Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 900 bin BağKur'lu bir üst basamaga yükseltildi • SaMbfc Cmnhuriyet Maibaacılık re Gasetedlik T.A.Ş. adına Nadir Nadi, • Genel Yayın Müdürü: Hasan Cemal, Müessese Müdürü: Emine Uşaklıgil, Yazı îşleri Müdürü: Okay Gonensîn, # Yazı îşleri Müdür Yardım cısı: Ahmet Korulsan, Haber Merkezi Müdürü: Yalçın Baycr, Sayfa Düzeni Yönetmeni: AİI Acar Temsncîlerî ANKARAî Yaîçin Do|an, ÎZMÎRt Hîkmet Çetinkaya, ADANA: Mehmet Mercan 6 Servîs Şeflerr. İstanbul Haberleri: Selahattin Guler, Dı>. Haberler. Ergun Balcı, Ekonomi: Osman Llagay, Yurt Haberlerî: B;ırbaros Gençak, Kültün Aydın Emcç, Magazin: Yalçın Pekşen, Düzeltme: KomiT Ertop, Araştırma: Şahîn Alpay 17 53 66, îrlare: 13 33 33 • Î7mlr: Halit Ziya Bulvarı No: 65/3, Tel: 25 47 0913 12 30 • Adana: Atatürk Caddesi, T.H.K. tşham Kat 2/13, Tel; 14 550 19 731 • Basan ve Yayan: Cumhuriyet Matbascilık VQ Gszetecılik T.A Ş. Türkocafr Cad 59/41, Cağaloğlu, PK: 246îstanbul, Tel: 20 97 03 (5 Hat), Telex: Ü2246 • Ankara: Kormr Scfcafc No: 24/4 Yenîşehİr, Teî: 17 58 2S« TAKVİM: 4 Nisan 1983 tmsak 4.58 Güneş: 6.38 Öğle: 13.17 tkindi: 16.53 Akşam: 19.37 Yatsı: 21.10 Von VVeizsaecker nicin geldi, neler görüstü? • Türkiye ile Almanya arasmda karsılıklı anlayıs gelişiyor Berlin Beledive Basya'daki Türklerle ilgili olarak Alman hukiunetinin atacağı adınılara ;şık tutacnk verıleri U)pi;!nıaya gelınişt]; ziyaretm anlamı buydu. Eonn'ım vabancılar (dolayı&ı\la Tıirkler) soıununda ızleyeceğı tutumun ana hatlsrını cı/en \e somut onerıler ıçeren It'r rr,t)or, koaîırvon gorusmfl^n sırasmda kaoul edilmıştı (.'unÜMirivefte onenılı noktaldii >avm]anan ve vabancılar polıt'kcisı ıoın bir «zemin» sayılan bu r^porun «ana fikri», Alman vı'daıtı Tı^vk1«r jçin hayatı tnumknn olauuunra "jorh'şurarnk. bır vanoan da bazı Tnrk ıvı Uı mı u;!:^!entie ciun m»\e tîsvık etmek. Hukümetm ^.en: vc.M'Mi^mde en AZ bu kadar nijırlik taşıyan ıkmci uu fur da, î>er «eye \apnen Alman yaVu kjlacak kalabalık rFurhnııti'sunun Alman toplumuna uyumunu ne pahasına olursh üKvm sa^lamak. Vun U'eı^sa'Hîker'ın Ankara' da vunıttuğu tenıasl:\i.m bt emhmlerden bağmısı?, bır ze i'.unde cereyan etmesi beklcne sa>ısımn artması hem \imansa'ıun hem oratüıki Tiır>*Jt"*iıt İH*m < * Tıirkivo'nin /ararmaU C'İGKKLER \RASI\DAN • Von Weizsaeckcr'in Ankara'da yürüt dır. tu<ii tenıasrır boyanca yabancı ga*etetiler dahil basımu önemli 0 ^'«erek Berlîn gerekse V. IJ.İÜIÎ'Ü, tU'vurudi, s'>nmt ve açık biui alani'tmaktaa >akın<iı. Almaına, Türk işcil^rini kesinTRT'uîn Von WeizsaecKt*r'le japtı«iı eorn^tne sıraMnda uzıın bir HkU' döniıse zorlamayacak. dö\azo içiPdc, TRT muhabirivU» Batı F^'lin B<WUve Başkanrnm nenlere ek prîmler fideımipsi birbirîerini çörmelerini en^eileyecek 'ukselJikle çirekler gftirîsibi «niuüdi zoıiama ynntenıl**linee, bir Alman gazeleci, «Yine çîçekivr ara^m'lan konusulacak rinıe haAVurıılmavacaîrtır. İKİli kî,» dedi. Bu, söylejeceğini a<îkça uade ctmempk, iistü ka^ F. Aimdnya'da kalmak i'*palt konusmak anlamma gelçn bir deriş.. (Y^,1 ,rat: CumnurıyeO tejen Türkler kalabilirler. I)ö« mek isteyene de yardım edilr. iilifîa da sahıp. Purtüün V.Q7 Velirtıi. Son olarak, per cektir. Önemli olan, Türk i^«;i* ıhsniı ve açık kaiDömdin. sem'"»e ^ünu düzpnlediği basm levinin, von Weizsiecker'în de9 Ozel olarak Hırtstiyan Df *c[ lc\"t!si'i'Vı, <>G«)reviırtin a^^>i^k^ «fsciinün birinde k«"sin •ı önemti höltimü Almama'y.ı k.ırara varmiüarı>KUr. ;l mokraüarı tiestekleyen milyon dönumc» haslavacak.» dedi ve larca in?anm gözanrieyse, von 9 Alnıunva'da. kylacUv olan hem Borlın'm polr.ık kuıumia\Veizsaeckerln tartıs>naoiz bir TürMev, Alman toplummıa k<yeri var. Aynca, parnnin gem1 nna hem de p^rtibinin yetkıh sinlikle uvmahdır. Türkleriıı \l organlanna, hukumete ve Fc matı toplumnna kavnaştırılmayönetım kurulu üyesı ve mubte deral Meclis'e aldı?ı bilgilen. sı konusunda, Beriin Yabancimel Cumhurbaskanı adayı. # Vun Weizsaecker. Türkiye'ye izleninılerini aktaracagım İ.TJ îar Görevlisi Barbara JohJî'mı lattı. de>işiyle, «dabu etkin politika» sırf Berlm'in sorunlarını goruş Bonn'da hayiî ağırlığa sahip izlenecektir. meye geldiğinî ziyaretinden önf) Almanya'daki TÜTklerio sî ce de, Ankara'da da pek çok böyle bir politik sima, Alman yısııun artmamasuıı gerektireı zorunlu koşullar, Türkiye'ni» AET île Ortaklık Anlaşması g** reğl 1986'da elde etınesi gereken serbest dolaşım hakkındâTi söz edilîrken de gözöııünde bu lundurulmalıdu*. TUrldye serbest dolaşımdun \azgecersf lnr takım ekonomik destek ve ı,av Üniversitesi: 3 milyon 074 Mülıendislik Fakültesi: Z dunlar alabilir. milyon 379 bin 015 lira, Ha bin 215 lira.» Von Weizsaecker AnkaraVa.:1 Diyarbakır Üniversitesl cettepe Üniversitesi Müheıı temaslanndan genelde hosnut dJslik Fakültesi: 81 bin 299 kaldı. Ozel hır konu için suyUDiş Hekîmliği Fakültesinde dıçi su sosier görüşmeîer:r. lira, İTü Gemî İnşaat FA899 bin 544 lira oian bir o% cenel havssım da yansıtıyordu: kiüte&i: '.»S6 bin 807 lira, reci mahyetmin îstanbul «Türkiye ile Almanya arasmda Bursa Mühendislik FakulÜniversitesi Diş Hekimliği kai'şthklı anla>ış henüz tam se tesi: 513 bin 706 lira. İTÜ rektiiji ölçüde g< Fakültesinde 227 bın 763 ii Meteoroloji Fakültesi: C6 ama büvüyor.» ra olduğu biıdırildi. Araştırmada, Mühendıslik bin 500 lira. İTÜ Maçka 1 Von \Veı7,&aecker'jn Fakültelenndekı ogvenci bı lektrik Fakiıltesi: 37 bin 1T.7 rmdan sonra gerek 5:endısı seHra Ege £ niversilesi VlnkiC\rkası 11. Savf.uJut vım maliyetlen ıse çöyle sa na FakuJtesi: 334 bin 1H3 tandı: lira..» «Çukurova Yazan: Büyükelci SemihGUNVER ANKARA, (ANKA) İlk beş kanı, «Isteyen kalır, basamakta bulunan 900 bın d o laymda BağKur sigortalısı isteyen döner, kirase. bır ust basamaga yükseltildi. Bağ Kur Genel Mudürlügü'n yi zorlamayacagız,» dî. den yapılan açıklamtma, 1, 2, yov. Ama Bonn koa. 3, 4, ve 5'mci basamaklarda bir lisyonunun kabuî etügi tam yılını dolduran sıs;ortaUyabancılar raporu. Al. îann başvurulanna gerpk kalnıadan Dir ust basamnga yukmanya'daki Türkler se^üdıkleri, 6'ncı ve ddha yuk için hayatı çok zorlaş. &ek basamaklarda ıkı tam yıl dolduran sıgortalılarm da baştıracak hükümler vurmaları halınde bir üst basariyor. ınaga yukseıiılebıleceklerı behr tıldı. Bir üst basamaga yukseltilen Ba£Kur sıgoıtalüan, yuk selme larklaıım nısan ayı sonuna kadar ayhk prırnlenyle Kat: Berlm 3el: ı;vf> ua.sk.ini bırlıkle yauracalüar. Richard \on Weİ7saotBcr':ri Ilk beş basamakta bir tam | Ankara da Cumhurbaskanı, Bnş yıl doldurmayan sigorîAlüar j bakan, yedı bakun, Diyan<t İşise. bulunduklan basamağın len Başkam, Türk lş B^kiprımlennı ouemeye drvam edenı ve TISK Genei Sekrf^terjyle ceKleı. Basamaitları ytıkseltılen tiç buçuk gim ıçınöe gerçekleş BagKur sıgoı.<alılarma konuy tjrdiği goruşmeler, Federal Alla ılgılı yaznı bir bılUın yapılmanya'dakı Türk ışçılcriyle ılma/acağı belırtıld: gih olarak son yılîaraa yapıîan en onemiı temaslan oiust'ıvuyor. Temasların kapsamı Y<J Al man hukumetı açısmrian la^ıdığı anlam, von Weı^saeckjr'ır, Ankara ziyaretinin ^elece^e yünelık onemmi ortava kovııvor. Von WeızsaecîîPr'm kın'h'^i ve konumu, bu bakımdan bav hbaşzna onenılı bu verı. • Von Weizsatcker, Batı AlHasan UYSAL monya'da Turklerın en yogun SİNOP, Başb:>kan Bülend şekıîde yaşadığı kentin belediye Ijlusu'nan Samsun \e Sınop"a ve hükümet başkaru. Bu, ona, vopiıgı mcelem°lere katılan £>erçekta tum P. Almanya ıcın Gumrüfc V3 Tekel Bakanı AU geçeıli sorunlar ve çozumlerı Bozer bir somraı./ ü?<rrıne, «tü «Berlin çerçevtsindp», yanı potan ekim alanlarının azalması ruuuşie uaha dar bir çerçeveveya çoğalnıası çok rtnemK de goıuştugiınü söyleme ımkadegild». Onemîj ojan eldcki nı verivor ve ziyaretine sağl?jn stok îîüktcirı ve üreümin düy bir «dıplomaük kurunıa ynısimemesidir. Ekim alanlarımn i yesi» saguyor. % Bvılirı Beledıye Başkanları dar:tlnu*M, tnutlaka uretimın her zaman F. Almanya düz°yin duştüçu anlamına. geImc^.» de belli bir ağırhga sahıptır. bıçımmde konuşiu. Berlin'in özel statüsünun yol Eldu yeterli stok bulunduğu nu belırten ve tutunle ilgili açtıgı bu duruma ek olarak. önemh bır oroblemın bulun von \Veızsaecker, kalabalık bır madığını soyleyen Bozer, bir işçi nüfusu banndıran Berlin'başka soru üzerine şu yanıtı de Hıristiyan Demokrat Başkan olmanın zorunlu küdığı geniş verdi: «Tütün kaütesinin yükseltflmesi esastır. Bu nedenle kali tenin yükseltîlmesi için ve üre ticiierin desteklenmesi amacıyla çahşmalannuz sürdürül* mcktedir. Aynra bunun için yetkllı bir komisyon oluşturul ünsöylet ya ver 1961 Anayasası*m anlatmak icin Cezayir'c geîcn Tııran Güııeş'in programı. nı son a.ıda desriş. tirdik Neman Gıınes'e. l kımdîr?. Semih Günvar: Deneyirdi cÜplomat A\KAK\. >'• uıuMıınyet I»ıiro>ıO A' rıijji K o ' b P u '"•'•fA1 r ' " : n . do1t>v> oloUık T u r k i " f ' y ı v c 1 ; ıl t.Ti < 1 *'S L.P'I S M \ ,5.'t\, n >'J • < '3"'i'a&bo'.ıı"u'(.,... Avı .n Bozer: Tütün kalitesinin yökseitilmesi icin calısıiıyor murt ayı orta^rurau < \v 'ı oıaıaK Ank • riya c'uu^ uonuş yapı.ufto.ı. Ycşıiyurt S.îk.icundak, ft ) emızi CÎXUIÜ«O.)H I"aîe £ iınnek ıç±u UA jaıulnı £umruk ."nalcp'ni 'a, a*gır tarolt.ın Lk m; a meleleı.:j.n <j tuvv, ıdan .ıier; :,ITJ CIÜ.1 ile Hidi iiojiınc ı i.uı\.'J.mı..f •.t >'. ;ıvı:lrM v 1 ü . v r , B.ı. u "f'v; ı ^ s'. >;tf r ^^sah • •V^J> ^ım sıraan Yüksek öğretimde bir öğrenci icin yılda 308 bin lira lıarcanıyor Hawa CAN ANKARA Yüksek öğre tlmdeki bir öğrenci için yıl da ortalama 303 bin lira har cama yapılıyor. Tıp Fakülte sinde okuyan öğroncıierîn yıllık giderlen de 3 milyon lira ile 135 bin lira arasmda degişiyor. Devlet Planlama Tcşkilatı taratmdan yapılan bir araştırmada, «Yüksek Oğretim öğrencilerinin her birine Devlet bütçesinden yapılan tnasraf diger eğitim ku rumlarındaki ögrenci başına yapılan masraflarla kı yaslanamayacak kadar yuksek» olduğu sonucuna varıldı. Araştırmada, Tıp Fa kültesinde okuyan ögrenciîe rin yıllık giderierinin 3 mıl yon lîra ile 135 bm lira ara smda deRiştiği açıklandı. Araştırmada 19811982 ögretim yılında üniversite, ÎTÎA ögrenci sayısı bu kurumlara verilen ödenekierin 54 mil yar 858 milyon lira oîduRU söTOîiüne alınarak, ortalama bir öğrencmin yıllık gi derinln 308 bin lira oldu&u beiirtildi. Bazı Tıp Fakültelerindeki öğrencilerin bir yıllık birlm maliyetlerî araştırmada şöyle açıklandı: «Ankara Üniversitesl Tıp Fakültesî: 1 milyon 299 bin 826 lira, Antalya Üniversite si Tıp Fakültesi: 2 milyon 7 bin 496 lira. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesî: 894 bîn 597 lira. Trabzon Üniversitesi Tıp Fak: 135 bin 175 lira, Diyarbakır Tırj Fakültesi: 1 milyon 459 bin 343 lira, Bursa Üniversitesi Tıp Fakiiltesi: 2 milyon 879 bîn 325 lira, Cereahpaşa tiniversitesi Tıp Fakültesî: 744 bin 820 lîra, Çukurova <""^îut vsaısy ÎAVC. • :..U,ı so.i r.' Ankara llc'tvık FaküU.*sr^don me/'ın oldu "O >alv^u no t:uî. Tutan >;ıi:?7 > \muct Dîtslerı Baneş karsur.daydı. Doa r.; kc»lığı'na çi.Hu lff12 yıınu dyymuş, \e SOIUKU nv j:ua kaciar Zürih, e Ronvı ciö iJrnışt:, vo Eruksel'dKı t :nsilcıGalutusaray Uspsırıden u' lorlc mPTkczae çeşıtlı dabesaitı yıl l^içügii'Ti ^.<ın v 1 I urau Guneş r ;, 'içek dus, v"J?Tâo gort yaptı. 19b'. uıgumuz ISvl ^ıüan:^ı, :'îl;nda Elcı MüsUsdr olarak Ce^ayjr'dekı BuyU"c .çAv^.'v. I~skova'ya ^İ'U. i95P. yıhnc'a Buyükeîrili^i tedvire ne•iirusında ba.laı O id^u\ srıır on,ı eki o' «rak €>•/.' te, R'MI ÎWou Cezıyr de. Mıliı KurtvT'iR t?pf ."s • tvı sıyasi bır p«rtı hnunc p.'1 •ırmek \' '" ' \V"in t>: *>ura ça«ırarok, Ben Bcll'ı's;>;eiıiı, orray, 0 Y'.gc» v ya «»az« ki1ap"»arı» l*ena;M>a'rlahı ıtii'ıu t^i'.lır cd?:* v cc haber vcnıeden göndî:'kunnak ç>^ "ı Jvn'd^y ,ı. mış olmamı kn1ami5.l1. Ben, Ben, Cezaya ^ • T'irkıyer» n îitşıjleri Bakonmm ne roılk Süm^ciç^ıır «'îarak lf>63 beplo TUrkıye Büyükeıç^ı;vilı Temınu/. o ı basınd'i RO nı accle makamına davot n reve naşlr.mıs+ım. Cezay:r" tiğmi bilmertiKim için Atalıler, kanU \ P UTiun .sMk'ı.l rürk'ıln Buydk Nutku'nun savaşlan ve Fransa'ya kar yıtte FranFis:ra olan metrı'ni !?ı müyonlarca .vlut Abdülazız Buteflıka'ya da yaptıkları muevAeie hecliye etmek ürere, safıyada, kcndüerine vardım et 113 yanuna almıştun. Buief u . yi3iirt'nb.";ın l.i MSI C , a c ı, Gu.'luklc>'i~un iiUınaa v ifn do t hc\L.i'i\ı, lo : > ' m r ı n l . ı ı c n IUYSVJLTI bjyu. an , yaiiık VU7U. kalrrtoe 1 * n' «'•'sm •>''• v uiıtlf" j ; ı i< ıj 3,ıırif n n j;r*e gırı, 19fî5l!)ri yılla11 arasınrta da Ki»hire Buvükelçısı olarak gorev vapTl. Merkeze dcnüşunde Kulti;r Isî^n Genel "Müdıırlugü'ne getirilen Günver 1Ü7.3 .Mİmda Avrupa Konseyi mer kezinde daimi dele^elığ'j atandı. r^'li ve İKI <,OCUK Labafı olan Günver cesıtli p > ^xeLeler«.ie sanot yazüarı t'a BAŞBAKAN DÖNDÜ Samsun ve Sinop'ta incelemeler yapan Başbakan Bülend Ulusu ve beraberındeki Gümruk ve Tekel Bakanı Alî Bozer. Enerjı ve Tabiı Kaynakîar Bakam Fahir llkel Ticıret Bakanı Kemal Cantürk ve bazı Damşnıa Mechbi üyeleri dıın Ankara'ya mtt:ıdü. Başbakan Ulusu da oncelcı progrıanıını deggıstırerek, dun saal 9.30'da Sinop Amerıkan usstinun alanından kalkan Ilava Kuvvetleri'ne ait bir ugakla Ankara'ya dondü. cn degerli vasîvetî olan Büvük Nutku \>n Be!l<v ^ .1 '•undum. \vnı Siiabı huRun de s'v/A" çeiiri>orunt. Herhnlde rctiıîetrnezsimz^. Abdjl:.7sz Bu^flika bo ssuîmus ve bıraz aa malıçup olmuştu. Kıtubı aldı, masasırun uzerîne jioydu xe gorüşmemize basl'a bır ıstıkdmet verdi. Buteihka'nın o sıralardt» MîîJı Srtvıuıma Bakanı Hayjı ri Bumcdven ıle bırllkte Ben Bella'va karşı hir darbe hftzı*jnr»Ti';i:a o'dLumıu C V rıyn'c'eki >abancı cliplo ınatlîım pek ços^u bılımyorhıvdı, iş'o, tam bu sıralarda, Dışisîc'i Bakinhgıım/dan bır felguıf {it.idı Tc^ıafa a.i ir'le kültürel ı^birli. yapmak arzujnu/mı >ahır ı^'iU onnak üzerc* Prof. "iuran rjıineş'iıı iıım l.ararlastmldıp, ktndivn«n Ce?ayir \e haşKa ikincı bir ft'4,1 vf l*oni'eranslar vamm: «lî!<! Anujsasr cok partilj ınuianM'Her sîst *'m > «M icagı bndir.ımekte\dı Sadece YÖK'teki merkeze almacak Fakültelere bilimsel dergi gelmesi durduruluyor ANKARA, (Cunınurıyet Bürosu» Yüksek OŞretım Kurulu Ddkumantasyon Meıkezi'run ku rulmaya başlanınasıyia birlıkte, fakülce ve yuksek okullara yurt dı^>ından bilımsel dergi gelmesi durdunılmaya başîadı. Edmılen bılgıye göre, şımdiye degın her taVdlte ya da yük sek okul kenc'ı bıiım dahyla ilgılı yabancı bıiimsel dergılcre (perıyodık) aîıono olarak, alan larındakı bilımsel gehşmevı ıaliyordu. Ancak YOK DOkümantasyon Merkezı'nin kurulınaya başlanma^ı nederuyle YuKsek Ögretım Kurumlan'nın bıumsel dergtlere abone olma61 sıstemı kaldınlmaya başlandı. Bcylece bundan sonra tüm büımbel dergıier YÖK Dokümantasjon Merkezi'nde toplanaoak ve ögretım i;yeleri gerek tıgınöe buradakı dergıleri ınceleyebılecekrer. Dokumantısyon Merkezi ça(ArUası 11. »ayfj'l») Esener: Iscilerimiz geri dönüse zorlanmamah Tııran Giineş *reliyor FKC'nün fotograf ve afis sergisi yinelenîyor ANKARA (Cumhurîyet Bürosu) • Bir süre önce Ankara 100. Yü Çarşısı'nda açılan «Sabra ve Satîla Kamplanndaki Katliam» fotoğrat ve afiş sergisi gös terilen btiyük tstek karşısında yineleniyor. Filistin Kurtuluş örgüttt* nce dtizenienon sergl bugürı saat 18.30'da Devlet Tiyatrosu. Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı lokalinde açılacak Sergiöe gecen eylül aymda Sabra ve Şatila ratiltect kamplarında meydana gelen katliama ilişkln fctoğ raf ve afişler yer alacak. Ayrıca katliamı konu alan bir video göslerîsl yapıla ANKARA, (Cumhurijet Bürosu) Çahşma Baxanı Prof. Turhan Esener» Federal Almanya'dti işini kaybeciip, daha sonra iş bulan Türk itjçileri gerj dönüf5ü zorlanmamalıdır» dedi l'urhan Esener, Cumhuriyet'o yaptığı acıklamada. ozellikle Federal Almanya'dn ışını kaybedıp, daha sonra kendi olanaldan ile iş buUn Turk işçilerının karsı^ına oturma izni, çahşma ı/nı gıbı çeşitiı surunlar cıkarılarak geri donüşe zorlandıklarmı ıfade ederek, bu durumda olan işçılere çalışma imkânı verilmesini istedi. Esener, geriye dönüşe teşviğin zorlama anlarnına gelebileceğini belırterek. geriye donuş için mutîaka Türk ışçılerinin kendi iradelerinin aranması gerektigini soyledi. Bu konuda bir pazarlık yapılamayacağmı da kaydeden Turhan Esener. kendi iradeleri iie yurda dönmeyı kabul eden ışçiîere tum hakları verildiğı takdirde, getirilen önerilorin bo nımsenebueceğini düo gctırdi. CXf.OMBO G1Bİ Turan ho^a Darülbe^tia havaalanına kohnıda IT'nin meşimr K(,nıi«eîî r Coiomho'nusı parttcsusuno ben^even bir vHnuırluk, omı:';'. ı."ıi foîoğraf otakMu^ı, ça*ı lası oltluğu haîdc uulı. memiş olnıamız ve aatta Fransa'ya müzalur bır dış politika ızlemış buiunaA&mız mancı iie Türkıye'jv kirgm ve küskundıirîer. Yu^otua yıl suren Fransvz boyundurugundan kurulmanuı veıdığı gurur ile son derece hassas ve mıllî e«" meıu'.k konularında mucn ]ıale ımıbamı vorebılır, eu masum eleştıriyc, telU>îv. veya pıyası jeste karsı aîirı b:r aluıyanlık ıcmdeydi et Bu sebeple, Türkıye'nuı, Le /ayir'Li içislenne, polit<lîa sma, sıyas.» rejımıne kırsmak niyetınde olmadığıns, aksine, asırlavca birlıkte ya şadıgı Cezayir'e imlcâni'în ölçüsünde yardımcı olma.<, ve geçmiş yılların ha*aıannı ^amır ederek gerçek V P ijüreklı bır dostlıık kurnıak istedığme Cezayır'lı ıdajecı leri mandırabilmek için a zamî dikkatlc hareket ct meşe gahşmaktavdım. hka'nın sert eleştırilerinı tebessum ve soğukkaııhlıkla dmlecıkten sonra, kencüsıne şu cevabı vermişt:m: «Hevlet B.işkanTnız \h med Ben B"Ua\a itimatn.» memi sunduktan sonra, k«*p diî,î ile, başbasa narıeli lîirp r cay îçmlş ve ilk konu^ mamızî saminu bir dostink hat ası içinde vapnuştîk. Rella, huııa, «Buyiıkelçt, bnçün buratîa iki dıf'a kc'ntli vatanını/da «»ayıhrsını/. <,unkü, Cesavir topraklan, Cezavirlilerle eedadnuz Tıirklerin, lspanyol müstcviîye karşı yan>ana 5&ptıkları miıcadfK^de, kanUrt iJe stilanınıştır, Diğer tarattan, sizi busrün kabid ettigim bn Yaalık Saray, yine prdadmızdan btee kalan bîr yatiigârdır, Cezayir'in her lıöşesinde, asırlarca ortak >aşamımızm bu kahntîlarını hoi bol şjörecekfeiniz. IHft yıldır ayrı kaldık. Olavlar, bizlcri birbinmizden uzaklaştırdı. Fakat biz, gbzlerimizi Türkiye'den hiç avırmadık. Atatürk, lstiklâl mücadeîemizde bize t)aimd örnek ve meş'ale oimuştur. demişti tşte bu h«zlerden cesaret alarak, rmsjdur ve masum milletlırin egemenlik savaşlanna bayrak olmuş ve Arap halklannın, birRÜrı mutlaka î&tikîâlîerine kavuşacapnı, bu kurtuluş hareketlerinin başJanroasından çok önce ü'ade etmîş olan AtatürkHin Türk gençliğine Ben Beüa'nm. Ceza.ir halkma, tek purtıli b.r ba^kanlık rejıminı kahui ttg anugı zvı\ da, Iuran L.ünc&'in ı961 Anavasasmm, hu Anaytı san'n gerç.M<; degprı no «. nu=a oJsun. r^Ki'mnnı :<>[> rnak Vtzere, Ce/nyıre goîîdpnime^ı. Cr^ayır idaiLCj lerını, Ankara'nm ru:fetlerı hk venı tereddütlerfonlan kuşkul:.ndıracdk w tı.uhremelen bu konuda konferan<lar v«> nlmesmo musaade oiunrrnt^aeaktı. Bu tahmın ve epn BakauAnea\ Tura:: Giineş'ın \ohx c.îkrrı;> olduğu vo ha/,ır raşka bir konferans metninm de elmde bulunmadığı cevabmı aldım. Bır ıks gün sonra, Turan Hocayı, Darülbeyd?. ha vaalanında k.ırşıiadımî K o kında Colombo'nunkmo benzeyen bır yagmurluk, c > muzuna asılı bir Japon fotoğraf malunesı dudaklaıında, t*ım dostîanna cömerlçe dağıttıgı tebts?üm, gözleri pınl pjnl ve ınüstehzi ., Turan Hoca şevtan gîbi fekiâır. Lep denıpden leblebiyı anlar. Geryekçıaır. A^a^ılık duygulnrından daha çocukluğunda rtrnımıştır. Burumu. ayak ücennde, kcndısino an!at> tırn. Çok Rüldu: «Yaha, dostluk yapalım diyc geî» dik. Desen»» adamlar bîid az kaldı kovacakîard'.» dedî. Hemen bır îormül bulcl'ik. Hııkümetimızin, Tui'an Günesı, iki memleket arosında kulturel iljşküorı m s^ttiş sekilde sel'ştıımek imkpnîarnı yennde araştmnak ıçm Cezayir'e ebndermış oldutnmu Cezayit Dışislerire bilnırecektik. Öyle de yaptık. tyi oldu. Heryerde \e her çbınişmedA guleryüzle karşılaştık. Turan Güneş. Cezayirde on gıin kadar kaldı. Birlıkte Ben Bella'yı zîvaret ottik; Cezayrli Bakanlar, ilıın vc sanat adamlan ilo temas eitık. Gana Devlet Edşkanı "N'Krumah ile, ı;ereiıne verilen bır davette tanışip görüştnk Hoca, bu Basarılı yöneticilerin Haber Merkezi • * «Ger» çekte yirminci yiizyıl, bir çok şeyi değiştirirken, hastalıklaıin nedeni ve çeşidini' de değiştirdi» diyor ve ekliyordu Psikoiog Dr. Acar Baltaş «Sağlık organizasyonları geliştikçe ve aşılamalar arttıkça, tifo, çiçek gibî ürkütücü ha&talıklar, insan yaşamım eskisi gibi tehdit eder olmaktan çıktı. Buna karşın, stres başka önemli hastalıkların ortaya çskışın da önemli bir faktör dııru muna geçti.» Pslkolog Dr. Baltaş yap ü&mız söyleşi sırasında önceliklo çuntan altıru çîzdL«Insan organizmasuu zorlayan her türlü değişiklik, gerginliklere ya da stresn neden olabiiiyor. Iş, aile, konut değişikliklerinden tutun ekonomik değişikliklere vanncaya dek... 'Yarın ne olacağım' ya da 'acaba hangi fırsatı kaçırdım' rüründeki endişeier, insanda yaratük lan güvensizlik ölçüsunde strese de yo? açarlar.» Pekı cn çok kimler, günlük yaşaınlanm stres altında geçırme tehlikesı ik karşı karşıya bulunuyorlar? «Zamanmdan çok yapacak ışi olanlar, îşlerini zamana gbr© planlayamayanlar, telaş içlnde yaşayanlar, kafa sorunu: Sires larmda kendi güçlerinin ötesinde işler barındıranlar... En. çok onlar günlük yaşamiannın önemli bir bölümünü stres altında geçiriyorlar.» Stres, başarıh ve yöneticitık basamaklarında ilerloyon kimseler ıçın daha onemli bir problem olabiiiyor. Çünkü, ki%ı no kadar başarıh olursa, içinde bulundutru organizasyorıdaki sorumlulugu da o kadar ariar. Or içanızasyonun kendi başarısı için de o kışıye olan ihtıya cı artar. Böylece. başarılı kışiler bi r bakarsınız, hem iş saatleri, hem de sorumluluk açısından büyük bir bas kı altma girmişîer. Sürekli oJarak çeşıtlı alternatiflerı duşunmek, degeriendırmek, dengelemek ve ona göre karar vermek zorunda oian kişi ise, daha yüksek doziu bir stres altında demektir. Strese karşı nasü mü* cadele verebiliriz? «Günümüzde, insaru baskı oltmda tutan çeşitli faktörlere karşı başarıh biçimde mücadele etmeye olanak vercı\ basit teknikler geliştirilmış bulunuyor. Sinir sıstemiraiz, herşeyo ragmen 'yeniden öğrenme' ye açık ve esnek bir vapıya sahip îşte, bu esneklik(Arkası 11. Sayfada) Ben Bella ve Buteflika 3en Bella Cezayır Demok ratik Halk Cunîıiuriyetı'nin tcmellenai atabumek aaı.ı cı ile büyük b:r Kon?ry' nın hazirlıklarır/a t:. Ben de fırsatt&n narsk iltatıirk'un Nurku'nun Fransızca metTiı nı güzel bır deri cih içınae Ben Bella"ya gondermışr. rv v Zamanın çok ı;en^ % hı o Çirı Dışişleri Bakam Abdü?aziz Buteflika bu jestima sinîrlenmiş ve berü nıaka cak, (Arkası 11. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog