Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

4 NİSAN 1983 ••** HABERLERİN DEVAMI Cumhuriyet 11 blrincisi kamu kesiminda ve KfT'lerde çalışan işçilerin kesinlikle memurlaştırılmamasırj içeriyor. Diğer ikınci öneri Jse, 1976 yılında çıkanlan ve kamu kurumlarmda çalışan işçiltvin niteliklerinl belirleyen Bakanlar Kurulu kararnamv^si ile ügill bulunuyor. Türkîş, bu ka rarname ile kamu kurumunda işçi olarak çaiıştîrılnıası gere ken bir kısrnı ç^ljşanın «kadro bulunmadığı» gerekçesıyie işçi statüsüne geçiriimedıkıeni, Baykara'ya iletecek. Tiirk îş, bu anlamda söz koausa karamame uyannca işçi statü(Baştarafı 14. Sayfada) süne geçirilmesi gereken çaiırekse Tiirk yetkililerce yapılan şanların biran önce kadroya «çıklamalar verl alınırsa bu yo girmelerinl isteyecek. fcun görüşmeler bütününün biHÜKÜMETİN TL'TUMU lançosu şöyle özetlenebillr: Daha önce hazırlanan taslak £ Almanya Türk işçilerini lle kamu kesimlnde çalışan iş dönüşe zorlamayacak, ama çilerin büyük ülçüde memurdönmek lsteyene kolaylık sağ laştırılması konusunda çalışma layacak. Bu «kolaylıklar», se Iarı bulunan hükümetirı, son yahat ve taşıma masraflarmın gelişmeler ve tepkılerin ışığın karşılanmasmdan, bankalarda da belli bir joımuşama içino birikmış ev yapım tasarrufla girdiği ifade ediliyor. Öz&Wnîa nnın, sigorta pirimlerinin SSK, Türkİş'in hazırlanan bu !asîmarlskân Bakanlığı ya da lak konusunda sert tepki gosbaşka bir kanaldan Türk işçi termesi üzerine, Devlet B.ıkalerine ve Türkiye'ye aktarılma nı ve Başbakan Yardımcısı 7ey sına kadar birçok olasılığı içe yat Baykara'nın «işçilerin ıtierıyor. murlaştınlmayacaği;> konusun% Dönen işçilerin Ttirkiye' da beminat vermesinin, bu yude iş kurabilmeleri ya da iş muşamanın bir göstergesi clsahibi olabilmeleri lçin; işçile âuğu belirtjliyor. rin kuracağı küçük işletmeleÇALIŞMA YASALARI rîn, ortaklaşa kuracakları orta Öte yandan, Milli Güvenlik büyüklükteki işletmelerin ve Konseyi Ihtisas Komisyonu'ngıda ile el sanatları başta ol da görüşülmesine devam edııen rnak üzere yeni İş alanlan a 274 sayılı Sendikalar ile 275 sa çacak yatınmîann teşviki a yılı Toplu İş Sözieşmesi Grev maçlamyor. Federal Almanya' ve Lokavt Yasa Tasîaklanna nın hangi alanlarda ne şekilde ilişkin olarak, Çalışma Bakan katkıda bulunabilecpği araştırı lığı da gorüş biiducü. Çaaşraa lıyor. Bakanı Prof. Turhau frseıier'£ Almanya'da kalacak Türk in imzasını taşıyan görüştî, ölere yönelık olarak, köklü bir zelîikle tasarıların sendika.ara eğltim progrzm], ayrıca mesle ilişkin bazı maddeîeri eie^t'nkl eğitimm güçlendirilmesi, lerek, deöişfirilnıesi isteniyor. gençük kulüpleri, Türklerle AIMGK İhtisas Komisyonu, ça manların kaynaşmasına katkı lışmalan sırasmda işçi ve ışve da bulunacak kültür merkezle ren taraflannın görüşieılnj biri ve faaliyetlerle. yoğıın bir rer kez daha alacak. Bu, bü«uyum sajjlama» çnbasma giri yük bir olasıhkla ortak noktaşilecek. lann saptanarak, tasiakuıa YENİ UYGULAMA son biçiın verilmesinden snnra olacak. Şimdi von AVeizsnecker ülkesine dönecek ve onun aktaracağı izlenimler biîgiler ışı&ırı da Alrcıan hükümst.l yabancılar (Buştarafı 1. Sayfada) politikasında yeni uygulaması© Reagan m önerisı İngilna haşlayaeak. Eu uysrulamaya teınel olacak tero ile Fransa'nın ellerinde«Yabancıîar Kapori!»nun genel ki 162 nükloer füzeyi hesa«ftavası» ve ıçerdiği somut ö ba katmıyor. neriler grzörıüne alındıjnnrta, € Başkan Reagan, nükleer > von Weizsaecker'in temaslan bonıba taşıyan Avrupa'daki konusıında yukarda çizilen tab lo fazla iyimser görünüyor, ABD uçaklannı pazarlık chTürk işçüeri için Almanya'da. şı bırakıyor. • Reagan. SovyetJer Birliki hayatı müthiş zoıiaştıracak önerileri içeren raporla von ği'nin Asya'da da orta menWeizsaecker'in sunduğu tablo ziîli füze bulundurmasına nun ilişkisini be!ki de Berlin karşı çıkıyor. Belndiye Başkanı'nın şu sözleGromiko'nun bu gerekçerinde aramak gerek: «Yasala!er: gerek ABD Dışlşleri Barunızın öng.?irriü,$ij koşulları yerine gctlrmek kaydıyla isie kanlığı, gerekso Ingiltere Bakanı Françis yen her Türk Almanya'rîa ka Dışişlerj labfilr.» îlk bakışta gayet ge Pym tarafından reddedildi. nel ve doğru bir söz olarak gö AP ajansımn VVashington züken bu ifadenin Almanya VlakaynakJı haberine göre, ki 1 milyon 600 bin Türk için yüksek düzeydeki bir Amen<s ifarie edoccği, hükümetln sözkonusu sert rapor ışığmda rikalı yetkili, Gromiko'nun gerçeklsştirecegi «yasal düzen iddialannı şöyle yamtladi: 9 Nükleer bombardıman lemeler» tara/ından belirlenecek. uçaklari! ABD Dışişleri Bakanlığı Örnegin, raporda yer alan, «Alman işeilerîyle eş konut ko yetkilisine göre. Başkan Reşulîanna saîıip olm&ynn Türk agan en önemli sorun nükişcileri alleleıini jretiremesîn» leer füzeler olduğu için, ögibi önerıler «yasal diizenle nerisinde bu konuya ağırlık me» haline gelecek olursa, Ba verdî. Ancak ABD nükleer tı Berlin Beled'ye Başkam'nın uçaklannm «fsteyen kalır, h:z zorla Rit de bombardıman sayısında indirim yapılmasıroeyiz» sözleri goreekle ne kanı da görüşebilir. Aynı yetdar ilişkfîj o'acak? kili, ayrıca Sovyetler'in nük leer bombardırrmn uçağı konusunda NATO'dan daha a(Baştarafı 14. Sayfada) vantajh oldugunu ileri sürlışmalan ue ilgıli oiarak ayrı dü. ca, fakülteier kitaplıklannda • fngillz vn Fransiz füzebulunan ve halen abone olunan lerit dergilerin de listeleri düzenleIngiliz ve Fransiz füzeleniyor. Bu dergilerin DokümanBu tasyon Merkezi'ne aktanhp a.k ri stratejik füzelerdir. bakımdan orta menzilli fütanlma.yacagî ve abonelik süre lerinin sona ermesinin beklenip ze pazarhğı kapsamına ahbt'klenmeyecegi benüz belirlen namaz. Sovyetler'fn, Ingiliz rnedi. ve Fransiz füzelerine karşı Fakülte ve baglı birimlere, büyük bir stratejik füze stotüm bilim dailanyla iîpili olarak ku vardır. Ingiliz ve Fran12 bin dolaymda dergi geldiği sızlann 162 füzesinin 144'u belirtiliyor. îki bölfimden oîuşa calî YÖK . Dokümantasyon denizden atılan füzelerdir. Buna karşı Sovyetler'in 950 Merkezi'nin bir bölümünün 4 teme denizden atılan füzesi av içerisinde, geri kalan bölüvardır. münün de peîecek yı! hirmete girecegi açıklanmıştı. Dokü• Asya'da Sovyet füzeleriı mantasyon Merkezi lçin 7500 ABD'ye göre. SS20'ler büimseı derf4nin siparişi veril son derece hareketli füzeler dî. Merkezin tam olarak kurul olduğundan gerektiçinde Asnıasmdan sonra. geîen tüm ysya'dan hızla yine Avrupa'ya yınların listelerinin üniversitele nakledilebilirîer. Aynca bu r*î ve bağh birimîere da^ıtılma füzeler Japonya'yı da tehdit sı ve kaynak'ann f'otokoüilevinin ya da mikrol'i'mîerinin ^£ edebilir. Bu bakımdan SS rflim üyelcriîiin isfifadeierine 20'lerin Asya'ya yerleştirilsuniîlması planîamyor. meleri de durdurulmahdır. (Baştarafı L Sayfada) dan hazırlanan ve daha ÇOJS ko nuyu hukuksal açıdan irdeleyen bir rapor sunacak. Bu raporun içinde, daha önce hazırlanan ve 657 sayılı Devlet Memurıtırı Yasası'nda değişiklik öngörerek, kamu kesıminde çauşan yaklaşık 500 bin işçinin meaîur atatüsüne geçirilmesini öngbren yasa taslağına da esastan karşı çıkıhyor. Türk tş, toplantıya iki ayrı önerl lle gidecek.. Bunlardan inin kaderi Denktas: "Kıbrıs'tâ HongKonggibi serbest bölge amachyoruz,, Haber Merkczi Kıbrıs Türk Federe Dpvletl Başkanı Rauf Denktaş, Kuzey Kıb rıs'ta Hong Kong gibi açık tlcaret mevkçyA oluşturmayı amaçladıklannı söyledi. Denktaş. haftalık Yankı der glsînin sorularını yanıtlarken, 1974 Barış Harekâtı'ndan sonra, o sıralarda Beyrut olayları nedeniyle dağılmaya başlayan Beyrutîu içadamlarınm Limasol ve Yunanistan'a gitmek üzere harekete geçtiğini ögrendik lerini, serbest bölge oluştur maya bııradan yola çıkarak karar verdiklerinl anlattı. KTFD Başkanı. Federe Meclis'te kabul edilen Serbest Bölge Yasası'nm «belîrli bir şirkete kolaylık saglamayı amaçladığı» yollu iddlaları reddetti, Kıbrıs Rumlarmm «KTFD hiçbif ürününü hiçbir şekilde dün yaya satmasın» isteğinde ol duklarmı ileri sürdü. Denktaş, Suudi Arabistan Krah Fahd'ın KTFD'nin tü münün serbest bölge haline getirilmesi yolunda bir önerisinin varclmadıgmı. an cak Prens Faysal'm serbest böl^ede yatırım yapmak istediğini belirtti. Dunya ekonomisinde bahar umudu (Baştarafı 1. Sayfada) gücündeki artış dünya pazarlanna yansımadan genel bir bü yümeyi, genel bir canlanmayı ummak zor. Fransa. tek başına büyümeye geçişin başarısız denemesini yaşadığı için bu gerçaği daha yakından biliyor. FAÎZ ORANLARI ABD ekonomisinin son göstergeleri «re.scsyon»dan çıkışın işaretini veriyor. Bu göstergelere bakanlar bu vıl ABD ekonomisinde yüzde 4 5 arasında bir büyüme hızmın söz konusu olabileceğini belirtiyorlar. Bu çapta bir büyüme hız? ve buna bağlı olarak yükselecek olan it halât talebinin dünya ekonomi sini olumlu yönde etkilemesi olası görünüyor. Ancak kaygı verici olan nokta bir türlü kesin bir çözüme kavuşturulamayan bütçe açığı sorununun ABD faiz oranlarım yeniden yükseltmesi ihtimali. Devletin bütçe açığmı finanse etmek için fon pazarlanncla, ekonomideki can lanma nedeniyle fon talebi artacak olan özel sektörle rekabe te girişmesi halinde faiz oranlarmın yükseleceği lahmin ediliyor. Bunun ise ekonomidekl ABD son göster< canlanmarun hızını keseceği biliniyor. ÎNGİLTERE UMlîTLU îngiltere'de sıkmtıh yıliardar. sonra 3ror)id?n büytlmerıin ışıj;ını görerj iUkelerden biri. «PPmir Leydi;> Baysn Thatcher faiz oranlanyla benıber gerilRyen sterlinin İngiitere'nin dış pazar lardaki rekcbct gücünü arrırarak büyümeye yardımcı olacağını söylüyor. Uzmanlar smai üretimin gcçtiğimiz ocak aymda son üç yılın en yüksek düze yine ei'işır.ssinden de cesaret alarak bu yıl İngiliz ekonomisinin yüzde "'ttk bir büyümo hızına erişmesinin müırkün oldu ğunu söyîüyorlar. Ancak bunun rekor dü~?ydoki işsiz sayısını fazla etkilerpeyece^ini de hemon herkes kfibui ediyor. ALMANYA'DA SÎFÎK Bİ YİVME İşsiziiğin rf.kor d'Jzeyde oldu ğu bir di;ier ülke de F. Almanya. Alman ekcnoni!?inde de bazı kıpırdama belirfüeri yok değiî. Buna karşm bu yıl ekonomide ancak sıi'ır büyüme lıekîe niyor. Demir çelik ve genıîcilik gibi kilit ssktörler M!â bunalımda. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüşün ve inşaat sektöründen başlayan canîanmanın yıl sonuna doğru dahs olumlu bir tabloyu gündeme gftireceği umuluyor. Bunal:mdan en az etkilenen Japonya'nm durumu büyük ölçüde ABD ekonomisinin perfor nısnsına bağlı. Mali yıh nisanda başlay?.n Jrjponyn'nın gpçon yıl oldugu ^ibi bu yıl da yüzde 3 dolaymda bir büyümo hızır.t tutturması bpkieniyor. Japon ekonomisîncîoki bir canlonmanın ABD ekonomisir.i altı ay geriden izle:li^rini koydeden fko nomistler, «îhracattakl rtüşüış durursa Japon ekonomîsi âe canlsnsr» cliyorlar. FRAN'SA VE KANADA Hrzlı büyiime hT.resirid.en son ra zorur.lu c'?rak «kemer sıkn»a»ya yönclen Tmrsa için 58H3 kuşkusuz 7.or b:r yıl o!r;rr>k. Bir yandan rrtflnyvr.r» nnrılrr» mek di'i'er yp.rc5"!) ccîen^ier detı^psini kon'rol s'tır,^ :îlnis.:v kaygısı Frar.^"'r;n ?.rcak ^"Irâr 1 doîaymda b"r V/.'ir.iirîe 'rızma. erlsmssine olriak vfrcrck. OECD top 1 ";^ has*.'n?UMn ya1: laçılc yilzdc C."'irji safîay^n «^ huyukîcr»dsn î'rir^oa ço'r Itöfj bir 19S2'den sonra bu yıla biraz daîia umutlu bakar>°n îtalya 1983'de szfjr büyurpe bekleyen ü'.kpîsr p.ras;nda yer thyor. NATO Asarnbfesi heyeti bugün Ankara'ya geliyor Türkiye ile ekonorr.ürîrmda Kt5;'?sr.iü: canANKVR\, (ANKA) lannîa b?."irli!ermirı s^rcki! ve NATO As.ımbİRsinden bir boyııilu olması da "::r Mçüric I hoyrMe Federa] Almanya' petrolüü ü'kel^rin ve d:.Z,zr Ü | niii iktidardaki Hıristiyan çü.ncü D;:nya iilke!<?rir.:n gfuiri j Derr.oVrat Birlik (CDU) nin ve itji.rdat tajeulennm <\rt rvvüsindon 15 ki.şi.lik bir rcas'.na oa.ÇIı. retroîcü li.lke.!»î?rup bugün Ankara'da te r:n gf>îirlerinde taiTnia e üidiği rr;r\l2ra başlayacnk. gibi 100 ırJlynr dolırl'k bir jçe17ic,;r'pri Ptîîkc.nlı^ı yctki viie:riu olur ve nğ\r dış borç Jiter, h°r iki yabar^ı hejüîclcri &,^ınr;aki ÜÇfinctl Dünya ük^ieri de rorunîu oiarak rcJ.> ni.ır'\k r.iteiendirdi. Br.*j'n:n «bahar unrutîrn» bir /TOS cir.ha rr.^ici nir umut olarak ka'abi?:r, bek'encn f^ğlıkJı v? '•iir°kli büyüme bir ke?. cl;ha r.yal oiarok halsbı'.ir. Bu jrerçe£i ?i.mdiden pönro!: zon:ri.d?, o'an Batıiı 'dderlerm yeri !;nn:r:ic)iiΣ duvfirîarı ürniek va iMr'rAn jandamıalığıra Fi'venn'îck yerine Üçüncü Dunya ülkclsrtnin sonr.i'anna biras daha ciddiyetle e^ümeıeri :cend: çıkarlarınm bir .çcreği oluyor. T;';r;1:> •"? Türkiyo Iş.•:lr>.n Konfe y rliri"«m iki hP"Ptın, O:'nîar Birlıfi ve îvükürr.pt yptkiii'crj;v'1o de görü>:v,esi bck İPi:ivor. Batî'daki son gefismeSe (Baştarafı 1. Sayfada) nen kesimlere yeoi iş imkânlan açılır ve reel işçi gelirlerj de artarsa, F. Almanya'dan Türkjye'y^ işçilerin göndereceği dövizlfv mark olarak artabilir. Bunun dı~ şında oradaki işçjlerimizm saj'ita arfîaası sö:: konu«;u olamaz. Ancak, Aimanyr.'da bugün çalışmaîta oian Türk işçiierinin gönderdlpi döviz, 'mıktcn oiarok' ari;\bilir. Bugün Aîmanya, en fazla mal satubildiğinıiz Avrupa ülköstdir. Bu ülkeye sattığımız gelpneksel maliarch» da bir artış bel^cnrbilir. Mark, dol K aıtınca B. Al j îlar» satıştan kazaiîî'.cağıniız döviz miklan da çorvalacaktır.» Prof. Gülten K"v:e;an gibi, «Yükseîen Alman markı ölçü sünrie işçi dövizlprinin artacağını» vur«î::"ay;iTı Prof. Krol Majîisah'ya göre, mark ve yenin dalgaianmaya bırakılması. Türkiye açısmdan izlenilmesi gereken önemli bir gelişmeydi. «Çünkü, bu durum para ve sermaye piyasalarına yansımalar yapacak, dah a dojîrusu, dalgalan manin yaratacağı fstikrarsızhk, sermaye piyasalarını da bekleyiş dönemine itecektir. Türkiye'nin dış piyasalarda kredi ararken, bu bekleyiş olgusunu gözönünde tutması gerekecek» diyordu Manisah. Böylece «oîumlu» etkilerden «olumsuz» etkilerin ne olacağı sorununa gelmiş oluyorduk. Ortadoğu pazarlarında bir daralma bekleniyordu ve bunun Türk ihracatma yansımaları olabilecektî. Prof. Kazgan. «Böyle olsa bilp, hükümerin tutumu ve ihracatçılarin becerisi pekalâ otJkiIi olabilir. Ihracatta Deniz Sahifleri anılıyor tstanbul Haber Servisi 4 N:s3iı 19ö3 ttırihinde Çanakkaîo Bofrazında batan «Durnlup^rar» denizaltısında şehit olan dersizciTçrimizi anma törcni bu gün yap'Iıyor. Taksim'de 9.30'da başlavacak törsne Askeri birükler kaîıîacak, Cn'rJvariyet Anıh'r.:.! çelenk îconacak. Beşiktas Barbaros Anıtı ve Türbssi'nde yapılacak törenlerde <ie şriinün anlam ve önemini be'irteri ]onuşmalar yapılacak. Eeşiktaş' V yapılacak törenîere arra ea den okultor ve sivii teşekküller katl?bilecek. atıhm denîp duruyor. Marifet, zor koçnUara rağmon. kazanıimış pazarda daha sağlam bir yer edinmektir. Orada re^abet edebilmektir» dcdi ve ekledi: «Bunun 6tesinde Ortadogu pazarı daraldığı ölçüde Avrupa'nm, Türkiye'yi 'atlama taşı' olarak kullanma istekleri artabilir.» Prof. Man.is<ıîı, «Ortadoğu'daki durunı bizim açımızdan olumsuz gibi görünse bile, Türkiye'nin bu üikclere kolay vazgeçilmcyecek 'geçimlik mailar' satüğmı» vurguladı ve «Ortadoğu ülkeicri, lüks mal ithaîatlanm belki azaltırlar ama gıda maddelori ithaîatlan kolay değişmez. O nedenle Türkiye'den yapacakları aJımlarda pek kısmtı ortaya çıkmayacaktır» dedi. Manisah, Ortadogu pazarlanndaki vSikışık Iıga karşm, Türkiye'nin Ür •ye y dün, Kuzey Yemen. Tunus gibi birçok yeni P^2ara el atabileceğini, Uzakdoğu pazarlannda ise. 1983'ü ancak ve ancak «aranış yılı» olarak değerlendirebileceğini belirtiyordu. Dr. Uras, dünya ekonomislndeki yeni koşullann «olumsıız» etkilerine değinirken. daha çyk Batıdakj gelişmeyi odfit. noktası aldı ve şunu söyledi«İşJer kötü olduğu zaman Batı dış pazarlara daha faz la ilgi duyar. Dışa kredili satış imkânlan tanır. Böyle dönemlerde, Türkiye'nin 'nazh müştcri' olması, dsşandan alacaklarım daha büyük kolaylıklarla ve kredi Üe sağlaması ınünıkündür. Ferahlama ise, böyle olanakları ortadan kaldınr. Bunun çok güzel bir örneği Bogaz Köprüsü yapıhrken yaşanmıştır, O tarihte köprü yapımîrun programda yer almadığı ve OECD gibi kurulu şlar, asla programda yer aJmayan yatırımlara kredi vermedikleri halde, Türkiye'nin Japonya'dan kredi sa^îayacağı anlaşılınca, işîsr terf'ne dönroüştü. Çünkü, o sıraria Batı dünyasmda demir çeîîk krizi ye* şanmaktadır v© Türkiye pa~ xan kaçînlmasm dr c Î3<öprü, programda yer almadığı halde) OECD'nfn yaktı^ı ışık Bayesindo Avnjpa Yatınm Banknaı kredi verrolş* tlr.. TÜSÎAD Başkanı Ali Koçman'in sözleri ise, bütün bu yorumlann yanmda kısa ve orta dönemin gerçeklerine değinen daha ihtiyatlı bir değerlendirmeydi. Dıştaki ferahlamanın Türkiye"ye yansımasmin zaman alacağmı vurgulayan Koçman, şöyle dedi. »Herşeyden önce bizim bîr dış ödemeler büançosu soru cumuz var. Şu sırada hâlâ ekonominin kemerleri oîağanüstü sıkı. Kemer sıkma ortamında yol aima durumunda>nz. Fabrikalar tam kapasite çalışmıyor. Iç durgunluk sürüyor. Hal böyley ken yatınmlarda en ufak bir artış, hemen enfüasj*on'i etkisi altına aJır. O kadar ki, Türkiye'nin ithalat kalemlerinde 1 1.5 milyar dolarlık bir artış biîe enflasyonu kıpırdatmaya yetcr.» (Başlarafı 1. Sayfada) Inn haR.îi anınçlarla kurulmuş bulunîİP.'Jıınıı ve Türkiye'nia NATCVya ka tıimasmm saîkîcrîrJ K'6Zönüne aklr^ın;» beîirterek, «Türkîye'nin NATO ile îJİ!? Iriîerinnı cok îyî b>r sevîycde olduğu'.uı söyîenifk> ten mcmnuııiyet dııymaktayım» dodi. Türkmcn şöy Ie konuştu: «Teşkilat, banş, isHkrar ve püvcnlifn sajîlasTiak olan csas ^örevk'rini tanı olaTürkiye ise. XATO'mm saij ladıgı or(:ik püveniikirn yararl an makta ve bu ortak sfiivenîf^i kendi katkı Lırsyla daha kuv\'etlcıulirmekledir. Bu iki yönîü katki vc yarar. Türkîye ve NATO arasında saitlaın ve sîhhatîi bir bap oluşturm.ık'adır. tttîfaîc jrînzın bulunrrıası bu gerçeği y j ş ç e r i Bakanı, «ulusIarj;n."ı koşuliarda köklü desisiîvliklrr ıreyd^iia gel medi.çi sürece NATO'ya du yulan hayatî ihtiyacın dcvam edeceğini» belirtti. Milli Savunma Bakanı Bayülken, Türkiye'nin NATO üyes'ı ülkelerden askeri ve teknolojik ynrdımlar aldi.iını, ancak yardımian Sîiğîamanm kolay olmadığını, «nîüttcfikît<niTtf7İn dc ekorîomik problemieri b« lunrhıgunu» beJirterek, şöy le konuştu. «Bütün gayret ve çaîışmaîarımız eıı lasa sürede Türfc Siiahh Kuvvetlerinln modemizasyonunu sağlama yohmdadır. Bu nedenle. yapılan yardjmJan henüz yeterl! seviyeye nlaşmış sayamayız. Daha fazlssma ihtiyacımız vardır. Ancak müttefikîerimizden bazılarının takdire çayan şrayretîerini rnemnunlukla kavdptmek gereldr.» İTVE •a 2 f Fokiîîieiere Bir YAŞAP HOLDİNG Iştlraki olan VİKİNG KAĞİÎ Vt SELÛLOZA.Ş 1983yılındanbaşlavarak heryılöduIIC bir baskı resim sergisi düzenievecektır Boskı resim Odüiiu Serglsîhln secicl kurulu HALİl AKDENiZ Ookuz Eylu! Onl. Güzel Sanatlar, Fak. Oğ.Gör Prof. ÖZDEMİRAiTAN Mlmar Sinan Ünl. Güzel Sanatlar Fak. Öğ. Gör. MUSTAFA ASLIEJ? Marmara Ünl. Güzef Sanatlar Fak. Öğ. Gör. MÜRŞİDEİÇMELİ Gazl Onl. Eğitlm Fak. Resim J Bölümü Cg. Gör. SÜLEYMAN SAİM TEKCAN Mimar Sinan Unl. Güzel Sanatlar Fak. öğ. Gör. Ödüiiu sergıye katıiacak eserlerden 1983 Kc35rm a> ikincı vansmda vapılacok değerlendirme işîemi iie. sergılenmeye lcyık görüienler seçilecek ve bu eserier ssrasıyia İZMİR114 Aralık 1983 Devler Resim veHeyk* Muzesi (Konak) İSTANBUL1631 Ocak 1984 Devlet Güzel Sanatlar Gaierisi (Beyoğiu) ANKARAiUMcrt 1984 Devlet Guzei Sanatlar, Gcierisi (Zafer Çarşısı) serqi saloniannda sergüenecektir.» I.KATILMA ŞARTLARİ: a)Ödül'u sergiye amatör ve Dfofesyonei butür sanatçıiarkatıiabiiif b)Ödüllu sergıde konu sınırlaması yoktu/ c)ÖdüHu sergıye katılacak eserier ÖZGÛN BASKI resim tekniklerinden (gravur. ağaç baskı. litografL sengrafı gibi) btn ıie gerçekleştırıimiş olabilir d)Esenn bask' kaiıbt. sanatçıs' tarafından ycpiimışoimaiıdır e)8askı sanafçının kendisi îaratindan yapıimaii veya scnafçının denetımı aitınaa yapı'mış oimaiıdır f)Baskî kağıt uzerine bosffacoktır Baskı kağıöınm ölçusu 70cmx100cmden buyuk oiamaz g)Her bir kalıptan koç baskı ycpıidığı. eldeki baskının kaçmcı olduğu baskınm ait kenar dısına sağ veya soi köşeye yakın kurşun kaiemî sayılandırıimolidır. Eğer baskı deneme baskısı veya sanatçı özel baskısı ıse bu durum da ozel şekıjde belirtiimelidir h)Sanatçı baskınm alt kenar dışmda xuı^.. kaiernle ımzGSinı atmaîı ve esenn yapı'dığı yıl yazılmalıdır. Baskının alt kenard^tna kurşun kaiGmîe esenrı ad> da yazıîabiiır ı)Her sanatçs odüüu sergıye en fazla uç eserie kctilabiiır. Eserlerin kışısel veya karrna sergilerde sergilenmemış olması camiı ve çerçeveli olarak teslim edilrnest şarttır, (Baştarafi 14. Sayfada) vesile ııe veremedigi konffuansmda açıklayacagı fıkirleri karşı!a.şti;îi herkose bol bn! anlatmak olanağ).m da huldu. Güneş'le birlikte, birçok Ce/;.'yirJi idareoi, poîitikacı. san'at ve fikir ariamı ile de tsnıştık ve görüştük. Bim:n. P!uyiikeicili;re Cezayir Giixeı Snnatkır Genel Müdürü şreidi. Kendisini bir arp.ştınna Rezisi için Türkiye'ye daver ctfirmi^•tim. Teşekkür etmck ve memlekotimjze yanacağı seya'ıat!" üpili praük biîpileri sağlamak istiyorda. Çok mutiu ıdi. <;B51î.vor mu.sunuz» diye soze başladı «Kît gün T'ürkive've çUmek çocukluğumdan beri en bi'yüiî arzıım îdi. Fakir bir koyîü ailpsinh) çccücuvdum. Orta eğitimimi huSundusumuz kasahada büvî.ik zorluklar!a yaptım. Snnra, Cezayir şehrlne yüksek ejrîtim için geltlun. Bue:ün. hu görevîn sahibi olabilnıemi ben Atatürk'e borçlııyıım». Ne demek Istediöini anlayamadık. O deram etti: «Fransızlar Türkiye ve Türklerle biîtün Hişkilcrimîzl koparmışlardı. Biz, kendimize Atatürk'ü, Tiirk m!llî müca delesinl, tstiklâl Savaşlannı örnck aldık. Bu arada, Fransızlar, Cezayir'de yayınlanan garetelerde, TürJd* ye'nin Fransa Ozayir sava.şında kendllerini tuttuğunu, uluslararası kuruluşlarda da Fransa'yı desteklcdipl haberlerlnl yayuılat* makta. ve Cezayirlileri, Türkiyr'den soğutmaya çalışmalvtaydılar. Ozayirlilere verdîkleri pasaportlarda: «Türkiye ve Osman'ı împaratnrlıiKundan ayrılmış topraklrtr hariç, bütün ınemleketirr için geoeılıdir» kaydını itoymaktaydıJar. Ba politikalarinria kısmen de olsı başarılı oldular. Halbuki Cezayirliler, Türk'eri çok severîer. Hâlâ memleketimizde esld Türk aileler! yaşamaktadır. tşte. o senelerde, Cezayir'e beş parasız ReSdiğim zaman. lyi bir portre ressamı olmam çok işime yaradı. KaraJralemle Atatürk'ün portrelerînl yaptım ve Kazbo sokaklannda, üniversite bahçelerînde bu resimleri satarak, tahsilimî yapmak olanağını buldum.» Bu sözler bizl hem heyecanlandırdı, hem de mahçup etti. Ü II.TESLİM ŞARTURI: ödüilü seraiye katılacak sanatçıîoreserîerinî 20 Eylui 1983/1 Kas:m i983tarih!eriafasjncJaçalışmu saatlen ıçsnde aşağıdaki adresierden düedikierine teslim edebiürier. Posta ve naküye şirketi araaiığryîa gönderüen eserierödüllu sergiye kabu! edümez. VİKİNG Izmtr Genel Mudutiuğüne teslim edüeceK eserîer için son teslim tarihı 11 Kasım 1983 dur ADSESLER Vıking Kağıt ve Seluloz A.Ş. Izmlr Buro' 1379 Sokak No:57/7 Efes İşhanı IZMİR Tel: 146020 Viking Kağıt veSelüloz A.Ş. istcnbui Büro Ûnyon Han No:12 Kat3 Karaköy İSTANBUl Tel:497773498365 Viking Kağıt ve Selüloz AŞ Ankara Buro: Mitha tpaşa Caddesi t^o:34 Aydın Is Hanı Ratf Cda:3 ANKARA a)Ûdullu sergiye eser gönderen ve jürl tarafından sergilenmesl uygun göruien eserler 15 Nisan 1984 tanhinden önce sanatçısma lade edilmeyecektir. b)ödüllu sergiye katılacak eserlerin arkasıno Esenn adı Eserin teknlğl Eserin boyutian Eserin değeri Sanatçımn adı ve soyadı adresl vansa telet numarast •Sergilerin bltimlnde eserin. yukandaki adresierden hangisinden geri aiınmak istendiöl yazıimışolmalıdır III. SEÇİM VE ÖDÜLLENDİRME: a)Gönderilen eserler arasından Seçlcl Kurul sergiienmeye tayık buiduğu eserieri belirlevecek v& bunlar arasından ÖDÜL ve MANSİYON lcin seçim yapıiacaktır. b)Sergiienmek için seçilen eserler arasındar\ 5 Esere eşit ödüi 50.000. T L •10 esere eşit mansiyon 25.000. T L ödenecek. bu 15 eserin sanatçısı adıno düzenienmiş Başan Plaketl verilecektir. c)ödul!u sergiye katılacak her sanatçı, esertn ödüi kazanması halinde herhangi bir ek ucret istemeksizin kullanma yayın ve benzeri haklan İİ0 * eserini ViKİNG'e devretmiş (Satmış) olacak ve sanatçı ödüilu sergiye katılmakla işbu şartı peşinen, kabul etmiş sayılacaktır rV.ÖDÜUÜ SERGİ SONUÇURI VE ESERUSIM GERİVERİLMESİ: Ödullü sergıye katılan sanatçılara değerlendirm» sonrası kendı eserlert hdkkında mektupla bilgl verilecek ve eserlerin hangi tarihlerden itibaren belirttikieri yerden gerl aiabilecekleri bildlrecektir. Bu tarihlerden itibaren uç ay içlnde geri aiınmavan eserîerden VİKİNG sorumlu olmayacaktır. VİKİNG ödüliu sergiye kgtılan butun eserler lçin teslim aidığı andan itibaren geri verinceye kadar/ depoiamo, ulaştırma ve sergıieme surelerl boyunca mümkun olabilen her türlu koruma önlemierinî alacak ve bu konuda gereken titlzliğ\ gösterecekîir, Buna rağmen eide olmayan sebeplerden ötüru meydana gelebilecek zayl hasar ve yıpranmaiara karşı bütün eserler VİKJNGln sonjmiuiuğu altında olacaktır. VİKİNG ÖDÖLLÜ SERGİYE İLGİ GÖSTERECEKTOM. SANATÇİ VE SANATSEVERLERE TEŞEKKURUgİNİ SüNAR, BAŞARİUR DİLER. TürkYunan (Baştarafı 1. Sajiada) kara, Lefkoşe ve Atina'ya yapacağı ziyaretier bu açıdan önem taş:yor. Eurt' ün 1 nisanda Atina'da oG lacağı, Yumristan'daki ABD üsleriyle iîgili olarak bazı yeni öneriler getirebi lecegı bilöirüdi. Burt'ün geüşiyle aynı sırada, ils görüşmelerinin 5. turu başlayacak. Avrupa işleriyîe görevli ABD Dışişlcri Eakan Yar riımcısı, üs görü^meleriyle ilgiii olarak Türkiye'ye bil gî verecek. Bu da Türk Yunan diyalogımım yeniden başlama koşulları ba kımından önemli. Burt'ün Ankara ve Atina'ya, ABD Dışişîeri Bakanı Georg Shultz'un daha sonra yapacağı ziyaret için «ortam hazırlama» amacıyJa geleceğî daha ön CG açıklanmıştı. Ancak birkaç gün önce Ankara' da, ABD DiPişleri Prıkanı nın ziyaretinin bir süre için ertelendıŞi bildirilmişti. Basarılı 14. Sayfada) yararlanarak, kişinin bizzat kendi bedenini yönetmesini sağlayacak olanaklar araşarılmış. Bulunmuş da... Bu olanaklardan biri, vücııdumuzun yerli yersiz harekete geçirdiği 'alann* tepkisine karşı 'gevşerne'nin sağlanmasıdır.» STRESE KARŞr NE YAPMALI? Her gün karşılaştıgımız gerginlik yaratıcı olftylarla başedebilmek için ne önerirsiniz? «Öncelikle vücudun gevşeme cevabına nasıl geçfciğini ögrenraek gerek. Doğru nefes aJmayı da... Yaşamak îçin nefes ahp verrnek her zaman sağhklı ve doğru solumak anlamina gelmevebilir. İkinci olarak, insanm ken dine olan güvenini geliştirmesi çok önemli, Üçüncü nokta da yaşam karşısmdaki yetersiz ve etkisiz tavırlarımızı değıştirebilmemizdir. Olaylan ve insanlan olduğu gibi kabul etmeyi, hoşgörülü olmayı ve kendi beceri ve sınırlanmızIa yaşarnayı öğrenmek zorundayız. Hepsindea önemlisi ise gül mek... Uygun olan olmayan h e r durumda gülmek... Güle bilmek... Çünkü, gülmek gev şeme yaraür. O anda kan damarlan açîlır, dokulara giden kan artar, dokular daha iyi beşlenir.» (Baştaraft 1. Sayfada) teren» bu ilişkiîsrin 1974 Kıbrıs Harekâtmdnn sonra «erölgelendı\çini», ancak 12 Eylül'den sonra ABD'nin «Türkiye'nîn btı Iç. mescle sinî aiîlavjsla kiîrşılama'i» sonucu iüşkinin düzeldiğini belirtti. Çağlayangil şunlan ledi: söy KAĞIT VQ SELÜLOZ A.Ş. VİKİNG SÜRECEK «Türkiye NATO'nun en önemlî, cn hayatî o!an strafejlk bîr yerinde bulun maktadır. Türldye'nin za afa düşmesi bütün ittifa kı ve onun en şrüçlü üyesi olan Amerîka'yı da dola>ısıyla rahatsız edecektir. tşte karşılıkh yararlarııı ortak noktası bura da toplamyor. Ne Amerika Türkiye'nin rayıf ka!masım ne Türkîye ABD' nin savunma giicünde ken disinîn sebep olacağı bir rahne açümasmı ister. Bu itfnamn şartlan şndur. Türldye'nîn taahhütleri Kuzey Atlantik AntJaşma sımn smırlanyla cîçiilü dür Türkiye bu antlaşma run smirüan dı?mda bir davramş içfne giremeı. Gi rerse kendlsîne yöneîmiş tebükeîere bir yenisinl ek lemiş olur.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog