Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof MACIT COKBERK ueğişen Dünya Değisen Dil Gerçek bir kültür kitab*.'' EDERÎ: 150 ÜRA Istne Adresi Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39/41 Cagaloglu htanbul umhuriy 59. Yıl; Sayı: 21049 Kurucusu: Yumıs NADİ 40 TL. 4 Nisan 1983 Pazartesi ÇAGDAŞ YAYINLARI Prof. ÖZDEMÎK NUTKU Yaşayan Tiyaîro EDERÎ 200 LÎRA îsteme Adresi. Çağdaş Yayınları Türkocağı Cad. 39/41 Cagaloglu tstanbul 500 bin işçinin kaderî tartışma nıasasiîia Apartman gideri, arsa payma göre ödenece Komisyonun benimsediği metne göre arsa payı büyük, dairesi küçük olan mahkemeye başvura. rak arsa ile daîre ölçüsünü eşit hale getirebilecek. ANKARA (Cumhtıriyet Burosu) Damşma Mecli SJ ndt*t geçerek, MGK îhtısas Komısyonu'na gelen K>t MülKiyetı Yasa Tasarı sı'nda degjşıklıkler yapıldı. Tasarıda ycralmayarı bazı yeni hükümler de kondu. Kapıcî, kaîoriferei, bahçıvan ve bekçi gibî çalısanlarm işlerme son verme haunde, bunlarm yasal fcakla rmın ödenmesl koşuîu geü rUdi. Bu htiküm Tasarıda yoktu. Komısjon gidertere kat'ima konusunda da, Danış tna Meclisı'ndcn gelen huk mü benimsemedi. Komısyo nun Danışm.t Meclisı'ne Ta sarı sevkedıldıeu zamanki Rakanlık hükraünü benimseme eğıliminde olduğu ogrenıldi. Damşma Meclisi'nden çzkan metinde ortak giderle re katılmak metrekare hesabı yapılarak uygulanacaktı. Konsey îhtisas Komisyonu ise, metrekare değil, arsa payı üzerinden gideriere kptılma oranının he saplanmasmı benimsemekte. Ancak, srsa p a yı büyük olup do, dairesi küçuk olanlar, mahkemeye başvurarak, arsa paylan iîe, daire ölçülerim eşit duruma petırebılecekîer. Mahkemeye başvurraa konusunda da, kolaylık getlrilmek îste nıyor. Tasannın, kiracılann yüknmîülıik'erl iîe ilgıli bölumil de, îhtisas Komisyonu'rıda, kiracılar açısından a^ır bulundu ve kiracılann <fmüteseLsilen» sorumluluklanna ilışkin hükmün de^ıştirJlmesi eğil'mi ağır bas tı. Damşma Mecîisı'nden seîen metinde. kıracılarla ıîgıii şu hükuır» yer almaktaydı: «Kat malikinio 20. madde esasları uyannca hîsseM«e du^ecek grîder ve avans borcundan, ncJiçımoi? bölunı lerin birinde kiıa aktîne, oturma (sukna) hakkma veya ba^ka bJr sebebe dayanarak devanih bir şekîlde faydalananlar da tnu^tereken ve miıteselsilen soruxaluduF. Bu suretle odeınede buhınanm umuınî hü kumlfr çerçevesinde kat malikine rıicu hakkı sakhdır. Kiracımn raal sahibine vaki peşîn öderaede bulundugu lıakkındaki defî Kiuteselsil sorumlulu^o ortadan kaldırraa?.» Komi&yonda kiracılarm «kendi borçlan ile sorumlu olacaklan» bıçimde değiştır.nmo egilimı ağır basmak ta, MGK Komısyonu, kat mülkiyeti tasarısım değiştirdi NATOnun 34. yıfdönümü Batı Almanya' nükle protesto etti İngiltere'de 4 bîn göstericı protesto göstens? sırasında yere yatarak öîü lakiidi yaptı. BO\S LONDKA (Ijans lar) Hafta ırınne baçlatılan nukleer sılah uleyhtarı kampanyaya dün Federal Almanya ve îngıîtere'de yapılan goster'lerle devam edildi Federal Almanya'da, kampanyanm en bü yük gösterîsi dîye nı<eionen yürüyüş ve gost^ıilere yu^b'nlerce kişî katıidı özellikle başkcrt Ponn ve Jrankfurt'ta yopı.p ^an postprilerde ei ele tutuyıfa rak msan zıncirlen o'u?turuldu. GostericHer îiükleer silahlar aleyhinde sloganlar attılar. Geçen cuma gtiuü tilkeınln dort bir yanından kon voylar haUnde yurüyüşlere başlayan onbinlerce gos terici Federal Almanya'nm merkez kesiminde bırleşti GösteUprin olaysız geçtiğı biîriirilîyor. Öncekî gün 75 bin gösterîclnîn Federa! Alman Savunma Bakan'ı^ı'n^ yürümesmd^n sonra, Bıld xJ\m Öonntag gazeterine bir deraeç veren, Alman Savunma Bakanı Manfrod Woerner, bu kmama çostenlertnin tek taraflı olduğunu ve «barışa değil Sovyetler Bir ligi'ne hizmet etüğini» söy ledi. îngıltere'nın GIascow ken (i merke/inde de vaklaşik 4 bin gofterıcı yere yatarak oîü taklıdı vaptı Kampanya çerçevesınde aüzenlenea «kitlesel ölıim» gosterisi, bir alaraıla b^şladı ve çocükiarın da katıldıgı göstericiler, bîr nukleer saJdınyı canlandîrdılar. GÖste(Arkası Sa. 10, Sü. 6'da) geliyor ANhARA, (Cumlıunyet Bürosu) î^i mernjr ayınnh Konusunda Hükü mot Turk İs ^ırvesı yann yap.iacnk. Hii'^lraet adı**a DP' ırt Bakarn vf B »ş.o. kan Yarcürausı Zeyjat .' Ba.ykar3'nm katıîacağî top » lantıda, TVk iş Gene' Başkam t?evket Yılmaç'm i başkanltğında bır heyet ıle j femsıi edılecek. Topiarıtı j sırastnda Türk îş, Mev~ zuat Komısyonu tarafınfe«. JK Sü. l'de) Bayüîken: NATO yardınu yetersiz ANKARA, (aa.) Dişiş Ierı Bakam İlter Türkmen Türkıye'nm NATO ı*tlfakı ıle Jışk:!jnrjn «çok îvi bir seviycde^ olduğunu soy Jedı, MiJlı Savunma Bakam Tmit Haluk Bayıılken, "nırkiie'nın NATO' dan aîdığı jardımları «he» nuz >eterlî M;vîjcje ulaşmış sayamayız», dedı. Tui'k men ve Bayülker:, TTATO' nua 34. i:urtılj%> yıldonümu dolayısıyla a a.'nuı bO rulannı ranıtJadılar. tlter Turkmen, «Ittifa(\rkası Sa. 11, Sü. « ABD ekonomisinin son göstergeleri durgunluktan cıkıs isareti veriyor tngiiiz ekonomis! yüzde 2'îik bir büyüme hızma ulaşabilecek, F. Almanya'da yıl sonuna doğru okmîîu bir Uıblo bekleniyor, Japon ekonomisi ise ihracatfaki düsmenin dtırusu i!e canlaiîahiîecek. Osman ÜLAGAY Başlıca sanayileşmiş ülkeleTin ekonomıJerîndç ıızun suren bxr «kıs»tan sorıra «bahar»a ensmenın &evınri yaşanıyor. An cab bunun aldatıcı bir bahar olabileceğjni düşünenler de yok degıl. lyımserler bîrbirini izleyen «resesyon» (durgunluk) yıl îarmdan sonra îer ivıın«:eripnti î?sıııe ^aihyoT. K^agan vo Tha^chcr '/ıbı dursrınluk pahe.sma rnfl ıs vonla îTiucfideie\ e önceîik verbuyümeye geçış ıçın ko mekîf ısrar eden lıderier, U hazar olduğıınu vurgu bTbırlennı kutUyarak s fcötüinserîpr, «acabn» clı ı ının mcj*valanru lopîama^a ha '"or.ar, <'Bu bahar gene çok îa ?ırlsıı^ urlnr. Kotuırjserîer î'e s'i mı «üıvcek, ekonomJdeld can oncelıkle ABD'nın but<^ açık fanma beklenen hovutlara ulaş lanna ve bu açıklara bA&h olamadaıı yeni hir dıırıçunlııfr» uu rak ABD faıs oraîîlarui' ı n y dönüşecek?» den yükselmesi lehliic°sme !mt çekiyorîar. Köttimser'erîn Petrol fiyatlannda, enflasyon hslesmde Üçüncü Dünya ülfceve faız oranlannda gözlenen ge leriran borc sorunian ve hemen ve basfa ABD olmak Cağİayangil: ÂBD'ye laahhüdümüz NATC ile smırhdır Habcr Merfcezî DışlşIeri eskı Bakanîsmdan JJt*,an Sabri ÇsLİHyangîl, Turkıyenm ABD ıle ılışkılenndeki taahbütlerinın «Kuzey Aüantik Anlasnıasınm sınırlarıyla olcdlü» oldugtınu soyledı. Hattahfc Nokta dersı^mın son'iarını yanıtlavarj Ç'agJjıyangıı, TürkAmfrıkan 1iı^kılerıriii) 1945'ten bugtı ne gelışımını arılattı ve «daimn olumîıı geliçmo ırös Sa. 11, Sü. 8'de) ABD'ye göre, Gromiko'nun Iddîaları doOTu deml Dış Haberler Servisi Sovyeller Bırlıgı Dışnjlen Ba kanı ve Başbakan Bırınci Yardımcısı Andrei Gromıko' nun oncekj gunkü basın toplan*ı«5i, Bat1 ıle Doğu arasındaki nukleer tarüşmaya yem boyudat getirdı. Groiîiîko, Başkan Reagan* in Avrupa'da orta menzılli fuzelerin karşıhkh azaîtılraa &ı onerisıni ' a r a çözum) red dedorken, üç gerekçe öna suruıustür Arkası Sa. 11. Sö. 2'de) bazı kıht ekonomilerin »osterjrelennde son avlarda gozleifen umut \enci her yerde ydygznlaşma eğilımi gostpren korumacı politikaîar cia on ssralarda yer alıvor. Kapıfahpr dunya ekonnniitm(hj AED'mn &erç«Kten behrleyı• 1 *.VT oneım var. Ftvnsa Dı*ı>İo.i Bikanı Clatıdo C*îpvsson'"5ii \Vasnmgton Post mtılıabırina <nvî*»dig7 gıbi "ABT/ain ö î.s>i'n<le toplu bir rUn uıvgurdugun f lay got unmuyor. OECD uîkelerı topîaın hası'asının yaklaşık yijydo 40'ını tek başına sağJayan ABD ekononnsı elle tutuİur bır büyünıe l^zjna prişraedeu, 0.PV ABD rs'>.rmm alun (Arkası Sa. U, Sıi. ide) Gecekondıısıı vıktırılana ffösterilecek o 42 av icinde y yeni yer i İstanbi'l fTaber 2f,Ût> S.tYw Jmar Affj Yasa?ı lıüküm ?'\ne gore 2 h i z i j'an j,°8i'dpn önce yapılmış ^^cekondu'ardan yıkılaoak o'.mJar Kin hak sahıplor'ne vpni bır arsa ya da konut. \erıımcden yıkım işl*»n n a e ba^lfnmayacak. Daha oree Riihkemeden. yıkıın K^ran alınmış olsa bile bu hukum uyMul^nacak ve en P'jç 3.3 vıl ıcınde yoni bir Venc^im n h n ı tahssp edilecok. y ^ a i u n lf>. madde&mın n>) fjkrnsmda konuya iîışkırı olurok cGecekondasu nuıhafaza cdüeıneyeu hak (irkasi Sa. 10» Sii. l'de) V Batı'daki son gelismeler Türkiye'yi etkileyecek A U KOÇMAN : Dışardaki ferahlama Tür. kiye'ye uzun sürede yansır GUNGOR ÜRAS : Komşııda islerîn iyî olma* sı her ?aman iyidir GULTEN KAZGAN: Batıda faiz orankırının düsnıesi yükümü/ii azaltır KROL niANISALI : Mark ve Yen'deki dalga. lanınalar iyi izlcnnıeli. Nügün^UYŞAL yume iu^lan ongoruyorlar ama onlar dd bır buyume cgılımıne Ainnı^ Imumdtlar Pfivi, Bai» sahne^sndı» buvumev, yenıden /,Pürfn bu yonı ^ ruıkıyt 'vo ( ] s) rn ol ıt»M< lıı ' Bu ooruy ı gent;.ııKi«. *Olunılu ve olums.uz» mtınaallerı oıfasa koyacak bıçımde *Iki jönlü> yanıtlnr al* dık Yaln:/ T l SJAD B^k«ı nı AJi Koçman, h^!<< ekonomının sıkı .tuuJan kenıeıîor"ne diKkatı çekerok d ı ^ r ı dal.î ferab amf»ni;ı 'Jurkıye'\e ancaU u/un Ziin.ja ' ç'ndo yansıyaÜ2loce/;mı rov!edı Batı'da dalıa yuksek buyume hi/ilarının gundeme g j tırecegı canlannmrun Tuik'ye açısınaan «olumlu» yinma dıkkat c^kcrk, n, Dr. Güngor Uras wyle dıyoıJu.«OlumJudur, çunku konı!?uda işlerin ıy« olraa.sı h«'i4 /aman iyidir Soylo ya cla böyle, Türkive'nin Bau ulî«.eîeriylo ilişkisı olacaktir Bu kaçmılınaz. Eger orada e t o norni t'eralılaısa. Türkiyp do Batı pazarına daha kolay «i rer. Zatcn TvırL:ye'nin Bat> pazannöakı payj, onların aengesinde büyıik bîr dogîşiklik ortaya cıkarmai acak Kadar kücüktür» Prof. Dr Güiten da, Dr Urns gıbı iuıı gemsleyen Batı pa/nnna ma,i sarma oianaJ<lanna cloLmdı ve Ş03İP dfrh TürkYunan Dısisleri Bakanları nisan sonunda .. .. I "f* gorusebılır * Stelyo BERBERAKİS ATÎNA, Türk vc Yunan Dışişlerî Bakanîannm nisan ayı sonunda. Str.%sbourg'dd biraraya geîerek ıkı devlet amsmdahı dıya logu yenıden b«ş!atma?an bpkleniyoı. ABD'nın Avrupa ışlenyîe joroxli Dısıslfri Bakan Yar dımeibi Rııhard Buri'un ı>nurouzdekı gunlerde An(Arkası Sa. 11, Su. 8'deJ Aldıkach: lllerde baraj olmayacak m Anayasa Komisyonu Baskanı Orhan Aldıkaçfı, seçimlerde partıîere Türkive geneîinde yiîzde 10 baraj getirilmesinin kararîaştınîdiirmı bîMirdî. ANKARA, (a.a.) Damşma sî inayasa Komisyonu Baş kanı Prof. Dr. O r h a i Aldıkaçtı, «Yenî seçim slsterctfnde Ulprde baraj olîcayaca^nı» soyleaı AJdıkaçtî, Secim Kanunu Tasar ^1 üzennde Mt KOÎTOSyondakı çalışmal"îiîJ devcüiı ettıgını ve «H sp'hesinde I»îr barajın yararlı oJjmayacaçı çyrüşünün ağırhk kazaadığmı» büdırdi. Aldıkiçfı, «Turkîve genellndo yvzde 10 bdraj «lacak. Ancak U seıi^esinde iıarajsn pratik bir yarar sa^I.<m<ıyacat;j görüJ rtii. Kojriîsvonda bu konudaki aorüş a^ırlıî kazandı» dedi ve «cAît ıhoni?sjt»nun Seçim Ka punu Tasdrıjj ı:?erîndeki çahş ıralarını bir ild Rünp haılnr tamaml i' acaim» belırrerek, «cn çec sah ya. da çarç.ambA ırü nü A!t Komısyon görevinî bitlrmi> olacak.» dedı. Prof. Dr. Güiten Amenka'da «üınan oInmlu sonuçiarın, buyumeve On yıldîı dunya ekonomı dnnıık stndryoların yenıden hj ust"nde «Azraı' varili» «undeme gpimesme olanau ben^etmeMnc» hak verdıre \enne<uydı Ayncn ış^ızhk cok uıçurie agıri.K J^pan jarattıgı sosy«ıl ve Vüim'dc ucıis iama beliı'tıloi h r t k ' l a n n buyumeve 1 zorlavıcı e^Kı&mı de ıı j'onıJıı " ntrulme? Batı' Jc>Lı Kaicunt.Hr Sönaıyoiar da tro2onunde futraak gerekıd e ^ m e y e basiadı Kuskusuz yorri't i?ımdı butun ba ctkeniüpttroî dun^a saiınesınaekı bu desısmenm en goze çar rın de ka+kısıv!a ABD'de Uctn nedonıvdı ama +ek xie yuzde 5 dolavnda bir buyurao hiz.ı tahmıriî gundeme uem değıIdı Ddba koklü ş b'.'îanuvor A C ' ulLobır nedcn «enflasyonia mıtj ço>; dpJı^ miıftna/j bu > do gf *el: A njpa, ge Imar affıyia ilşiiîi okııyucu sonilarına yanıtlar 8. Türkiye'de ilk kez kataraktlı göze sürekli lens yerlestîrî] SSK Dıskapı Hastanesi'nde ameliyatı gerçekles. tiren Dr. Yılmaz, «Hasta ameliyattan sonra co, cukluk yıilarındaki gibî net gorecek» dedi. ANKABA, fa.a.) SSK Dışkapı Ha&tanesı rıde yapıî a n k:,taralit amelıyatmda, lurkiye'de ilk kc/ go?, ıçıno sui'ekii ienb $ cHcjtjnldı. Amthyatı geıçekleştırcn Dr. Omer FaiTik Yılmaz, *Hat>ta yann görmpye başlayacak ve çocukluk yıllarmdaki gibi net gdrecek» dedi, Dr Üıner faruk Yıîrnaz, ameiiyat once&ı yaptıgı acıklamada, «Bu tip ameiiyat ABD ve Avrupa'da • 10U Fllistinlı ku /ehirlend? 9 \«*wî.weck: CİA Nikalagua'da Soraoza yanIılanna 30 mlhun do~ lar bdğlatîı. Servet affı I'ıof. Dı: Erol Manıttah Kâfaogiu: Ozel aiacak ve borciar bloke ediimeyecek AVKARI1, <Cxımhuri>et Bürosu) MaJıve Bakanı Adnan KasfT Kafaoçlu, bazi kamu aJa (\iklannin o/O uzlasma ^o)ay K lahsıiı hakkmdakı ^asa uj >nnca wr' t oeyannaırelerimn venılen'Tieisi koniısurîda c'Ln akşanı teie\ ı/yonda açıkJa n^jard'ı. buîııı: lu Kâfaogiu, îui "j(, meîd'ıM» sertu\b.abi, çok yaygm olarak yapıldığmı ve bazı kliniklerin taraamen bu amelıyatlara tah sis edildiğini» soyledı. «TurKıve'de ilk defa yapjlan aıneliyatm pahaîı aletler gerektırdigini» bohrren Dr. Yıhnaz, «Tıbbin her dahnda oldugu gibî, bu hadîsede de yöneticilerijtsvin yardımlarına ihtıyaç duyuîmaktadır» dıye konuştu. Yîîmaz, Turkiye'de yeterli dokfpr kppasıfesintn tnevcut olduğunu, yeMşmış u^Indniar ra goz ıçı leni.)iTin yerleştinlmesı konusunda kıs a sürelı kurslar verılmesı haîınde, Turkıyo'de katarakt tedavismdo onemh yoi alınmış olaca|:ını kaydert: Haîen Federaî Almanya' niA Duısburg kentınde bır hrtiened? caî'şmakt ı olan D<\ O m e r fanık Ytlmaz, ba7\ "vaiand^şlanrmzın ka(arakt amehyatı ojınak ıçın jurfc dışına gıttıklermi ve oralcTda buyuk paralar ödeyerek amehyat o.'duklanvı suyledı. Büyükelçi Semih GÜNV anlatıyor 14. sayfada «Batı'da faizlerîn düşroesi alınan kredilerîn yükünü ve özelîiKIe do değişkcn îaizli kredilerde faîz yükımü hafifletecektir, F, Almanya'da ekonominin yeniden canlanması ile birlikte is«?iz kaldığn söylo<Arka«ı Sa. 11, Sö. 4'de) t\>$ h°sap ılo do\j7ibnn 15lk \i' 17 m^an tauhlerınde Zıraat E'Mik^'ı'nda b oke edıÎPcegiPi ?<./„ leıh Açıkıanıada 18 nısau d. >i ıtıbareıı ıruhellciıcıe var lıklaımın ude eöıJeceğı bıldıııi sır Evren: Tariîîî 5. Sayfada • Alun zaıııan, Duran za man. Melih Cct dei \ııday'ın yazısı â bayfada • Avustralya, Türkler icin bir umut kapısı olmaktan çıktı • Çeliktş'te kapatılan ^ube jöne(îciîeri tnah< kemeve başvurdu. 6 Sayfgda (H BU Raporu: Türkive kısa vadeli borçlan temizlediği ölçüde kolay borç bulacak 9. Savfada • Türldye Ue Almanya arasında karşılıklı an•avrş gelişisor. • .900 bin BagKuriu bir üst basamağa yükseltildi. • Vüksek öğretimde bir Öğrenci içiu yılda 308 bin lira harcanıyor. 14. Sayfada ^H'Jl Sayılı Yasa ıle Servet Ty^Vrinnameirnnni yenidsn dü(Vrkd^ı Sa. 10, «ü. 3"te) gıda ithaî etmeîiıck icin ilerletiİDîeli ANKARA ( a ^ . ) Curnlrurbaşkanı Kenan Evren, Ankara/ Haymana'da Ikızcp koyunde AÜ Zıraat Fakül r esı'nc2 kuruîan Araştırma ve Uygulama ÇıftIığı'ni hızmpte açtı. Evren, burada vaptığı konuşmaoa, btı tur çıftaklerın kojlu ^çın ae birer OiCiıl olatayını belır^tt, uygulama çıftlıkltrının koyuılere nrıhnahviî ıstedı. Evren, «Ziraatcüık tatbikat deaneklir. Tanm teknigi ilprletilemezse dışardan gıda nıadüesi îthai e« der duruma düşebiliriz,» dedı. Cumhurba5kan> dun saat Vs öO'de îkızce köyune geîdı; Ankirra Valısı Mııstafa G«nül, AT' Rek'oru Prof. Dr. Tarık Somer ; e Zıraat Fakultesı Dekaıu Prof. Dr. Ali îîalaban ta rafından karsıland\ E\Ten, çıftlıgı açış konuşmasmda, Ikizce Araştırma ve Uygulama Çıftlığı'nın kuruluş oy'cusunü anlattı, «Zîraatçiliğin kitapla ö|renil^meyeceğînl» belirtti Cumnurb^şkanı, bundan ötürü bu tur çıftlıklerln aynı zaman» da kcjly'er ıçm birer okul oiduğunu, olacaŞını, araştırma ve uygıjiama çıfthklenniîi koylulere de açık bulunması gerek'ıgınî soyledı. Evrpn, «iîkel u&ullcrle yapı» îan zira 'trilijfin ne kadar faydasız tı'duğunun geçmişte gö« ruldiiğünü», «ilerki senelerde artan nü F usu beslemenin meıselc olacağuıı» belirtti, «Tekni« ği ilprletmezsek, o zaman bia de dışard'in gîda maddesi ithal eder duruma du dedı. Torenden sonra Fakülte kanı Prof Balaban, Evren'den çıftLge bır ağaç dıkmesırı i& tedı^mde C'îimhtîrbaşksnî, «Ben de size bana agaç rîiktîrecek misiııiz diye soracaktun,» dedi. Ağaç dikimınden sonra çtffr lik arazisirde inreîemelerde (Arkaa Sa. 10, SiL lî'd«> Tt'StAO Başkanı Ali Koçmaa Halkm Devîeîe Güverd GE9ICEK ardındaifi Atatürk Cumhurlyeti ku. rulurken temel ilkeleri iyi saptanmıştır. Yeni devletın felsefesi saglam ve sağhklı hir tabana oturtulmuştur. Osmanlı Devletıyle Cumhuriyet devletı arasındaki aynmı, bir nıtelik değişmesi olarak değerlerıdirmek gerekir Ozmanh împarator' luğunun son dönernleri yan sömurgelesme surecini yansıtır. Bu donemde devlei zavıflatnış, çoğu yabancı şirketlere ve uluslararast tekellere dayanan bir eko ncmi modeli benimsenmistir. Ataturk Cumhurıyeti ise bu yozlaşmamn karşısu na «kendine güven» felsefesıyle çıkmıştır. Devletin sıyasal ve ekonomîh kesimde bağımsızlığı, bu güvenle saglanmıştır. Nitekirn Cumhuriyetm iîk donemlerınde o günlenn kıt olanakl'irıyla buvuk atılımlar yapılırhen, yeni devtete güven, okullardan başiayarah topîumun fıer Ue••• (Arkası Sa, 10, Sfi. 8'de) Dr. Gungör Uras Basyazarımız Nadir Nadinin yargilanmasma bugün devam edilecek Istdiıfjui Haber Servîsi »~ Basyazariiiuz J\adir Nadi île Ya^ıışlerı Mudurumuz Okav Gonensin'm y^rgı anmalarma bu^un Ğevim edı'oceıi. îstaiibu! Sıkıyonetun Komutanlı^ı 1 No'iu Askerı Maakemesmde yapılicak va^gılamada jasya^ .arırruz ve yazıışle^ı mudurümuzun a\ukatiarı Orhan Apajdın ve Uğur Alacakaptan &avunma yapacaklar. Basyazarımız Nadlr Nadi' (Arkası Sa. 10. Sü. 2'de) l t?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog