Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

5 NtSAN 1983 HABERLER Cumhuriyet 7 EKDNOMİDE Merkes Bankası'nın kân dört kat aritı ANKARA (ANKA) Merkez Bankası'nın 1982 yıJı kârı. 1981 yılınm 1.67 milyar liralık kârına. göre, yaklaşık dört kat artarsk 6.25 railyar liraya ulaştı. Merkez Bankası'nın 1978 yılmda 1.77 milyar liraya, 1979 yılında ise, 795.6 milyon liraya gerileyeh kâr, 1980 yılmda 5.13 milyar liraya yükselmiş. ancak 1981'de yeniden düşrnüştü. 1982 yılı kârının artışı, kambiyo muameleîerl yanısıra, yabancı muhabir bankalarda açMnlan vadell dövlz mevduatı hesaplarmın faızlerinden ptkilendi. ÂEG ve Arcelik'in "beyaz malları,, 11 nisandan sonra zamlı satılacak Bayiler taksitli satışı tavsiye etmîyor. Bazı dayanıklı tüketim maJı bayiîeri finansman yükünü tasıyamayacakîan îçin bayîlikten vazgeçmeyi düşüniiyor. lar. Scrdar KSENLÎ AEG buvdolapları 11e ARÇELÎK markasını tasıyan camaşır makinesî. buzdolabı, fınn. termos'fon, elekfrik süpürges! gibi ev gerecleri l î nîsan'dan Itibaren yiizde 1012 kadar zam 1) satılmava başlanacak. «Beyaz Mal»lar da denllen eiektrikli ev eş^alarını üreten Türkiye'nin en büyük iki firmasmın yapacak lan rammı değerîpndiren il güil a rcp zammm üretimde kullanılan sac va plastigin pahalılasmasmdan. personel giderJerinin artmasından ve kur farklarmdan kay nakhnnbilereei ifade edildi. Türkiye beyaz mal piyasasmm yüzde 90*ım ellerinde bulunduran iki firrnanın, 11 nisan sonrasında bir Jikte başlatacakları zamiı dönem öncesinde yoğunlaş tırdıklan reklamlarla satışlarını artırma çabaları sürerken 7amlar sonrasında yeni bir taksitle sntı? kampanyasma girişeceklrri ilKililer tarafından belirtiliyor. EkonomJml^dPkJ talep darh*ı karşısmda yo&un bir taksitje satış kampanyasım fiyat düştirmpye ye& tutan firmaların. bu yolla deDolarında ve bayüerinde bekleyen rrıajları satmaya çahştJk'arı belirtilerek, taksit le satısinrın firmalara yüksek bir kâr oranı sağladığı Öne f?ürülüyor. BAYttER \ E DfYOR? Görüştügümüz, bir bayl, tüketicilerin taksitle beyaz mal satın almalarının karşı sında olduğunu belirterek «11 nisan sonrasında pera kende peşin fiyatı 68 bîn II raya yükselecek olan mer daneli bir çamaşır makinesl 10 bin lirası peşin ödendiğinde her ay 5.725 lira öde nerek 15 ayda tüketiciye 95 bin 875 liraya mal olacak Y&Jçın DÖGAN ARÇELÎK MARICALI ÜRÜNLERİN FİYATLARI fPerakende Peşin) Şîımiiki 11 Nisandan Kastelli'den menkul kıymet alamamıs alanlara müjde ANKARA, (ANKA) Ban ker Kastelli Menkul Değerler Tıcaret A.Ş.'den menkul kıymet aJamamış olanlarla, elle rndeki menkul kıymetleri iadp ederelî karsılığmda çek, kasa fişı veya benzen belge alrrnş olanlara menkul kıymet ve naîdt dağıtımına beşlfmdı. Ayrıca, Bankor Kas telh've yaptıklan yatınmlar karsılığmda kfnrîilerine tahvll ilmuhaberi verilmiş olanlara da tahvil verilacek. Men kul kıymet alamamıs, menkul kıyınetlerini iade ederek kasa fiji veya çek alrmş ve ellerinde fcahvil iîmuhaberı bulunanların belgeleriyle birlikte 14 Nisan Percembe gününe kadar 1 numarah Menkul Kıymetler Kurulu'na baş vurmalan gerekiyor. ARY7 Merdanelı Çamaşır Makinesi ARYU Otomatik çamaşir Makıncsı ARS2 Eiektrikli Supürge ARG3A Gazlı Termosifon ARG3E Klsktrıkli Termo.sjfon Ga^îı ve I^ektrikJ: Tennosıfon Katı Yakıtlı Termosifon Fınn Mavı Aîev Fırın Mavı Alev Lux Telcvizyon Siyah Beyaz 61. ekran Burdolabı 365 Tip » 415 » » » » » 130 301 351 401 » » » » Fiyatı (T\A 61.500. K'3.C0n. 19.3C0. 11 500.40 000 1R.0JD. itibaren Fiyatı (TL.) 68 000. 114 000 21 C00. •XI 4 0 0 . 48 5,10. 59.000. 50.000.81.000.86 500.56.500.63.500.00 00f* r"> ,nn . 30 10». 44 'J0O. 20P0a. 52 000. 54.450. 90.000. 96 000. 70 50ü. 76 500. 81.0CJ AEG MARKALI ÜRÜNLERİN FİYATLARI (Perakende Peşiıı) Simdiki Fiyalı (TL.) Türk Bankası'nm teminat mekfsjplan kabul edllecek ANKARA (ANKA) Merkezi îetanbul'da nan Türk Bankası Lîmited, 2490 Sayılı Artırma, Eksiltıne ve îhaîe Kanunu'na göre, «Teıninat mektupları kabul edilecek bankalar» arasına alındı. Bu konudaki Bakanlar Kurulu kararı Resml Gazete'de yayınlandı. Kîbns asılh Türk Bankası Limited'in Türkiye' de şube acarak faaliyet göstermesi izni geçtiğimiz aylarda vpnlmişti. Buzdolabı » > » » 550 Tîp 900 1050 » 1150 1250 1350 » 1460 1550 > 1690 » 1350 » E/S Ultra 146U » 2350 >; Çıft Kapi 1350 FR Berat Akermam, Yaps ve Kredi Bamkası Genel Müdürü oldu Ekoııomi Servisi Halıt Soydan'm Hyrumasıyla bosa lan Yapı ve Kredi Banka^ı Genel Müdürlüğü gfiuvme Süleyman Berat Akerman getırjidı. Berat Akeıman • • > sydan ber: Yapı *vredi San ka?t Murahhas ATialıJı <*nrevini de viJrtiHiror Halıt Sov dan'ın üç av k;dar once aörevinden aynlrrasıvla boşaîan Genel MıHîırlügp. Gene) Müdür Baş Yardımcısı Fîkret Aîcfekin vekaîet ediyordu. 19B0 yıhndan bu vana Yapı ve Kredi Bankası Yönetım Kurulu'nda bulıınan Berat Akerman, bu bankadaki Murrbhas Azalık ve C/e nel Miklürlük görevjennin yanı sıra, Uluslaramsı Endüstri ve Tıcaret Bankası Yönetım Kurulu .^aşkanhğı ve Oenel Sıgorta Başkan Yprdımcılığı çörevlerini de vürütüyor. 1922 yılında do$an Süleyman Berat, Akerman'm bankacilık kariyeri, Î046 yılmda Osmanh Bankası'na girişiyle başlamıştı. » » » 155U » Çavîan Çamaşır Makinesi LAVAL Çamaşır ÎÂtaKİnesi LAVALUX Çamaşır Makinesi LAVALUX E'lektronik Çamaşır Makinesi Mini Yıkama Çamaşır Makinesi Mini Kurutma Fırın Galaksi Gazlı Fınn Galaksı E.'ektrikli Fınn Gslaksi Çakmaklı Termosifon 80 lt. Gazlı Termosifon 100 lt. Gazlı / Etektrikli Termosifon 100 lt Gazlı Bidon Süpürge Soba Eiektrikli tır.. Fazladan ödenecek faiz 27 bin 875 liradır. Kaba bir hesapla 15 ayda yüzde 48 faiz Ödenmektedir. Bu arada aynı peşinatla her ay 13 bin 515 lira ödeyerek bu çamaşır makfnesini 5 ay tak sitle 77 bin 575 liraya almak da mümkün. Bu dorutn da da kalan 58 bin liralık borç İçln yiizde 33,7 faiı ödenmi? oluyor. Ttlketlclye 55 000. 6.1.850. 66.350. 69.800. 72.200. 74.8iO. 77.9U0. 81.000. «3 900. 79.850. 8? 9C0. 7.9.150. 87.500. 83 250. fiO.500. 65.950. 68 150. 23.300. 20.050. 51.250. 51.350. 56.550. 24.950. 37.200. 31.400. 12.300. 20.550. 11 Nisan'd.in itibaren Fiyatı ( rL.) D0 5CO. 68 000. r t3 000. 76.800. S2.350. 85.700. 89.100. .92 300. 87.850. 91 200. 87.0.50. <)>:, 250. !'l R00 su ev gereçlerini üreten bü yük firmalardan birinin ba ylsi yeni zamlarla birlikte satış ve öderae koşullanmn da değiştiğini, bu nedenle arfck satış bayiliği yaparaıyacağını belirterek şımlan söyledi: «Sattı£ımız beyaz malların peşin satışmda ana firmadan yüzde 6 iskunta auyorduk. Vadeüde ise 4 parça îçin parça baştna 500 lir.i prfm iskonto veya genelUkle 1 ay vade yapılıyordrı. Yeni zamlarîa birlikte jründem^ şrelen satış sishpr bayi için bir kotası beürîenmiş. Ba yinin 1 yıida satmak xorunda oldu^u bu kotadaki mal larm miktarı her bayi için doiHşik. Dheîirn ki bana verilen kotadaki degişik çinsten fr^reçierln toolami 200 adet ve toplnm d^ğeri dp 3 müyon lira. Bu tutarın .yüz de 10'n olan 300 bîn ISrayî her avm başında ödemek zorundayım. Rer aya düşen 1520 parçalık mal j?nı bu ise ayın ancak 10. grünü feslim ediiivor. Ay sonuna kadar 15?0 j?ünlük sürede bunîan sa( w ?!ıyım ki gele cek ayın 3"0 bin lirasını zorlanmadan Ödeyebileyira. bu malfarı satasöre 300 bin I'rayı na^ıl öderim?... Cepten ödfd'^imi varsayalım 1520 parçalrk ikînri mal pumbu da 10 gün sonra gn îece k ve piyasa deyimiyle şi şip kalacağun. Ayrıca müş tpriiordpn aldığımız senet lerî de ana firma kabul et miyor. Bu sartlarda çalısmak mümküR değiîdîr. Nitekim bay!iig:i bıraktım..» Mağaî'aîarm bu şekilde malla doldurulduktan sonra büyük bir taksitie satış kamranyasımn daha yapıla cağım tahmin eden s^f.s ba yil bu sistemde bir rok bay^mn iş yapamayarrk para sıkmtısma düşecegini ve bayilikten vaz geçeceğini be • ırterek, satış bayiliklerinin mali dayanrna gücü yüksek serrnaye sahiplerinin elinda tekelleşeceğini ifade ediyor. Ve hemen ardından ek liyor; «BayÜeri nıaüa şişirip sonra da taksitle satişlan teşvik edecekîerine mal lann bozulan kalîtelerl dü zeltilfp, bunlann satış seviyelerl dikkate alınsa daha iyl olmaz mı?... "Milletijı Fedakarlığı,, Resmi rakamlar bîr tartışmaya galiba en net fotoğrafı getirdi: Devlet Istatıstik Enstitüsü (DİE) Başkanı milli gelir tahminlerıni açıklarken. kişi başına düsen gelirin dolar türünden hesaplandığında, gerilediğıni biidirdi. Ba resmen açıklandı: Kişi başma auşen gelır 1982'ae gerîlemiş. Yani, yurttaşlarıraızm yaşam düzeyi azalmış, refahı düşmüş. Daha nz yer. daba az giyer, daha az içer olmuş'.ar... Eldekı nıkamJarm TUrkçesi bu... Geçen hafta îçinde DİE tarafından açıklanan rakam'.ar ilginç gösiergeled sergihvor, İ981 yılında kişi başma düşen geîir 4 bin 730 lira. 1982 yılında aynı kişi başına gelir sadece 115 lıra artmış ve 4 bin 845 lira olmuş. Türk lirası ile hesaplandığında 115 liralık da olsa, bir artış görülüyor. Ne var kî. açıklanan »*er>mi rakamlar, hemen bunun yanmda aynı hesabı bir de dolar türünden gösteriyor. Kişi başma düşen gelir 1981 yılmda 1290 dolar iken. 1932'de bu 1148 dolara düşmüş. Devlet İstatistik Enstitüsü milli gelir çalışmalannı yürütürken 1981 yııında bir dclan yaklaşık 112 lira. 1982 yılında da bir dolan yaklaşık 164 lira üzerinden hesapJanvs Türk llrasınm dolar ka; .mda hızla değer kaybetrr.esi sonucımda, kişi br/'ina düşen gelir de, yine dolar türünden gerıleraiş. İşte, bu iki rakam Türkiye'de yaşayan b;r insanın, diğeı Ülkeiere göre refahmda ne kadar bir azalm?mn ortaya çıktığını kanıtlıyor. Devalüasyonlar yoîuyıa Türkiye'de yaşayanlann nisbi olarak yoksullaştıgını sergiliyor. Türklye'de üretîlen malların devalüasyon yoluyla ı^'.'^a satıîdığ:nı ve öylesine ucuza satıldığmı gösteriyor ki, r/înunda insanlann kişisel gelirlerinde düşmeîer ortaya çıkıyor. Aslında kişiseî gelirin 1290 dolardan 1148 dolara gerilemesi. devalüasyonlarm ülke içincîeki etkisinl vurgulaması açısmdan en anlamlı fotograflardan biri. örneğin bir çiftçi bir ton bnğday üretîp bunu 1981'de ihraç otmiş olsa, bugday karşıUğında belki bir traktör alabilirdi. 1932'rie ise, yine bir ton buğdayı ihrac etti^inde, bu kez örneğin traktörün 4 tekerini riamaz olacak. Aynı buğdaya ancak tekerlek^iz traktör alabilecek. İşte, kişisel gelirin dolar türünden hesaplanmasınm anîamı bu. D'Ğer ülkeiere gore refahm, yaşara düzeyin'n gerilemesi... Doların 112 ve 164 lira tîzerinden hesabı sonucunda ulaşılan nokta bu. Oysa, aynı hesabı biraz daha geniş bir döneme yayarsak, alınacak sonuç daha da çarpıcı oiur. Örneitin, 24 Ocak 1980'de bir dolar 47 lira idi. Bugün 200 lirayı aşmış durumda. Türk lirası neredeyse 5 kez katlanmış. Değer kaybetmiş. Demek kı. Türk vatandaşının kişisel gelıri de, yani reîahı da, DU süre içlnde aynı öiçüde azalmış. Söyievlerde geçen «onjlletîn fedakârlığı»nın ral:amsal gdstergeleri bunlar olsa gerek... Burada, bir parantez açmak gerekiyor. «Mflletin fedakârhğı» yurt Içinde nasıî payîaşılmış acaba?.. Sorımun yanıtı yine DÎE'nin rakamlan arasında yer alıyor. Açıklamada, «Tarım sektöründe cari fiyatîarla yiijcde 26.5, sanayi sektöründe yüzde 39luk £<iişme olara&ı tahmin edilmiştir» deniliyor. Bir başka deyimle. spnayi ürünleri fiyatlan tarımsal ürün fîyatlarma göre daha hızlı artmış. Yani, çîftçî, sanayiciye )?öre malını daha ucuza satmış. Daha ucuza sattıgı için ır'Ui gelirden daha az pay almış. Daha <xz pay alaığı için, kişisel gelirl daha çok düşmtiş. Doîara vurulduğunda da, daha çok «fedakârîık» yapan çiftçi olmuş... 24 Ocak'tan bu yana «milletin fe.iakârhğım» devletin resmi rakaraları ancak bu kadar açık diîe getirebllirdî!.. ika'ya disli Ihraana hasladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Belçika'da kurulu Pord traktör fabrikasmın gereksiniml olan 35 milyon dolar tutarında 1 milyon 100 bin adet dlşll, HEMA Dişli Fabrikası tarafından lmal edilerek ilk partlsınin ihracma başlandı. HEMA Djşll Fahrikaları'nda, Ihracata başlanması nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan Emin Hattat, Türkiye'nln ekonomik yaşantısında teknolojık gelişmenin büyük bir önem kazandığını belirterek, «Özellikle, teknolojisi çok yüksek olan Avrupa ülkelerine Türkiye'nin sanayi ürünlerl İhracı ayrı hir de£er kazanmaktadır» dedl. tavsiyem bu malları beliî bir süre para biriktirip peşin oîarak satın almalandır» dedk Bu arada ödenen faizin aslında her ay ödenen taksitle birlikte prttığı, zira, ka lan borç toplamı için ayiık faiz ödemesi oranmın yükseldi&i de ifade ediliyor. SATIŞÎAN VAZ GEÇİYOF Diğer yandan, söz konu ABD pazarlan Türk knmieksiyontularina açilıyor tSTANBUL (a.a.) Ün ürünleri örnekleri, Amerika' 2Ü bir Amerikan şvrketi. Tür nxn en büyük mağaza grupkiyp'den satın almek istedılanndan birl olan MACY's ğı 100 milyon dolarlk Kontarafından değenüdi. Şirkefeksiyon ürilnü ön bağlantıtm Yönetim Kurulu Başkalarını yapmak içm, ?5 nisan' nı Ronlck ve Başkan Yarda tstanbul'a üst dtlzey yr>dımcısı Voyer'in bu nedenneticilpnnj gM^nyor. Gile Türkiye'ye gelecekîerl beyim SannyiciîeTj DemeSı' lırtiidi. öte yandan, ünlü Amerikan şirketi MACY's' nden yapılan açıklamaya göin Türkiye'den 100 milyon re, !?pcti51mİ3! av New Vork dolarlık (20 milyar lıra) Pret Puan ve Türkevi'nde konfeksiyon ürünleri alabisergılenen Türk konfeksiyor» lecegi belirtiliyor. "Türkiye yabancı yatınmlar icin en cazip ülkelerden biri haline geldi,, Ekonoml Servisi Yabancı Sermaye Koordinasyon Derneği'nin ttçüncü kuruluş yılı münasebetiyle düzenlenen seminerin açış konuşmasmı yapan Devlet Bakanı Pafiin, «Yabancı ser maye, ekonomik Istikrar ve nyum profirramutuz Içinde ön planda yer aîan bir konudur. Yabancı sermayenîn STiderek daha büyük öiçüde teşvikine ve celbedilmesine,, sadece dış finansman Ihtlyaçlarımıza katkısı açısından değil, ekonomimizin dı55a açılışımn bir vasıtası olarak da büyük önem atfediyoruz» dedi. 195479 yılları arasında Türkiye'ye sadece 228 milyon dolar yabancı sernıaye plrmişken son üç yıî zarfmda 600 milyon dolar tutannda yabancı sermaye talebi onaylandığım belirten Pasîn şöyle devam etti: «Ilukuki ve îdari çerçeve açısmdan. Türkiye yerll ser mayeye tanıdığı biitün teşvîk, muafi^et ve ko'ay'ıkları yabancı sermayeye de tanımaktadır. Ülkeınizde çeşitli sanayi sektörleri yanınrla tarım, madcncilik ve tnrizm dahil heraen her aIan yabancı yatmmlara açıktır. Mevcut siyasi ve eko nomik istikrar ortamı ve Türk kamu ve (izel kesirnlerinin olumlu yaklaşımı, halen Türkiye'yi yabaneı yatırımlar İçin en cazlp ülkelerden biri haline getlrmiştir denilebilir.» Dünya Bankası'nın aît kurumlarından biri olan Uluslararası Finans Kuruluşu (ÎFC) sorumlusu Joseph Solan ise ÎFC'nin Türklye'de şu anda 14 şîrketi finanse ettlğıni belirterek şunları söyledi: «20 yıllık Türkiye deneyimi olan tl'C, yeni krediler vermek için Türkiye'den ye, ni alanlar ve projeler konusunda teklif bekliyor. Ancak, İFC'ye göre yabancı sermaye yatırımları îçin pazar cazibesi, kârhlık, yetenekll yerli ortak, kaliteli işgücii, siyasi ve iktisadi istikrar ile hükümetin kesin ve açık tavn gereklidir. Banun dışındi geıçek anlamda kurulmu3 bir sermaye piyasa^ı iç ve dış 3*atırancılar için önemli bir kurumıdur.» DUYURU T.K.I. BÜRSA LÎNYİTLERI İŞLETMESİ IVfÜESSESESl MÜDÜRLÜĞÜNDEN Müessesemiz Orhaneli bölgesi Giimüşpmar panosundakı kcmür eleme ve ayıklama tesisinin sallantıh tip körnür eleği 200 ton/saat kapasiteli linyit Jcömum eleyebiJecek nitelikte titreşimli tip olarak degi<jtirilecektir. Bu işle ilgili genel ve tpknik şartnameler il© teknik resim Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğü'nden (Fev7i Çakmak Cad. No: 72 BURSA) vo İstanb'jl Satınalma Müdürluğü'nden (İstıklâl Cad. Odokulo jş Hanı Kat 12 BEYOĞLU İSTANBUL) bedebîz olarak temin edilebilir. İşin ihaîesi 21.4.1983 Perşembe gunü saat 14.00* de yapılarak olup teklif mektuplarının aynı giin saat 12 00'ye Kdar Müessesemiz Muhaberat Servisine \'eriJmesi gerekmektedir. Müessessemi7. 240O sayılı kanuna tabi olmayıp, posteıdaki vaki gecikmelsr, telgraf ve telefonla yapıldn müracaatlnr kabul edilme^. (Basın: 15742) 1820 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Muaviniigi Giriş Sına\ı Sanayi ve Teknoloji Bakanîığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 2 Mayıs 1983 pazartesi günü başlamak tizere Ankara'da Müfettiş Muavinliği giriş lmtihanı yapılacakür. İmtihana girebilmek İçln; a.) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inc! maddesinde yazıiı niteliklere sahip olmak, b) îmtihanm ilan edildlği tarihte 30 yaşım doldurmamış bulunmak, c) Bakanhgımızm açmış olduğu Müfettiş Muavinliği imtihanlarına daha önce birden fazla katılmamış olmak, d) Hukuk, îktlsat, Siyasa! Bilsller, îşletme ve îdari îllmler Fakülteleri ile îktlsadi ve Ticari îlimler Fakültesi. Akademî ve Yüksek Okuilan veya bunîara cşltllği Milli Eğitim Bakanîığı'nca kabul olunan benzeri yprlî ve yabancı öSretim kurumlarından birini bitirroîş olmak gerekir. Lühnan'da kapcsh olan 4 yeniden açîldı IZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) îç savaş nedenîyle 8 yıldır kapalı bulunan 4 Lübnan lımanının yeniden açıldığı bildiriîdi Ancak buralarda uygulanan gtimrük turitesinin ithal mallannın fiyatını artırdığı kaydedilerek bu ülkeye inracat yapnnlar uj'arıldı. Beyrut Ticaret Müşavirliği'nden verilen bilgıde 8 yıldır Hıristıyan milislerin eünde fculunan Beyrut, Saida, Sur, Joımia ve Trablusşam limanlarının Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilerek hizmete açıldığı kaydedildi. Bu ümanlarm tüm ithal malîarmdan eskisi gibi normal tarife üzerinden resmi gümrük vergisi, vesair resimler. belediye resmi, karanttna ve diğer rüsumların ahnmaya başlandığı belirtilen ya?;ıda, «Bu uygulama Lübnan'a ithal edllecek her türlü malın nıaüyet ffvjıtını ariîrıcı bir unsur oîacaktır. Sınbaffa 650 sirkef kuruldu ANKARA (%NKA) Devlst Istatıstık Eıistjtüsü Baştîanljğı 1083 şubat aymda topiam sernvsyesj â rmlyar 415, 3 milyon lıra olan h.Vi yeni sır'rpf ^Mrv] Uzman, usta ve çırak eğitimi icin Aîmanîarla pro|e hazırlanacak ÎZMİR (Cumhuriiet Ege Bü rosıı) l?mjr Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Bir' gı ile Berlm M?slek Egitirru Kurumu (GFBA) arasında bir protokol ım7alandı. Pro'okol' da Tılrkiye'de «nıesîck e^itJır!^ konusunna bir «püot pro?e»nın hazırlanması kararlaştırıldı. İzmir "Esiai vo Sanatkârlar DernrkİHri Bırliği'nden yapılan acıklamac'a ımz'.l'man proTîkolda yer aian konular şoyia sıralaiıdr «İki ülkR meslcld epıtim sîs trmireîn ve kiıruiuşlanmn >akıınfaıı taıımnıa*!, mcs'ek 014!timı konusund'i Türkhe'run ihtivar'Iann» Mysıın hir pilot proi'nîiî hazırlanması. Tiik gcîK'i'ri ^e ustaîanniü ınrsk'î» duğunu bıldırdı. 13IE'dcn yapılan açıklamaya göre, aynı av ıçinde 32 şirket de 1 mal/ar 34.3 ailyon liralık sernıaye i.rltırınu gerçekîeştirdL : : •>:•»» ALTIN r^k//m ADI# • ":?:?>:: GÜMÜS Pllr\l LAnl : :%% : : CUMFîüRİYET REŞAT 24 AYAR 22 AYAR BtLEZtK GÜMÜŞ Alış 22.900 22 000 3.200 2.905 75 50 Satış 23.000 23.000 3.210 3.025 76.50 DUYURU Isfanbu! Su ve Kanalizasyon İdsres! Geneî Müdürlüğünden muhtelif cins ve rnîktarda akümlatör ve asiî!» su kapalı tekÜf USÜIÜ i!e satın afınacaktır îdaremiz îhtıyacı muhtelif rins ve miJftarda Akümlatör ve Asıtli Su. kapalı tekl'f alınme.k suretıyle satın alınacaktır. Bu işe ait tahmini tutar 1.710.000.TL. geçici teminat 128 250. TL'dır. Ihaieye aît Umunn. Teknik Şartname ile Mal'eme listesi îdaremiz veznesinden ücreti karsılığmda temin edilebüir. Ihaieye îştirak etmfk isteyenl^r, vfrerekleri tckbî zarfma Idare veznesine yafıracakları geçici leminat makbuzunu da ekleyerek en geç 21.4 1983 Perşembe jsrünü saat 11 00'e kadar Beyoğlu btiklâl Caddpsi 379 No'da İdaremiz Zabıtlar ve Kararlar Buı^osu Müdürlüğune vermeîeri gerekmektedir. Idare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın: 15719} 1821 m DCMZ KÜRLAR! m DÖVİZİN CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Avustratya Üoian 1 Avusturya Şılıni 1 Batı Alman Marki 1 Belçıka Frangı 1 Dammarka Kronu 1 Pransız Frangı 1 Hollanda Florini 1 Tsveç kronu 1 Isviçre Frangı 100 Italyan Lıreti İ00 Japon Yerft 1 Knnada Dolarv 1 Kııveyt Dinan 1 Norveç Kronu % Sterlin 1 S. Arabistan RiyaH 176.02 11..% 84 10 4.23 23.70 28.05 74.60 27.20 98.00 14.11 85.29 165.53 697.02 28.31 301.29 59.08 uzman ustalardan geîmtihana giriş şartlannı ve imtihan konularckli fst^fudenin sağlanmast, pl nnı gösteren broşürü; Ankara'da Teftlş Kurulu lof, projcve Rerekli teknik vc Başkanlıgı'ndan. îstanbuî ve îzmir Sanayi ve Tekpersonel vardıminın GFBA tanoloji Bölge Müdünükleri'nden bizzat veya mekrafınd?n temini konuları proto koida cle ahnmıştır.» tupla temin etmek mümkündür. îmzaîanan protokolle Türkiîsteklllerin en geç 13 Nisan 1983 günü akşaye'dvd bııyük potansıyels sahip mına kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teftlş sanatkârların yanmda çalışanKurulu Başkanlığı'na beîgelcri ile birlikte yazıiı lann eğıtimmi yasal statüye olarak başvurmaları gerekir. Postadakl gecikmevo rnodernızasycr.a kavıısturler dikkate alınmaz. ınak için yapı'an çaîışmalann yem bir boyut kazandığtna 1 .(Basın: 15503) 1692 paret eden Birük Başkam Cemal Tercan şöyle dcdı: «îki ülke kuruluşlarınca muslgorta • Arabamin. arka 34 US 7o3 tahakata varüan hususlaruı lıe • Mavi kartımı, ılpfinc ulaşması için bîrlik ola kartımı, diplomamı kaybet plakasım kaybettim. Hükum îlçili makamlar ne7dhıde tım. Hükümsüzdür. su zdür. bi^lanacaktır.» Rıza ASLAX Cumhuriyet Nccdet Ufanüs oo Alıç 203 m vız 207.B3 179.54 12.20 85.78 4.32 21.18 28.61 76.09 27.75 99.96 14.39 87.00 168.84 710.96 28.87 307.32 60.26 Satış Alış 203.85 167.22 11.96 84.10 4.02 23.70 2S.05 74 80 27.2" 98.00 13.41 81.03 157.25 662.17 26.89 301.29 EFE K T I F SatîŞ 2C3 97 181.31 12.32 Sti f.2 4 :tf 24.^3 76.84 100 94 14 .4 B7.85 170.51» 28 n HAFTALIK SANAT KÜLTÜR GENÇLİK DERGİSİ 9 .SAYI BÜTÜN BAYİLERDE 50 LİRA 56.12 717.94 29.18 310.33 60.85
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog