Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

5 NÎSAN 1983 KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 5. Dünya Çocuk ŞeiîligTne 13 ülke kahlıyor ANKARA (a.a.) TRT Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Beşinci üluslararası Çocuk Şenliği 16 26 nisan tarîhleri arasında yapılacak. Ankara Atatürk Spor Sa lorıu'rıda yapıiacak olan Ço cuk Şenliği'ne Federal Almanya, Bulgaristan, Çekos lovakya, Finlandiya, Kıbrıs Türk Federe Devletl, Mısır, Romanya, Polonya, Yugoslavya, Çin Eîalk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği ve Macaristan ekipîerl katılacak. Sözkonusu tilkelerin çocuk topIuJukJarınm katıiacağı Şenliğin gala programı, 23 Nisan cumartesi günü televizyondan renklî olarak naklen yaymlanacak. Anday ile İnce9 "Poesie99 dergisinin has konukları Kultür Servisi Fransa' da iki ayda bir yayımlanan «Poesie Sans Frontiöre» adh şiif dergisi, kasjm aralık sayısmda iki Türk ozanına, Melih Cevdet Anday'a ve Özdemir İnce'ye geniş yer ayırdı. Derginin giriş yazısmda şöyle deniliyor.«Işte bugun, Poesie Sans Frontiere, ziyaretimizf bekleyen birkaç yabancı diJin en gtizel örnekleriyls karşınızdat Yedi ulusu temsll eden en üst düzeydeki an iki ozanla. Yapıtran 19101a günümulz arasmda yazıldı. Aralarmda üç büyük var.° Hul dobro, Seferls ve Anday. Türk ozanı Meüh Cevdet Anday, Nazım Hikmet'le birlikte Türk kültürünü, 19 yüzyjl sonıına kadar elini kolunu bağJayan, Arapçayla Farsçanm etkisindekj mistik, Müs?üman kültürün etkisinden kurtarmış kişi. Yapay bir diîle bağlanm kopamrken, hem dcğaî kaynaklan yeniden buldu, hem de dili anttı. Fantezi ve kendiliğindenlik, yapıtının popüler bö lümünde yabnhğı 'artistik olana' yeğlemeye kadar götürür Anday'ı. Yapıtının öb"«.r bölümitndeyse, en katı disiplini uyguiayabilnıekte ve Homeros'un anlattıklannı bi le canlandırarak üst düzeydo felsefi ve ontolofik uzantılan buJunan sayfalar yaratabümektedir... Türk ozanı Özdemir înce, geniş soluklu, kaynağım savaşm ve küçüimeierin karşismdaki öfkeîerinden ya da doğum imgelerinin gücündcn alan, gögüs kafcsinin en dorin köşelerinden solunmuş uzun dizeler yazıyor. înce Yunanh ozajî Yannis Ritsos'un dos tu... Anday, aynı zamanda bir klasikîer çcvirmenî de. Brüksel'de yaşadı ve bu Av rupa'daki tüm akımlan sindirmesini sağladı... İnce. Ritsos'u, Panait İsirati'yi ve GuiIIen'i çevirdi. Şu sıra da Rene Char'ı çevirmekte. Bu ozanlarm hepsi, konışu Piyanist Mehveş Emeç iki resital verecek Kültür Servisi Piyanist Mehveş Emeç, 6 nisan çarşamba günü saat 18.30' da Avusturya Kültür Ofisi'nde ve 9 nisan cumartesi günü saat 18.30'da Sadberk Hanım Müzesi'nde iki resital verecek. Genç sanatçı her iki resitalinde de Beet hoven, Strasser ve Schumann'ın yapıtlarmı yorum layacak. Mehveş Emeç, îstanbul Belediye Konservatuvan'na devam ederken, Avusturya' nm Salzburg kentlndekl Mozarteum Yüksek Müzik Okulu'nun giriş sınavlarını kazanarak Peter Lang'ın öğrencisl oîdu Müzik öğrenimini Mozarteum'da sür düren sanatçı, yurt içinde ve Avusturya'da çeşitll kon serler verdi. Ayşegül Sanca, Elisabeth Leonskaja, Peter Efier, Alfons Kontarsky gibi finlü piyanistlerle de çalışmaları oldu. acettepa Universitesi îktisadi ve İdari Biliraler Fakültesi öğretim üye lerinden Doç. Abdülkadir Ateş, geçtiğimiz yıl, bir yılİJğma ABD'deki Pittsburgh Univeraitesi'ne e ım üyesı ders vermeye gitmişti. ABD'deyken Atatürk Üni versitesi'ndo görevlendirildiği kendisino bildirilen Doç. Ateş, Pittsburgh Üniversitesi'nde kontratımn uzatılmasına karşın Turkiye'ye dönüp Erzurum'a gitmeyi yeğledi. Doç. Ateş, Aiatürk Üniversitesi'nde hıç bekJemediği bir görünürale karşılaşti: Uzmanlık alanıyla ilgili daida öğretim üyesi gereksinimi yoktu. Doç. Ateş'o haftada iki saet «çalışma ekonomisi» dersi verebilece ği söylendi. Şaşkına dönen Ateş, YÖK'e başvuraı*ak durujmun düzeltilmesmi isteöi. Ateş, bu durumun ög retim üyelerinin dengeli çekilde istihdam edilmeîeri ilkesine de cers düştuğüııü savundu ama çabaları bir sonuç getirmodi. Yaklaşık aynı sayılarda ögrenciye salîip olan iki bölünıden Atatürk Üniversitesi îktisadi ve îdari Bilimler Fakültesi îşletıriG Bölümü'nde 28'i profcsör olmak üzere 42 öğretim elemanı görev yaparken, Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde biri profesör olmak üzere 18 öğretim elemanı görev yapıyor, Sonuç olarak, Doç. Ateş öğretim üyesi dengesinin nasıl kurulduğunu anlayamadı ve istifa dilekçesini verdi. 8EŞ A\Â\ DÖNUVLÜ 8te E^.Kİ E.V vüOOIR. OLİMA. <APALİ EVVE IHTDÜS 818 Ktunbara Dergisinden... Vikîng bir Özgiîn Baskı Resim Yarışması düzenledi İZMÎR (Cumhmîyet Ege Bürosu) Yaşar Holciing'e bağü Viking Kâğıt \e Selülöz A.Ş. Türkiye'de lîk kez özgün baskı sanatçı lan arasında bir ödüllü ya rışma düzenledi. Konuya ilişidn olarak ve rilen bilgide, 1983 yılı eylül kasım ayları arasında top lanacak yapıtlar ögretlm görevlisl fîalil Akdeniz, Frof. özdemir Altan, oğretim görevlisl Mustafa Asher, öğretim görevlisi Mürşi de îçmeli ve ögretîm görev lis5 Sülcyınan Sairu Tekcan' dan oluşan jüri tarafîndan değerıendirilecek. Ödül alan yapıtîar î'zmtr, tstanbuî ve Ankara Güzel Sanatlar Galerlîeri'nde sergilenecek. TURK DîLÎNt ARITAN KİŞİ 'Podsie Sans Frontiere» dergisi, ünlü ozammız Melih Cevdet Anday'ı. Türk dilini yapayhhtan kurtanp annmasına katkıda buiunan kişi olarak tanımlıyor ve yedi şiirine yer veriyor. ve uzak şiirlerin imgeleri, ritmleri, saplanülan, görenekleri ve tarihi üzerine düşündüler...» Kitapta iLk yer aJan ozan Melih Cevdet Anday. Önce Anday'ın ya§am öyküsüne, ardından cia Sabahattin Eyuboğlu'nun «Kolları Bağlı Odysseus» için yazdığı önsözden bir bölüme yer verilmiş. Sonra. yine Eyuboğlu'nun çevirisiyle «Kolları Bağiı Odysseus»tan bir bölüme. dördü Eyuöoğlu'nun ve ikisi Hıfzı Topuz'un çevirisiyle ozanm altı şiirine yer verilmis. Özdemir înce de, yaşam öyküsünün ardmdan Alain Bosquet'den bir almtıyla tanıtılıyor. Dergide înce'nin de, kendisi ve İsmet Birkan tarafından çevirilmiş altı şiiri ve bir fctoğrafı yer ahyor. «PoĞsle Sans Frontiere»in söz konusu sayısmda, iki Türk ozanı dışında Ispanyol Pedro Gimferrer, Şilili ^^icente Huidobro, Yugoslav İvan Laljç, ABD'li Tom O1 Grady, Yunanlı Seferis, Tsat sos ve Varvitsiotis, Yugcslav Aco Sopov, Romen Marin Sorcscu ve Yugoslav Vlada Uroseviç tanıtıhyor ve çeviri şiirlerine yer veriliyor. Derginin son bölümündeyse, ozan Ernest Hemingway anlatıîıyor ve ünîü yazarm hiç yayımlanmamış birkaç şiiri bulunuyor. Insan Hakları Film Şenlîâî'nde Büyük ödülü Tunusfu yönetmen Mahmut a!dı Kiiltür Servisl UIuslararası însan Hakları Pilm Şenliği 29 mart günü sonuçlandı ve büyük ödül, Tunuslu yönetmen Mahmut Bin Mahmut'un «Traverse"es» adlı fi'mine verildi. Katolik Sinema Kurumu Ödülünüy:e, Alman yönetmen Percy Adlon «Son Be§ Gün» adlı yapıtıyla aldı, Seçici Kurul Ödülü'ne de «îşgalci» adlı filmiyle Hint li Goutnıu Goose layık görüldü. Diyanet Çocuk Dergisinden... Diyanet Cocuk Dergisi kopya cektı Diyanet îşîeri Ba^kanlığı'nın «Diycnet Çocuk Dergisi» adh bir aylık yayını var. Amaci çocuklara Müslümanhğı öğretmek ve sevdirmek, ama derginin nisan sayısmda ye r alan çizgi öykünün hangi amaca hizmct ettiğini anlamak güç. Beşat Nuri Güntekln'den uyarlanan bu çizgı öykünün adı «Kirazlıtr». Oysa aynı çızgiöykü, Türkiye Jş Bankası tarafindan çıkarılar. «Kumbara» dergisinin 1980 yıh mayıa sayısmda yeı almıştı ve resimleyenin Mustafa Delioğlu olduğu beIirtiliyordu. Son sayısmda aynı çizgi öyküyü olduğu gibi kullanan Diyanet Çocuk Dergisi», Delioğlu'nun adını arnnak şöyle dursun, genç çizerin resimlerinde do «ufak» değişiklikler yaptı. Çizgi öykünün iki yerinde görülen şapkalı adamların şapkelarım el çabukluğuyla yok etti. Nasihat mı, ceza mı? îzmir Belediyesi Basm ve Hallda İlişkiler Müdürlüitü'nden yapılan bir açıklamada, «B^Iediyenin cev;a yerîne nasihat uyguîaması sayesinde son bir ay içinde Eelediye ceznlannda önemli ölçüde azabna görüîdüğü» belirtiliyor. Ancak tümce sonunda «Sağlığa aykırı gıda maddcsi üreten !çiyerlpr?nin sayısmda artış kaydedilrtiği» açıklanıyor. Böylece bir tüm ce içinde, «Nasihahn mı cezanuı mı» daha etkili olduğu anlaşılabiliyor... mnıziîi Koral CALGAN Konserler vardır oîagandır, orkestraların her hsi'ta dinlemeye alıştığımız geleneksellaşmiş konserleridir. Konserler vardır o!a*anü"ti;dür, ünlü bir şefin ya da solistin yer almasıy la niteliği birdenbire değişen beliegimizde ver eden konser lerdir. Konserler vardır sıradandır, iz bırakmayan, anımsatıcı yanı olmayan konserlerdir. KonserJer vardır aniamlıdır, yitirdiginız. sevdiğinız kişilerin anısına verllen ya da yıllarını bu meslege adamışiann övgrfi dolu sanat geçmişlerinin anımsanrü^ı konserlerdir. Bu hafta bir rastJantı soımcu bu tür konserlerin arka arlraya geldiği pn.inleri yaşadık. TRT Ankara Odtı Orkestrası. solist Suha Kan ve şef Gürer Aykal yönetiminde Zonguldak 10ı). yıl Vakt'j'nm diizenlediği I. Sanat ve Kültür Festivali nedeni,vie Zonguldait'ta bir konser verdi. Ankara Oda Orkestrası, W. A. Mozart'ın «Diverümenlo» sunu, Ulvi Cemal Erkin'in «Sinfoniptta»sım ve Vi> valdî'nin «Mevslnıler»inl sesllndirerek üretim kültürünün olgun meyvelerini veren ZonguldaklıJara bir ba^ka' kültürün ömeklerini sunmanm mutluluğunu duydu. l'oprak altmda güç koşuHarda Ulkesine kömllr ile demir üreten Zonpoıldaitlılar la bîrlıkte olmanın sevincini ve üzücü kaza nedenlyle bir sü re önce yitirilen bu saygın üısanlann acısım paylaştı. TRT Ankara Oda Orkestrası Zonj<uldak'tan döndükten bir gün sonra Ankara Radyoevinde bir konser daha verdi. Bu kez orkestranın DroKrammda. İlban tVllmaroğSu'nun Faruk Güvenç için yazdığı «Câece Eış,i\z~ r!» vardı Ankara Oda Orkestrası'nın kurulrnasından pelişme sine dek her etkinliğinde imzası buiunan Faruk'un müzik dolu yaşamınm anısı, Mimaroğlu' nun bu glizel üninüyle yeniden yaşandı. Faruk*un arnaçladıgı gibi. sürekljligirıl aynı coşku ve sevgiyie Jcoruduğunu kanıtlayan orkestra O'na czlem le, sevgiyle sundu bu yapıtı. Geçen hafta Bartok'un «Ke tüyle dimdik duran, yaşîann?a man Konçertosu^nu büyülî Dir yan, yorulmayan, eksümeyen başanyia çalan Ç'ağıi Yücelcn, bir tutku ve sevgiyle sanatçı oDevlet Konser Saionu*nda Oli larak, yünanci olarak yıilardır lay Uğurata ile bir resital ver çalîşmak. üretnıek, ortaya birdi. W A. Mozart'ın 6 No.'lu ş'ayier çıkarmak çabası içinde «fSoj Majör Sonatı»nın, L, V. olduğunu bir kez daha kanıtBeefboven'in 8 No.'lu «Sol Ma ladı. 40 yılı aşkın sanat yaşajör Sonatı»n'n, Szymancwski' mını daima çalışmakla glizel nin «Mythes»inin (I. La Forjtr.U kılan, örnok olan bu değerli sa ne d'ArethusR. II rîarcisse) C. natçımıza sağlık ve mutlulukFranck'ın «î<e Majör SönatJ»r>m lar diliyorum. çahndıgı resital geçen hafta Konuk tspanyol şef Lufs îzÇÎJÇII Yücel için yazdığım ö\oiauîerdo, "rahms'm «Do Minör cü yazımı pekiştirdi. Giilay Ui^urata gibi bu konuda dene I. Senfonisi»ni tempolannı biyirnli değerli bir piyanistin bir raz ağır almakîa birUkte sıkma likteliğinde veriîen konser re dan, altmı çirmesi gereken yerleri çoğxî kez çizerek yönetti. sitalle rağbet etmeyenler için 3u konserde, Teîemann'daki so geçekten bir kayıp oîdu. losuyîa Giil.çün Sanösen'i ve Cumhurbaşknnhgı Senfonl Brahras'taki soîosuyla Oktay Orkestrası 'nın bu haftaki kon Dalaysel'i ayrıca Kutlamak isteserini konuk şef Luis İzquler rim, do yönetti. Konserin soîisti Mfi TRT Ankara Oda Orkestrası kerrem Bcrk uzoın yıllar Cwnhurbaşkanhğı Senîord Orkest 4 nisan 1983 pazartesi günü Cfenap And'ın birinci öiüm yıldönümü nedeniyle bir anma konseri verecek. Cena]) And, yaşamı boyıtnca çok sesli çajdas Konserler vardır, an. Türk müziğinin destekçisi oîîamlıdır, yitirdi^imiz, muş. sanatçılarm yüreğinde saygın yeri olan seçkin bir kisevdi&imız kişilerin anı şidir. 6EKIİN B ü ÇOK KOLAV • • • SORUMLU BfR OL.S& ÖRKİEKLER VERİP SORUNLARINI HAKLI5IKJIZ. NEREDE HEP MERAK ETMİŞİMDİR. BiZ. MIZI TÜM ÖftNEKLER ALARÂK DiyECEKSİKIİZ.... 5ıZ KIEDEM KOVUMIJ^R'DAN ÖRKIEK . menmclaf aâama y . flma 8ey di'je birisi varK.ıraseyı Il&i • i r • . ftâaiun nefıs bir j!f ftfi sma verilen ya da yıL lannı bu mesle^e ada. mışların öv^ü dolu sanat şeçmişlerinin anım sandığı konserlerdir. 1940'h yıllarda bir dernekî.e yoia çıkan. evini konser salonu ^ibi kullanıp yerli ve yaban cı bir çok soliste konser verme olanağmı s?elayan, daha sonra bu demegi «Sevda • Cenap And» adh bir müzik vakfına dö nüştürerek bütün mal varijğuıı bu vakfa bağışlayan Cenap And, günümüze dek her yıl arası'nm Flüt Grup Şefîiginl ve yırdığı azımsanmayacak bir Müdürlüğünü yapmış. dalıa bütçeyle kurumlara ve sanatçı sonra tstanbuî Deviet Senfoni lara büyük katkılarda bulunOrkestrası'nı kurmakla görev îuuştur. Sevda Cenap And Mü lendirilmiş detjerli bir sanatçı ;ih Vakfı'nm orkestralara ve mız. Mükerrem Berk, Debussy' konservatuvarlara yardımlarınin «Prelude a l'apr^s midl d' nm yanı sıra, Türk bestecileriıın faune» orkestra yapıtmjn so nin yapıtlarmı bastırmak, çolo flüt partisini, Teîemann'm ğaîtmak, öSrenciîerc burs ver«Süit»ini, orkestranın bir şük mek, yanşmalara sanatctîar aran horcu olarak kendisine a dır;3 ö'cjiil koyrnak, plak yapdadığı konserde buiunan Anka ttrmak, kitap bastırmak gibi rsîı miizikseverlere, dostlamıa, kalıcı ve yarar.^ hizmetJöri saeski ve yeni meslekt.aşlaruîa nat çevrelerinde her zaman öv çalmanın mutluluğu ve heyeca giiy'e anılacaktır. nı içindeydi. Mükerrem Ber3%, geçen yıl yaş haddinden emekli Cenap And'ı öHjmünÜn birinolmasma karşın tstanbuî Dev ci yıldönününde ölümsüzîeşen let Senfoni Orkestrası'nda sa hizmetleri nedeniyle saygıyla natçılık görevini sürdüren, fiüanıyoruz. Önemlı olan «jSnetici olmak) pnsaniarı yönetmekten âeo de bıktımO. bu kafayla olâuğu yerd • flma t ı 50 YIL 5 NÎSAN 1933 '•••I DAN7ÖNVNSONU. dan evvel noksanlar da tamamllo yapılmış olacaktır. Yapılan işler kısmen parklann tevsil, tezyini ve kısmen de otel ve gazinoların ıs lahı ve kısmen de banyonun ikmaîi gib> şeylerdir Bundan başîca büyük otele yazhk gü zeî ve büyük havuzlu bir salon yapılmış tır. Mevcut büyük ga?ino da çok iyi bir lokanta haline ifrağ edilmiş ve bir çok da hususl ?alnnlar yapı'mıştiî Büyük otele giien yola parke doşenmektedir. Çınar gazinosu da iyi bir hale getinlmiş. ortasma güzeı bir havuz ya,pılmiştır. Yalova'da aynca bir de çocuk bahçesî vücude getirmiştir.» ÜANTDN GÎrOTfNLS İPAM EDİLPİ.. 1769 FRANSI2 ÜEVRlMİNİN L.İ&ER. UBRİ/sJOEN 8ÎRİYPİ. MAGAT VB ROSESPtBRRE İLE BlRUKTE ORTA TA8AKAYI 7EM5/L EDEN"MÛNTAGNARÜLAI?PA&TISJNİ YON£T£N DAAJ7VN'tARJtK TER.ÖRG SON RİLMESİNİ İSTİYCJ&U. FAKA1) Bİ SÜR£ SONRA RO8ESP/ERRE TA. RAFINÜAN RÜŞVETÇİÜKL£ SH.'Çm LADl.UALBUKİ OANTON^UN EN ' W/CM/ DOSTUYDU. TurUKLAMMi HANTON *UN MAHKEMESİ 3 SÛN SÜRPÜ VE OEVRİMİN ÛNLÜ DE.YİSİ CANKAYŞEKÖLDO. 1975'TB ÇiMLt'i Yalova kaplıeahrı Bayram münasebeti iie Yaîova kaplıca ve hamamlan bugünden itibaren açılacaktır. İdare bu sene Yalova'da yeniden miikemnıel ve muazzarn tesisat vücude getirmiştır. Seyriseiain idaresi ıınııun müdüıii Sadullah Bey bir mulıarririmize şu izahatı ver* Bu sene Yalo\'a'<îa yapılan tesisat geçen senesilere nisbetle çok daha miitenovvidir. Kapîicaiann asıl açılma zamanın ÖLDÜ. t32.O'D£ ÇİN TİSİNB Q%DI ,JAPON İ\ ASKERÎ £YL£ML££E &'&İ$S£&C A&SNt DUYURPü. Sifi SÜR£ SON&İ WiO, İLE ANLA$U° OÜ$MAt4A Bİft. LlKTE fCARÇı KOy£>UL/VZ.F& K4T,M4O KOMÜNİZMİ, O (SE UİUSÇULUĞU Ç£NİK*$,£Mİ$lt Z. DÜNVA SA'SAÇi SONUHM AYRtLDlLAR VE MÜCAPCLE X Y£N!LİPfORKlif&U *C ••11!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog