Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

4 NtSAN 1983 HABERLER Cumhuriyet 7 Turing, Kariye Müzesi cevresini Gülersoy: Eski İstanbul'dan bir tablo olusturmaya calisiyoruz Deniz SOM Kariyva Müzesi'nin çevresi Turkıye Turing ve Otomobü Kurumu'nca yenıden düzenienecek. Kariye Mtizesı'nın çevresinı yenıden düzenleyecek projenuı ıptalı ıçın îstanbul Beledıye Başkan yardımcılanndan bırı tatafmdan Daruştay'a açıl^ti davadan, Beledıye Başkanı Ah dullah Tırtü'm emrı üzerme vazgeçildı. Türkıye Tunng ve Otomobil Kurumu'nun öncrisı ile 5 yıl önce Turizm ve Tanıtma Ba kanlığı'nca çızılen, Kultur B\1 kanlığı'nca onaylanan ve Anı "lar Yüksek Kurulu'nca da uvgun gorülen proje, son aşamada inşaat ruhsatı ıçın îstanbul Beledıyesi'ne gelmıştı Rulısat izni vcrılmesi beklenirken, Be lediye Başkan yardımcılaruv dan birinın imzası ile Damş^ tay'a dava açılmış ve projemn iptaîi istenmışti. Ancak, Beledıyo Başkanı Ab dullah Tırtıl konudan haoetdar olduktan sonra ıptalı ıstenen projeyi gormek ıstedi ve daha sonra da muze çevresmde bır ınceleme yeptı. Başkan Tırtü, müze çevresinda ya pılacak duzenlemeyi yermde ve olumlu bır girjşım olaraıt değerlendırerek bılgısı dışında açılan davadan vazçeçılmesi için talımat verdı. Başkan Tırtıl'ın emri üzerıne Danıştay'a açılan davadan vazgeçildı ve proje uygulama aşamasına geidi. Kariye Müzesi cevresini yeni den düzenlemeyı üstlenen rur kiye Turing; ve Otomobil Kurumu Ganel Mudürü Çelik Gülersoy, konuva ıhşkm olarac «Kariye, Istanbul'un su ıçindo zeytinyağı damlası gibi koc* bloklar arasında sıkışmış kalmış, hâlâ eski özelliçini bir öl çürte sürdurebilen tipik bir ma hallesjdir. 1975'de buraya ilk elimizi attığımız zaman tam bir çöplük ve yıkıntı halinde oulmuştuk. 8 yıldır çeşitli çevreleıe karşı tam anlamıyla cenk vererek bıırada dünkü Istanbul'dan bir tablo oluşturmak için çaba sarfediyomz.» dedı. Çehk Gülersoy, Belcdıye'nin gerekli ıznı v°rmesi ve büroKratık ışjlemlerın tamamlanımsı durumunda bu yaz çalışrmtar ra baslanacağını soyledı Güiprsoy, Kariye Muzesi çevresının yeniden duzenlenmesi projesinın gerçekleşmesi halmde «bir sokak öteve çıkıp buçünkü îstanbul çerçeği ile karşılaşmak YENt DÜZENLEME Kariye Müzesi'nin tam karsı^ında kalan bölihne iki katlı van Tana Gç üzere eski İstanbul'c^a bir D's eski îstanbul evi yapılacak. Alt Imtları turistik eçya satan dukkânlar, üst katı da boydan boya neyland» olacağını belırtti. muhallebîci olacak. Ve bu Ivüıa, arka pkuıda kalan biok apartmanlarî perdeleyecek... T% r 1 9 • • • Q Etıler/Ulus Mahallesı sakınlerı Boğasıçı'ne Kacak satıian 350 damacana suyiı görevliler denize döktü çilere satılmak Ozere getirilen 2 kamyon dolusu damacanaya el koyan görevliler, Halk sağlığmı tehdit edensatıcılar hakkında yasal işlerlo mucadeleye gıren îslem uyguladı. «Pınar Hisar tanbul Beledıyesi Zabıta Mudurluğü ekipJeri, fabrikalara Menba Suyu» adı altmda kaçak olarak su satan 4 kı uzun süredir satıian damaşılik şebekoyi yakaladı. «Pı canalann üzermde resmi nar Hîsar Menba Suyu» adı mühür bulunmayışı ve Sağaltmda satıian yaldaşık 350 hk Bakanlığmdan böyle bır damacana su gorevlılerce de menba suyuna satış izni verilmediğinin belirlenmesinnize dökuldu. den sonra yaklaşık 350 daAlman bîr ihban değerlen macana su, Kumkapı sahıdıren Zabıta gorevlüeri, Zey linde denize döküldü. tınburnu semtindeki deri fabrikalarınm onüne baskın Kumkapı sahiî yolu üzeduzenledi. Fabrikalardaki iş rindeki Zabıta Mudurlugu C5 gemi gorünce haliyle epey şaşırdılar. özelkkle küçükler, gemi yapımının tamamlanmasım beklemeye başladılar; sonra ne olaeağını merak ediyorlardı. Ama yapım işl, geml yukarda gördüğünüz haldeyken b'rakıldı. Bir meyve suvu firmasının reklam füml içln iç bölmenln vereceği gorüntü yeterliydi. (Fotoğraf: Ender ERKEK) 11 U i l U H J J & H I S I lîll f bakan sırtlarda Inşa halinde eski model bır Hüseyin AVUÇ binası karşısmda çevreye biriken yüzlerce kışinm gözlen önunde gorevlılerce denize dökulen sulannm sahibi Yaşar Emre, 30 yıldan bu yana su sattığını beîırttı. Sularm dökulmemesı için uzun süre dırenen Yaşar Emre, «Şayet bu sularda mikrop varsa beni idam etsinler, yıllardan beri aym fabrikalara satanm, hiç kimse şikayet etmedi. Bu bir komplodur. Diğer menba suyu satıcıiannın tuzagma düştük Eger tahlil etmiş olsalardı, suyun temiaı olduğu kanıtlanırdı,» dedi, Neler yapıldı? 1 Müzenin futbol sahası olarak kullanılan bahçesi yeniden düzenlenerek gül bahçesi yapıldı. 1 Şahıslardan alınan 10 parsel üzerine, ilk kez bir müze yanmda geceleme ve ağırlama tesisi kuralacak. 2 Müze dnündeki yıkık Osmanlı çeşmesi onarıldı. 2 Çeşme tarafmdaki bahçell beton ev yıkılarak, Ikl katlı aJışap bir ev yapılacak ve bıırası kitaplık olacak. 3 Çevredeki bir dizi tarihl ev restore edildi. 3 Muzenm kar^ısındakı otopaıkm önüne, .arkada 4 60 yıl önce kadastro yapılırken, şahıslara ge kl beton apartınanları perdelsmesi ıçın üstü oda, altı çen 10 parsel üzerindekî beton yapılar satm almdı. dükkân yanyana r. ahşap ev yapılacak. 4 Dükkân i a rda halıra cçyası satılacak. odaîar tek 5 Çeşme tarafmda bulunan, bahçell beton bir ev bir salon halinde muhal'ebici olacık. satm almdı. 5 Müze önündeki rian, taş basamaklarla inllen çl 6 Muze karşısmdakl harap bir ahşap ev, Güler çekîi bir sian balme geiecek. soy'un kurduğu vakıf tarafmdan satm alınarak onarıldı 6 Alandan müxe ışıklandırılacak. ve çay bahçeli eski bir Türk evi haline getirildi. 7 Gecelerı, basamaklı aîanda yabancı dilde tlyat ro oynanacak, konserler verılecek. 7 Turist otobtislerl İçln otopark yapıldı. HİIİ?; Satilık Siemens Motor /Y, 220380 volt 14785 Amper, (170 volt 165 Amper) 45 kw, 1460 u/min SİEMENS SCHUCKERT marka ıki adet molor, komple kumanda tablası ve rezislansları ile bırîikte satıhktır. Muracaat: Teknık Gazetecılik ve Matbaacılık Işletmesi Haznedar/B. Evler. Telf.: 75 52 45 Grenişlemekte olan kaâromuz için Bir işi kurgusundan oryinaline kadar götürebılecek yetenek^||^mmlııluk ve çağdaş grafıfc bilgıs\Ufife»î% ve en az üo yıl ajans deneyım)* turizm sunar rtur ••••*•*••••••*** egemen boa«<nc! Beyoğkt ORTAOYUNCULAR^ ANNA'NIN 7 ANA GÜNAH1 B\l\MK\ DE Yazan: Bertolt BRECHT Temize ceken Ferhan ŞENSOY Müzik: Kurt WEILL PrşfCu:19.OO Ctesi: 16.QQ19.OO gışe: 43 6417 43 27 ıiyAÎROSU Sah:21î5 Ctesi: 18.30 GrafÜc talerındİfîîî BOLU . KORU OTELI ABANTOTELİ Perşemte Pazar 17.900 TX Cuma Pazar 13.900 TL Pazar Perşembe 17.900 TL Ortur ikramları • Tüm yemelcler • Servis |Vergılet • ozel otobus fiyatlarımıza dahildır.l Barbaros Bulvan 35/5 Beşiktaş Tel.61 22 81 61 82 26 61 10 74 37 61 0/f Tlx.: 26105 i emurtm1700 Nıar.14 001700 İBlkfter I Gi«eieHnd« satılmaktadır. RGisp Te? 40 67 92 NOT OĞRENCİLER İÇLN İNDİRİMIİ YERLER SAT5ŞA ÇIKARSLMl^TIR. Çar.Per.Cu.:21.l5 C.te^i.: 15.00 21.15 Paz.: 15.00 18.30 J TAKSİM VENÜS TİYATROSU 496944 • AU POYRA2OĞLU/KORHAN ABAY TlVATROSU 473634 KEMTER TİYATROSUNDA 463589 dürleri cilüc yazabüen. \ HAYVANAT BAHÇESİ kelebekler Yazan: Korhan ABAY ozgurdur • • • • • • • YEDİTBPEO/UMCULARl HAD1CAMAN Yöneten: AIi POYRAZOĞLU Çar«.. Perj., C.tesl, Paa. 21.30 CUMA.Çarşamba 18.30 Oumartesi, Fazar 13.30 Uluslararası^ra,yın ortamında Inguızce ve TurKoe tjGen, anlayışı ve Kpnuk Oyuncu FÜSUN ÖIVAL Pazartesi hariç hergün Kocamustafapasa 25 0 1 7 8 CELVRE TİYATROSU'NDA Yazarlar 46 35 39 47 36 34 DEVE KUŞU KABARE TİYATROSU ZEKİ ALASYA METİN AKPINAR TCRK DENÎZ KUVVETLERİNİ CÜÇLENDSRME YARARINA KENT 0YUNCULÂH1 Handevu için 41 10 LINÎTEK PAZÂRLAMAVE REKLAMCIL1K A.Ş. Valıkonagı Cad Yapı Kredı Vakfı Bınası Kat 5, Daıre 3 Nışantaşt îstanbul Tel :41 10 76Teiex 26 388ODVITR Cuma 21.30 Cumartesi 14.30 ASEJAT UYGUR iftiharla takdim eder E 25OO.zafer oyunu Çarşamba hariç her jece 21 00'ds Matineter cts pt 18 00de SMQseMSercetd.no. 91te«444S7S taksftm BÂBALAR v e O^ULLASt Pazar 14.3017.00 ALOSU41 27 37 ssst Müşfik Kenter İŞ ARAYAN GENÇLERE DUYURU BÜYÜKBİR MÜESSESEDE EĞİTİLEREKİŞİMKANL Lise veya Ticaret Lisesi Mezunu Askerliğini yapmış gençlere başarılarına göre maaşlı ve primü çalışmaolanağı Müracaat:8ir fotoğraf ve özgeçmiş ile birlikte EîemanP.K.19 ÎSTANBUL VEFAT Merhum Mııstafa Efendi ve Merhume Fatma Bedrıye hanımm oğlu, Merhume Muzaffer Savaştayen'ın degerli eşi, Sevım Tüfekçi'nin babası, îsmaıl Tüfokçı nm kayınpederl, Yaşar Sümer'm ağabeyi, Vedat Sümer'in kayın bıraderı. Sueda, Taylan ve Orkun'un büyük dayıları, Karacagü ve Çaldıran ailelermin değerli dostlan, saygıdeğer ve iyilıksever insan, İstanbul Earosu mensuplarmdan, SAVUNMA için Claranca Darrovv Ctesi : 17.00 P.tesi : 21.00 Mıkn fiyatro NAŞREO kizıtfoprak kent sinemasında yazan z.dıper/muzık n.gokturk 3103 vaşiora müzikli oyun ÇSFŞ 14.30 / c.tosi paz i î.ÖÖ iısküdar sunar tiyatrosu halk cad ı»o37 tel 330618 (KOMİDİ 2 BÖ10M) EVLSLİK 84.Nrf.Cn: 21.15 Mİ:l».M. 21.11 Ps: 55JO 18.» OLÜMÜ YAŞAMAK Sa çarper : 21.00 36 31 21 Kadıkoy HalkEgitim Merkezi'nde kaMınm sstçesk S.C P.CU, î< 00 CTS. I S N 2too TMU IMraM Mtafe ItL 72MS » 72MS MEHMET NURETTÎN SAVAŞTAYEN Beyelendi 2 Nısan 1983 günü vefat etmıştir. Aziz cenazesi 4 Nısan 1983 Pazartesı günü (bugun) oğle namazını müteakıp Topkapı Kara Ahmet Paşa Camiı'nden kaldırılarak Topkapı Mezarlığı'nda aile kabrine defnedllecektir. AtLE St İLAN ÎSTANBUL 3. ASLÎYE HUKUK HAKİMLİĞÎNDEN 982/618 Esas 983/57 Karar Davacı Kayyım Orhan Suner tarafmdan da valı Smaro Zafırepulo ile Anna Zafırepuîo aleyhine mahkememiî'e açılan vasiyetin tenfizine dair kararın iptali davasının yapılan duruşması so nunda: Dava konusunda sözü edilen 17/8/1963 tarihli vpsiyetnamenin hüküm iîade etmiyeceği anlaşılmış bulunduğundan, gecersiz olduğunun tesbıtine 22/2/1983 gün ve 1982/618 esas, 1983/57 sayıh kararla hüküm verilmiş olup, ısbu hukmün dava lılardan Anna Zafırepulo'ya gazete ile ılan tarihinden ıtıbaren 15 gün sonra tebliğ edilmış sa yılacağı, kanuni stiresi içerisinde temyiz edünıedı ği takdırde hükmün kesinleştirileceğı tebhğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 21.3 1983. (Basm: 4058) SANAÎ GALERtSt Grafiker Âransyor KAZAR AJANS TEL: 60 59 58 ONSAL TOKER Kl S >•( ^ ^ K ı s ! GALERİSİ Sergi 25 Nisan'a kadar uzatılmıştır Huseyin Zekai Paşa • Hoca Ali Rıza e Ibrahim ÇaUı Fıkret Mualla • Ayetullah Sumer • Bedrı Rahmı Eyuboğîu Nurullah Berk * C^vat Dereli o Alı Çelebı Edıp Hakkı Koseoğlu • Ahmet Zıya Akbulut îlhamı Demırcı • Hayn Çizel • Mehmet Ali Laga Nacı Kalmıkof • Nurs lyem • Cshat Burak • Eşref üren Ayvazovski • Zonaro AYFER KARAMANt İSTİKIAI CAMX3I •OStACILA» SOKAK NO. U KEMAL ZEREN Y^CLIBOYA RESIM SERCÎ<5İ 28MARTI5NISAM KELAYNAKLAR «SON ÜÇ HAFTA» YAZAN : BİLGESU ERENUS YÖNETMEN : MEHMET AKAN MÜZİK : TAR1K ÖCAL DEKOR : VECDİ SAYAR GEVDET PÂSA CAD. N0.376 BEBEK TEL. 65 2121 SuiurGakna SELÇUK TOGUL resim sergisi 219Nİ5AN TiJVIK!YECADNt1}1 N!ŞANTA$I YAPI ve KREDI BAHKâSI MSâN&îGAlERISİ ESIN AFSÂE? ALİ ERDEMCİ ENÎS FOSFOROGLU TİYATROSU Bahariye Caddesl Kadıköy Oyun günleri: Cuma Cumartesi, saat: 18 30 CEVAT DERELİ sergisi 9NİSAN7MAYIS Moda Cad 264 Kad*oy IH 37 f5 31 TÜLtNONST Resırn ^ 18 \^ırt 12 Nisan 4047S3 J S.S.İ.D.G.S.A. ÖĞRENCt TUııbTİM KOOFEHATlrt OLAbAN GEM.t, KUHUi.ü ^ 19 Nısan 1983 tarıhlnde sa at 13 00'te Mımar Sınan üiıversıtesı Konîerans Salonu'nda yrvpüacaktır. Çoğunluğ m toplanamaması haUndja 10. M * a« yıs 1983'te ayın saat ve yeida tekrarlanacaktır. Ortakıara duyurulur. GUNDEM: 1 .uıvan heyeü seçiml. 2 Yonetım Kurulu faal*« yet ve hesap raporlan ile murakıp raporunun okunması, mü zakeresı ve kabulu. 3 Yonetım Kıtrulu ibrası. 4 Yonetım Kurulu ve Deneı.m Kurulu seç mı. 5 Onerı ve ıstekierin be'ârlcnmesı. Tastıye ko lusunun tar tışılması. Kabuıu halinde tast:ye kurulunun seçımı. S.S.I.D.G.S.A. Öğrenci Tüketim Kooperat'ti yönetim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog