Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

4 NtSAN 1983 KÜ LTÜ R Y A Ş A M Cumhurjyet 5 sinema haftanın sanat cizelgesi Mario Adorf 12.00,14.15,16.30. 18.45, 21.00 SARAY (45 46 45) «îlk Kan» Sylvester Stallone 12.00. 14.J5 16 30, 18 45, 21.15 SÎNEPOP (43 70 71) «13. Gfln» Arione Kıng 12.00, 14.15. 16 30. 18.45. 21.15 YENÎ MELEK (44 42 89) «Şnhanîo» 12.00, 14.15, 16.30, 18 45, 21.15 ŞisK Beyoijlu DUNYA (49 98 Sî) «Victor Vîctoria» JUIIP Aiiarews James Garnet ~ Jİ30, i4.(K), 16.30. 19.00, 2] 30 FITAŞ (49 01 46) «S A.S. Komandnları» Rırharri \Vidmjrk Rober» Wafjncr 12.00. 14.15 16.30, 18 45 21 0C EMKK (44 84 391 «Tcnefcc Trampet» Davıd ^ e İstanfıul B4KIRKÖY 74 (72 04 44) *TehIike!i Görev» 12.00. 14 15 16TO,18 45, 21 30 SUR (23 67 12) «Gençlik Fırtması» 12.00, 14.15, 16.30, 18.45. 21.00 BAKIRKOY (7168 28) «S.A.S. Komandolar» Richard Widmark, Robert Wagner 11.20. 13.30, 15.30, 17.30, 21.30 SITE (47 69 47) «Pembe Panterin Inükamı» 12.00, 14.30. 17.00, 19.30, 21.45 AS (47 63 İ5> «Ay Beyazdır» 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.15. Kadıköy 21.30 AS (36 00 50) «S.A.S. Koman GMÎ (47 96 65) <S.A.S. Koman doları» Richard Wıdmark, R< • ,,do)ar» Richard W'dınark, Ro bert Wagner 1100, 13.00. bert Wagr.er n.00, 12.43. 15 00, 17 00. 19.30, 21.30 15.00, 17 15, 19.30, 21.30 INCI (40 45 95) «Teueke KADtKÖY (37 74 00) «örnek Trampet» Davıd Bennent, Mücadele» Alain Delon 11.00. 13.15, 15.15, 17.30, 19.45, Mano Adorf 11.00,13.15,15 45, 18 00, 21.45 21.45 KENT (47 77 62) «Yalnız Bîr SÜREYYA (36 M 82) «Pembe Kadın» Jıll Cleyburgh Panterin tntikatnı» Peter Sel. 11.00, 13.45 16 30, 19.00, 21.45 lers 11.00. 13.30, 16 00, 18 30. KONAK (48 28 06) «Victor 21.15 Victoria» Julıe Andrevvs. James Garner 12.00, 14.30. 17.00. ATLANTÎK (55 43 70) «Victoı 19 30, 21.45 Victoria» Julle Andrews, JaMELODÎ (54 25 26) «Dönüş» mes Gamer 11.00, 13.30, 16.30. Miou Miou. Mary Schneider 18 45. 21 30 11.00, 13 00, 15 00. 17.00. 19.00. 21 15 REKS (36 01 12) MTSTIK <60 25 25) «Çanklı Kadmt Fatma Gırik, Bulut Milvoner» Kem?! Sunal Aras 1100, 13.15. 15.30, 17.45, 11.00, 12.C0, 15.00, 17 00, 19.00, 21.15 21 15 ZAFER (33 18 26) «Çarıkh MiVvoner» Kemal Sunal ANKARA 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, ÇANTCAVA «Sava^ı» 2115 Mel Gibson 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 KAVAKLIDERE «Ateşin Güciı» SophJa Loren 12.15, 14.30. 16.45, 19 00, 21.15 ARI «ttrit» W. Holden 14.00, 16.15, 18 30, 20 45 SES «Ifrit» W. Holden 12.15, 14.30, 16.45, 19.00. 21.15 MENEKŞE «Ifrit» W. Holden 12.15, 14 30, 16.13, 19 00, 21.15 TAJLIP «\a!an» tbrahim Tatlıses 14.30, 16.45 19.00, 21.15 KIZILIRMAK «Kurbam* Kadır İnanır, Ahu Tuğba 14.15, 16.30, 18 45, 21.00 DEDEMAN «Kurban» Kadir inanır, Ahu Tuğba AKÜN Çarşamba"dan itibaren «Aynlık» Julio îglesips 12'. 14.30, 16.45, 19.00, 21.15 BATT «Gençlik Fırtınası» Scott Baîo 12.15, 14 30, 16 45. 19 00. 21.15 SANATEVİ Büyük Salonda «Çılgın tn^anlarv» Kicük Salondi «Cinavet Ojiuın». ÇAĞDAŞ SAHNE «Belah Paul Newman, Robert ETt SANAT MERKEZÎ «Betahlar» Paul Newman. R. Redford. cağı parayı ilana verdi 22 raart 1983 tarihli ga zettmızde Konya 3. Asliye Hukuk Hakirnliğı'nın bir ilanı yayınlandı. (Basın 15060) sayılı resmi ilandan anla» şıldığına gore davacı Milli Savımma Bakanlı gı bir av tüteginin hasa ra ugrarnası sebebiyle Bekir Raradag: adlı §ahıstan 7618 lira 30 kuruşun iadesini istiyordu. Yine ilandan anlaşıldıgına gore, davalmm ad resi meçhul olduğundan daha önce gazete ilanı ile mahkemeye çağrılrnış, duruşmaya gelmediğinden gıyap kararınin yeniden gazete ilanı ile yayınlanmasına karar verilmişti. îşte son ilan söz konusu gıyap kararı ilanıydı. Gazetemızın ilan servismden oğrendiğimize gore, Milli Savunma Ba kanlığı bu ılanı yayınlatmak için 7200 lira ödemişti. Daha önceki ıîan da bu olçülerde olduguna gore 7200 lira odenraişti. Toplam 14. 400 lıralık masrafa karşılık Mılli Savunma Ba kanlığı. (eğer bulabilirse) Bekir Karadağ'dan 7618 lira 30 kuruşunu alabilecekti. zaman,duran zaman Acele melih cevdet operavebale bestesl oian «Anadolu'dan Tapraklar» sunuluyor. «Anadolu'dan Yapraklarvın koreografısi ve tüm gıysiIer Cem Ertekin'in, Tanrı makasın eks^kügini göstermesın Tüccar Çetin Eondal ayakkabı toptancılığıyla «iştigal eder». Geçen îerde yolu Elazığ'a düştü. Trafik polısi Kondal'ı, kentin girişinde, tozdan okunmaz hale gelmiş bir tabelanın önünde durdurdu. Ruhsat. ehlıyet derken Kon dal'm denetlenmedik ye ri kalmadı ve sıra sağl'k çantasına geldi. Çan ta açıldı, eşe'endi, deşelendi, içinde makas bulunmadığı görülünce Çetin Rondal 1500 lira cezayı yiyiverdı. Merakı nı yenemeyen Kondal, makasın eksik oluşunun ne gibl bir sorun yaratacağını trafik görevlisine Gormak gafletinde bulundu. «Ga7İı bezî kesraehte kuilanıldı^ı» karşılıa;ını alınca kendlni tutamadı «Kusura bakmayın arna.» dedi. «d'v ler'm bıı canîalarla hirl : kte satıîan mpkaslardan daha keskindir.» âmserlik ANKARA • DEVLET Opera ve Balesi'nde 6 nisan çarşamba sa at 17.30'da «Ateş 7e înanç» oratoryosu. 9 nisan cumarte si günü ise Puccîni'nin «Ma dame Butterfly» operası yer alıyor. onutantm tstanbui'a aktarrna dan önce, Ankara'ya üişkin blr lkl anımdan ve k>mi izlenınılermıden sözetmek istiyorum* Liseyı oracla bıtırdicımı «nla*rn'.jtım.. Lısenin iKinci sımfında iken, bir gün ögretmenierımız'pn bin cifrse girer girmez, şu coşkulu sozleri söyleyivermiştı, hiç unucntanı Arkadaşlar demiştl, Avrupayı geçraış bulunuyomz. Anladığıına gore, ögretmenîer od^sında bu kanıya varılmıştı. İçim sevinçle doldu. Çünkü o yaşıma gehmvvp dPk %<>r) kalnuş bir ü!ke olduğumuz sozleriyle kulaklanm dolmuştıı Gıdıo gorenlerce anlatıldığına eore ıse Hatı inanılmaz bir uygarlık dü/pvme erîşmisti îrndl nasıl olu vorcln tis hirdpnbire n dılzeyin üstü ne cıkıveriyorduk Otnrduğum sıraya bakr?m de'ık de.^'ktı yoliar ça mur ırındp 1d\ Yoksıılluk yaygın, halkın Ustti başı ppr'şandı. Demek Avrutıa'v ?Pf'mı<; olmarmz olavı benun bu dar çpvremın dısında gerçeklesrnı* bnl'inuvordu Npydi u jymıser so?lerın nedenr? BıJmıvırcîurn. ama sevıniyorduın. Ger çi o eunriep nugüne bir daha ona ben/er bir so? çelmedi kıılaâınıa: ama sımdı aniad^ttna göre. Ataturk'ün halkımıza ivim^erlik asılamada eşıne pek rastlanmayan bir gücü ve yetene ğ\ vardı. knîkmma icin gereklt olan ruh>n! havav varatmada btiyük yararlrtr umnvordu beili kü... Onun. top!umumu7!j uyaarlık düzevinin üsfcunp cıkaracaÇr?mi5'a ıHskin sözler! içimi/r»p b'r umut ıs^ı vakrnıştı Öğretmenirnl? ise bu umudun gercekleştigi varmi'jti an'aşılan Ama vok nasıl kurtulaeagımız, çağdas ııvsarh^ın arac ve çereçlertyle ne zaman. nnsti donanacagımız sorunu sürdfl Kltti Elbet her işm başı. özgtirlük içinde düşünebilme ve eylem olanağına kavu^maktı Bız ogrencıier dünyayı anlaraa ve bunun için de perekli kitapian bulnıa o/lemi içindeydlk. Oysa kıtaplıejımız çok yoksuldu. Halkevi kıtapııeında buldugurnuz Kitaplan içer tçıbı okuyorduk. Çeviri etkınlıgi, bıiKiHit; poıe c»^ dardı Cezaevınae kendım cevirî işıne vermiş olan Hayriar Kiîat'm lotnpıarı elden ele doiaşı yordu KomtUrxmi. sosyalizml anlatan vapıtlarm oasılması ve okunması ya sak defirıldi Dtinya büyük bir sosyal degışım ıçinde bulunuyordu. ı917 Devrimıni yakından görmek îçin Sov yetler Birligme gitmış olan kimi ay dınlanmız yurda dönmüşlerdl. Burıların arasında bulunan Nâzım Hikmet. şıir kitaptarı tle biz gençleri coş turu>ordu C;ndan yalnızca yeni gö rüşler de^il, ypovenl anlatım yolları da ö?rpn'voduk Nail V, lle bîrlikte çıkardıS;* «1+1 = 1», «Gece Gelen Telg raf» .. !?ibi vapıtlar elimizden düşmüyordu Demek eskl kuşakların yaşa dı*î okuma korkusunu biz blımiyorduk. Hlç unutmara, son smıfta sosyoloji ööretmenîmis beni derse kaldırdı, Marxcıhğı anlatmamı lstedl Haydar Rifat'ın kt*!*r>İHripri?!n. Kerim Sadi'nin broşürlerinden. Carlo Cafîero'nun Sup hi \'uri İ!er« eliyle fevrilen yapıtından PdmrM^inı bHgilere dayanarak ög retmenimin «tonısunu yanıtlamava basladım Konuşmam bir ders boyu sürdü Bu durumnn olağanüstü bir ya nı olmadıgma illşkin anim tazedir. Sonunda ncretmenimiz bana, Şimdî de bu görüşün eleştlrlsln\ yapın. dedi. Ben de. İSTANBUL • BELEDÎYE Konstrvatuvarı Çağdaş Bale Topluluğu, gösteri raevsiminin ikinci yarısında gösterılerl ni her pazar saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda sürdürüyor. İlk perdede Mercedes Sosa' dan Gerslıuin'e, Vivaldi' den Nino Rota'ya çeşitli bcstecilerin yapıtlarından Cem Ertekin'in koreografisıyle «Esintiler 3», ıkınci perdede muzigi Beatles'a, koreografısi Zeynep Arıman'a ait olan «Unutulmayanlar» adlı dons, üçüncü perdede «Nedim Otyam'm İZMIR • DEVLET Opera ve Balesl bu akşam 20.30'da Puccini' nin «Gianni Schlcchi» ope rasmı ve çarşamba günü 20.30'da Çaykovski'nin «Uyuyan Güzel» balesini sah nelıyor. Papa Pedikürcü mü Oldu? Pa*>° n Jean DUZELTME | 2 nisan 1983 tarıhlı gaze | temızin 5. sayfasında «Sa < bahattin AH'yi 35 Yı! Önce l Yitirmiç»tik» başhğı yan.ışlîk sonucu «Sabahattin \IV yi 25 Yıl Önce YitinnistiJr» olarak çıkmı^tır. Duaelnr, özür dileriz. Pauî, perşembe günü Vatikan'da düzenlenen bir törende hazır bulundu. Törenin özelligi, Isa'nm son yemeğinin yıldönunMnün kutlanması amacıyla düzenlenmiş olmasıydı. Ve Papa. İsa' nın çektiği çilenin bedelini ödemek için bir küçük çocuğun ayakîannı yıîzadı. Ama dikkatsiz bir göz, Papa'mrr pediküre başladığım sanabilırdı. Bu nedenle, fotografa dalgın bir gozle bakanlann daha dikkatli olmalarını diliyoruz. ,BİZ TAVUKLAR DİSlüK 6İM6ESIYİ2 /FAKAT ARTIK B<J \1 İ KIRîP \ BİZi YALW!Z Drpl TAVUK OL.ARAK 6ÖRHM HOROZ. LARA HAODiNi BİLDİ SONRA. BU MüCADELEYİ KA2AM0İ6I MIZDA AYNI HOROZLAR B i ıC«N NE i CEK ACAB& • • BU ig bana düşmez, verdim. yamtını öğretjmen, gülümsemekle yetlndl. Hakltydım, çünkü biz ancak öğrenmekle yükümlüydük. eleştiri ve tar tışma olsa olsa üniversitelerde yapılabilirdi. Dıers kitaplarımızda bıze kısaca verilea sosyal, siyasal görüşlerin tezanti tez yöntemi içinde bir çözüme bağlajıması bize düşmezdi. Bu yöntemin kısırlığı kanısını bugün de taşırım. Eleştiri. çok daha kapsamlı ça lışmalarm ürünü olabilir ancak. Bunun içirf de düşün özgürîüğünün dokunulrmız ve sürekh olması gerekir. Büyük düşünürler ancak bu ortamda yetişir. lle Ilglll olarak şunu da ek leyiverı^im: Daha sonra okul kitapla rı sadfc«e antitezlerle doluurulur oldu. Bui'Adan ise, gerçek bir düşün ya şamınjıiü kurulabileceğinl ummak bo şunadnr. Dünyanın başyapıtları tam olarak çevrilmeden ve iyice okunup özümseifimeden düşün üretimine varmağa çağdaş uygarlık düzeyinde dü sünüıler vetiştirmeye oianak bulunamajz. Ataturk'ün «çağdaş uygarlığm üstüne çıkmak» ülküsü ancak bu yoldan gerçekleşebilir. Bizim kuşak o tilkü>sü ciddiye alan bir kuşak olarak yetiştne durumundaydı. Belki, sınıfa gird|;Linde, «Avrupa'yı geçmiş bulunuyfi'/uz» diyen öğretmenimizîn acele iyirr] serliği, .böyle bîr durumdan kaynaklanmıştı. Acelecl olmanm yanlışlıgıin değil, iylmseriikleri karamsarlık îarjjçı izlemesl olgusuna daha iyî an la^ıbilmek içln tazeledim bu anıları. StNil /PENİN 4 NİSAN 1933 Âvusturya da karışıyor! Viyana'dan yazılıyorı Almanyaciu Hıtier ış başına geldıkten sonra Âvusturya faşis^en «aalı yetlerını artırmışlardır Bunlaıin tdaiıyetme karşı sosyaiii.t'er de mu'iabil numayışler yapmaktadırlar. Hukumet. şımdıye kadar bu yuzden hadiseier çıkmasına man? olmak ıçın bütun huvvetile çalıştı Fakat son zamaalarda vukua gelen bir badıse herkesi korkuttu ve duşündürmege başladı Mesele faşıstlerle Alrn^nya'ya ütıhak taraftan otan Oartüfunun talebesmın sosyalistlere ve Yahudılerc hücum e*mesı, Da'ulfılnun önunde k«nlı bâdıseiei olmasuiır Flukumet derhal şiddetil fedbırler aldı. hadisevi bastırdı Fakat yeniden ve daha şiddetli bir şekılde musademeler vukuundan korkulduğunaan başvekil ketıdını dtktatör ılârj ederek mebusan moclısırü kapattt Avusturj'a Başvekili, M Dellfuss ismmdo azımkâr bir zattir. Faî<at mebasan meclisınde mühıra bir ekseriyeti b*Biz değıldır Âvusturya meci&i mebus anı 165 azadan mürekkeptı«r Bunun i;ı9ksen birı bugünkü kabıneye taraftar, (3(&ksen biri muhaliftir Geriye uç müstaIdl mebus kalmaktadır. Kabine şimdiye kadar bunlann reylerile mevkıini mufıafaza edebılmiştir. Bugünkü vaziyet karşısmda bu kadar zayıf bir kabme iş goremeyecegi ıçın M Dellfuss Meclis' kapatmış, parlamentonun karşısına mitralyözler koydurmuştur "DUMLUPINAk'FACİASIL 1953'7£ , 2ALTiSti "NA80L.AND'ADU fLE ÇARPlÇA&AK &ATTİ! KÖPRu£ÛN£>EKtL£R 6ELBN SON AMO^ EA&i<EP£&fLMl'$LSRDf. SU ÜSTÜMDE YOL 81 OEM2C(Mt2 SULUNU. YORPU. KAPAU BI& SÖLMEPE KA. LAN 22 Kl$> VE KOPRUDEM SUYA YAN 6 OBN12U DfŞMDtA CANL) KALMAMt$Ti. KAPAL * KALAN 22 DENİ2CİHÎN « ıCİN YAP/LAN CAL'ÇOLUMLUSCMUÇ ALtNAMAPl.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog