Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

«onuen KALİTEKÖNTROL •Stereo mikroskop •Profilprojektör •Metal mikroskop «Ölçme mikros. •Entegıe devre mikroskop C u m h ur i y 59. Yıl; Sayı: 21073 Kurucusu: Yunus NADİ 40 TL. 28 Nisan 1983 Perşembe ÇAĞDAŞ YAYINLARI TALİP APAYDIN Köy Enstitüsü Yılları Cumhurıyet Türkıyesi egitıminin bu ilginç deney ve uygulamasmdan anılar. EDERL 275 LİRA Isteme Adresı Çağdaş Yavmlan Türkocağı Cad 39/41 Cagaloglu İstanbul Sağ kanatta birlik ve liderlik tartışması yapılıyor Turgut Sunalp dün Ahmet Ihsan Kırımlı ile görüştü, bazı DM üyelerine öneride bulundu. Milliyetçi sağ libe ral parti için eski parlamen terlerle temas yapılıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turgut Sunalp dün Ankara'da yoğun temaslar yaparken, «Bayar'm manevi liderliğini» benımseyen milliyetçi sağ liberal parti oluşumuyla ilgili olarak tskender Cenap Ege, «1961' den bu yana Pariamentoya glren arkadaşlanmm bir araya getirme çabası içindeyiz» dedi. Turgut Sunalp dün sabah 8.30'da kalmakta olduğu Ankara Orduevi'nden aynldı. Çok sayıda gazeteciye izini kttybettiren Sunalp, temaslannı Çankaya Cinnah Caddesinde bir evde sürdürdü. Eskl APIllerden Ahmet İhsan Kınmlı ile akşam Uzeri bir süre görüştü. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Iııöııü: Demokrasiye geçiş için görev kabul edebilirim Necdet Calp: «Sosyal demokrat kanada yönelmiş öteki gruplarla beraber olmayı düşünmüyoruz.» Haber Merkezi Sosyal demokrat tabana dayab parti kur ma çalışmalan çeşitli grupların çaJışmalarıyla dün de sürdürüldü. Sosyal demokrat bir partinin genel başkarüığını üstlenmesi istenilen Prof. Erdal İnönü dün îstanbul'da Bebek'teki evinde gazetecileri kabul ederek bir süre görüştü. İnönü, kendisinın şimdiye dek politika ile uğraşmadığını, bir fizikçi olarak yaşamını sürdürdüğUnü, anlattı. tnönü daha sonra şöyle konuştu: «Ancak lçlnde bulunduğumuz aşamada, demokraslye geçiş İçin bana da görev düşerse kabul edebilirim.» Erdal înönü, yann Ankara'ya giderek bazı temaslarda bulunacak. Erdal înönü'nün yann başkente gelmesi beklenıyor. Yeni siyasal dönemde sosyal demokrat kanadın tek parti h» linde yer alması konusunda sürdürülen girişimlere Uişkin, kurucu üyeler adına görüşünü açıklayan Başbakanlık eskl Müsteşarlanndan Necdet Calp şöyle dedi: «Sosyal demokrat kanada yö nelmlş öteki gruplarla beraber ohnayı dUşünmüyoruz. Ooğaldır ki, aynı tabana yönelmiş bir başka gruba ütihakınuz da sözkonusu olamaz. Bu yaklaşımımız, bütün önerllere kapalı olduğumuz aniamma gelmez. Ge nel poüfikada ve kadro iizerinde anlaşılabUdiği takdîrde öteki gruplarla birleşmemlz sözkonu. su olabiUr.» Calp, sosyal demokrat kanada yönelik grupların birleşmeleri konusundaki gelişmeleri yakın dan izlediklerini söyleyerek «Es ki CHP'nin hizip rahatsızhğını yeni bünyeye sokmamak gerektiğlne inamyoruz» dedi. Necdet Calp'in öncülüğünde oluşturulacak partinin kurucu . Uyeleri, dün sabah biraraya gelerek program ve tüzük çalışmalanm gözden geçirdıler. Program ve tüzük konusunda kurucu üyelere bilgi verildi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ eskl Milletvekıli Atilla Atila ile Aydın eski MilletvekUi Mus tafa Kemal Yılmaz'm da kuru(Arkası Sa. 11. Sü. 4'de) İllerde durum Adana: Politik hava birden ısındı Mehmet MERCAN ADANA YUrürlüğe glren siyasi partüer yasası, henüı ünlü sıcaklan başlamamış olan Adana'da politik havayı birden ısıttı. Adana'da Demokratik Sol görüşlüler arasmda henüz belli bir gruplaşma yok. Politik kulis dağınık bir biçimde kişisel yoklamalann ötesine geçmiyor, yalnızca esltl belediyecilerin Selahattin Çolak ve Fevzl Clritçl etrafmda toparlanmalan bekleniyor. Bu arada, eski ÇUKOBİRLİK Genel Müdürü AbduIIah Kütküt ile 12 Eylül sonrasında Adana Belediye Başkanlığı görevinl yürüten ve kısa bir süre önce Ege Ordu Komutanhğı Harekât Başkanlığı'ndan emekli olan Kurmay Albay Nnrt Korkmaz'm da Demokratilc Sol hareket içinde ağırhklan olacağı gözlemyor. Eski AP îl Başkam avukat Metin Tolay ile eskiler içinde yıllardan berl «yenilikçi» bir grup oluştııran mühendis Mustafa Bozer'in Ankara'ya gitmeleri hayli ilei uyandırdı. (Arkası Sa. 11. Sü, l'de) Turgut Ozal: Iş oldukça zor Ankara'dan İstanbul'a dönen Turgut Özal, »Se. çim kanunu bu haliyle çıkarsa çok fazla parti kurulabileceğini zannetmiyorum» dedi. Deniz SOM Sağ kanatta bir parti kurma çalışmalannı sürdüren eski Baş bakan Yardımcısı Turgut Özal dün îstanbul'a geldl. Hafta sonuna dek tstanbul'da kalacağım söyleyen Özal, «Bir çok işlerl yaptık ama bu is oldukça zor. Onun İçin çok dlkkatlı olmak lâzım.» dedi. Turgut özal, yeni siyasal dönemde fazla sayıda parti kurulabileceğinî sanmadığını, kuruluş asamasındaki par tıleri milleti birleştirebileceğini söyledî. Yeşüköy havalimanında kendisini karşılayan gazetecilere «Sizler geç kaldınız uçakta konuştuk. Buradaki temaslanm normal temaslannı. Başka fazla söyleyecek blr şeyim yok.» dedikten sonra Turgut özalia basın mensuplan arasmdaki konuşma şöyle oldu: Celal Bayar'la görüşecek misiniz? Sayın Bayar ile daha evvel görfiştüm. tkincl bir görfişme yapacağımı zannetmiyorum. Türkiye'ye nasU bir politika, nasıl bir politikacı yararlı olacaktır? Dur bakalım. Blr polltikacılan görelim tamamiyle de on dan sonra. Şımdi bir cümleyle söylesenlz. O kadar kolay değil. Öyle zor soaller soruyorsunuz ki ondan sonra da yanlış yazılır. Parti liderliği size göre Başbakanlık demek midir? Şlmdi efendim parti liderliği, daha işin başmdayız. Orga nlzasyon meseleleri var. Kolay bir iş değil. Kolay bir iş olmadığını herkes görecek. Yalnız tahil kolay olmayan işlerl şimdiye kadar başarmaya gayret ettik. Bunun da oldukça zor bir iş olduğunu biliyorum. Bile bile de îrfriyoruz. Mehmet Yazar'ın Turgut Sunalp'ı desteklediği söyleniyor. Valla hlç bilmiyorunı. Ben kendi çizgim. Bihniyorum. Hiç bilıniyorum. Yalmz çizgtmizl çektik giriyoruz. Bu çizgimizüı ne olduğunu da herkes bilir. Oııu anlatmaya da lüzum yok. Çlzgimizin ne olduğu belli. Ne japacağımız da belli. lcraatınıız da belli. Partınizin ismı belli mi? Hayır onu en son ana kadar saklıyoruz. Sosyal Demokrat'ların toparlanmalan karşısında sağdaki ekibin de birleşmesi söz ko nusu olabüir mi? Şimdi bakın aslmda seçim kanunu bugünkü haliyle çı karsa zaten çok fazla parti Inırulabileceğini zannetmiyorum. Partiler yasası ve seçim kanunu, esas barajlar var orada. Mil let bu birleşmevi kendisi yapar. Ben ona güveniyorum. Bayar'm manevi başkanlı6ı? Valla bilmiyorum. Vani onu Sayın Bayar'a siz sorun. Ben bu konuda bir sey söyleyemem. Bugün görüşmeyecek misi niz? Hayır efendim. Ben Sayın Bayar'la başka konuîarda daha evvel görüştüm. Kendisi hürmet ettiğim bir zattır. Eski bir devlet adamıdır. Tecrübeleri fazladu. Gayet tabil o tecrübelerden her zaman istifade edilir. Hcrhangi bir parti ile ilişkisi olabileceğini de zannetmiyorum. Herhangi birini de destek leyeblleceğini zannetmiyorum. Kendisinin tarlhl şahsiyetl bunu icabettlrir. Siyaset sahnesinde kaç par ti başanlı olabilir? Valla bir şey söyleyemem. Onu da millet takdir eder. Takdir milletin. Ama bu baraj sistemi falan, fazla partiye yer ve receğîni zannetmiyorum. Kendisi zaten, sistem o şekilde kurııIuyor. Fazla bir parti kurulabileceğinî zannetmiyorum. î.şin kolay blr İş olmadığmı herkes külah öne dfiştfiğfi zaman görttr. Çahşmalannızı ne zaman bitirirsiniz? Valta ellmlzden geldiği ka dar. 30 kjşi bir şey değü canım. Aşağı yukan kısa zamanda yapılır. Mesele sadece 30 ki şinin meselesl değildir. Kadroda birçok çalışmalar yaptım. Ama daha birçok çalışmalar yaptıktan sonra açıklayabilirim. Valla her yönden, her mes lektcn insanlar var. Yön derken yani aynı istikamette düşiinen herşeyden insanlar olacahtır. Mühim olan şu meslek bu meslek değil de mühinı olan birbiriyle ahenkli çalışacak dinamik iyi kadrolardır. Ben bunun için gayret sarfediyorum. (Arkası Sa. 11. Sü 5'de) Canakkale: Ankara'daki siyasi gelişme izleniyor Barış KÜDAR CANAKKALE Siyasal parti kurma çahsmalarına izin verilmesi uzerine Çanakkale'dekl politik çevreler «beklegör» poUtikası izlemeye başladılar. Sağ kanat çevreleri birleştirid bir merkez partisi beklerken, Sosyal Demokrat'lar kurulacalc partinin lider kadrosuna göre hareket edeceklerini büdiriyorlar. Sağ kanat oylannı bir merkez partide toplayabileceği öne sürülen emekli Tümgeneral Ragıp Cengizoğlu, emekli Tuggeneral Kenan Kortan ve emekli Tuğgeneral Kemal Yılmaz'm adaylıkları da en çok konuşulan konulardan. CHP'li eski parlamenterlerden Altan Tuna yeniden politikaya soyunanlardan. Orhan Caneri'nin de çalışmalan var, ancak kesüı bir açıklaması yok. CHP Genel Yönetim Kurulu üyesi tmadettin Elmas'ın Ise politika yapmayacağı kaydediliyor. Kapatılan partilerin 11 eskl başkanlanmn görüşleri şöyle: Ibrahim Engin (AP ÎI eskl Başkanı): «Politikayı düşünmüyorum. Ancak sağ oylann toplanacağı (Arkaaı Sa. 7, Sü. i de) Sağda trafik hızlandı Yalcın POĞAN L Sağ kesimin parti kurmaya soyunan adaylan erasındafci trafik hızla yoğunlaştı. Böyle bir yoğunlaşma da, galiba ortaya net bir tablo çıkaracak. Sağ kesimde ilk anda görülen dagmıkhk, bir toparlan ma sürecine girmiş görünüAma, bu toparlanmamn anlamını iyi bihnek gerek, ya da toparlanmanın somut sonucunu tyi görmek gerek. Çünkü, «Toparlanma» denildiğinde, ortaya çıkacak tabloda, «İki ayn partiye» yer var. Birincisi aynı tabana seslenen Turgut Sunalp'ı». kuracağı parti. îkincisi de eski sağ tabanın yönelebileceği parti. Bu kesimde belki bir üçiincü parti daha doğabilir. O da Turgut Özal'm kurmayı düşün. düğü parti olabilir. Aslmda son yıllarda sağ kesim, en azmdan örgüt ve taban olarak, tam bir ahenk içinde bulundu. Orgüt olarak sağlam ve ayakta kalmasım bildi. Ne var ki, yeniden partileşme sü(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Eski CHP'li il ve ilçe yöneticileri ne diyor ? ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 12 Eylül sonrasında feshedılen CHP'nin son dönem Ankara örgütünde görev yapan yöneticileri, «hiçbir gruba ön ceden angaje olmadan göriişme lere başlama ve ortak hareket ctme» kararı aldı. Öğrenildığine göre, Çankaya İlçe Başkanı Sendıkacı Mustafa Saka, Merkez ilçe Başkanı avukat Reşat Yalın, Yenimahal le ilçe Başkanı avukat Tuncay Alemdaroğlu .e Altındağ İlçe Başkanı Kâmil Ateşoğullan, ön ceki akşam Ankara ıl yönetici lerıyle birlıkte yaptlkları toplantıda «Ankara ü yönetiminln Uderllğinde ortak hareket etme»yi kararlaştırdılar. (Arkaaı Sa. 11. Sü. 4'de) Ordu: Partilerin programlan ve ilkeleri bekleniyor ORDU, (Cumhuriyet) Politik çalışmalar konusunda O> ı> du'da da «Bekle G3r» durumu İzleniyor. Çalışmalar şimdili* kulls yaparak sürdurülüyor. Cumhuriyet muhabirinln sorularmı yanıtlayan Ordu eski Belediye Başkanı Kazım TUrkmen, «Ankara'da herkes parti kurmaya çalışıyor. Kurulacak partilerde tnakam peşinde olmayan, asıl amacı memlekete hizmet olanlarm parti çalışmalannı yakından lzliyoruz. Isimler hlc önemli değil llkeler çok önemlidir. İlkeleri çok iyi saptayan bu ilkeleri saptarken, birleştirlci, uztaştırıeı olan ve keslnlikle de tabanla diyalog içinde olabiieceğine inandığımız, arkadaşlarla işbirllği yapmaya çalışacağız. Herşeyden önce ortaya çıkmış parti programı ve tüzükler yok. Program ve tüzükleri incelerken de ne yapacakfanna, söylenenlerden çok nasıl yapılacağmı gösterenlere halkın daha çok ltibar edeceğine inanıyorum. Bu Ukeler ışığmda da tüm arkadaşlarunızin ortak amacı blrleştlri(Arkası Sa. 11. Sü. 6'da) Aydın Yalcın Universiteden ayrılıyor, Bozbeyli temaslannı sürdürüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sağ liberal bir parti kurmak üzere çalişma larını surdüren Aydın Yalçın universiteden bugün istifa edeceğıni açıkiadı. Yalçın tüm sağ cylann bir araya gelmesi gerektiğine inandığını beJirtereK, «Onümüzdeki günlerde sağ kanattakj dağınık gruplan bir araya getirmek için temaslara başlayacağım» diye konuştu Sağ kanatta. «Zihniyetler arasmda pek fark olmadığını» belirten Aydın Yalçın, «Arkadaslarm kendi ^ala(Arkası Sa. 11. SU. 6'da) İş çevreleri ve siyaset Uşak: «İİLFP K A L D I R I M A "î M E T R E GİRDİ Romanya'dan Çin Halk Cumhurlyeti 9IL.CT l \ M L U l n l l V I M O I V I C l n C «InUI ne gübre ve cevher tasımakta olan Panama bandralı 20 bin 230 DW Tonluk BRAINPOWEB şilebi Bebek Akıntıburnu'nda kaldırımdan 5 metre ıçerıye girdi. Dün saat 13.00'de mey dana gelen kazada Çin'e 10 bin ton cevher ila 500 ton gübre tasımakta olan Panama bandralı 20 bin 230 DW Tonluk ve 136 metre uzunluğundaki Brampovver şilebi, Boğaz'daki akıntının tesiri ile Akıntıburnu'nda kaldınma bindirdi. Çarpma sonucu kaldınmda 10 metrelik bir hasar. şilebin toaş tarafında da 5 ınetre kadar yırtılma meydana geldi. Geminin Ingiliz kapta nı A.R. Wood kazaya bir balıkçı motorunun sebeb olduğunu söyledi. Kaptan «Aniden flnüme çıkan balıkçı motoruna çarpmamak için dümenl kırdun. Fakat alantmın teslrinden kurtula mayarak karaya çarptık.» şekjinde konuştu. Ingihz kaptan kaza yapmak suçunaan Adliye'ye sevk edilecek. Kazanın binaların olmadığı blr yerde meydana gelmesi büyük bir faciayı önledi. Şilebin 1. anbarında hasar meydana geldi. Kendi imkanları ile kurtulması mümkün olmayan şilebin yetkilileri, kurtarma çalışmalan için yardım istediier. Yetkililer kaza yapan şilebin klavuz almadan boğaza girdiğini belirttiler. Fotoğratta, kaldırıma 5 metre giren şilep, ve ızleyenler görülüyor. (Fotoğraf: Şenol Konukçu) Mehmet Yazar neyin peşinde ? Osman ULAGAY ' Iş çevreleri yeni kurulacak siyasi partiler üzerinde nasıl etküi olabilir? Bu sorunun hemen aikla gell veren iki cevabı var: (1) Parasal destek sağlayarak, (2) Seçimin kaderinı etkileyecek bazı unsurlan devreye sokarak. Parasal destek konusunda «büyük İş sahibi» olarak bilinen kişilerin, köklü holdinglerin ağırlıklannı tek bir partinin arkasma yığmaları bugüne dek pek görülmüş şey değil. Bu nedenle her iki kanatta «iddiah» duruma gelecek parti lerin, bu gibi gruplardan şu ya da bu şekilde maddi destek sağlamaları olası görünüyor. Ancak son yıllarda uygu(Arkası Sa. 11. Sü. 7"de) Sağ da, sol da birlikten söz ediyor ÜŞAK Uşak'ta gerek sağ kanatta, gerekse de Sosyal Demokrat hareket yönundeki oluşumlar yeniden uç vermeye başladı. Demokrat Parti'nin ve Adalet Partisi'nin uzun yıllar îl Baskanlığı'nı yapmış İsmail Saraçoğlu yeni dönemde politikaya atılmak istediğini, milliyetçi muhafazakâr bir partide görev verilirse kabul edeceğini söylerken 18 yıl Uşak'ta Belediye Baskanlığı yapan Hakkı Yağcı'nm da aym doğrultuda çalışmalan olduğu öğrenildi. Uşak'ta kapatılan MSP'nin îl Yönetim Kurulu 2. Başkam Yusuf Ziya Karaman da «Çıkarcı ve yiyici olmayan, milletin sırtından geçlnmeyen, milleti sırtlayan yöneticilerin oluşturduğu bir partide görev alabileceğini» söylüyor. Kapatılan AP*nm son îl Başkanı Zafer Yürüklü de Merkez Partisi doğrultusunda çahşmalar yapmak üzere Ankara'da bulunuyor. Sosyal Demokrat kanatta ise TBMM Uşak eski üyesi Se. lahattin Yüksel, memleketin politıkasız yürütülemivecpŞine (Arkası Sa. 11. Sü. 8'de) Emniyet, 18 eski partinin durumunu tek tek inceliyor 9 partinin merkez yönetim kadrolannda görev alanlar, 10 yılhk siyaset yasağı getirilen kişiler arasmda yeralıyor. Özel yasak getirilen kişilerin adları pazara dek Resmi Gazete'de yaymlanacak. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa ve Siyasi Par tıler Yasası ile kendilerine özel siyaset yasağı getirilen kişilerin belirlenmesi için 12 Eylül öncesindeki 18 partinin du rumlarımn tek tek incelendiği öğrenildi. 9 partinin merkez yönetim kadrolannda görev alanların 10 yıllık özel siyaset yasağı getirilen kişiler arasmda yeraldıklan belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası İle kendilerine özel siyasöt yasağı getirilen kişilerin belirlen mesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan özel komisyonlar çalışmalannı sürdürüyor. Emniyet Genel MUdürliiğü'nde yapılan çalışmalar sırasmda 12 Eylül öncesinde 18 partinin faaliyet yürüttüğü bildirildi. Bu partilerin isimleri söyle sıralanıyor: «Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, M1U1 Selamet Par (Arkası Sa. U. Sü. 3'de) Osman Kibar: Benimle ilgili haberler uydurma 37 yıllık politikacı Kibar, *Taban aportta behliyor» dedi *lstanbu\ ve Ankara' dakiler kuyruk peşinde. Milletvehilhğıni çantada kehlih görüyorlar.» Hazn^lanan tasarıya göre memurlar 3 yılda bir derece alacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Personel rejiminde değişiklik öngören yasa tasansı memurların her 3 yılda bir derece terfi etmeterini öngöruyor. Ayrıca yeni düzenleme ile yan ödeme yakacak ve özel hizmet zamlarıriin kaldırı lacağı öğrenildi. Personel rejimini tümüyle dağiştirecek ve 657 sayıh Personel Yasasınm yerini alacak olan yeni Personel Yasa Tasansı üzerinde çalışmalar tamamlanmak üzere Devlet Personel Dairesi tarafmdan hazırlanan tasanyla «torba kadroları» ortadan kaldınyor. Ayrıca memurlar için her 3 yılda bir derece yükselme olanağı getiriliyor. Tasarı ile memurların ma aşları ve diğer görev karşılığı aldıkları paralar birleştiriliyor. Buna göre, yan ödeme, yakacak zammı, özel hizmet zammı uygulamasına son verilecek ancak kıt ve önemli devlet gö revlerini yürüten yüksek düzey deki bürokratlar ile yöneticilere «görev tazmlnat» sağlanacak. Tasanya konulan bir madde mali hükümlerin 1 Ocak 1984 tarihinden diğer düzenlemelörin ise tasannın yasalaşmasından itibaren geçerli olacağı bil dlriliyor. Bu arada tasan katsayı hesaplamajarmda da yeni ilkeler getırecek. Memur maaşlannda ki artışlarm katsayı ve diğer ödemeler ile bırlikte ayn ayn ele alınmasına son veriliyor. Tasarıyı hazırlayan Devlet Personel Dairesinin Başbakanlığa bağlı b'r müsteşarlık haline getirilmesi öngörülüyor. Hikmet ÇETİNKAYA ÎZMÎR Türk siyasal yaşamının renkli kişilermden, îzmir'in eski Belediye Başkanlarından Osman Kibar, gazetelerde kendisiyle Ügili olarak yer alan haberlerin «uydurma* olduğunu söyledi. 37 yıldır politika yapan, 74 yaşındaki Osman Kibar, siyasal kulislerle ilgili haber. leri gazetelerden izlodiğini belirtti ve «Gazete haberlerinden izlediğinize göre, politik durum nedir?» sorumuza şu yanıtı verdi: «Hava, hepsj hava civa..» «Nasıl yani?» «Benimle ilgili haberler <Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Evren bugün Erzincan'a gidiyor Ortadoğu'da 2. mekik diplomasisi. I HrUer'ln anılanna ait tartışma büyüyor. 3. Sayfada I Ortadoğu 33 miiyar do laruk tanm ürünü ithal edecek. 9. Savfada Bir Fransız sosyalist milletvekUi Ermeni iddialarım Avrupa Konseyi'ne getirdi. I Milli Eğitim Bakanı: öğretmenler basuia bilgi ve demeç veremez. I Çağdaş muhafazakarlar reformlan da savunuyor. Şahln Alpay'ın inceleme dizisi. 12. Sayfada Dalokay.* Kovandaki an beyi önemli değil ANKARA, (THA) Anfeara eski Belediye Başkanı Vedat "Dalokay, «Türk siyasetlnde oluşacak sol parti hayata geçme den demokrasinin sağlıklı yürüyeceğine inanmıyorum» dedi. Ankara eski Belediye Başkanı Vedat Dalokay demokrasinin sağlıklı yürüyebilmesi için sol bir parti kurulması gereğine işaret ederek şunlan söyledi: «Bu boşluğu dolduracak 1nanç sahibi sağ'ıkh kitlelerin bu kovana girip balı üretece?ine inanıyorum. Şu anda oğul halindeyiz. Kovandaki a n beyi sorusu da önemli değildir. Büyük bir mficade!cnin içindeyiz, olayları yakınıîan izliyor, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.» Prof. Aldıkaçtı DM'de secim yasası elestirilerini yanıtlayacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclısı'nuı bugünkü birleşımmde milletve kıli seçımi yasa tasarısının tü mü oylanacak. Anayasa Komıs yonu Başkanı Prof. Orhan AIdıkaçtı uyelerin, tasannm fumü iizerindeki eleştirilerina komisyon adına yanıt verecek. Tasannm tümü kabul edıldıği tafedirde maddelerin görüşolmes^ne başlanacak. Anayasa Komısyonu dün yaptığı toplantıda, uyelerin tas> rmm tümü üzerindeki eleştirilerins yamt hazırladı. Bu a« rada Kom:syon'da «Adayhktan İstifa VP Ölüm» başhklı (Arkası Sa. 11. Sü. 8'de) 70 ve 76 Milli Güvenlik Konseyl, 76 sayıh karan ile daha önce belll yasaklar getiren 70 sayıh kararını yürürlükten kaldırmış bulunuyor. Bu yeni karann getlrdiği sonuçlardan biri, 70 sayıh karara dayanılarak verilen bütün mahkumiyet kararlarının yasal sonuçlan ile blrllkte kendiliğinden ortadan kalkmasıdır. Ceza Yasası'nın 2'nd maddeslne göre «işlendigi zamanın kanununa göre cüriim veya kabaArkası Sa. 11. Sü. l'de) ANKARA, (ANKA) Cumhurbaşkanı ve Genelkur may Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Gazi Ahmet Muh tar Paşa plan tatbikatını izlemek ve yörede bazı >ncelemelerde bulunmak üzere bugün Erzincan'a gidiyor. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla Ilişkiler Müşavirliğı'nden verilen bilgiye göre Evren, bugün ve yann öğlene kadar P'an talbikatını izleyecek, aynı gun Cğleden sonra Erzincan Valisıni zivaret ederek, !\\i so(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog