Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 4 KÖLTÜRYAŞAM 4 NİSAN 1. teıevızyon 19.20 Smava Doğru OSS sorulan yayınlanacak. Programı ÖSYM yetkilileri sunacak. haftanın sanat tiyatro 19.50 Spor 20.15 İyi Uykular Çocuklar Bir öykü. 20.30 Haberler 21.00 Hava Durıımu 21.10 Sara DaneII (Renkli) Dizinin ikinci bölümünde, Avustralya'ya yerteşe?. Andrew Sara için Vali'den af ister ve ancak bu af gerçekleşip onunla evlenirse oraya yerleşip bir çiftlik kuracağını söyler. Vali bu isteğini kabul eder ve Andrew ile Sara evlenir. Yanlanna orada tamştıkları bir mahkura olan Jeremy Hoggan'ı da kahyâ olarak alırîar. Aradan bir yıl geçer ve Sara ilk çocuğunu doğ\ırur. • HARBÎYE Muhsin Ertuğrui Tiyatrosu'nda çarşamba 14.30'da çocuk oyunu «Hansel ve Gre tel», 21.00'de «Çil Horoz»; perşembe 21.00'de «Çil Horoz»; cu ma 21.00'de «Dün Neredeydiniz»; cumartesi 11.00'de «Hansel ve Gretel», 15.30 ve 19.00'da «Dün Neredeydi'niz»; pazar 15.30 ve 19.00'da «Çil Horoz». • FATÎH Şehir Tiyatrosu'nda çarşamba 14.30'da çocuk oyunu «İki Kova Su», 21.00'de «Sevgilerin En Güzelİ»; perşembe 21.00'de «Sevgilerin En Güzeli»; cuma 21.00'de «Yağnıureu»; cumartesl 11.00'd© «tki Kova Su», 15.30 ve 19.00'da «Yağmurcu»; pazar 15.30 ve 19.00'da «Sevgilerin En Giizeli», • TEPEBASI Şehir Tiyatrosu'nda cuma 21.00'de, cumartesi 15.30 ve 19.00'da «Haftabaşı», pazar 15.30 ve 19.00'da «Avanak». • KADIKÖY Şehir Tiyatrosu"n da cuma 21.00'de, cumartesi ve pazar 15.30 ve 19.00'da «Sen Sen Misîn». 9 ÜSKÜDAR Şehir Tiyatrosu'nda çarşamba 14.30'da çocuk oyunu «Pollyaıına», 21.00'de «Mürai»; perşembe 21.00'de «Mürai»; cuma 21.00'de «Kralm Kısrağı»; cumartesi 11.00'de «Pollyanna», 15.30 ve 19.00'da «Kralın Kısrağı»; pazar 15.30 ve 19.00'da «Mürai». « GÜLRİZ Sururi Engin Cezzar Tiyatrosu, «Kaldıran Ser eesi»ni Kızıltoprak Kent Sineması'nda salı, carşaba, perşembe. cuma 21.00'de, cumartesi 15.00 ve 21.00"de, pazar 14.30 ve 18.00'de oynuyor. • ORTA Oyuncular'da «Anna'nın 7 Ana Günahı» perşembe ve cuma 19.00'da, cumartesi 16.00 ve 19.00'da. 0 HODRÎ Meydan Kültür Mer kezi'nde Levent Kırca'nın yönettiği «Nemo Bankası» çarşamba, perşembe, cuma 2100'de, cumartesi 15.00 ve 18.00'de, pazar 15.00'de. tSTANBUL ISTANBUL • NEDİM Günsürtln Moda' daki Cumah Sanat Galensi'nde yer alan resim sergisi 15 nistıida sona erecek. m TÜLİN Onat'ın Galerı Baraz'daki resim sergi&i 12 nlsana kadar sürecek. $ ABDULLAH Çizgenin Akbank Bebek Sanat Galerisi'nde ki resrnı sergisi 13 nisana kadar açık. e DİLBER Güven'in Yapı Kjre dı Kadıköy Şubesi'ndeki el sa natiarı ve çıçek sergisi 15 nıSüiıa dek gesjılebüir. ö RİCHARD VVagaer'in yaşarnını ve yapıtlarını konu diaı. belgesel sergi Yazko Yayın Pa zan'ada 10 nisan pazar günü kapanacak. ® KEMAL Zeren'in Yapı Kre > dl Bebek sanat Galerisi'ndekj resim sergisi 15 nisana kadaı sürüyor, 0 NORVEÇLÎ özgün baskı resim sanatçısı îlerman Hehk>r in AKM Sanat Galerisi'ndeki sergisi 15 nisana kadar görüiebilir. Ö RESİM ve Heykel Müzesi' nde açılan Duilio Cambelottı «Art Nouveau» sergisi 20 uısa na kadar sürecek. • NİHAT Darcan'm Taksim Sanat Galerisi'ndeki resim ser1 gisi 17 nisana kadar sürecei :. • EMİN Naci Akkuyu'nun Ga leri Cep'dekî resim sergisi 17 nisana kadar açık. 22.05 Sizîerle Birlikte Program, Istanbul"da telefon kuJübeleri ve cihazlan na yapılan tabribatla ilgili çeşitlî röportajlar, îstanbul Telefon Başmüdürünün açıklaması ile başhyor. îstiklâl Madalyası Kanununun kabulünün 60. yudönümünden sonra, Avrupa Konseyi 17. Sanat Sergisı hazırîık çahşmalan bu sergide yer alacak olan Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanhğmın bu sergi ile iîgili Padişah Çadın ve Otağı Hümayunlan yenileme hazırhkları ekrana gelecek. Çeşitli sanat ve kültür faaliyetleri, sergiler, Devlet Opera ve Balesi'nin sunduğu Mavi Tuna Balesi'nden parçalar var. Müzik bclümüne katılan sanatçılar; Şahin Gültekin. Burhan Dikencik. Nil Burak. İFSAK 38. SERGİSİNt AÇIYOR İFSAK'm 38. Fotoğraf Sergisi çarşamba günü Fransız Kültür Merkezl'nde açılıyor. Sergi ye, daha önce sergi açmamış İFSAK üyelerinden Ali öz de yukandaki yapıtıyla katıHyor. • AHMET üzelli'nin Garantı Bankası Sanat Galerisi'ndeki resim sergisi 23 nisana kadaı gezilebilir. O GÜLSÜN Karamustafa'nın Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlaı Galerisi'ndeki resim sergisi 14 nisana kadar görülebilir. • BİRSEL Gürttüz Bosut'un Erenköy İş Sanat Galerist' ndeki resim ssrgisi 14 nisana kadar göriilebiiir. ® EMEL Cankat'ın Erenköy İş Sanat Galerisi'ndeki resim sergisi 15 nisana kadar süreCGİC 22.55 Haberler 23.00 Kapanış radyo TR7I 00.05 Açıhş, 05.05 Ezgi Kervanı. 05.30 Şarkıiar, 06.00 Köye Haberler, 06.10 Böige sel Yayın, 06.30 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün Jçinden, 10.00 Kısa Habeıier, 10.02 Aıkası Yann, 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Okui Rudyosu, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 Öğle Üzeri, 13.00 Haberler, 13.15 Müzık, 13.30 Bölgesel Yayın, 14.30 İst. İzm. • Ç. Ova • Antiılya, 14. 45 Öğleden Sonra (2), 16.00 Kısa Haberler. 16.05 Okul Radyosu, 17.00 Olayların İçm den, 17.30 Bölgesel Yayın, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Ço cuk Bahçesi, 18.20 Haftanın Çocuk Şarkısı, 18.25 Fasıl, 19.00 01.00 TET 2 ile Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Yurttan Sesler, 20.00 Köyümüz Köylürnüz, 20.20 Müzik, 21.00 Kısa Haberler, 21.05 Türk Sanat Müziği Din leyici İstekleri, 21.35 Erkekler Topluluğu, 22.00 Kısa Ha berler, 22.05 Piyano Soıolan, 22.25 Türküler, 22.40 Şarkılar, 23.00 Haberler, 23.15 Ge cenin îçinden, 01.00 Program ve Kapanış. renelim, 15.30 Müzik, 16.00 Türk Musikisi Sözlüğü, 16.20 Arkası Yarın, 16.40 Türkülerüen Bir Demet, 17.00 O layların tçinden, 17.30 Küçük Konser, 18.00 Küçük Koro, 13.3o Edebiyatımızdan Seçmeler, 19.00 01.00 TRT I ile Ortak Yayın, TRTIII 06.58 Açılış, 07.00 Güne Başlurken 03.00 Sabah Kon seri, 09.00 Türkça Haberler, 09.03 Müzik, Oü.bO Billy Joel'ın «Nylon Curtaın» Albümü, 10.00 Pop Dünyasından, 11.00 Öğleye Doğru, 12.00 Ha berier, 12.12 Bir Albüm, 13. 00 Konser Saati, 14.30 Caz Müziği, 15.00 Müzikii Dakika lar, 16.00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler îçin, 18.00 Müzik Kervanı, 19.00 Haberler, 19.12 Bir Kon ser, 20.15 Müzik, 20.30 Caz Sanatı, 21.00 Müzik Sohbetleri, 22.00 Haberler, 22.12 Ge cenin Getirdikleri, 23.00 Ülkeler ve Orkestraları, 24.00 Gece ve Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. * • SEMİEAMİS Uçku'nun Akbank Osmantey Sanat Galerısı ndeki resim sergisi 15 nisana kadar sürecek. • SELÇUKÖnder veLğuTGün yüz'ün Türk îngiliz KülMir Derneği'ndeki fotoğral sergı&i 16 nisana kadar açık. $ ÖZDEN Akbaşoğlu'nun Par makkapı îş Sanat Galerisi' nde açılan resim sergisi 15 nisanda sona eriyor. • ORHAN Tamer'in Parmakkapı îş Sanat'takl resim ser gisi 15 nisana kadar gezilcbi lir. • SALÎH Acar'ın Akbank Ni şantaşı Sanat Galerisi'ndeki resim sergisi 19 nisanda sona erecek. • KENAN Yontunç'un Kâzım Taşkent Sanat Galerisi Il'dekı heykel sergisi 16 nisana kadar sürecek. • ALİ Akpınar'ın resim sergisi Dizayn Merkezi Sanat Gaierisi'nde açıldı. • SELÇÜK Togıü'un Nlşanlaşı'ndaki Cumalı Sanat Gale risi'nde açılan resim sergisi 19 nisana kadar gezilebilir. • TOMUR'un Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndAi sergisi 14 nisana kadar sürüyor. • KARTAL Halk Eğitim M'ir müzik ISTANBUL • Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi Topluluğu'nun yarm 20.30'da Harbiye Mulv sin Ertuğrui Tl yatrosu'nda vereceği konseri Rua; Rit yönetiyor. DEVLET Senfonl Orkestrası'nm cuma 18.00'de ve cumartesi 11.00'de AKM'de vereceği konserleri Cemal Reşit Rey yönetecek. Solist olarak piyanist Gülsin Onay ve Macar soprano Kodaly'nin katılacağı konserde Cemal Reşit Rey, Rahmaninov, Mozart ve Zoltan Kodaly'nin yapıtları seslendirilecek. PtYANİST Mehveş Emeç çarşamba günü saat 18.30'da Avusturya Kültür Ofisi'nde ve cumartesi günü saat 18.30'da Sadberk Hanım Müzesi'nde iki resital verecek. Mehveş Emeç, her iki resitalde de Beethoven, Strasser ve Schumann'ın yapıtlarını yorumlayacak, • AŞIK Veysel Şöteni 9 Nisan Cumartesi günü saat 18.00'de Spor ve Sergi Sarayı'nda. • EZGÎNÎN Günlügü Müzik Topluluğu, 6 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Hodri Meydan Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. • KLAVSENtST Lej'Ia Puıar, flütist Emre Aksel ve aıpist LTğurdan Aksel bugün saat lG.3O'da Mlmar Sinan Üniversitesl Konferans Salonu'nda bir konser veriyonar. Konserde Veracini, J. S. Bach, Rameao, Debussy, Bozza ve Damase'm yapıtları sunulacak. ANKARA • CUMHURBAŞKANLIGI Senfoni Orkestrası'nm cuma 20.30 va cumartesi 11.00'dekl konserlerinl Gürer Aykal yöneteceK. Kontrbasçı Tahir Sümer ile çembalocu Ayşe Savaşır'm solist olarak katılacaklan konserde Dragonetti'nm «Kontrbas ve Ya>Iı Çalsrılar Orkestrasi İcin \ndante ve Ilondo»su, J. 8. Rach'm «Re Minör Çembalo Konçertosu» ve Şostakoviç'in «15. Senfoni»sı seslendirilecek. kezi, Yapı Kredi Kadıköy Şubesı'nde el sanatlan ve çıçek kursu sergifsi açu. Yapma çıçek, makıame ve bakır paao gaaşmaiarmdan omşan sergı 15 nisana dek sürecek. # IFSAK'm 38. sergisi 6 nisan çarşamba günü Frausız Kültür Merkezı'nde açüıyor. Daha önce sergi açmamış ya da bir sergiye katıımamış IFriAK üyelerının yapıtlanndan olu^an fotograf sergisi 16 nisana ka aar sürecek. tt OSMi\N Uiger'in resim sergısi yarın Haruıyo Şelıir Tıyatrosu Sanat Gaierisı'nde açaıyor. Sergi 2ü nisana kadar sürecek. O ERDOĞAN Değer'ın Nışarıtaşı Akbank Sanau Galerisi'ude ki resim sergisi 19 nisana kaaar gorüieuıhr. ($ IIAYATİ Çetin'ın Bahavıye Akoanic Sanat Gaierisi'ndeki öz gün baskı resim se^gjsi yarın açıiacak. Seıgısi 26 nisana kaciur uçiıi kalu.cak. & JULIDE Atu.nıaz Ünal'ın resım sergisi cuma günü Etüf.r Akbank Sanat Gaiürısi'nde içıiıyor. Sergi 29 nisana dek ga zılebiiir. 9 KÂZIM Taşkent Sanat Galerisi l'de açılan Beyoğm Kiz Meslek Lisesı el sanatlan sergisi vo Şerafettin iapar'm .vaz malar sergisi 14 nisana kadaı açık. • AVUSTURYA Kız lisesı'nde çarşamba günü Eski Türk Evleri sergisi açıiıyor. On gün & ü recek sergide Ferihan Iîdilc»' nın fotoğrafiarı ve Şükrü Platin'in ev maketleri yer alıyor. Ayrıca çarşamba 14.30'da Perihan Balcı, eski Türk evlsri konusunda projeksiyonlu biı konuşma yapacak. • DEVEKUŞU Kabare'de «tn sanlığın Lüzumu Yok» çarşam ba dışında her gece 21.00'de, aj nca cumartesi ve pazar lfl 00'da • KENT Oyuncuları'ndı «Ba balar ve Oğullar» pazar 14.30 v» 17.00'de, «ölümti Yaşamak» cu ma 21.30'da, cumartesi 14 30'da «ölümü Yaşamak» aynca, sah çarşamba, perşembe 2î.00'de Kı dıköy Halk Eğitim Merkezl'n de. • ORALOĞLU Tiyatrosu'ndU «Alman Gelin» pazar 15.30 v« 18.30'da, pazartesl ve salı 19.0C 'da, çarşamba 18.30 ve 21.15'te • BİZİM Tiyatro'da (Üsküdaı Sunar Tiyatrosu) «Nasreddin Hoca ve Eşeği» çarşamba 14.3< da, cumartesi v e pazar 11.00'de, • ALt Poyrazoğlu Korhan Abay Tiyatrosu'nda «Hayvanat Bahçesi» salı, çarşamba, perşembe, cumartesi, pazar 21.30'da, çarşamba 18.30'da, cumartesi ve pazar 19.30'da. • ESÎN Afşar ve Ali Erdemcl'nin oynadıklan «Kelaynaklan» Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda cuma ve cumartesi 18.30'da. • DENİZ Türkali'nin oynadıgî «Küçük Sevinçîer Bulmahymı», Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda çarşamba 18.30'da cumartesi ve pazar 13.00'de. 9 ALTAN Erbulak Erol Günaydm Tij'atrosu'nda «Bit Yeniği mi» salı, çarşamba. perşembe ve cuma 21.15'te, cumar tesi 18.15 ve 21.15'te, pazar 15.00 te. • NÎSA Serezli Tolga Aşlaner Tiyatrosu'nda «Adem ile Havva» pazartesi ve salı 21.15'te, perşembe ve cuma 19.00da, cumartesi 15.00'de, «Hayırdır înşaliah» pazar günü 18.30 ve 21.15'de. © ANKARA Çoçuk Gençlik Tiyatrosu, Hodri Meydan Kül tür Merkezi'nde cumartesi ve pazar 11.00'de «Demet ile Me» met» \'e «Dışardasın tşte» adlı oyunlan sahneliyor. Ü YENÎ Oyuncular «Üç Oyun» > u Dostlar Tiyatrosunda pazar günleri 15.30'da sürdürüyorlar. ANKARA • BÜYÜK Tiyatro'da salı ve cuma 20.00'de, cumartesi ve pazar matinelerde Anton Çehov'un«Üç Kızkardeş» adlı oyunu. % KÜÇÜK Tiyatro'da salı, çar şamba, perşembe, cuma ve cumartesi 20.00'de, cumartesj ve pazar matinelerde «tmparatorun İki Oğlu». • ODA Tiyatrosu'nda cuma, cumartesi ve pazar 18.30'da «Çin Oyunu». österi ve 18.00'de «Seramik Sanatçısı Keramos» adlı bir belgesel ve Collinson'ın «Hartka Çocuk» adlı filmi var. • AKBANK'ın «AUe ve Çoçuk» konferanslar dizisi bu hafta da Kenter Tiyatrosu'nda sürüyor. Sah günü saat 17.00'de Prof. Dr. Turhan Oğuzkan «Evde ve Okulda tlk Okuma ve Yazma Öğretimi» konusunda, perşembe saat 17.00'de Yrd Doç. Ümit Davashgil «Üstün ve Geri Zekâlı Çocuklarm Eğiti mi» konusunda konuşacaklar. • AVUSTURYA Kültür Ofisi'n de yann saat 18.00'de film gos terisi var. Gösteride «Kurt Mol dovan», «Robert Musil» ve «Avusturya Senfonisi» adlı filmler renkli olarak sumılacak. ITÜ Radyosu EDİRNE O Avusturya Başkonsolosiuğu Kültür Oüsi'nce Güzel San.tiar Galerisi'nde açılan Avustuıyalı Ağaçbaskı Sanatçüir Sergisi 17 nisana kadar gezı lebilir. TRT II 06.58 Açüış, 07.00 Solistlerden Seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler, 08.00 Müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Tarihte Bu Hafta, 09.30 Sabah Konseri, 10.00 Türküler, 10.20 Şarkılar, 10.40 Yarının Güvenı «Çocuklarımız» 11.00 Türküler Geçidı, 11.20 Mü zik, 11.40 Şarkılar, 12.00 An kara Radyosu Çoksesli Ko rosu, 12.15 NATO'nun Kuru luşu özel Programı, 12.30 Şarkılar, 13.00 Haberler, 13. 15 Saz Eserleri, 13.30 Bir Al büm, 14.00 İlden tle Türküle rimiz, 14.30 Yabancı Dil öğ Deneme Yayını 19.00 Açılış ve Program, (St) 19.01 Chopın: «Les Sylp hldes» Bale Müziği... E. Kurtz yön. New YorK Filarmonik Senîoni Ork. (St) 19. 22 Magda Tagllaferro Çalıyor: (Piyano) Falla, Granados, Albeniz, Villa. Lobos... 20.17 Bloch: Keman Konçertosu... R. Totenberg ve W. Golschmann yön. Viyana Şe lıir Opera Ork. 21.00 Enescu: «Dikstur», Re Majör, Op. 14... Nefesli Sazlar Topluluğu. 21.30 Hava raporu, ertesi günün programı ve kapanış. Resımîeyen: Sahin ERKOÇAK ARAŞTIRMOLAR VÂŞLJ BİL6MN RİNİ 3APTADIKLARI SIRAbA^LLİOT NLRINI VA$UBİpSİN/NHA % İSÜF'ün saydam ri çerçevesinde perşembe 17.00' de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde İsa Çelik'in saydam gösterisi izlenebüir. 0 AKM Sinema Eölümü'nde sa.lt ve çarşamba saat 18.00'de «Ressam Folonun Çahşması» adlı bir belgesel ve Vadim'in «Sadık bir Kadın» adlı filnıi; cuma 18.00'de, cumartesi 15.00 ISTANBUL mza günü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 123456789 .1 | lAR%b0LU$UR. KAPI KAPI DOMŞARAK 5EKER ARLARa OMlTU ISTANBUL • NİŞANTAŞI'ndakl Akademl Kitabevi'nde 5 nisan NA B'lR CARŞAF 6EÇR/PuMuf ^ « LÂR.ÖUftAUYLEONMN A salı gtinti saat 15.00 1900 arasında Derairtaş Ceyhun ve 8 nisan cuma günü saat 15.00 19.00 arasında A. Kadir kitaplarını imzalaya caklar. • CEMRE Kitabevi'nde (Maitepe, Yapı Kredi Bankası bitişiği, Nevzat Bey îşlıam) 9 nisan cumartesi gü. nü saat 14.00 18.00 arasında Ümit Yaşar Oğuzcan ve Ulufer kitaplarını imza layacaklar. •MM mmmmmm m UP • M SOSYAL SÎGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞ YARDlMCSUCl GİRİŞ SlNAVl Teşkilâtırmzda Genel Müdür adına incelem© soruşturma ve denetleme yapmakla görevli Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, açık bulunan kadrolanna sınavla Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcısı ahnacaktır, 1 Sınavlar yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır. Yazılı smava 19 Mayıs 1983 perşembe günü saat 9.00'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de başlanacaktır. 2 Giriş sınavına katılabilmek için.: a.) Kanunen aranan memur olabilme niteliklerine sahip olmak. b) 1.1.1983 tarilıinde 30 yaşını doldurma. mış bulunmak, c) Askerlik görevini yapmış veya ertelenmiş olmak, d) Hukuk, îktisat, Siyasal Bilgiler, îşletme, îktisadi ve İdarî Bilimler Fakülteleeri (YÖK Teşkilatı hakkmda 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile isimleri değiştirilerı İdarî Bilimler Fakülteleri ile, İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri dahil) ile, bunlara denkliği Milli Eğitim BakanIığı'nca tasdik olunan yabancı Fakülte veya Yüksek Okullardan birini bitirmiş olmak. 3 İsteklilerin, smav için gerekli diğer şart ve belgeleri gösteren ve smav konulan hakkmda bilgileri do kapsayan broşürü Kurumumuz Bölge ve Şube Müdürlüklerine ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlügü Teftiş Kurulu Başkanlığı' na bizzat başvurmak suretiyie veya mektupla sağlamalan ve sınava giriş 1© ilgili işlemlerirü ek1 eiksiz olarak en geç 3 Mayıs 1983 günü çalışma saatinin bitimine kadar tamamlamalan gerekmektedir. 4 Müfettiş Yardımcılanndan, Yeterlik Sınavmda başan göstermek suretiyie Müfeettişliğe atananlar, inceleme yapmak üzere yönetmelik hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilecektir. (Badm; 15848) 1797 SOLDAN SAGA: 1 Idü Biret'i yetiştirmiş olan Nadia önadlı Fransız müzik öğretmeni ve bestecisi. 2 Tokat'ın bir ilçesi... Baba. 3 Yere saplama... Aktinyumun simgesi. 4 Radonun sim gesi... tç Anadolu bölgesin de bir göl. 5 îkramiye.. Su. 6 Fransa'da bir vilayet... Fransa'da Jura sıradağlanndan çıkan bir nehir. 7 O yer... Bir peygamoer. 8 Sütkardeş... Rüşvet alan ile rüşvet veren arasmda aracıhk yapan kimse. 9 Yansıca. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 özellikle Hamlet yorumuyla ün kazanmış olan John önadlı Amerikau bir tiyatro ve sinema oyuııcusu. 2 Efsanevî Yunan şairl. Doğu müziginde bir makam. 3 Derinlik... Madrid'in ünlü mü zesi. 4 îsviçre'de bir kanton ve sehir.. Kalın bükülmüş sicim. 5 Bey... İsvıçre'de bir şehir. 6 Ağız... Uzuncaburç cî varmda bir Roma yerleşmesi. 7 Galyumun simgesi... Cüretkâr. 8 Bask ülkesinin bağımsızlığı için savaşan gizli bir örgütün kısa adı... Bir nota... Çeşitli bitkilerin tutulduğu sürme veya rastık hastalığı. 9 Yaklaşık olarak 4.500.000 kişi tarafından konuşulan Bengal lehçesi. N O T : 25 Mart Coma giinlü gazetemizin sadece Ankara baskısında giinlük bulmacanın soru ve cevap karelerinîn kllşeleri karışrmştir. Okıryuculannuzdan özür dUeriz. ş.Y. 0 N 1 A Rİ 2 e t F!.olJL İA A LL 3 e 1IÜ 4 E ı 5, ΠD 5 R A A LLm 8£ [S 11 R l T I E 7 J A I M 8 11 £ÎT 9 j\ 1234 56 78 9 • • • 3 ÎN P •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog