Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Sahibl* Cumhurfyet Matbaacıîrtc *e Gaastecllik T.AŞ adına Nadir Nadi, 0 Genel Yayın Müdürü: Hasan Cemal, Mdessese Müdürü: Emine Uşaklıgil, Yan tşlen Müdürü: Okay Gönensİn, # Yan tşlerl Müdür Yardımoutu Ahmet Korolsan, Haber Merkead Müdürtt: Yalçm Bayer, Sayfa Düzeni Yönetmenl: AIl Aoar Tetmfloflerî ANKAPA* Yalçm Dojan, ÎZMÎR: Hlkmet Çetinkaya, ADANA: Melımet Mercan % Servis Şefleri: İstanbnl Haber leri: Seiahattin Gülcr, Dış Haberler. Ergun Balcı, Ekonomi: Osman Liagay, Yurt Haberleri: Barbaros Gençak, KUltür. Aydın Emeç, Magazin: Yalçm Pekşen, Düzeltme: Konnr Ertop, Araştırma: Şabtn l BÖrolar: • Ankara: Komır Sokaic No* 24 M Yenîşehir, TeV 17 58 2517 58 66, Idare: 18 33 35 • tntılr: Halit Zıya Bulvan No: 65/3, Tel: 25 47 0913 12 30 # Adana: Atatürk Caddesl, T J î K tşhanı Kat 2/13, Tel: 14 550 19 731 • Basan ve Yayan: Cumhurlyet Matbaacılık v Gaı*t*cilik T.A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41, Cagaloğlu, PK: 246îstanbul, Tel: 20 97 03 (5 Hat), Telex: 22248 TAKVtM; 8 Nlsan 1983 tmsakı 4.56 Gflneş: 6.36 Ö£le: 13.17 fiündl: 16.54 Akşam: 19.38 Tatsı: 21.12 w Ikiııci uzay mekiği enger fırlatıldı Dış Haberier Servisi ABD* «uıı ıkuıcı uzay mek,ğı «HLhalleuger», blî tiuı aksakaik ne&e* myle uzun bır eıte'emcoen son ra, aun ak^arn TSI 21.30'da Cape Canaverai U7ay Üssundjn ilk gorevı içın uza\a fırlatıldı. Cnalientîer Urlatı'm.cian once, hivadaki ruzg<tr huıni oiçmeK ama^ıyıa, Aınenk^Tv Hava Kuvvctlen tarr>finüan oalon uçuruiciu. C»um sorruıida rü5> gariann tenLke olUhturmaaıfeı K'iptaıunca, araç iıarckete &.çtı. Chalîenger'în ilk uçuşuna 20 oca^td bişiaması p aneak rnoiorlannda gelen çallalüar nedenıy1? vo kum üriuicisı sonueu kc^rgosunun kumla kap!anması yuzun«ien, uçus 10 halta sure ue crtelenmı,ü. Bu sure ÎÇ nde roo torlardak çatlaklar taııur edıle a o eıralencı îkuıci ui:ay mekıgjun ilk kip görev yapıyor. Uçuşun komu* tanlığım araçta, uzay uçuş teorübesi olan tek astronofc, 50 y«r şındakl Paul Weitx yapıyor. Weıtz, 1973'de ilk uzay laboratuannda pllot olarak görev yap mıştı. Challenger'da pilotîuk gorevıni, hava albayı Karol Bohko yaparkcn, ekıpte aynca iki uzman, Story Musgrave ile Donald Peterson da bulunuyor. Fen liseleri için yarm 38 bin öğrenci yarışacak ANKARA, (Cuınhurlyet BürosıO Fen Liseleri 1. basamak sınavları yarın G il 7 rnerkezi İle Lefkoşe'de yapılacak. Fen Llseleritıln 1. ba samak sınavlarma 38 | bin 652 aday kotılacak. Fen Liselerine ba yıl yaklaşık olarak 288 oğ renci almacak. 1 basa rnak sınavlarında aday ların yaklaşık 35 bmi elenerek, 10 bazir3n' da yapılacak ikincl ba samak sma^lara 3 bin dolayında aday çagrılacîilc. Birlnci basamak sı navlarm sonuçlarmm değerlendlrılmesine Mıllt Eğitim Bakanlığı Bilgl îşlem Daıresi'nde 15 nisan'da başlanacak. Birlnci basamak sınavlarm yapılacagı t a nh dalıa önce 4 mart olarak açıklanmış, ancak hava mubalefetl nedenıyle smavlar erteîenır.i'jti. Liseleri sınavla \ n icm en la,£İa başvurunuıı İSstanbul'dan oldugu belirlendi. îstanb'irdan smavlara 5 bîn 321 ogrenci katılacak. En az başvuru İse 24 ki<5İ ile Bingöl ilinde oldu. Fen Liseleri smavları İçin Ankara' dın 4 bin ö25, îzmir'dc 2 bın 443. Balıkesir'den 1059, Adana'dan 1083 aday başvurdu. Universite araştırmaları ihtiyaea göre yapılacak Arasfırmada özel ve kamu sektorü ihtiyacları dikkate almacak yÖK'ün aldığı karara göre üniversitelerdekî tüm araştırmalar projeye bağlanacak. Bunun için üniversitelere araştırmalar konusunda biL gi verilmesi için formîar gönderildi Faruk BİLDİRİCİ ANKARA (Cumhunyet Bü rosu) Yııksek Cgreüm Kurulu, unıveısıtedekı ara c r îırmalarda UZPI seLtcı \e 1 u ,okt >runun ıh';yaçlar.ııa üiıcfhk. vorume ni; ka1 diiaştırdı bnıversıtelere formlar da^ıtılarak. ydpılan projoler h^kkmda bng 4 venl nıc~i ı&tendı Fdınılen b''gıye gore, YÖK iuiiVersıtGJcrdc halon ^urduıukn ve ypnı b "j.lctnacaK pıoıeler konuoimdd yen; bır Jkarar dldı Karar urjvprbiU}eve bıld'nlırken, unıversılore ve bi^ binrnîere de nraşhrmalr konusunda bilgj \enlmesı içm hd?ırlanan çoî: savıdakı foımıar da gondprildı. Karara göre, üniversîteierde'îv tum araştırmalar proje ye baglana^ak ve araştırma larda özeî spktör ile kamu s''ktorunun ihtİA'açlarına on rehk venlpcek. Ünıver^teler da^ıhîan Jormlarin YOK'e ula^mabindan sonra hcp^ı tfk tek mcelptıprek a«aş*ırnıuıann surdurulrrıesı ıçın olarsakiar ele almacak Dagıtüan formlarda, eraştırmalann gerekçesi, plarn vo projeleri hakkmda bîlgi istendı. Araştırroalarda kulIanılacak mevcut olanaklar, raştırmalar îçin fınansmaa kaynağının yurt ıçinde ya da yurt dışından sağîanma&ı konusundgı çalışma'ar yapılacak. Bu bilgılerin dexlenmesi ve kaynaklann telırmalzeme, ınsan gucu ve kay lenmesmden sonra onümuznaklar hakkmda cjlgjlcre deki yılın butçesmde vnıver de yer \enlecek. Prc<)fcnın fıte butçesme ok odenek oyurutulme&ı ıçın gercklı tah nerılen hazırîanacak. sısatm da belırtümesı ısteBu çalışmonin ortaya çık nen, formdo, Hhsısatın per masınin. nedenlennden bırısonel, demırbaş malzdme, se sınm de universıt^îardeki yahat gıderlcn, kıra ^o dı~ nakı* sıkmtısı oldu^u öeîir<t er tahsısatlara d i yor votıldı Unıversitfîenn nakıt nlmesı gercktıgı bılJıı^dı sıkmtısı konusu Yukçolv Oğ Araştırmalar hctkkmda retım Yasasmm bazı cıadtum bılgıkîin YOK e ulaş delerinin degıştınlmesi çamasmdan sorıra butçeden 1ı biıa&mda oıtaya nın^e odıloceK ara^tırraalar oelırlenecek Avri'a bd/ı aUnıversî^elerın sıkm tısına çozüm baluınnası geç tığımız hatta ıçeriain:i YOK uyelon Malıye iıgı yetkılılerı vo bu jiacıa Maiıye Bakanı Adnan Kaiaoglu ıle goruş^ulc rencı harcamalarının tırmaların fmans m kullanılmcusı uzerınac oarui dugu belırtıidı. Malıye Bakanîığındt"i'»i goruşmcler sırasında Yukt>ek Oğretım Pcronpl Yas.^ Tasa ribiniu d<* cle aljndı» î.elırtüdı. Malıye Persoııcl yeraîan ara^tıruıa kad'oîonnın ara^tınlnıasî konnbvnda \ı onerüore kar,ı cı'+ıgı ve a/altılmastm Chalîenger'ir» antanleri 2 4 ayar aStından yapsidı Yapımı 1.2 miîyaT dolara maıoian Challenger'rn cltş taaklan 383 bın galon sı\i hid rjıen. ve i n bm ^aloa zıvı o\~. t i]cn yakıtl'îTi ile doldurclayor. Mekık tlüründ^n Uçüncü ara(; olan Challenger'de dünyanın en büyuk haberlesme ııyflusu var. 2 a ton agırhgındaki bu uyîu 100 milyon dolara ınaloldu. üydunra 24 ayar a]anrerilerı var. Eu uyduyla aym ancia yeryüzü île 26 luay ı aracı £.ıa&ıtıcix sareklı ha"oerl" şmö sa^iamak reımıkun olacak Xlk haberle^mG uydu. sa ıle, % ağusıos syıuud yoraııî.eye sok alarsk ıkmcı bır haberleşme uydusu, Avrupa ıızay gonderecegi uzay Utarafmdan da kulUni'itcic. Evlul aymda gonritnlerek bu labaratunrın bulj:ları, bı ovdular aracılıpıvn anın aa d^' Washington Post gazetesine göre: ;izli servisi^ «soğuk savaş» rlöneminde Nazilerden yararlandı Dış Haherîcr Servist i^BD'de yayınianan Wıshington Post ga/etesme gore, Amenkan pi/U serM^k'ji ««off'ik *;avas» döneolarak Gerck ffdprat at^ivîerde, gcrek Dibişlerî B^kanlıgı ar5)i\Hjrİncie bn konud^ betgeîer bulun^upunu hciirten ga/eteye goro InRiltefe v » « ABD gitı fiPîvisicri, 1 nl~ scn 1948'den üon»,i Do^ıı Woku l^koicnn^n Na,1 savaş siîçiuîarmtp gerl ven>r°ddptfi1pr kasabı» diye ianınaîn KIau& Bavble de bulunuyordu. S6z konusu el?ll servısler, Naî.lzm aifcyhtarlarmı yıîlarca idemiş oian N^zilerı e'de et r pye ç^iroyoriardı. Bov'ç.u';le Doâu Avrupa ü''ce'oijiıdeki s'y?si rehnıler haîv kmcia bü(;i baiıibi olıv lyı umuyorîardı. Ftderal veya Ditflşleri BH kanlığı arşivlerînde b\ı\n~ m n 'r^î^»:ıî"re gore Yugo^irvya o donemde ABD'ye ?ıgmmış 200 Nizinin gorl \enlmesim isiedı, Geıl i ' ya^'.ler rvrasında Alikas'jbası katliannrvı olan Hcni/ Gold^ckcr de vardı. \Te var kî Yusoslavya'ya badece D kadar e^ki Nazi geri s?ünderiîdi. Bu yoMakl lstekler, 5 Alrcftn ceneraü, Guderian, Von LPUHUI^, RhPinpîarth, Rode ve Vor» Vormann u m de clılc ^etirildl. Polonya vc Sovvetler BirliRi'nin ısteği yerme ınodı^rı °ibı, bu bes mahkeaıelermde B'ransa, 20 temaıuz. 9 ka2 aralık 3949"da ve 1030 ocak aymda tam dort i'.es «Lyon ka&abı» Klaus harbic'nm lad^sîni istemıştı Ancak Klaus Earbie ile ABD do İJgılenıyordu. Çünk<ı P'arbıe Amerikalılara F/answ komünutleri hakkıtıda bilgi verıyordu. Kafaoğlu, banka genel müdürleri ile bankalar yasasmı tartısacâk Maüye Bakanı Kafaoğlu yarınîd toplantıda, ha. rin yasa tasansı üzermdeki eleştırıleri de dinlenecek, zırlanan tasarıyı banka genel müdürlerine son Toplantıda bankacıhk sistekez anlatacak. mi hakkındald düzen>emeANKARA (Cumhuriyet Bü rosu) Bauka genel müdurleri ile Maüye Bakanı Ankara'da toplanarak BanYasası hakkmda gobildırecekler. Malıye Bakanlığı Bankalar Yasası hszırlıkıarı sırasmda bankalardan daba on < ( de goruş ıstemışti. Çeşıt5 "1 bankalai'n goruşleri ve 1 onenloi'i Bankalar Bırlığmde toplandıktan soni'a Baıleîilmış ve yapılan çalışmalarda dikkate alınmıştı. Ancak yasa tdsarısı, Malıye Bakanlıgı'nin eğılimleri yonundo bıçımienmışti. Malıye Baicanlıgı, yannki toplantıyla ha/ırlanan tasanyı son ko^ tartışmaya aça cak, bu arada toplantı çağrı sınm Malıye Bakanı Adntm Başer Kafaoglu'ndan getdıFi, goruşmeîcıdo ytwanın banka ger.el maduti«rırto ^on Itp? aulatılacaşı Lgrenıi dı. Ancak genel madurlonin banka lann göruşîen dı« şmda yapılamayacag) ve Maliye Bakenlığının göruş îstemınin olumlu olduğunu da belırtillyor. kililer eleştiıi şoyle su"aiıyoriax: # Denetımde Malıye Bakanlığı'nm çok etkıli olma^ı # Plasman daguınıianna getırılen sınjrlamalar, • Faiz oranlarım saptama yetkısmm Bakanlar Ku rulunda bulunması. • Bankalara geLirlıcn ek mali yukler. Bankaiar genel mu r 'ürlerl toplantısuıda vanlacak scnuçlar ve almacak oicştıriieıın mcete^mesınden bonra yasa tasansına son u ^ min verilpoegı de edınıl^n bılgıkr araMnda Fransız kadını Pransa'da mart ayındakl, beıedıye seçımleri, devaluasyon, hukitmst c.e^ısıkhg. gıbı çol: önemli gelişrıelere rağmen, kidınîar het> soj\aî vo polıtık yaşam gündemjndey dilpr. Hoş, hepıırızm o/ei ya^cmlannria da oyle değıllet 1 mı* Dır korc, mart ayı, Frannız himmlar İçin cüğer aylardan daba cnpmhydı. Çünkü peçtn yıîdan ben sosj'alist iklıdar, dvjıya katunlar cür/i olan «» martı» resmen kutlanıa karari alnnştı. Ve bu y;i c.a «s mart» kadmlar günu oiartk rpsrreiî kutlandı. Bu kuüamalar sırasında, Pransa'da kadınlann Ikincl sın'î vatandaş fcavılduı uzarinde duruldu Halbukl, bizım gıbı, dc^unuu goiencklenno fa^ıaca bağls, yizem yuklü bak15.l1 kodmlamntaulunc3uja\bır toplumdan pelenler içm, Parıs 50k«k!rnn<"*aki kadınîar çnı depı^îk qorunüyorlaröı. Fiîr k<?/e f)°"iralanm Iı1«j çck^rnıeden tütturüyorlar, bala«îîannı da edm gerenden i'^;:r;Trvorlardı. Ancak, zamanıa, lYfnsa'njı P?rı«?'ten ıbaret olmad:ğmı anlıyotJunuz. TarUla^dı, fabnkalarda, kdylerde, kjtiiırda da ksdmlsr vardı Her buı do bzrbirinden îarkhydı Ama rakksmiar outün bu dr*ışrk: kesımlerdeki ka dınlan, öü;i'>k harflo «kadm» b^^lv; laltında t.opluyor. VP kad^m Frarsız \columunda ı^jr.cı sınıf vatanduş oldu^mu doSmiuynr örne^ın poütık alanda da kadın îar ferilerden geiiyorlar. Nitelciın, geçenlerde bir kadın tmllptvekıimm c^abpıyh, seçLTücrrte sıyan partıîer'n adaylarından cn az >azde 25'mî kadınlann oluşturmasını ktibul cien bır tusarı yasaıhşrmş^. Gei for H, butıin nyplenni erkeklenn oluşturdu^u Anayara Mahkrrnesl bu îcanunu iplal ettl. Sebep? Çıınk'i Fransıa an'iyasa^ndı ü.rtra erlcek aynmı yoktu. Sadece ftli":»nsı? \:ıtdnc'a>î» ^arrtt Cpne de rn";ı aymdokı beledi'? ppnmlerinde spçîlen kadmî<Hrın SJVÎSI biı* evvelki «pçıme p'^e yvrrlf» 66 art+". O l^nutiiarın sov»ncım porecpki ! nn, An1 a orkoklpr4n kıiı pek kıpîrrljmadı. Çünku bntiin arbşa ra'tmpn, PraîisaVla kadınîar brıedıve mech<lenrun yâz'de 15''*:i cluşiııruynr. ı Bu a:tjş h m ^ a bır bakarsuij^ on, onb?$ «eçtin 5o na e^cöıveîerı kadınlar cloîdurmuç. Nitfekırn üiKe1 \a.nJa "! Pt\ %cx\ç Kadm bPlodiv© ba^kaıu da nın i.1>hii\ \ıiına vjnri^au rr.ınsu'mn b^r karim olacaijma» tlomeîi, erkekîerd^n detıîse de, Aîîahtan rcnut d(», barı hanmıl^r fS martın» resmen, c bando tahrın olmoüı. So^valt t bukildfhı 11 "Ia şc5*1"r ^mdt kîarıru söyluyorîardı. , îkmci ^T;m'•cy kdbınpsimn ha7i"ladıçı «aniî^eksî» a*nsî b«' nrn'TrPîin rrer"nnnn etmev amaçiıvor. a t?sariM, rrî'k bundan bjyls, hanımlonn rekîr>«nî k kıüîf nslraisım ya,;<ık3ıynr. lardn mîft erk3k re'k1amcı!/ır ise, hiç de n 001 arıla a*.T»ı f^kirdo 'le'.'illpr. Onlara çjö^" bakai'ı sovden b habev. TV«rcr<*da;d bü^Ln ı!an panolan bir 1icm r(»lü"mı ^aı<an, bır afişle donaîiîtu^tı. Altş, sım orkdd?n çüstpnyoıc'iî. Gıyh ıffır ' " "1 «»rtaya çıkpnnıstı. " jva. 'nüaurü do, han'm c ccî'p, t,vle dîvor. «Bîss o reklamı kaa\\p hvnrîaâık. Bütıin îjîuein givrn fıammlsrın tik a»nacı seksı (»îmak. R« da ev\elden tınm marks'muıtî saüş'Hr'İA dör^üncü sıraya oıurma^ı öe ğ ayında kadınlann «ündemde ^calmasım sağlıyan nn hep^l anîattıkîanmızdan îbaret defhldi. Hatta bazılnrı «S mart ÇI">T*HJ» kutlamaîanrı kadmiann r bütün ay bovunca «i'^ra'rduklerj p opagandalan Li'e gölgeledi örnffrm, Fr^n^^'ran önemli k«ntierînden biri olan ^'fr4 ^lîiar'cîo bi" k^dın Pîtı yasındakî çocuSumı zehît* "^ 3,öü Çünkü oğluna ^ayınvaldestnin büyti Ker, i, madam Antoînett© Zannl, kaîdınl hastenede, ba«,a bulunduiîtj t?rikat kan nakl'.ni jrll> nab «savdtaı «^in. kma^'ne kan vpri1rnesînî reddediyor v© kan ka"bından o ijyordıt Bu olaviara ^YTtsj cbS k.iîtanm!^ btr ülkede raslam£k insanı epce''er1 «"isi^'yor. Araa n* kî. dogunun ^ ssem vüklü \ bı. Psri^'ı^ cadde'!8rindek1 si gara duman <• s ^oteian î'îarsız kadını da, bu « çagın insaıa İsçimemur ayrımı icîn TurkIş iîe Hükümet zirvesi biigün yapılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bıirosu) tşçlmemur ayrımı kcnusuiıda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardtrncısı Zeyyat Baykara ıle Türk Iş voneticılerl bugün saat lü.OO'da Baîjbakanlikta bir arnva gelecekler. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası'nda değişiklik yapılırak, devletln genel Idare esaslsrma göre ytirütnsek ?orunda oldueu asli ve r sıtreklılik gorevle ini memur pMyle yürutme&l gerektıfrıni ve böyîece kamu kfMir^Tîde çahşan ysklaşık 500 bın işcınin ruemurlaştir'iraasmı ongören yasa taslaiumn hazırlanması tizcrne Türkîş hükumetten n n d e \ n istodl. So^konu^ıı ti^Lunn Zpyyat Baykara Ba^kanlıSmda bir komi?yoa tarafmdan hazırlandıgı icm Türkİt> yoneticilerl bun dan yakUsık bir ay önce p;nul5.me isterninde bulundular. Ancak Zonguldakta r^eydsn.1 geien grlzu facıa?ı nfdrnıylo görüime erteiendi. B.ışbakanlıkta bugıin va ral?r.ik toplf>nt\ria, TnrkIkamu kesiminde ve KİT'ler de çalışan lşçiierin mevcut btatüierinin korunmabinı onerecek. Türbîş ayrıca, 1976 yılmda çıkarılan ve karau kesiminde çalışacak işçilerin nitelıklerini belirleyen Bakanlar Kurulu ka iarnamesıne işlerlik ku/nn dınîmasmı isteyecek. Bu arada yasa taaarısı ü zerme yapılan eleştirıler «sistemde yetki yogunlaşma sı» uzerınde odaJîirinıyor. Bunun dışmda, bankoiarın eleştırdikleri maddeierm ken dı farkh durumlanoi; go»e degi'jıkhk göslerdıgı cic saglanan bilgıİPr arasındTs Yet Yazan: Büyükelci Semih GÜNVER Turan Günes icin hersey Kandıra'dan baslar Turan Hoca, hayatını koşarak nefes nefese yasaınıs ve yitirmiştir. Aşırı siirat sebebi ile sık sık raydan çıkması, gayo edindiği hedcflerin çoğıına uiaşmasına engel olmustur. Cezayır'dekı Buvukplcüık bıııası, Yılcuz Parkı'nı andıran, Koruaık, renkı' \<s kokulu Akdcn'/, cıçeklou, onbmloıcp ^ul fıdar.ı iln bU'lu buvuk bır bahçcnm u^t kısmmda, uzaktan dt>nı/.ı goren, e^kı l u r k mınıansırun modern bır yapısı olan bır vılhı ıdı. Duvarları, raor ve kınnı/a be gonvıl çıçpklen jlo surümıştı Akşamkırı ıkamotgahm clenıze bakdn torabinda oturduk uzun uzun konuştuk. G t", 1 bu ^es,loyle , yoltından tanıdun. IV.ran Guneşs, her den once ıremloke'ru oskla se\eı* bır ha'k rorur,uaur. Ai!C>k h ıyat gcmıpın:n kıvıtlı oldıvu ana 3ıman. Kandna'dır. Onun ıçıiı her <;ey Kciüdıra'dan barjîar Aılos.no, oşıııo VB (.ocuklanna mauı'mar; cîorecede baglıdır. Insanlan. hurrıyetı. demokrasıyı, tabıatı. muzi^ı, yemeyı, ıçmeyı, iyı ve guzel her seyi ıçteniıkle se\er. Şakadan çok hoşlana\ eleştırılerini mızah uslubu ile yapar Guneş için. h e r şeym en mukerrmeli Kandırada v o tx<jır. Meyvalar. sebzeler. balıkiar etler. hind'ler Kandıralı Kcvzen Mu"tafa* nın üzerine duny^da klarnet çalan yoktur. Turkıye* nin en çetm ve geçimsiz îıkla dobt oîur Ha'k flocayı Lenclmdej 4 vmı^, davMnısl u K(jnuşıvyu ılo Lenüısınt ııa'ka va dır^rUiuHmavı bıla .iının lvöb*en y^ptı^'i da su>L nvme' konu^nrken bif ko polıiıkacılan Kandıru'da \ u ı/aha t tıbsıiktn, t( yotıŞır. latiı anlauuı ş«»kaM^on knmpMsının Iv^ ı< cicin \e mu/iphktpn ho ?bsınct ı d \ oUa, s<,c,lıunı ıirin, ba'jkalv.ruTit dmicnıoııştırn, brvik.rinrii ı tı wnı anla\ı ? la bıirn Hocvi, sıva^lar. \u/unu ınomlokotmaı vo"a mensup ı İK r Cunîolei UIP b^KU»oldugıı pam ısjltundo n^y nıımoven, a'uvJm'«mi', kul.ınmadıgı bır gehsmenıa Iımc4on, Ubırierı sık»ştırır. veva tttsiz bır açıklaınnSıvası goıasîenni, hor ko DOSTLABLA V'ASAR Turan Gune^ etrafı dostlarla nm babermi pldıgı ve^ \ nudakı fıkıWerını, murek <,e\rih uldııgu /aınan vc^enr, nejolenir, «jahsiye'ini bubjr k'jnuştıa sırasmda haK ivopten basıte gıderek ıfa lur. Anrak kimseyp dostlu^ımuu teketini verme/,. s u bır uham, uıunasebfHae oder. B&zen yadırganan sız bır pleştın ıle kar^ılaşbenzctmcler yapar. Sokak kat, başkalannm kendisine ve davranraayı da bılmıştıgj zaman b'rden degışır, tftkı adanıia onun ınlava haksız ve kaba şekılde sa tır. ycrmden iîrlar, gozlukierıca^ı şokıide ve usiupla ko taşmasma asla müsamaha Dostluklan esas itiban n eLne alır veya aînmm nu^an Ganeş, yabancı bir gostermez; derhal, endışe ile uzun vadeiıdır Yalruz. r ite , bıvıklan, hidDevİPt. Başkanına, sorum venci bir savunmaya ve bazen araya zaman ' 9 mebır k^dmmki gıbı lu bır Bakaaa veya parla karşı hücuma geçebilir. safo gınnco bu dostlukdılJe.ır, ro/leri dpğişir \o menterîere de onlann yadır Sevmedıkienne karşı aça îarda. memleketımızde çok kaniamr, banıbaşka b]r ganıayacaklan tarz ve se rağı mucadole Insafsiz ve alışkin olduj?umuz elektnk insan olur adeta lanmmaa vıyede hıtap etaıosmı bı mcrhametsızdır. kesınhien n b ı kısa veya hale goiır. O /aman, f'ırhr. Tflrıhı ve edebi bıîgıuzunca kopukluklar olabıtın.ının dınmesm, bekioBu KandıroJı Anadolu si geniş hafızası kuvvptlim^'îten başka çnre yokçocugu, memleketme ve iır. Fakat, ilk buîuşmadır. Guneş'ı. \akmdan tanızda, eskJ dosthıgunu^, tur nımayanlar, dış gorunüşe bolgesmin geieneklenne a telcvızyon filmi gıbı, kaibakarak, acelecj bır hu deta taassupia bağh kal dığı yerden ayns sıcakiık Gimeş'in kumle, şahsıyeti hakkmda mıştır. Buna karşıiık, Ga ve içtcniikle başlar. kişüiği yanlış bır degerlendırmeyi latasaray'da okumuş Fran ogrenimmı Fırtma içinde Bazı msanlar vardır îd. kolayca yapabılırler. Gü ea'da yuksek etrallannda bir dcstlar ha neş, memleketımızde mak tamamlamış, Fransızcayı geçen hayat Iti3i olmazsa yaşayamazlar: bul ve geçerlı devlet ada Parısli bir öğrenclnın şiveGuneş'in, renk ve hareBıtkılerın susuz ve gıdasız mı tipine hiç benzemez. si ve rahatlığı içinde konu ket dolu hayatı daanî bir j^aşayamayacaklan gibı. şan. Fransız peynirlerini ve fırtma halmde geçmıştir. Çol bıtkıleri kaktüsler ba Kasılgan, ketum, kibırli, şarapîarıru bir eksper gi~ Hoca, bayaünı koşarak nç. Turan Güneş de et kendısinı djrhem dirhem bi taruyan, ulusiararası ku nefes nefese yaşamı^ v @ raiı dosrlarla çevrih ol'on satan, zaafiarı ortaya çık ruluşlardaki toplantılarda yitırmiştir ÎÇT ıçine sıgca yeşerir, neşelenir. masm dıye muhataplan ilo ve ıkili mü™akereierdo irtisshsıyetmi bulur Ancak, afasına mesaia kovan m calen nutuk atan vo Ven maz;. Acoîecıdır. Asın surat sebebı ıle sık sık ravkımsey© dostlugunun 1 fkedısmı, merak. iîgı ve say dan çıkmaM gave edmdisan goruntüsünde değıldır Imı verme? Ayrı yerlerde Aksine. kendi kerdisi i!e gı ile dınleten Güneş, ay gi hedeflermm ço$?una ı«değışık zamanlarda baş alay etrnekten eiestirmek m zamanda bir Batıh ve laşmasma engel olmustur. ka msanlarla aynı sıcak ten adeta zevk duyar. Fa Avrupah gibi görunmeyi (Arkası 9. Sayfadaî Suitanahmet Meydanı'nı düzenleme cahsmaları 2 0 rrrayısta farnamianacak Istan'oul Haber Scnîsı Ya rurien düzenJpnon S'dtaıidhr:''er; Meydanı ve çcvresmdo mceienie vapnn Bel^ijye Bakanı Abtliiilah Tutü, <,ahi?iîiJUxra V>,ESCÜ t.ır'iLinctan l^tanoul'c'a açüacaü Anadolu Moaeıu I n t;oıı Sej,g:hi'rır)cn 1K.1 gun on 1< re 20 mu;. 3ia oiıjrılcct,,.m soj Sultanahmet alanı. Ayasofya Mvızessi onu ve Topkapı Sareyı bırınci avıusımdakı duzenierue çalı^malaıı içm 150 ""ulyon hVA naıcanacujını ve puranın Kultur \e lıiıızm Bakanlısı'ndan sagıandıgmı bildiren Tntıl uzun V8CİCİJ proje uyguîa. iasıtıa da gelecek yü başlanacağinı acıkJadı. Abdullah Tırtıl, bıuıa îore Hıpodıom alaruniıi duzen»eneceğını, yorede ozcl kışılerCc salm alın'p düklî.an olarak. kullarulan tarıhî yerlenn kamu!as>tınıacağını vo Suitanahmet Cpsaevı nın de ofel oıacağını soyledi Beledıve Başkaru TırtıJ «Cezaevi'nln kaldınlmasi fçin ebrfU*tıeleri tamamladık, en kısa zamanda taşınacak.» dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog