Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 HABERLER 4 NtSAN 191 Sorutannıza yanıtlar Mustafa EKMEKÇİ Bursa'da başvurular kabııî edilmeye başlandı BURSA (Cumhurîyet) 2805 sayılı îınar Affı Yasası kapsamına gîren inşaatlarm sahipleri Bursa'da başvuruya başladıJar Bursa Valisi Zekai Günıüşdiş, 2805 sayılı yasanm 1.1.1983 tarihinden önce kendi mülklerine, başka larınm mülklerine tecavüz10 olarak yapılan yapılarta, resmi ve hisseli araziîer üzerine yapılan ruhsatsız, ruhsat anlaşmazlıklı konut ları. işyerlerini, fabrika, tu ristik tesis ve depoları, 2.6. 1981 tarihinden önce yapıl mış tüm gecekondulan kapsadıgını söyledi. Vali Gümüşdiş, naşvuruların 4 ayrı büroda kabul edildiğıni bildirdi. Giresun'da yasaya avkırı 4 bina var GtRESUN (Cumhuriyet) Girestın Iltnde îmar Affı kapsamına giren 400 bina saptandı. Giresun Belediye Başkanı Saffet Bayazıtoğlu İmar Affı kapsamındaki 400 binaya ruhsat verilece ğini söyledi. Beledîye Pen tşlerı Müdüriüğü'nden alınan bilgilere göre, 400 yapmın içinde 1981 haziran aymdan önce yapılan gecekondular da var. Bu gecekondulara da ruhsat verilecek. 1981 haziran aymdan son ra gecekondu yapılmamış. îmar sahası içinde imar mevzuatına aykırı 4 bina var. Bunların durumları da yapılacak inceleme sonucunda aydınlığa kavuşturu labUPcek. Tapusuz 61 metrekare bir gecekondumuz var. Gecekondumuzu ikî kardeş or~ tak olarak yaptık. 1972 yılından bu yana ikimiz de vergisini vertyoruz. Şimdf ise, îmar Affı nedeni ile ba^vuru belgesini doldurmamız Uzıırj. İki kardeş vergi verdiğîmize göre bu başvuruyu ikimizin mi yapması gerekiyor. birimiz doldurursa bir sorun çıkar mı, hak kaybı söz konusu olur mu? Velî Kahraman Tuzluçayır / ANKAFA Gecekondunuzun affa girmesi için bırinizin başvuruda bıılunması yeterlidir. Ancak. gecekondunuzun bulunduğu bölgenin. islah imar planı içine alınması ve islah planına göre gecekondunun tasfiyesine karar verilmesi halinde. başka bir yerde arsa tahsisi yapılacaktır. Bu tahsisten. ikinizm de yararlanabilmesi için ikinizin de başvnruda bulunmanız gerekiyor. İKİ KARDEŞÎN TEK GECEKONDUSU min af kapsamma girip girmeyeceğinî merak ediyorum. Sorunuzd'an anlasiîın. ikı yere birden tasarruf ediyorBirincısi elmizde tapusu bulunan. hukuken tasarruf ettieiniz arsa digeri ise üstünde gecekondunuzun bulunduğu fiilen tasarrur ett'ğmiz yerdir. Yasanm 16. maddesinin (a) ve (b) fıkralarına göre, bir kişiye veya bir aileye birden fazla arsa veya gecekondu tahsisi yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu duruma gore, yapılacak islah imar pianmda ar&anızm ve gecekondunuzun yeri muhafaza edılirse, ikisindcn birini seçme hakkı size tanınacaktor. Gecekondunurun yıkıîması halinde bedelini alırsmız. îmar planına göre tam kata çevrilme îzni bulunan bir çatı katının sahibiyün. Proio \e ruhsat olmaksızm. diğer kat maliklerine haber vercrek baikonıı hafif çelik koıtstrıiksivonla kapatıp odalarıradan birine 15 metrekare kadar ilave yaptım. İnşaat 1932 yazım'a tamamlandı ve halen kullamlıyor. Basvurmam gerekli mî, ne kadar sure içinrîp baîjvurmalıymı? F. GECİ KÎZILTOPRAK Durumumuz imar mevzuatına uygun ruhsatsız yapı kategorisme giriyor. Normal yollardan ruhsat alabilirsiniz. Ancak, 2805 sayılı Af Yasası kaçak yapı bölumünün ruhfata bağlanması konusundd getirmiş oiduğu cözüm daha pratik olduğundan başvuruda buıunmanıa uygun olur. Tiîki ile Kuyrugu... Çocuktum, yaramazdım Anam bir turlu söz dinletemezdi. Ne yapsm? Aaah. dedl. şu baban şuralardan bir çıkıverse de. ben sana göstersem! Üsteliyordum: Çıkıversin bakalım, ne yapacak? Dememe kalmadı, babajnın başı görünmez mi? Gözlerim belerdi kaldı. Anam da şaşırmıştı. Dıleğinin böyle çabucak gerçekleşevereceğmi o da duşünmemışti. Gülecekti. gulemiyordu. Babam, her zamanki gibi kaşları çatık. Ne o? Bir şoy mi var? diye sordu Anaııt: Yok bir şey' yanıtım verdi. Baygın gozlerIe anama bakıyordum. Babam gittikten sonra Ya. ışte boyle yaramazlik yapar. ananı dîn leme/sen boyle olui". Kendi kendıne soylenıyordu: Sen tilkıysen ben kuyruşuyum! diyordu. Buyudügumde de .o'.ayı anlatır gülüşürlerdi. Halk sozleri kalmış bellegimde. olaylan özetleyen... Sen gıderken ben geliyordum derlerdi Bununla, deneyimm onemini anlatmak isterlerdi YaşMar. gençîeri küçümserlerdi: Sen gençsın. bılmezsin' derler, baslarından geçen olayı anîatmaya öyle başlarlardı. Belki hiç duyulmadık, ne sö/îer vardı: ~ Tavşan kaçar kurtulur ama. böğurtüleri olmasa lav^anın derdi, bir avcıdan değil. demek, Oraya bur^va koşuşan av köpekleri. tavşam şaşırtırllar. O da kaçıp kurtullamaz... Bir is ıston treçtı mi^ Tavşan yamacı ağdı denir. Ağmak, süzülmek. akıp gitmek anlammadir. Benekli bir tırtılımsı böcek var, ona da ağı denir. Zehirli oiduğu soylenir. «Agt». «a0u» sozcukleri de zehir anlamım belki boyle kazanmışlar. biimıyorum... Demokrasiye, böylesin© yürekten bağlı bir halk, konu^malan anmda değeriendırir yorumlar. «Ankara Notlan»nda genelîikle yoruma yer veriîmez. Yorum, okura bırakılmıştır. Halk. yorumun yorumunu yapmayı sevmez... Sen anîat hele bir işm doğrusunu... derîer. Bu, 'yorumunu bize bırak'» demektir. İvecen, yani aceleci değildir. Sabretmesîni bllîr. Tutuklusuna, ölüsüne, hastasına saygüıdır. Aydınma, sanatçısına da yasalanna da. ••* Sadun Aren'den kart aldım. Metris Tutukevi'n den göndermis. 6 Şubat 1983 ta.rihli. Şöyle diyor: 'Mustafa kardeşun, Kartını yeni aldım. 1983 için en iyi dileklerimi, sevgi ve saygıylarımı gönderiyorum.» Kartta bir çocuk var, kız çocugu. KucaSmda çicek. Sadun Bey, kartın altmat "Bu kart hapishane mamulüdur. Resım atelyesinde çizilmış ve hasılmıştır» diye yazmış... Hasan Hüseyin, deıin komada dün kırk günü doldurdu. Okurlan, arkadaşları, sjraya girip Kan veriyorlar. Gozleri açık. fakat gorrnüyor Söylenenlen duymuyor henüz. Kırk gündür yaşama savaşı veriyor. Durumunda olumîu gelişmeler görulmeye de başlandı. Bilinci yan yanya açılmak uıere. Refleksleri yerine geîiyor. Bilincin yerine şelecegi konusunda belirtiler varM Işığı gö7İeriyle izliyor, solunum problemi kalraadı. Ciğerleri temizlendi. Hasan Hüseyin'le iîgili, «Ankara Notları»na, mektuplar gelıyor. Server Tar nilli. Strasbourg'dan yolladığı mektubunda özefc le şoyle diyor: •Sevgili Ekmekçî. Sana nicedir yazmıyorum. Unuttuğumdan değil. Nasıl unutabilirim ki? Bugün birkaç satırla sessizîiği bozayım, botmak zorundayım: Senden okudum, Hasan Hüse* yin komadaymış. Günlerdir de sürüyor. Ben ve rahmetli Bedrettın Cömert'in eşi Augustina, buradan kaç kez, Ankara'ya elimizdeki numaraya telefon ederiz, yanıt yok. Ola ki evde kimse yofetur, numara da dogişmiş olabılir. Kan venliyormuş sürekli. Nasıl olsa da versem? özetle çaresizim ve cidden perişanım. O ses. o büyük ses, bu kadar uzun dalmamah Uyansm artık Hasan Hüseyin Uyansın ve kurtarsm bizi bu perişanlıktan» •*• DÜZELTME: 2 Nisan Cumartesi günkü «Anra Notları»nd&, Şiar Yalçın'ın Victor Hugo çevirisinde, ilk iki konuşma şöylo olacakti: Yoksulları daha da yoksullaştırmayan bir vergi sistemi îsti yorum. Siz bir mülkiyet düşmanısmız. BALKONU KAPATIP ODAYA EKLEDİM ASKERİ ARAZİYE GECEKONDU YAPTIM 1972 yılmda Silahtaraga'da askeriyeaılf eğitim yaptığı alanın yanındaki. amcama ait olan arsaya gecekondu yapmıştmı. Sonraları askeri birliğin pek ilgilenmedigi boş alana, evime bitişik bir gecekondu daha yaptım. Daha başkaları da askeıi birli^e ait olan yere gecekondu yaptılar. D" r "mum ne olacak. ne yapmam gerekiyor? örnektepe gecekondu sakini S?7in snrununuz îki bölümlü Birincısi, amcanıza ait arsa üstünde yaptığınız gecekondu. Eger amcanızm elinde arsanın tapusu varsa yapı gecekondu değil, ruhsatsız kaçak yapıdır. Bu bma için, başvuruda bulunursanız, af kapsamına girer. Dığer bölüm ise, askeri alandaki gerekondularla ilgilidir. Bu tür gecekonduîar, yasanm 18. maddesinin (f) fıkrasına göre yıkılacak yapılar kapsamındadır. Yasanm yürürlüğe girdigi 21.3.1983 tarihinden itibaren 6 ay icinde askeri makamlardau muhafazalan içm izin alabilirseniz af kapsamına girebilirsinîz. Eğer boyle bir olanak varsa 3 ay içinde başvuruda bulunmanızda yarar vardır. KAÇAK İNŞAATIM MÜHÜRI.ENDÎ îzra'r'c 35 kilometre uzakta, Ayrancılar köyu sınırları icinde ve îzmir Aydın devlet karayolu kenannda 26 dönüm tarlam ü/erinc kasım I982'de 240 metrekare oturma olanına sahip bir restaurant inşaatuia başladun. Eylül 1982'de îzmir İl İmar Müdürlü£ü'ne yapti^ımız müracaat, tarla içinde 1950 yıhnda yapjlmış iki kat~ !ı yıgtna bina oldugu ererokçesi ile kabul edUmedi. în^aat su ba^ma • seviyesine kadar kaçak olnrak sürdiiriildü ve mart 1983'de mühürlendf. Karayollan ve komşu sınır mesafelerine tecavüzü sör konusu değildir. Afta?ı vararlanahiHr miyim? Refik TÜNAYDIN İZMİR Sizin durumunuz, af kapsamına gırmiyor. Yasanm 18. maddesinin (p) fıkrası bu konuya kesın açıklık getinjror. Tarlanızı mürnkünse ifraz etmenjz halinde normal yollardan ruhsat alıp Inşaatmıza devara edebılirsiniz. Kavseri'de 13 bin 284 }>ina aftan yararlanıyor KAYSERİ (Cumhuriyet) trnar Affı Yasası ile iîgili çalışmalar Kayseri'de pazartesi gürıü başladı Kayseri'de İmar Affmdan yararlan?cak binaların sayısının 13 bin 284 oiduğu beliruldi. Belediye Başkanı Yalçın Besçelf. calışmaların planlı bir şekilde sürdürüle ceğini soyledL tmar Affı'ndan yararlanacak bina sahiplerinin 4 nisan pazartesiden ltlbaren başvurularmı yapabileceklerini kaydeden Besçeli, «Kayseri'de îmar Affı ile ilgili çalışmalara yasa yürürlüge gher girmez başladık. Bu yasadan yararlanacak olan vatandaşların bavşvurusu için gerekli olan formların baskısı tamamlan mış bulunmaktadır. Pazartesiden itibaren başvuruları kabul edeceğiz. tki bankada hesap açıldı» dedi. TAPUYU GECEKONDUYU YAPTIĞIM YERE VERMEDÎLER Bir gecekondum var. Tapusu mevcut. Tapuyu gecekonduyu tamamladıktan sonra aldım. Ancak, tapuyu evi yaptıgım yere vermediler. 100 metre ilerde bir boşluk vardı oraya verdiler. Sorduğumda bana gecekonduyu yaptıgım yerin yeşil saha olacağını söylediler. Bu durumda evi SÜRECEK" "" ...Yayın... Kitap...Yayin... Kîtap...Yayın... Kîtap...Yayın... !Cıtap...Ycıyin... OKUL ONCES1 ESITİMSNDE BiLEMSEL YAYSMCIUK BAK ÖĞREN DİZİSİ unmmn Âdam Yaymcıhk'ta llhaUBerk'in bütün şîirleri .dizısınde yayımlanmış k,itaplar • Boğazıçı Unıv i B A Enstıtüsünce okul Öncesı çocuklar için klavuz kıtaplardan yararlanarak hazırianan BAKÖĞREN dizlsinin ilk 6 kitabı çıktı. Kitaplarımız M.E.B. Talim Tcrbiye Kurulunca Okul Oncesi ve İikoku! öğrencilerine kaynak kıtap olarak tavsıye edılmıstır. Butün kitapcılarda Kromeluks kapak içinde, her sayfası renklı. Herbın 100 TL Dağıtım: YAPA Yayın t'azarlama Ltd Çatalçesme Sok Dr.Yucer Apt Kat 2 Cağs loğlu/lST Te! 27 86 04 Güriaydın Yeryüzü Galile Deniıi Âşıkane Deniz Eskisi • 4 değerii kitaplaf yayımlar, TÜRKİYC GENF.L DAÖITIMI: YADA Yayın Dağjtım A.Ş. Doktor Şevki Bey Sok. No: 6 Dıvanyolu, Istanbul Tel: 207472 Mart (19! ^rivı^inı Hİdıni7 mı? . x HI SAM)F«l HODSM 5UR1.FR \unuAu 1 uıgor PS'KIV \TKtk ^r »Yl .FSTl.B HI/1R A Mı>mtH/ Irtıl S ( l \ Y F 7 F.DKFHV \T\ n\FT\IF> sTNTMAS!" Mİ KAHÎ?' O I K M A V ,tı/p» Ctt'nk/v;) FISF\STF,IN CZE T,uift A\ U\ MÎI.AVU SORUVSALfKDA • Sözcükler (Melih Cevdet Anday) . Şiirler (Sabahattin Kudret Aksal) • Şiirler (Ahmet Muhip Dıranas) . Türk înce Oyma Sanatı "Kaat'ı" (Oıd. Prof. Dr. Suheyl Ünver Gülbün Mesara) • Yarışan Öyküler (îş Bankası 1978 Kısa Öykıi Yarışması'nda derece ve mansiyon alan 24 öğrencı) • Yabancı Ülkelere îşgücü Akımı ve TürkEkonomisi Üzerine Etkileri (Doç. Dr. Ahmet Y. Gokdere) • Atatürk Hakkında Hatıralar vc Belgelet (Prof. Dr. A. Afetinan) Hay van Masalları (İbrahim Cüceoğlu Fahri Karagözoğlu) Japon Kültürü (Prof. Dr. Bozkurt Güvenç) Köçekçeler (Salâh Birsel) Mustafa Necati (M. Rauf înan) Bankacıhk Ansiklopedisi (Sururi Kocaimamoğlu) Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı (Prof. Dr. Adnan Turani) Dünya Sanat Tarihi (Prof. Dr. Adnan Turani) Klasik Osmanlı Döneminin Tipik Ticari Binalan ye Osmanlı îmar Sistemi (İngilizce Prof. Dr. Mustafa Cezar) Istanbol: Erenkoy, Kadıköy, Beşiktaş; Ankara: Meşrutiyet; Îzmir: Konak Satış Mağazalarımızda, tum îş Bankası Şubeiermcie ve kıtapçılarda. BAHÇEBİZIZ CÜLBfZDEDİR BATTAL PEHÜVAN Universite ÂdbyEarı, ECitapalara Duyuru.... Prof. Rouche ve Prof. George Thomas'dan eslnlenen, Testlerde istatistlksel uygulamalı bir kitap çıktı. Kitap içerigi ÇÖZtvM YAPMADAN doğru yanıt bulma ybntemlerinl uygulama h olarak veriyor. Dilersenîz isteme adresî, 2. TAŞOCAĞI CAD. 19/204 MECtDİYEKÖY / ÎST. TEL: 66 80 97 türkülerimiz ctkîi Tüm Dağıtım ve Kitapcılarda... Odemeli İsteme Adresi: P.K.731 Sirkeci, ÎSTANBUL 1. Kitap vergi sorularınız BülentSOYLAN SERVET BİLDİRİMİ SORU: 1981 yüı sonn îçin verdiğim servet bîldiriminde 500 binlik gayrimenkul 1.200.000 lira nakit ve 400.000 lira değerinde altm gösterdim. 1982 yılı için verecegim servet bildirimînde bunları yine gösterirsem. hangi toplam üzerinden yüzde 1 vergi ödeyeceğim. Nakit para için 15.4.1983 tarihinde bloke zorunluluğu varmış, altm için de böyle bir şey var mı?.~ Fatura veya benzeri evrakla belgelendirmek sözkonusu mu?.. NJL SEFAKÖT CEVAP: 2801 sayılı bazı kamu alacaklarmın özel uz îaşma yolu ile tahsili hakkındaki kanun hükmünden yararlanarak 15 nisan 1983 tarihine ka dar Servet bildirimini yenilej/enler 31.12.1982 ta rihi itibariyle verecekleri yeni servet beyannamelerinin safi tutarı yani borçları düşüldükten sonra kalan servetleri üzerinden yüzde 1 oranında vergi ödeyeceklerdir. Bu uygulamadan yararlananların eski beyannameleri kendilerine geri verilecegınden önceki yıliarda bildirmîş oldukları servet unsurlannın neler olduğunun hiçbir önemi yoktur. Beyan edilecek nakiUer İçln blokaj zorunîuluğu bulunmasına karşın, al tmda böyle bir şey yoktur. Yalnız altm beyan edilmesi halinde. bunun gerektiği raman ispatı şarttır. Beyan edilmiş altınların herhangi bir servet incelemesinde vergi inceleme elemanına gosterümesi istenebileceği gıbi, satıldığı ıleri sürüldügünde de bu satışm belgelendirilmesi ge rekir. îtaîyan Savcı Martella*nın dosyasma giren kitap Tınnırın O7.vurpt.I1 Ahmpt \<\A M.jhn.ı t 1 PIIIV' urpk Adr.ir. Satıc», Şukrrfn Mora.1. Ahmpi lnam îjukran Fanmaı A b o w ko^ullarr V urtJçt/Vdlrk 1000 Vuıtdisi'V.ltık S4 OVJ Tck (stcUİprdf. «^0 iıraltl» pasta oniiı ı;(<>ndRri3% Vazı^md «t» »uvale adresî \> K 723. Kı/i!av • Ank.ıri UĞUR MUMCU Kîtap dost|arı için en sağlam gü vence. SİLAH KAÇAKÇILIĞI VE TERÖR (6. BASIM) yol yayıofari ünsel yaîjamda yepyeni bir boyut! Erkek boşalmadan orgazm ohbilir mi? Sevişme saatlerce süren bir coşku, bir esrimeye dönüşebilir mi? Jolaı i Cfaıng \r3 likokul öğrencilerine llkokul öğrenciierîne kapsamlı genel yetenek testleri kapsamlı matematik testleri DÜNYA KARİKATÜRCÜLER DİZİSİ: 1 Binlerce yıîhk eski Çin seksbilminîn gizleri kolay anlaşılır ve uygulanılabibrliği olan bir biçimde açıklanıyor... :eviren: İ LHAN GÜNGÖREN Dağttun : özgur, Ccmnuy» Say, GeDa, Serhal, Banş, Denîz SERRE «1973 KARA MİZAH ÖDÜLÜ» ÜLÜ Beyaz kağıda baskı ANKARA KİTAP FUARI'NDA FİYATI: 150 TL. KAKTÜS YAYINCILIK DOKTOR MASUME ÇÖL DAHILIYE MÜTEHASSISI Muayenehane Osmanbey Halaskârgazî Caddesî. Osmanbey İş Hanı No: 182 Kat: l (Pangaltı Akbank yani). Telefon (Muayenehane). 47 47 93 » (Ev) : 73 91 08 nt u istşhfcuf Çad. No: *Z5B<îikirkÖY 1 st: ^öl: 7 ^ M W Toplu; ıstâklertfe % 25 îhdifinr1yajîilıf. \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog