Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 SPOR 4 NtSAN 1983 ini kayheden 'nin mazereti Fenerbahce...O Ankaragücü...1 STAD: Fenerbahçe. HAKEMLER: Haliî Atalık (6). Rıza Sava$ (6), Muhsin Karabağ (6). FENERBAHÇE: Yaşar (4) Erdoğan (3), Cem (4). Alpaslan (5), Sedat (5) Mehmet (4), Osman (5). Müjdat (3) Arif (3) (özcan 3), Begoviç (2) (önder 3), Selçuk (4) ANKARAGÜCÜ: Adil (G) îskender (6), Hüsnü (7), Alper (6), Biial (7> Fuat (5), Nazml (7), Haiuk (A) Haîil ibrahJın hmet (5), Sadık (4), (Bülent 4), GOL: Mehmet (Dk. 2) SARI KARTLAB: Mehmet (Fenerbahçe), Fuat (Ankaragücü). SEYİRCt: 30 bin 206, HASILAT: 16 milyon 369 bin 700. Yukandaki sözler, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e ait. An kara Binicilik Ihtisas Kulübü' nün 6. kuruiuş yıldönümü nedeniyle düzenlenen yanşmalar sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Vecdi Özgiil ile yaptığı sohbet sırasmda kullandı bu sözleri, E'vren. Son derece zevkli ve heyecarüı geçen Türkiye Yunanistan Genç MiJli karşıîaşma'arm dcn sonra oynrman Fenerbtıh çe . Ankardg'dcü maçı. izîeyenleri adsta unuttu. 2, dakikaiıin bitimiıse suiuycler var!:en gelişen bir Ankaragücü atağı, hiç de bekîenmeyen goiü getirdi. Bu tiakiknda Haliî İbraİıinı, ceza sahasmm hemen dışmdan şutîacü. Cem'in omuzuna çarpan top, AnkaragüçJü Mehmet'in önüne tiiti; tü. Bu futbolcu raha xa topu siirdü ve goîünü stiı. Gol soı da bıktırdı. Bu bıkkınljk giderek uyku haline donüştü ve maçın sonuna dek Kürdii. TakımJarınj bu durumda gören Fenerbalıçeli seyirciler, 2">. dakikadan itibaren laırban jsl<?mtye başJadılar. Kötü o>'nayan Fenei'baii(;elileri:i jçinde <>vn köiüsii» Begoviç i;.un da <'îhthiarm istediifi liurİKUJ idi. Bir bayırtîdîr koptu: «Bt*.p.oviç rası, hem Ankaragilcü, hem de Penerbalıçe'nm isteksiz oyunu. herkesi datıa maçın başlann îsmet BERKAN «Amkaragiicü'ne ba sene hagönderdim. TJikkatli oîun, beni mahcup etmeyin' dedinı. Geçen seno no kadar ne kadar güzeî top oynuyorlardı.» Bıı Fenerbahçe'yi yadu'gamıyoruz «~ Abdiiîkadir YÜCELMAN ••' • ' Beşfktaş ağır başîattığı oyunu yine agır blr tempoda bitirdi. lleriye dönük futbolıınu kendi sahasına, çevirmeyi, atağa Jcalkacak takımı tempoyıı düşürecek hatta durduracak biçinıe sokan geri cîörtlüden oyunu yeniden başlatmayı bir köîü aîışkanlık haline getiren Beşiktaş boşa geçırdiği dakikaların acısını bîr başka ve belki de hayat! bir maçta çok kötti ödeyecek. Çünkü her maç dtinkü gibi yavaş tempo da ve iddiasız, her rakip de Kocaelispor gibi Isteksiz ve rahat çıkmaz. Evet Kocaelispor ilk dakika» larda diri bir takım gibi gözükürken Beşiktasın adeta uyutucu oyununa kendini kaptırdı ve ipnosa tutulmuşcasına atak yapmayı bile unuttu. 90 Beşiktaş kalesine sadece ild şut attığınj söylersek beîki Kocaeîmin ortaya koyduğu arnaçsız futboîu anlatmış olurus. Ama ?u var M; Kocaeîlspoî atakta tek adarnla fcaldı, şut atmayı unuttu. belki şut atacak pozlsyona bile giremedi de Beşiktaş çok mu iyi idi. Hayır, Beşiktaş o attıjŞ tek goiü de Kocaeîispora borçlu. 42. nci daklkada Yusuf sağdan geîen topu Ziya'nın önüne bıraîcmasaydı Beşiktaş o duran Kocaelispor'a, o şut atmayan ve atak yapmayı düşünemiyen Körfez takımma belki o tek goîü de atamayacaktı. YaTii k'sacası dünkü maçta bir tek hareket varrîı, o da Yıısufım hatası Ziyanın bu hatayı affetmeyişi. Hepsi o kadar.,. çıî:macu. İkincı ynrv.nn hnşınrta da Begoviç'i ncren (nrat'tar lar, bu kez, cBnhfiyar saiuna» diyo br.ğırdılar. Ama naliJs... Begovio daha 15 rîakika sahada knldv, kulijp binası, sosyaî tesi.sler ve siada giırnesi yasakhaıan Bahtiyar da oyuna girmedi. Neden sonra Brgovıo ve Arif kenara aîmdıtov .;uon iş iş'en geçmi ><;... Organize olmaktrm u;:al; atakl'drla Fenerbahçe kaiesmde «eo! arayan» Ankaragüfui ncle en başan'ı isimîcr olanık iskender, HÜ5.1Ü, Bifal ve \azmf gorüiürlerken, Fenerbahçe'nin «en az kötüferf» Sedat, Alpaslasj ve Osman idi. Maçın bltîminde, sahayı yuhalanarak terk o&en bîr Fenerbahço ve adeta şampiyon olmuşçssma sevinen, turlar atan, 30 bin küsur kişi tarafından da alkışlanan bir Ankarafrüeü vardı. Sahaya Cumburbaşkam' n! mahçup etmemek için çıkmış, va amaçiarına ulaşmışJardı... FL'TIİOLSLZ MAÇ ~ Türkiye Yunanistan "enç millS maçı sonrası oynanan Fenerbahçe Ankuragiicü karşı lajşması, izieyenleri uytıttu. Zevkli ve çekişmcli bir ınaçsonrası seyircileri uyutan b« maçta Fenerbnbçe'nin golcüsü Selçuk etkis'zdl. Fotoğrfata Selçuk, sağ bek îskender ile mücadelede. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU), Bursa ile herahere kalan Galatasaray lider o Bursaspor, 1 Galatasaray,..1 STAD: Ataturk HAKEMLER: İlyas Ayan (6), Turan YıIdiTîm (fl). Mahmut Çetiner C6). BURSASPOR: Reco C6) Ahmet (6), Suat (5). Arif (5), Isa (6) Muzaffer (7), Beyhan (7), Sedat III (6) ~ Ali (6). Kadir (6). Minas (6). GALATASARAY: Eser (7) Fettah (7), Raşit (6), Fatib (6). Ahmet (6) Cüneyt (7). Ömer (7), Birol (7) Öner (6), Sinan (6). Hosiç (6). COLLER: Kadir (Dk. 2), Birol (Dk. 7) lerinde taraftarlar akm akm stada gelerek kapılarda beklediler, Bu arsda Gaiatasaraylı 3 bin kadar taraftar da Bursa Ataturk Stadı'nda takımlarına destek oldular. Maç bu atmosferde P spor'un vuruşu ile ba;^....... Maçın henüz ilk dakîkasıydı ki, ilk tehlikeli atak Bursaspor'dsn geldi, Bu dakikada Mu?affer'in pasma dalan Kadir, müsait pozisyonda topu üstten auta gonderdi. Bursaspor, atak!sürdürdü, henüz rnacu, •• dakikası oynanırken, yeşîî beyazhlar beklemedikleri an da gole kavuştular. Bu dakikada Aîi'n'n ortaladığı topu Kadir, Muzaffer;in önüne indirdî. Muzsffer'in bekîetmeden alhâı şut, Gaîatasaray ağlanna takıîdi: 10. (Arkası 13. Sayfnda) Stankovic: Seyirciden Spor Senâsl Fenerbahça tefcıik direktörü Stankovic, «Böyle bir oyundan sonra se.virciJerden utaRi.vnrunı» dedî. Ankaragüeü'nc îstanbul'da 10 yenilen .Fenerbahçe takımımn tçknik direktörü Stankovic görüşlerini şöyle açıkladı: «Ru.çünkü (clünkil) maçf» bazt oyuncvîanmtan orn»djğı oyıın çofc kottt idL Bundan dolayı baa değişiklik» lcr yapmak zonındayız. Alabîlecpğimiz herhangi bîr tedbîr içln şu aMda söyleyebiieceğim bir şey yok. Bnndan böyle Fenerbahçeli oyun«nlar pol ata* biliyordu. Şimdl ise atamıyor. Bunun nedeni oyuncuiar mı? KUmiyorum. Aynı oytıncularla oymiyoruz, Sporculanmıjrın îtuJiijile herhaııgrJ bfr iljtilaflan <fr lamaz. Çünkü futbolcularmı fiı îy! koruyan, paralanm primleıinl en iyi kai'şıîayan bir kulüp Fenerbahçe. Bahtfyar konıısuna gelince... Bahti* yar bu^iine kadar yaptıfı Iıareketlerle disiplînsiz bir oyunrıt olduîjıımı göısterdL Oynadığı zaman talnma fay<iası ne oldu kl? Seyircîlfflr tarafından tcnkit edîlen Begovîç ise normal oyununt! oynadı.» Besiktas...1 Kocaelispor...0 • •» Stad: Jnönü Hakemler: Sadık Deda (7), Baki Özcan (7), Easim Yıîdınm (7) BEŞİKTAŞ: Rasim (6) Samet (6), Mehmet Ekşi (5), Ulvi (5), (Pikret 6), Kadir (6) Metin (6>, Rıza (6), B. Haluk (6), Ziya(7) Sadullah (6), (Bora 4), K 3) KOCAELfSFOR: Cumhur (6) K. Erhan (5). Yusuf (7), Mustafa (S), Seier (5) Soner (6), Gürbey (5), K. Murat (6), Orhan (5), (B. Murat 4), Ayhan (6), Yaşar (?), (Ercan 4) GOL: Ziya (Dk. 42) Cengiz KAFTAN Lig dördünciisü Be gin ilk yamında deplasmanau Ziya'nın golü ile nıağlup ettiği Kocaelispor'u İnönü »Stedmda yine Ziya'nın golü ile yendi: 10. Beşiktaş'm etkili olnıaktan tı?n!î kaîdıjjı karşılaşma<* .faa:sta Ulvi ve Mehmet. ağır kahrketi, îleride Sadullah ve Needof • ,"•"•• • ' "• laınadılar. Si* kınıda nıaç boyıınca Ziya ve ikinci yanda oyıma giren Pikret çalısan isimler olarak %'oze çarptılar. Beşiktaft'm maçui iJcincf yansında oyunda yaptıgı değişiklik hucumlannı etkili kı Tek hata, tek gol ve öylesine bir maç Halit DERtNGÖR ğer blr ölkede 3 l'llk blr K. Irlanda yenilgisl îçin bayram yapılıyorsa: eğer bîr ülke, futbolda kalkmmak içln Balkan üliceîerlnin çürüğe çıkardığı futbolcuîarına güveniyorsa; hele hele iîaç Ithali için döviz sıkıntısı çekerken, böyle futbolculara milyonlarca Hra döviz ödüyorsa; eğer blr tllkenîn seyircisi, lig liderl Fenerbalıçe'de Begoviç yftrlne kadro dışı kalmış Babtlyar'ı a n yablllyorsa; böylv blr ülkede lig Ilderl Fe nerbahçe'nin dün oynadığı futbolun hiç yadırğanmaması gerekit. Her zaman söyleriz, hiç blr futbolcu tek tek Fenerbahçe'ye klçiliî: veremez. An cak futbolcular San Laciverfc forma y\ glyince ayrı blr klşilîk kazamrlar. Dünkü maçta forması degişen Fenerbah E Levent GENCELIİ BURSA Bursaspor, Bursa Ataturk Stadı'nda, zorlu rakibJ Galatasaray'a bir puan kaptırdı: 11. Bu sonuçla Galatasaray lider oldu. Yeşiî beyazhlar IstanbuT un san kırmızılı ekibi karşısında ük yanda güzel fut bol oynadı, ancak devre 11 berabere kapandı. Ikinci ya nda yine Bursaspar üstündü, ancak Galatasaray da kontra ataklarla tehlikeli oldu. Bursa Ataturk Stadı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Sabahın erken saat çe!î futbolcuîann klşlliklerî de tamamen or tadan kalktı, ij?i birer sıradan futbolcu oldular. Fenerbahçe'nin değişen bu forması İçinde iyi oynayan tek bir oyuncu gösteremezken, gerçek San Lacivertli '• ııayı giymiş ve ligin aît sırasmda bulu i...a Ankaragücü'nde kötü oyuncu göster mek mümkün değildf. Haftalardır Fenerbahçe'nin sendeledi ğlni yazıp duruyoruz. Ne var ki disiplinmarılye kapîlmı? olan antrenör, Begovlç'i oynatmakta ısrar ediyor. ötekiler Begoviç' ten daha mı iyiydt diyeceksiniz? Böyle ol sa bile yine de btitün yeteneklerini kaybetmiş olan Begovlç'î oynatmak teknik bir hata değîl, Fenerbahçe'ye saygısızlık olarak kabul edîlmelidir. Eir gün antrenör, disipîin hastalığı yüzünden takım çıkarama yacak hale gelip de tercümanmı oynatma ya kalkarsa hiç 5jaşmaym. Samsun, Sarıyer ^i ihi golle yendi Sasnson...2 Sarıyer...0 HAKEMLER: Talat Tokat (7), Cevat Kürkçü (7>, Hasan Güven (7). SAiYiSUiM'SPOE: Adnan (Si. Kenan (5), Alınıet Î5), Naım (5), Kemal (6), Emin ^K Hasan (7), Metia 15), .Murat (6), Tanju (7), B Ümit (5). SAHİYERt Cihat «4) Selami (4), Muammer (4). Oguz 14), Mehmet Kaîkavarı (4>, Engin (3i, Snıail i r )), Hakan (5i. Hayri 15), Çelebiç (5)c Rıfkj (5). rken, Sadu' onra yeri.io giren Bora'mn uğır kahşlarî Siyalı Beyazb takımı bir golle yetînmeye maiıkum etfci. Konuk Kocaelispor ise deîım sım sağlam tutarak, geliştire* <'eği kontraa.tklarla goi atmayi plajnlarken, hucumda etkili ol* mayışı nedeniyle hecieflediği bir .umı İstaııbul'da bıraktı. Ko.clispor, macni ihmci yansîada skora boyım eğer izîyniıruni ve.rcli. Karjulaşmayı ıadyolarctan ta kip ecîen futbolsever'erin îv> nerbchçp Stadındun. 4, dakika; da alcüklan Anknr: •::vr ! «ralibîyet.i haberi stadd, : co^Iıu île karşılamrken aynı daldJfa içinde Beşiktaş önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Kadir'in soldan ceza alanı yanma kadar inerek yaptığı ortaya Ziya'nın çıkardıgı kafa vuruşu yandan autla sonuçlandı. Bu kaçan pozisyondan sonra Fenerbahçe yenilgisinin yarata^ csğı doping tesiri ile Beşiktaş" m fark yapacağı bir oyun sev gilemesi beklenirken karşılaşma can sıkıcı bir görünümo büründü. Siyah Berazlı fut> bolcular «îş olsırn» denircesina yaptıklan sonuçsuz ataklar, kocaelispor defansmda kayboî du. Bu gldiş içinde Beşîktaşîı taraflar uzun süre beklediler. Ve nasıl oîduysa Beşiktaş, ilk. yannın bitimine 3 dakika ka1a gole kavuştu. 42. dakiteda kazaiîilan korner atışını yenl açık tribiinlerin soi tarafından Metin kulîandı. Onun pasın<îa Mclmıet Ekşi'nin kafa vuruşunu deı'ans panik içinde usaklaştıramadı, Topla buluşsn I!;/a, ceza aiam içine ortaîad1. Yusuf ıskaladı. Ziya'nın dönenk cıkardıgı sert, şut Cumhi.ir 'un ;:.:!<andan Kocaeîıspor filele î'i ile Karçılaşmanm 2. yansma Eeşıktaş. ilk yanda orta safc.a(U oynaitu;? B. Haiuk'u Fikret* iî.ı oyuna dahil nlmosı ile çıkan UIvi'rıin yenne «eçirtmoklc baş ladı. Bu cieiLfişiklik Si.yah Be yaz'ıbnn hücum Küeüne biraz olsun canlıiık getirirken, Bu kez Kocaelispor «Bu soanca Nazif DEMÎBEL SAMSÜN Sanisunspor kendı sahas;ndaki Sarıyer maçına alt sıraiardan kurtulınak amacıyla galıbıyet için çıktı ve bu amucma ilk yanda att.gı goüerie uiaştı. 20. 5, dakikada Çelabiç san lıart gotdü. î». dakikjda mey dana gelen karaınboldeu Sa'TKsunapor forvor.ı yararlanamadı. 15 dakikada Sanyer'don bu dcfa Hayri sarı kart gördü 16. dakikada Samsun.spor un ilk ço'ü geldi, Kemal'in defanr^an dönon şjutunu Murat 35 metreden sert, bîr vuruşla kaleye gnnricrcî' ve talnmmı 10 öne freçitdi. 25 dakîkana Mehmet Kalkavao san kart gordü. 33. dakikada Taniu'nun sert şutunu kaleci Cibat ceidi Ancak yetişen Murat. »upu Hasan m önüno indirdj ve Ha san da dururnu 20 yaptı. 47. dakikada Sanısunspor'un akınına Selami topu son anda kornere çıkararak taltımmın 3. goiü yemesini önledi 51. dakikada da Hasan sağ tavHÎısn güzei bir orta yaptı. Tanju' nun kafa vuruşu ust direğı ssyırarak d.şan çıktı, 69 dakikada Kemal san kart gördü 75 dakikada Kasaıi' ın sağ tarai'tan ortaladığı topu Murat üstten uı^an attı. 80. dakikada Hasan'ın cezaalanına göndercîiA'i topu Tanju değ^rîendirerneyinre maç ilk yar da atıîan golîerîe 2 • 0 Semsunspor'un gtilibiyeti ile son a erdi, razıyiirn.» dercesine defansa çe kiiince müsabakanın iyice tad; tuzu kaçtı. ol. dakikada numaralı trîbün h r önündeki Merin, Rıza verV.u,cizu<Li, Rıra topia sa£dan rakip yarı alana indi. Örtaladı. Ceza alam ysyı üzerindeki Ziya'nuı sol voîesine kaîeci Cumhur o.ynı sltzelhkle cevnp vererek <?ole izin vermedi. 90. dakika dolarken Fıkret'in sagciaıı yapL).!;ı ortaya Ziya'nm hamlüsini Cı.ımhur tesirsiz IaInıca ;naç î0 sona erdi. Tütiiyel. L\ \q\ Ptıan Durunuı F. BaİKe Trabzojj Beşiktaş Bolu Takımiar G. Saray si: f G.Saraylı yüzücüler birincil'klerı topladl Spor Servisi Yaş grupian yüznıe yanşlan dün Burhan Feîek yüzme havuzunda tamamlandı. Uluslararası Lüî:sen burg yaş gruplan milli takım seçmelerindeki başarılarını sür düren Galatasaray'lı yüzücüler gene ilk sıralan alırken yalnızdılar. Günün sonuçlan: 200 m. serbest kızlarda Pınar öktem, Zeynep Yiikselen, Renin Gemicioğlu; erkeklerde Bnrak Atak, Emrah Gemicioğlu, Hakan Eskioğlu, 50 m. serbest kızlarda Merve özçoban, erkeklerde Devrim Ülusoy; 200 m. sırtüstü kızlarda Ece Koraktan, erkeklerde Hakan Eskioğlu; 200 m. kelebek kızlarda Renin Gemicioğlu, erkeklerde Gökhan Gfiveîe; 50 m. kelebek kızlarda MÜge Tanıl, erlceklerde Kolcan Deiîilrcioğlu blrinci oldular. î 1 YlStl ZÎYA Haftalardır Beşiktaş'ın en basarıh adamı olan Ziya, dün de takımı nı sırtladı. iVIaç süresince sahanıu her yerinde gö.ü len Ziya, sik sıît gol pozisyonuna da girdî. Takımmm tek golünde imzası bulunan Ziya, bir ilii goiü de kaçjrdı. Foîo&rafta Ziya. Koca elispor kalesi önünde golararken görülüyor. (FotograJT: £nder ERKEK) A. Gücil Mersin Ad. D. S. Sakarya Bursa Adana Kocaeli 2. Lig Soîiuçİarı Beykoz • J^itl eburgazspor dl TekirdağsporDavutpaşa Petrolot'is Ank. D. Spor KırıkfeiieEsk. D. Spor Yeşiiova Ispartaspor Manisaspor /.ydmspor Çanakkale Bandırmaspor Burdurspor . Balıkesîrspor MugiasporTirespor Denizltspor îzmirspor Eskişehırspor . K. Ereğli AmasyasporG. Birljği KarabüksporKavssn^tjor Kütahvaspor Kırşehirspor KonyasporDiizcespor tskenderunsporUrfaspor CPvhansporMardinspor Giresunspor Tokatspor Ri^esporTarsus ıd Y. Erzurumspor . Diyarbakîr MalatyasporErzinranspor OrdusporHatayspor 1 1 31 21 30 00 00 40 10 31 00 20 03 11 01 21 10 21 32 10 20 10 10 Â!fay......O A.Demirspor..4 STAD: Alsancafc HAKEMLER: Erdoğdu Diyadin (6), Birol üçankan (6), Yaşşar Sağlam (6). ALTAY: Hayrettin (6) Hakan (6), Önder (5), Belal (5), Za fer (6) . Serdar (6), Turgut (6), Ergun (5) Reha (7), Şe ref (6), B. Mustafa (6). ADANA D. SPOR: Mustafa (6» Sinan (5). Erol (6), Orhhi (5), Necmi (6) Ümit (5) Gürcan (5), Easin (6) • Adnan (6), Müjdat (6) Kema.< (5). GOLLER: Tekin (Dk. 71), Ke mal (Dk. 79), Müjdat (Dk, 81), îbrahün (Dk, 87). Sakarya 2 M.İd.Yurdu...1 KTAD: Ataturk HAKEMLER: Erdaî Polat (4) Talat Akarsu (4), Yaşar ÇeZik (5). S AKARYASPOB. Engin (5) Zeki (7), K. Turgay (6), ö^ man (6), Ceyhun (6) Ü rnsr (7). Yenal (5), B. Turgay (6) Ahmet (7), Oğu* (6), Şenol (6). \TEiestN İD. YURDÜ: Atıf (6>. Hüseyin (6). Tahir (5). Mstin C5>, Nasır (5) B Levent (4), Sertaç (7), K. Levent (5) Mehmet Ali (5), tsa (6). Haîuk (5). GOLLER: Ahmet (Dk. 17, 31). Sertaç (Dk. 28) Zonguldafc......0 Boluspor ° Trabzon 3 Gaziantep....O STAD: A\TIÎ Aker HAKEMLER: Necmi Temize] (6), Fazıl Aksoy (6), Fahrettm İnan (6). TRABZONSPOB: Şenol (5) Turgay (5), Necati (5), Ba hattiıı (5), Osman (6) Metin (5), Güngör (5), K. Şenol (7.î Sinan (7), Levent (7), İskender (6). GAZÎANTEPSPOR: Muharrem (5) İsmail (4), Fatih (A), Ömer (4), Bünyarnin (4) İlhan (4), K. Hüseyin (5), B. Hüseyin (4) Davut (4), Tuğrul (4), Hüseyin ÎII (4) GOLLER: Sinan (Dk. 23, 25), iskender (Dk. 77) Adana 2 AntaJya 1 STAD: Adana (Şehir) HAKEMLER: Erkan Göksel (6), Coşkun Uygun (6), Rauf Afir (6). ADANASPOR: Ahmet Ziya (6) Şevket (6), Nejat (6), Mah mut (5), Mustafa (6) Gani (6), tsmail (6), Feyzullah (5) Kayhan (6), Selahattin (7), Özer (5), A.NTALYASPOR: Alp*ekin (6) Akgün (5), üfuk (6), Yaşar (5), Tayfun (5) Osman (5). Bakir (6), Bülent (6), Metin (5) Orhan (5), Oral (5). GCLLER: Kayhan (Dk. 15, m, Büîent (Dk. 66) Sarıyer G. Antep Samsıuı Antalya Zonguldak Altay O G 23 13 /.'•> 12 23 11 23 12 23 1.1 23 9 23 10 23 9 23 22 8 22 7 22 4 23 6 22 6 23 7 23 6 •ıo 5 23 5 B a M \ Y P 7 3 27 14 S.'i 8 3 26 14 32 i) •A 24 23 31 •i 6 [',] 15 23 ( i 6 2b 14 28 • 11 17 17 24 3 10 23 '.'9 23 5 9 23 25 23 8 9 27 27 5 9 18 19 21 7 8 23 25 21 î l 7 19 22 19 7 10 21 31 19 « 10 14 18 18 4 12 24 31 18 6 11 21 31 Î.8 7 10 1» 25 17 3 15 14 32 13 STAD: Şehir HAKEMLER: Mustafa Gündüz (8), Altan Öncül (8"> Mehmet Çiftçi (8). ZONGÜLDAKSPOR: Ahmet (7), Fsrhat (7), Muammer (7), Muzaffer (8), Yaşar (7), Tu* rul (7), Hamit (7), Fuat (7) ~ Ümit (6), Savaş (6), Me tln (7). HOLtTSPOR: tlker (7) Hü sameltin (6), Serbay (6). Ntı xi (7), Ekrem (7) Ahmet (7), Kenan d), Rîdvan (7) Cavit (7), Erol (7), Sercan (8). GOLLER: Rîdvan (Dk. 49) Cavlt (Dk. 63). ŞPORTOıö RI Fenerbahçe Ankaragücü Adanaspor Antalyaspor Trabzonspor . Gaziantep AltayAd. D. Spor Samsunspor Sarıyer Bursaspor . Gslat.asaray Zongıılda'îsporBoiu Sakaryaspor • Merein Bevkoz Lüleburgazspor Bnrdurspor . Balıkesir PetrolofisAnk. D. Spor Karabiîkspor Kayseri Erzurumspor . Diyarbakır Aîalatyaspor Erzincan 2 J l 1 2 3 0 2 0 1 . 1 0 ? ı ]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog