Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ Prof. MACIT COKBERK Degişen Dünya Değisen Dil Gterçek bîr kuîtur kîtabı EDERÎ: 150 LÎRA Adresi. Çağdaş Yayınları Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu Istanbul 59. Yıl; Sayı: 21048 umhuriy Kurucusu: Yunus NADİ 40 TL. 3 Nisan 1983 Pazar çötürmek, milletln refahmı ve bekamızın teminatı olan devle tin gücünü artirmaktır. 12 Eylül yönetimi olarak bizi bekleyen esas görev. ise, çetelerin herşün birçok vatandaşm canı. na kastelliğl asayişi saelayacak polîsde, milîete hizmet ve recek devlet dairelerinde, okul larda, iş yerlerinde, hatta ibadethanelerimizde bölünme ve husumetin yaratıldığı, \tatürk 'un koyduğu temel amaçlarm fîö/den kaçmldıgı. devl«»t îaırıt Iuşlannın birbîrlni dinlemez, msiyatif kallânamaz, çözünı bekleyen meseleleriyle ilgilenemez hale geiirildiği, aile yapısını sağlsın tutan ve milletin fertlerini birbirine bağlayan ıniUl ve kut&al değerlerin yıpratıLtnak istendiği, tstiklâl Mar Mnıız yerine yabaneı ideolojilerin çığırtkanlığının yapıldıçı bir gidı&e dur demek ve milletimiziıt carı endişesinden uzak unnıııa g^ivenle bakabileceçı, wyle gücüyle ugraşaoağı bir hn /ur ortamını vesis etmektî. Bu SÖrev büyük <,apta %erine getiriimîş, huzar ve îstikrar 3'enîden sağlaruruştır. 12 Evlül yönetimi milletimizin gelecekte yeniden böyle bir badireye sürüklenmemesi içüı gerekli ted birlerln zamanında almmasına înîkân verecek diizenlemeleri yapmaktadır. » Başbakan Ulusu, ekonomik konulara da aeŞındi^ Sinop ko n^masında ekonomıye çekı dü zen vermenm ve ayağımm yor ^anımıza gore uzafmanin gereğınm yerine getın2dıc,ım, enflasyonu başlatmanm kolay, dor cJurmanın zor ve ı&tıraph olduğunu behrterek, «Biz bu sıJantılı döuemin miimkün oldu» sru kadar sarsıntısız çeçiribnesî, kısa sürmesi ve fedakârlıklarııı adil olarak dağîtılması îçin gavret gösterdik» bıçınıınde konuştu. Ülusu dün ögleden sonra Sinop'un soıuplarmın ele alındı!,ı bır brümge katılaı. Ogretmen Evnıi h,znıete açtı. 1899 yılmaa yapilan ve 1972 sılına k^,dar lıse olarak kullanıîan Og (%rkası Sa. 11, Sü. 5'de) ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. ÖZDEMİR NUTKU Yaşayan Tiyatro EDERÎ. 200 LÎRA lsteme Adresi Çağdaş Yayınları Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İstanhuî Başbakan Bülend Ulusu, SinopHa konustu: Ulusu, «Çok güç ve bazı bakımlardan nankör sa. yılabüecek şartlara rağmen milletimiz bizden güvenini ve desteğînî esirgemedi» dedi. ve StNOP (Cumhuriyet) Başbakan Bülend Ulusu Simp'îr, halka hıtaben yaptığı konuş mada, «Normal demokratik düzene geçîşîmize çok kısa sıire kaldıği şu sirada şükranla ifade ediyorum ki çok güç ve bazı bakımlardan nankör sayılabilecek şartlara rağmen mflletîmiz de bizden güven ve desteğini esirgemedl» dedi. Samsun'da önceki gün Suat Uğurlu barajı ıle Hasan Ugur lu barajmın 3 ve 4. üniteteri rsi hızmeta nçtıktan sonra dün Sınop'a gelen Başbakan Ulusu hukumet alamndan halka hılaben yaptıgı konuşmada şunlan soyledı: «Bildiçiniz gibi olajranustü jçö rev şartLmna raçnıen 12 Eylül yönetimi olarak ilk günden itibaren mlletimizin raasını alnıa> va, tasvip vı» desteğini saglamaya en büyük öneml verdik. Normal demokratik düzene çeçîşîmize çok kısa blr süre kaldığı şu sirada şükranla ifade edivorum ki, çok güç ve bazı bakımlardan nankör sayılabüecek şartlara rağnten, milletımiz bizden güvenlni ve desteçi nî esirgemedî. Millet hayatında her dönemîn şartlan ve hizmet tteregî farklıdır. Normal işleyen istikrarlı bîr düzende her yönetlmin asli jjörevî, teslim aldığı bayragı bîr ileri merhaleye Normal düzene cok az kaldı' L m Siyaset yasağı, seçim yasası DM'den geçince kaldırılacak Siyasi Partiler yasa tasarrisımn MGK'da görüsülmesi tamamlandı ANKARA, (Cumhurîyet Bürosu) Seçım Yasasının Danişma Mcclisi'nden geçmesınden 15 gün sonra sıyaset yasağmin kaldınlması bek'enıyor. MGK'da gorüsülmesi tarnamianan Sıyasaî Partıîer Yasa facarismin «> numu'dekı Hafca sonunda yayimîanarak yurürluge girmesı be'denı^or Yasa lasansmda, uzun su redir üzerinde tartışma açıIan ve çeşıtlı uzmanlardan bilgı alınan ön seçımle ügı Iı konunun açıkhga kavuşturulup tasanya eklendıa;! bîldıriliyor Bunun yanı sıra, kapatı!an siyasi partilerin 1 ve II3 co Ba^kanlan IIP Yoneüm Kurullarmin partı kurmalannin sınırlandınlması ile ılgıiı tartışmalara da açıklık getirıîdiği ve maddenin aaayasanm geçıa maddesınde olduğu gıbi bıraJcıldığı belîrtıhyor. Boylece daJıa once, bu kişilerin partı kurmalannı sınırlandırmayı ongoren «Öneri maddeler»in tasanya konmadığı ifade edılıyor. Öte yandan. tasanya anayasanin geçici maddesinde ve dığer kanunlarla baklarında siyasi kısıtlama karar n alınmış bulunan kışılenn, bu kısıtlamaya karşm siyasi faaliyette bulunmalan halinde bir yıldan başlamali uzere hapıs cezasına çarptınlmalan ilo ilgiü madde kondugıı ifade edıliyor. Bu arada, tasanda kesmieşen madde^er arasında ılk seçımin merkez yoklamasıy(Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) ABD üsleri pazarlığı Atina'yı yumuşattı Yalçın DOĞAN Konunun özü, eldekı venlerin ışığınd.1, tumü\le Amerika ıle Yunanistan arasındakı «üsler anlasmasmda» yatıyor. Ancak, bunun hem kendı ıçınde ayrıntılan, hem de bu anlaşma dısında bırıkı başka noKtası var. Yunanistan ııe Anıerıkd arasında vıslere ihşkm görüşmpler sılrerker. b^r &ra l> perçekten ? cıddıieşti ve Papanareu anlaşmaya yana^>mak is^meaı. Pa pandıeu ü îtJte ılışkın şa goruşlerı ^avar.ujoruu«l slcrde, buçüne dek varolan aıüaşma gereğince, Yunanistan' m denetim hakkı yoktu, Atina şimdi Amerikan üslerinde Yuııanistan'a da denetim hakkının verilmesini Istiyordu. Aynra, Tıirkîyeyi kastederek, NATO* nun Gü»eydo|u Imnadında var olan ve herhdngî bir ülkede yerleşmiş olan üslerin ve buradaki silahların îunanistan'a karşt kullanılmayacapna ilişkin garanti verilmesi, temel bir kot/al olmahydı. Anlaşmanın süresi 5 yıldan fazla olmamalı ve 3 yıl sonra yeniden gözden geçirilmel'vdi.» Papandıeu bu isteklerin dışın da, 'j;orufmelcrde surekli olarak Turk'ye'yı suçiayarak hattâ akla hayale sıgn^az ıddıalarda bulunujordu. Ornegm Sovyetler Bırhğı'ne Türkiye'nın «Esnek davrandıgını» öne surerek «Suriye'ye Sovyetler Birliğİ tarafından gönderîlen Sam füzelerinin yerle*.tîriîmesîne ve (Arkası Sa. 11, .Sü. S'de) IsçiMemur Aynmı PcsneH !zlenim!er 6 Bavkara: kazanı!mış hakları koranacak TUPK !Ş BC^IZMU Şı vket Yılmi TC& oanPhndL \ap 1'£, konuşmada •<gutılıı senauza yaçlu çalısma hiııiı ıstıvouu ANKAK1. (Cumhunvet Kıuo su> Tıırkıvr GazUen'eı cn aı'^tsı \xil J I I ŞuoeMiıın, «i^tî mtnıur .<vnmı» oaiıennuc *t< rusan Rosb k^r Yirrlım1 ı Zı*i\,ıt H<ivKırj <ı«çılt*ntı '^u« St* Pİ«' l 1P!Mt İ' !>i IH"ÎPfl VOK, U.A Biz gîderiz, lıizmel devam Hasan UYSAL ANKARA . Yunanistan ile Ameııka Birleşık Devietleri ara&mdaki «Üs pazarlı&ı», sonunua Ankara ile Atmanın yakınîaşmasma yol açtı. Yaklaşık üç ajdır sürmekre olan «üs pazarlıgı» Yunanistan Başbakaııı Papandreu*yu sonıuı ua TUi'K ve Yunan Dısişlerı Bakanlannm bıraraya gelme&ı çağnsma ve bu yolda somıu adımlar atılmasına getırdı. Pe kı, Atina'da ne oldu da Papanareu her ıkı ülkenın Dışış^erı Bakanlannın bır araya gelmesıyie ılgıli bugıine dek surdürolumsuz tavrını değıştır dı;.. Osmanlı tarihinde utanıiacak sayfa varsa bîle sayısı azdır Sedat ERGİN ANKARA Büyıikelçi Kaınuran Gürün, Ermenılerın propa ^andalarına Karşı Osmar'lı Imparatoılugu'nun da Turk'ye :ım de, bUSKun kaldıgını oysa «hakikatın ne o'duçun.'n do K/'mana, \esikaya da^anılarak oftaja konması gerektiğırn» &">yledı, aBizim bu isi vakt ylp hdslatmanuz lazımdı,» d'i. Gurün, <<Osmanh Imparatortu §u tarihinde utamlacak tarsa bıle cok azdır.» dıve k n otu. Gürtinie, bızzat Ermenî bel lerin 1974 sonrasuıda bn de patlak vermesini nasıl açıkgelerme de dayanarak yaptığı çalışma hakkındakı söyleş'nıJ? Iıyorsunuz? G"rün Ben kitabı LoEin* şoyle sürdu: da bıriktım. Çunkü bugün iîeSoru Kitabın önsozündp vıye suruien ıddıalar o devuda «Büyuk devletlenn kançılarya kı olaylara taalluk edıyor. O lannda bir Ermenı dos/^s rnevcuttur>/ diyorsunuz. Loz m devıre muteallık Iddittiarın tut soıirnsında bu dosyalann kal niudığını, bun'crın tamamen uy nj durmu oldugımu o^iaya kovdııîc dınldıgı eörülüyor. Ancak î i •n snnrasmda. 19'ncu yüzyıim fao • a sonra bıraktım. Doiayıs'yla 1974 sonrası tedhış olayıanunda ve 20'ncî j'üzvılm başn. da meydana gelen olavların vr nna gırnıedım. Anc^k 1974 l ü r niden >oçun !,îr şeki'de çühde kıye'nın dış polıtıkasmda en'ö n»r şptirümeçe bas'andıçı, bu rcsan, hatırlanacak bır sened'r. amacfa tedhî'j e\lemTej ne fîırı Ocdan sonra bu olaylann 3fa a 1 ya ş^id'în îîfizlcnıjof. Bu faa •<>("' rıkmas: ısfer ıst mez tnsanî o senede cereyan eden Ya,diss'erle b:r ırMbat kurmıva sevk^dîyor. Nıye o seneye kadar boyle bır manzara ar/ot* ıreyen bır durum bırdenn^re ı n 1 mahıyet dcğ ştınrîs'> B zı mp* kezlerde de bır j'oğunîaşnıa %Ğ ruyoru.:. Bu merke?l"rı de Ermenıler kendılerı soylüyorlar. Lubnan'dır dıyorlar, Kıbns'tT dıyorlar, Yunanistan va Pransa'dır, Los Ang^les'tT d'vor'ar. (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) SİNOP Ba^bakan'm Si nop gezisı, programa gore S.O.j'dp bâçlam^öi gerekırl:rn 5.arım saat gecıkneyle hf^iadı. Bu gecıkme butun Kun ortay^ çıka^ak progr m d'şı gecıkmelcıın dp bır habercisıydı ^ankı. Rsşbakan'ın ılk d'iragı Balu"ydı, Batra'da hacırLi"m lalısüden cok önceMnden. uı°yd"n.la toDİanifiı^ halka hıtap eden Baş dı h\lv& ıie AL't.am 0i> ' ' . n u > d c \ s e bırbırınp fıır' Tş ütnoi B.'ı" v rıilaı sruc'iı «"ilısrm hirı>»ı •, « \orıi7» "jıc muırtr KO M^UI FGS 4nka r ! snlıpsınn J1 M nıe'Tmr '\ıumı kc ui'tnda U ( \r\isi Sa. 11 Sü. l'dcl şıklık t)r<4oren ilıskın o!,tvnl neî duu Şc.'.pr Is genpl merkpzınde vaoı'dı T U nekîe konu^an Başhakan V'r bî Zeyaf Bı^kaıa, ı^i (Arkası H. Sayfada) kt M°muv\an Vasasinuî» 1 B«m Yasası değisikliği toplantısı Basbakanhkta * yapıîcîı /Vlalet Bakanı Rıfaî Bayar;t *pel"n onerüer ve gönışlrr c'agcnendırmcv'i tâ r K ttit'tluvof'* ac h ANKARA. (Cuınhurıyet Burosu) 5b3J sayılı Bas'n \ ns xsuıin dogı^tırılmesiyle jlgılı toplantı, oncekı gun Basbakanhkta Adalet Baka ru Rıfat Bayazıt'ın başkanIığında yapıldı. Toplantıda, Adalet Bakanîîgı uzmanlarımn, Danişma Mechsi uyesı Prof Feyya/, Gölcüklü'nun ve Prof. Sulhi Dönmezer'ın yasa ile ilfrîli goru^îeri uzennde «öruşme açıldı (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) 5 miîyon alâıiar Pınar Süt sahte 4 poüs tarafından soyuldu Soyguncular muhasebe müduru ve satış gorevlılerini soğukhava deposuna kılitleyıp kaçtılar tstanbul Haber Servîs! Pınar Süt fabrıkasının Kemerburgaz yolu üzermdeki Istanbul dağıtun deposu dun soyuldu. Soygııncuların 5 mılyon lîrajn alarak kaçtıltları bildırıldi. Slerkezı tzmır'de bulunan ve Yaşar Holdıng"xn bır kuruiuşu o*an Pınar Sut'ün dağıtım deposuna, uzenndc sahte poLs plakası bıılunaa mimbusle dort kı^i geîdî. Kendıleııne polis süsü veren soyguncjîa? arama ya (Arkası Sa. 11, Sît Tde) Büyukelci Semih GÜNVE! anlatıyor # Turan Güneş îçin Kandıra'mn anlamı # Escinsel ofmasıyla övünen diplomatyazar; Peyrefîtte. # Genç ve hırçm Dışişierî Bakanı Abdüîaziz Buteflika Peyrefitte'nin ağzından Balıkçı TUTUKLANAN R\<iIP \\xupa \e ABDde gidereh ,\ayılan silahsızlanmi janlısı çösterilprp heıkesîmden insanlar kaülıjor. Curna gunü Califonüa'daki bîr gosteride, polis devriyplerinin tutukla» dığı 75 kişJnin arasında bîr Fransisken rahlbi de vardL ABD Dssislari Bakan Yardımcısı bu ay icînde Türkiye'ye geliyor ATtS\ (V.A.) ABD Dışı?lf»n Bakan yardımcısı îlichard Burfun bu ay ortalarında Tu:kıye, Yunanistan ve Kıbrıs'ı ZJyaret edeceğı açıklandı. Burt, gezısinin ılk durağı olaiî Atına' 3 a 10 Nisan RUIÎU geliyor ^ Yunan hokumetı kaynaklan, Burt'un Atına'daki temasları isirasmda ozelîılde, uzun bır süreden bu yana scnuç almmaksızın de\«aın eden, ABD usîerinın gelecejn gorü.>melerındekı gelismeleri tartışacağını 7 IcaydediS'orUr. Burt'un Atına ya gehsmdeıı bır sure sonrd, Jl Nısan'da, ara venlen ABDYunan ^orupmelen yeniden başlayacak. Gromiko. ABD nükleer bir savaşa hazırlanıyor Sovyetler, Reagan hn ara cözüm önerisini reddetti ABD Dışişleri Bakanlığı Gromiko'nuıı aeıklama. Iarını «Sovyet ölçülerine göre» ılımh buldu. Dış Uaherler Servısi J3OV'/etler E ır îığî Dısışlerl BaE^nî ve Başbakan Eırmcı yardmıcı =ÎI Ardroı Gromıko dün düzen ledığı basın toplannsında Bfyaz Stıraya sers bıçimde çitsrak Başkan Reagan'ı «dış poiîtikada bîr yandan ahlâki değerlerin savunuculuğunıı \a> parken, öte yandan nükleer SJ vaşa hazırîanmakla» suçlacü. Başkan Rpagan'ın carşiir^bi gunü açıkîadığı, Avrupa'da orta menzılli nükleer karşılıkh oîarak mdlrılmesınp ilişkin önerisini de (ara rozüm) reddeden Gromiko, bu dnerinin ıkı super güç arasmda nüklper sılâhlar konusunda bır anlasmaya varma umudu(Arkas>ı 6. Sayfada) Almanya'da iılahlanmaya karşı yeni protesto şehlı Vergı Bnykotu Cumhurbaskanî Evren, biniciük yarışfarını izledi Kenan Evren dün Yaşar Çallı'nın lesrnı sergisini de gevdi. A\KAK\ (Cunılıurlvet Bıiroso) Cumhmbaşkanı Kenan Evren, Ankara Bînıcılık Ihtısas Kulâbü'nun 6. KuruHıs Yılfloııüma nedenıj.le dun yapılan bımcJık jaıişmalanıu ızledı ArJcara Binıcılık Ihtı^as Kulubu Te= slcıı'nde yapılan yanşmalar sırasında Genç'ık ve Spor Bakam \ ecdi Ozgül ıle br* sar" &onfcet p'îen Evren, <'\nkjragücunün dunımu pek îyi derçil. Galıba Cencler Birîigi bu vıl bînnrî liçe ^»karaU» deoı Pakı^an Dev.Pt Ba^kdnı Z»VA UlHakm aımasanı olan Sökıp JSTÜII atı da dıkkatle ızleyen L^ ren, daIı? sonra Devlet R°snn ve Hpy kel Muzesı'ne gıderek ressatn Yaşar Çallı'nuî t>ergısıni ge?dı. yarın Haberi 12. sayfada Bankalar Kararnamesi bu hafta cıkıyor ANKARA. tCumhuriyet Bürosu) Bankalar fasa&ının bazı maddelenni deT gıştirerek s asa hukmünde kararname. ^ nisan çarşam5 ba günıi yürürlüçe konuîacak Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoelu'nun açıklaması uyannca çarşamba gu nü bankalann Genel Mudurlerîyle bir toplanü yapılacak, Oamşma MeclH'nde kabul ve bu haita başında Mıîîi Guvenhk Konseyi'nce goruşulerek yayınlanmasi beklenen Yetki Yasa tasansı uyannca ı!k olarak çıkanîa cak yasa hukmunde kararname ile Bankalar Yasası nm bazı maddelen degtştıri lecek. Oğrenîldiğine göre, yapıîa cak değişıklıkler şu nokta larda toplan.yor: • Oz kaynak tanımı yapüacdk. Odenmîş sernıaye iîo ypdck akçeKiden oluşacak öz kaynağın belli bir oranında bankalar nakdı, gay rı nakdı taaLhutte bulunabılecekler. mevduat kabul ede bılecekîer veva temmat se nedi verebilecekleı. Öz kayiagın belîj katlan oranında bu işi yapabılecekler • Aile bankalarının ku ruiması önienecek. Aile bagı tanımı yapılacak. • Bir kişinîn payı en çok yüzde 10 olacaksa, bankada bu yuzde îO'un yüzde 20 30'a cıkanlması önienecek Bır b'ankanın kredılennı bf!h ijirketlere yoneltmemo po lıtıkasım sa^la^acık bij d'i zenlerne j a p l a c a k • Yonet>m KUÎIIIU üye!e r'11111 temmat olarak yatır dıkları sermayenın yuzde 1' mıktan en fazla 20 miîyon lıra olacak Yonetim Karu lu uyelerinm yatıracakları sennayeye tavan getinlecek • Gerçek ^e tuzel kişile(Arkası 8. Sayfada) Ak Saçlarıyla BasınYayın Yüksek Okullarmda ne gibi konularda doktora çalışmaları yapılıyor acaba?. Bana sorarsanız, konulan, daha yok basın tarihimizden seçmek gerekır. Ne bıleyim ben, örneğm, «Hasan Ali Yücel Kenan öner davası», «Sabahattin Ali Atsız davası» derin araştırmalara (Arkası 6. Sayfada) • Lübnan, tsrail'le an> iaşma olduğu yolanda ki haberleri yaianlad». 7. sayfada B Osman Ulagay'm Ahmet Demirer ile sdyle şisi: Bankerler banka gibî ralışınca ^a^ka bistemj yara aldı. 9. sayfada • Cilıan Ann: Federal Abnan hükümeti vabancî îşçilere savaş açtı. • Birçok insan başansım stresfl borçla 12. sayfada Haberi 10. sayfada \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog