Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 ALÎ StRMEN Sayın Tahiri siz îran'ın «n önde gelen gazetesinin bir numarah yöneücısi. oldugunuz halde, neden ülkenızden ayrılma zorunluğunu duydunuz"? AMİN TAHİRt Bildiğiniz gibi îran'da bir «tovrim oldu. Ve her devrimde olduğu gıbi daha önceki dönemde kurumların başmda clan yönrtıcfer yerlerinı başkalanna bırakmak zorundadırlar. SIRMEN Demek ki, devrim yöneticileri tizin hizmetlerinizi istemediler. T4HİRİ Hayır, tam öyle denemez. Çünkü kimse beni iştcn çıkaımadan once ben ayrıldım. Ben de onlarla çalışmak j?temedim. Yanl olay ık. yönlüvdü onlar beni fazla sevmiyorlarcu, ben de onîan ^evmiyordum. SIRMEN Peki siz bu yönetime neden karşısınız"* T\H1Rİ Bir çok nedenle karşıyım. Ama herşeyden önce, Iran'ın bu deirimle ortaya koyduğu bunca özverisinin, bunca kahramgjılığmm olumlu sonuçJar vermesıni engellediler ve bu devnmi, hiv ae grrekh olmayan budala bir bağnazlığa stirükledüer. Bugnnkü yönetıciler ülkenm aydın kadrosunu dar* madağm ettıler. Doktor, mühendis, iküsatçı gibi çoğunluğu aydın olan 100.000 İrar.u bugün Inç de boyJe olmaması gerekırken, ülke dışında yaşamaktadır. Çünkü aslında bu ınsanlann çoğ"a bugünkü yönetimin karşıtîan değıller. Ama yönetim yabancı b:r ülkede eŞiMm görmuş olanların hepsini kendi karşıtı cîarak kabui etmektedır. Bu durutnda yönetime îran'ın ay OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 4 NİSAN 1983 Cumhurıyet AminTAHİRî Amin Tahiri ksmdir? 1942'de han Ahvaz'da 1 dogdu Ilkokuhı Tahran, \ orta ve lıseyı IVınches \ ter'de okudn. hondra Umversıtesınde sıyasal bıhmler ve ekonomi dahnda lisans çalışmalannı tamamıadıktan sonra, ekonomik puınlama konusunda master yaptı 1938'ae İran'a dondü. 1977'de îran'ın en buyuk gazetesi ve basin kuruluşu olan Kayhan'ın mudurluqune getinldi. 1979'da kendi ıstegıvle bu porevden ayrıldı. Ihı y.ldır Iran dışmda yaşıyor IPI uyesi Tahin'mn, İran üzenne yazılmış beş kıtabı var. Bedir Haşımi Iran dıvıırrjini Al?ani3fan'a ıhraç edecek knrulu. şTin başma gctırııdı. Rctnıen bırosıı, t>ekreten, oıgatu var ha~ nun gıbı her u'ke ıçin bır o ı lcurılus meydaiia getınîmıştır. SIRMEN Humeyni ıdcolojısmde en buyvh saldırı hedc^cnndnı bın dc Vustafa Kcmcl Atatujk. Neden acuba'1 TAHİRt j Çok b.'sıt Çıınku ? T mafa K^rr ÎI 1 \^um topraklannda mcc' rnu'rrun scr'ooluclaı. No dfîisin Mu t.ıffı Keıf1»,? Poudka ^e ı'ın 'rıbırloru~den iT rıİMn fmnus ynnı idikijğı getı,mıştir. Mustafi Xemal vlvv <\\x™c 'xiı laık ^\r ^vlcb kulan ılk ve tsk lıdcıâır. l3Um di'DydbUK* ı \,ıu.\\k uüurrta br çok cjnşım oh. u'uı. Orı ;; n Mchmrt Alı P?^ nu japmak'ıstemi1?. Rı,a şalı li<nda U ^ U U T I ' V I ? şaramamış'ardır L ık.ık >olınr'rkı fek ba> :ılı fa Kem?rınltıdır. Bu du*aın^ı> O mp H'.'.i r vn. ıdro'o.bS'r'n b r numaralı düsıninı olarrh ç > • 'VıimeM d ,plcr* Valnır bu <a>\• da şunokuvı beMıtmck jsr: "i. Tum bu sairhnU'n"' Mu'tafa Kemal'm ducüncplerı r1^ ..lnnrvor, eıvnn bnyuna tartışılmıyor, yalmzca k sılıjı ftpdtf shpi.ak siilrlırıhyor Humeyni'ye göre tüm yönetîmler gayrimeşru. dur, devrimîn ihracı resmi deviet politikasıdır. Mesela şubatta devrimin yayılacağı ülkelcri gös. teren hir harita yayınîanmıştır. Haritada tüm Müslüman üîkeler gösterilmiştir. dınl?nnın kendi ülkelerinın yazgısıru çizmeye katılma olanağım tammadığı ıçin de karşıydım. SIRMEN Peki, îran'ı terkedenler içinde, bir zamanlar Şah pohtikasına harşı çıkmış olanlar da var mı? TAHİRt Evet, şu anda yurt dışuırîa bulunanlann çogunluğu bir zamanlar Şah'a muhahf olan kışiîerdir. Meselâ Beni Sadr, Bahtıyar, Amını, mucahidınlerın başı Bay Rrcavi bunlar pıbi, bir zamanlar şah'a karsı çıkmış, onun tarafmdan hapsa atılmış, yüzierce, binl^rce kışı su ?nda îran'ı terketmiş bulunıvaktadır. Zaman zarrrm, «MoMalarm görcvf tran'ı Şah'ın düşmaıılanııdan tnniziemektir» dıyorlar . SIRMEN Yalnız Humeyni yanlıları da, Aye tullah'ın reimınin antiemperyalist olduğunu, sızlerin yönetimırı bu yönünü görmediğinizi ya da görsenız bile Batı'nın etkisınde oldugu nuz için antıemperyalizme karşı çıktığınızı ve bu yiızden yönetim ile bagdaşamadığınızı söylu^orlar. Humeyni yönetimi gerçekten anti emperyalıst mı? TAHÎRt ~ Dürgu olarak Humeyni yonefcımi hiç kuşku yok kı pntıeır.peryol'Sttır. Ama çorçekte değıldır. Onlar, emperyaü/rne karşı 3ffİ3 çık'^tar yapırı küfur »dorck bir yere varacaklpnr'S ıçtenhkîe marnyorlar Bu durvmu anlamak pek de 7or olmasa gerek. Çlınkll doguda soze vevılen onem çok hüvüktur. Ama çerçek boyle deSıl. Bnlcredeki ckonomık ve pohtik gelısmclere b?r ?bz attığımızda, bugunkıi yönetımin gerçekfe emperyalrzmin çıkarJfrma büyük cjlçüde zarar vermedığıni görııru/. Size bazı crnekîer vjrmck ısterım: Orneğın, süper güçler scısmdan bakalım olaya. ABD tarıhte ilk kez olarak, şimdi Pers Korfezî'nde (Basra Körfezî) askeri bir varlık olarak doğrudan doğruya meveuttvr. Rapid Deploycment Force ile mevcuttur. ABD ve Arap denmnde Masirra adasmda btiyuk üsler kurmak biîe İran'ın tarihi hh: rancc^^a r<ıldı"ını ve Vu gri. diştc kcndî katliîsı CMU^'.ÎÎU hl^sfn:;»vrr. ÜNçede geçmiste var oîm?.ya:iı dcî^cî^ailk bir d yapısı ol«;*;makfafhr. Gc!ccek iciıı i^inıseıim. SIRMEN Pfki Sayıp Tnhın ekonomik rak Iran yabancıiara krusı daha bagımsız bır halc gelr<ı mı Humeyni rejımınden sonra? TAHİRt Hoyır. S,/e resnıı rak?mlar3 davanan bazı bıîgıler vernıek ısterım. Örncçın fırjılferc, I n n a ılıraradnı 4 kafna ç'karmış bt<lunmak!<x'ır d^vr.Tıdan ben. Doğallıkla ABD doğrudan ihracaimda çok kavbetmirtır. Anvı dolarm doîrylı yol dan Amenkan msllnnnm îran'a •'ir^ı sıırnv 'ctMır. Bır kere ABD iran'a yıldft 1 mılynr dclarlık bu*dav ve tahıl satmaktadır. BurJann yanı<=ira do'a\'ı ynldan Am rıkan mallarını satmsk için ozellıkîe Sıngtıpur'dcı odaslanan bır surü, naylon fırma oluşmuştur. SIRMhN Kcden? T\HİRÎ Crşıt't npcl^îileıi var He^rjdcn once, saptanmış doğru duıuvt bır ekonoinık polıhka yok. T Ikıncı olarak teknık kadrolar tükevi terketmiş bulUKuyor T rurcu olarak da içinde bulunulan belirsi7İ.k yatn.nıi.ın cı^ellıyor. Dorduncüsu ds îran'ın petrol gclırlsrı, bu yonetımm OPEC'i oagıtan davranışıyla düşmüs bulunmr^kt^riır. Bu orada c u gerçeŞi belirtmek ısterım. Tarımda biz: iİprİPrpelrT kavried;lm;>'ar. SIRMEN Tanmdan soz acıhnca şvnu sormak isterim Siz Şih pohtıkasmı destekledigımzı sovluvorısunuz, Bır kere Sah tarıhın gor(hıoıı en buvuk baikı rejımlervclen birini ya ratmış+i. Vc yıne Şah vnrçjin han tarımını çok^tmiş bır kışidır. Depıl mı"> Siz Şah'ın pol'tıka<,mı neden des'"'kh\ oıdunuz yıne de''' Pah'ın po'itıkası bana gore geıcekleşebilecekler TAHÎRt kotü o'apjvdı. Ber. bır lokan'aya pntsem, bir tatfırasmda olanagı^ı ol«a. içl^rindea en iMsim seçmeye çalışırım. lı seçnıe rn Ama boyle bır olana^ım yokoa elım^İR ıkı seçrnek varsa, en a^ rötü olanı seçenrn. Fence Şah'ın poM kpsı en az kö*ü olandı. îran'da iki olesılık vardı: Ya ^nJı yon°hmi, ya da isiam CUPIhunyeti Bu dujum bıra? <1a Iran nydmîannın tembrlîiğinden dogmustur. Çunkıl or.lar îran ıçm slopanlann dışmda başka seçonekler oluştuî'amadıîar. Şah'ın yapmak ii>tedi§îna eeiınce: O îran'da çok güçlü bir deviet yaratmak istpdı. Ama înıçlü bır aevlet her zaman mutlu bir hRİk âcmek degıidir. Örn^yın, Tsviçre'de deviet çok güçlü degildir, ama haik mutludtjr . Şah'm son drnpnirdekı sivasal tutuklu saym 3000'di. Bu Humeynı'nın de kabul ettı&ı bır rakamiır. Şu anda ıse sîya1! tutuklu sayısı 40 (HM'dır. S ı 'i'm tüm r.!»itanatı boyunca. siyasal vo htil suçlu olmrk ii7^re 313 kî*i idani edıîmışti. Şımdi Humevnl yönetmiinde ısn 10 0(*0 kısı ;dam edılmısi'r. Şah'ın suçu kl Iranhla^ da ona bu yu/den kızıyorTnrdı bdtun bir ulusu, eşv^ s?ıbi gormesidır. Eu durumua ins°n'c>r. ^saret altında dmginhk, barıs ve zen^mlik y?r'ne, ozgiırluk îçinde macerayr s«çiyorlar. îran'da da bojîe oldu. SÎRMFN Koylunün durvmu, Şah zamanında çok kötüydu. Koylu varlık ıçmde değıîdı. TAHÎRt Ş?h döneminde, bir tanm reformu uygulandı. ?>u rpform 65 000 kovu olan ve suyu kıt bır iılkede bü^nik tanm merkezleri yfiratma:'?!, b u m t sulama olanaklarıyla çok bu\ruk tarını işletmpi?n ortaya rıkarmava yönelıktı. Ne var kı, Amerıkanlasmış bürokratlaıın hatkm katkısı oimadan uygulamaya çalıştıklart ve nedenlermi dp halka h1? açıklamadıkları bu polıtikn halktf.n destelc b'ilımartı. Bu politiki kovbe yatırım yapmıyordu Eir anlamda kasten kovleıdo yoksulluk varatıyordu ki, ınsan gltsnİpr ÛP bu »anm rrprkozlerın? verle>svıler. Ama bu tutmadı. Köylu yoksulluğa ra^ı oldu, toprağmı terketmedı. SIRMEN Sayın. Tah:n sız İran'r'a Şck yonetımı ile Islam Cumhurıyetı nden baska bır uçuncu seçenek olmadığmı soylüyorsunu*. Şah'ın da kendi iktıdarı sırasında vlkesinın durumunu dogru annhz etmesi gerekirdi. Aca ba tum baskı yontemleriyle seçenektızlıgi ya. ratanlardan bıri de Şah değil mıydı° Daha demokratik, halkın kaîkısma açık bir seçenek yaratma yolunda çaba harcasaydı Şah bugun Jtu gehşmelen engcllcycmez mıydi? Amin Tahiri (sağda), arkadaşunu Ali Slrmen'le söyieşirken. Humeyni a n tiemperya lis îa meşguldür bu sırada, Daha önceleri, baŞlantısıs bir egilımi olan Pakistan da, îran devrim)nden duyduğu korku yüzunden ABD"ye çok daha bagh bir hale gelmış bulunmaktacür. Yme geçmışte ABD'ye karşı daha mesaîeh bir polıtıka ızleme yolunu tutmuş bulunan baa arap ülkelen de îran devrimınden korku duyarak bu politikalarmdan vazgeçtiler. Örneğin Suudi Arabıstan Sovyetler ile dıplomatık ilişkı kurma gorüşmelenne ba$lamıştî. îran devriminden sonra bütün bunlar bırakıldı ve Rıyad, AED'ye sıkı sıkıya sanldt. Lubnan macerası, îran olaylan olmasaydı olamazdt. Bundan 5 yıl önce kim îsraıl'in Beyrut'a gireceğmi düşünebilirdı'» Buglm Ortadoğu'da arap d^vletlerinm çoğunluÇu için Filist.n davası arka plbna düşnıüştür. FKO'nün yemlmesi, örgütunun parçalanması .. Bufun bunlar emperyahzme karşı bsşarı diyorîarsa, benım bir soyleyeccğım olamdz, Ama bana gore bur.l^r başan değıl, başarısızbktır. Afçanistan sorununa gelelim: îran'dakı kar<;, Sovyetler m rahatca Afganistan'a girmelerıne yol sçtı Tanhte i\\ kez bir müslüman ülke Sovyetlor tarafmdan ışgal edilmektpdir. Evet, kuşkusu?: Afgarastan'aa iç sorunlar ve kanşıklıklar vardı. Ama Iran'dakî olaylar olmasaydı Sovyetler Afganıstan"a gıremezler di. Irak'a bakm: Bagdat, şimdl, geçmişe oranla süper güçlere daha işbirlıkçi bir politika Memek durumunda kalmıştır. SIRMEN Neden bolgedekl öbür yönetimler Humeyni hareketinden bu kadar korkuyorlar? TAHtRÎ Unutmamak gerekır kı, bu ülkolerdeki nüfusun çogunluğu ^ençtır va bu gençler poJitıkoya çok duşkündurler. Şimdı hepsı d9 az gelişmış olan bu ülkelerin yençlerine, herşeyın duzelmesi için kıışaklar boyu beklemenm hiç de gereknıedıgini sovledmı? mı, yeryuzünde cennetın hemen elde edılebıleceğtni ıierı surdunuz mu son derecede etkıh olursunuz. Humeynı'den korkmalannın nedeni budur. SİRMEN Bir de sanıyorum. Humeyni yönetitnı hendi devnmini knmşu ulkrfere ihraç edecegıni de açıklamış buîunuyor. Bu da kor kutuyor gatıba bolge devletlenni. 1 \HİU[ Irrrı rîevnınırrn ihr?cı, g^rçektp rrsmi deviet poİjtiKasıdır. Bu umn^a yör^lık olarak resmı kuruluslar mev dana getırılmıştır. Islam Cumhurıyetı yonfemı butun müsluroan "ikelere yavılaraktır. Mrse'a geçen şubat ayında, bir hanta ya. ymlandı Iran'cU. Bu haritada Turkıye de dalııl olmak üzere tum rnusluman ulkeleri gosterılmizti, devnmın yayılacağı üikeler arasmda. Humeyni yonetınune sdre, kendi Islâm Cumhuriyeü dışındaki tiım yönetimler rayn meşnıdur. Hatta ılışkılennın çok îyi oldu*u Suriye'dekı yonelım bıİ3 gayn meşrudur. Bu rejımlerin hepsi Allah'm '.radc^ine karşıdır. Meselâ son olarak OKTAY AKBAL Neyi Nasıl Yazmalı ? Şıtndi ne yazmalı? Dıye düşünmeye başladım. Konu mu yok? Sorun mu eksık? Tam tersıne, yığınlarla... Ama, olmuyor. Olmuyor işte. Kimı zaman j a n d a bırakıp, kagıdı yırtıyorum. Olmaz, bu, gîmdl yazılmaz! Sanırım en güçlü sansür bu. Yazarm kendınl kontrol etmesı, duygularmı, coşkularını dizginlemesi... Bunlar kolay. Duyguyu. coşkuyu bastırabılıyoruz. Ama düşünceje gelmce. mantıga gelınce, sağduyuya gelince, ipm ucu zaman zaman kaçıyor. Neyı kontrol edeceksın, düşünceni mi? Ama o düşünceyle Kontrol yapmıj7or musun kendıni, yazdıklarını? Kişi, kendi dışma çıkıp, 'bir başkası* olarak, hem de azıh bir sansürcıi olarak yazdıklarını kontrol edebüir mi? Hangi olçüye kadar? Yoksa bunlaıı mı yazmalı? Yalnızım odamda. Camı da boyadılar, ya da boyalı cam taktırdılar. Korıdordan geçenler görünmesın ya da blz gornıeyelım diye. Yukarıdan aşağı inen kalm çizgüer. İçerdc ışık yandı mı yme de ayna gibi görunıiyor oda... Sanki bir tutukevinın hücresi! Lambayı yakmadırn, kendi kendıme konuşmaktayım. Az once kalabaîıktı oda. Her kafadan bir pes çıkıyordu. Dışarda bekleşenler, aşağıda bekleşenler, dcrtliler, yalnızlar, acılılar. Kimi işlnden uzaklaştırılmış. Çaresi yok! Ne yazılır, ne çızılir. Yazılsa çizilse de yararı olmaz. İş bulmak gerek böylelerme. Ama iş nerde? On kışılık yere bm kısı başvuruyor! Oğulları, kızları cezaevlerinde yatanlar. Anneler, ablalar, eşler. Yıllardır yakınlarıyla uzaktan uzağa görüşenler. önüm deki gazetelerde habeıier: Seçimler yakında mı olacak? Hangı seçım yontemi uygulanacak? Bankalar sorunu. Üraversiteden uzakiaştırılanlar. Hasan Cemsl «Loş Bir Odada» başlıklı yazımı geri gonderdı. Yayınlanmayacakmış... Neden, diyorum? Nedeni yok. Bunun nedeninl ben de bilmezsem kim bilecekmış! Bu, kaçmcısı? Yazı makinesıne dondük. Yaz yırt, bır daha yaz, hah bu oldu işte de, sonra bir de bak, o da olmamış. Derken Hasan Cemal pencereden bakü. Gülüyor. Sagan'ın romanmdaki gibi •rAcı Guluş»le... tçi el vermemiş, nazık insandır. Olur mu diyor, olur mu, boyle olur mu? Vıctor Hugo'nun '93' adlı romanmaan soz etmışım, Danton, Robespierre ve Marat'nın bır kahve koşesmde gızli buluşmalarmdan. Bir roman. Belkı çevırisi de yapılır, ya da yapılmıştır. Ne var ki, Hasan Cemal'm güluşüne can dayanmaz. O ağır ağır konuşması da üstüne üstlük... Bir yazı daha sana feda olsun arkadaş diyeceğl gelir ınsanın. Şura&mı çizmiş, burasını işaretlemış. Hiç değilse üç arkadaş dinleîın, odada Karaören. Arad, öngoren var, onlara okuyorum. Hepsl de, Hasan Cemal'den yana çıkıyorlar, Hasan Cemal'in yerinde olmak istemezdim. Ben de yıllar once yazı müdürlüğü yaptım. Bilirım ne zor ış olduğunu. Herkes eleştinr, telefonlai'öan küfürier gelır, korkutmalar, gözdagiarı yağar. Toplumumuzun bunalımlı dönemlerindeysek pek çıktîğımız da yok ya bu dönemlerden yetkililerden azar da ışıtılir. Bir ke^ gece yansı 1955 deydi sanırırn o dönemin Başbakanınm seslni duymuştum. 'Yazı îşleri Mfidüru'nü istiyordu. O sırada dış haberler sekreteıiydim. Hemen telelonu İhsan Ada'ya uzattım. Soğukkanlı, deneyimii bir gazeteci olan Ada hep dinlemiş, «oeki, evet» den başka bir şey söylememiştl. Meğer sayın başbakan b5r habere almmış, ver yansın etmiş! Şîmdî gel de Hasan Cemal'e bir şey şöyle! Gülüp geçmek. oturup yenî bir yazı yazmak en iyisi. Ben de öyle yaptım. Sevgili Hasan Cemal'i hiç üzer miyim? Onu başkaları yeteri kadar üzüyorlar, ben kıyamam. Yapı Kredi'den... Açık Öğretim Fakültesi lAsama Sınavı'na Degerli Adaylar, sınav harçlannızı Yapı Kredi'nin 593 şubesinden dilediğinize hiç bir ek ücret ödemedenyatırabilirsiniz. Başanlar dileriz. AÜye Çataloiuk (Âkgökçe) 19521980 Zaman Akıp Gıtse de Een; tüm benliğin, sevgin ve savdalarınla Bizimlesin. Eşi ve Aiiesi Şah, Amerikan çıkarlarmm bekçiliği konusunda Öyle ileri gitti ki, zaman zaman bazı Ameri. kalılar tarafmdan biîe AMAYIH, KAZANIN Bir reklam ajansında prım usulü çalışacak ba"«n eiemanlar aranıvor. Ilgılenenler için, YAPI KREDİ ;Wmette sınıryoktur" TAHİRÎ Bu yalnız îran'a özgü bir durum değıl tabii. Hangl ülkede oîursa olsun, demokratık seçenekler, demokratik ciarak değışme yolu kapanınca tek seçenek olarak şiddet kalır. lis yazık kı, Şah analızındo Amenkan çıkarlarmm bekçılığmi yaptığı sürece, Amerıka'ya dayandığı trürece yıkılmayacağı sonuctma varmıştı. Bu tutumunda oylesme ılen gıttı kı, zaman zaman t>?7i Amerıkalıların bılp eleşt'rıipnno neden oldu. Yani «Papa'dan fazla katolik» bır tutum ızledı. Busaınkü dunyada aynı yat JI^I yapan başkaları da var. Iktıdarda kalabılmek dış guçlerin desteçıyle olası degil. Aynı zamanda kendi ülkesmde halka dayanan bır tabanı olmolı ıktıdarm. SIRMEN Peki Sayın Tahiri sizce, önümüzdctei gunîerda ve yüiarda îran'da ne gibi gehşmelcr olabılir. TAHİRÎ Önümüzdeki gunlerde, davnmci heyecan surecektır. Sanırım daha bir ıki yıl bu hava surer. Ama daha sonra, yavaş yava> b'^un sokakta olan ıktıdar bır çatı altma gıre.ek, kurumlar yenıden yavaş yavaş da o'&a islevlerme kavuşacaiuar dır. Mese'a basm gücunıi btılmaya başlayacak+ır. Mesele dinî çefler yenıden guclenne kavuşapaklardır. SIRMEN Şu anda ıktidar onlann elınde degil mi? TAHİRÎ Şu anda iktidar soka'ıta, onlar halkın çoğunltığunun isteklerıne uydukları surece ıktıdaıa sahıpler. Bu yuzden de, soyl«nenlerın tersine, Iran'ın gele^ek 5 yıî ıçmde, askeri bir d;kta olacağına, bonapariıst bır yunetıme ytıneleceğme ınanmıyorum. Çunkü sıtık herkes şef îran'da. îran'da polıtıka art:k b^yle ço^umlere elvermeyecek kadar karmaşıklaştı. Bu da bu devrırrm olumlu yonüdür. Çünkü şu anda en yoksul adam bıle îran'da farıhı bır maceraya katıldı^mı, bu gıcl^ie kendi katkısı olduğunu hissedıyor. Artık bu adamlara «Siz çekiîin bir kcnara ben karar verecesim» diycmezsıniz. Geloccî'n îran'mdı bakan olmak kolay değii. Şah zamanında herşeye evet efendim dıyen her bınidla burokrat bakan oiabılırdı. SIRMEN O zaman bu yönetimin demokraîık olduğu sonucuna varmamız gerekmez mi? TAHİRİ Şu anda mollalann yonetmrne dış poütika aîanında yönetim dıyebiliriz. Içerde böyle bir şey söylememiz olanaksız. Gerçek bır yonetım yok Iktıdar kimsenin elinde djğü. Hatta Humeynı'nin de. Ya^anan olayların demukratik olduğunu, demokratik bır ycnetim oldu&unu soyleyemeyiz. SIRMEN Peki, ama bu olayların gelecekte, demokratik bır yoneiıme yolaçacak bir nitelık taşıdıgını sovleyebıhr mıyuP TAHİRİ Evet, dıyebiliriz. Bugün geçmiste var olmayan demokratık bir duşunce yapısı olusmaktadır. Buna dayanarai g3lecekte demokratik bır yonetım kurulabılır. SIRMEN Yani iyimsersmiz gelecek için. TAHİRİ Tabii ki îyimserım. SIRMEN Teşekkür ederim Sayın Tahiri TeL: 44 07 70 Dikkat diş tebabetinin te davı ve proteze ait tüm mus tahzar ve malzemeleri tiza rine sanayi kurmak isteyen lerın bana başvurmaları 40 53 63 Berkmen. Çay Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Işletmelermın ıhtıyacı olarak T.K İ. Muessesesmce Znnguldak (Arnıutcak) ve Amasra'dan tahsise bağlanan toplam 80 000 ton kömurün nakliyesi işı teklif alma usulu ile ihaleye çıkanlmıştır. 2 Bu işe aıt şartname Çay Kurumu Genel Mudürluğu Rize, Istanbul Çay Paketleme Fabrikası Mudürluğu Arnavutkoy/Kuruçeşmelstanbul ve Ankara Çay Paketleme Fabrikası Müdurluğü Çiftlik/Ankara adreslerinden temın edilebihr. 3 îhaleye iştirak etmek isteyenlerin şartnamesi gereğince hazırlıyacaklan teklif mektuplannı en geç 20.4.1983 gunu saat 17.30'a kadar Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma MüdürlüğuRize adresine iadelitaahhütlu olarak gondermeleri veya Muhaberat Mudurîügüne elden vermeleri gerekir. 4 Postadaki gecikmeler ve telgrafla muracaatlar kabul edilmez. 5 Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. (Basin: 15115) 1799 Gerçeklerden Yana, Bağımsız, Demokrat HAFTALIK HABER DERGİSİ • Amerika'danTürkiye"yeyuzyılın en buyuk sılah satışı: 5 mılyar doı'ara. 160 uçak • Uîuslararası ışçı orgutlerı ve Amerıkan sendıkaları, ışçı hakıarı ıçin Turklş'ın yan>nda • Sosyalıst Enternasyonal, ekonorrrk krıze sosyalıst çozum arıyor • Dunya Haberlerı • Toplumsal Olaylar • Spor • S'nema • Tıyatro BUGÜN ÇIKTIÎ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog