Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 SPOR 5 NÎSAN 1983 Stankovic: Feîierbalıce'niîi basma gelen herkesin başma selebilir nuçlar aünabillr.» Fenerbahçe'nin taraftanrm hayraıı olduğıma da deginen Stankovic, onlardan takırnlarına daha yakm olmalarını ı«tedı. Stankovic, her takınıda gdhbiyet ve mağîubiyetin olabiSpor ServM Fenerbah gîldi. Bunu Mtti bir RÜn ola leregıni, futuoicuîan kendi yöçe futbol tskımı Tekrdk Dırekrik tobiîl edlyorum, Bu fcercfzaldjıdırmak istemfetörü Branko Stankovic, «Te hangi bir krlzdir. tlk devrede kendtsinde d« Iıata ola^ nerbahçe srünîük hîr kriz gede böjle gunlpr ya^aaıu^tık. ını oelırtti ve takımmçirdl. Bu her fcnknnm Aroak antrenman'arda bazs ÖP dan metErîun olduğunufcubir dedL ^ışiklıkler yapmanın gereğinl goniük kı IZÎ atlatarak daha iyi guriiyorum,» çeklüıde konuştu, oynarriya calışacaklanru sözlesabah futbolcuîan kısa Putbolculann tek tek deği! rine ekîeat. süre çahştırdıktan sonra Ankaragücü yenılgı&î tizerina talanın bır bütün olaralı kotu kendilerlne bitaben bir konuşt'nccki gece geç saullere kadar oidufunu behrten Yugoslav ma yapan Yugoslav çalıstıncı, Tefcnık Dirtktor, «Ben her kö suren olağanüstu bır topîan*ı gazeteciierle de bir toplı.nU tu O' nayan futbolcuruıi kaia yapan yonetım kurulu, futboiyaparak, sorulan yanıtladı. Efrîru kesersem, antrenör oU culann primlerim dondurdu. Jînde 18 kişilik kısıtlı bir kso.mara. Futholcu da bir îns>n Bu aıada Bahtıyar'm ise kuro oldufunu anlatan S^arıkodır, onun da iyi ve kötü gmv îüpîe ilışkisi kesıldî. viç, «futboîrla kazanılır da kay« leri olabüir» dedi ve şuyle deCenel Sekreter Mesut Dizda"»\ liedilir de» dedi. «Takunim vam >etti: «Her Insan çibî hıt YoneHm Kurulu topîantısmöa Anfcaragucü karşisında îvi drbolcı 'arı'n da bir oîguniaşma alman kararlarla ugüi olaraİ!: sanıam vardır. ftazıîarcnı Lse yaptıljı af:klamada, futboîculaşöhret olmak oîırmsTHi yönde n n primlerinin sezon sonuna etldler ve zor toparlanırlar. Ba kadar donduruldugunu belîrtedurum, futbolcunui îd*.Digine rek, bımöan sonra sadece nıs^ ve kalitesine gore deği^tigi gibl aşla yettnmek aorunda kalaöevamlı teakitte dahafcotiiso caklanm söyledi. sportoto tahmını 1 . Trabzonspor » Galatasaray 10 Ligın iki güçîü ekıbinîa puan mucadelesinde, Trabzonspor sahasmda ovnama smın verdıgj avantajla maçın favonsı olaralî görüîüyor. Galatasaray'm bu zorlu deplasmandan alacağı en iyi netice boraberlik olacak. Bunun için önce 1 sonra da 0 düşunulebiîir Her türlü prim ve yan Ödenıelerin kaldinldığuu söyleyen Fenerbahçe Basın Sözcüsü Dizdar, «Kıı, payı kazaıurlarsa o zaman alam^dıklan primîerî de şanıpiyonluk prirni ile birlikfe alırlar» dedi. Di2dar, şunîan söyledi: «Ankarııgücü karşısmda ta^ mamıyld kn»tü bir nıaç çılcardık Böyle olvınca da mağlubiyeü hak eden taraf olduk. Yöneimı Kunılumuzun aldığı karar ile sezon sonuna kadar futbolcularınuza prim veril meyecek. Bize Fedenasyon Kupası Retirsinler, twr atlama primîerî İle birîilrte kupa priuıini aisınlar. Liş çamplyonluğunu kazansınlar. Daha önce alman puanler İçln belirledîğiînız primler ile çampiyonluk pıimlerini alsmlar. Aneak futbt«lcular şînıdj sadece maaşa talinı edeceklerdir.» Ycu«tım Kurulu'nun aldıgı karar ile Fenerbahçeh îutbolcu lar seson son'ina kadar gadece ayda aıdıklcn 20 aın lıra net maaşla yetinmek zoranda kalaDizdar, öte yandan Bahtiyar konusunun Fenerbahçe ıçm ka pandı^anı soyleyorek, «Bahtiyar sezon sonunda »stfrse biiden bonservisinî isteyebilir.K«'ndisînî, fsteyeceğî kulübe e>atabdirîz.* dedi 2 . Sarıyer . Bursaspor 1 Küme duşme hattmda kurtulma savaşıraı veren Sanyer Bursaspor önunde mutlak gahbiyet ıçin oynar yacak. Tercıhınizı Sarıyer lehinc kullanobılirsimz 3 AdanasaporAîtay 1 Adana&por sahasmdaki maçta Altay önunde favorl olarak goraîuyor. Aitaym Adanaspor karşısmda ^ansı yok denecek kadar BI Ada naspor için rahatlıkla 1 oynayabıhrsıniz.. Feray: Liderlikten cok verdigimiz mücadeleye sevindik Spor Servisi fenel sekreterl vo basın cüsü Ersan F^ray «Bizi iiderlîkten çok, zor şartlartia veriten haysiyetU mucadeUj •evin» diriyor» deoi. Deplasmanda alman 1l'lik Bursaspor beraberîiği ile î:d&r. liğe yükselmenia sevindiricl bir olay olduğunu belirten Feray şoyle konuştu: «Galatasaray bugün© kadar oynadığı futbnlla bu yeri hskettiğinl göstermlştl. Bursa'da da kaçmüğımız bariz gollerte jpüibîyetten döadük. Şlmdi onumüzdo birl kupada olmak tiıere îkl Trabzonspor tıa^ı var. Her Taman söyîüyoruı, bisrun için liç leya kupa aynms bîr şey söz kon13.su olabaşkası )çin clabîlir, 1T»Lstasaray için olamaz, her iki rupada da mücadelemM soımna A. Gücü: Cumhurbaskanımızı malıcııp etmemeye çalısıyoruz Ankaragiicü Kulüp Başkaıu, güçlü rakipîeri kar. çısında oynanan futboldan memnun olduğunu beürterek, «Uenktaşimvzı lideriikten ettiğimiz ipin üzgünüz arna bijzim de durumumuzu âüzelL mek için puana ihtiyacımız vardı» dedi. ANKARA, (»A,) Ankarag^icü Kulübü Başkanı Güngör Türköz, «Fenerbahçe karşısuıd a ahnan İki puanın serladirlci olduğunu» söyledi. TIHKOZ, güçlü rakipîeri karçısnnda oynar«an futboldan mem ı.ı.n oldu^vmu behrterfck, «Renk daştmm llderîikteo ettiğimla IÇİB üzRÜnik, Atna bîzim de pw «na Ihtiyaeımız vardı. puan SJlalamasmda aldığımız iki puan tl© 12, sıraya ytikselmemla bize moral verdi» dedi. San • Lacivertli takunm Baş kanı Tiîrkbz. «Hedeflerinîn çar şamba günü îaEmir'de oynayac*klan Karşıyaka Federasyon Kııpası maçı olduaıunuı» açjkîfyarak, «Futholcuîarımız Izmir'den Mersin'e ge^ecekler vc MeHsin Lig muçını bekleyecek" ler. Mersin idmanyurdu karşı* suıda da hedetinıiz en az bîr pu an olacaklir. Sayın Cıunhurbaşkanjjnızı mahçup etmemeye çalisıîacak ve aîacağımız puanlar ile ligde usl biraidra çıkacağıa» diye konuştu. Ankaragücü futbol takîrm Kanıyaka ile oyaayacaklan F& derasyon Kupa&ı maçı tek çalışmayı bugün yapacaK. Fenerbahçe Gaziantepspor deplasmamnda zorlu bır maç oynuyacak Deplaa man takımınm isteğı bu zor lu depIasmRndan puanîa donmek olacak. Eu karşilaş ma için 0 oynanabılir. 4»Gaziantepspor . Fenerbahçe 0 Antalyaspcr, sahasmda Zonguldaktuor ile zorîu bır maç oynayatak. Zorgııîdakspoi''un bu deplasınandan alacagı beraberlik normal karsılanabıllr Ancafe bu arada konuk ekıbin sürprîz bir galibiye*i de çıkabilir 5 Antaîyaspor Zonguîdak: 02 6 . Eoluspor Samsuiîspor: 1 t»AVlMg<« îananlstan'a kar?s 10lık yenîlglden 4nik gaw a l ı u ı . ' lîbiyete nlaşan Genç Mİ1U Futbol Takımınm İkînci yarıda ortaya koyduğu güüel blr futbolia hem alkışlandı, hem de Ingiltere'deki flnalîere katılmaya hak kazandı. Maçm tanslyonn çok yüksekü ve fuibolcuîar bu hava Sçinde tüm enerjllerin? ortaya koyarkcn banîan da ba havamn etkisinden baygmhk geçîrdî. Fotoğraîta maçm soa dakJkasınd» kazamlan dördüncü golün sevinci ile bayılan K. Sînaîs gîîrülüyor, (Foto&raf: Erdoğan KÖSEOĞllî) Boluspor, duşme hattmda ki Samsunspor'u ralıuthîda yenebıîecek güçte. Lv sahibi ek?bin kesin favorı oldupu maç için 1 oynayabılirsıniz. Vofeybolde mîili takımîar açıklandı Tokatli: Genclerirniz en güzel hediyeyi verdiler Sesvîsl Putboî F»»derasyorıu Baç'ram Yılmas Tokallj Genç Mılli Fuıbol lakrrmmızm Yunu.nıstan i".arşisında eide etliy. 4i'hî: galıftuctle TJEFA gcnçler şmpiyonasında finallere katıİTni hakkını >lde etnifsj üzerinc verd:gi donıeç tw, «ÇoeukîanmiE Tisrk jnille tJn<* en îrâzel hedl>eyS verdil?r.i> dedi. Genç milll takmnn depla®manda aldığı 2O'ük yeniigıye kar<?ro, İstanbul'da elde etüğı 4l'lik galibıyetî son yıliarın en büyükr futbol clayı olarrtk îüteİ3ndi ea TokatU, «gençlere verdiğimiz önemin semeresini çote görkemll bl? galihiyetle al mış bulunuyoruz.» şeklinde ko nuştu. şöyle devam ettî; Oneri ü"ümuzdo «FtTTBOL'îun türn toplum keslmlemd* eclındı^i yerı bılmeyen kalmadı. Aklı eren çocuklarüan yetışkınlere değin, hemen css, bır taHmm has' adamı oldu sayılır. Hele blr kudaha dcğışınce, takım tutkusunu ıskalamış hiç kimse Ka^nayccak. Cıdış onu gösterıyor. Tum yoym organlannda ve günlük söyleşilerimızde, adım sanım dırı tuttugumua bu olgudan koşullanaaamak olası doKil, fct^ek de istemesek de olay bu.. Te^îurpspl »mıfların tümunde taraJ kazanımş anlı 5arJı spor kııl ınierımızm bu seyırci potansiyelini kazanrnaü'i iazıa b r paylarınuı oldugu da söylenemez. Sîılt rnnç ynynüamdan ve basından koşulîanmakla vararUa vc r ^Un spor seyırcısinı kendılerinın oluşturduı; savlr.yaninr haksızhk ederler» Bu bi>U ba=ına sosyolonk bir olaydır. Böyle de sürüp tır. Çunku; «taraf obnak» msan yapısınm doğal ihğv~'r IsıiTi'f r vo tHkrmUr d^ğısse de, insaaîar tara! tutmaK<t /2lnovai'>ak)axiır. Ku^kusuz &alt spor değil, her aiaada boy'ouır Bu bır oîgu . Oyie de sımdi yapıiması gereken nedir? Toplnrnun tnm kesnnlermde taraf bulmuş, daiıa da buicraK olan anu şdniı, hâı buyulv spor loıluplerun'z ae yapmalıdır? Eoyiy fiıv teyırcı tutkusu nasji yönlendirilnıelıdir? SLidlarOa VÜ T\' ekranlarmda salt seyredilen bir tabto olmaktfn nasü krrtarılma^.dırlar? Daha c a fitıemliM, hır} de haketrnedıkleri halüe, kazandıklan Diuıca seyırcı desteği üretken bir temele nasıî oturtuiabılır? Bu aşamaöa ı/.lerecek yol ve yontem bu sorulara yanıt bıçi'ninoe olmahdır Yeter artık; btnca eanek btmca tutku.. bunca övgü... Anado'u'nuıı yıld:^ sporculanm hep kendi haznesine çeken büyuk kullipleıjj sporcu kanallan kesuılıkle daraıtılmalıdır. Or«lan salt sporcu aizp saran bir merkez olmaktan çıkarıp, sporcusunu çoğunlukla kendi yapısmda. yetiştıren fcT ukul ^apm^k gereklıdir. Ponuçt i yu.e kcncli yaraflannü olacak, ama Tllke hpo rîT'un gelıvme ıne bnemb Mçüde katkı sagUyacak düzenlen^eler ı,8ânlmeUdır. Yenj ve dina,mıği oian bıv sistem Nasıl bır Örneğm:; 1 ~ I l s başta, profesyonel futbol dahnda kademell olarak b^lil bir süre transfer dondurulmaiıdır. 2 Bu süreniB sonurıda, her takırnm sahaya çıkaracağı onb^r kişıden altısı kendi genç taiumlarından yetâşmîş sporcıüardan oi«şmaUd',r. 3 ~ Proiesyonel şubesi oîan kulöpler en az beş lîde, yüdız ve genç takımîar duseyinde ^ut»e açmaya zorlanmahdır. Bu takımlaı aynı ılde dtizenlenecek futbol ligine katümak zorunda oîma'udır. (1 ve 2. maddedeki vükümlü tükleı bu kuralı kendıüğlnden ;şletecektır. Üsteiîk, ku lüpler, tak:rnlar\na sporcu yetiştırecek böyle oır kaynağî kaîlanabîlmek içm yanş etmek zorunda kalacakiardır. Aynca, seyircimn kendileriııe olan tutkusu nedeniyle illerde sevgiyle karşiianacHk'ardır Dahası; iîin kenal takımlanm da doğal olarak harekete p;eçirmiş olacaklardır) Sisterrdn en behrgin özeliiği, büytik kulüplerin minyar türllnü Arsadolu'da oîuşturmaktır. Sporcu ve seyirciyi özendlrme amacına dayanan bu tür bır uygulama kısa süredc ürün verecektir. Yeterki, tutarlıca ve yüreklice konunun üzer'ne giditebilsta, Yoksa, bu «AL KAÇ» oyunu sürüp gîdecektlr. e Fikret ÜNLÜ 8j»o» Servisl Nîsan «yı $. çlndö yapılacak oîan Avrupa jjampiyonası elemeierlnâ katı«Tiirk çocuğunyn inancı, a » lacafc bayan v& «rkek ulusal mî vo hırsı kendlsine imkan voleybol tetamlan aday kadro!ar tanındispnd» br.nîan Syi ?« BU açıklandı. 2024 nisaa tenhleri arasında Ispanya'da ya^österralştir, Bıuıdan ^övle bca pıîacak olan Avrupa şamplyrv dan bojle futboî kultiplerjnlz rıası ©lcrnelerîne katüacalc baden genç tokımlan izerînde yan ulusal voleybol taknnı şu daîn aktî? çahşmalarda bnlun sporculardan oluşuyor: Selcan, ouîarıra isieyeceği^. 14^16 yas Violet, Arzu, HülyB, B. Sibel, gtubu Milli takunjnısda en 'yî Nalan, Sinem, (Eczacıbaşı), Aızu, Sibel (Arçelik), Şehnaa dü/eje ulaştırmak için i (DSt Bentspor), Hamiyet (Anmalarda kara Pazarları) Tokatlı, aynca Yunanistan n^açuırla raKip taknnın I0 62328 nlsan tarihlerl arasında ne ge^mosmden sonia ksrşılfs Yunaristan'da vapılacak olan madan ttnidmi ke&f ğıni söyle Avrupa şampıvonabi eiemeleriyere.î, «Güzel bir oyun çıkat ns kE'xlacaiı oîan Erkok ulusal maırnza ra^men 10 >enîk du ^•oleybol takuııı aday kadrosımruni!» döşîügümüizde îcim aur cıa, ıse şu sporrolar yer alıyor, kuîdu. 31de umutlandım. t Frrak Haîtan (Eczacıbâşı), V^ntü gol gelîîîce dördiuncti Tsmer, tbnıhinı, Ahmet (Salîarrolü beklemeye «teynldum.1» de ya Karadenlîsport, Perdar. PacU. ^idar (Sılahlı Kmn,ecîergücü), YUNâN BASINI NE DİYOR? Kenan (Aliınyuri), Semih (Galatasaray), Nuray rotomarsan), «Ta Nea» r<*^etesî, «30 bin Sedat (Taçspor), Şükrü <Maseyirci Cnünde kendi kalesîne! kospor) ikî KOÎ atin talomxtar<e 41'lik agır yenîltji iîc eıeııdi» derken Ilomen ho.kemi o\'dü ve Yuna^ı gençlerirun savunma eleştirdi. Mersm îd.Yurdu. Hgm istikrarsız ekibi Ankaragücü önunde iki puana en yakm görünen ekip Aıv'îarıgucu' nün ise bu deplasmandan bir puan aiabilme ol isılığı var. Mar ıçin iki tahmini de oynayabilirsiniz. 7 . Mersin İd. Y. . Ankaragücü 10 tstanbul Üniversitesi Spor Bir... ,, .,..„ , , liği tarafından geleneksel hale donüştürUlen spor şenlikîerinin döröüncüsü bugün hasUyor. tstanbul Universitesi spor çolenınin açıhşı bugün saat 12.30'da Vefa Stadıfn3a yapilacak. Üniverbite Spor Birlıgı BasKanı Prof. 9 . Kocaeîıspor. lir. Ka\a Çilingiroğlu'njn açüxş konuşmasından sonra yapılacak. reb^ı geçıdı trkıber «UDVUI Adana D. Spor: 1 ılt müsabakafei f lı\z ve eıkek sporculaım yol koşusu ile başlayacak. Spor şbleamin ıl'k gıınunce aynca 13.30 da Tıp Falculbr^ EczacMü: Fakult«si, 15.15'de Pen Fakıütesı Hukuk PakülEv bambî ekıp, lıgm ıkin1esı futbol karşü^malan oynaracak. Istaııbul L'iiversıfesl Spor Buliğı Bas.kanı Prof Dr Kar ci yarısınd • kayhettıgi puan j i Çılingiroğlu, «Univers'.tenuzîn elinde Z^ytİnbuTnu ilcesînde büyük hir arsa var Bu sahava îarı telafı etmek amarmda, geniş kapsanüı bir spor tefeisl îmrulabilîr. I nirersitekr için çıkknlan 2547 ssyıl\ blr kanun Eu nedcnîe Adana Dpmır\ar. Bu Iranun tnıversitelerdc sponcn \apilnmsinit Torunlu küar. Ancak bizler bu 'zonmhı dersî | spor maçını mutlak kazannerede hançî tesislerde yapacrtğız. Buna bir açıkhk getîrilmemîştîr Olmayan l)i r tesSf.te sııor ntak icin oynayacak nasıl yapılır.^ dedi. Fctoğralta lü&B Epskanı Prof. Dr. Kaya Çaiingıroîrlu ba&ın toplantısı sıra Üniversife Spor Şenligi başlıyor Lıgm ıkmci yarıstndaki kötu futboiu iîe puan sıralamasmda alt sıralara doğru duşuş© geçen Saicaryaspor. Beşıktaş'a puan kaptır mamaya bakacak Şampiyonluk hesapîan peşindeki Beşiktaş ise Adapazanndan mutlak puanîa donmeve ça lışacak. Bu maç ıçin iki tahmine do yor V3iebi!irsmis 8«Sakaryaspor . Beşiktaş: 02 «Eleftrotypia» ga^etesl ise «îııaç boyunca retttilmenliği ile dilikati çtken S0 bin îiırk sporsevprinin U'edisi Tüttaye Yunauibtan Oenç Milî! Takımîar lutbj] îcarşıİ3\masmda rövanM vercn takırnunız 41 y dıye ya/dı. Gozete, Yunan takır.ıımn sa\"anırıa taU+jğini elestirirken «bn duıum kendi kaIcınze attıgmui: ikî golle birîikte ale^hitnîsdfki sonucu haoldu» üedı. bul'da uvçaT Kporsevcrlerın dnünılc 1EFA lcupaî>mda Yuııau gencîcıj Türk t,»1neJ«"vine 4 • î ypniîırken iki ROIÜ de Iceııdi kaltMiıze uttı1» E^ZİTİ :"1^ maçı ozeıltrü «Ethjos» grazctesi «bir îîg nu>fir,da.n *îola>ı tribünl^ri cioîdurin 30 bln s«pvlr»i bnıuîde yapJİd;i kvirvuaMîıacLt yunan t.i krmı ci»,>anı'nîa3 mr \eniltiye uiîT^dı. İ\\i viriiîa bw Üuncî yarıda Jpf ^üi'k rr>nı;iei'i ^e k"ndi î. "•lemL'e ati'^ım" îkî KOÜe elentük» yorum'iru iav>tı. «\radiniv İse 40 bın sporseVPtsı covkuîilufTunun Yunan seyırcıle 'i uz«rindo ^t,kı yapması &onu"u Turklonn naaçı 41 ka?; at'ı^un ht^rttı "e «Ira arada Kcyircileriu divranası ilf Yun^n freıvlerir.in ağır amşi son derecc oîgıındiî» dedi. Trahzon, lidere adını hem de rakibtel biraz daha dlbe ittı. Haftanın görünürnü ise şöyle: asıyor 2. Turkıye lıacı (A) grubunda yaşam mucade't^sı ve ren iki ekıbm maçınaa nor mal skor beraberlik. 10 Alibeyköyspor • îstanbulspor: 0 F. Bahçe ker.di sahasmda Ankaragücü'ne yenî. lince liderîlkten oldu. G. Saray, Bıırsa beraberlî. ği ile ligin tepesine yükseldi,. Spor Servisi Turkıye 1. Iiginue 23. haftavı gtr.de bırakır ken ciepiasmanda Bursaspor ıte bcrabeıc kı\m Galatasaray îid'3rl:k koltnyuna otuidtı. Itıncı < urumda bnlunan Fenerbahça ij> • Ankara rucu karşısmda ?< yenılgıyıe heır oîda, hem dy stadında L^uu yıtirdi. Trabronspor, C^a?ıan'ep^poı'u kon.'ı sahasmda oü gıhı turldı bır soauçla 3 enerek, lıceıle araoinciakı puın i^rkını ikıye mdircı Bîr mat; L.II'.TJ.I iie dorcutku drrumdi b ılunan Bo .klaş îbo, KocaeLspor'u teK îark'ı y^n^rek samyıyonl't c j/ansından kopmadî. Ijclıısîjor. düş^ıe porasîrrîfkî Zcîfîuîdaii'jpor'u ar plasmn.nrJa yentrek, r"tkibipi tehhkeîi holgede turaktı Sr.V.an/rspor, Mfr sın IUman Yuvdu Uarsısını'.ît. unm ?aınandır h'^sret kaldı?,ı Sîilıbıyecı tadar&k, orta sıraî<ırdakı veıını korudu. Lıgın sürptız ekıplennaen Sanyer ise Sanfsunspo/ karşısmda ummaaığı bir yenilgı alarak tehlikeli : v e biraz daha vaklaştı. Gü ney'în güçlü takmu Adana De•rarppo' ise, Altay'a deplasman da 4 yoi atniak raluiıniiı unıut lanm yok eüı. iki ^aney takınmın Kiücadeîeiinde Adanaspor. AnUlya'yı yenerken hem ^ehlikelı bolgeden uzaklaçtı, (Boiuspor). Ziya (Beşiktaş) Mijdat (Adana D. Spor). Levent (TraDaon&por), Alııtıet (Sa karya). Haftanın taknnı: Arkaragücü San kartlar: Anî, Kadir Hafunın futbolcusu: Rıdvan rBarsaspor), Soner, Mustafa (Bolusporî vKocaehşpcr), Erdoftar,, Ivleha înf (Penerbahçp), Iuat (AiLka Haftamn hak tni: Musrafa rapucu), B. Mustafa (Altay), Gıindu,! (Zonguîdak Bolıu İLulem, Erol (Boiuspor). Hamıt Haftenm karmdsı* Ad.il (.An (Zonguldikspor), Çelehıy, Sela I:arcîo.cuj Şev'ket (Adaııa m;, Mehmei Kalkavan tbarıspor1», Yusuf (Kocaeli), Fahh yer), Kaım (Samsiın1). (GaUtasaray), îîa (Bvrsa) Naznü «1Ankaraguru>, Rıdvan 2. Turkıyo lıgı (C) grubundaicı ouan mücadelesınde Kır5«hırspur Konyaspor karşısmda iki puana ep yakm ekıo oiarak görülüyor. Bunun ıçın rahatiıkla 1 oynayabı'nrbıniz 11 Kırşchirspor • Konyaspor: 1 Lider verînî korudu Puan Durumu taknnı: Ldîeburgaa îutbolcnsu: Çetm Haftanın bakemi: Metm Tuğcu( Eyup Ko^u karması: Ekrem Sone (Lulc Ken\n (Bevif>rbev\ IL î^azan (Ferıkov). Ercument (A'ı'jeykoy) Karat (Beyierr,'i\i), Sdbahattin (Galata), Ismet (Fdırnespor) Selım (Te kuaağspor), Çetın ^LüleburK Erdoğan (KaragümTakımlar K. Gum. Edimt L. Burgaz Anadclu C< lata r 17 Sımıei 3 . Beyı Durumuj 2'i 13 23 12 22 11 22 IZ 23 11 Mt:sın 23 3 AtL D. S. 23 10 TJ 9 23 8 L2 l< Ilocaelı M 7 A. Gücu 22 4 5 arıver 23 6 G. Antep 6 Samsutı 7 Antalya 23 6 Zonguîdak 22 5 Altay 23 5 îstanbu! 2. amatör üginde 10. nafta bıtorken, j»rupiarcb.ki Spor tcuıprvonlu^ mucvielesı g.ıt'11: Toto nun £6 h'^itaSinda ge çe kizışıyor. A çrubunda Seljnel hasılat 359 rr.ılyon 833 nıye Uderlığını çureuruTken bın Î40 lıra > Idu Ç. Talımh?ne oeşını bırakrnî yor B grııbunda Zevrek aw Te^kilat wîuduriı ğurıden rniîa îider o'du. C çruhupo: yapılan açıdamaya gore 12 Altmjrjzrak aaîtayı vtngıyle ve î i oilen çtırakçı'ce 0? müyon 621 bin 384 o.n Ura kaoayınca, Alenıdar maçmdan b"r puan alabılen Defterda^a dagıtılacak. pranları esıtledı. Altınmızrak 13 + l*ı tek kışi biıdığ" ha5 averaıla lıder D 'Tnıbunda Çu de, haitanın süpeı ık**mu bık'ti lıderb^inı snrdürdü V. yesı olan 50 milyon *^1 bın. eruhnnc'a THY narr P grubunda Uskudar en yakın rakı 845 hra alacak. Toto'da 12 ve 11 bilenSere 37,5 milyon dağıtslacak Davuipasa Ib.1. Spor Yedıkulü Alıbeykoy Tekıraaş^ Eyup Ferıkoy S. SllKCCİ farkı 4'e cikardı OG B M A YP 22 14 7 ı 3 5 U5 V,j U 11 6 5 24 3o 23 22 8 u y 24 1S Cs7 22 11 4 7 1°, 16 2Ü ?2 8 10 4 11 11 26 2J 6 11 5 ?7 21 23 22 b 9 7 26 27 21 22 7 6 9 17 18 20 22 5 10 7 r 17 2 3 ( 22 8 3 112 1 24 19 9 8 13 22 19 tl2 6 C 10 19 25 38 22 6 8 8 13 19 18 22 G 6 m 14 2i 18 10 9 12 26 18 22 6 4 12 15 33 18 G. Saray F. Bahçe Irahzon Eeşiktaş B 7 8 9 4 6 «i 3 7 6 4 6 7 3 MA Y P 3 27 14 23 3 2G 14 32 3 24 13 31 6 31 15 28 6 25 14 •!$, 8 17 17 24 10 28 22 23 9 23 25 n 9 27 27 *!2 9 13 19 21 8 23 25 21 7 19 22 19 10 21 31 19 10 14 18 18 12 24 31 10 11 21 31 İS 10 18 25 17 15 14 32 13 2. Turkıye h%ı (D) grubu nun guçlu takımı Rj/espor Tokat deplasmanından puania donmeve çal^acak Bu maçia boroberhk lokatspor ıçi'i ıvi bır sonuç •ayıiabılır Rızespor un alacagı gahbıye î' de ^O7on>jiride ouiundurmak gerekır 12 Tokatspor . Rizespor: 02 2 Turkıyf lıgj (D) srrubunda duşme hatünır sonunda yer alan Er/ıncanSDor, Sıvasspor'a >ahasında puan kaptıt mamaya baka cak Kîaç ıcm beraberlik normaî sayıimah 13 Erzincanspor . Sivasspoı: 0 2 Turkıve hg\ (B) grubundakı 7ori u maçta Manisaspor, Altınordu va sahasmda puan vermemeye çalışacak Ama yine de üç ihti maüı bi r maç 14 Manis^spor . Altmordu: 102 bi B. Mensucat'ı venerek arad <i paan farkını dorde çıkar> dı. G ffrubunda Özenspoı lidprhöıni surdururken H grubonda Beşıktsş Pendık'm nefes rı ensesmde hıssetmeye başla'lı. H2ctanui başarılan şöyle: lîaftnnın Hakcmî: Kemal Ye"eren (Esenler • Pendık) Hıffanın Takımı: Uskudar Hafttnm Futbolrasu: İsrnaiî (Pandık) îTjftan'n mevkîlerinde en basarch üç adamı: FUJ»»ci: i . Eıdinç ftrsküdar\ 2 Doöin (özenspor), 3 • Ha san (îîkadîm) Sa^ beL.: 1 • Mehmet (Çubuk luj, 2 Sacıt (Anadokı). 3 Ceniîiz (Bsvogluspoı) Stoper 1 ^^uzaffer {Çamlîca> 2 Cemil ıK.M. Pasa), 3 Husamettin (Detterdar) Lîi>ero: 1 Kaair (Ozîatih>, 2 îdns (B. Mensucat), 3 Stileyman (Yıldıztabyu) So! bek: 1 Mu^nrrem CKumkapı^ara), 2 . 2 ılfıkar (Flanarya) 3 Nevzat (Kâgıthone) Sai: 1 Turgut (Uskudar), 2 • Mehn (Be^telsız). 3 Musa (Kağıthane) Orta: 1 . Ahmet (B Gilvenspor), 2 Pecaı (Ozenspor), 3 Nevzat (üsküdar) Sol: l tsmail (Pendik). 2 TUÎT7 fAltınok), 3 Erdal fSmir^an) Sağ açık: 1 Mustafa (2eyrek\ 2 • Osman (SıLvri), 3 Hüseyın (Kanar/a) Santrafor: 1 Suitaıı (Hürriyet). 2 Emin (Ç. lalimhane), 3 Hadı (B. Yeruçarşı) Sol açık: 1 Avni (Yeşîlbağ iar). 2 Talat (Altınmızrak), 3 • Rıdvaa (Topkapı) 2 Turkıye ligı (B) grubunda kaima mucadelesi ver« n Canakkalespor son haflalarda yıtirdiğı oı anları Uşalıspor karsTsmda gidernıek için oynayacak. 15 Çanakkatespor . U?akspor: 1 lö.tst. Yıîdız» îstanbul Amatör Lgindekj mucadelede Küçükçekme ce'nin daha agır baötığı maç için rahatlıkla l oyni? yabiîirsiniz. Kücükeekmece: 2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog