Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 HABERLER 4 NtSAN 1983 Türkiye'de ilk kez bir Bankacılık Okulu acılıyor Ekonomi bervisi ~ Istanbul'da bankacı olmak isteyen ünıvensto mezunu şençleri eğitmea üzere Bankacılık Okulu açılıyor. Parauk* bank tarafından Galatasaray'daki eskı Genel Müdürlük binasında faaliyetlerini sürdurecek ola n Bankacılık Okulu'nda ilk dönem kurslar 13 nisan günu başlıyor. Cumartesi paza r hariç baf tanm 5 günü 9.0017.30 arasında sürdurulecek olan dersler, bankacılıga ilgi (luyan universite mezunlanna ücretsiz olarak verilecek Ûniversite mezunu 25 öğrencinin öğrenim göreceği ilk dönem kurslar haziran sonunda sona erecek. Bu dö nemle ilgili kayıtlar ise 15 nisanda kapanıyor. Panıukbank yetkiîileri, bugüne dek kendilerine başvuran öğrencilerin çoğunlukla Iktisadi Ticari Htmler Akademisi ve Iktisat Fakultesi mezunlan otduklannı, başvuran her gençle mülâkat yaptıklannı ve kayıüar sona ordikten sonra bu başvurular içinden seçme yapacaklanm kaydettiler. Bankacılık Okulu'nda ders verecek öğretim gorevlileri arastnda Boğaziçı Üniv^rsitesi'nden Prof. Özer Ertuna, Prof. Ahmet Koç, Doç. Eser Borak. Prof. Çetin Sanlı il© Pamukbank Genel Müdürlüğünde görevli Krediîer, Mev duatlar ve Kambiyo Genel Müdür Yard:mcılan Üe çeşitlj bankalarda uzun yıllar görev yapmış deneyimli eski bankacîlar bulunuyor. Konuyla ilgili olarak gdrüşlerino başvurduğuoıuz Pamukbank Genel Mudür Yardımcılanndan Bnrhan Karaçam ve Pamukbank Eğitim Merke?i Müdürü Nejat Bilginer, Turkiye'de bankacılık kesîminin yuksek öğrenim gönrmş kiştlere ağırlık veren bir sektor olmadıği gerçeğinden yola çık tıklannı söylediler. Bankacılık spktöründe uzmanlaşmış eleman eksikliginin her geçen gün daha fazla hissedildiğini mcmurluktan başlayanlar için yönetici olmaya kadar geçen sürenin çok uzun oldugunu ve bu nedenle caydırıcı bir nitelik taşıdıgını kaydeden Karaçam ve Bilginer, «Bugüne kadar ünlversite mezunlan teftiş kadrolanndan bankatıhğa girerek kısa sürede terfi etme yolunu tercih etmişlerdir. Çünkü memurluktan yöneticiliğe gidea yolu kısaltma yönünde önlemler aldık» dediler. Karaçam ve Bilginer'den aldığunız biigilere göre, tüm bankalanmızda bugün yürütülen iç eğitim sistemi, memur, şef yardımcısı, şef, 2 müdür, müdür muavim ve müdürlük olarak sıralanan her aşamadan bir sonrakine atlamak için bir sınavı gerektiriyor. Bir öncekinden bir sonrakin© geçiş süresi ise ortalama üç yıl. Ancak he|* kademede iç eğitim, o kademeye başlarken değjl de. o kademe ile ilgili süreyi tamamlayıp bir üst kademeye geçileceği sırada ya pılıyor. «Hizmet üreton bütün ^urumlarda olduğu gibi bankacılıkta da yaratıcı, geliştîricî ögenin insan unsuru, yanJ iyî yetlşmiş, uzman insan» oîması gerektigine dikkati ceken Karaçam ve Bilginer, kendi bünyelerindeki bankacılık eğitim merkezinde de bu arnaçîa bazı değişiklikler yaptıklannı, Bankacıîık Okulu' nun faaliyete başlamasıyla birlikte memur kademesind?n bsşlayarak her kadomede önce eğitim, sonra pratik ilkesini devreye sokacaklannı ve kademe atîama süresini ortaîama 3 yıldan 2 yıla indirecekîerini söylediler. Uahiyat Fakültesi'nde Akademik ünvan, tartısma konusıı oldıı ANKARA (Cumlıuriyet Bıırosu) Il^hıyat Fakültelenne dönüştürüiea Yüksek Islsm E:ıs titülerindeki öğretim elemanîa rınuı ögreüm göreviisi olarak derslerine devarn etmelerı onerıldi. İlahiyat Pakültelerine dönüş türülen Yüksek Islam Enstitulerindeki öğretim elemanlan hakkmda Ankara Üniversitesi ve 19 Mayıs Üniversitesi îlahıyat Faliültelerlpre hazırlanan onerı metnj YÖK'e sunulâu. Öneri metninde bu okullardakı öğretim elemaniarırun dunııtılan konusunda ayrımılı biîgi venlerpk, İslam Enstıtülerindeki akademik ünvan veri liş biçimlerinin çok farklı olduğu anlotüdı. Öneri metainĞs sonuç olaTak şu öneriîer sıralandı: «1 Yeni kıırulan İlahiyat Fakültelerinde, normal akademik yollardan öğretim üyesl yetiştirilinceye kadar, mevcut Yüksek İplam Enstitiisü ö^vetla» elemanlavımn öğretim göreviisi olarak derslerlne devam etmeleri ve kanunl tazminatlarmı almalan nygun olacaktıf. 2 DiŞcr taraftan sBzkonusn çalışmaları yetklli Jürflerce dfğ^rlendirildikten sonra başanlı görüleeek bu öğretim çörevlileri, Rerekli dil ve bilim sınavlarını haşardıkları takdirde doktora tezi çalışmalarma geoehîlmelidir. 3 €nlversiteler arasinda biriik saçîayabilme açısmdan, konn ile iîçili kı^rııiacalî bilim .lürilerinin kanuna ve yönetme liklerine uyçun olarak her bilim dalı için, Türkiye çapında o bilim dalinm profesör ve doçentleri arasmdan t'riversitp'.e rarası Kuruî tarAfından seçilecek tek .iüriler kanah iie yapıl ması uygun olacaktır.» vustralya, Türkler için bir sı olmaktan cıktı Avustraîya'ya yönelik Türk göçü artık birinci derece akrabalar ve 5 mesleğin mensuplan ile sınırlandırılmış buluîiuyor. Konçita IŞIK ANKARA (ANKA) 1982 yılmda tam 48.228 Türk. goçmenlcr ülkesi ola rak ün yapan Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği danışma bürosuna başvuru da buiunurken, daha iyi bir geleceğe kavuşmayı umud ediyorlardı. Ne var ki, bu binlerce kişinin büvük bolümü, Avustralya hükümetince saptanan başvuru koşullarma uymadıkları içın duşlcr'ncicn vazpceçmek zorunda kaldıîar Çünkü, Avustraîya'ya göçedebilmek icin artık bazı belirii mesleklerde çalışmak ya da bu ülke de yaşayan bir kişi ile birinci derece akrabalık bagına sahip olmak gereki yor. Oysa, 1967 yılmda Türki ye iJe Avustralya hükümet leri arasmda im r 'ilınan an laşma, daha îyi bir yaşam düzeyine kavuşmayı düşleyen binlerce Türk için bir umut, kapısmı araJamıştı. O yıllarda büyük bfer ekonomik geltsme içlnde bulunan Avustralya, yabatncı iş çilerl çektbilmek içtn bir dizi özentfirici önlemi uygu lamaya koyuyordu. Avustralya hüklimeti, Türk göçmenlerin büyük rakanilara ulaşan yol giderlerini tistlenerek ülkesinin ekonomik gelişmesine yardımcı «lma ya davet ediyordu. Bu yolla, çoğu köylü ve kafıfiye olmayan binlerce Ttirk» göç menler ülkesine gitmişifcl. 16 yıî sonra durum bir hayli de^işmiş görüntiyor. Batı dünyasmda yaygmlaşan ekonomik bunalımd'an olumsuz etkilenen Avustral ya, işslzllk bastalığmdan kurtulma yollarmı Birkaç yıl önce Türk meti ile vanlan bir anlaş larmm İse, Türkiye'ye anma uyarınca Avııstralya'nm cak bir buçuk ay sonra u> Ankara Büyükelçiliği. artık laşabildiği belirtiliyor. Yetsadece birinci derece akra kililer, Avusiraîya'da otubalar ve yüksek öğrenim ranlarm, kardeşlerinl yanşansıgörmüş belirii meslek sahip laruıa alabilmeleri mn çocuklarını getirtmeıeleri taraündan yapılan bas vuruları inceliyor. Büyükel rinden daha az oîduğunu çilik Göçmen îşlpri yetkili beürtiyorlar. Öte yandın, İlk başta lerinin belirtüklerine görc, Avustralya'da birinci dere köylü ve vnsıfsız işçllerden ce akrabası bulunmak da oluşan Türk göçü, son yılvize sağlamak için yeterli larda bir hayli uzmanlaşsayılmıyor. Başvurularda mış yüksek tahsillj bir göayrıca, Avustralya'da bulu çe dönüşüyor. Bildirildiğinan akrabalarm onîara sa ne göre, geçen ocak ayınm hip çıkacağına ilişkin bel ortalarma kadar kapsamı gelerin yan'çıra, yaş. mes nisbeten genlş tutulan ara lek, lisan bilgisi koşullarma nılan meslek listesi, halen uyum ve topluma uyma ye sadece beş meslekle sımrteneği dikkate aîınıyor. El landırılmış bulunuyor Buçilik yetkililerince yürütü gün 30 bin kadar Türk'ün len testte en az 60 puan al yaşadiğ! Avustraîya'ya git maları gereken adaylar ay mek isleyen yüksek tahsllrıca, sıkı bir sa&hk kontro li Türk'lerden Avustralya lünden geçiriliyor. Sağlık hükümetince tanman tekmuayenesine ilişkin bel^e nik üniversiteîerden mezun ler, Turkiye'de Avustralya olanlara ve çok 1yi tngillzlı doktor bulunmadı^ı için, ce bîlenlere başvurma olaŞam ve Roma'ya yollam r.ağı tanmıyor. yor. Bu kentlerde yapılan * • değerlendirmelerin sonuç Hesap uzrnanları gecesi yapıldı Istanbul Haber Servisi Maliye Bakanlıgı hesap uzınanlannm her yıl, tekrarîanan geleneksel gecesi cuınartasi akşamı Sheraton Oteli Balo Salonu'nda yapıldı. Mahye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Müsteşar Ertuğrul Kumcuoğlu, Istanbul Valisi Nevzat Ayaz, Def lordar Adnan Barlas, Nuh Kuşçulu VÖ Maliye Bakanlığı üst burokratları katılanlar arasmdaydı. Halen kamuda çalışanlarîa özel sektörde bulunan yaklaştk 400'e yakın hesap ı^manınin eşleriyle birlikta katıldığı gecede memuriyetlorini kurumda tamamlıyarak emekli olan besap uzmanlarma Kafaoğlu, aJtmdan yaptırılmış rozetîerini takarken böyle mümta.7: kurulun üyclerinp rozet takmanm kendisini duygulandırdığmı söyledi. Gecenin açılış konuşmasım yapan Maîiye Hesap Uzmanhğı Derneği Başkanı Müşavir Hesap Uzmanı Sezai Onüralp bu tür gecelerin ber zaman mesleki birliğin sağlanmasında yarat'lı olduğunu ama bu yıl btmun bir başka anlam taşıdtğım soyledi. Ûniversite sınavları ÇelikIş'te kapatılan sul>e yöneticileri malıkeıneye başvurdu Kapatma işîemiîie aykm olarak şubelerin faaliyetlerine s'on verilmeyerek geçici görevie, Genel Başkaır Şükrü Korkmazgider başkanlıgında bîr heyet şube yönetimlerinin başına getirildi. İstanbul Haber Servisi Bağımsiz Ç:likİş .Sendikasinı oluşhıvan ıki ana şubesi, 18 bin üyeli îskenderra şubesi ile 11 bin üyeli K^rabük şubesi bır ay içinde genel yönetim kumlu kararı ile k^patıldı. Ancak kapatma işlemine aykın olarak, ortada işten el çektirme kararı varmış gvbı, kapatılan şubelerın t'aaliyellcrme son verilmeyerek geçici gorevle, Genel Eaşkan ŞüUrii Korkma^jçider başkanlığında bir heyet şıhe yönetimlerinin başına getirildi. Tüzügiin kapatılmaya ilişkin maddesi kullamlarak, uygulanan fiîli işten el çektirme kararında görevden alman iki şube başkanı da son genel kurulda Genel Başkan Siikrü KorkmazSİder'e rakip aday olarak çıkmışlardı. Türkiye'nin en zengin sendikalanndan biri oîan, îskenderun Demir Çelik ile Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında örgütîü Sendika'nm yüzde 89 hissesi İle kurulu Çelikîş Anonim Şirketi MHP iddianamesinde, MHP ile mali ilişki içinde olan şir* ketler arasında yer alıyor. Çelikîş Spndikasınm 4 ay ka, dar önce yapılan 7. genel kunılunda Karabük şube Başkam MeJımet Kurtalan ile İskendernn şube Başkanı Ali riukanlıyük Genel Başkan Şükrü Knrkma'/çider'in karşısına genel baş. kan adayı olarak çıktılar. Geneî Kurul'da yapılan ilk iki tur oyla^.Tİarda şube başkanlığmdan genel ba"?kan!ı£a aday olanlar, eski genel başkana oranla yaklaşık üç katı fazla oy alırken, gpnel kurulu uzatılarak yapılan 3. tur oylamada eski Genel Başkan Şükrü Korfcma3:g1der az bir oy farkla yeniden genel başkanlığa seçilmişti. Genel Kurulun ardmdan Çeliktş Sendikasım oluşturan iki büyiik şube», bir ay îçinde ard arda alman kararlarla, «dıımırsuzlnk» gerekcesi ile kapatıldı. TüzuŞün kapotmaya ilişkin 29. maddesi, gerekslnme halinde şu be açıîması ve kapstılması yetkisini yönetim kuruluna vermiş. Biri 18 bin diğeri 11 bin üyeli iki şubenın kapatılmasmın bu aalamda bir gerekçesinin gösterilemıyecegi bildırıliyor. Ote yandan işlem olarak şube kapat ımsı yapılırken, fiilde şube kapatıîmıyor. Genel Başkan Şükrü Korkmazptler Başkanlığmria geçici yönetim kurullan lokallere yönetici atama yetkileri de verildi. Kapatılan bir şu be için tüzük eereği faaliyet soz konusu değılken oluşturulan geçici yönetim kurııllan ile tüm îaaliyefler surdürülüyor. Çehkİş Başkanlık yönetıminin geçen yıl da Karabük şubesini aynı yontemle kapattıgı, ancak daha sonra yamlsn seçimlerde yeniden ayru kişilerin yönetima seçıldı'ri belirtilerek, ÇelikI? yönetiminin, kendılerine rakip pördükîeri yöneticüerin seçildiği şubelerı kapaimayı usulsüz olarak bir alışkanhk haline getirdiği öne sürülüyor. Kapatılan şubeler yöneticilerl mabkemeye baş vunırlarken, tüzük hükümlerine aykın olarak, tüziiğün kapatma hükümİRri kullanılarak gerçekleştiriJen işten el çektirme uygulaınaîarı karşısmda denetimlo üpili resmi kuruluşların da dunı. t m doğrudan müdahalesi gerek tijji savunuluyor. 12 ildeki konuk edinme büroları bugün acılıyor ANKARA, (ANKA1 &* 11 nisanda yapılacak üniversitelerarası ögrenci seçme ve yerleşürme sınavma katılacak öğrencilerin aileler yanında konuk edilmelenni sağîamak amacıyla bugun 12 iîdo konuk edinme büroları açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığından verilon bilgiye göre, Ankara, İzmir Denizli, Bursa, Canakkaie. Mnş Sakarya, Mersin, Zonguldak, Niğde, İstanbul ve Antalya'da açjlacak ol<in konuk öğrenci büroları, 12 nisana kadar ogrencilere hizmet verecek. Öğrenci barındırmak isteyen aileler, Ankara'da Genç lik ve Spor Bakanlıgmda, îa tanbui'da Kredi ve Yurtlar Rölge Müdürlüğünde. ötekî ıllerdo ise Beden Terbiyesî Bölge Müdürlüklerinde açıla cak olan bürolara başvurabılecekler. Öte yandan, 11 nisanda yapılacak sınava katılacaîc ogrencilere yardıma olmak üzere 45 ilde ögrenci danışma büroîan açılacak ACI KAYBIMIZ Merhum Ali ve merhume Fatma Badur'un kızı. Turgut, Adnan, Erdoğan Badur'un ve Scvim Burhanzade'nin sevgili kardeşi, Mahmut Hasdemir'in de ğerli eşi, Ali. Bülent, Levent, Melda, Tüles, Meral ve Gülay'ın annesi, Zeynep ve Utku'mm biriclk babaannesl, değerli insan, Ayten HASDEMİR 2. 4. 1983 cumartesi günü hakkm rahmetine kavuşmuştur. Aziz naaşı 4. 4. 1983 Fazartesl günü (Bugün) ikiindl namazım müteaklp Aksaray Valide Camlinden kaldırılacaktır. Tanrı rahmet eylesin. AİLESÎ ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Yurtdışma çeşitll dillerde yaym yapan «Türkiye'nin Sesi» radyosunun yaym saatleri artınldı. Uygulama önceki gün brsşladı Yurtdışma yaym günde 64 saatten 80 saate yükseltildi. Türkçe yaym bölümü 48 saatten 57 saate çıktı. Yabancı diller ise, 16 saatten 23 saate yükseltildi. Radyodan yurt dışma yapılan yayın saatl^ri artınldı MİLÜ EĞİTİM BAKANLIGI DERS ALETLERİ YAPIM MERKEZİ (II. AKŞAM ERKEK SANAT OKULU) MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATINALMA ÎLANI 1 Okulumuz Döner Sermayesi 1983 mali yılı Ihtlyacı olan aşağıda bellrtllen malzemeler «KAPALI ZARF USÜLÜ> tekllf almak suretiyle satm alınacaktır. 2 SATIN ALINACAK MALZEMELER: a) Kimya malzemelerl (Muhtelif), b) Elektrik Elektronik malzemelerl (Muhtelif), c) Hırdavat (Müteferrik), malzemelerî (Muhtelif), d) Matbaa Serigrafi Boya ve Polyester malzemelpri (Muhtelif)\ e) Vida Somun Rondela ve Menteşe malzemelerl (Muhtelif), t) Akrllit Plekslglas malzemelerl (Muhtelif), g) Sillsli Saç Çelik Bantlar Aliminyum Malzemelerl Çelik Yay Teli maîzemeîerl (Muhtelif). h) Cam malzemelerl (Muhtelif) * NOT * Her kalem malzeme çeşidinin ayn ayn Ustelerl mevcuttur. 3 îsteklîler Satmalma Şartnamesl ve yukarıda sırftlanan malzeme grupıannın tasdikli listelerinden dilediklerinl Ders Aletlert Yapım Merkezi (II. Akşam Erkek Sanat Okulu) Müdtirlügü Gazl Mahallesl Silahtar Caddesi No: 21 PK. 1 ANKARA adresinden mesal saatlerinde ücretsiz olarak temin edebilirler. Sîintral: 23 45 47 (5 Hat) Ticaret 17 27. 4 • Tekllf vermede llste muhtevlyatı üzerinden % 3 geçici temlnat alınır. 5 Teklif verebilecek firmalar adreslerlnl blldirdilderî takdirde lstediklerl gurup maİ7eme Ustelerl ve şartnameler adreslerine postayla gönderilir. İsteklilerln teklif getirdlklerl zamanTicaret ve Sanayi Odasma üye olduklannı belgelemelert şarttır. 6 Yukarıda belirtilen malzeme gruplanmn tamammm son tekllf verme tarihl 25 Nisan 1983 Pazartesl günü Saat 17.00'ye kadardır. Müddehnde yapılma yan müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkat« almmaz. Tekliflerin belirtilen tarih ve saate kadar Merkezimi?: Müdürlüğüne verilmlş olması şarttır. îhale yeıi Okulumuz, olup teklif açma günlerî aşağıda bftlirtilmiştir. a) 26 Nisan 1983 Sah gtinü Saat 9.00'da Kimya Teklif 1, b) 27 Nisan 1983 Carşamba günü Saat 9.00'da Elektrik Elektronik Teklifi, günti Saat 9.00'da Hırdavat Teklifi, c) 28 Nisan 1983 Perşembe günü Saat 9.00'da Matbaa Serlgrafî » d) 2 Mayıs 1983 Pazartesi Boya ve Polyester teklifi gtlnü Saat 9.00'da Vida Somun Rone) 3 Mayıs 1983 Salı dela ve Menteşe Teklifi, gtlnü Saat 9.00'da AkriM Teklifi, f) 5 Mayıs 1983 Perşembe günü Saat 9.00'da Silisli Saç Çelik Bantg) 9 Mayıs 1983 Pazartesl far Aliminyum malzemelerl Çelik Yay Teli malzenıeleri teküü, h) 10 Mayıs 1983 Salı günü Saat 9.00'da Cam Malzemelerİ Tekîlfl, NOT thaleye katılan flrmalann yetklllleri gerekll bllgl vermek üzere bellrttlen lhale günlerinde Okulurouzda bulunabillrler. 7 Teklif Şartnamemizln bir örnegi ve llsteler firmalarca tasdlk ediîerek tek• lif zarfma konulmaîıdır. Flrmalar hangl malzeme gurubuna tekllf verlyorsa ayrı ayn zarflara koyarak zarfm üstüne ömek: (Kimya Malzemeleri Tekllfidlr). şekllnde belîrtmek rnecburlyetindedirler 8 Kesln teminat kesln sipariş bedeîinin %6'sı kadardır. Derhal tesllmlerde temînat almmaz. o Okulumuz Döner Sermayell blr kurultııj oldugundan 2490 saytlı kanuna tabi olmayıp, ihaleyl yapıp yapmamakta ya da dilediglne yapmakta serbesttir. • Satmalmacak malzemelerle llglll PROTOKOL ve Şartnamelerln Noter, Damga Fesml v.s masraflan ilgili flrmalara alttir. I. SINAVA BOĞRU'NUN 24. ve 26. SAYILARI ÖSS DENEME SINAYI ÖZEL "AYILARIDIR. THEWORLDWEÜ\fElN SPORTS Ûniversite sınavma son hazırlığınızı SINAVA DOĞRTJ Ue yapın. Asocialrevoluntion Easy diuoree and property Fathersfight back Sexual activlty among adoles^ents FICTION Divorce chineset 3tyle üonkey Case byAziz Nesfn Under the clock by Mary Cannon l don't say no byAlberîo Moravia History of football Sports News Bovvls D1ALOGUES Music, Laugh a littîe, Magazihe news Fox inaehick'en coop Nasreddin Hoca ENGÜSH LANGUAOE A history of Comics Ingilizceyeipuçları VVnen a ciose friend marries Brieîcase English for Businessrrven Letters to my penf riend VVord Gaıîiıes Bizim English Achievement "f ost MERKEZ: îstiklâl Cad. Odakula İş Merkezi No: 286/A Tel.: 45 12 50 (10 Hat). Telex: 24124 MEBAN TR Tahvıl, hisse senetleri alırız ve satanz. Bu konulara ilişkin tüm işlemlerinizde MEBAN uzman kadrosu hizmetinizdcdir. S\TILIK HİSSE SENETLERİ • BAĞPAŞ • ÇELIK HALAT • KORUMA TARıM Crystalline beauty ot Van r lnteır«'iew What can they betalking eıbout AND OTHERS • • • • • • O NASAŞ OTOSAN RABAK SUNTA LASSA TRANSTÜRK HOLDÎNf TEZSAN MEBAN YAYINLAR1 Para Dergisi... Türkiye'nin dnde gelen finans dergisı. Sermaye ve para piyasalan bankacılık ve bankerlik sektör leri ve TurK ekonomisinin girttşatı hakkmda etraflı ve aycmlatıcı bılgiîer verir. Memleketımizin başlıca yöneticılerinin îrörüş ve önerileri ni her sayısmrta Pizîere sunar. Ayda bir kez yayın îanır. Fiyatı: 200 TL. Para abonelerme aynca MEBAN Sermaye Piyasası Bülteni ııcretsiz gönderilmektedir. HİSSE SENEDİ NEDÎR? Fiyatı: 25 TL. TAKVÎL NEDtR? ABONE KOŞULLARl Yurüçi 1 yıîüık Normal posta 2440 TL. Taahhütlü «...2950 11. 6 aylıK Normal posta .«..1250 T%.. Taahütlü 1450 K.. Yurtdışı „.„ 1 yıll ık Posta ücreti dahi! „.«.«..19 US Havalelerinizi İş Bankasi Türbe Şube $ 2938 numaralı hesaba yatırınız. BSZîM ENGIISH İngilizce/Türkçe aylık dergi "îngilizce kolavdır'' GAMEDA Gazete Mecmua Dagıtımı Limited Şirketi Kumburgaz için yaz sezonunda çalışacak baş bayi aramaktadır. Müracaatlarm şahsen Gameda Genel Müdürlügü'ne (Cağaloğlu) yapüması rıca olunur. SATILIK EV Cagaloglu'nda 3 kata yeni tmar durumu ahnmış. işyerl olmaya uygun 67.5 m2 ev sahiblnden satılık. Tel: 71 90 85 Maliye Bakanlıgı Gellrler Genel Müdürlü£ünun 5. 6. 1968 gün ve 201107/ 22541 sayılı emirleriyle Döner Sermayemiz 488 sayılı Damga Kammunun 8. maddesi gere^lnce Resmi Dalre Sayıldığmdan işlemlerîmiz dsmga resmlnden muaftır. (Basın: 1S645) 1798 DSl. ERDAL ATABEK Hastalandı kabule başlamıştır. Baharîye Caddesi, liahariye Ap. No: 96/3 KADIKÖY Tel.: 38 54 83 58 23 22
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog