Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

5 NtSAN 1983 *•*¥ HABERLERİN DEVAMI Cumhuriyet 9 TÎKP davasi Permçek savunmasını tamaiîiladı ANKARA, (Cnmhurlyet Bürosu) TİKP davasmda savunm?sını tamamlayan Do&u Perincok, «Dpvr'min solu£u ke«ildikten sonra top rak rcforınn bir ınasal ha lino ffetirildi» dedi. Ankara Stkıyönetim Komutanlığı (2) Numarnlı As keri Mahkemesinde dün va pılnn duruçmada Dogu Pe rincek 12 Eyîül öncesinde milll birlik hnkümetl kurul masını önerd'irlerint anımsattı. Perincek, «Toprak ucv rimi, yalnı/ bir toprak dağıtma ıreselesi degpl, sana yiipsmenîrt, frprppk an'amia miîîpt haîinp gelmpnîn, dpmokrasinin ve ça#daş devlet olmanm £prp*idir» biçiminde konuştu. Toprak ağalıgmm yasala n n kaldırıJmasını öğrettiği bir sjnıf oldu*unu belirten Perinçel;, toprak reformunun bugttne kadar kurulan cumhuriyet hükümetîerinin tümüniin projrramlarında yeraldıSını ifadc etti. 715 kişlntn hâlâ tek kişinin mtil kiyetinde olduguna dednen Perincek, «12 EylüP den sonra da toprak reformu yapıldı, yapılacak denmis fakat kavusmak yi ne başka bir bahara kalmış tır» dedi. Toprak ve aşiret ilişkilerinin anarşiyi besleyen bir zernîn oluşturduğunu vurguiayan Pörinçek. «Tprörün miı kökii kazmacak, yoksa solun mu?..» sorusunu yoneltti. Perincek, «ülkemj?. VP rljinya katnııoyu TİKP davasım lmksız lîörüyor ve bu dava sonun da (Tıirkıvp'ip dpmoSırasi olacak mı?..) sorıısuna v"e vap vpriîpfpfrîni tesbit pdi yor» bicımirrip konustu. NGCİİ (Baştarafı 1. Sayfaia) ruşturma ya da suçlamaya hedef olmadığı bildirıidi ve çöyle denıldı: «Şimdi, yaklaşık Z2 yıllık bir dönemdc bu yazıyı 4 kez yayınlavıp fnçbir soruya bile maruz kaJmanu^ olan bu kişi, ayıu yazıyı her sel'erinde hiçblr yas3l tepki yaratmadığını da görerek beşinci kez yayınlarsa ve kendisiiie c.gel bakalun, şımtü hesap vereceksın...) denirse, bunu yasal ve hukuJcsal icalıpLara sığdırmak mümkün miidür. Sanık büyle bir durumda, suçsuziuk karinesinden yararlandırılmayacak mıdır? Sanığın bütün bu gelişmelere karşın, cürnu maksadı izJetliği nasıl söylenebilecektii"? Yazıda suç unsuru gıirdükleri halde, hiçbır harekete tevessül etmeyerek, meşruluk kürinesinin yerleşmesine yoî açan resmi görevlilenn soıiımluluğu vatandaşa aktanla biiecek midir?» Bu sorularm yanıtlarınm bellı olduguna işaret edilen savıuımaüa, yazı yeniden yayınlandıgma göre, davanm süresinde açıldığı, suç kastınm yeniienmış olduğu şeklindeki Savalık gorüşüne katılmanın olanak5iz olduğu bildirildi. İlk yayıradan sonra yasal süre içinde dava açılmamış bulunduguna göre, sonraki yaymlarm &uç kastîna değil, meşruluk karinesıııe gliç kazandırdığı açıklanüi. Bir yazıda herhan.çi bir suçun moddi ve yasal unsurlanrun bulıtnup bulunmadıŞı araştınlırken, yazınm bir cümletine degil, para°;rri.fına da değil, tümüne bakılması gerektiği. aynı şekilde yazarm suç kastınm araştınlmasmda dar özdeş bir yaklaşımla, şahsm kişiliği ve yaşamı bovunca bağh kaldığı, uğrunda mücadele verdığl ilkelerinın araştırılması gerektiği vurgulandı. P sns haJdcmdakl sa\iınrnada daha sonra Nadır Nadi'nm yazarlık ve gazetecıliğmin Türkiye Cumhurıyeti ile yaşıt olduğu, O'nun bunca yıl suren yaşamınaaki degışmez tutumuvîa de^eılendirılmesıi gerektiğî belirtıluı ve şoyle denildi: «CumJnırJyot Gazetcsi'ııin lsinı habası Atatiirk'tür. Bunun nedctıi de bu gazetcnin ba^ka btr isim aitmda yayınlandığı, Kuıtuhış Sa\aşı doneınimtc, bazcn tck başıııa, IVIustafa Keınai'î VP o'nun yürüttüğü davayı, nıücadolcyi dPsteklrmeJtten bir an için vazgeçmemiş obnasıdır. Buçiin i.sc Nndir Naüi, İlk ffiinden beri ba.çlı kaldığı UkeIere ve kişive îhanet etmek, ya nl Atatürk'ün en büyiik eseri olan Türkiye Cıımhuriyeti'ne karşı bir «pilahlı ayakJanmay1» tahrik ve teşvik cylemekle suç. lanıyor. Nadir Nadi. daima, bukuk devleti ve hııkukun üstünlügü ilkelerine ve demokrasilerin temelinde yatan hoşgöruyü savunmuş bir kimsedir ve Atatürk'ün en büyük eserJ olan Türkiye Cumburiyrtî, Anayasası'nın 2. maddesinde belirtildiği Ribi, «...bir hukuk devletidir " Bu bakundan Nadir îva<liVe f'umhuriyet'e karşı si doima hukuk devîetini olaylann lahlı ayaklanmayı tabrik ve teşvik etme kastını Lzafe etuıeniu inatıdıncı bir yanı olamaz.» £sas haiîkındakı savmnıada «Yarun yüscyılı aşan gazetecilik ve yazarük yaşanu hepimizüı bellek vc gözleri önünde duran ve şiddete karşı, ama ho^jî'irüden yana olan tavrmı her %csJIeyle ortaya koymuş bulunan Sayın Nadir Nadi'nin bir yasa önerisi sözkonusu olunca biıdenbire ıteşli bîr suç laşkıriıcısı ya da silablı ayaldannıa te^vikçisi kesilmesi akıl ve hav. salamıı alabileceği bir şcy midir?» dıye soruldu ve şoyle eklendi: «Bütün bunlarla, müveJtkilimiz Nadir Nadi'nbı, layüsel ve dokunuimaz olduğımu söylemck istediğimiz zanncddmesin. \)okunuJnıazlara ve dokunulmazlık lara ihtiyaç joktur. Anlatnıaya çalı^tığıımz iıusus, düşün ve jazın 3'a^amının özellikleri ve suç lanan vazibiyla bir kapak altında birbiri ardmdan yayınîadığ^ yazılrtnnın içeriği dikka<« alın* dıgında Sayın Madi'ye böylc btr cürüm kasdının yükJenmesindo ki isabetsizliktir.» Savunmada devamla suç ışlemcğe tahrik cürrmi üzerinde duruldu. Tahrıic fıilinın belli özellik ve lutehkleri olnıası gerektiği, ışlenmesi istenen suçun varlığı ile lahrik hareketi arasında yakın bağlann varolması gcrekti<rı anımsatıldı. Bu konuda Askeri Yargıtay kara.rlanndan örnekler sunulduktan sonra tahrikin konusunun da beltrli olması gcrektigi anlatıldı. Suça tahrik fiıbnds azmettiren durumunun olma,sı gereğine işaret edilerek, suca tahrik fiilı ile eleştın hakkının kullanılmasmın bırbirine karıştırılmaması istendi. İddia makanunm yorunılamasının aksine, yazıda, sılaha sanlıp kan dölcerek rejimin kurtanlması için gençliğın uyanık bulunmasmın savunulmadığı belirtjldi. Yazıda anlatüaıalar şöyle özetlendi: «Sllaha sarılarak vc kan d5korek rcjimi kuıiarjnak, Cumhuriypti lıedef tiıtaıı geıici akunların, Türlciye'de normal bukuk kııraUarını, yvni Ana>asal düzeni sarsacak bir düzo >e uiaşma.sı halinde bile yapılacak son i?tır. Bu bakımddu avtbn gençlik, Cumlmriyetin böylc bfr tehlike ile karşı Icarşıya kalmaması, temel hakları Anayasal düzenin sınırlan îçindn konıvabiîme koşullarınm iblal edibnemesi için (yoksa noraıal anayasal hukuk duzenmden çık:larak .«ilaha sarılarak kan dökmek için değil) uj;ınık olmahdır. BövJece rejim (Atatürk'ün kurduihı re.iim) yaşayacak vp jre'işpcek, kültür kuruJuşIarının sürrklilij»:;, olajranüstu çarc ve yollara baş Mirarak değil, normal hukuk kurallarının işlerliği sayesinde 8ağlanacaktır.» Açıklanan n^denlerle, Atatürk'ün kurduğu ve bagımsız olarak yaşamalan için hukuki ve mali bütün tedbirleri aldığı iki tesisi 6?.el yasa çıkararalî ortadan kaldırmanm gereği olmadığı belirtilerek, «Vtatürk gibi tarilıimize güneş dolusu ışık salan bir adaznın tesislerl böyiesine kanun, hukuk dışı bir iasarruf iie yok hükmünc tabl tutulursa, aîelade vatandaşlar yapacalîlan ölümc bağh tasarufîarın geleceğinden, onlara hayat hakla tanınıp tanmmayacn^ından nasıl emiıı olabiieceklcrdir?» denıldı. Sozkonusu olaııın Atatürk'ün vasiyeti olduğu da belirtılen esas hakkındaja sa\umnada so. runun, hukuk duz^îiur.iztn, hukuk aevleti ıikeknnm ve Medcnı kanımun hükümlerinın uygiilfiinp uyTîulanmayacağı ^ r u nu olduğu da bıldm'dı ve şoyle denildi: «Atatürk, herhanjri bir vatan&\y olarak çözlerini diknıi? biZÖ bakmakUidır. Bu vatandaş, ölümıindeıı lasa bir süre önce ııstılüne uyg^uı hir vasiyetnamc ba/.ırhuıuş ve mal varhgmın semereierüıi, kurduçu bu iki kuruma bırakını%.tır. Ve hizc sormaktadır. «Üîümümden bunra yıl soura bir kanun çıkararak benim vasiyetnamemi hüküınsüz bale getirmeve, onu benim koyduğum yönden saptırmaja inıkan var mıdır? Bu hukukla bağdaşır mı? Bunun, lleride mülkiyet re jimi oakınuııcian ne bü\iik tehlikelere vücud verecegiıü görnıüyor musunıız?» 31uvpkî;îlimiz Sayın Nadir Nadi'nin yazısında söylemek istpdiği butlur. Sanık, o tarihte lıazırlanmış bir kanun ta»arısı île bııgün bir yasa teklifi olarak kar^ımıza çıkan bir metiııdekî temel fikir ve içeriği clcv tirmı^tir. Suç işhnniiş, suç ı>lcnınesinin peşinde koşîm;ış deKİJ... Esasen, hukuk düzeninin temel ilkelerine, hukuk devleti. nin templ kıırunılanna sahip çıknıak için yazılanları suç saynı&k, biz/.at o düzenle velişkiye düşınek, çatışmaya girnıek denıek olur.» Idd;anameye göre, bırakımz kanıırJan, kanun teklifi ve tasanlarını bile eleştırme hakkınm bulurtmadifîi vurjrulanan savunmaaa, rm,Lale yazarsk ka mın çıknıa. "iı engellemenjn, haUvi karunlara karşı freîınoğe tpşvik olarak UPgerienaırıidiKİ hadrladldı. DemokrrJk ve hu kuktan yana oîmanın aîfabesinde vazgeçilmempsi ^erekcn doğrular şöyle ozotlendi: «Bir hukuk me^nl Anayasa bile olsa elestiriîebiiir. Kurallaruun ve Ukelerîrtin yanhş, eksik, isabetsiz, çagınm gerisînde ya da toplıınıun içinde bulunduğu koşulian aşar niteHk ve içerikte olduffiı söylenebilir. Kayna^ını b r i»nayasa hükmünden flan bir kanun tasarısı ve teklifi gibi kanun da aynı sebepîerîe eleşüriîebllir. Hatta kanuntann Anayasaya aykın hükümîer taşımalan mümkündür. Anayasa ?îahkemesl bunun İçin varchr. Bu ba kınıdan vatandaşlann, jasa tek lif ve tasarılan nas*Lsa yasama mecli^prinde İslah edîîeceklerdır dlye elleri kollartna kavıışmuş beklemelerinl isteyemeyiz. Yasa teklifi ile yasa tasansı ayn şeylerdir. Birindsini yasa ma mecUsi üjeleri, ikinclsinl hükütnetlcr hazırlar. Makaleye konu teşldl cden meti.ii, 1961 olayı bakumndan muhtpmelen bir tasarı, 1983 olayı bakımından da bir teküftir. Hükümetle hiçblr ilgisi yoktur. Teklif veya tasanlaruı niakale yazılarak kanunlaşmasını engellemeye çalışraayı, demokrasi içuıde yasakJamak olanaksızdır. Hele bunu Esas Hakkında Mütalaaria yapıldığı gibl, kanunlara karşı ffchneçe halln teşrik say maya hiç imkan yoktur.» Senret cı (Baştarafı 1. Sayfada) Türkes, İpekci sorusturması nedeniyle ifade verdi ANKAKA (t'unılıııriyet Burns») Mılli.ypt C^.zetcsı başyazan Abcli IpekçıVıin o'düralmesme ilişkın f.oıu^unn1 ncdrmyie, münfesih MUP Genel Başkam Alpaslan Turkoş'ın ifad"sınin almdığı oğrenıldi. Istanbui'dan gönderılen taiimat üzerine Ifadesi alınan Turkcş'ten başka, aynı soruşturmayla ilgili olarak 3 T Î davaV FP smda yargılanan Ülkü Orakları eski Genel Başkanı Muhsin Yazıciüğlu'nun da ifadeiine baş vurulduğu btiirtildi. (Baştarafı 1. Sayfada) da Parsça konuşmayı yeğledi. Gaffari'ye yöneltiîen sorulaİstanbu] Haber Senisl nn başmda, devrilmesinde Ö Kapatılan TiP'ın Amayya ıl yönemli rol oynadığı Benl Sadr neticıleri hakkında ek ıddianaile avrıhkîarının ne oldugu gemeylp açılan davaya, istanbul Sılcıyonetım Komutanhgı 2 Nu iiyordu. Hadi Gaffari, aynlıkla maralı Asl.en Mahkemesinde rını şdyîe anlattr bablandı. «Başlangıçta birblrlmize çok yakındık. AncaJk, o ve yandaş34 sanıklı davada, 24 samğın lan önce Iranb künliklerini Çorum'da tutuklu bulunmalan vurçuluyorlardı, ondan sonra nedoniyle de iddianame okuna rnamıştı Dünkü oturumda sa İslâm'ı. Aramızda önceükler so nıkîar getırildiği için okunan runu vardı. Bizlm fçîn önrelik tslâm'tb. Bizim îçüı bir îranlı iddıanamede yasal olarak kuiJe, bir Türk ya da Afrikalı ara rulan partinin zamanla yasa smda fark yoktur. Müslümandışı örgute dönüştüğü ve Amas ya ili yöneticilerınin adam ol bğı esas alınz. Bu ayrılık açısı zamanla genişledi. dürmeye teşebbüs, silah bulun Bııradan yola çıkarak, blz, f» durmak eylemlerini gerçekleşISm'ı tüm hayatımıza rehber tirdikleri ıleri sürüldü. Sanıklar hakkında, TCY'nin' 141/15, kılmayı savunduk. Bizbn İslâ285/3, 173/son maddeleri ve mımız Suudi Arabistan'ın tsIâm'ı, petrolün, paranın, kılı6136 sayılı yasayla 1402 sayılı «an İslâm'ı değildir. Düşünceyasa gereğince 5 yıl ile 30 yıl nin, tevazunun, Kitap'ın İsarasında değişen hapis cezaları lâm'ıdır. Yani, aramızda çok istendi. önemli ideolojik ayrılık varîddianamenm okunmasmdan dı.» sonra sözalan tutuklu sanıklar Gaffari, özellikle Suudl Arabır gece önce sabaha karşı Îs bistan'daki îslâm! uygulamaya tanbul'a getırıldikleri içuı sorçattı. gu veremeyeceklerıni bu neden «Suudl Arabistan'da tslâm le de süre venlmesim istediler. yoktur. Orada Amerikancı bîr Mahkeme sanıklarm sorgulan hükümet vardır. Suudi Arabisve bu davanm ana TİP davatan'ın nüfusu 7 milyon. Günde sıyla birleştinlmesi istemimn 12 milyon varil petrol bosıyordaha üeride düşünülebilmesi lar. Halk hâlâ develere biniicin duruşmayı 18 Nisan günuyor. Arabadan haberi yok. Bune erteledi. na karşılık, yönetJciler altın PROLETARYANIN kaplam'jlı uçaklarla seyahat edivor. Zenp,inlîşH kulüanan bir KURTULLŞU • Proletarya'nın Kıırtuluv.ı avuc azınbktır.» dedi. DIN AHAMLARI davasına 1 numaralı mahkeme^ E GAZETECİLER de devam ed:!di. Dunku dulstanbul'da gezdıği sürece ruşmada ek iddianame ilo hak ha'kın İran konusunda yaygın larında dai'a açılan 6 kisimn biçimde «yalan propagandadosyalarınm ana dava ile bırnın» etkisi aitmda olduğunu leştırilmesine karar verildi. savunan Hadi Gaffari, «İkl Sorgusu yapılan Aü Ülger, Me tin Yıldırım, tbrahiın Karataş, meslek en snrumhıdur. Allah, bu iki meslepin mensuplanm îbrahim Demir ve Ali Sindal ya Ccnnet'e. ya Cehpnnem'e gön suolamaları reddettiler. Sanık sayısı bırJeştırme kararı ile derecektir. Bunlar din adamları ve gazetepilPrdir. Yani kamu 19'a yükseldi. ovunu olustıırma sorumluluğu taşıyanlardır. Bir muhabir saDeniz Şefıîtlerî dcre p»ra içitı çalışıyorsa, haberlerinde en küçük ölçüde bianıSdı le gerçekten aynlıyorsa cehenİstanbul Haber Servisi De nemliktir.» biçımmde konuştu. niz Şehıtleri dün çcşitli illerde Gaffari, İran'da rejimin idam yapılan törenlerle anıldı. l>umuygulamaları ile ilgili haberleIrnmar Dcnızaltısı'r.da şehıt ri «düşman .çüçlerin abarimah olan 81 denızcı içm lstanbul'da propoganria saldmsı» olarak ni. düzenlenen ilk toren Taksım teledi. «40 bin SAVAK ajanınCumhuriyet Anıtı'nda yapıldı. dan idanı edilenler 400ü gecBarboros'rn Beşıktaş'taki anıtı mez. Daha sonraki dönemde önünde düzenlencn törendc rejim nıuhalifltrinden katil olMGK üyp?i vc Deniz Kuvvetledukiarı kanıtlananlar dışmd'i ri Komutam Oramiral Nriat kimse idam cdilmedi» dedi. Tümer'in nr?sajı okuı.du. KuÎÇKÎ EVLERDE SERBEST zey Deniz Salıa Komutarı Korİran'da evierde iÇki içmenın amiral Orhan Karfbulut'un da sprbest olduğunu ancak «topkatıldığı törenrie »unun anlam lumnn hu7urtınu kaçıranlann* ve önemini belırten konuşmacezalandırıldığını açıklayan Tah lar yapıldı, daha sonra Beşıkran Mılletvekili Gaffari, «İki taş açıklarır.daki bır avcı hotürlü suç vardır: Toplııma kar tundan, uemzc, sehitlerin anişı ve Allah'a karşi;> dedikten sma çelenk bırakıldı. sonra şoyle devam ettı: «İçkı Amasya TİP davasmda iddianame okuodu IraıVda evde icki lcenl Allah cezalandınr blz des ğil. Biz, eğer sarhoşluk nedcıüy le toplum huzurunu bozarlarfö cezalandınyoruz.» Tek bir çıft ayakkabısından baska ayakkabısı olmadığını, kendisi gibi tüm milietrvekillerinin çok m ü t e v a z i yasadığmı bıldiren Gaffari, halkın glivenine sahip olduklan (jlrüde ilkelerden ayrümad:kla rı takdırde iktidarda kalabileceklerini öne sürâü. Sovj'et yanlısı Tııdeh Partisl' ne yönelik son tutuklamalarla ilgili olarak da, «Ragımsız bit Marksist parti olabilir ama bir yabancı güce bağlı hiç bir par tiye izin verilernez» dedi. kanunlara ıtaatsizliğe tahrik teşvik suçunun işlenebilmesi için îtaat edilmemesi istenen metnin bir kanun olması ve bu kanunun da yürürlüğe girmiş bulunmasının şart olduğunu. bir makale yararak bir yasa teklifina engel olmaya çalışma nm bu suçla bir iîişkisi bulıınmadığı belirtiidi. Esas hakkındaki savunma «td dia makamı, sanığın, ballu, silaha sanbp kan dökerek, hu teklifin yasallavşmasmj ençeUemeye tahrik ve teşvik fiilini işlodlğinî söylemek istivor ise, ınüvfkkilimiz hakkında, TBM.AI nia vazifesini yapmaktan ccbren men etmck amacıvla neş(Baştarafı 1. Sayfada) ren teşvikte huîunmayı idatn Ayetullah Hüseyın Gaffari, Ue cpzalandıran TCK'nın 14li/2 İran'ın en etkili din adam maddpHİnin uyçulanma,sını nelanndandı. Sah'm zmdarı den talpp etmcmiştir?» dıyp de sonılclu ve ıddiar.amede 6138 larında üzerine ki7gın yag sayılı yasaya muhalefet suçudökülerek öldürüldü. Had; Gaffari, Şoh'ın dpv nun işlenmesinin tahrik edıldtrilmesine yol açan kitlp a ?ı konusunun da bulunduğra vurçıüanarak son olarak şöyle yaklanmalan sırasmda ö deniıdı: nemli rollpr ovnadı. Tah«Acaha, huçüne kadar silah ran'ın merkpzinde Şah hey kaçakcıb^ı konusuyla etkili ve kelini ilk kıran kitji o oliiîke çıkarlarııta hizjnet pdiri du. Bu olavla, kitle göstprl mıtcadeleyi tek başnıa .>ürılurt'n ( unıbunypt Gazetesi'nin sahip lerl ivme ka/andı. Irak'la s;was başlaymca, ve başyazarı Nadir N'adi, siîal» kaçakçılıcrı suçunun işlennıesiüî cepheye giden ilk din adam tahrik ve fesvik eimŞ de salarmda biri, yinp oydu. .Mlacak mıtlır.' Silah karak<»lıHüccetülislâm Hadi Gaffa üinın tcrörizmin cn önetnli d*%s ri. Batı basm çevrelerinde teklerinden biri oldueunu ha\asıl ünunü Bpnl Sadr'm kıraffelnıiş bir ga/etpnin saCumhurbaşkanlı^mdan dev lıip ve başyazan, silahîı avakrilmesi sırasmdaki gösterl lanrtıamn yani tipik (erörist Iere önderlik ederek yaptı. eylcmlprin t.ılmk ve tcsvikcisi saj'ibrsa buna inanan olacak Bir elinde bomba, di£pr plin nndır?» de tabanca Beni Sadr aAvukatlann e??s hakkmdnV'i leyhinde gösteri y.ipanlara savunmayn ihskin arıkınr.ıa'akonuşma yaparkpn çpkil rı sona erdikten ronra yav^tc miş resimleri bütün Batı Candemir, Nadir Nadı'VR ba basmmda yer aldı. Kendisi savunmaya cklfty?ce.c bir sevı Beni Sadr'ın devriimpsıne oiup olrrar^'^nı ^ordu. Nadı yol açan Hızbullahî adh puc vt> (ionensın, avukall?rm .sa lerin lideri olarak tanıtıldı. vjnmaianna ekleyecpk birşpyleri olmadığmı behrtt:ler. YarBlrkaç kez rejlm muhalifle Kicm son sozlermı sorması urinin suikast girışimlerlne hedef oldu ve kıl payı kur zcrıne ise Nadir Nadi, «SUÇSUKluğumun tcspit edihr.esîni i*tuldu. tiyorum» dedi. Okay Gönensnı Hadi Gaffari, şu anda de beraat kararı verılmesın ısTahran milletvekill olarak tedi. Bunun üzerine yargıç Can j İran Parlamentosunda go d. mir duruşmayı, kararın açık lanması için 9 mayıs 1T03 gtiiA\ rev yapıyor. Aynı zamand.ı îlahiyat Fakültesi'nde os? saar 14.00'e erteledi. Dunku oturumu birc^k yciU retıra üyesi. Evli ve dörl ço pa/etecınin yanısıra ABD 1? cuk babası. tanbııl Başkousolosu Danıel Gaflari, Tebriz yakınlarm Ncwbprı*y de izledi. Duru^ınadaki Azerşehr kasabasın yı aynca New York Tınıes \e dan. Yani, tran Devrimi'*Her;]d Tribııne yazaıiarından nin Türk kökenli Önderle Marvin Howe ile Reuter Ajd.nrinden. Anadili Türkçe sından Hugh Carregy ae düer. Farsça. kımdır? Ayrıea para'an Iş Barücıbi'^ud buluiıiıp da scrvrt aiimda:i vararlannıak isîcyenivjnn, cı bankadan paralarını çenrneîerı (Baştarafı 1. Sayfada,' gerekrneypcek. tadır, Mahye Bakanlığı çovrüpnrclen sızan bilgıye yore b:okaj OzeJlikle kalp ve kanser Ayrıea golccehtckı kaanara do toplanan 5 bin kişi ise, tedavısi içm Avrupa'ya ve yetkisının îjtu barıkjya yavguv lanm şimdidon kendı üsLleur.e Amerika'ya gıden Turklenn laştınlması du&unces.ndo ilvi .servpt olarak kaydettirme «ay P\ Alm'mya pjmrları içinde kaîan Iıorr^ph kasabascyısı son yıllarda çoğal etken ağırhî: taşıdı: 1) İş ha:. rpti i';inde olan bazı kışileıia kası aın mevduatının v°k z^ıicsma yürüdil. Göstcnciierin maktadır. İşie bu konuclı S3k oluşu d kkate ahnurıj.'; ou c'r> pıycsadan l>?0 gtin ıç:n Turkivc'de rapılması gere bankadan para çıkı>mı oııL' yvüşck ftıî/io yaıa topianii.'v «Fii/p. (IPÎ^IÎ j1^», «Yaşanı ken ış, tıptaki gelışmeleri '.'"ick, «t r. 0K3j gununc'e Za'dcit ırr^Hüigı oolırtılıvor. Ha c'.ur'na ycıkından ızlemek olmah Bsmkası şubelpnndpkı yiy^ır, (I'JL ornt;;ın 68 ay sor.rp.5i ;ç.n hakkı istiyoruz». «Füze ye1') nuiyonluk: bir seı*vwt« .saliip rine »'iknîata» gıbi slogandır. Yurttaşlanmızı yaban ış trafıgini bir o.çüae at.ı.v cîaca^nn uman btrı, u tîunlar görüldü. nıak. cı ulkelerin doktorlaruın • prdc 152<ı giınlüğür.e p:j£i*aiMtekıni Z^rjat BanJıası'na haşvurma zorıml ulugıtndan İskocya'dn d ı Faslane ken blokaj yatırmuk uzeıe îhıjı* dan yuzd^ .';, b?V<z yüzdc jO'a kurlarmalıyız. ••'aran faınıp para arıyor. Do tinde 2 bin kişi, bır nükleer bul'daki İş Bar.ka^ı şubalot.nBu, sanıldığınca guç dek.ş. deni/altı ü<,?ü önürde RÖSden paıa çekmek îb'eyen nwş iavısıyla parayı verecek 1 ğildir. Ulkemızdeln ıhtmns n:n "b'inkadnki parasuu çe^m1 tcrl yaptı. Gö'tpjiciler, tisterılere, Malıye ir. a.ı» 0,. •hastanelprinin uzmanlarına dan blokaj yetkısi beK.ond.,;* M î'eıakıyor. sfln çevrcsîndekl parmakve ckiplehne verilecek ola v? bu necienle paraîarını bir Ozetlc strvet affı nfdemyle lıklara barışı simge^yen çl ncıklarla, Pbhm son teknik kaç gun daha Iş Baiıknsı'ııu.i. baııkalar;:ı çoi^unun nr'kit s r.< çckîor astıl.ır. Jcrini ve aygıtîarım yerin tutınalau oneril.^or. Iç B'.nı Cikışı deMgesaıin &on gün^erde îı ı de inrclvyereh Türkiye'ye kası'mn, lstanbul'da goı\is<T' nncm'i olçüde değistıîıi. îngiltere Dı^i!;lerl Bakanı ne ba.svurdugumuz baz; M UZ rİp^ışiK'ifiiii 13 r.ısana de ı ar Franris Pym. SovyeiîerBir aktarmak dorjru bir yöntarak 5'iveccğı one fürüıâ>or. tsrndir. Tıp alanındaki ça müöürîeri ve gorevülpr;, .Maliği'nın, İnfîilk genpl seçim lıye Bakanlıiji'ııdan blo^i'j ypt hşmaların; orgut. kadro, kisimn alındığmı, ancak î'U lerıni etkilemeys çaîışaca» aygıt, pkip sorunıı olduğu alanda uygulamaya geçmeK &ınî, ancak Federal Aîrnan nu artık herkes hilmckte ıçm Iş Bankası Gpnel Muaur(Baştarafı 1. Sayfida) •eçimlcrinde oîdupu gibi, dir. Bireysel yaklaşımlar luğü'nden tamım bekled'kieı. I.n*ıda pctiDİ sızıntısmın bunda dıı başan^ı?iiira uç tıp alamnda da silnmek m bildirdiler. rayacağmı söyledi. yol açtığı tehlikeye karşı tcdır. Yetenekh uzman kadBu arada sorvet affı oioka.H jıcr ülkerıin kendi onlemi BBC radyosuna rolanmızın devletle ışbirli nedenıyle bankalar arasınaa m alruası karnrlaştırıldı. demepte, fiovyetlcr ğınde tıbbın son gehşmele yoğun bir para hareketi ba^jaa.a.'mn haberme gdre, ni Batı Ittifakım parçaia^tarjıul rini yurdumuza taşımaları ciıgı iieri surulüyor. maya pal'şmakla suflnyan Trak hükümetl pDtrol sızınkolaydır. Böylece yurttaşın da çeşıtli bankaıarın şube nıu tısmın önüne geçllebilmesi Pyra, Sovyctler Btrlîğt'nîn durlukleri, keudı şuoeıeruıci'3 pozıi dışarda kalmayacak, faızm yanması paha&iBa, mnv Kpas;an'in ara rözüm öneu'irı İran ile Kinııiı bir atcşvarîıkh kişilerimizin kul duat sert.fıkası bo^d'irma VP kcs ı knbnl Pdpce^mı nnkla risîni reddptmosmi Pİeştirîandıkları olanaklaun daha para çeknw işlemlcrın.n so.ı di VP «Bu kadar çabuk Jıad\. Irak rcsmi hükümet so/ yaygın bir kesime dağıtıl güiilerde epey ar't:gını kuv'.e yır doıncîprinp, Iiayrpt ptrfısü tarafından yapılan adıyorlar. Zatcn bankacıi.ır, Ma çıkîamada. ateşkes'm Birması sağlanacaktır. tim» dedi. Turk hekimi dunya tıb lıye Makanlığı'mn blokaj yet leşmış Milletler ya da başbmın gerisinde değildir; ye kisini sadece Zıraat Bank';sı' ka b'r uluslararası kurulu45'i a.şkın i).'*i ter ki kendısine gerekli ko na vermesının, Banlîası'nu löiil şur denpriminde yapıîması kadan Zıraat (Baştarafı I. şullar sağlansın, dı$ dün~ günlük bir süre için büyük bir istendi. Sözcü ateşkes'in gill bllim dalı oimayan doçentyadaki iierlemelcri yerinds para akışı anlarmm tışı.'lıgı tran'a askeri faallyetîerde leria profepörlüge yuktîelmpîeri ve yakından izlemek ola gcjrüşüncie bjrîcşıyorlir. bu'unma, Körfez'deki mayın haiinde de kendi uruveısıtelenakları varilsln. Servct affmdan yar.u 1 anmak ]^n tpm'zlerre jmkânı ver rinde çalışabilnıe^eri. isteyen bazı kışılerin, raev luar ğini söyledi. # Ühiversitelerdeki nakit st sertıfikalannın faîzlennın >1<* kmtısınm karşı'anmssı ve bütgelecpk yıl servet olaıak '.ıfçe sistpmîprinr'o küçıık bazj düda geçmesini cnlemek ıçn s rzelmıeler yapıîması. tıfıkalan boztiurrjrjk p<i!':te (Baştarafı 1. Sayfada) çpvirnıek yoluna gittıklcn if.'i marun me>dana p;eidiği belırProf. Doğranıacı'mn buglinkü dft pdiliyor. Bu dummlirda lonrü. basın t«plantı&mda dP^mmpsı Mal'V'1 Bakanhgı'run bsrkrii&r Arai;k ayjnc'a günda ortala beklenen konuiarc'sn b.uni de c nıa 3 bın. 100 aracm giriş vs meslek yük ek okullarrun nıteIstanbul Haber Servis! vikıs y<tut;ğı Jlabur günıni hklerinin de^ışüriîme^i ve bu Panş Drrreği I^avası'nuı dün Ktindc, mart a>ı itıbanyle pf okullara alınacük ö;;renci sayık i otummunda Deli Petro' smın 20 bme yüksel tılmesi oluş, J;Ş ve «jiKiş yapan araçlann (Baştarafı 1. Sayfada) nun \ aslyetuamesi» ile «BolUıruyor. Toplantıda bardj oıanlarmın sayısı 1845'e düştü. şcvik Partisi Tarîhi» adlı kıtapBîr ayiık değerlendırme içm yuzde 5, yüzdo 8 ve yı./cl^ lü Isr okundu. Yrzıh delilİPrin okunmasıyla ohnası yolundakı önenler tar de gür.de geçış yapan 1845 astirduı~ulen ciıinku oturuma sa tışıldı. Ancak bu kcnuda iıke raçtan sadpce 2J0 adetimn (Bavtarafı 1. Sayfada) nıkifirdan yalnızca Niyazi Dal kararı aîmamadı. öğreniluığmo Irak'a gittiği belirlendi. Irak'a gunJük scçî? vapan araçiann nin ©n duyaılı jörp.^mde yarKj, Şefik Asan ve Ali Erol gore Alt Komisyonun bu^uıkü böyle bir olayı yaratnıaktoplantısmda barai ornnmın hayısında 'ıçre ıkilik bir azalTaygun katıldılar. D.mkü oturomda mahkeme ne olacağa ovlanarak bu ko rnrı olurken. geçiş yapan 250 tan kimlerin çıkan oiauiiete araçtan 100'ünü TIR'îann 150' ^ini Avprof da düşitncbiîme ce İstanbul Beyazıt Devlet Kıi nuda llke karan alma^ak. Öte yandan Alt Konrsyon &im ise lcamyonlarm oluştur liydi,» dodi. tüph?jıesi'nden istenen «Dell Pptro"nun Vaaiyetnanıesii» ile toplantısmda seoimlprde daral dııgu kaydcdildi. Yeni Demokrasi Partisi «Boîşevik Partisi larihi» adJı tılmış bölge uygulamau konjIrak'a taşımacılığın, efcoııo Genel Merkezinca yayjnlasu da tartışıldı. Büyük. illcrjn kiiaplar okundu. Dcli petro'nun nan bir biJdiride hjkarnr»; 7 milletvekili çıkaracak şekilde miK kriz nedeniyle çok alt dü vasıyetnamesinde o dönemin bölgelere aynlması önerı'i/Ken zcye :nrr.csı sonucu, taşıma üc üalıa sert bır dille suçondî. siyasal konulannm değerlendirPMerinde de büyük düsüşler Partinin bildirisinde, Dımerilmesiyle Çarlık Rusya'smın bu sayuun 5 veya 9 olması go oidu. D.'ho. önce Irak'a taşıma toka'daki olayin parti üyeîehedeflerinln anlatıldığı belirtil rüşü de getirildi. Tartışmalur cılığuı kârh bır alan haline dl. Söz alan avukat Tıutn»* sonucunda büyüîc i 1lerin hangi geimesl üzerine özellikle İsken rine yönelik bir suikast olsayıda milletvekili çıkaracak Kazan, 1725 yılında Rus Çan duğu. Vradini gazetesi sahi şekilde bölgelere aynlması ko dprun ve Mersin'de çok sayı bi Yeor.tîios Athana^> adis' Deli Petro tarafından yazıidıda nakllye şırKeti kunılmu? ğı ileri stirülen vaslyetname nusunda bır karara vaniama VQ araç sayısuıda artış mey in öldürüirnesiyle bu olayın nin usul hukuku açısmdan o dı. dana geimişti. bağlantısı üzerinda d'îşünAlt Komisyonun bugünkü kunamayacağını, suç sayılan Taşımacılığın yog\ın olduğy rnek gerektiği belirtildi. «Kü eylemler yönünden delil değe« toplantısmda bu konuda da rinde olamayacağım söyledi. ilka karanna vanlması bPkle dönemde Irak'a bir TIR aran künıet utan»; duygusuna yiile yaklaşık 20 ton yük 4(30 Din tirmiştir.» dtndi. Kazan, böyle bir belge ilo sa niyor. Alfc Komisyonun bu hafta i 1ı ra karşüığında götürtUürken, nıklar arasmda hiçbir bag buçinde seçün sistemini de b» bu rakam 250 bJn liraya düslunamayacağını be'irtti. tü. îran kapısına yspüan aşıIstanbıü Üniversit«sl Kütüp lirleyeceğl bildiriliyor. Bu a rı yüklenmpnin ^^e kapı goçış(Baştarafı 10. y hanesi'nden istenen 1 mayıs rada vatandasın seçimlerde tpr iprindcki artışm da taşıma ücTuran Gvıneş ilo Dışsş1978 gösterileri ile ilgiîi kita cih hakkmı kullanmasını esas retlerini artırmadığı belirtildi Baıcanlığı yaptıgı, o bın incelenmesinden sonra söz alan bir sistemin uzerinde dualan sanık avukah Kazan 1 ruluyor. Bu sistemlerin «KıbkasırgolarİT, dolu devrede, n s Türk Federe Devletindeki Mayıs 1978 KÖsterilerinin yasal 1974 Kıbns oîaylan sıraolduğtmu, başka kurıüuşlar ta sLstem partilerin bir katı fazla sında Ankara'da yeniden adayla seçünlere katılımı ile rafmdan düzenlendiğini, tertir» buluştuk. O tarihlei'de Dış çarşaf liste» olduğu belirülikomitesinde ve düzenleylciler f işlori Baltanlığı'ndan liularasında müvekkillerinin olnıa yor. tur Dairesi Genel Müdurdığuu belirterek bu kitabın luğü görevini yaprnama delil nlteliğinde olamayacağım ragmen, beni tamajnen sîsövledl. Duruşma yazılı delılle(Baştarafı 1. Sayfada) yasî lcarakterdo olan dış rin okunmasına de\am edılmek tstanbul Haber Servisi gezilerindo sık sık yanma ü?«re 7 nisan perşembe günü ma tizerine, «Karma ekonoml Kapahçarşı'da iki kuyumcudan jlk diye komlsyonu baska al tehditle 750 bin lira, haraç alan ne ertelendi. aldı. 1974 fionbaharmda Bir tanda tutmak yanlıştır» dedi. îeşmiş Milîetler'deki Kıbiki poîis ınemunı, 5'er yıl ağır Komisyon sözcüsü Nuri iH hapis oezasına çarptmldı. ns müzalcereîerinde, daiıa gröker iddialan gayri ciddl vo Beyoglu Mprkez Başkoınisersonralan Lahor'dal.i îsiam gayri samimi olduğunu belir I'.gi'nde Rörovll polis jnemıırîaZirvo Konferansı'ndeu pra j terek şunlan dedi: n ÎMustafa Karaca ve İsmet tık zekâsını, medeni cesa«Maden müstahsilleri blrligi Tekjrül. geçen yıl Kapalıçarsı' retini, dipîomatık formulJ nl dinîemedinis diyorlar. O bir da kuyumculuk yapsaı Caner leri buîmakfaki maharetilik dinlenmiştir, iiye b>ze inaıı Esen'dpn faturasız hurda altın mıyor da üç kişinin sıizüne i bıılundurdugunu ilcri sürerek, ni, zamonmcİT. ^erçekçl nauıyor, biz 45 milyonu mu kararîan n"iabilmek ycte.> Ekonoml Servisi Işada trmsîl ediyoruz. Yoksa üç beş T" 0 bin üra almak suçundan neğini yakmdan gördüm, mı ve Fenerbalıçe Klübü eski aüeyi mi. Bor'u satan 5 ma yargılnnıyorlardı. îddiaya göre sanık polisler, 2. Başkanlarından Yüksel C»u rifnci yılda ne kadar verçi ver 3975'dert sonra Strafrbo* nay, ağırlaşan ekonomık ko>uı ılî. Ktibank 16 milvar lîazanıp pclis müdurlügline gitmek isnrg'ta Avrııpa Kon^oyi'nde lar nedeniyle. ış hayatındakı .> nıil>ar lira verçi verdi. Sa teyen kuyrmculara «slz aptal " bir arava poldik. Ber\ Kon kötüye gidişı durdurmak ve tı yin üyeye çok tccssüf ederun.» iîiısıni7? Şubeye çiden mal şusey rP7dir!de Türkiye Dacaıi ılişki ıçinde olduğu kı«.i Binnci madde u~erinde 18 beden çıkar mı? B» mal oraya imt Tpmsilcisi görevinde va kuruluşlann muhtemel öîiergp vpnldi, Avni Şahin' gidinep oratla pa>Iaşılır» doidim. Tııran Güneş, Turk mağdurıyeUerını önlemek ama ıu devlet leştirilen madenle mi'jlerdi. 1. Ağır Ceza ]\îahkeParlamento Heyeti'mn üyp rr.esi'ndeki dmıışmada suclu cıyîa istanbul 3. îcra Tetkık rın tamammrn eski hak ?asi ve heychn ndo+a temel Mercii Plakimliğı'nin kararı us hiDlerine iadesme ilişkin öner h'üluran sanıklar olaydan bır ÎIV sonra yine Kapalıçarsı'da ta?ı idi. tüne konkordato'ya gıttı. gcsi redrifdüdi. ' b;r kujiımru çıra^ındsn fi^ bin Yüksel GTJNAY'ın hukuk Bor, asfaltit, uranyum ve for muşavirı Avukar Altuğ ERGIN yum madenlerinin devİPtçe iş lira aîırkcn sııçüstü yakalanSÜRECEK sozkonusu konkordato karan letilmerıni öngören birinci îîiıslardı. ılp ılgılı olarak şu açıklamayı maddenın görüşülmest ise, tayaptı: mamlonnmadı «Croçmekt* olduğuınuz ckonomik darbosf/.m i> hayatıııı * rtkilemesi sonucu anovnıal olarak jükse'on faiz badlcri, h"r (Baştarafı 1. Sayfada) Rpyen ffün ağirLı^an nıaliyet avukat Denîz, Necati Tocnflasyonu, iç niyasanıa dur puz'un ailesinin dengesiz ET ve BALIK KURUMU frunlu.^u \e nihaypt naidt para olduğunu söyledi. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE sıkıntı.snun voifunlaşması üstiı Necati Topuz'un B.Alman ne \eklli bu!undu'^um işadaını ERİMİŞ YAĞLAR (HAYVANSAL) S'ij m Yüksel Gunay, baskı un ya'da eroinle yakalandığmı suru baline geicn ticari Uişki ve hnlen orada bu suçtan SATILACAKTiR Iprin vrcibpleHni sajjlıkh bir tutuklu bulunduğunu soyle biçiıne sokın.ık icin, Istanbu! j'pn Splahattin Dpnîz, «Bu 1 Kurumumıız kombinalfln stoklannda 14.3. :;. tr,ı 1lkik 'Mrrcii Hakinıli ihbar ve şikâyetlftr suç is1^83 tarihi itibanyile mevcut takriben 103 ton don ^i'nin 2X3 1983 tarih \P 8:v«lri nadı mahiyctinde olup huyar;ı, 222 ton ı. kalite renderingya^ı, 22.5 ton II. v.ıvıh karan ile konkoıdato'y.ı kuki geçerHligi yoktur. Kal gitmi^tır. » kaîite rendering yağı, 2.5 ton erlmiş böbrek yagı vs dı ki mııvekkiHmin bu ka2.5 ton koyun kuyruk kapagı yağı ile ihale taribiçakcı ile iîişkisi kpsinlikle 5 yeni hatta ne kadar uretilecek erimiş yağlar satılacaktır. tespit edilenıemiştir» dedi. 2 İhale Ankara'da G«nel Müdürlük't© ya.pihalk otobüsü Duruşmada söz alan salacaktır. nık Abuzcr Uğurlu ise «Mil çaiışacak 3 Son teklif verme günü ve saati lö Nisaa Islanbui Haber Sprvisî îs \i İöiihbarat yurtiçine ki1983 günu sat 15.30'a kadardır. tanbul Bel'döıyesı halk otobus min silah sokfuğunu ba.şın4 Talipler anılan gtın ve saat 15.45'de tekiiflerıne ö yenı hat verdı. BPİe dan sonuna kadar bilmekIerin açılmasmda lıazır bulunabıhrlor. dıytaıin halk otobüsu çalışııı.i tedir. L'ger irap ediyorsa sına ızııı veıdıöı hailar .vunlaı. oradan bilgi alınabjlir» bl5 Bu ise ait şartnameler tüm kombinaîanIlasköy H. Teppsi. "Mc ç.ıninde konuştu. Samklarmızdan ve Genel Müdürlügümüz Pazarlama Daicidıyeköy Topkapı. E>üp dan Hals! Üçüncü de îstan resi Baskanlifa'ndan bedelsir. olarak almabiJir. Bayraınpaşa (ring). l's'»boat:ın bu! Sıkjyönetım Askeri Mah 6 Kurumumuz 2490 sayıîı kanuna tabi olcı Dudullu ila Kad'îcöy kemesine ba?ı tanık islmlemadığından satışı yapıp yapmamaîcta veya dilediMaltepe gın© yapmakta serbesttir. Bu hatlarda 47 yeni otobu ri verdiğinl belirterek, ilgiil makanılara ihbarda bulun18J9 sün çaîıştırılacağı ve 15 gun L(Basm: 15644) içindo belediyeye ba^vnrmalaıı duğunu söyledi ve tanıkgerektiği biıdiriidi. ların dlnlenilmeslni istedl. (Baştarafı 1. S?yf.ida) sonra c crbpst bırakı.dığjnı dan Ziraat Banka?ı'na oara derrıl Airaanya* akış.m o:t alçudc önlfr.ıek ü?x; açıkl, r? gPtırdıçi \n narvdur.t s*T'idaki po>>îfnieri düzenlefıkası belgclenrun Zır<iat Han ycnlcr kampanyamn tilko kası'na eınarıet edı'ınesı yeter çapında olaysız bir şekilde lıliğine dorük önleram g?çprH 'il"imadıgı;.a dikkat >;c)\\hyr>r. sona erdısçini duyurdular. Barıs Drrneği Davasına devam edildi Seçimlerde Turan Tehditle harac alan 2 polis 5 er yil hapso Bor madeninin mahkum cldu Isadamı Yüksel Günay Konkordato'ya gitti Uğurlu t t AN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog