Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

4 NÎSAN 1983 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 saldirısı gîderek yayıhyor Vietnam 4QQ FMstinli kız daho Dış Haberler Serrlsl Batı Şeria'da esrarengiz ze hirlenme olaylan sürüyor. Dün de 394 Filistinli kız oğrencAnin zehirlenme belîr tisi göstermesi üzerine has tanelere kaldırıldığı açıklan dı. İsraiJ Sağlık Bakanlığı Genei Müdürü Dr. Baruch Modan tarafmdan yapılan açıklamaya göre yeni zehîr lenme olaylan Kudüs'ün 30 kiiometre gtineyindeki Yatta'da ve 60 kiîometre ktızey batısmdak! Anabta'da mey dana geldl. Modan, Anabta bölgesinden geîen 154 kız öğrencinin Tulkarem hasta nesîne, diğer 240 öğrencinin ise çeşitli îsrail bastaneleri ne yatınldığını söyledi. Fiîistinli kızlar hastaneye götürüîürken, çevrede toplanan halk îsraiî aleyhinde gösteri yaptı. Ve güvenîik kuvvetlerine taş attL Bu arada Dr. Baruch Modan'm, geçen hafta zehîrlenme olaylan için îsviçre' zehirlendi Dünkü zehirlenme olayla rı ile birlikte, hastaneye kaldırılan Filistlnlilerin sayısı 1500'e yaklaştı. 21 mart ta Batı Şeria'daki Cenin kasabasmda zehirlenme olaylarmın ortaya çıkması üzerine, bölgede gerginlik artmış ve İsrail güvenîik kuvvetleriyle Filistinliler arasında yer yer çatışmalar çıkmıştı. îsraîl yetkilileri, görme bozukluğu, bulantı ve kusma gibi belirtiler gösteren Fllistinlilerin zehirlenmedi ğini öne sürmüşler ve ögrencilerin san sülfür tozun dan etkilendıkieri için hastalandıkları görüşünü savunmuşlardı. a buîunan FKÖ lideri Ya&er Arafat, düzenledigi basm topîantısmda, Batı Şeria'da görülen zehirlenme olaylannin göruşülmesi için BM Güvenîik Kon seyi'ni topiantıya çagırdı. Arafat, «Bu Filistin halkıaa karşı yürütülen soykınm siyaaetinJıı bir parçasıdır» dedi. ABD'li 2 sağlık uzmanı olayı sorusturmak icin Batı Seria'ya den îsrall'e gelen Kızal Haç örgütü yetkilisi Dr. Franz Alter ile temaslarda bulunduğu kaydedildl. tsrail rad yosuna bir demeç veren Saglık Bakanlığı Genel Mü dürü, temaslardan sonra oiayın nedeninin çözüleceğini uraduğunu beîirtti. îsraiî Sağlık Bakanlığı'nm çağrılısı olarak ABD*den iki sağlık uzmanı olaym perde arkasını araştırmak üzere dün îsraü'e gel di. ABD'nin ikinci uzay dolmusu bugün fırlatilıyor C1PE CANAVERAL, (4N KA) Bırleşık AmeriiC'i' run ikinci uzay dolmuşu, riurduğu yerde yeni bir arı'ia, daha çıkmazsa bu?,ün beş gün sürecek yolculuguna başlayacak. «Challenger»ın yolculugunun oıumsuz hava koşultun nedeniyle de ileri bir türihe ertelenebıleceği belir1". üyor. tkincı uzay mekıginiıı, beklenmedık arızalar nederuyîe yolculuk programınıa 10 hafta gerısinde kaldığna işaret eailıyor. Bırleşik Atnerika'nm «Co lumbia» adlı uzay mekığinın başarüı uçuşlannın ardından, onünıuzdeki oa yü içinde uzaya 200 uydu Utlatarak altı milyar dolar tu tannda gelir elde edilmjsını sağlamak araacıyla îmal edilen Chaîlenger'in bu yolculuğu sırasmda beraberinde 2.3 ton ağırlığında karrnaşık bir haberle^me uydusunu da götürecegi be Ürtıliyor. Lübnan'da HıristiyanDürzi catısması Dış Haberler Servisi Lübnan'ın başkenti Beyrut' un güneydofusunciaki dağlarda Dürzılerle Hırıstiyan milisler, önceki gece yeniden çatışnıaya başladılar. Amerikan AP ajansınm Lubnan Radyosu'na dayanarak verdiği habere göre, Dürzilerle, Hıristıyan milisler arasmda 7 gubattaki ateşkesten bu yana )lk ke/ şiddetlı ça tışma çıkıyor. Önceki gece karşıiıklı topçu ateşıyle süren çatışmada ölü ve yaralı olup olmadıeı bılinmıyor. Ürdün'e resmi bir ziyaret yapan FKÖ lideri Yaser Arafat, Kral Hüseyin'le önceki akşam ikinci kez bir araya geldl. FKÖ lideri Yaser Aratat, görüşmeden sonra yaptîğı açıklamada, Reagan planmı kabul etmediklerıni söyledi. Bi linöiği gibi Reagan planı, Batı Şerta ve Gazze'deki Filistinlilerin Ürdün'le bir konfederatyon icmde birleşmesin ongörüyordu. Üst düzeyde bir Filistin yetkilisi programda buJunînayan bu gorüşmenin Ürdün Filistin ılişkilennin geleceği açısmdan çok büyük onom taşıdıgını söyledi. Amman'daki Filistin heyetinde yer alan FKÖ Sılahiı Kuvvefcler Komutan Yardımcısı Abu Cıharî, Ürdün Flüstin Karma Komitesı'nin yaptıgı gorü.5melerı t<olumlu» olarak niteledi. BANGKOK (AP) V!et nam birlikieri dün, üç gün içtnde üçüncü kez Tayland'a girdî. Vietnam'm ha rekâtı genlşJeterek sürdürdüğü iddia edildi. Smırdakl askeri yetkîîilerin belirttiklerine göre VJ etnam bîrliklerl, Tayland'a Pnom Çat kentlnin kuzeylnden girdiler. Vietnam blrliklerînin Tayîand'da stratejik bir yolu kesmeye çalıştıkları bildirillyor. Bu yolla Kamboçya smırındaki gerilîa kamplarına gıda gon derildîğî öne sürülüyor. Tayland başkenti Bangkok'dakî askerî kaynaklar dün Pnom Çat cîvarmda şîddetli çarpışmaîann mey dana geldiğini bildîrdiler, Âynı kaynaklar top ateçlnîn Bangkok'a dek ulaştığmı da ilerî sürdüler. Bu arada Vietnam asker îerlnin Tayland sınırı y&kmmda Kızıl Kmer gerilîa îanna yönelik saldırılarms sürdürdükleri ve bir gerilîa kampını tamamen yok ettiklerl haber verildl Newsweek: CIA, Nikaragua'da Somoza yanlılarma 30 nıîlyon dolar sagladı Dış Haberler Servis! N£< karagua'da Sandinistalarla Hon duras'da üslenen eski diktatör Somoza yanlısı karşıdev rimciler arasındaki çatışmalar ülkenm kuzeyinde dört bölgede süıüyor. «Newsweek» dergisi ABD Haberaîma örgütü «CİA»nın karşıdevrimcılenn e gitimı ve siIahlandırıLması için 30 milyon dolar harcadığıru bıl dirdi. a.a.'nın verdıgı habere zore, CÎA'ıım bu opeıasyon îçm ayırdığı 19 milyon dolarm tümünü harcadığı, II milyon dolan ise gizlı fondan sag;ladığı belirtildi. «New l'ork Times» gazete&i dünkü sayısında, Honduras kay naklarma dayanarak verdiğj haberde, ABD yetkililerinin kar şıdevnmcilere istıhbarat ve sabotajlar ;çin gerekJi malzenjeyi saglacuğı vurgulandı. Habere göre, ABD yetkililen Nikaragua hüldimet birlikleri nin hareketleri, tank ve top bataryalaruun yerlerî konusurj da sürekli bilgi aktanyor. Haberde aynca bu yıl başm da Nikaragua'nın «Puerto Cibelaz» limanındaki sabotaj eyıcrn lerini Amerikan görevlilerınin planladığî ve Arjantin uzrnanlarmca suaitı sabotajjarj ıtonu &unda eğitilen timlere baıi^ adam malzemeîeri vo patlayicj lar verildiği kayciedıldı. Ni'karagua'da çarpışmala'. üı kenin kuzeyinde ikı altın mudenl bulunduğu bölgede yoğun laştî Petrol yayılması yüzünden Basra Körfezi ölü bahkla dofdu DOHA, (KATAR / AP a.a ) îran petrol tesislerinden ^ızarak 600 kiiometrekarelık bır alana yayılan Basra Kort'^^ 'ndeki caniıları tehdit eden dev petrol kütîesinin Katar kıyıîanna varma&ı üzerine, tek bır aaadan oluşan bu ülkede su fi* yatlan buyük bır art.ş gös^erdı. Katariıların ıçsçyk su ve ta ze bauk bulabıimeic ıçm uzun oıuşcurdukidrı DiKlıJ. Uıkenın denız suyu arıtma tesıslerıni ve enerji sauîralienru petroi teiıiıkesmdcn koruyabılmek amacıyla layıya barıkatların kuruiması çalışrna lan suraürüldü. Körfez kıydarına çok sayıda denız hayvanJ olusunün vurduğu bıldırıldi. Katar haber ajansı daha sonra yaptığı açıklamada ıse, ana Kutıenın rıizgârın elkısıyls Ka tar kıyılarından uzaklaştığju ve kırlenme tehlıkfcs'ni*) tumüy ie ortadan kaiktığuu bııdırdı Pan.k sırasi'.da, bır varu sîl yun b dolardan (yaklaşık li.O 000 TL.) satıiması üzerme, hukumet su fıyatlarinı düaeniedı ve varılın en çok 61 dolardan (yaiklaşık 10.000 TL.) satıanaisinı kararıaştırdı. Katar 139 lıtrelık 1 varıl petro.u, OPhC ın resmı fıjratı olan 29 uclardan satıyor. Katar ve Suudı Arabı&tan ia yıiarma her gun artan sayıda deoız hayvanı o.usüıun vurctugunu bıidirdi. Dcnia yıianı&rjnın, kapiumbdğalaım, yunu&ıa rın ve degışık Dalık türlerııım her kıyıda gorüldüğünü sö^'eyen uzmanlar, ölıim nedemnm kırlennıe ile ilgısı üzermda du ruyorlar. Amerikan Senatosu Dış înştciler Kurulu Başkanı Chari^s Percy, körfezi kirleten sı^ınunın kaynağinın durduruL"nasi için îran ve Irak'a ateşkes rısmda bulundu. Cin Basbakanı Zao Ziyang: Filistin sorununa acil özü cözüm bulunmalı PEKİN, (a,a.) Çüî'i ziya ret eden Mısır Devîet BaşK.3ru Hüsnü Mübarek dün Çm Baş bakanı Zao Ziyang ıle görüş tü. Iki lıder Ortadoğudakî gelişmeleri ele aldılar. Zao 2ı yang Israil'i kmayarak böıge Ö3 ıstıkrarsızhK ortamı yartit tıgım belırttı. Çm Başba^sara Filistin sorununa en kısa zamanda acü bir çözüra bulun ması gerektı^ını kay<Jetti. Zao, îsraıl'm hıçbir neden olmaksj zin Lübnan'dan çekılmeyi %eçiktirdıgıni, Batî Şeria'da yeni yerleşirn merkezleri kurrnayı sürdürdüğünü Ortadoğuda ban$ ıçın büyük oır engel oluş turdugunu belirtrı. Çm'in FJ listm davasınj destekled'ğtru kaydeden Zao Zıyans Arapla,rifl Israü'in saldırganlıgmı ve ya yılmacılığmı yeıiılçiye uğrata bileceklerüıi vurguladı. Mısır Devlet Başkanı Hiisnu Mübarck, cnuruna verilen ys mekte yaptığı konuşnıada, Or tadoğuda barışçj bır çöztime ulaşmak içın gelecek bır<MÇ hafta içinde önlernler aîuuna*» gerektiğıni beîirtti. Iş Bankası Halkınıızm Güveniyle Yılmda Ulaştıgı Sonuçlan Saygıyla Sunar. 567.5 MifyarTL 198rde 320 milyar lira olan toplam mevduatımız, %77 oranında, 247 milyar lira artarak 1982 sonunda 567.5 milyar liraya uîaşmıştir. Ulaşılan bu büyük başannın gerçek sahiplerî, tasarrufun değerini bilen halkımızla, Bankamız çalışanlandır. Bizi her zaman tam bir güvenle destekleyen mudilerimiz, 198I'de 194.8 milyar lira olan tasarruf mevduatımızı %79 oranında, 154.2 milyar lira artırarak 1982 sonunda 349 milyar liraya çıkardılar. Plasmanlanmız, yani ulusal ekonomimize parasal desteğlmiz, bir önceki yıla göre, %86 oranında, 269 milyar lira artarak 582.6 milyar lirayayükselmiştir. Plasmanîarımn % 63'ünü sanayi sektörüne ayıraa îş Bankası, ülkemizm endüstrileşmesine verdiği önemi bir kere daha göstermiştir. Özkaynaklanmız 1981'de 6.447 milyar lira îdi. 1982 yılı sonunda ödenmiş sermaye, yedek akçeîer, fonlar ve karşılıklardan oluşan özkaynakîarımıs 33.354 milyar lirayı aşmıştır. Çeşitîi mal ve hizmetler üreten ve yeni iş sahaları açılmasmı sağlayan iştiraklerimize olan katJomız, bir önceki yıla göre 6.2 milyar lira artarak 17.9 milyar liraya yükselmiş, iştirak adedimiz de 138'e uîaşmıştm Bankamızda hesabı oîanların sayısı, 1 yıî içinde 690 bin kişi artarak 1982'de 8 miiyon 503 bine yükselmiştir. Bu rakam, Türkiye'de her 6 kişi den birinin Bankamızda hesabı oîduğunu göstermektedir. İş Bankası, gösteriien büyük teveccühten dolayı Saym Halkımıza bir kere daha teşekkür eder. 1981 yılmda 1.796 miîyar doîar oîan topîam dövîs girdilerirnis , 1982 yıîında 215 milyon dolar artarak 2.011 milyar doîara çıkmıştır. TÜRKİYEİHRACM: Ülkemizin 1981 yılmda yaptığı ihracaön topiamı JUIUUIJ 4.7 milyar dolar dı ve Bankamızm bu ihracatta %19 payı vardî. Î982'de ise 5.7 milyar doîarlık genel ihracattaki Bankarmz payı %21'i aşmış vel.233 Milyar Dolar milyar dolara yükseimiştir. 2.2 milyar doîarlık işçi dövizinin %24'ü olan 528.6 milyon dolan îş Bankası kanah ile gerçekleşmiştir. özetle «Dörtlü Çete» Çin'de «Dörtlü Çete» yanhsı 22 kişi 5 ila 14 yıl arası hapss mahküra oldu. Şanghay'da görülen davada samkîar iktîdan ele geçirmek amacı ile isyana hazırlanmak. adam kaçırraak ve işkence yapmakla suclandılar. ^Dörtlü Çetenin liderî Ma»>'nun dul eşi Bayan Jijang Jlng. bilindığı gibi daha önce Öınür boyu hapse mahkum ol~ muştu. Yunanistan'da siddet olaylan artıyor ÎSKEÇE (aa.) Yunanistan'm sınır kasaba^ı Dıdımotîkon'da dün eskı bakanlardan, muhaletettekı yeni Demokrasi Partısı uyesı Yoannis Palaıokra sas, bır otelde kunuşma yaptıii: tan kısa bir &ure sonra, oteîde üç adet bomba patladı. Patla rnalar sız'asında üç kişmm haftt yaralandıgı, ofelm buyul: faasar görduğü bildjriliyor. El yapısı olan bu bomuaîa n otele kiırnn yerleştirdıği ne niız anlaşılamadı. Kosova'da 2 polis ölduruldü BELMİAD, (AP) YugOS lavya'nın Kosova eyaleünde öncefcı sabah ıki polıs sıiahiî bir saldın sonucu oldurüiüu. Yugosiav resnıı ajansı Tan jug'ın ıddıasına pöre, iıaberde gerek ölen ıki polıs gere^se saldırganm Amavut oldıuüatj büdınJdi. Kosovs eyaletmın m t'u&unun yii^de 77'sı Arnavut Polıs yetkılüermın bıldudık lerıne göre olay Or^hovaç kfn ti yakınlarındaki bir kasanad? meydana geldı. Ahmet Paşan>/â adındakı bır kamyon şoto rü, otomatık sıiahla ıki pohtJ t&radı. Fatmır Osmanag ve Kadrı Ramd adındakı poîıs.erin oiay yeımde oldüklen oeIırtıldı. Tanjııg ajarM saMırga nın olaydan hempn sonra kaç Uğını fcaydettı, ancdk ayrıntrlı bılgı vennedı Saldirının sıvası olup oımadıgı konusunda heıhctngı bır belirtının bulunnıadj.cı gevm haberler arasında. Oiayın 1981 yılmda Kosova'da meydana geİen karışıkhkların yıldön'îuüne ra&rlamasına dikkav çelcuıyor. 1981 yılıruiî mart vr uısin aylannda Kosova'da patîas • e • ' ren oîaylarda 11 kışı olmü?, çok sayıda kişı de yaralann'ı^tı. TOPLAM DÖVİZ GİRDÎLERÎMİZ: Milyar Dolar 582.6 .4 17.9 8.5 2.0U PLASMANLAR: MiIyarTL Sov> etler'de video kaseti Sovyetler Bırligi'nde. bugüne kadar binlerce yasadışı video kaset. satışı yapan bir şebeke ortaya cıkarıldı. Sayıları vc kimlikleri açıklanmayan şebeke üyelermm tutuklandığı ve yargılana^akları büdLrîldi. ? OZKrftNAKLAR MifyarTL ISTtRAKLER: 5.000 TL.'ye domates Polonya'daki semt pazar lanna girenler bugünlerde yiyecek fjyatlarının yüksekliği kaışısında hayrefc!er içinde kalıyor. Yaklaşık 5.600 TL'sına satılan bir kg doraates alnıak iste yen orta halli bir Polonyalı aylık gelirinin beşte birmi bu lüks îçin harcarcak ?;orunda. MUDfSAHSL Çinlileri kızdırdı Fransa Devlet Başkanı Francoıs Mitterand'ın bir ay sonra Pekin'e yapacağı ziyaret öncesinde Dışişleri Bakanı Claude Cheysson* an Çın'lıleri kızdırdığı bildiriliyor. Bır hafta önce Payland ve Vietnam'ı ziyaret eden Claude Cneysson'u, «Çln'den, Tayland'a sızmalar veni bîr şey değib> sozüne takılan, Çin basm organlannda Pran^u Dışişlen Bakam'nı kıyazılar yer alıyor. ÎHRACATTAKİBMflMIZ: Milyar Dolar 528.6ı İSCİ DÖVİZt GİRDİMtZ. Milyon Dolar ^TTMflYEföCÎ DOVÎZIGtRDISf: ıgs2 yılmda Türkiye'ye gelen toplam MilyarDolar 5.7, 2.2 Arjantin seçimleıi Arjantin askeri yönetfminin eîdm ayında yapıîacağını bildirdıgi genel secimleri, Peroncularm kazanması bekleniyor. Styasal gözlemciler seçimleri Pcroncuların kazanması haîinde askeri yönetimin işbaşına geldiği 1976 yılı öncesine dönülmüş olacağırn belirtiyorlar. Isviçre'de 2 5 0 milyon liralık eroin ele gecirildi • B^JLE, (a3.) Isvıçre polîsı, Italyan demiryolu şîrketi «ttalia Express»m yatakiı va»onunda 250 milyon TL. degerındo 8,2 kg. saf eroîB ele geçirdi. Yetkıluer, bu miktann g&çea yıl îtalya'da poUs taratın dan ele geçirilen uyuşturucu nun yarısı xadar olduğunu bildirdiler. İS BANKASI TÖRKİYE Casus lîstesi İngiltere'den sınırdışı edilmelerjjıe karar verilen. ıki Sovyet diplonıatıyla bir Sovyefc gazetecisini, gcçen ckim ayında îngiltere'ye sığınan üst düzeydeki bir Sovyet görevlisinin ihbar ettiğî bildiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog