Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

4 NÎSAN 1983 SPOR Cumhuriyet 13 İstanbul Üniversiteîeıi iiîiallerde de favori istanbul ve Boğaziçi voleybolda, Marmara Üniver sitesi basketbolda final hakkı kazandı Spor Servîsi Uç gtmden ben Gazıantep, Kaysen, Balıkesır ve Burdur'da devam ©den umversjfelei'jrası voleybol, bas ketbol ve iu*bo] yan fınalJpu dun tanıamlanriı istanbul uıuversıteierınm genelde başanlı olup rurkıye fınallsrıne kaf'3 maya nak ka?andığı yan Jmaı gruplannda toplam 8 bııırcıh°ı Istanbul 7 bırıncıhŞı de An kaıa takmıları aldı Voleybol bavanlarda Ank ıra Cazı, A^kara Haeottpp", Ktan bul, Bocazıçı; evkeklpıfîe Gn/ı Hacettepe, Bo^azıçı Istarbu) iınıver&itelen; basketbol hayan laıda Gazı, Ankara, Bo^a/ıçı istanbul; erkekleıde O D.T.Ü I7nıır 9 Eylul Maırnara ve Bursa Uludaş unıveısıtelerı bı ımcı olarak, 24?9 nısan tcrıh lerınde Antalya'dakı Tlırkıve Bırıncıhgı re kanlrprva hPl: ka zandılar. Futbdaa Sıva« Oıımvıuııvv.*iODTU. , Krnya Se'cuk ve I; tanbul fınıversıtelerı olarak ?428 tarıhleu BuıHu''da \?püacak Ti'rkıe sampıvonisjna, istanbul \« Ankara bırıncısı olan unnptsılclerle bırhkfp lratılacaklnr # "\olc\hol bavanlar Genclerimîz sampiyonluk icin Kinlandiya ı^ oynuyor AIVMIKIM ( C u m h u r h e t ) Cı TIÇ Mıllı babkptbol takımiı n u Batı Almanya'da duzenlevı nr . Mbeı* Schweıtzer l^ırnu\asınch, dan Belçıkcjla karşıc la ır,avı tarkh kazandı. 62 40. lt> ulkenm katıldığı Uluslaraıası îuınrvada dpneyim&iz olfin g o ! r s i m m ı z m ust uste rakıplonnj yenmest suı*pnz olaı ik k'iı ,îlandı. Ilk maçta Çın HMk Cunüıurıyetı Mkımı karMsında kmcı y a n çok lyı bır VMC çıkıran mıllı takımımiB dua de turnavanm guçlu tal'u'ilmından Briçıka ıle zorlu b > ı r r c o"iiad' Ba^tan sona uit' nluRu elınc'r» bulunduran bas'ı^'çılenmu 18 sayılık bır fc<rkl ı galıp Relculer B ü ^ u ı ° n ; p bıııncıhRi içm rmlTndıva ılp ovrayacak basI\°tr>ılei!mi7in ^akıbı k a r ş ^ m d a l a o r ı nic'urn kabuj edıhyor. Istanbullu boksörler 4 siklette birînci olclu RIZE, (Cumhurı>et) ~ lîıze'de uy gıınden b?n yapılnıakta olau Tunuye Buuuier Ferdı kumızı çrup çeyrek fınal boks ^anıtM'ona&ı ma.cla.i dun sorıa erdı KıloJannda ılk ıkı sırayı elde eden boksörler, temmuz ayında Izmıt'te yapılaeak olan yan fına] müsabakalarına katılma hakkını elde efctıler. Rize Spor Salonu'nda yapıian müsabakalar sonunda, ılk uç sırayı şu boksörler elde ettı: 48 kılo: Dursun Bayır (Istanbul), 2Yılrnaa Dıdin (Erzurum) 3 Hasan Pala (Trabzon) r>l kılo: 1 Cevdet Aslan (Elazığ), 2 ~ Sakıp Karataş (Erzurum), 3 Suleyman Domırbaş (Rıze) 57 kılo: 1 Cumhur Özdpn (istanbul), 2 Musa Poyraz (Artvın) 3 Kadır Goker (Içel) 60 kilo: 1 Ytiksel Bozoğlan (îçel) 2 Ya&ın Uçar (Istanbul) 3 Erol Torbacıoğlu (Artvın) 67 kılo: 1 İsmail Sulta (Erzurum) 2 Abdurrahman Gündoğan (îçel) 3 Kenan Tahmaz (Jstanbın) 71 kilo: 1 All öztürk Clrabzon) 2 Yaşar Tpırel (Artvın) 3 Yusuf Mılayın (Içel) 75 kılo: 1 Vedst Guner (Kocaeh) 2 Fatıh Sokmen (istanbul) 3 Mustifa Gu•tenkaya (Ordu) 81 kılo: 1 Sabri Kalyoncu (istanbul) 2 Şması Soumes (Artvın) 3 Orhan Sevımli (Kocaelı) 91 kilo: î Haraza Fok (Erzururn) 2 tbrabım Karaç (istanbul) 3 Faık Cekıç (Ordu) 91 kılo: 1 Erdoğan Onal (tstanbul), 2 Kazım Bekar (Rıze) ltanhul: I n c (8) Gulnur (V.), Ye^,ım (7), 1atos ( 7 \ B;n°al (7), Mpr.il f'ı). Mabıdp (b>, A\ >e\ (b). V) IVIaMs: G u l b n (4) r,'i<Tn ( ı \ Nazrı «4), Fıh/ ı4), IM ma (\), SafaK (41, Cannn d ) . SKFLFR: 15/3, 13 2, 1V1. © Raskrtbol erkeUIrr İstanbul : 'A vSamsım 19 Mayıs : 0 Eîtopunda Beşikfas, PSV rahat yendı SEVİNCÎN RÖYLESt Genç futbolculanmız Yunanistan ile rövanş maçmda dün bir kez daha karşılaştı... UEFA grup olema maçı olan karşı laşraada Yunanistan'ı farklı yenen futbolcularnnız İngiltere'ye final hakkı kanarak gidecekler. Üst iısle gelen golier sUdı dolduran seyirci leri ve sahadaki futbolcula n m m tanı anlamıyla sevince bo&du. (Fotoğraf: Erdoğan RÖSEOGLU) BEŞtlCTAJŞ: 23 PSV BERLİN: 17 Hlakemler: Kamil Yüoeler (7) Aydın (7) î b r a h i m <"7)Burhan (6), I, Tur?rut (6)1, Oral (9M0, Nurl (7)6, Can (8)5, Ahmet ^6), Zıya (5), Hakan (6> PSV: Mıchael C6") Andrea,s (n)Anriras (R)3. Melih (6)2. B e m d (7)<î, Steühan (6)3. Abdullah (6»3, Naci (5), RandoK (5) Jlk Yan: 124 Beşıktaş lehina Marmara : 79 Anadohı: 64 Marmara: Sına (7), Bulent (<», Husnu (6), Husamettm (6), Tansr (7), Zeki (7). Ilke (7), Selçuk (6). Anadolu: özcan (5), Çağatay (5), Gokhan (5). Avni (5), Gokhan I (7), Tayfun (4>. î!k yan: 4029 Marmara lehme. © Volpybo! erkekler Genclerimiz Yunanistan h 41 yendi Türkiye... 4 Yunanistan... 1 STADs F n e r b a h ç e HA.KEMLER! Mırcae Solomir (2). Kemal Ceylan (3). Cahit TurKut, (2) TURKIYE: Irfan (5) Melih (4), Kayhan (8), Hikroet (5). Selami (7) Mustafa (6). Rauf (5). Erdi (8), B. Sınan (5), Çetm (5), (Hakan 5), K. Sinan (6) YUNANİSTAN: Papanıhal (2) Gramenos (3). Panteki» (4), Constantopoîu (3), Genes (3) Mastos U), Yactotımıtis (4). Apospocıs (4) Bıbısimis (3), Giorgîocopus (8). Adamos f9) Ulusal genç takımiinız ola ğanustu bir hırs ve inancm semeresmı. Yımanıstan'ı 41 yenerek aldı. O Kençler kı oncekı donomlerde 500 soyırcınin onunde oynama\a mahkum edılerek engelhyor îardı. Ama artık gerçeğm onlara verılecek onemde olduğunu anlayanlar. gençler konusuna sahıp çıksmlar. Tebnkler Teoma n Yamanlar. tebrıkler Doğan Emültav, tebrıkler gençıer. Bu guzel başarımıza gölge düşüren ve aşırı şekilde ev sahıbinin yanmda olan. ofsayt, faul ve sarı kartlardaki kanaatlerini duygusallıga donuşturen Rome n hakemi de teessufle anmak gerekir. Oyuna telaşla ba^layan ^° kontraatak ılf gol arayan Yunanlılar 27 dakıkada Giorglocopus'un şutu ıle 1 0 one geçti. Daha sonra kaptan Kavlıan santralora geçti. 31. dakıkada gehşen bir Türkiye atagmda Yunanlılar topu kendi ağlanna yollayarak ilk yannm sonucunu ilan ettiler: 11. Ikinci yanda aşırı bir bas kı kura n gençler, Yunanistan savunmasmın buyük hatalannı değerlendırdiler. AA. dakıkada sağdan gelen oı tavı Yunanistan defans! ters bır kafa vuruşuyla ken riı kalpcme attı: 21. 56. ve 57. daKıkalarda saharun en ıvilermden Adamos takımı adına iki fırsattan yararlanamadı. 73. dakikada Kayhan topu elinden kaçıran Papanıhal'i affattnedi: 31. 77. dakikada bu kez Kayhan'm soldan ortasını çıkaramayan Constanpolu, topu Turkiye'nin 4. golü olarak kendi filelerlne yoîladı. Bu skor îngiltere'deM finallere katılmamıza yetti. Boğaziçi: 3 Bursa UKıdağ : 1 Bosra/irl: Avdın (7), Atîla (7>, Cosknn (6). Hakkı (7), Özalp (7), Faru'rt (7). Bursa Uludağ: Ilhan (6), M. AU (6\ Hakan (7), Ilallt (6), Eray (7), Erkan (P). Setler: 12/15, 15/13, 15/13, 15/13. l>şîm BÎLGE Cîüniin toplu sonuçlan: Futbol O.D.T.Ü. . 9 Eylttl 11, Sıvas Cumhuriyer a Hacettepe: 20, 19 Mayıs JtTÜ: 21. Feza TONAY özel maçlar yapmak tlzere yurdumuza gelen Federal Almanya eltopu lıgi takımlanndan PSV Berlin dün Bağlarbaçı A salonunda Turkıye deplasmanlı eltopu ligini 9. sırada bitiren Beşikta.ş'a farklı yenıldl. 2317 Adnan DÎNÇER Pistte varıstılar « . ' tribünde izlediler Üsküdar, B. Mensucath 3 golle gecti '•por Servisi istanbul 2 ve 3. amator hgde ınaçlara devam edıldı. 2 amator lıg F grubu lıdeıı Uskudar B. Mensucat'ı . > golle devııerek şampıyonl'ik yolunda emın adımlaıla ılerlemesmı surduıdu. H «rubunda kı ıkı takımın k<.«rsılaşmasında Ilkfidırn Ayyıldız karşısına 10 kısı :1e çıktı ve nıaçıan bır puan kopnrdı Gunun toplu sormçları Koyle, Açık pist yarışlannda Galatasaray, Yeşüyurt ve Hava Harp Okulu takımları basarılıydı Eren KÜLAHU îstanbul Atletızm Ajanlıgı'nca düzenlenen yarışların ıkıncı gunünde, Galatasaray, Yeşüyurt ve Hava Harb Okulu takımları başan sağladılar. Bu takımlann yanında Fenerbahçe ve Ataturk Li sesi sporcuları yarışlarda etkilı oldular. Disk atma yıldız erkekler, gunün tek tev ö\ birıncılığim, Umıt Yılbar elae ettı. 5C00 metre genç erkeklerde ise Sarıgazi'den Ahmet Koçak'm bırmcilığı anlamlıydı. Atletızm sporuna gosterilen ilgi dün de gozlendı (!) Trıbunlerl boş bir stadda koşan yarışmacılar daha sonra arkadaşla rını izleyerek hem yarışmacı hemde izleyıci oldular. Dün yapılan birincılıklerin toplu sonuçlarr. 800 m. genç kızlar: 1. İlknur öngören (Ataturk), 1.2.30.76,, Disk genç erkekler: 1. Murat Kandıllı (Hv. Jî. O.) 29.06 m. 400 m. engelli genç erkekler: 1. Çetin özkardeşler (Y. Direk) 1.01 57, 400 m. engel li yıldız erkekler: 1. Ahıret Karadağ (Ga latasaray) 1.00.81, 800 m. yıldız kızlar: 1. İsmıhan Karaçam (Ataturk) 2.33.63, 800 ın. yıldız erkek: 1. Murat Kapucuoğlu (Çengelköy) 212.55, 800 m. erkekler: 1. Göksel Dinçer Galatasaray 2.02.96 200 m. yıldız kızlar: 1. Burçin Yüksel (Y. Yurt) 35 35, 200 m. yıldız erkekler: 1. Gürcıın özsuçu (Fenerbahçe) 24.60, 200 m. genç kızlar 1. Figen üğraç (Y. Yurt) 30 05, Sırık atlama yıldız erkekler: 1. Yılmaz Dum pal (Y. Direk) 3 10 m. Sırık atiama genç erkekler: 1. Gazanfer Gül (t.T.Ü) 2 10. Disk atma yıldız erkekler: 1. Umıt Yılbar (Ferdi) 41 98 m. Disk atma yıldız kızlar: 1. Çigdem Özoğuz (Y. Yurt) 23 14 m. Disk atma genç kı/lar: 1. Şeher To?un (Fenerbahçe) 19 98. m, 3 adım atlama yıldız erkekler: 1. Özcan Kul (I.T.Ü.) 11.83 m. 3 adım atlama genç erkekler: 1. Metin Ray türk (Fenerbahçe) 12.73 m 200 m. b. erkek ler: Hasan Bezirgan (Hv.H.O.) 23.50, 5000 m. genç erkekler: Ahmet Koçak (Sarıgazi) 16.03.19. Kanarya: 2 Alarko: 1 K VNARYA: Vpdat (5) ö n d e r (5», «elçuk (7), Ernaıl (7), Zulfıkar (7) Ahmet (5j, E m r a h (5), Selahattııı (8) Huseyın (8). Şerafettm (3), Muammer (7). ALARKO: Ah (3) Adnan (5). Efrahım (5), Ertuğrul (7), îbrahim (5) Sahh (3), Suat (5>, Okan (31 Sevkı (8), Şahın (5), Kadrı (7) GOLLER: Muammer (Dk. 4fi>, Alı (76. kendi kalesıne), Kadrı (Dk. 851 Muharrem AYDIN IJakemler: Iikcr Zumrut '7), O'ppr HasPkı ( D , Şeret Tozııısn (7> l skud.ır: Eıvlınç (7)Hayrul« lah (tî), Hakkı (6), Turgay (7), Ah (6) Turgut (8"), Nevzat (7), Hahl (6>Rahmı (6) Aylıan (71 Tıu n (7) K. İMensucat Çptm («),Ahmet (fi), 8ır,an (5). Idrıs (7), Kemal (6),VeysPİ (6), Hurol (o), Yavnı? mHa<an (o\ Senol ( >) Hakan 'T"> Coılor: Turgut (Dk 55. 73). Tuinn (Dk. fio) Zeki DURAK Üsküdar: 3 B. Mensucat: 0 Kanarya Alarko: 21. 3. AMATÖR LtGDE Cıhangır . Çıksalm: 10, Ç. îhsanıye . Fatih: 7î, Atışalant Koşuyolu: 20, Ayv?jısaray Harmantepe: 21, Tunaspor Aksaray: 22, Yaylaspor . Kay narca: 11, FmdıkU Söğütiiiçeşme 10, B. Güvenspor De nızgücu: 43, Ozfatıh Ferahspor: 1 0, Yahyakemal D.M. 0 : 1 0 , Emınonü . Cmarspor. 22, R. Hisart Şafakspor: 21. Esnafspor Şehremıni: 2 2, Yıldızspor . Kartslspor: 32, Yenıbosna Yedikule: 21, Kartaltape Demzspor. Tehır, AMATÖR GENÇLERDE: Mecidıyckoy . Alarko: 1 0, Kâğıthane IÜSB: 40, Altmay Demirspor: 1 0, Ötomar^ san . Telsizspor: 90, T. Tayfun Tozkoparan: 31, Şehza» debaşı Maltepespor: 21, Üsküdar . Tunusbağı: 42, SOJ ğanlık Kadırga: 30, (Hukmen), Ortakoy Cavırbaşı: 11, Darüşsafaka Şehreminî: 11, B3ğlarbaşı Kosuyolu: 3 0, (Hüknıen), Okmevdsnı Pıya. lepaşa: 32, Kartal . Küçükpazar: 64. Yeldeğirmeni . Muı radiye 42, Çırçır Bozkurt: 72, TOE Rami: 32, G.O. Pışa Denizspor: 21. Kâğıthane: 1 Avcılar: 0 Hakemler: Er^uder Yılmaz (7>, Vedat Kuçukbukueu (b), Ismaıl Hakkı Manya (6) Kaicıthane: Îbrahim (7)Ergun (6), Suat ( 6 \ Şukru (71, Nevzat (6) Musa (7). Ercan (fil Kasım (6)Yener '61, I r k m (4\ Erdal (6) A\cıUr: Reccp <fillsnuıl (41, Zıya (5), Kadır (5), Ahmet (4), îbrahim (6), Aydın (6), Muammer (5)Naiıa (5>, Huse\m (81, Kadır (5) (iol: Musa (Dk 12) 2. Amator Küme puan dururnu TAKIMLAR Selimıye Ç. Tahmhane Netaş H. Taştepe B. Yenıçarşı Madenspor Topkapı Altınyıldız Davutpaşa TAKIMLAR Zeyrek K. M. Paça Yıldıztabya Şphzadebaşı Istın>e Ozspor Kanlıca Kumkapızara Tuzla 'l \KTML\R A Grubu G B 7 3 7 1 5 2 5 1 4 1 2 3 3 2 2 1 2 • • > İskcndcrpaşa: 3 Yesildirck: 1 H \klT\ILFR: Erapm Y u c e d a * <h» H a l u k Ozcı ($), Y a k u p l ^ b e r t (fi) I ^ K K M ) E R P \ Ş ^ : N e c a t ı (7> Ah ( 7 ) , E r a n ( 7 ) , Y a « a r ( 7 ) , C P det (7) M u s t a f a ( 7 ) . A l e ı t t ı n ( 7 ) , F a d ı k (8» Kf, ı m (8,, Sınan (8), I s m a ' l d) 8 Grubu MA 21 2 29 3 8 4 21 5 17 5 7 4 10 6 8 6 5 10 17 6 15 7 12 17 11 19 9 13 7 25 7 6 13 4 Y P TAKIMLAR T.H.Y. Iskenderpaşa Beykoz Hurriyet Kasımpaşa Ye«ıldırek îstanbulspor Adalar Istıklal E Grubu G B MA Y P fi 3 1 25 4 15 7 3 18 14 14 5 2 2 13 7 12 4 3 3 13 12 lî • 4 13 24 10 5 4 1 5 9 9 f) ? 2 5 13 17 8 o 2 6 9 15 8 3 7 6 17 3 G B MA 8 2 20 5 4 1 7 4 3 3 14 4 3 2 11 4 o 4 12 6 2 8 1 5 4 5 1 4 5 7 •1 8 3 Ayyıldız: 1 İlkadım: 1 «BÎZİM KOŞUMUZ MU?» Ienen açık pîst yarısmaları ması yıi7unden kırısıkhklara mihan Karaçam (Beş.iktaş) YÜZ). At Jeti7m Ajanlığı tarafmdan duzen İnonu stadındaki ses duzeninin çalıs>mancd^n oltlu. 400 metre yıldız kızlarda Is en onde ko^arken (Fotoğraf: Uğur Gl)\ Hakemler: Ozcan Oal (7), Ariem Sere/lı (6), î^maıl Hakkı Man^a (6) A\\ıldu: \aş.ar (5)Erol (51, irsiumtlCK: Sever <i> f" Panayo* (4), Zafer (41, RamaOı h m ı h), Ayhan (^), Hakan < > huat ("ıi Ferda ('•>), ,'dn (41 Bayram (b), Na/ım (")), •> Burhan (4)Şnol (5). Fatıh S'lmı (5> Uiuk (5) Varol r (fi), Goksel (5) (h) Kemal (1), Kemyl (. ı) Ükdrimi: H.'r>an (7iAleottm C.OÎ J.ER Vıiol (Dk 16), Sı(u), Hasan <(>>. enol ( î ) , Bılî,an (Dk 51), Sadık (Dk 8'D, gııı (5lOzcan <^), Ertan (fi), Kc7im (Dk. 85). Erol (5)Ihsan (51. Hakkı (7) Ceı^iz S\V\SKA\ Gnller Fatıh (Dk 371, Ertan Y!İdırım«enç: 3 (Dk 43) T.ılih ŞENGUL Fethiye: 0 H\KEMLER: Cıhat Tayfuı (71. Ahmet Goru (7), Yuksel Go cer (7) ÎILDIRIMGENÇ: Remzı (7) Orhan (6), Refık (7), Nazım (7), Ibrdhım (61 Eşref (7), Sahh (7), Zekı (6) Saffet (8), Harun (8), Rasim (7). FETHİYE: Şenol (j) Turgut (.")), Irfan d), Mustali (3), Temeî (6) Abmet C>>. Omer (5) M^tm <b) Ah Rı?a (6) Kahraman (5), Nus ret (5). GOLLER: Saftet (Dk. 30), Harun (Dk. 5Î, b2) Mctin KAPIAOASI C Grubu G B 5 4 5 4 5 3 4 3 4 2 3 4 2 3 o 1 1 2 MA Y 13 6 1 15 9 2 19 8 3 15 15 4 17 15 2 11 9 5 11 17 7 9 14 7 5 22 P 14 14 13 11 10 10 7 5 4 TAKIMLAR Uskudar B. Mensucat Altmok Kanarjra Alarko Yeşilbağlar Langa Beyoğluspor Altmordu TAKIML\R Ozenspor Kâğıthane Avrılar Yıldınmgenç Kireçbunıu Yeşılkby Fetbiye Koca^.nan TAKIMLAR Beşıktaş Pendik Esenlfr F Grubu Y P 3 18 5 14 10 l t 9 10 9 10 13 18 11 10 10 7 6 1 Toplu sonuclar Altmmızrak Def^crclar Cayırbaşı Alemdar Sıhvrı P^ışekspor Hılal Arçelık Anadohı G B MA Y P ( 3 1 15 6 15 > b 3 11 4 15 6 1 3 14 9 13 4 4 2 16 16 12 5 1 4 15 11 11 G Grubu G B M A Y P 6 2 1 20 6 14 7> 3 1 14 7 12 4 3 * 23 10 11 > 5 1 3 13 8 11 ;haftanın sporçizelgesi; 9 nisan cumartesi: (1. liç) Trabzonspor • Galataray, (2. liç) 8 nısan çarşamba: Federas Ahbeyköy îstanbulspor, Aiîa.yon Kupası rövanş maçlan: Bo dolu Yedikule, Ferıkoy Veluspor • Beşikta^: 01, Trab fa Simtel, Karagümrük Bpyzonspor • Galatasaray: 21, Fe koz, Davutpaşa • Eyup, Gençler nerbahçe • Samsunspor: 1 0, birlıği Karabuk 10 nisan Karşıyaka Ankaragucü: 4 • 7, pazar: (1. lig): Sarıyer BurKayserispor Zonguldak: 23, saspor, Adanaspor • Alfay, GaMersin Id. Y. Bursaspor: 0 • 0, zıantep • Fenerbahco, AntaİTaAltay Sakarya: 00. spor Zon?nldak, Mersm Ankaragücu, SakaiTaspor Be^ıkAvrupa Kııpaları'nda taş. Kocaelıspor Ad D Avrupa Şampıyon Kıılupler Spor , Boluspor Samsun Sampıy<jn Kulupler Kupası: Real Sociedad risp.) Kupası ^arı fmal ılk maçında Hamburg (F. Almonya), Juven (2. ligr): Galata Edirne, Beyler a tus Italya Wıdzew I^otz (Po beyi Tekırdag, Lüleburgaz kaısı kprşıva £;elec k ojan Julonya) Kupa galipleri: Aberde S. Sirkpci, Tirespor Isnarta, ventııs Lotz ıraçmı 8 nısan raren (tskoçya) Reaî Madrid Yesilova Denizh. Manisa A! şamba TV saat 11 30'dan ıtıba(İspanya), UEFA Kupası: Bol. tmordu, Çanakkale Uşakspor, ren lenklı olarak naklcn yayın5 nısan sah: Bağlarbaşı Spor Salonu: Beşıktaş PSV Berlm, Eltopu mians Prag (Çek) Anderlecht (Belçika), Benlica (Portekız Craıova (Romanya). Futbol Aydmspor Goztepe. Burdurspor Muğlaspor, Balıkesır "i/mırspor, Şekerspor Kutahva, Sıtespor Kıi'kkale, Eskıst hır Am^yLspor, K. Eıeğlı layacak. Pefrolofıs. Kayserispor Ank. D. Spoı, Duzcespor Esk. D. Spor, Kırşehır Konyaspor, Hatay Ceyhanspor, Sebat Orduspor, Tokatspor Rızespor, Urfaspor Erzurum, Tarsus îskenderun, Mardin Gıresunspor, Erzincan Sıvasspor, Diyarbakır • Malatyaspor, Karşıyaka • Bandırma AMATÖR FUTBOL ŞAMPİYONASI Turkiye Amafor Futbol Şampıyonası'nda 8910 nısan tanhlerı arasmda Kutahya ve Er /uıum grupu 1. ctap maçl?n yapüarak. (10 nisan pazar): Uluslararası Asya Avrupa maratonu pazar gunü yapılacak. Kıreçburnu Ye r ılkuv: 3 0, T H Y . Istanbulspoı. 2 1 , Be ypçluspor Altınok 22, Kasmıpaşa . Adalar: 2 1 , Kâğıthane Avcılar: 1 0, ilkadım Ayyıldu. 11, Camlıca Yeniqayret. 3 2, Yeşı'bağlar LanCf • 11, Yıldınmsrnç Fothive 3 0, Iskenaerpaşa . Yeşılrlırek: 3 1 , Pendık Esenlpr. 4 2, U&kudır B. Mensuca:: ' 0, Ozenspor . Kocasınan* 51, Hürrıypt îstiklâl: 2 1 , TAKIMLAR Cubuklu Acıbadem Çatalca I. Tersanesi Gungoren Erokspor Emirgan Beştelsi?; Yenışehır D Grubu 4 6 6 16 8 3 1 5 8 15 7 1 3 6 7 16 5 1 2 7 8 17 4 H Grubu 3 3 3 9 O 5 16 2 1 3 5 4 1 1 7 10 41 7 9 21 fi 21 5 29 3 G B M A Y P 6 4 1 9 8 16 5 4 1 17 9 14 A. 5 1 12 7 13 2 6 2 11 11 10 3 3 4 14 12 9 3 3 4 10 12 9 3 3 4 7 15 9 1 3 5 6 14 5 3 6 5 13 3 K. Çekmece ilkadım Yemgayret Yıldız Ayyıldız Çamlıca G 7 fi 4 4 2 4 3 1 B M A 2 25 3 1 21 3 3 11 2 3 9 5 3 10 1 5 9 î 5 7 3 5 7 1 2 7 8 Y P 3 5 13 13 11 10 16 14 22 18 15 11 10 9 9 7 5 4 Kemah Köyleri Dostluk Turnuvass'na devam edüdı Spor Ser\isi Kemah Koyl e a Dostluk Turnuvası futbol maçlarına diın oynanan 6 karş i a ş m a ıle devam edıldı. Tnplu sonuçlar Muıatboylu . Konıyolır 20, Pan Koçgar 2 1 , Gcdıktepe Eskıbağlar 4 . 0, Serınçoze Tuzla: 3 1, Karadag . Colkavnak: 6 1 , Doğanbeyh . Dede.c: 11 Burso iSe herabere kalan G (Baştjrafı 12. Sayfada) Atletizm Golden scnra Bursaspor ataklan devam eHı. Ancak Galatasaray 7. dakıkada beraberlıgı snglaj .\n golu kaydcttı. Bu dakıkada Oncrm sagdan oıtaladıgı ^op Reco'dan sektı, ^etı^en Bırol ta'namladı \e Galn^asaray a boraberhgı sa^layan golu kavdettı: 1 i. Golden sonra Barsaspor' un atakları tehhkeh olüu. M. dakikada Sedat 3'un aşırlma vuruşu Eser'de kal dı. 22. Dakikada Arif in kaptırdıgı topu Hosiç goturdu, ancak Reco tehlıkeyi kornerle önledi. 24. dakikada ıso Suat'm 25 metreden attıgı frıkık, yerden sekti ve Eser'ın başına çaıporak kornerc gıttı Hk yanda Bursaspor'dan Arıf \e Kadır sarı kart gordulen Maçın 28. dakikasında bir korner atışmda Mmas'm kafasından gelen topu Fatıh kale cızgısmde onledi ve devre 11 berabere sonuç landı. Ikınci yarıda Bursaspor'da Ah'nın yerme Mücellip, Beyhan'm yerine de Murat oyuna dahıl oldular. Galatasaray'da ıse Omer'in yenno Mustafa oyuna girdı. Bu yanda Bursaspor galibı:, cte ulaşmak icin buyuk çaba sarfetlı, ancak sarı kır J mızılı defans gole izin vermedi. Karşüaşma ilk yarıda atılan gollerle 11 berabere sonuçlandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog