Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. MACİT GÖRBERK Değişen Dünya Oerçek bir kültür kltata EDERÎ t 150 LÎRA tsteme AdresU Çağdaş Yayınlan Turhocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu • îstanbul huriy 59. Yıl; Sayı: 21050 Ktırucusu: Yunus NADt 40 TL. 5 Nisan 1983 Saîı ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. ÖZDEMtR NUTKU Yaşayan Tiyatro EDERt 200 LÎRA ÎBteme AdresU Çağdaş Yayınlan Turhocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu tstanbul Âveroî: Bombati saldırî hükümet soriımluluğimrla Bosyazorımszın davasi kcsrar ıciıî 9 mcaysso erteSendi Yunanistan yeni Hükünıet Sözcüsü Maradas: «Ülkenm en kritik bölgesinde böyle bir olayı yaratmaktan kimlerin çıkarı olabilcceğini Averof da düşünebilmeH.» Stelyo BERBERAKİS ATÎNA Dimetoicet iiço sinde mulıaJeietça dtuonlerıeıı bir toplanfcıda patlnyan bomba'ar Yunaniç.tan'da, yoni bir siyasal bunalıırıa yol açmak üzere. Muhaiif Ycni Demokrasi Partisi lîciori Evangelos Averof, bu «cinaî oiayın» hükümeti «büyök sa rumluluk altına soktuğumı» vo bu tür olayların «Başbakan Papandreu'nun anıaçsıı ve tehlikelj politikasıtıin sonucu olduğunu» öno sıürdü. Hükümet Sözeüsü Dimitrios Marudas, «oiayın Gzeliîği, ü! kenîn en duyarh bölgesinde TO ulu&a] çjkarlar bakırmrsdan son derece kritik bir an da meydana gelmiş olmasıdır> yollu açıkla.raa yaptı. Türk smırjna .18 ivilorı uzakuktakj Dimetoka, iiÇesin de cumanesı günü rviî.? .ha.hrlerin siyasî •optanfi y.vo!.:/j bir oteido ekoncmıi c:.i;i b • ksnlanndcn Yuanms Paf<okrassas komışiukar: döri bomba patlamış. iki ki'yt yaraîanmış, binadn, btijuk husnr meydana gelnıişd. Ana mubalefet partiüi Yenî Demokrasi'nin hâeri Averof, olayda n ötürü hükü metia «büyiik sorurnluluk altına» girdiginl öae surdü vo «Ülkede yeni bir foölünme istemiyorsa Papandrea ciddi önlemler almak zorunda» dedi. Hükümet Sözcüsü Marudas Averof'u yanıtlad: ve mubalefet lidennin «banş vo birligin koranması için sükunet» kavrammın d;şına çtktığmı ilerî sürdü, *ÜlJce(Arkası »Sa, 9, Sü fi'da) Esas hakkmdaki savunmada, «Bugüne kadar siddeie karşı aiîin demokrasileıîn temeündeki liosgörüden yarıa tavnnı her vesiîeyle crtaya ko. yan Nadir Nadî'ye, snçlaııan >TazîSiiım ve aynı kî. tapta yayınlaııan ya/ılannm ieeriği dikkate abn» böyle bir cürüm yükîenemez» deniliyor. AVÜRATLAK. SAVr.VMALAKIM YAPTfLAR Bırçyazarım?'/, \uîîr .N.idi ve Yan İşteri .tiudürünm?. Ob:ıy Gönensîn îıaJikjnda açılan davanm ditnkü durusmasmda esas hakkındaki sanmma okundvt. Orhau Apaydiu vç t ğ u r Aîacakaptan'm ortakîaşa ha/ırladıklan savunınada, «Yarnn yüzyıllık £raxetecUlk yaşann gözler önimde d;ıran, ,^iddete karsı anıa hoşşörüden ya»a olan Nadir Nadi'nüı ateşli bir suç kışkırtıcısı kesîimesi olacak şey raid!r?5> deniidl. l HaL»cr Senisi Cazetemia üaşyazan N.idir S» tli üe Yazı İşiüri Aliidünımüü Okay Gönensin'lıı yarfrılanmaiaiina dün îstanbui Sikiyonetira Komutamığı 1 numaralı Askeri Mahkemesi'nde devam ediidi v& duruşma karar için 9 mayıs günü saat 14.00'e ertelendi. Dünkü oturamda esas hakkifidakl Kavunmusıııı yapan sanık avukatlarj:ndo.n îsranb'oî Barosu Başkmj fîrhao Apaydın ve Prof. Uiçur ASacaKaptaıı sanıklarui hcrvMiru ;s1 tediler ve «fXtsen. huknî, .ii ?9 Sanatçî TC Rikat öğren/eninîn temcî ilkoJerînc, hırkuk (•iierin yüksek ögretinıa tîiriş«İRvIetîniîî temel kuıııtnîarj*"» lerirıde kolayJıJdar getfnîmesi, saiıîp <:ıkmak için yazılaniarı # 3 dersten başnnsa olma• « ' sHymak, bizzai o düzenlc : !• < nedenlyle yü&sek Öğretfc • kiyc düşmek, çaiışmayii son sımfmda belga alan Riuıek demek olur.» dedıier. ^renciiere yenîden iki smav caat 14.0G'de başlayan dü> hakkı verümesi. Bu hakkın î kü oturumda dunışma yarsjıçya da 2 yıl geriyo cîöniia olalıglm yarbay Taner C;?ndemiî" rak verilnıesi bekleniyor. yaparkcn, iddla rr;?,kamır>da "• Başka Üniversîteîercî? ü kıyönetlm '•••"'""'.'•ı savcası (Arkası S». 8, Sü. 8'c3e) Tnnç Onat yer aldı. Yar.^ıç Candemir'in. esas ha::kmd.aki savurarsaianm yap malan içirr sanık avukatlarına sö3 vörmesi üzerine tstanbıü Barosu Tînskfnı Orhan Apaydın ve Prof Ujfrir Aiacakap'an, ortaklaşa hazırladıklan 9 saytalık esas hakkmdaki savurma lannı mahkemeye verdiler vo sçıklamalarda buîunduîar. Esas hakkmdaki savunmada, söz konusu «Tuhaf bîr Ta*sa.rt» başlıklı yazının 22 yıl önce yazîldığı ve o giinden bu ya^ na Kesiniikîe heriıangi bir so(Arkası Sa, 8, Sü. 2 de| yÖK, son smıftan belgeli öğrenciye veni bir smav hakkı vermekten vana AXKAR.<1, (Cumhurlyet îîiiro YOK Başkaru Prof. îbsaı» Dofrramaeı bugiin bir ba&m topîantısı yapacsk. Prof. Do^ramacı'ıujı ba<>ın toplantısırun baslıca koni'.sıuıin, Yüksek öğretim Yapaçv'nda yatnlacak değişiKikMln oluşturmasî YÖK, yasada yapılaeak degî. şlldîklerin incelenmesl vo metln haline dönüptiirtilmasi için YÖK üyelerinden oluşan bir ko, misyonun görevlendlrilmeslni Icararlaştırnuşü. Komjsyonda fîörüşülen başlıca noktalar şöy• Ekstorn öğrencîîik kavramına yasada açıklık getirilmesi va ekstem ögrencüiğîn YÖK (a. rafırıdan dtisenîenmesine olati3.tr Servet İş Bankası cla yetkili olaca Meral TAMEB Mr.liye Baî:orJ:ğı r nın Zu*aat BankviKî'mn yarcsıra tş Baiikfiı'nn ckı, S'MV"t. rffıyla ı.^ıi Uğurlu: Yurda kimin silalı soktuğııiîiı MIT basından sonuna kadar bîlmektedir .10 sanıkh silah ve mermi kaçakahğı davasmda sanıkların tahiîve istemleri reddedildi. ANKARA (Cıımhuriyet Bti rosu) Çayzrovalı Osman İmauıoğhı vo Abuzer U&ıır lu'nun yargıiandıkları 10 sa uıkiı siialı ve mermi kaeakçıiıgı davasmda satfikla?:m tahiîye istetnlerl reddedildi. Ankaru Sıkıyonetim Komutanlıgt (4^ Numaralı Asfceri Mahkernepindp dün yapîli.uı ("lui'uşmaci/!. tutuksıw saıiîk Emin îpek'in kimlil: saptaması yapılciı ve îîize Agır Cç/.a Mnlıkemesinde alınan il'ficlcsi okrmdu. Duruş mada MHP ve ülkücfı kurıı j'u.vlar davasmda yargıianan sanıkkırdon Ceial Adan, Orhan Cakırogiıı, üüseyin lîaslan ve Yılnıa DınakUi /\skeri S:tvo?itk ve nıaiikonıo Kadeierinin d::v;i. !İÜ iia'ili oîrna.sı necieni.vlo v;ondeıiidijci arıi.iŞiidı. bfigede t o p n m 10 s,".rü,m s i')ii;.ı, kayıtkırnun lıul'iıım.îdifiı ii^riHdü. ;i;'iıc;ı (iunış)na ,}'argicı s.ınıkiardan Osmnıı İınüuto^lu b;ikkmrîa 4 îutukiama mü/ekiceresînin bulunduğu, sanık Abuzer Uğıırlu }ıakkındi savcîlıkca yanıt günderilmediğl anlaşıidı. Abuzer T'sıırlu'nun savunma avukatı Selahattin Deniz, söz alarak. Cunıhuriyet Ga.zetesi ya/zarı Il.&ar Mumca* nun İbi'iîhmi 'lYîemen hakkındaki bir i:acakçıdaıı raek tup aidığını. tkincl kaynaG.ın ise 8üleyınan Nccati Topnz olduiiımu söyledi. tlğ:ur Murncu'nun bu şalîisîardan edindıği belgeîer le yayın yaptiğmı söyleyen (ArUası Sa. % Sü fi'dai Üniversiteler arastınnalannı ihtîyaca yapacaklar. Haberi 10. Sayfada y yor. Bu yer.ki verildiğı tokrLrde servet aîfınuan yarar an* nıak isceysnler, Ziraat Bnnka?:'::in y:.mî sıra İs B ' VA <a Secirnlsrde i sisfami ii;ce olarak benirnsandi {ArUıîs! S;j. 9, SÜ (J' ıiJKeıeı Jl.iBUÎl'PA ART1K K11KUK IOK Geevıı yıl araiık aymda 3 Uin aracm girişçıkış yaptığı Habur sınır kapısında bu sayı mart ayında 1845'e dii.şlü. BfiîHÎan :î ay önro sigara içracye büe vakit bnlamayan srurcviiîpr artık vahat rahat yemoJ;J?rini yiyebiliyoriar. Yukandaki foloğrafta sa» yilan 3()*0'ı £fVmeyon kamyon ve TIR'lar geçlş yapabümek içiu oiile tatiiinm bîtmesini telaşsız bir şekilde b<'kli.yorlar. bulak'ta kuyruh Habur'da sessizlik var îratı'a açılan Gürbulak suıır kapısında uzayan araç; kuynıgıınu hafifîetmek için yoğun çaîışmalar yapılıyor. Habur smır kapısmdan geçen araç sayısı ise geçeıt yıla gtire yan yarıya azai'dı. olurkerî, îran kapısı Gürbulak' ta oiuşfüi kiJoraetrelerce kuynığu eritmek için gıunriik kapısmın 24 saat tsşıt gep?'ma Basra Körfezı'r.üj girıçlere ktipaîı olm&sî ve kötü fcc;en kiŞîu etkisini yitirmfsi ı.»ensniyle, İran sınır kapısı GuroaL'k'ı.'în girçif; j'apon taşulana yii^clo 10ü'îük bir nr tjş oldu. Geçen »y gllnde ortalajna 600 taşıtın geçtiği İran Kapıst Gürbulak'ta, bu sayı iki katma çıkarak bugünlerdo l'JOO'o ulaştı. Gürbulak smır kapısında her gün oîuşan 20 îulometreyi aşkın kuyruğu eritelıilmek için, gümritk çalı? malannın 21 saat aralıksız srür diirülmesine başîandı. Gürorük Müdtirlüğll yetkiı?ieri, ıımmnrhk^n bir taşıt \"o!iii ilo fc»r?ı karşıya ^IJuklarim balirtere!: f/Kuyrugun a»*imasjm öniomek îcin kapı ae«İei mprnnr ve mulı.sfaz.ı n». mıırkin He t.ılmye ediidi. 'JJ saat içlnde 12'şpr saallik iki vardiya halinde çahşnıalarunıa; sürüyor. Ancak kapuım kapasi tesi 24 saattc 1200 aracın geçîşine i7În veriyor, Başka bir hesaplama île, bir saatte yaklaşık 50 aracm gumrüğümüzden geçmesine olanak sağlıyoruz, Bu da Gürbulak smır ks» pısı içîn hayü yiiksek bir sa> yı» dedi ler. Gürbulak gihnrük kapısı' nda yeterlî tesislerin bulmımm yışı ve yayılan yafinmiarın an Siino değirı tamamla.namayış! nedeniylo işiemlorin a:,Ti ayn iinitelerde gerçekleştiğini kaydeden Giimrfjk Baş Müdüriüğü yetkilileri İran'U gümrükçü lerin yavaş davranrnasırjn da oluşan kuyrukta etlun olciıığaJJU soylediler. Gtirbuîak sınır kapısmiakî bu yoğun trafiğin aksine bir ^ı ınanlar küometre]erca araç kayrağunun oluştuğu Habur îspısıiıda ise, biijük bir sespızlik sitrüyor. Irak He birîikîe Dubai, Arap Emirliklsvi, Küveyt vo Suudi Arabistan a ria geçiş kapısı olan Habur' dan çıkjş yapan araç sayısmda yüzrîo 50'yi aşkm bir nm\ (Arkası Sa. 9, Sü. 1 \\e) A\KARA, (Cunılıurîyet Bfl* rosu) Seçinı Yasa Tasansı» nı h.rısıriayaıı Anayasa Komisyonunda oluşturulan Aît Kı> nıisyon seçiınlerde Türkiye genelinde baraj geürilmssini iİka olaruk benirasedi. Komîsyonun dünkü toplantı* Rinda uzun tartışmalardan sonra gctirilecek seçim sisteml hangisi olursa olsun Türkiye genelinde bara.j getiriünesi kararlaştîrıidı. (Arkası Sa. 9, Sfl o da) Bahreyn'de yapılan toplanr tıda her ülhenin kendi, ola~ nahlanyla önlem almaSi benimsendi. Dış HaberJer Servisl Sekiz kurtez üJkesi temsücisiriin Bahreyn'de yaptıkları topiantıcla İrnn îesıslerindGT. sızan petroHia yol açtîia tch3îkey.i her ülkenin kendl oianaklarıyla öniemesi kararlaştınîırkeiî, İran, Irak'm sorıma çöaüm bulununcaya kadar smırlı bir ateşkes yapıîması önerisini reddetti, Bahreyn'de yapıîan Körfez üikeleri toplantısma Irak ve İran da katıldı. Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleslk Arap Emîrlikleri, Katar ve ümman'dan gelen çevre koruma uzmanları toplantıda petrol tehlikesinin önüne geçilebilmesî için almacak ortak önlemleri açıkladılar, ancak dün sona eren top(Arkası Ss. 9, Sfl. Tde) Bor madeninin tekeüesmesi DM'de fartısddı A\KA.R.\ (Cunıhıuiypt Ivladea Yssa Tasansının m (Iolr.Tİnin sürtişülmesine DM'de tJun ba.şlanciı. Tartışmah peçen cîünkii otunımda ele.ştirilcri ya nıtîaj'an Enerji ve Tabü Kaynuklar Bakanı Fahir İlkel, «Bonm tekcHeiştirilınesindciî korknıayın» ciecU. Birinci madde üzerinde söz ölan Atalay Peköz 1978 yıîırıda çıkarılan 2172 sayıJı yasa* tıın ideolojik niteiil: taşıdığını üeri sürdü, yeni tasamıın da ayra dogrultuda olduğunu savi.ınan Pekiiz, bazı maden nıüstsiısiîterinden tasan hazırîanırken götiiş aîınmadığmı ilerl sürdü. Aylıan Fırat bu konuş(Arkası Sa. 9, Sti 6'da) Tilrkjye'nin iki tiöviz eından, İratı'a açııan i&k ilo Irak'a aç'.'an kapıları bugiüılerde en IU gürîlerini yayjyor. kapıG'irbt»Ilubnr sovuııE':cno Evren: Imar affı Ânkara ve Isfanburda bazı sorunlar Beledıye Başfıcmı Süleyinan Onder Cumhurbaşka7iı'na Ankara'nın *§eref kemşehriliği beratını» verdi * Irak Kapısı Habor'rU taşjt gfçiçlerinde büyük düs:neier Haberi 6. Savfada Nükieer siîah aîeyhtan kampanya sona erdi i gün 750o etti FBANKFVRT (AP) Geçen cuma günü Batı Avrupa'da başîatılan nükieer slhih aleylıtarı kampanya, dün Federal Almanya'da 750 bin. kişinin katîldıgı bir gösteriyle sona erdi. Federal Almanya'da dünkü gösteriîerde, nükieer silalı aleyhtarlan yerlere yatarak «olü takiidi» yaptılar. Frankfurt'tu 30 bin kişi bir katedrailrı önünde toplannrak baionîar uçur ; ıc ıcmenm cesası J H rmcyni yanhsı lüzbuîllahi adîı ıniütan güçle. i'iıı iideıî İstanburda gayruresmi bir gezi yaptı. Ilsber 31crkezi İran DevriTri;rını vo bupür):;u yöneümın ri'n.^'i. kiç.3İi!î'crincien îîüccetüi isiânı ilüdi Gafî'ari, İstanbul'ciar; ^cr;fi. Libya vc Suriy<?"ye yaphıiı rı?smj ,ee:',iden dönorken İsr.;)iibul a ukrayan Tahnın IvîilIv.vekiii G?>ffari Cnctki ^iiu Irar.'ii ^itrıısk viKero '.l'ürkiyo'cien aynldı. Gai'iari. İsiancıjl'ua dirı ariann îriysileıînı Çikfınp kendi deyimiylo «.sivı'i" zezdi. Iran'uı cski lîeııi Sadr'uı devTiimesinö yol açan gösterilerin hderi olarais Bati basınmda büyüi: tin yapan Hadi Gaffari Hunıeyni yaıılısı miütan «Hiîballahiler»: yönetti. Kendisîyie yaptığınıız söyleşide Ga.uari. Azeri şivesiyle konuşiiizu Türkçe anlaşılmasına rağîvıen, bizim Tiirlîçemizi iyi anIr.yamaması nedeniyîe İran'ın İs •l^.ncul Başko:i5olosu Muhamın«d Taheri'mn torcü'manlıgıa(Arkası Sa. 9. Sü. 'i de) «ftlayfların GERCEff Tıptaki gelişnıenin izlenmesi Anadolu Ajansı'nm verdiği habere göre SSK Ankara Dışkapı Hastanesinde yapılan katarakt amelıyatında ük kez göz içine sürekli lens yerleştirildi Bu tür operasyonlann Amerika'da ve Avrupa'da yapıldığı bîliniyor; nncah, «konu hangî aşamadadîr vo başarı istatistikleri nedîr?» sorülarma uzmanlar bir ya. nıt aetlrehilirler. Miyopluğun, Sovyetler Birliği'nd.e 10 dakikalık bir müdakale üe iyüeçü'i^^nl ni ve gözlük takma aonrnlulıtğunun kaiktığmı. Batı basını yazmaktadır. Amerikalı birçok doktor bu tekniği öğrenmeh için Sovyetîer Birliği'ne gidip yerinde încclemeler yapmış VQ miyopluğu düzelten operasyonlar Arnerika'Ja da yaygmlaşrnışur, 1 ıbbm her kesimlnde dev adımlanyîa ilerlemeler savtanmakta; ABD bu yanşta inrinciUği elinde tutrr.ahf Arkası Sa. 9 *sü. 3 tJ«î tsraU'dc uıceleraeler yapan Kızılhaç yetkîiîlerine çöre Bat» ŞeriaJ da zehijicıaııe «üajı yok. 3, sayfada Bazı beyaz mallar 11 nisandan iübareu zaüi h saülacali. 7. savfada l''nivcrsite anîşiünnala rı îbtîyac^ söro va])»lacak. Kaî'aoğlu Ue banka »;e nel niiidjh'îeri banka. lar yasasîîiı tart;şacak. 10. du. Bkikiet ve bebek arabaları da taşıyan gostorjciîer «Amerikan t'îizeleri durflurnî.snn» «uüklr:er süahlardan arındırılajüj bir \vruı»u» diye ba.ıîJ.rdıl:if. Di&er kerıtlerde de f^iüi kalcdraller önünde top'anan binlerce kişi rnck mti/.iiv dinleyerek ve bunş ş:\r\xılan söyleyerpK ülkelerindeki kanıpanyajı sona erdirdilor. EerJin polisi son İki giin içinde 181 gostericinin tutu';landî?'!nı. ancak daha (Arkası Sa. f», Sü. 8ıît) Vietnam birîikîorî Kambocva'da Siha. mık yanlılonr.în ka. rarçâhını cîa oîe ge. çiı d i Haberi 3. Savfada H.AUI (İAFFARİ Türk köUen \i İranb önder «yalau propayalnndı. r Sah heykelini ilk kıran din adamı atîarı Hüccetülisîâm Hadi fari, îran Devrimi'nin ve bugünkü rejimin en renkli kişilennden biri oîarak tanınıyor. Şah döneminde da falarca hapis yattı. Ağır îş kenceîerden geçtL Vücudu matkapia oyuldu. Babası (Arkası Sa. 9, SiL â'del
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog