Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 HABERLERİN DEVAMI 4 NÎSAN 1983 1, Sayfada) aym bölçede w ya ?>v* recekoı*du ısîah finîeme bölgelerinde bh arsa veya hîssö r. Tahsfr edilen arsa hîss^nin jrer'1«»k i veya 6830 Sayılı fsiîm'ak Kann»u'nda beHrtılen usuîlere söre hesaplanır» deniliyor. Âvnı rnaddenin <"f) fıkrasm da ise gecekondulan yıkılacak bak sahîoierîne 42 ay ['(3.5 yıl) icinde yeni bir yer ı^östpr^eees*! ve daha once jyıkım kararı almımş olan» jîarîa yapı yasaği olan yerîerdeki gecekondular ic'n yent tohsîsierde önceiik tantnacağı hükmü getiriüyer. Yasanın 16. maddesin'n 'f) fıkrası aynen şöyle: «Bu kanun gereğînee sıtiîrları tesbit edilen ^ecekon du böîgeleri dısında kalan aprekonduİBrcfan: hazine, beîedîye, 51 özeî idarelerî ile Vakıflar tdaresî veya d'ger katma bütoeîi daîrelere veya katnu tüzeî kteili£1 5 e 1 grereek kfcîlere veya mc\ hıı k'ik tiizpl kisilerine ait ar«a ve ararller urerînde oîanlar: bu kanonun yajnraı tarihînden itlbaren azami 42 ay îçtnde hak sahipleria e geeekondu önîeme veya ısJah bölgelerinde bnlnnan arsa veya konutlar veya bu madde gereğînce beledîve veya îl özel îdaresî mülkiyetine geçen konutlar w*<lınek suretiyle tasfîye edîlirler. Bunlardan şebir Içinde, çevresîndekî imar dmumiı lle uyurn saerlayamayar» srtcokonduta r i!e gerçek ki^îlere veya fizel hukıık tüz**] kişilerîne ait arsa ve ar 'Ti~ îer üzerimîe veya 25C5 ''nyîh A«îîerî Yasak Böır< *er ve Gfiçenîik Röîçeîi.^ Kanununun y.ım ya&a;,ı !<oy (Baştarafı 1. Sajfaüa) kü cari kurdan Tfirk narasına ?«nlenerfcli verJmesı ve yenı çevrUmek suretiyle Ziraat Ba« sei"vet beyanında bulunan veı kasınca tediye edileceldlr.» MALtYENtN TEBLIÖLERt si înııkeiieflerımn kfndılenne uide edilmesi hükmunün ge Maliye Bakanlığı konuys tınldı.|ini anımsataıı MaLyo ilişkin, Resmi Gaaete'de iki U.h Bctkanı, mükehefm ketıdisine liğ yayınladî. Bu teblığîerden ve aüesine aıt nakit para, ser ı'kine göre blokaja tabi oîmatılika üe sırüaş hesap ve dö yan diğer serveîler ŞUIIIÎÎT: vulerm karutlanma durum^m Yükanüülerin ticari s»eraa olan serveıler oidugtma dık \etleri dışmda kalan, nama jaiıat çekti. d«t hamllintj ja/ılı hîtsf sfneılî, Eu varlıklarm Zıraat Ban tahvil, ımieevher aîtıa ve kıy« ka&ı şubelerınde, merkez şu metlî madeoler bloke edlbneve besmde veya dığer şubeîerinde cek anoak bu degerlerin eldeıs (Baştarafı 1. Sayfada) bloke edıleceğmı aniatan Ba tıkanlması haliade Gelir \e kan, 1516 ve 17 nisan gtolen Kurumlar Vergisi'ne tabî kişınin gaaretemjzin 23 ocak 1983 bankada bîoke edilip edilmedi lerin faiura ya da gider pusıüa* tarthli sayısında 5>ayınlanan gıııuı malıye tarafmdan kont sı karşıhğında dunrrau ispatla«Tulıaf Bîr Tasan» başlıkh ya rol edılecegıni anlactı. Eakan maları gerekîyor. zı nedenıyle Istanbul Sıkıyöne ba konuda şunîerı so5'ledi: ~ Tican alacak ve borçlar üm Komutanhgı Askeri Sav«Vatandaşın her bankada dışında kalan J enetM ya da « *. • cıhğı'nca dava açılmı? ve yar nıpvtiaâlı \ardır ve bankadald netsi^; alatak V3 lorq!ar da tın* gılamaya 7 mart 1983 günü me^duatlar .">1 aıahlj 1982 t* başlannîiSti. v«\'avm yoîuyla rlbi itibarijle hp'an edUeeeU i<e euilmeyeccı;. Bu tiirtfzeîasuç i^Jpmeyp trsvik» îddıası tir. F.uoun ü^ .ıy içinrîe ban 3sca'v ve boıç!?r için, verenlnr ils 6 yıla kadar hapis istemıyle kadan rektlmis olinası muh ve rt'finîar acsmdan vadeiorine açılan davanın 28 mart günü temeîdir. F'akat o tayihte ban> ^'cre gelir elde ed^üsgı kabul yapüaıı d\ıruşmasın(3ü esas kaıla mevcutsıa o beyan etiîlc (idılerek islcnı yapılacak. hakkında mucalaa veren savcı cektir. Ondan sonra biı mevrîu Yükuml'üerin ticari 1^biıçun niteîiğinde değişiklik atın servet şekîi değiştiriiıai> meîer kapsHmmds, bulunan ban yaparak Nadir Nadi ve Okay olıtıas^ mevzuu bahls ise, onu kalardiki tıoari mevauat, sert'it Gönensin'in TCK'nın 155. mad da bize kar.ıtSayacaktır. Bu lı ve senet&is tjcari alacak ve desine göre «Kanunlaıa kar^ı sebcpîe vatandaşm 31 aralık borçıar. içlefc^pye aiı i'iı^se &egelmeye t^şvik» si'.çtmdan a 198Î tarihi itibarhle her türlü nedi ve tahvı"er, mücevheı* ve Kalandınlrnalanm is+emişti. Ay nakit ve mevduatının beyan Kiymeth mac.enler tacan sen'Çv. na 14G2 Sayılj Yah«»nm ceza edilmesî îmkân dahiline sso olarak beyaiı clıldıklerinde:"1 arhncı hülrlimlprinin de gö"üolmakiauır.» aynca bzel sen'cüer anısmds nıinde bu'unduruiması ıstendigusterılmeyecek. DOVİZ GERr ğmden Nadi ve Gönensin hpkServet beyanım yenilemek :s ALINMAYACAK kında istenen cezaları^ toplaım teyeiî yükur.ıljlerip 15 nisanua 'Tıcari ve ziraı işletmelerîe j 2 ay 30 piin ıle 2 yıl 8 ay ura. nda bloke hinâa, değişiyor. 28 mart günü serbdst meslek erbabTnın da Zıraat Bankf t'ise şunlar: edıleayru unsurları bloke etmek zo cek değerleri yapılan duruşmada Başyazan31 aralık 1982 tarihinde tamız Nadir Nadi savtsvmasııu nında bulundukîs.nnı aniatan rnamlanmamış dsel inşaaüar yaparak, «Savcmm iddlasuıa Kafaoğlu, özel alacak ve borçkatılmıyonun. Halkı tahrîlc ei larm blokaja tabi olmayacağnıı için yükümltilsraı yaptîklsn harcamalar, beysjmameîerln meb şöyle dursun, bllakîs hıı. beîirterek şöyle dedi: gayrimenkulier ile Hgilî kısmm«Dî^er blokaja tabi olmaktık fr*nde kahnmasını savund«m» demişti. Yazıîşleri Mü yan değ^rler arasında altın, da, özel inşaat adı altında gösr'üriîmüz Okay Gönensin de meskulcât, mücevherat, hanîilî terebitecek. î ocak !983 tariîıir.den ön BasvazariTmz Nadir Nadi'nin ne ya7ilı tahvil xe lıisse senet* s>»vTinmalanna kahldıgını be 1«»ri, dîıjer aîacak ve bore se ce düzenlenen mevduat seriıfıhrtmiştj. mtler! ve sikke veva küiçe aî kası ve sirdaş hesap cüztian'an. tjsî, buîunujor, r Tîurada ön^mîi olan hnsus 2Î MAYIS4 K\DAR avu :atlanndan Otf* yandan adi kolîektif r s >fı m Apaydın ve Uşur Alsca mukflîdfin biîmesi Ia7im g«ı, e&as hakkıııdaki savırı lcsı hn&us bloke edilmtş dövfce adi komanfi> ?.^?tlerlo GfL" bugün mahkemeye ler aynen geri ahîunayaciktır. vo Kurumiar Vergısı yükumlü Duruşzna tstanbul Yani dö\iz olarak ^eri alına leri vesiltas:z nul, sabıt kı;iîîet .Sikıyönetim Kornutanligı ı NV mayicaktır, Bloke pdilmlş dö ve demirbaş bpyanlarmı ^4 maîu Askeri Mahıîemesinde sa \izler 18 nisan pazartesî sa yısa lzaaaı* vergi dairelenr.*» at 14 00'te yapüacak. balu almiiak ist«?irs>e o gün vermek zorundalar. duğu aîanlarda veya Millî Sırunım BakanMfcına. tahsîsli olan veya tahsissîz oiarak Milli Savunrıia Bakanlığmca kuif'*nılan arsa ve araziler üzerînâe olan ve hak!annda yarçıdan a h n ınış yîkım karar'arı bulunan gp??kondulara arsa tahsis edilerek tasfiyede ön cehk verilir.» KAFAOGLU Madenler yasası DM'de ANKARA (Cunshuriyet Bürosu) M?denler Ya.ia Tasan?ıyla ılgili görüşmelere Damşma Meciisi Ge n«?l Kurulu'naa bugün devnm ed'lecek. Tasan geçti» ele ıj hsîta ahnn\ış, ancak tar;arın>n tü ,TIÜ üzerindeLı görüçmeler tsruamlanciigı ?ır<j.Ja arcya «Tetkî tasansı^mn g!rmesiyle maddeler görüşüle DM Genel Kurnîu'nun biîgünkü b4rleşınımde, bor, kornür, l'osfat. demır ve osfaltit ce\herleriyk' nüklaer enerji hammaddelerinin işletilmesmi düzenlenen tasarımn maddcleri eîe alınacak. GOtÇEK (BaştaTafı 1. Sayfada) siımnde yaygın üir dünya nıtehgınde kitlelere Bosyazanmız Bu gcruşun vnemini ve eıhı&ım gunumvzde bıle ko. rudujunu gorüyoruz. Bir kuçüh crnekSon gunlcrde TV'den ve 1NKARA (Camhuriyet lendirnmesi, kimin işletece basınd&n halk Jzitlelerine DM Genel Kurulu'nda t a nürosu,» TMMOB Ma ğinden çok daha öcemliyyanbiyntı bir kamoanya var. den Mühendisieri Odası, ken, bu hep gözden ırak sanyla ilgili göı âşmolerde Saylıga uırarlı b^sın mad' tutulmuş, karar organîarıa tartışmaların ana konu&u «madenlerünızin İyi işletil clviennın piyasayı kapladığı nıemesi ve ülke ekonoraisi da karar verilirken de ge madenlerin deviet tarafınonti suruluvor; bu alanda daıı mı» özel sektor tarafın ne yararh bir dnzeye ge ncllikle konu bu açıdan adenetimler, çoğu dan mı. işletilm°si gerektı vapıian tirilmentesinin yatîrım ve hnm ımıstır. hcsDi mO'idesınde sahıncaiı t?i olmuş, bazi DM üyeieri, Matieîilerîn iyi işletilmeüret ivn politikalannın soogclcnn bvJvnduqııau gannı'cu oiduğu» gorüşünde. mesî ve ulke ekonomisine «özel sektör dtisınanlığı j a tenyor. hampanyanın odak DMVle maden yasa tasan \araih duzeye getirilmeme pan, hep d«*vletv'liı?i MIVUlaşüyı konu, ct urüaleridır. nan, petrol vo mademerisınm görü%.tiîmesı dolayısıy si, madenl^rin özel sektör hayvandan vni/de içinc düştügünıüz Çoğu hast^lıkh îa Maden Mühendîsleri O ya da devletin elinde oluduıuma sebep olan o kaî'a» yapılma pustırına, sucuh ve dası taraî'iıdan yapılan a şundytî degil, >atirım ve uhavurmaların pıyasayı IzaprıkJamada rnadenleri ki retinı poîitikaîarından îleri ile mücadele gereğinî vurladıgt hanuLarıyla açıklagularken, bazıları da, «Kîm min lşleteceğinin asıl so gelmektedir.» se devletîn tekerine ço nıyor. run oünadîfei belirtildi. Maden Mühendisleri Oda Bu durumdn. halk ne yaOda'nm madenler konu sı'nın açıklamasında ma mak sokmasın. Kimse üretebilecegînin öte^inde hak pvyor° Yıne {jazetelerln btlsunda açıkbdığı görüşleri îddia etmesîn. rozerv kadenlerm, «sık ?ık sahip de dirdıgine gore halk «Et ve ana hatlarıyla şöyle: ;>atmasın. Özf1 sektör dev 'İHÎ'k Kurüinıı» ^îştirmesi»pin zararlı olürunîerini «Madenlerin en iyî bîlet kavgasına son verüsin» kapışmaya başlamıştır. Bu çimde işletilmesî ve deger duguna işaret edıldi görüşünü savunmuşlardı. ohıyın nederilennı ve niçınlcrnıi V4u>ı boyVı aramayo, Maden îs Federasyonu: Fosfat, taşköYasa Tasarısı bor, a&fıl gcrek yokiur. Halk, devleie tlt, uranyum, tofyum ma guvcniyor; devletçiliğe kar~ mürü ve radyumu devlet işSetsnelî. denlerinin aranması ve işANKARA (ÜBA) Tür» özel sektbrde olursa dışa letilmesi ile köraür sahala şi butün ahunlann bir nofeMye Maden î ş Federas bağımlılıgm süreceği ileri rmdan bir kısmının îşletil tadc, yeterince etkili olamadıgı görulüycr Turk halkı, yonu, özel sektöre devri dü sürüldü. Raporda aynı ger mesinin devlet kuruluşîarm devletinin hileli mal üretmU şünülen fosîat, taşkömürü çeğin taşkömürü İçin de ca yapılması öngörılvor. î'eceğine înanıvor. ve radyum madenlerinin Lözkonusu olduğu. özel sek Bu wanc, Aıaturh Cumtör gerekii yatınm hacmidevletce işletilmesi gerekti huriyetinrle büyüh özveriler ne uıaşam?yacagı icin taş ğmı savundu. pahasınu saglanmıştır. Bu kömürünü sna, girdî olarak (Baştarafı î . Sa\f :da> ipanci yj:mattt,a devlet adıkuil.man demir çeiik satarafırdan bulunan Evrer, Ikızrc'dcu cy na Juçbır yırar yolztur; tera, Tü r k; nayiipin de tehlıkeye gire rıîca ve Ankara ya dör arken sıne zurar vardır. Cumhuye'nin fosfı5L ihtiyacmî kar cegı Ir^ydedi'di. Maden yoî üstünde bulunan Gokçertycr^n kuruluşuyîa bırlikte şılayabJir>ek \çin gerekii tş, radyunı rnadcninin de uğrayarık Saglık O »nce eıneklsrle saglanmış incîlemp yaplı. Cumyatınm dü'ejHni üzel sek r'tratejık önemi bakımmdan devletîn elmde olması hurbaşKaiv buroda koylülerle bu manc n buyük ahhmlatorün llti bir süre &oyldşti ve baskente rın temeli olabüecegıni hıç şjerektigmî savundu. bu madenin îşietmesi unutmayahm, ickie döndü Maden îViühendîsierî Odası: Asıl sorun rnadenîeri kimin îsleteceğî değiî. Evren rthsl!!en Blr!?qî: özeî sektörün k^anıîmış h?k!arı çiğnenîyor ramşm mahsulîi oldnfeu» | öne süruu *ek yasa şi eleştirıldı ve şöyle denui: Cniversjternî^ FEN BILIMıJE.RI ENSTÎTÜSÜ'iîo 1382 î.583 Ögretın Yıh Yaz yaıa yıîında «DOKTORA* jğretimî seklörü devre dıs» içü\ almacaîî oğrencıîerirt ber Ana Biîim Dalı içiu t =^T'aîaü îGcklüri Oğıeüra Prograrr Itssn, o^ıenci kcntenianîan, bu vt"vkıni, cesareti2172 £*; yı!ı Yr^sayla çV.onan progra^iJ kabul ed:'eh;lmek için haiz cîmaînn gc*~ Ken Yurisek Lisans dıploma unvsjüarı ve her progr&rn için sıî>i kuiiianiii onu ve M t t a türo r'anl^m sa.hipl'irme nava gjmi'.ler: gereKen bılim dallan aşağ:c!s bcii a'^TiA^tır. gerl verîiDPjî '.stendi. DM yabnnoı serr^ayeyî çckm> Doktora gınş unavma ga'ebiîmek ıçm başv«nt syfcib'nin Yükfek Lisans yaptaış olmssı, Yuksok îiEans öğreniiMi Gene! Kuru^ı'nun mıclen genüşe se^\t ^.p''ek bir uy1 not ortalama mm tam nota ^öre en az yu^dc ?n cîman gev&V >dır. Yabancı dü sınavında başanh oimak için tara yasa tas^nsıyla Vsrili gö S'i'î;:T H/S j:*î'>îpain vc tîaha uotun ea az yüzde 65'iaı, biîim sınavsnda barpnl* oîmak içm. tam notun en az vusde 75'ini alm&k gereiir, b ' î g r a de hw>âz. ısrar rüşmeîer'ni sflrekü i^leyen î Yabancı dil stnavı, 14 4.1883 piinü saat l4 0G\Jja billm sınıvî'irı. Ro^um î lYukss'c Matemai'k / Gcnel Maîst^atikî nsn 'kamu yara'i' i'e madeiîc îer, üzel ^»»krörün 15.4 1983 sa^t İOOOV^ Bolum lî (Bılkrı) 15.4 1?W riat U.OO'âe Dokuz Ey'ul Ünıversite*;! Mu'ierıdisîik ~ Mimarlı^ I'avt» ielll edUebilmesî çigktiltesi'nda (Bornova) y&puacıkUr C'iriş sınavmd» yuksek duzeyde başa*"Iî olan Doktora öfrenciîerine, ilgıli Bo:ümdeğildir.» lerce Araştırma Cc*e'. îisi olyrak çnlışma olaTia^ları sagîanabil^cektir. Adeylann en geç KM.19R3 saat 17.00'ye kaVTL Mi'stahsüieri Biraar Doktora oğrrmım: yapnıak isted'k'rn Ana Biîim Dahnı, Ogrfitim Pro^**arnım ve smavma g;r»»ce|ri yabancı d'lî ö îlgı'iıîn ?ö ' j s u rapcrunaçıkça biîdirlr bir dilckçe ek^nde: a> Resmi onayh Yüksek Li^ans Diploması örnegi veya ç^h"}? belgosi orreği, b) Yukr f1», m?den yasa t^c^ng'rnn sek Lısans ÖKrenimı si ^mdîi aîmi" oldu^u dersîeri ve not ortalam^s'nı gosle^r resmi onaylı belge, c) Resmi onayh (Pa^tarafı 1. İhtis^rlı ^ > r Kom'svonunve fotograflı nüfus rü'zdfjn! o m ^ ' d) Kısa ozgeçmişi, e) Var ıse, yaymliiınin b:r îistesî ile Dokuz Eylül ünr"t«*r n 1r dr* ° cr ^''î ' ıçpt ^îr^Pi^Ha ö» Ö sıtesi Mu'iendislık Mimrt.ı.k Fuln lîesi binasınm (C Blok) üst katmda Fen Bıümlen Enstitusıi Ogrenr< Bjrosuna *>aşıel sektör temsılciî3r5n«î so'/ kornma torbası» yazılı bivurarak Ön kavıtlanm yaptirmaJan duyurulur. îınkkı verîîmediğl îierl sü rer kağıt külâh glyerek, ü ve şu görüşlere yer ntlîîleer saîdırı sırasmda st Bilim Smav Koşullan Kontenjan ve Gereklî Ana BUim Dalı vîl savurımanm ne denli Oğreîim Programı Diplonıa Unvanı Çevre Y. Muh, Yüksek Matematik; yardrsız kalacagım gösterç bîr Çevrt M Jı^rıdtslıg; y Çevre / inşaat / Kımva, Çevre Mühendisliği Kimyaaı menfaetî çekîmdc >r> slo mek i t (Çevre TfcknoîujısJ Hidrolik. h^Tçfeftle baxı m.»inşaat Y. Muh.: Yüksek tngîltere Savunraa Ba«Ipvîetce î^îetümîMatematık; HıdroUk, Su kar»' I\lîchael Heseîtine, sîne d^vrra cdümesî gerekGetirme Kanalızasyoıı. gosterlsitiğlr.l 5.avatiriak, 2172 sayi «kiıîesel ölüm» Kımya Y. Müh. Yüksek rJ"), kmamaları bir pandoîı yasayı gctiren îktidarıa Matematik; Çevre Muhendislıgi siyasl re ekonoınîk ştöıü«ü tn'me dönüstürdüğünü beKimyasa, Temel îslemler. ne uyşriîiî oisa da. karnıa e lirttı. Heseîtine, «Kendî ken Yüksek Matematık, Akustik. Elektronik ve Haberieşme konomlyi ve Ö/el peMörun îijlei'ne öUtıe kararı veren (TelekoTO'inıkasyun) îşaret îşleme Cihazlandırma. 1 Elektrik / ElektrarUc Y. Muh. bu tabio îçindeki yerlni bc bu gösterîciîerin daha sonJeoloji Mühendisliği. Genel Matematik; Mineralou, nimsemiş bir yönetknîn a ra a>aga kalkabileceklerini (Mıneralojı Petrografı) 2 Jeoloji Y. Muh. (Erkek) Petrografi, Jeokımya. na felscfcine ters dfi^en ve en yakm bara gîderek, Jeoiojî Muhendısligi, Genel Matematik; bir nygularna olacaktır. Her lıundan sonra îıangl göste(Mühendislık Jeolojisi) 2 Jeoloji Y. Muh. Hidrojeolojı, YersJtssuyu nedense hükumet ve komîs riye katılacaklarım planlaKımyası, Mühendisiik ' yon daba çok hayatî önejn ıııaya baîjlayacaklarını» söy Jeolojisi. taşıyan ve stratejik nîteliğî ledı. îngiltere Savunma Ba «Afganistan'daysa, Şehircılık ve Bölge 8 Y. Şehir Planlamacısı Yöneyîem Araştırmasi: olan Petrot Kanunundaki kanı, gercek göstericilerin, değîPlanlama (Şehircilik) Y. Şehir Miman l^ehir Pîanlamast Teonlerî, bakış açısını bu konuda deMaden Mühendisliği Yüksek Matematik; Cevher ğiştirmiş ve «millî menfaat» <^ik bir bedel ödediklerînl kaydet(Cevher Hazırlama) 3 Maden Y. Muh. Hazırlama, Maden İşletmesî, • ölçüsünü birbirine tama ve bldüklerini» tî. Heseîtine, bu lnsanlann Üretım Metalurjisi. men zıt esaslara oturtmuşSovyet saldırganlığı karşıMaden Mühendisliği Yüksek Matematik; Cevh©y tur.» Hazırlama, Maden İşîetmesî, Raporda 1978 yıîmda yü Finda yeterince güçlü olma (Maden IşletmesO 2 Maden Y. Muh. Madenlerin Değerlendirilmesî, rürlüge konan madenlerin dıkları tçin oldüklerinî be (B: 1088) 1796Î devlet eliyie işletıhnesine ı lirttı ve «Batı ittîfakı asla lışkin 2172 Sayılı Yasanın bu yanüşa düşmeyecektlr» «ideolo,iik bir görüs ve dav dedi Dokuz Eylüî Tjniversitesi Rektorlüğü'nden \ (Cumhıuriyet Bürosu) Tarkıye Maden 'nce Da nıçrra 3T°^H^ı üyelerinin do özeîfe; kazıSılivn ı'çesı Fötıh ınaÎTn,I!e'uîde S"Î boıusu îar» çukurda tcprak kayınası sonum ıL;v <;ocul: oic'ü. K'î'ilan cuI'unın etvatırıdf» oynavan cocuklardan, Bİrdd.! SamtUnh Jİe \a«sar Ordi^e»*, an'cen jz^rlenne jıkîlai mprjk yı^ım ^'tmda kalarsk ölauler. O'ayda, Su.ıt ve Oktav Sgudaııü kardeşler de ,ğıt yaralandılar. Bckırkcy Ruh ve £>;mr Hastaîıklan Hastanesî Başhekimi YIMÎxim. f Akîtjua, son u^u^turucu op. rasyoıılan ^onucu, hastaneya f;jnıs iîni'va C1ÎIVÎSÎ "çra başvuranlann savısmda °/oiOO'!ük bîr artîş olduğuru soyledı. Aktuna, ayrıra yapırm devam eden ve ııyu^urucu bağımltfıfeı oîdnlann, t n aivisi ıgir kiülonılacak olan tes'^in 380 yataklı ılîc bmasmın tenımua avmda hızmete girece<?iiii beürtti. <W Şeheke kanalmda iki çorîik öldü Uyuşturucu tedavisinde aı*tıs Batı lii.ganç: TJniver^î'esı, ZongulJHk nıs.ieîî felaketzadeleri îçln açî" m ytrdîîn hrî^praijnsır < 473 birı lıra îlo lcarfcu. Kaınpanya'ya ••ğrenaîer, ö<j,ret:m tı^Ier* ile dieer jersonel luıtıldı. Üniversıte de Robert W^ı'tm bir *ıtar resuaîî verdığini belırten iuuversite yetkıîllori, e>de eca'en bu gelîrin de yardına fonuna aktanldıgı.JÎ 3cıî<iadılar. Bafcınlar Kvnı1u •'fürkîrafc Redemavkasyon Ortak Komlsyonu 31. Dönero. Toplmüsî Tatannçmm onay'adı. Tutanu^a göre, yenıden i / 3îea r r" l e çahşi3aîarına ait esasîar bel ı'lttuu. Buna gör*», îrıdut şcvıui jçinds çalışms, gnıy!a.n laratırdan yürütülen crt^Ic çaîışmalar yaînız gvoıaıizlen yapılacak:, Ankam Küçuk ?snaf ve S a w rcârlar DemeJdfn BırllgJ Başîtanı F^hmi Gfnv, T:ıv"<iye'nin en büyük soruııunun issizlik oldöğunu "oeîıreres. "İîMr.'^n gîderilmesi için yeni istilıdam sahaları açümalıdır» Maden feîaket^edcîcrîrs^» bağış Türkîye . îrak huüut calısmaîan İşsbsîilc içw yem îstihdam salialan doktorlarklinikler Fizik Tedavi Dr. Ayla Balcı Fizik Tedavî veReh.Uzm. Her türlü romatizma, felçler, Kİreçlenmeler, bel, boyun, sırt, kol ağrıları. siyatik, mürmin iltihabi kadın hast. v.s. Dr.MehmetArıBala SinirHast. Uzmanı Akupunktur Tedavisi 440770 Dr. med. dent. UROLOG OPERATÖB Dr. RAHMİ ÖZTÜRK Böbrek, ıdrar yoliarı ve Tenasül Hastalıkian Mütehassısı Musyene 16.0019.00 arası Abıdet Hurrtyet Cad. No 197 Kat 3 Te! 41 25 55 SîŞLÎ Baş, boyun, bel ağrıları, felçler, siyatik, nevraljiler, nevrasteni, uykusuzluk, iktidarsızlık, psikosomatik hst, ilaç, alkol, sigara elışkanhğı, • Pazarnarıç 10.0019 00 Tel: 555095 KulakBurunBoğaz Hastalıklars Mutehass>sj OPERATÖR DOKTOR Periodontolog Dişeti Hastalıkian Uzmanı Rumelı Cad. 554,. M.Cengiz Varoi MÖAMMER GÜL Çocuk Hastalıkian Mütehassısı Muayene Saatlers 10 0019.00 DOKTOR Dr. Alı Köseoğlu Nisaiye, Doğum, Genel Cerrahî, MıkroD çıkarmayan butün Hastaiik'arı Teşhıs ve Tedavi Klmığı Fizik Terapi ve ağrısız doğum yapı'ır 24 saat faalıyetfedır. I MARMARA HASTANESİ 40 45 01 NIŞANTAŞI Kuşdili Cad. Efes îşhanı Kat 3 TEL; 37 25 53 (Tum BankaiarSa Aniaşmaii) II I I II Bağdat Cad. Işık Apt. 252/3 GÖZTEPE Dr. Yüksel Filiz Âltınok Csmal Güngör Cerrahoğiu Muayenehanesım Muayene saatleri 09.00 20.00 jncirli otobös durağı Iktısat Bankası üstu İNCIRÜBAKIRKÖY DİŞHEKİMİ JINEKOLOG OPERATÖR Fizik Tedavi ye Romatizma Enstiîüsü UZMAN DOKTOR , SıyasiK, lurnbago, Bc'fıtığî. Kıreçienmelerve Felçîerın Eıektnkie teöavıieri, Masaj, 7?v'îı?ma, FizıkoSduna 46 27 90 TEL: 55 23 66 Kazasker ~ ERENKOY 1 ^ J o b o o o L l \ JINEKOLOG OPERATÖR Tel 83 04 09 83 04 64 SAÇ.DERlveZUHREVl HASTALIKURI UZMANf KADIN HASTAUKLAR! OSMANBEY, Rumeiı ve DOĞUM U2MANI Caddesi No. 46 (Meral Muayene sastleri Konfeksiyon üstü)'ne 14.3017.05 nrusı nakletmiştir, Saym dost Ortabahçe Cad No 26/6 ve hastaiannasaygnle {Yapı Kred< Bankası duyuruL Te! 61 01 8 8 14.0018.00 BEŞIKTAŞIST. Tel: 4 8 0 3 0 7 •DM«njM Dr. ZÜBEYDE ÖZTÜRK Çenay Sıidır KADiN HASTALIKLAR! Muayene çarşamba ve aazer harlç 1S.3Q19.0Q arası Absd'i Mı ffıyet Cdd. No: |Ç? ve DOGUM UZMANI OoDr.HÜSNÜ UMAN •Herturiu cerrahı mudahale •Laboratuartetkıklerı •Damar Varıs hastalıkian teîkık ve tedavısı #Rontgen Yıldı? Ciceği Sok. No; 11 ETILEHİST. Tel 65 20 Damar Hastahkları Teşhls ve Tedaviyeri OZELETİLER * HASTANESİ IŞKAZÂLÂRIGÖÇÜKIER KöY EHSTIÎüLERt "ÂÇIK OHIVERSiîE" MARTIHIUTHER UZÂYD ÂYRILÂH YÖLIAR , ÂZİZ HBIN'DEN SilRLER M, T. ONGOREN H.HOFFMAM AzizNESIIM VarlıkOZMENEK Rsmzı!î\!AMC KemalSULKER CemıiTURAM FarukCAĞlA MustafaOKAN \ J \ \ \ FatıhGUMUS ÖmerKULEU NihatAKSOY Sırasetvder Cad, Kristal Apt. Ha 1 5 2 K 2 D . 6 (Taksım Hast yam) Tel 4*80 21 DOÇ. Epilasvon, ElektroKoter. Cilî kanserlen erken tesHıs ve tedavilen Hergün 16.0019.30 CUMARTESİ: 13.00*17.00 Muayenenane: Halkçı Sok Sakoğlu özbey Işham No; 6 Kat; 443 BAKIRKOY (PTT Karşısı) Ev Dr. ŞEVİM TÜRE ÇocukSağlığıve HastaUkları Uzmanı Muayene Saatleri 16 0019.00 arası TÜRKAN YUKSEL DOKTOR T jiNEKOLOG OPERATÖR Dr. Çiğdem Koç KADIN HASTAUKLARI ve DOĞUM UZMANI Harun Reslt Sok. 4)1 4.LEVENT Muayene Tel: 68 42 74 Ev Te!: 64 64 71 Dr. İSMAİL KERKÜTLÜ SinırHastalıklan (NÖROLOJİ) MÜtehassısı Muayene: BeledJye karfisı PENDİKEv:NamıkKemı(cad. Dumankaya Sitesi A Blok No: 1 4 PENDİK Ev Tsl: 54 48 22 Gecehastayagîdilir, Op. Dr. BEYZADE OZKAHRAMAN J ] UZMANIAR KIİKİÖİ Istanbul cad Pelin haıı kat 2 Bakırköv l e l . " l 99 11 QzeS Erenköv Dispanseri Mueyene saatleri 10 001? 00 16.0018 arası Tıbbi Tahlil Laboratuarımu açıktır.* Caddebostan Çamfıstık Sok UgurApi.4/4KADIKÖY • Bu'pnîTANIK Ergun AR \ SefaGUNEP SarnutSOLCUM SlhanOZDEMIRC Haîuk OZSAHAC lihanKARAMArj Ayşpqıı! YUKSFL W!ehmetKOK Emr«han HALICÎ Ferruh DOGAN îbrahım AKYUREK \ • | { Abîdei HürriyotCad, Kanat Apt. No. 197/4 ŞİŞÜ TEL: 47 10 38 KULELİPOÜKLlNİİİ Abone: Yıllılc 1000, altı ayiık 700 TL 1. veZ. ciltler 1300'er liradtr. Posta çeki no: 12526 1 Adres: Emek Ishanı (Go!<delen) Kat: 10 No: 1003, YenısehırAnkara . Tel 75 19 76 Yenibosna (KULELI) Tel: 55 51 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog