Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 Kü LTÜ RYAŞAM 5 NİSAN 1983 televızyon 19.20 Sınava Doğru Türkçe (11) derslnde «Türk Edebiyatı n» anlatıîacak. Sunan: Kaya Can. TV'de Sinema: (21.15) 19.50 Sağhk 17 Nisan Kanser Haftası'nı tamtmayı amaçlayan programda, kanser hastalığı ile îlgili tedavl yöntemleri ve korunma metodları anlatılıyor. Programa; Türk Kanser Koruma ve Savaşı Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan özer ve Ege ÜniverBitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesl Hadi özer, konuk olarak katılıyorlar. En îyi Adam (The Best Man) / Yönei men: Franklin Schaffner , Oyuncular: Henry Ponda Clift Robertson, Lee Tracey Margaret Leighton, Edie Adams, Kevin Mc tarthy, Shelley Berman, Ann Sothern, Gene Raymond, Mahalia Jackson / 1964 yapımı / 104 dakika. Başkanlüc savaşımı sırasmda birbirine rakip olan 2 aday, ya tağmda can çekişmekte olan eski başkandan yardım ve destek sağlamaya çalışırlar.. Çağdaş ve ilginç Amerikan yazarı Gore Vidal'in bir sahne oyunundan kendisi tarafındsrj yapılan bir senaryoyu, 44 yaşjn daki yönetmen F"ranklin Schaff ner parlak ve etkili bir film ha line getirmişti. Bir yıl önce (1963'de) «Şanssız Kadın The Strippsr» adh filmle mesleğine başlıyan ve sonralan «Savas İlahı», «Maymunlar Cehein. rıemi», «Patton», «Kelebek» gibi filmleriyle ünlenecek olan Schaffner, bu alçakgönüliü yapıtı sinema tarihinin en ilgi çekici siyasa kurgu filmlerinderı biri haline g<=tirmeyî başarmış tırnin içinden mahmut taü öngören "Isin Ucundakiler,, nasıl TV'ye çıkıyor? ğur Dündar'ın «Olay»ı bu kez de çok önemli bir konuya el atarak yine dikkatleri çekti ve büyük yankîîara neden oldu. însan sağhğına zarar veren gıda maddelerinin durumunun incelenmesi ve gıda nıaddelerini hazırlayanlarla yapılan söyleşiler TRT'nin do olumlu not almasma yaradı. Her yapımmda görüldüğü gibi, bu «Olay»da da Uğur Dündar, kurgusu, geçişleri, yerinde soruîan, önemli noktaları vurgulayan müziği ve konukların ya da uzmanlann kısa bölümlero ayrılarak verilen demeçleri ve konuşmalan ile su gibi akan bir ızlence sundu. Zeld Alasya ile Metin Akpuıar'm göründüğü bölümler de gerçekten büyük değer taşıyordu. Ama artık şurası da bir gerçek ki, eğer TRT Televizvonu'nda bir takım sorunlar salt Uğur Dündar'ın yapımJarında incelenecek ise, bu konula r hem magazin, hem de ^üldüni ögesinden soyutlanmış olarak ve salt çajpıcı ve toplumsal yanlarıyla ele alnunalıdır. Son «Olay»daki güldüıü bölümlerinin, «kara güldürü» düzeyine erişmemekle beraber, kimi gerçekleri de içermesine ve hatta ikinci bölüm «ayıp olur» sözüyle bitirilerek çok yerinde bir yomma yer verılmesine karşm... Uğur Dündar, çok eski günlerde hazırladığı yapımlarda çaıpıcı konuîarı piyasa ^arkıcılanyla bile dengeleyerek gerçeklerin etkilerini hafifletme yolunu yeğliyor, hem de aynı izlence iç'mde «türlü çeşitli» yollann hepsini kuilanarak TV izJeyicilerini h e r bakımdan hoçnut etmeyo çaiışıyordu. Oysa. nasıl «Boğaziçi Yağması»nı konu alan yapımda güldürü öğesi kullanılmadıysa. rüşvetin ve zararlı gıda maddeierınin incelendiği i£İencelerde de konulann yalın bir biçimde işlenrnesi gerekirdi. Çünkü her iki konunun artık gülünecek bir yanının kalmadığmı kamuoyn çok iyi bilmektedir. Nitekim, zararlı gıda maddeleri sorunuriun inceîendiği son «OIay»daki güldürü bölümlerinin, belki de üzerinde durduğumuz bu nokta yazarlar tarafından da sezildiği için, çeşitli gerçekleri ele aldığı gözden kaçmıyordu. Son «Olay»da işlenen konu, tüm eksikliklere karşm, o denli çarpıcıydı ki, daha önceki izlencelerde de gördüğüînuz gibi. Dündar'ın sorumlulan çok sert bir biçimde soı guya çekraesim de hoş karşıladık Ne var ki, bu yapımlarda her zaman oldukça sert sorguya çekilenler işin baçuıdalüler değil, hep işin ucundakiier, yani «kullanılanlaroluyor. İşin başmdakileri «teşhir etmeye» ve onîara da iki üç scru sormaya olanalî mı yok? Merak edilen bir başka nokta da, «Oîay» türündeki yapımlarda görüntülüğe çıkanlan «işin ucundakiier» ve «kulianılanlaı*». nasıl oluyor da televizyonda görünmeyi kabul ediyorlar? «Yakalanmış» olduklarından ötürü mü, yoksa Dündar'ın usta gazeieciligi sayerinde mi? Bu gibi önemîi soruların yanıüarını ve «suçluluğu» henüz mahkeme tarafından saptanmamış kişilerin tolevizyonda «teşhir» edilmeieri konusunu. Dündar'la ilgili bir dava bulunduğu için, ılerde ele almay: düşünüyorum. Türk Hoftaları ülkeînizi Körfez'de anıtacak AÎVKARA (CumhurJyet Bürosu) Dışişîerl Eakanlığı, Körfez ülkelerlne yönelik kültür. sanat ve tanıtma etkin!ikleri çerçevesînde bu ay içinde Kuveyt, Bahreyn, Dubai ve Abu Dabi'de Türk kültür ve tanıtma haftaları düzenîiyor. Kuveyfte dilzenlenen ve 31 mart perşembe günü baş Ifiyan ilk hafta 8 nisana kadar sürecek. Daha sonra sırosıyîa 014 nisan arasında Bahreyn'de, 17S2 niaan arasmda Dubai'de ve 2429 nisan arasında Abu Dabi'de düzenlenecck olan Türb kültür ve tanıtma haftalarmda, Ziihaî Yorgaîicıoğlu Modn.evi'nin yurdumuzun tarihi ve turistik zenglnliklerine iiişkin dîapozitiflerle, Türk müziğl ve halk danslarıyîa zengin!eştirdi&i Türk giysi ve elJşleri defilelerl, Suna Kan ve Gülay Ugurata'nm klaaik müzik konserleri, Sezen Aksu ve müzik grubunun Türk hafif müziği konsorl ve Türk sanat mimfrj konseri yer alıyor. Türk kültür ve tanıtma haftalan süresince ayrıca Marmara Ünlversitesi öğretim üyesi Mehmet Zekl Kuşoğîu'nun hazırîadığı Türk tezhip ve kallgrafi sergisi, Türfc el halılan, Eürnüş işîer ve hcdiyelik eşya sergileri ve üç kişilîk Türk aşCüarı grubunca düzenlenen prastronomi sergileri açıîacak. 20.15 îyi Uykular Çocuklar (Renkli) Bir öykü 20.30 21.00 21.05 21.15 Haberler Hava Durumıı Saz Eserîeri TV'de Sînema: «En îyî Adam» (Filmle îlgili ayrmtılı bilgiyl yandaki sütunlarımızda bulacaksınız.) 22.55 Haberler 23.00 Kapanış jzleyıci gözüyle Şu bizîm TRT ne zaman tarafsız olacak? Biündiği gibi Ege bölgesi halkı Yunan televizyonunu ilgiyle izliyor. Hatta Yunan televizyonunu izleyenlerin oranı bizimkini izleyenîerden yüksek, diyenler ço gunlukta. Bu durumun farkında olan belli başh gazetelerimiz de, bölge halkmın istekleri doğrultusunda davranıyor ve Ege baskılarında Yunan televizyonunun programlannı veriyor. Doğrusu, 23 Mart gecesi bu komşu ülkenin televizyon prograrmnda Maria Farandouri ve Zülfü Livaneli'nin «Sevgi, banş ve dostluh türküleri»nden oluşan konserlerini izledigimiz.de bu du ruma hok verdik. Ne gariptir ki, bize «Opera»yı layık görenler böylesi değerli sanatçılarımızm farkında değilmîş gibi davranıyor. «Opera»nm koreografisini yapan ve sonradan ayrılan saym Faik Ertener'in eleştirısine katılmamak olanak dışı. Şu bizim TRT ne zaman tarafsız olacak? Nazmiye CÜÇLÜ İZMİR IZLENF.CEK BÎK FİLM Çeşitli açılardan izlenmeye değer bir film olan «En İyi Adam»da, Henry Fonda ile başroîü. «Charly»deki başansmdan öttirü Oscar Ödülü'nü alan Cliff Hobertson paylaşıyor. Fotoğrafta Robertson görülüyor. tı. Amer'kan sinemasının neğinde olan, siyasal konulara açık biçimde el ntmak, başkanlık kuıoımu ve seçim mekanizması dahil herşeyi eleştirebilmek yetisi, bu filmde bir kez daha gcrkemli biçimde karşıKîiza çıkıyor. Sinemasal değeri ne olursa olsun, bu tür film ler özellikle bu yüzden izlenmeli. Geçen yıl ölen Fonda, «Charly» üe Oscar almış olan oyuncu Cliff Robcrtson, eskilerden Ann Sothcrn ve Kevin Mc Carthy, ve ünlü «gospel» şarkıcısı Mahalia Jack son, filmin diger kozları... İlginç bir film.. Çeşitli açılardan izlenmeğe deger... Ülkemizde daha önce gösterilmemişti. özetle; Kutsal hazine Geçenlerde ülkemJzde de gösterilen ve Amerikah yönetmen Sp£elber??'in çevirdiği «Kutsal Ilazine Avcıları» adiı filmin başosamcusu îlarrison Ford, yine Spieiberpr'in bir filmi olan «E. T.»nin senaryo yazarı Melissa Matheson'la evlendi. îik evliliğini yapan 33 yaşındaki Matheson'la ikinci evliiiğini yapan 40 yaşmdaki îlarrison Ford geçen hafta birlikte Hcng Kong'a gitüler. Ford, Hong Kong'da «Kutsal Hazine Avcıcılan»nın devamı olarak çevrilecek bir filmin çekimlerîne ka tılacak. Devlet Tiyatroları Yasası değiştîrîlecek ANKARA, (ANKA) Devlet Tiyatroları Yasası İle bu yasa uyarınca çıkarılan yönetmeliklerin yeniden düzenlenmssi amacıyla çahşmalar yapıldığı öğrenildi. ANKA mulıabirinin edındiği biigiye gore, Devlet Tiyatrolatı bünyesinde hizmet içi eğit;m ve sanat daliarında farkliısşmaya önem verecek şe'tutfe yeni örgutsel düzenlemeler ya pılacak. Bu amaçla, genel müdürlük bünyesindo çocuk ve gençlik tiyatroları birimleri oluşturulacok. Ayrıca hizmet içı eğıtırru etkin biçimde yürütmek amacıyla yönetsel düzenlemolere gidilecek ve bir «laboratuvar sahncsi» kurulacak. Bölge tiyatrolarma etkin'.ik kazandınlması ve Anadolu'da sanat faaliyetlerinin yaygınlaştınlması için de köklü çözüriiler getirilecek. Bölge tiyatrola nran sürekü sanatçı kadroları ile çahşması yolunda yasal dü zenlemeler yapıiacak. ANKA muhabiri, halen Devlet Tiyatroları Genel Müdüılü ğü bünyesinde sürdürülen ça hşmaların kısa sürede tamımlanarak hazırlanacak yasa taslağının 4 mayısa kadar Basbakanlığa sunulabüeceğini öğrendi. BAŞREJİSÖR ASÜMAN KORAD, SANATÇI TEMStLCtSt MACÎDE TANIR Ankara Devlet Tiyatrosu baş rejisörlüğüna Asuman Kovad atandı. 1924 yılında îstanbuîda doğan Asuman Korad, hn kara Devlet Konservatuvan Ti yatro Yüksek Bölümü'nü bıtirdi. 1949 yıîında Devlet Tiyütro ları'nda göreve başlayan sanat çı, bugüna kadar kırk oyunda rol aldı, otuzdan fazla oyur.un yönetmenliğini yaptı. Korad ; * y rıca, Devlet Tiyatrolan'nm Pa ris ve Venedik şenlikleri üe Yugoslavya, Yunanistan ve Kıb n s turnelerinde oyuncu ve yö netmenlik görevlerirü üsMendi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sanat ve Yönetim Ku rulu Sanatçı Temsilciligine Maci de Tamr getirildi. üzıın yü ar dir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan ve halen Erzurum'da turnede bulunan sanatçı Macide Tamr, 8 nisandan itibaron Altındağ Tiyatrosu'nda Gölpe Ustası adlı oyunda rol alacak. raflyo TRTI I; î 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi Ker vanı, 05.30 Şarkılar, 06.0ü KÜ ye Haberler, 06.10 BöJgesel Yayın, 06.30 Günaydın, 07.3'J Haberler, 07.40 Günün İçinden (1), 10.00 Kısa Haberler, 10.02 Arkası Yarın, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Oku! Radyosu, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 Öğle Üzeri (2), 13. 00 Haberler, 13.15 Saz Eserlen, 13.30 Eölgesel Yaym, 14.45 Öğleden Sonra (3), 16. (30 Kısa Haberler, 16.05 a kul Radyosu, 17.00 Olaylarm İçinden, 17.30 Bö.gesel Yayın 18.00 Kısa Haberler, I«. 05 Çocuk Bahçesı, 13.20 Hai: tanın Çocuk Şarkısı, 18.25 Erkekler Faslı, 19.00 01.0Ü TRT 2 ile Ortak Yayın, 19. 00 Haberler, 19.30 Şarkılar, 20.00 Köyümüz Köylürnüî, 20.20 Türküler Geçidi, 20.40 Müzik, 21.00 Kısa Haberler, '21.05 Konuların İçinden, 21. 35 Dinieyici İstekleri, 22.UU Kısa Kaberler, 22.05 Sevilen Eserler, 22.35 Oyun Havaları, 23.00 Haberler, 23.15 G> cenin tçinden (4), 01.00 Prog ram ve Kapanış. 00 Olaylarm tçinden, 17.30 Yuntan Sesler, 18.00 Müzik, 18.30 Din ve Ahlâk, 19.00 . 01 TRT I ile Ortak Yayın, EzginînGunlüğü yarın son konsarini KiiKiir Servisl Ezginin Günlüğü muzik toplulıığu, bir süredir sürdürdüğü konseneri nin sonuncusunu yarm saat 20.00'de Hoclri Meydan Kültür Merkezi'nde verecek. Geleneksel türküierimızı hem kendi çalgılarımızla, hem de Batı çalgılarıyla yoru:nlayan Ezginin Güniüğü topl'i'uğu üyeleri, çoks?.2hlıktan çoKseslıligo doğru bir ad;m olavak ta ntmladıklan çalışm?larında ge leneksel motifîcre sadık kaiara.k çağdaş bir bileşime vanna yı amcvl'^ıklarını bsürt^yor3 ar. 1982 ocak ayında kurulan topiulukta, solistiere ney, fıüt, cura, bsğlama, viyoionsel ve vtum.Rlı çalgılar eşlik ecüyor. Ezrrinin Günlügü roüziiî tophıîuğu, yarırıki korsspr'nden sonra yeni çalışmalar için kon serlerine ara verecek ve aynı do;":rultuda çahşmalannı sürdü recek. TRT 118 0658 Açıhş, (J7.00 Gtme Başlarken, 08.00 Sabah Konseri, 09.00 Türkçe Haberler, r 09.0) Çeşitli Sololar, 09.Z, Steve Windwood'un «Talkiiıg Back To The Night» Albümü, 10.00 Caz, 10.30 Haftanın Solisti, 11.00 Öğleye Do<> ru, 12.00 Haberler, 12 12 DU koteğımizden, 13.00 Konser Saati, 14.30 Klasik Türk Mü ziğı Korosu, 15.00 Müzıkli Dukikalar, 16.00 Günün Kon seri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler İçin, 18.00 GençlerJe Beraber, 19.00 Haberler, 19. 12 Müzik, 20.00 Melodiler Ge çidi, 20.30 Caz Dünyasmdan 21.00 Salı Konseri, 22.00 Ha berler, 22.12 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Bizim Sesimiz Bizim Bestecimiz, 24.00 G^ce ve Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. Faysal'm güncesi Londra'daki dünyaca ünlü sanat galerisi Sotheby'de yapılan bir açık artırnıada îrak'm. eski Kralı Faysal'ın güncesi 175 bin dolara (yaklaşık 36 milyon 750 bin lira) satıldı. Kral Faysal' m 1919 yılında yapıian Paris Banş Konferansı sırasmda tut tuğu günceyi kimin aldığı açılc îanmadı.. Aragon'un "Güzel Mahalieier,,. aranılan bir TV dizisi oldu Kısa süre önce ölen Ünîü Fransız ozanı ve romancısı Lo IH'S Aragon da televizyon dizilerirün aranılan kişilerinden ol du, .îean Kerchborn ve Paul Savatier tarafından televizyona uyarlanan ünlü romam «Ls Beaux QuartiersGÜ2el Mahalleler», Pransjz Televizyonunun en büyük ilgiyi gören dizilerin den biri haline geidi. Başrolle rind9 EernaöHic Lafont. Juîicn Guiomar, Marine Vlady, Je anPierre Aîimont, Serçe Femllard, Natli7ie Cassinf gibi ünlü ve yetenekll oyunculann oynadığı «Güzel Mahallcier», Bi rinci Dünya Ssvaşı'mn heır.en öncesiiîdoki Fransa'yı aniatıyor. Dizinin kahramanlan, cinsel istekîe kıvranah yeni7,'etmeler, köt.ü rahipler, kentsoy lular, silah tüccnrları, işçiler, değişen bir dünya söz konusu ediliyor «Güzf:l MahaJJeler» de. 1914 yaklaşıyor, bir dünya çat Iıyor, bir yürek ve bir yaşam dağılıyor. Aragon'un usta kalemi ve yönetmenlerin başan 3ı kamerası bu dünya da geziniyor. Juiia bulımdu Geçen yıl sinemalarımızda haf talarca gösteriien «Juh"a» adü filmin uyarlandığı romanın yazarı Lillian Helinıan, anlattığı öykünün başkişisini yaratırken gerçek yaşamda kimden esinJendiğini bütün ısrarlara karşm açıklamamıştı. Hellman, romanında, bir kadın yazar üe Avus turya'da Illtler faşizmine karşı direnişe kat:lan arkadaşmm öy küsünü anlatıyordu. Bugünlerde, Yrie Üniversitesi Y&yınevi, 1934'ten 1939'a kad&r Viyana'da faşizme karşı harekette yer almış olan Muriel Gardiner'ın anılarım «Kod Adı Marj» adryla yayınlamaya ha^ırlanıyor. Ki tabın giriş yazısmda, ^îuriel Gardiner, Lillian Hellman'ı tanunadığını, ama Hellman'ı tanıyan bir yakm arkadaşı olduğımu, Hellman'm kendisiyle iigili bilgiyi bu arkadaşınüan almış olabiieceğini pelirtiyor. TRTSI 06.58 Açılış, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler, 08.C0 Mil zik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Bu Şehri Stanbul, 09.30 Saban Konseri, 10.00 Şarkılar, 10.2ü Türküler, 10.40 Meslek va Teknik, 11.00 Şarkılar, 11J0 Türküler, 11.45 Müzik, 12.00 Kadınlar Topluluğu, 12.30 Küçük Koro, 13.00 Haberler. 13.15 Müzik, 13.30 Türküler Geçidi, 14.00 ŞarkHar, 14 30 Yabancı Dil Öğrenelim, 15 30 Barok Müzik, 16.00 Halk Mü ziğimizde Türler, 16.20 Arka sı Yarın, 16.40 Şarkıiar, 17. Deneme Yaymı 19.00 Açılış ve Program, (St) 19.01 Debussy: Keman Piyano Sonatı... C. Ferras ve P. Barbizet. (St) 19 \'A Prokofıeff: Sindirella Baie Süiti, Op. 87... J. Meyian yön. Radyo Senfoni Ork. 20. 00 Schumann: 6 Parça... S. Richter (Fiyano). 20.22 Men üelssohn: Keman • Piyano ve G. Rozhdestvenski yön. Radyo Senfoni Ork. 21.U0 Mozart: Senfoni, No. 33, Re Majör, «Prag».., V. Golsch mann yön. St. Louis Senfoni Ork. 21.30 Hava raporu, ertesi günün programı ve kapanış. Resimfeyen: Sahin ERKOCAK •5O) (üU0T..$IKi TUTUN.. Edinburgh Şenliği Bu yılın Edinburgh Şenîi.çi'nin açilış giisterisi olarak Yahudi aleyhtan bir Yahudiyi anlatan bir İsrail tiyatro yapıtının seçilmesı, çeşitli tartışmalara yol açtı. İsrailli bir eleştirmen, İsrailli olmayan izleyicilerin oyunu anlayamayacağım ileri sürer ken, bazı çevreler de Edinburgh Şenliği'nin semitizm propagandasma alet edildiğini belirtiyor. Yehoshua SoboVun yüzyıl başlarmda Viyana'da gsçen oyununda, yirmi üç yaşında canma kıyan Yahudi filozoî Otto Weining;er'in yaşanoı konu ecliliyor ve VVeininger Yahudilikten ve kadınlardan nefret eden biri oiarak sergileniyor. BISIKLET ÖİRÛEN HAVALANNERDİ.ELUOT.SAÇt LAR1 DIMDİKOMUŞ, AZZ!&İRKARIŞ A(!K Ö0 ^ NUP KALM5TLKUŞ3AKIŞI ORMANIJçİNÖEN ii GEÇENDA7İKALARI bÜYÜKBİRŞA$K!NUKLAİZr>\ Ceyhun bugün kifapiarını imzslayacak Kültür Servisî Demirtaş Ceyhun, bugdn saat 15.0019.00 arasında Niçantaşı'ndaki Akadenu Kiiabevinde son ro ınanı «Cadı Fırtması»nı ve öta Ici kitapiarını okurlarına inıza layacak. Bugiinp kadar üçü roman, beşi öykü olmak üzere 16 kita bı yayi'nlrtıian Demirtaş Ceyhun, «Asya» adh roırıanıyla 1970 TîîT Roman Başan Ödülünü, «Çamasan» adlı ö3/kü kitabıyla 1973 Sait Paik öykü ödülü nü, «Apartman» adlı öykü ki tabıyla da 1975 TDK öyîrii ödülür.ü ka/.anmıştı. öyküleri çeşitli dillers de Çiîvrilen Drmirtaş Ceylıun haIfiiı Türkiye Yazarlar Sendikası tkinci Btuşkaniığı görevini de sürdürüyor. 1 I 2 3 Bi H 4 5 6 7 8 9 12 3 4 5 6 7 8 9 h • 1 L LJI Jan Dark Frans'z tarihçi Profesör Pterre de Sermoisc. Fransa'nm koruyucu ermişlerinden biri sayılan Jan Dark'm, sanıldığı gibi bundan 500 yıl önce İngilizler tarafından yakılarak öldürüîme diğini, 44 yaşmdayken bir & a vaşta öîdüğlinü ileri sürdü. Paris'teki Ulusal Kütüphaiie'cle Ortaçağ beİKeleri üstünde altî yıl çalîştıktan sonra bu şaşırtıcı sonuca varan Pierre de Sermoise, geçenlerde yaymîanan «Jeanne d'Arc et la Mandrasore» adlı kitabmda, Jan Dark'm gerçckte 1412'de de*il, 1407'de doğduğunu, 1436'da Robcrt des Armois adh bir Fransız şövalyesiyle evîendigini, ama kocasıyla hiçbir ilişkide bulunmadtğuıı ve 1451'de bir savaşta öldürüldügünü savunuyor. LmJ Kadife Deseni Yansması düzenîendi Kültür Servisf Eıosingl» Doşemelik Kunıaş Sanayii va Ticaret Anonim Şirkeli bir «Kadife I3t*sem Yarışması» dü zrniedi. Tekstil dalında yü!csek öğrnnim görmekteki öğrenciiere açık olan yanşm;ı Türlc kadifeciliğine özgün va çagdaş desenler kazandırmayı amaçlıyor. Katıima koşuüarı| nin ilgili fakültelerden ve Ej psngle kuruluşunun Manifatu racılar Çarşısı'ndak! merkezinusn nğrenilebileceği yanşmada büyük ödül 150.000 lira. Bunu, 300.000 liralık birinci, 75.000 lirahk ikinci ve 50.000 liralık ürüncü ödül izliyor. Son katılma tarihi 15 haziran olan yanşmada mansiyona layıic görülen beş kişiye do 30.000 er lira veriUyor. «Kadife D»senî Yarışması» her yıl yinftlenecek. SOLDAN SAĞA: 1 Bir ilimiz. 2 Genç, katılgan dokularda görülen habis ur... Bir nota. 3 Bir kısaltma... Gümüşün srmgesı... îddia. 4 Işler... Helyumun sim gesi. 5 Buz üzerinde kaymak için giyilen ayakkabı... Zorlu hınç. 6 Okullarda paydos... Hayâ. 7 Sanı... Herkesin içinde yapılan. 8 tsim... Bir hayvan... Zerdüşt dimnde Ahuramazda'ran sıfatlann. 1 dan bin. 9 Afganistan' 2 da XVI. yüzyıl ortalarında Bayezid bin Abdullah tara. fmdan kurulmuş olan bir tarikat. 5 YUKARDAN AŞAGIYA: 6 1 Çankın'nın bir ilçe 7 si, 2 Çölde esen sıcak rüzgâr... Serbest, kurtul 8 muş. 3 Kriptonun sim 9 gesi... Bir emir. 4 Bir yerde oturma... Yemek. 5 Eskiden Japonya'da askeri diktatörlere verilan ad... Dinsiz. 6 İlaç... Bir renk. 7 Itibar. 8 Tan. rısal .. özellikle tekke mu. sikisinde kullanılan nefesli bir çalgı. 9 Daha çok Horasan yörelerinde tutun muş olan maddeci bir İslâm felsefe ve öğretisi. r n Nobel Ödülü arttı Nobel Vakfı, ülkedeki enflasyon ve devalüasyon karşısmda, Nobel Ödülîennin tularım yüzde otuz oranmtia aıtırmayı kararlaştırdı. Vakıf sr.^cüsü. 1983 Nobel Ödüîleri'nin her dal da 1,5 milyon kron (yaklaşık vi milyon lira> olarak verilr"ıe,ini açıkladı. Geçen yıl Nobel Vakfı 'nnı oplanı tahvilleri yüzdr» 46 avcırak yaklaşık 115 milyon kroıa varmıştı; totfarn varhğı ise ; !)Ü2 sonunda yaklaşık 500 milvon krondu. Alfred Nobcl. 1896 .vılmda vasiyetnajnesinde ödülier için 32 milyon kron bıraknuşti. f J2 $ 0 A L R R"M V h 0 R RA 34 56 78 9 L A H c e İR. M A f li m k £. 0 r R L M A aâ Di 0 i mu E R F P g U A Si I M I İ { S | BLUOr yÜRE&'MİNŞİMÖİYE ,<A] KbAR riiÇ TANWMj rjjy&ULARLA ' '.ÖCLbU&UNU rARKcJTi.BUKüÇÜK AMA OlAbANüSTÜ VARL/6! y/LO/Z\LAFUN bÜmSlHbAKİ YURbÜHA KA]MU$1URACP&I JÇIN, KENÖİNİMüJLU \\'E ÖZ6ÜR iflSSEbİYORbU. «Voicez Caz Beşiîsı» konseri 5 nisanda Kültür Servist Ankara'daki Airnan Kültür Merkezi ve Hacettepe Ünivcrsitesi'nin işbir liğiyle Hacetteoe Üniversitesi M Salonu'nda biı caz konseri düzenîendi. Alman «Voicez CRZ Beşlisi»n>n verecegi bu modem caz konseri, 5 nisan günü saat 2O..?0'da. Beş saaatçırîan oiuşan topî\ıluicjrürkiyo'y© İlk fcai (•" i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog