Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 HABERLER 5 NİSAN 1983 Kenan Evren: Imar Affı Istanfoul ve AnkaraVa bazı sorunlar çıkarmış ANKARA (Cumhuriyet Bilrosu) «bîz kayıtlarda btılamadık» y». Cumhurbaşkanı Kenaa Ev nıtını verdL Erren, Harp Okuren dün Ankara Valilıği iîe Be lu'nda okuduğu sürenin de ksr îediye Başkanlığını ziyaret cde talması halinde 24 yıldır Anrek kentın sonmlan hakkında Iıara'da olduğunu bildirdi. Evbilgi aldı. Ankara Beledıye Baş ren, sözlerini *\3ylo sürdürdii: kanı Süleyman önder, Evren'e «Bu bakımdan Ankara'h S* ,» kentin «şeref hemşehriliğ", be> yılabîlirim. İlin sorunlan hakraatı»m verdi. Evren, «lm.ır kutrîa valimizden bilgi aldım, affı özellikle Ankara ve Istan Simdî de belediyenin soranlan bul'da bazı sorunlar çıkarmış» hakkmda bilfî alacağun. özel» dedi. likîe jmar aftı konusunda bilçl Cuınhurbaşkam Evren, cğle alacağım. Bu kanun özellikle den sonra ilk olarak Anknra Ankara ve îstanbul da bazı ho* Valiliği'ni ziyaret etti. Evren, runlar çıkarmış.» ziyareti sırasında, «mum cubt ne işık vermez diye blr sftz var «iır. Ankara 'da oturuj orura ama Ankara Yaüiiğlni bugüıv kadar ziyaret edemedim. Bu güa hem valîmizi ziyaret < t ? mek, iıem de ilin sorunları haa da bilgi almak iyin iımadiyım» bıçimmde konosbJ. Ankara Valisi Mustafa GöÎZMtf, (Cumhuriyet) nül de vılayet bmasi hakkmd * îzmıt ^e Beledıvj Gec°I<ondu, bilgi verdi, Vali Gonül, vsjiılık Tmır, Harıfra, Kadastro, Planmakara odasırun cumhur.yc^ın 5ama ve Organizasyon ıle Zaîlk yıllannda Atatürk taıy'm bıta Müdürhıni elemanlarından dan çaıişma odası olar» *. kvu oluşan tekniK heyet kenta t.alanıldığma değınerek, bmanm nyor. nuiîidn ozelUlderım koıumaya Gorevliler, özen gösterdiklerinı s^yiı iı. kaçak binslar kenti dolaşarak ıîe gecekoadulaDaha sonra Ankara Valıligı'rî nn durunıLannı saptıyor. Bede Evren'e kentın sorun'an lediye ve Özel Idare'ye aıt aıhakkında bır brıfmg \viilds. salara yapıîan biruJımn duEvren, valılık'en z,ozır<* Anrurnları ayrıca değerlendırilırkara Beledîye Başkaıılıgı nı da ken, ımar mevzuatına aykm sriyaret ettı. Bu zı^aret sıra*ın yapıianlar da inceleruyor, da Ankara Beledıye aşkanı tfuYapılan saptama sonucunda leyman Onder, Evren'e kentın îanifteki gerçek gecekondu anahtarı ile «şerei hem^ehıiU c.ayısınm ortaya çıkaoag^. Innr ği beıaiuu» verdı. Onder, b« Ya&asıııa aykırı ve Laçjk ınratı venrsen «bel«*di;yemî/i z' sttatların İrnar Affı'ndan yarar yaret ederek oırar><uulıran ıSk lanıp yanırlanaiiıayacaklan becumhurba?kanısmız. Kentimiz Iırlenecek. de süreklı kauvorsucuz. Bu baOte yandan, Kandıra Beledikundan si/e tahri hemşehrilik yesı can ve mal güvnlıği açıbcrjtj de^il, s*ref hemşehriliği smdan hdlunca'' gordugıı 33 ev beratı veriyoru?» dedı. Ae 18 «amanliKin yıkımına kü Onder'an DU auzler.ne karsıhk rar vevcb Yık'mına karar veîilen bmaîardan t7'si Akdurak, Evren'do daha once ziyaret ederi Cıunhurba>kan: olmuş .V. Carşt. 7'si O'han, 4'u Ayolatdereg nı bcl r<h. Onri'r d. Sorulannıza yanıtlar TAPU ALIP ARS A BEDELÎ ÖDEYECEK MİYİM? Gazîosmaupa^a ilçesî sınırlan İçînde sabibi tam o!arak bilinmojen arazl üzerînde yüz!erce şreeekondu yapıldı. Burada 1945 yüîndan beri is^al etti^ira ve kîmseye kîra ödemed'gım îabroıni 250 metrekar*»lik yerde 2 perckondam var. Emîak vergisinde S metîekarelik oîauı adınıa, İö O metrekareîîk olanı ailem adına kayıtlî. ÎŞGAL ETTİĞEVI BÜTÜN ALANIN Su ve elektrîgl alınnuş. dıımmda. îınar Affı üe 2 gecekondu da imar yönünden TAPUSUNÜ ALABİLECEK »IÎYÎM? uysrun bulunursa adımı/a tapuyjı bagîaîia Bİr gecekoudum var. 1978 yılından berî cak mı ve arsa bedeli ödenecekse lıançî verçisîni ödüyorum. İmar affı ncdeniyle tarihten îtfbaren başlanacak ve neye s;öre bîze tapu verîlirse yaîniT evın kar>'adî,?ı aünacaktır? alanıu mı tapusunu alacağım? Oysa bett H, Bıyıkîıoğlu G. O. Paşs vergimi î'şgal ettigiın alan lizerânden ve Arsanın tümü üzermde hak sahibi olabîlirsinîz takat, riyorum. binalardan bir tanesi 16. maddenm (^ fiKrasıra çir Af Yasasmm 16. maddesinin (b> fıkrası binnci ctiîr.nelrtedir. Buoa göre: bu kdtıun gcregînce drsa veya ko~ lesi şöyledir: Beledıye veya il özf] idarcieri raiîlkıyetmJj nut tahsis edilecek kim?elenü kendısınin veja pşinin veolsn veya bu kanun uyarmca mülkıyetme secen arsa ve ya reşit olmayarı çocugüiıun herhangî bü* beledîye &mırı ürazıîer üzerirde. islah imar planl.tvı ile meydana eetirı^c'tde ev yapmaya. rnüsaıt arsası veya he hongî bir yerde îen imcr parselleri irinde hak sahiDİerMıe. «yapılannın ev veya apartmanm bir dairesi Var.Mİıgı olan payına biıi^gal ettı'si arari de dikkate almarak», tslah irnar piunmhîp buhınmama&ı şarttır. Arsa kuîiannn bedeîım ise 2Î d? getirilen ölcülere uygun şekiide arsa veya hısse tahsis rnart 1983 tarıhmden başayırak ödeveceks.nıv;. Bu be ediHr. delt, Beıedive 6 ay Içipde beîîîleyecekt.r Gerekondu t a h s^ i yapılnıası d'jrumunda arsa bedeîi de 6830 sayılı tsY1KILACAK EV İCİN TŞGALÎYE PARASI tımlak Kanunu'nda beiirtilen u^ulîere gorp Belediye ta Gecekondunı îçin belediyeden jıkım rarmdan h'jsaplaracak \e sizden ahnacaktır. Bu parayı yapılacftğma dair yazı jjeldi. Bu durumda tapu verıldîgi zaman ödeyeceksiniz. yıkılacak olan evîm içîn Jşgaîiye parasi ödeyecek miyim? GECEKONDUYU YAPAMAIVÎTŞTIK Biz îkf kardeş 1970 yıhndan btı yana Yasanm 13. maddesînin (b^ tıkrası uyarmca, Belediye bîrî 70 metrefcare, ikiiıcisi 150 metrekare tarafından tesbit cdilecek arsa kullanıır: bedeîınırı, gecokondu yıkıîmcaya kadar alınacaRi bıldırilrrektedir. olan iki arsayı işgaî ettik. Ama ikisinin de vergisîni ödüyo^u^. Fnsat bulnp gecekondu y^pamadık, Bu iki arsaja gectkondu yapsanı ne olıır? tşgaî ettîğiniz yerler, devletln htiktim ve tasarrufu aiünda oîup, af yasasıyla beledire veya öve! idîırenirı mülkiyetine gecen arsalar ise.bu arsalar veya başka bir yerde eşdeğerde arsalar ayrı ayrı ikinıze tahsis edılebılir. Ancak, bu durumda başka blr yerde kendinıze. eşinıze reya 18 yasmdan küçük çocuklanmz üs*üne kayıtlı bır ar>a veya ev bulunmaması gerekir. Aksi takdirde tahsis yapıîmaz. îslah îrnar plam hazırlamp, tahsibi yapılmadan bugtinkü arsalarmızın tinerıne gecekondu yapm3mz da mümktin degîîdir. MehRied KEMAL Traş Etmek Tarakia maka^ sarkı Ufıbfrln elinde değüi'.«i; de kandi kendmi tra^ ecî^rresine aurr.ıadan komut veriyordu: «Surayı aî! Bı<raya dokunma! Taınam tamam orayı binız temı/İPÎ ^"ok ÎVMÎ Hop hop, orayı »»îleıue! Ellecje ded'k yaî> Berbcr once şaşırır gibi oidu. irkiîdi. Ayııamn kart?ısında kasıîan muştenyi tesîım alacağıîîd, kerriı teslıın oldu. Tarok 6.3. malras da elinde bihncsız ışleyıp dııruyordn: «Cık cık cık, i}\l cıt çn...» Uziy fılnılerindeRİ robotiar gıbı oida berb^r. Bir yerde mi okuuıuştum. bıri!enrj<1en rui djyniîştunr «Dünyanın en büyıık ditiiattfrleri berberlerdir.^ O} o a bu berbut avnu karşısında 1asılan gencm tutsağı olmışt'i. Gf'dümlü. proglumlanî.ıış gibi ne dese vapıyordu ,^dmı koydunr «vDiktator müştenain tutsak berbcri.» Gencm sar;ı arkalard.n dolınıyor. selip önJekî kellimnı örttükten fonr.ı. b ; r b'îkle oluyor, ytnıden .<rk;.ya, u/ar.ıyo^du. Sao dt^ı'ı sinki n lan!.. Dolaii. babam. c'ol.ın!.. Kendîmi tutamadım guldlım. Sıramı îiekîivuurr.. yaniînda oturan da uüldü. iki c;üîücük, bn îh^ki »caıdıi. Rovîedir, an]muş>a otobüste, i a purdd. trende gülucüklerle baslayan varenhge gîrerler. \avd.şca kulatîima. «Ya. jr^nı.Stk iste bi>vledir! > dodi. «Gu/clîesiyoruuî ^and?&,ı verıJe mas^ara »»la.vor fcaberi vtık Bir bilsp er: dp^erli varlıgı Kcnçüüfidir, nv bilsin!» « l a iMi"» dednîi. lafı kesmek istedım. Oysa latı doadürüvor da. aönaüruvor ünümdeki gazeı^ye uznndım. okuınaya bTjîadîm. Cocuklutumun berber diikl*anhırını ariîmsadmı. MdnaıltTji'zde bır Berber Juıl'arrem vardı. > ikışıklı. t^nıij bir adarndı. Özenle taranmış sctcîan in^e oıvıklan, smck kavdı tıaşı i1*?1 berber degiî sankı müşteri gibi rorünürdü. Dişçi sandalyasma ben>Trdl s>andalyaM... însan otururken, kr.lkarken korkardı. çekinîrdî. Berber «andalvaaina OL'^İI, sınav sandalyjbina t.turur gıbı oîurdunuz. Beıbc Muharrem, sadere tras etme<5. dîş rek?r. c i t höt>tnlıkîarı rm ba'! merhennler ve'•ırdı. C'/Cuktuır.. s .c irâ<?ı olurken. «Ah bir ^nkaiîni çiksa d i sakal tra^ı o'vam...» âıye o/enlrdim. Sonunda, yılbr gectıklen son|a sakahmm ıkî jamndc'n u/ayan kıllan ıı. îavorriU'i nı mükas yprine Uoiara 11e almak gprek^ornu Vk usturavı bun 7 arı dOzeltmek ıcin \urduaunda ne sevinmısti'n. Bemm de 'bıyiitm tPîHyor, satalvsTi uzamaya bfıo*'v|'Oıdu Fnvor>'t'>rnijî usturâ anvk^n, doha all]arda makmenm aldıgı tuylerı göstererek, «Muharrem Usta, sunî.ua da ustura vursnna!..» d'yp^ek cılduırs. Ka^iovmi cattı. yuzume dık cîik bjktr «!>9ha vaîut var.» dedı. «Zama.ni sreldvınde onîarı da ahrı/;./» Fakaiı, &acı kesmcje *r,9ş diforuz. Traş FÖZcügiı bir;e Faı?ca'dwn geçın^. Bu sadece saç, .sakal k^bmeye denmiyor. Bır .eyın yüzündekı pütüzlen abuıi anlam'ns geliyor Eaştaki pürüiler de saç ve f.ak'<l oldusund. goıc. sac bakal almaya bız t"aş dcmişiz. Oysn heykel yapana da, taşın puru/lcrmi alma anUmma heykeltraş demiyor muyuz" Rımdı heykele yontu. heyl:ei~ traoa, da yoniucu ddını vermisız. Kalera yontan ulere de loiemtras diyorv.t. Be^dırib. bıktırıncîiva de^ln konuşanlara a.yo.uz. Argo bır deyımdır. Ama bövleieri cîktıgnıdfi, «Tra>ı kesi..» ci^ri? Tra^lı, sakalıiji kestırmış olr.na. trjf?sı/ da sacu sakalı uaamışa aerız. Çok yalan hoyierenın de d'h, dipod.3. u aş kesıyor. traş atıyor oiur. 1 ra.?tan ürctı'mıs olacak, yahn soyloyen. geveztîık ederım adı aa Uatura'dır. Çok knnusan. olur oipıa/ herşeye kansan bır spiker ELrera vardı. arkada^ları or>a Ustura Ekrern derlerdi. Zamania Ekrem'i de gıtti. Uhturtı deîimevp b?!jlandı. ü s tuıa d^nc!ı nv Ekrem bat>rlamrdı. Eskiüen U'turadan başkasi ıîe tra^ olunmazdı. Jileti'"1 tıaşm tarıhi oyle sanırım ki. 4050 yıllık bır ıseynır Jılet bıcagı iîe tra* olma cıkmca nsiuranın paoucu d'ıııa atthr oldu. Ha'i vaktı 1 trinde olanlar gene sakaüannı ald'.rmak U;ın bcrbere gidorl^rdi. ATÛA iılet bıoa^ınm ıcadmdan sonıa hevkps kendi traş olmaya başladı. Sınekkaydı Ira^a meraklı olanlar berbere gitmelitm kendim tras oldum. hem de sizleri blaz traş ettim degil mi? Traş koııusu boyledir. Izmifte teknik heyet kacak yapıiarı arastınyor • SÜRECEK İJVIZA GÜNÜ İ CiYHUN .5 Nısan Salı günü (Bug * 11 Son romamm CADÎ îlRTINASt ve öteki kiUplann: Nışan' aşı'ncak AKADEMÎ KîTABEVI'Brie saat 15.00 18.00 arasındi okurldrııiâ mızalayacak. «SON ÜÇ HAFTA» YAZAN': BİLGtSU LRKM7S YÖXETME\ : MEHMEI' AKAV MÜZİK : TARIR ÖCAL DEKOR: VECDt S ^ ESİN AF^AR ALİ ERDEMCİ ENIS FOSI 3i!SASERE/Lİf3LSAA$WI«EK TİYATROSU ftOGLTT TtYATttOSU Bahariye Caddesi ~ Kadılcöy Oyun gunlerî: Cuma Cumartesî, saat: İ8 3O Beyogtu gışe: hayırdır ANNA NM 7 AN A GÜNAHI Yazan: Bertolt BRECHT Temize ceken: Ferhan ŞENSOY M ü z ı k . Kurt VVEILL P.sCu: 19.OO C.tesi: 16.OO19.OO ÇarPer.Cu • 21.15 K tesî : İ ö 0 0 2 1 15 !,» üüÎS 30 TAKSİM VENÜS TÎYATROSU 19 6944 ; adem ile havva ınsallBn c s ıs.30 İstanbuî Beledi>e Başkanlığıııdaî] 1 Beledıyernız Temı^lık hızmetlermd* kulIanüma'< uzere 30 adet yajıdttn l;apd,k'«ı damperli kasali komple çöp kamyonu 106 50u 000. liraıık tahmin bedel dahilinde u>atın alınacaktır. tlk torniııatı 3.195.000. lıradır (Makme Elrktıık ve Sanayi İslerı Mtidurlügü'nde>. 2 Büyük Plaj gırişi iîe Jc hi?metlerînden olan fotografcılık, emanetcilık, kabin ve gardrop ış,ı ık; sezonu, 40 000.000. lıralık muhamrr.en b'^del tizeriııden 2 sezon raüddetle ihale nlunaca'it.r. tlk teraınatı î.200.000. lıradır. Ayrıca 4.000. 000. lirahk kontr teminat yatırılacaktır. (Sosyal Turistık Tesısler Md). 3 Bcîedıyprıiiz îtfaıys Müdürlü^ü için Beledıyemizce verilecek Ford D. I2in kamyon şasesi tizerıne 7 adet, 5 m3 su tankı harimli itfrnye a:a~ zbzil 19 250 00^. lirahk tahmin bedel danilınde yaptırıîacaktır. îlk teminatJ 577.500. lıraaıı. (Makino Eîektriis ve San. İş. Md.'lüğündeV 4 Beyoglu Şişli Evlendırme Menıariuğu Nikah Salonu'nda folo çekrae ışı yıllık 10.000.000 liralık muhammen bedel tteerinden 1 yü müddetle ıhale olunacaktır. îîk teminatı 300.000. liradır. (Bu îşe gırecekierin ozel şartnaır.pnıii 3'üncü tnaddesi geregince ihaleden en gec (ınaîe gunü harıc) 7 gün evvel Basm Yavm ve Turizra Müdilrlüğü'n den aîacakları ihaleye iştîrak belgelermi ve yine özel şartnamenin 21'incı maddesmde belırtıldigi üzere Emlâk ve Istimlâk Mddtirlügti'ııden aîacakları îhaleye iştirak belgeleriru hamılen muayyerı gün ve saatte Belediye Encümemnde hazır buluıımaîan îâzımdır.) (Emlak ve îstimlâk Müdürlü A Ü POyRAZOĞLU/KORHAN A3AY TFYATROSU 473634 KEMTŞR TÎYATROSUfcPA 46 35 89 Cumsrtest t7OB| Htaı (4 0817901 Bikrtkr S HADİOAMÂN] IIARI a an vlmaMadır G»c Teî 40 67 °2 NOr OGRENCILER SÇİN YERLER SAT1SA ÇJKAROM^Tilt HAYVANAT BAHCESİ kelebekler özgürdür Yaıan; Korhan ÂBÂY Vönefen: Ali POYRAZOĞlö Ea,, Çan», Perg., C.tesî, Pas. 21.30 CUMA.Çarşamb& 18.30 Cmnartesi, Pazar 19SO Kpnuk Ovuncu FÜS'JM ÖNAL Pazartesi harıç hprgun Kocamustafapaşa 25 0 1 7 8 CEVRE Tİ VATBCSU'NDA DEVE KUŞU KABARETIYAFROSU 46 35 89 L ^ . 47 36 U TÜRR DENfZ CVÇLESDtRME YARA RSNA KENT OYu^CÜLARİ ÖLİÜMI'JYAŞAİVEAK Cuma 21.30 Cumartesi 14.30 ZEKİALASYA METİNAKPINAR NEJAT ÜYGUR UÜZUMU¥OK Çarşamb» hariç her gece 21 OO'de Matânelerctt,p? tSOOde »rasetvfiarcaâ no.93 fai 44467S t^cam TIMARHANEII! ALOORÜSİ . iftîharla takdim eder 25OO.zafer oyunu ALOSU 4! 27 37 nm «* tim sorularî sorımîarı SORU: 1930 doğumluyum. 1.10.1954 31.1. J980 tarihleri arasında 25 yıl çali'.tım. 8.2.1980' de emeklilik isteıminde bnlnndum. Mart 1980 itîbarıyle % 70 orau üzerinden 8. dercce 3. kademe 150 gösterjçp ile maııs tahsisîtn japılımştır. Kmeklilî^e esas ahnarak son (3) yîlhk döneımn en yuks^k priın Ödenen 3 yılı oîaıı idlVde *6.784 TL., 3978'de 83.020 TL.. 1979 yılmda da 127.ÎJ0 TL. kt, toplam 257.074 TL. üzerinden prîm odeııınîştir. Fmeklillghnden sonra iki defa yasa deği^îklîgi japıldı. Eski \Q yeni emeklîler arasmdakî farkhhkiarm giderilme^ini Örıpöruyordu. Bu dururaa göre son înlîbakım (1983 de verîien 60 puan hariç) >ine % 70 oran üzerinden 8. derece 7. kademe, gösterçem 654 oldu. <aîışt»;?ım donem icınde 8.377 gün prim ö«5edim. STapıton 'ntîbakım dogrrıa nıudur? îî.îî. Ilatay tZIVîtR YAMT: Verdîginiz hilgilere ve 1980 yıiı, fOösterge Tesbit Tabîosn»na ?ore 3 yıîiık prıme esat» ucıetaitzm ortalamatı olan 85 691 TL. karbilıgı 5. derece ve 9. kademe olınabi gerekîr. 1 Ocak 1983'dciı sonraki göstergeni/ de 736'dır. Djrumumuzu SSK Genel MüdıırİL"''ü'ne bir dilekee ıle ıletmı/. A?ıl ü^rinde durmak istedi^imi?. eslsl ve yeni emekti ayhkları oranıdır. 2422 sayılı yasa siçortulımn 3 000 günden fiziâ ode^igi her 240 gunlük fdzla prım ıçm % 60 oranının % 1 artınlmöbi kosu'unu geurmiştîr. Ancrlc bu koşuî 1 oeak 1982'öen ronra emekli olan ve olacak siKort,ilılara uvgu'nnma'îtadır Bu uvçulama penvp dönuk rtc^ıldır. Î9Ö2 vılmdan imcs empklî fleaîî'ir 25 yıî «rinde 5 00'» ^ün prim ödemık kosulu ile % 70 oran üzerinden emeklî ohna!*'taydı. 30 j ıl cahşıp 10 800 gün prım ode>eniere de aynı oran üzerinden (% 70 oran) eınokli jybaglarmijtır. Öjsaki 10 800 gün prim ödes,i£;ortalı 1 Ocak Î982"den fonra emekîî o\î'erüı^in° % 84 oran üzerinden avn\" baglanaeaktı. Sizin dururnımuzcto olan ve 8.377 gün prim odeypne it>e ba^lanacak ajiık oranı ise f c 75 olacaktı. G'iuterEte Tesbit Tabloîarı île, prıme esas ücretlerm erneklı aylıçı araM'idkkı barmtîmn getirdie:î bır haksızîık gidenlrriştir Dıîe^imiz siRortahnm. Booo «ünden f.v/H ödedigi h«r 240 gtinlük rrimîn de I Ocak 1982'den önce empkli olan emeklilerin aylıkiarım etkileyecek yönde yasaî düzpnlemenm yapılmasıdı. YıSmazŞÎPAL gü'nde.) «ESKİ VE YENİ EMEKLILER» Pazar 14.30 tf.00 Müşfik Kenter halkctîd so37îel 330618 usküdar sür>ar tiyatrosu YIZIâH 7İTATMSS (KOMEDİ 2 9ÖLUM) Claranca Darrovv C.tesi :17.00P.tesi : 21 0u ÖLÜMÜ YASAMAK Sa çar per ; 21 00 36 31 21 Kadıkoy Halk Eğitîm Merkezi'nde yazar, ı.dıper/mgzık 3103 yaşlara müzikli oyun çarş 14.30 / c.tosi paz 11.(X kızıltoprak kent sinemasında kaMınm serçeek S..*>.CUS18B 2ta» EVLİLİK Mj? KÛIEBEMİ? .1$ T«L3«9612 SANAT GALERİSİ Sergî 25 Nisan a kadar uzatıîmıştır Hitoeyin Zekaİ Paşa • Hoca Ali R»/a • îbrahim Çallı Fikret Mualla • Ayetoîlah Sumer • Bedri Rahmı Eyiıboğlu Nurullah Rerk • Cevat Derelı • Ali Çelebı Edıp Hakkı Koseoğlu • Ahmet Zıya Akbuiut îîharni Demırcı • Hayn Cızel • Mchmet Ali Laga Nacı Kalmıkof • Nuri lyem • Cıhat Burak • Eşref Üren Ayvazovski • Zonaro [ t f«=ER »(»1*1 CM ERlSt tÎNSAL TOKÜR ? 21 MP \N «985 \ KEMAL ZEREN İBOYA RESM SKGİ 2ÖMART15 NISAN CEVDET PÂSA CÂD.N0.376 BEBEK TEL. 65 2121 BEBEK SAN&T GâlERISI [CÜMAU 1 SamtfGalnsi SELÇUK TOGUL resim sergîsıı CEVAT DERELI sergist M 57 «5 31 ^ 9NİSAN7MAVSS »Aada Cad 264 Ka6Aoy EAlflü BARAZ. ^ Resjrr» Serçpsı Dahılıye Mütehastısı Mua^enehane : Osmanbny Halaskârgazi Cad. No: 182 Kat: I «"Pangaltı Akbaıık yam) TelefOIÎ : 47 47 9a E v • 71? 91 06 DOKTOR MASUME ÇÖL TÜIİNONHT j t u r n txs CAO nns 219NISAN 18 Mart ™T2 Nisan 404783 V~ în>41izce 11.00.15.00 arası 38 30 69 5 Belediyemiz Park ve Bahçeîer Müdürlü^ü Shtiyacı ıçirı Beledıyeraiz'de mevcui 10 adet Ford D1210 kamyon şasesi üzerme 7 m3. su tankı hacimlı su arazözü 7.750.000 lıralık tahmin bedel dahiiin.de yaptırılacaktır. îlk temiüatı 232 500. îivadır. (Makme Elektrik ve Sanayt î<leri Müdürlügü'nde). 6 Belediyemiz maîı olan Sişli Mecîdiyeköy, Büytikdere Caddesi, 1957 ada, 3 parsel üayılı '1606 m2. aîaniı arsanın 2/48 hissehi 5.429.166 lır?lık muhammen bedel üzerınden ıhale olunacaktır. tlk teminatı 162 874.98 lıradır. (Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü'nde'». Tahmin, kıra, bedel ve süreleri iîe *îk teminat mıklarlan yukarıda yazılı işler 22 Nısan 1983 cuma günü saat 11.OO'de Belediye Merkes binasında toplanc.n Belediye Encüneninde l 3 ve 5'incî ışler kapalı zarf eksiltmesi, disPrİPi*i kapalı zarf avttırması usultt ıîe şartnamelen vechile ayrı ayn ihaie olunacaktır. Sartnamelerini hızalarında yazılı Müdürlüklerde berîelsla olarak F « rülecek veya tesbit olunan ücrerierı mukabihnde satm almacaktır. Kapalı aarf eksiltmelerıne iştîrak etmek istlyenlcrin ilk teminat makbU/5 veya banka teminat mektupiarı ile 1983 yılı Ticaret Odösı vesıkası veya baâlı bulundukları dernek belgelerinl hüvi oîarak hnssırlayHcaklan kapalı zarf tekîif moktuplarmı ihale günu saat, 9 30'dan îO.no'a kfuKi Belediye Encümeni'ne vermeleıi. Kapalı zaTf arttırmalarına Isttrak etmck istlyonlonn ÜK temHat, makbuz veya bank'i teminıt mektupiarı ik> (6'ncı its havıç) (2'rıei iş ıcın özel sartnömenın 21'inci nıaddesınde bohrîildi&i ü/ere 4 O00.Ü00. lıralık konfr tHtiınat I!P vinc btel şartnamenin 29'uncu maridesnıdo behrtılaıgı iuere ıhdle gürıünden 7 gün evvel Sosyai Turistık Tesicier Mtidürlugtinden îi'üracaatla aîacakları ihaîeye i?tîrak belgelerini ^e 4'üncü ıs ıçin de ö/el şartnamenin C'üncü maddesinde behrtUdiği üzere ihaleden en gec (İhale günü hariç> 7 gün evvel Basm Yaym ve Turizm Müdürlüğü'nden müracaatla aîacakları ihaleye iştirak belgelerini ve yıne özel şartnamenin 21'inci maddesinde belirtıldigı üzere Emlak ve İstımlâk Mudüriucü'nden aîacakları ihaleye iştirak belgelerinu havl oiarak hazırlayacakları kapab zarf teklif mektupîannı ihale günü saat 9.30'dan 10.00'a kadar Belediye Encümenine vermeleri lazımdır. (Basm: 15673) 1818
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog