı konusu gerek banka, gerek se ış çevrelerinde ana gündem maddesı haline gelmiş bulunuyor. Zıraat Bankası'nda bloke edıı mek üzere kendilerinden fcalep edilecek nakiti nasıl karşılayacaklannı ve likidite durumlarını nasıl ayarlayacaldarmı düşü. nen bankacılar, Ziraat Bankası' nclaki blokajm nakit yerine hesabi alışveriş yöntemiyîe yapıîmasını, ya da blokajın birkaç bankaya daha yaygmlaştınlmasım öneriyorlar. Nakıt yönteminin ayrıca güvenlik açısından da önemll sakmcaları olacağına dikkat çeküiyor. Vergi beyannameîerinde her yıl tekrarlandığı gibi servet beysnnamesi yenilenmesinde de halkırmzın çoğunluğunun işlemleri son güne bırakacağım hatırlatan bankacılar, «10 nıilyon. 2550 milyon gibi paralar nakit olarak bîr bankadan çeldlip, diğerine nasıl yatınlır. Parayı çekeıt müşt^rl o boyutta bir nakiti yamnda nasıl taşır. Blo. kaj yapacağı bankanın önünde kuyrukta nasıl bekler? Blokajı yapacak banka o paralan nasıl sayar?» diye soruyorlar. Servet affından yararlanmak isteyen çok sayıda iş adamının, şimdiden nakit olarak taşıyaca. ğı parayı çaldırma kaygısına düştüğü de ifade ediliyor. Bankacılar, nakit çıkışını gerektirmeden hesabi alışveriş yönteminin nasıl uygulanacağı yolundaki sorumuzu ise şöyle yarutladılar: «Ziraat Bankası* ııın pek çok bankada hesabi vardır. Eğer hesabi olmayan bankalar varsa. buralarda da yeni lıesap açabilîr. Ondan son ra biz Ziraat Bankası'nda blo* kaj yapmak isteyen müşterilerlmiz adma onların paralarını bankamızdaki Ziraat Bankası hesap nıunarasuıa geçiririz. Müşterinin eline de parasının Ziraat Bankası'nın... Hesap nu marasma yatınldığına ilişkin bir belge veririz. O da bu belgeyi alır, Ziraat Bankası'na gö« türür.» Hesabi alışveriş yöntemiyîe ilgili olarak bir başka seçenekten de söz ediliyor. Bu seçenek, servet atfından yararlanmak isteyen kişiru'n bankadan parasını çekmeden Ziraat Bankası'na (Arkası Sa. 11, Sü. 8de) Evren, Ege'de ilk konusmasını Aydın'« MGK üyeleriyle birlikte bugün İzmîr'e gidecefc olan Cumhurbaşkanı Evren, «Orgeneral Cemal Gürsel83» Müsterek Harp Oyunları'nı izleyecek, bazı il ve ilçelerde yurttaşlara hitap edecek. ANKARA (a.a.) Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ke nan Evren, «Orgeneral Cemal Gürsel83» Müsterek Harp Oyunlarmı izlemek üzere bugün İzmir'e gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basm ve Halkla îlişkiler Müşavirliğinden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bugün Ege Üniversitesi ile 9 Eylül Üniversite si'nde incelemelerde buluna cak. Curahurbaşkanı Kenan Evren, 7 ve 8 Nisan gün'eri, (Arkası 11. Sayîada) UİUSU: fCarsılıksız çek olay'ı: "Dikenli tel9îsiz ve "free shop,,suz smır kapısı:Habur Celal BAŞLANGIÇ Binlerce insan, her gnn bir sınzrdan öbürüno, dikenIi teller, mayın tarlalan arasındaid sınır kapılannı aşarak varıyor. «Gezip görme dileği...» Bu amaç dışında kalan ve turizm boyutlarmı aşarak, sı rur kapılannı «su yolu» yapan en yaygin meslek kesjmi sürücüler olsa gerek. Hele TIR sürücüleri... Ayda iki kezden az yurt dışına çıkmca tedirgin olurlar... Devînimlerinde bir eksilme düyarlar. «Kilometreleri kaç yazar, ne görürler, ne ederler? Ça^daş Evliya Çelebi'Ierin gunümüz ekonomisindeki yükleri kaç tondur, bir smırdan diğerine nasıl atlar?...» Yukarıdaki gibi daha aklırnıza geîebüecek yüzlerce sorunun yanıtını k:smen de olsa alabilmek için TIR ile yolculuğumuz Mardin ili, Silopj üçesi Habur smir kaptsından başladı. Daha doğrusu başlamadı. Gözle görülür bir boşluk vardı Irak'a açılan kapı olan Habur'da. Memurlar ögle tatili vermiş, sınırda bekleyen sürücüler tatHi n bitmesini bekliyor Giimrüklü alanm çevresinde herhangi bir engel yok. Ne duvar, ne de dikenli tel. Dileyen girip . çıkıyor sanki. Çocuk(Arkası 7. Sayfada) Hukuk dünyasında geçerli bir kural vardır; Yasaları bilmemek yurttaşı sorumluluktan kuriarmnz Daha başka deyişle yurttaşın bütün yasaları bildiği varsayılır. Bir toplumda hukukun geçerli olması için bu yöntem zorunludur. Çünfeî başı sıkışan yurttaşın •Ne yapayım, yasayı bilmî. yordum» gerekçesine sığınması hukuk düzeninin liğini engeller. Ecevit Portekiz'e gitti İstanbul Haber Servisi Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sosyalist Enternasyonal'in toplantısına katılmak üzere dün Portekiz'e gitti. Portekiz'in Albuferra kasaba. smda 710 nisan tarihleri arasmda toplanacak olan Sosyalist Enternasyonal'in toplantısxna onur konuğu olarak çağrılan Bülent Ecevit, dün Türkiye'den ayrıldı. Sosyalist Enternasyonal'in toplantısına Polonya Dayanışma Sendikası lideri Lech Wo» lesa il3 Sovyet bilim adamı Andreî Sakharov da onur konuğu olarak çağrıldı. Ancak bu temel kuralın yanısıra kanun koyucuya da bir sorumluluk düşüyor. Devlet, olabildiğince az sayıda yasayla yönetilmeli ve kanunlar kısa, özlü, anlaşılabilir nitelikte düzenlenmelidir. Binlerce kanun ve kararname ortasında boğulan yurttaş, bir de karrnaşık vasalar karşısmda kalırsa, ••• (Arkası Sa. 11. Sü, 2'de) Yüksel Günay Kastelli iJe aynı cezaevinde yatıyor İstanbul Haber Servîsî Fenerbahçe Kulübü eskı 2. Başkanlanndan ve Banker Kastelli'nin üçüncü sıradaki borçlularından işadamı Yüksel Günay, «karşılıksız çek vermek ve dolandırıcılık» suçlarından önceki gün yakalanarak tutuklandı ve Sağmalcılar cezaevine konuldu. 3 aydan 3 yıla değin değişen hapis ce^ası Lstemiyle yargılanacak olan Günay, geçtiğimiz günlerde konkordatoya gitmiş ve ken disine iki aylık konkordato mehli verilmişti. Banker Kastelîi (Cevher özden) den 1982 yıîında Tophane işhanı karşılığında 148 milyon 851 lira borç para alan ve karşılığında verdiği çekin karşıiıksız çık ması üzerine, Kastelli'nin mal varlığmı tasfıyeyle görevîendirilen 9, Tasfiye Kurulu'nca hakkında işlem ya pılması istenen Yüksel C»ü nay geçtiğimiz aralık aymda yurtdışma çıkrmş, ancak bir süre sonra yeniden yurda dönmıiştü. Borçîarını (Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) "Kimseye ana para borcum yok, faizler ise mutlaka ödenecek,, Kastelli gazetemize ha» pishaneden gönderdiği mektupta: «İşletmeler ve bankalar kendi ba şarısızlıklarım bana yüklemekle kimseyi inandıramazlar» dedi. Osman ULAGAY Banker Kastelli'den mektup var. Bağfaş ve İşkur şirketleri nin kurucu • yöneticisi Recep Gençer'le yaptığımız söyleşide Saym Gençer'in kendisiyle ilgili olarak söylediği bazı sö^leri cevaplayan Cevher Özden, Bayrampaşa Cezaevi'nden gönderdiği mektupta, «tahvil ve sertifika veıip benden parayı a!an işletmeler ve bankalar kendi bajarısıylıklarını da bana yüklemeye kalkarlarsa kimseyi inandıramayacaklardsr» diyor. Iyi niyetle çıktığı yurt dışı geaisınin, «kaçtı» irnajmm yaratıl ması için fırsat sayıldığını ileri süren Cevher Özden mektubunda, kimseye ana para borcu kalmadığmı, faizVrirı de hesap edilerek mutJaka ödenccegini belirtiyor ve <"'2 vıl sereFle sür ıiürdüfriim h« rsa ha^atını şeref le kapayacrç'niv d'ye ya^ıyor Cevher Özden'den aldifjnmz 27.31983 tpnhv mektup şöyle: «•Sayın Ulagay, Bugün Cumhur?vet gazetesin de Sayın Recep C'inçer'le vaptığınız konusmavı okudum. (Arkası 7. Sayfada) Terörizm tüm NATO icin öiümkalım meselesi Başbakan Bülend Ulusu, Turkiye'nin 1970'lerden bu yana kendisine yöneltilen «Ozel Harbi» 12 Eylül Hare. katıyla yendigini belirtti. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Bülend Ulusu, Turkiye'nin terorizme karşı sürdürdüğü kararlı mücadelede tümüyle kendi olanakları ile galip geldiğini beJirterek, (Arkası 7. Sayfada) Büyük illerin dara!tılmıs secim bclgefarine ayrılması da oner^aı Anayasa Alt Komisyonu'nda çalışmalar sürüyor, Seçimlerde yüzde 10 baraj uygıılaması dışında basit d'Hondi sisteminin uygulanması prensıbine varıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sjçim Yasa Tasarısmı liazırîayan Anayasa Alt Komısyonu'nda seçımlerde yiızde 10 baraj uv^nîanması ilke olarak benim Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı ve 5 komısyon üyesinden kurulu Alt Komisyonda yüzde 10 barajm <Arkası 7. Sayfada}, felayların ardındaki CERCEK Yasalar ve Yurttaş OZDEN'İN MEKTUBUNDAN «Kastelli» dive tanmun AbidJn Ce\her Ozden mektubunun sonunda halktan iopluduu parayı işietmeîere ve bankalara verdiğini belirdvor. Mektubuıu şövle soııluyor: « . Aldığım kâr payının dışında bir kııruşu cebime kojmadım. Tasfiye istediğim son güne kadar da bütün \ecîIjeîcriıııi \erine getirdim. Parayı alan işîetmeîer veya bankalar keı;di baş^rısızlıklannı tla bana yükîemeye kalkarlarsa kimseji liandıramıyacaklardır Zira kamuoyu gerçeği bilm?ktertir. Sİ7»* brşarıJar diîer saygılar sunarım. A. Cevher OZDEN»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog