Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

5 NfSAN T983 Sîyasaî gelişmeîer hızîanıyor DIS HABERLER Cumhuriyet 3 FKÖ Yürütme Kurulu Âmman^da topl&edı AMMAS (AP) 15 (iveden olusan FKO Yürütme Kurulu Ihükumet işîevmi görüyor) öün Amroan'da Yaser Arafat'm başkanlıginda tooîandî. Kay* naklar, A»*afatJın \ürüt.me Ku ruiuna, trdun Kralı Hüseyin ile ikf gıtn âitreu çörüsmelen konusjnda bıl«n verdiğinî be hrrtiler. TcrDİ«±ntma ayrıca «Bütı Seris'da ortaya çıfcan tehlikelî durum sle Israil'in fşfsaî aftındald topraklarda işl«5« dîçî suçlar» ele alîndı. Georgp Habaş'm îiderligtni yaptîpı Pilistin Halk Kurtuluş Cephesinîn terasücisi Ahmed Mahir EJ Tamanl ce (Abu Mahır) tnplantıya kafıîdı. 19701971'de PUîstinlüeate ttcîün arasmda ıneydana gelen catişmalardan bu ysna ilk kez «FKKC»nin bir temsilcisi Ür dun'e geliyor. AmTrmn'dakj dipJomat& kaynaklara göre, Kra! Hüseyiıı, 11Ke olarak Orta Doğu banş; konuhunda. gemşlctiîndş gdrüş' melere katıîmaktan ysna. Anctsk Ürdün Krnh görüşmelerde Filistiniüer hesabına kontış1 iTjak içın PKÖ'den yetld Jstivor. PKÖ liderîeri ise Pilistin' Meri zncak kendiienmn temsıî edebilecekıerinj belirtereîî bu vetkiyi vBrrrıiyorlar. ABD, genı^letilrriş banş görüşmelennde Başîcın Keapan'ın geçtiKimız vıl 6M.fsrdıgi banş pîaranın ele alınmasını Istıvor. Ba p'üiîda, Belb De^.a ve Gazze'de ya^avMî t'Hifetın'iiîenn Urdün' Je bır Konledera&von ıçüıde birlesmebn on gfdrüJüyor. PKÖ fse basifmvîz bir Pilistin devîeiımn kurulra&sînda jsrar edıvor. Vietnam ordusunun yıldırım harekâtı KIZÎI Kmer'lerin üssünden sonra, Sihanuk yanlısı gerillalann karargâhr da düslü cak ansızın güneye yoneîelek Sihanuk yanıısı gerılıala, rın tamDinı ku^atu, Savasta kayıplara ilışkin ayrmtıîı haberler aîmamıyor. Aneal: Tayland'a kaçan gocmenler Sihanuk yınlısı periilalarin kampının cok sayıda Vietnam pıyadelerı taratjndan îşgal edildığim olü vc yars.Ii sayısmm yüksek oldu^unu bııdırdiler. BM Goçmenlere yardım programmm bır yetpa/ar günü 5 bın Kamboçya'lınm Tayland'a sîgmdığını. dnümüzdeki günlerde binlerce göçmenîn daha smırı gecmesinın bek îendiğîni soyîediler. Vietnam'ın önceki gün eîe geçir digi Kamp'ın adı Sihanuk ville, kamp TayL'iıd sınırm dan 6 kîlometre uz?kta buîunuyor Vietnam saldın^ı gıderek yoğunlaşırkfîj. TaylandVietnam il'ijkıîen aı? hizla gerginîeşH'or. V'etnam bhüklerini çenil.ılar kova larken şimdıye dek beş ke/ Tavland smırını gectıklerı bildırilıyor. BBC'nîn haberi ne gdre Tayıand birliklerinirı komutanı. b*r keresîn de Vietnam ve Tayland a&kerJeri arasmdc gorüs göğüse çarpışma oldugunu ve smırı geoen Vietnam askcr lerinfn geri püskürtüldüçünü söylfdî. AP'nin haberine göre Ku^eyde Kızıl Kmerlerm Pnom Cbat üssünün çevresî de Vietnam topçusu ta rafmdan yogun b'çımde dö vüîüyor Pnom Chat üssü Vietnam saldırısımn îlk gün îerinde düşmüştü. Vietnam topcusu çevreye yayıian Kı ?,\\ Kmer gerîilaîarmın mev zilerln! dovüyorlar. Siyasal gözlemciler, Kam boçya'daki çarpışmaların Vi etnam Tayland savaşına dönüşmesinden kaygıîamyorlar. Bu takdirde. btivük devletler arasmda tehlikeîl bir karşıîaşma n'eydana gelebüecek. Çin, Tayland'ı bır Vietnam saldırı *ı karşısmda yalmz bırakmayacağını daha önce açıkîaTnıştı. Dış Haberler Servîsî Kamboçya'da direnış kuv i'etlerine karşı bir hafta ön ce saldınya geoen Vietnam bir''k!f>ri Kızıl Krner kanı pından sonra önceki gtin Tayland dinın yakınlarındaki Prens Sihan'jk yanlısı gerülaîanrî karargâhînı da eîp geçirdî. BBC radyosu hızla ilerleyen Viefnam ordusu karşısmda, geriîlalarîa kamnta yaşayan 30 bin kfşlnin böyü!; bölümunün Tavîand'a kaçtıgmı bîî dırdî BBC'nîn Bangkok rnu hablri. Vietnam'ın Sihanuk kuvvetlerine saîdırısmır. sürprlz olduğunu ve gerillaları hazırlıks^ yakaladıgmı Liîdîrdı. Muhsbire göre. Vietnam saldırısımn 150 Kro. kadar kuzeydekî Kıziî Kmer îer^n egemen oldukları böî gede yogunlacjması bekienıyordu. Mteklm saldınmn ilk günleri Vietnam ordusu Km\ Kmer bölgesine doğru iîerlemeye başlad?. An Ali SIRMEN ABD Kaloiikleriııin Sesi Washlngton île Mo&kova arasmdaki nükleer Mîahiar ve Avrupa füzelen tartışrnaları sicakh?ırıı koruyor. Reagan'm Avrupa başkentlerı ve Türk Dışişîeri taraıından. îjdrüsmc l:apı?ını açik tultugu içın olıımlu karşıianan onerısıne. Moskova Gromiko'nun agnndan olıur.suz yanıt verırken. tüm Avrupa ve ABD'de nüîrteer bilahianIBI yarışına karşı gostenîer sürüyar. Pazar günku Cum!ıurıyec'te bu eylemierle lîgıli bır haber ve b'r resım \ardı. Hiberde F. Mmanya'da nükleer jüzelere karşı olanlorın vergilermi sembolık ke^ııtiler yaparak oded'kieri bildlrllmekteydı. Foto^rafta ise, geçen cuma günü Kalıtornıya'da yapı.'an anıinükleer gösterilerde tutuklanan bır Frans:sken nhibinin polîs tirdfmdan götürülmesı ^.itüiuyordu Asîmda haber ıle ru^m arasmda da büyük bağl'Iı^ var. Çünkü bcy!ln F. Almanya'da yaygmlfişan prote&to yontem'rn hemen btîirtchm bu yöntem vergi kaçu/naya donüşmemekte, daha çok sembolık düzeyde Falmaktadır ilk uyjulayıcısı da, yine Anıc.'k^n Katolık kıîispbinın önde gelen kı&ile^ınden Seatle B t.p'skoposu Raymond Hunthausen'dır. Bujün Amerikan K^tolik kılisesi tüm gücüyle nükleer sılahJanmanın karşısına u'i'slm'ş bulunmaktadır. Bu tutura, ABD Barkaiü Peagan'ı son derece tedirgin etmekte, cok püc bırakmaktadır. Reagan'ın tedlrginl ;:nl giıç degiî. Tüm banş eylemlerini ve a r t hereketleri Moskova'nın güdumünde dîiı\inîşlar olarak damgalamayı denemiş oîan Bı^kaıYm, Katolik kilısesinın bu çıkışı karşısmda tum inandırıcılıgını yitırdîgi acıktır. Şurası bir gerçektir ki, bugün yeryüzünde akJı başında hiç kimse, dünyanın en buyük kılisesınin bu en zengin ülkedeki temsilciöirun, öl milyon Amerıkan Katoligı'nm sesı oîan bır kilisenm Mot,kova güdümünde olduguna inanmaz. Şu noktayı da özenle vurgulamakta yarar var: Amerkan K?tolık kilisesi 1976 yılmdan bu yana nükleer &ilahlanma yanşına k^rsı cıkmaktadır. Bu karşı cıkih başlangıcta Saît2 ain gercekleşnıssı dogrultusunda cagrılar şeklmde fomutlaşmı^tır. Salt2'nin, 1979 vıh bahannda Vıj'ana'da Amerıkan ve Sovyet devîet başkrnıarmca ımzaJanmasma karşın, Ameufean Kmı^resj'nae onaylarıınaması ü?er<ne Amenkan Katolik k'li&ebi nükleer silahsnlenna vuUın.akî pyîemlerini yogımlastırmış bulunmakt&dır. Olayın bir bışka ilginç ve önemlı yönîî de, sö.u edılen harekefin Katohk kjljse^i ıcınde bır boîür:'ıün göraşlerıni yansıtır tekıl bır ejkış oimayıp. tüm kılıt>enın resmı gorüşunu yansjtır olmasıdır. Gerçekten, 1983 yıh raayıs ayjnda son şeklinî alacak ve kamuoyuna açıkJanacak olan Kilisenin resmî görüşünü yansıtan yazılı belgoyi ha?ırlamakla gorevlendırilen Cıncınattı Başpı&koposu ve daha sonra Chıcago Kardmal Arsovek'i olan Joseph Bernard'm hazırladı^ı metnln ana hatları belli olmuçtur Bu metı.ı konusunda Amerıkan Katolik kiJısesmm onde geicn 250 başpjskoposu goruşlerını bıidJrrni^ieıdır Bunlardan 12'si belgeye temeldcn kaışı olduklarını belırtirken, 71'ı ise önemîı çeklncelerı oldugunu vurgulamış, 180'i belgeyı ternelcie onayladıkîarını belirtmişlerdir. Gorülüyor ki, mayıs ayı irinde tüm metni açiKlanacak olan belgeye kariji olan pıskopöfcların oranı yüzde ,i'ı geçmemektecîır. Gerçekte Amerıkan Katolik îulı&esırun nükleer silahlanma yanşına ya da DoguBatı ıliikileruıe yaklaşımına «Moskova etkisinde» darnga,sını lurmavı olanaksızlastıran deyımler. so?ü ecnien belgede yer alınakiadır. Beigede ver alan bazı bolümler Moskova'yı hop oturtup hop k&idıracak deyırnleri ıçermektedır. Polonva ve Afganistan olaylarıyîa ilgili bolümüe şu deyımleri gorüyoruz: «Bazı durumlarda Sovyetler'in tuiumu canavarca sıfatım hakkettuektedir.» Bu çıkışlardarı sakınmajan belge, Katolik kılısesmın tutumunu da şöyle tanımlıyor; «Katolik ögretbi, ideolojiii ayrüıklan keskinleştiriei tuturnları beniuısenıek yerme, (Marksızm ve Hıristıyanlık arasmda) ortak rabajla çözülebilecek sorunîar uzerinde yoğuui.ışuıayı yeğleraektedîr.» (Sayfa 76). Pıskopoblar bugünkü sorurların çozumunde «Tanrı'nın iradesine uygun, daha yaratıcı ve yararlı bir diplomasi» onermektedırier. Gorülüyor kı, nükleer bilah yar^mas! tarfışraasınm tüm sıcaklıgıyla sürdügü günlerde, 4nıerikan Katoîik Kılisesi tüm ag'rlıgmı ^Nükleer silahlara hayır» gorüşımae.'j yanj. koymuştur. Reagan'ın bu kurumu Sovyet güdümündo olmakla suçlayabilmesı, suçlasa da, sozlennae ınandırıci olması olanaksizdır. Bu durumda gerıye bır tek yol kalıyor: Amerikan kamuoyunda konunun demokratıîs. tartısmasına, önyargısız ve sut lamabiz bır şekılde pırişmek, dışarıda da, gorüşnıe'er yolujıa, nükleer tehdıdi önce azaltacak, sonra ortaaan kaidıracak cözüme ulasmak. Eger, Reagan'ın ve yandaşlarmm îleri sürdügü gıbi bu görüşmpleri Moskova çıkmaza sokmak isterse, bunun çozümu de çok kolaydır. B J rı^ yanlzlarım sudamadan, onyargıyia hareket etmeden, gercekleri tümüjle ve inanriîncı bır tartışma ortamı içinöe kamuoyuna acıkianıak. O zaman aynı güclerin tüm etkiıılikleri ıJc ndlvleer tehdidin ortadan kalkmasına karşıi cıkan odak hangısi oîursa olsun, ona kar,>ı eyleme geçeceklerinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Vietnam'a karşı 3 grup savasıyor Dış Haberler Servisı Vietnam, 1978 yılında girıştıgı saldırı %l& Kamboçya'da Pol Pot'un başkanlıgındaki Kızıl Kmer ikzidannı devirerek, yerine Sang Harr'in yönetımini geUrnıişti. Kamboçya'da halen 180 bin dolaylarında Vietnam askerl luttunduğu tahmın ediliyor. Ulkede Vietnam ordu&una karşı üç grup sovaşıyor.• Kızıî Kmerler: İktidardcm devrildikten sonra geriilalar savaşına başlayan Kızıî Kmer'lerin 30 bin dolayında savaşcısı var. • Sihanuk boçya'mn eski yanlılan: Bu grup Kam~ Devlet Başkanı Prens Norodon Sihanuk'a baglı 67 bin geriha' darı oluşuyor. Saan yanlılan: Kamboçyc' nın eski Başbakanlanndan sağcı Sonn Sann'ın antikomunist grubunda 10 bin dolaylarında gerilla bulunuyor. Ne var kı bu uç grup arasında savaş deneyimı oZanlar sadece Kızıl Kmer gerillalan Bu uç grup, geçtıgımiz yü bîrleşereh Prens Sihanuk'un liderligınde koalisyon kurmuşlardı. Kızıl Kmer'lerin yaptıklan katliamlar bir zamanlar dünya basınında manşetlere çıkmış, en az 1 milyon Kamboçyalı kaîlıamlarda yaşamlanm yitirmışti. Israil'de inceiemeler yapan Kızılhac yetkiliierine göre: Batı Seria'da zehirlenme olayı yok Haberler Servisi tsrailli yetkîlüerin açıklamalanna göre, Batı Şeria'daki esrarengıa hastalığı araştırmak içın îsvıçre'den gelen Kıaılhaç yetkılıleri olayın bir EeMrlenıa© olmadı^ını söyledıler. îsraıl Sağlık Bakanlığı yeödîîlîrindea prof. Barucb Mcdan, Amerikan AP ajansına yaptjğî açıklamada Kjzıllıaç görevlısi Dr. Frank Alter'ln kendisıne zenirlenmenîn sö^ konusu oirnadigınî ve hastalığın toplura içın bır tehlıke oluştunnadıgua soyledigıni une sürdü. îsraiî'deki Kızılhac temsiîclii>Ğ, konu hafckında bilgi rermekten kaçındı. PKÖ ıideri Yaser Arafat, ön» cekı gün düzenledığı bir basm toplantısında, Israii i^gali fdfındaki Batı Seria'da bır siiredır görlüen ve nedeni bilimneyen zehirlenme oidylannın gorüşülmesi için DM Guvenlık Konseyi'ni toplantıya çağiıdı. Arafat, Batt Seria'da çocuklann zehirlenmekte olduklannı İutırlattı ve «ba Filistitı hslkmn karşı yürütülen soykınm siyar» %etiniu bir parçasıdır» deui. Bu ar»da tnceki giîn Yatta ve Anabta'ta 4Oo PUistinll öğrencuım daha ?ehirlenme belırtılerı gösterratsınden ve hastaneye Icaldmlma&mdan sonra h< Igedfcki gergınlik yıne artt:. îfaraıl guvenlik icmvetleri duru. sna hakim ol&bılmek amacıyla b:rçok verde MiKaga çıkrna yats^ı ilsn etmek zonmcia kaîds. Havamn gergınle^mesıyîo b:r îikte ver ver çatı^ma'ar çıkf. JEI Hahl'de îsraıl askeri ora.il öğrencLeri, gcsterıcılsrı durdıır nıak ıçuı açtıkları ate^> sonucu 14 yaşınaa bır çocuğu yaraiadsIar. Nablus'ta bır îsraıl devrj\1 biı*liğınp eî bombasj atıîdı ve ık.i î^raiî cskeri rnralardı Hüsnü Miîbarek Kuzev KoreVe gecti TOKYO (ANKA) Mısır Deviet Başkanı Hüsnü MübareK'ın Çm Haîk Cımah"nye*i' ne yaptıgı ziyareti t.irn:>mlayarak Kuzey Kore'ya geçtıgi bıicLnldi. Kuzey Kore havaaianmda Mti barek'i Devîet Başkanı Kım t l Sımg karşıladı. Mjsır Devlet Başkam'nın Kusey Kore*ye yaptıgı zıyaret, Ku zey Kore tşçl Partisı'naı resml yajnn organı tarafmdan, Kuzey Kore v& Mısır halkîan arasmdaki kardeşltk havaMnm gelışmesi açısından «tarilu» olarak nıteîendınldî. K'^zey Kore haber ajansı Hüsnü Mübarek'ın araîanndd Devleü Başkanı yardmıcısı VJ Dışişieri Bakam Kemal Ahsai'i Ali'nin de buîunda»u geniş lnr hoyetle Kızey Kore'yi aıyarct BıLndıgı g'bî, Mı&ır Devlet Başkanı Kuzey Kore'den on^e Cin Halk Cumnunyeu'nı» uç güııluk bır zıya,rette baıunmi'stu. MUoarek, Çm ziyareti sııasmda Çm I derlerınden T>?ng Hsiadpıng, Baçbaîcpu Zao Zıyang vo Cin Komünist lırieri ıîe gdrüsmiı^tıı. Enfîasyon, Sovyef yetkîÜferînı Jkaygılandînyor "*MOSKOV\ (a.a.) Enfıasyonun PoÎGnya'dan sonra Sovyetlor Buiıp'nı de etk'[ume\ö •ba^îaması uzerine ciddj1 otıl^nv î«r aİHtrnasınd karar verıi'ü Sovyet KonıÜRıSt Parfcii.i Gtnel SeKreterı Yurı Audrooov şisine «Arz talep dengesinî nıek arsıacıylj ciddl vt* «erçfk<;i tedbirlerin almması gerekti Time: ÂBD'cle hergün 5 bin kiss kokaine baslıyor NEW ÎORİV (a.a.) ABD' dü yayırüanan «Time» dergisi bon zaiîıanlarda KOk&ın kuiia»anıann sajihindd artış göııü dugunh bıldırai. Yetıştcm 100 Aîneri'kaü'dan 31'ının bu uyuşturucuyu denedığmı behrten acrjı, soa yülar da kokaın kulxarrinlann sayı&mın Li miİTondan L mwyona O ' yukscldığıru ve her geçeıı ^lin bu sayıya. 5.000 yenı müptelan n ekleııdırını yajâı. «'Tüne» yaptıgı sondajlaıa da yanarak bu uyuşturucunun artık toplumun yukset tabdKüi nın kullctndıgı bır lceyıf matldesı Oiraaktan çjiiarak tşçiier arasmda da vayıldı^ını baydetr tı. Kokaıp da^ıtımınm poLsin tum cabalaruıa rağmen ber &e cen gun arttıgını auyuran uor gı, Recen yıî Narkotik Buro gorevhlennın 6.000 kg. ba£ kokauı ele gcçırdıgmı ve 4.500 kı^ııyı tutukladı^ıru belırtti. Sayın hekim ve eczacılanmızın dıkkatine \/J Sofunum ve Dolaşım Uyarıcısı Damîa DUYURU SINAVA DOĞRÜ'NUN 24. ve 26. SAYILARI ÖSS DENEME SINAVI ÖZ£L SVYILARIDIR. 1 Soîunum ve Dolaşım UyarıcssıBronkodifafatör Damla SOgramlıkşişelerde tıp hizmetındedir. Üniversite sınavına son SINAVA DOĞRU ile yapın. İlaç San Ltd $tî. Isîanbul Etna yanardağı yeniden faaliyefe gecfi CATANIA, (a,a.) Etna Ysnardağı oncekı goxı yeniden lav tJiıskurtmeye ba«Iadı. Uzanan2ar, şu anda eıddı bır tetüıkenın olmadıgınj, genış çaplı bır patiama bekienmedıgıni kaydedıyorlar. Rıskürme dagın. denia düzejmden yaklaşık 800 rnetre ytikseKtekı bır yaUahtan baçladı. Lüvîarm bdtıya doğru aktığı ve Cutanıa ıle E(na"jT baglayuı ka rayoiunu tehdıd ettıği bıldınlnıektî». Etna, yedi gün dnce lav puikurtmeyi ADALET BAKANLIGFNDAÎV JVIÜNHAL NOTERLÎKLER tunzm sunar \rtur Aşağıda tahminl gayrısafl gelirleri VP lsimleri yazılı bulunatı birînci smıf mııhdes noterlikler münhaldir. 1512 Sayıh Noterlık Kanununun 22'nci ve müteakip maddeieri geregince birinci smıf noterıerden ve ıkınci sınıf noterlerden, bu noterliklere atanmaya îstekli olanlarm ilan tarihinden. itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulunduklan yer Cumhurıvet Savcılıklanna basvurmaiarı lazımdır, Posta iîe doğrudan dogruya Bakanlıga gonderilmi^ olun dilekçeler başvurma stiresl Içinde Bakaniıca ueJmedigı tskcinue atama iflemınde nazara alın raaz. îlân oîunur. Assam ve Pencap eyalefierîndeki çatsşmaiarda fopfam31 kişiöfdü YENt DELMt (AP> Htoclıstan'da A^san ve Peneap <> jLİerierınde mpydana gelen ça fjşniülırdı toplam .'31 kısi ölou, Pencap eyalerınoe ^uvenlık kuvvetieıı, yollara barıka& lar kuran Smgn mezhebi uyekîrine ateş açtı. Çatî^mada mez fcebın 13 uyebi öldu, 20'si ysralancü. A&dam eyaletinde ise güvenliK lîuvvetlenmn Banglaaeşiı gâçmenlenn karapına saldif'in 4 h £> sıJahiı Hindu iKerine ateş aç ınası fcon'jcunda 9 kişı öldıi. Hindularm uıoancu, bıças, mızrak ve ok2ar (aşıcîılfiân tel dirildi. BOLU . KORU OTELI ABANTOTELİ Perşembe Pazar î 7.900 T t CumaPazar 13.9OOTL Pazar Perşembe 17.900 TL Ortur ikramîan • Tüm vcnıekler • Servıs Vergiler • ozel otobus fiyatlanmıza dahıidır. Barbaros Bulvan 35 f$ Be^ıktaş Teî.öl 22 81 61 82 20 61 10 ^4 37 o i O" Tlx.: 2610" SıraNo: Münhal IVoterlı&ın Aâv 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tahminî Gayrfsaf t Gelirleri 5.000 000 00 Lira S.UOO,000 00 Lıra 5.000 000 00 Lira :> 000 000.00 Lıra 3 000 000.00 Lira, Lira 3.000 •ı.OOO,iiOO 00 Lira ö.OOO.000 00 Lira O.000.,000 00 Lira 5.000,,000 00 Lıra 5.000..000.00 Lira 3.000,.000.00 Lira 5 000 .000.00 Lira 3 000, 000 00 Lira &.000..000.00 Lua ö 000 ,000 00 Lira .5 000 000 00 Lira 3.000.,000 00 Lıra 5 000 000.00 Lıra 3 000 .000 00 ır» özetle= Kohl'un ziyareti Federaî Alman Başbakam Helmut Kohl'un Sovyetler Bıriigi ve ABD'yi ziyaret edeceğj oıidırildi. kohl'un yakında WASiımgton'a daha sonra da Moskova'ya gitmesi bekifniyor. L'O. 21 22. 23. 24 25. 26. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 33. 36. 29. Senatör Öldürtildü Zimbaove SenatosunMT. uyelermden 70 yaşındaki Paui ftavage, kızı Colieen ve tngJız uyrukîu bir konugu. ile terîiKte öun guce çıftlıgmde ror KUI lanarak giren 20 kişi tarafmdarı öîdürüldu. Sairage'm eş« î^e afeır yaralandı. DR. ERDAL ATABEK Hastalannı kabule başlamıştır. Baharîye Caddesl, Bafcariye Ap. No: 96/3 KADIKÖY Tel.: 38 54 83 58 23 22 fMuhdes) Antalya Dordüncü Noterliği (Muhdes) Adana Seki/inei Noterligi (Muhdes) Adana Dokufuncu Noterhgj (Mııhdes) Altmdağ Dordüncü Noterligi Koıg (Muhdes) Ankara yı>midokı,iuneu (Muhdes) Ankara Otuzuncu Noterligi fMuhdcs* Ankara Otu^'oırincı Xoterlipi (Muhde.sj Bakırkov Yedmcî Noterligi (Muhdet>) Bakırkoy Sekizınci Noterligi fMuhdet.) Beyoglu Yîrmıbinnei Noterligi <Muh.de>) Beyoglu yırmijkmci Noterligı f Muhdes* Beşiktaş Seki/mcî Noterligi (Muhcles) Bursa Onuncu Noterliyi ('Mııhdei») Oenızli Ücüncü ^Foterli2;i {Muhdes) Esk^ehlr Beşmci Noterligi <Muhde^> Gaziosmpnpasd Ürüncü Noterligi 'Mundes) Gazıantep Dordüncü Noteriijı (.Vfulıdos) lötanbu! Yinr.iucüncü No^prligi (MuhdP5» îtanb'JÎ yırmiaîiıncı Noterlici (Muhdes) Iftanb'il Yırmıyetlınıı Votcti"? ı Muhdes; Tstanbul Yjrmi.sekı^ıncj Noterîısrı (Aîuhdes) Lstanbui Yırmidokur'uneu Noierlıgı < Muhdes) Izmır Onyeki7incı %'oterliği <Muhde5) İzmr Ondokuzuncu Noter'i^ı fMuhdes) Kadıköy Yedınci Noterligi ''Muhdes) Kadıkoy Sekızinci Noterîıgî fMuhdes) Kayserı Beşıncı Noterlıgı 'Muhdes* KartaJ Beşınc! Noterligi (Muhdes) Kocîeii Dordüncü Noterligi T (Muhdes) Mersm Dorduncu \ oterlîgı {Muhde<o Mersm Be^ınci Noterligi (Muhdes) Malatya Ücüncü Noter'jgî 'Mulıdes) Sakarya Dordüncü Noterîıgî ı Muhdes) Samsun DorJüncü NoterJigı ''Muhdes) Trabzon loiıncü Koterhgı < Muhdes;tt&ktidac Ücuncu Neterlığ' j Çav Kurumu Genel Mudürlügünden 1 Kurumumuz Işletme'crının ıhtıyacı o)i r?k TK.Î. Muessesebinct Zonguldak (Armutcuk) ve Amasra'dan tahsise bağlanan topLtm 80 ooo ton komurun naKİive&i ışi tekhf alma usulu ına.'eye çıkarılmıştır. 2 Bu ışe aif şartname Çay K'irumu Genel Müduriuırü Rıze, Istanbul Çay Paketieıne Fabnkası Mudürlugu Arnavutkoy/KurLjreşmcîstanbul ve Ankara Çay Paketleme Fabrıka&ı Mudurlügu Çiftlik/Anltara adreslerinden temın edılebılır 3 İhaleye iştJrak etmek ıstevcnlenn şartnamesi geregince hazırlıyacakları tekiıf mekfuplannı en geç 20 4.1983 gunu saat 17.30 a Kadar Çay Kurumu Genel Mudürlugu Satınalma MudurluguRize adresine iadeli taahhutlu olarak gondermsleri veya Muhaberat Muduriugune eJden vermeleri gerekir. 4 Postadaki gecikmeler ve fcelgrafla rptıracaatlsr kabul edilmez. 5 Kurumumuz 2490 sayıh konuna tabı oîmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta. kısmen v«pmakta ve diledigine yapmakta serbesttir. 15115) 1799 i h 000 000 00 Lıra Ö.OOO 000 00 Lira 5 000 000 00 Lıra :> ooo 000 00 Lıra . 000000.00 Lira i 5 000 000 00 Lıra 5 000.000.00 Lira 5 000.000 00 Lira 5.000 000.00 Lııa 5 000 000.00 Lira 5 000 000 OU Lira. 5.000.000.00 Lira y.000 000.00 Lira r» 000,000.00 ö.OOO .000.00 Lira 5 000 000.00 Lira i <8asın: 15818) 1823
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog