Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Babam Nurullah Ataç MERAL TOLLUOĞLU EIJERÎ 100 TL. lsteme Adresi. Çağdaş Yaymları Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu tstanbul Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 21072 Kurucusu: Yunus NADİ 40 TL. 27 Nisan 1983 Çarşamba ya katılacağı ve Ankara'da yapacağı diğer temaslardan sonra siyasete atılıp atılmama konusundakl kesin karannı vereceğl bildirillyor. Istanbul'dakl yaşamında pek fazla bir politik teması olmayan ve normal billmsel çalışmalannı sürdürdüğü Izlenen Erdal tnönü, «Ankara'dan döndiikten son ra siyasete atümaya karar verlrse bir açıklama yapacağını» söyledL Erdal İnönü, îstanbul'da Boğazlçl Üniversitesl ve Gebze'deki Marmara Araştırma Bnstitüsü'nde sürdürdüğü billmsel çalışmalarından politikaya atılmayı kabul ettlği takdirde ayrılacak. Başbakanlık eski Müsteşarlarından Necdet Çalp'ln liderliğinde gelişen hareket te yer alan kurucu üyeler dün sabah ilk toplantılarını saat 10.30'da yaptılar. Oluş turulan program ve tüzük komitesl İlk çalışmalannı tamamladı. Komltede Kemal Aydar, Günseli özkaya, Şeref Uğur, Ümit Teoman, Turgut Aitmkaya yer alıyor. Necdet Çalp'ln liderliginde kurulacak partlnln program ve tüzük calışmalarında Alman Sosyal Demokrat Parti'nin programı lle 1976 yılındakl feshedilen CHP'nin programmm esas almdığı öğrenlldl. Bir taslak metln haline getirllen prog ram ve tüzüğün 1982 Anayasasına uyarlanması Için süren çalışmaların yann sonuçlandınlması bekleniyor. Necdet Calp grubunun, partiye «halkçı parti» adını koymayı düşündüğü öğrenildl. Ancak halkçı parti adının yasaklara girip gir(Arkası Sa. 9, Sü. l'de) ÇAĞDAŞ YAYINLARI SAMÎM KOCAGÖZ Roman ve Yazarlık Onuru EDERİ: 200 LİRA lsteme Adresi Çağdaş Yaymları Türhocagı Cad. 39/41 Cağaloğlu tstanbul Kurucu adayları Ankara'da Necdet Calp grubu ilk toplantısım dün yaptı. Erdal İnönü hafta sonunda Ankara'ya giderek yapacağı (emaslardan sonra siyasete atılıp atıL mama konusunda kesin karannı verecek, DM'nin 3 üyesi Öğünç, Alpdündar ve Güvenç sosyal de. mokrat bir parti kuracaklarııu açıkladılar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Siyasi Partiler Yasası'nın çıkmasıyla partl kurma çalışmaları yoğunlaştı. Kurucu adaylar, karargâhlannda çeşitll temaslar yapıyor. Merkez. sağ ka nat ve sosyal demokrat kanattakl çalışmalar henüz açıklıkla ortaya çıkmadı. Partl kuruculan arasında yer alacak lsimlerln hemen tümü Ankara'da bulunuyor. Sosyal Demokrat bir partlnin genel başkanı olması önerilen Erdal Inönü'nün hafta sonunda Ankara'ya giderek yapılacak toplantı İllerde durum Ege yöresi Eski siyasiler hazır İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Siyaset yasağımn ltalkması ve yenl partilerin kuruluş aşamasmaa es ki siyasiler «Siyasete katılacak nusınız?» sorusunu şöyle yamtladılar: Mustafa Ok (Köyışleri ve Kooperatifler eski Bakanlarmdan, Manisa eski milletvekili) oKuşkusuz Sosyal De mokrat bir hareket İçinde yer alabilirim. Bu konuda Ege'de oluşan bir dayamşma örgütü ile birlikte hareket etmeyi düşünüyonım.» Aydın Erten (Gültepe Belediye eski Başkanı) • Siyaset toplumsal bir olgudur. Bu da bir insanın içmde bulunduğu toplumun sorunîan m çözme uğraşıdır. Halkına sorumluluk duyan her insan gibı böyle bir uğraştan kendimi soyutlayamam, Türk halkımn sorunlanm sosyal demokrat bir platformda çözümlenebüeceği inancında oiduğumdan böylesine bir uğraşıda katkıda bulunmak isterim.» Osman Kibar (tzmir Bele(Arkası Sa. 9. Sü. ] de) Erez: Oylarda bölünmeyi önleyecek parti sarf Haber Merkezi Siyasete atılacağını açıklayan Maliye eskl Bakanı ve Eskişehir Sanayi Odası Meclis Başkanı Mesut Erez, «Oylann bölünmemesinl sağlayacak bir parti teşkili gerekli dir» dedi. Erez, «Cumhurîyet»e verdiği demeçte, yakın günlerde arkadaşlanyIa bir değerlendirme yapacağını ve kesin karannı bundan sonra açıklayacağını kaydetti. Erez, Türkiye'nin bu dönemdeki sorunlanntn şahsi sorunlann çok üstünde olduğunu belirterelc, «Seçmen oyunun böliinmemesi lazıra. Oyların büyük çoğunluğumı içienllkle almamış bfr parti TürKye'nin gündeminde bulunan yüklü sorunlan çözemez» dedi. (Arkası Sa. 9. Sü 2 de) Bayarhn manevi liderliğinde bir parti için hazırlıh sürüyor Rafet GENÇ ANKARA Eski Cumhurbaşkam Celâl Bayar'ın «manevi» liderliğinde «Milliyetçi Sağ Liberal» bir partinin yakm süre içinde kuruculannın açıklanacağı bil dirildi. «Cumhuriyet» muhabirinln sorularını yanıtlayan, kapatılan AP'nln eski senatörlerinden tskender Cenap Ege, «Eski Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar'ın manevi liderliğinde bir Milliyetçi sağ liberal partinin kurniması çalışmaları hızla sürmektedir. Yakmda kurucu listesi kamuoyuna açık lanacaktır» dedi. İskender Cenap Ege «tarihi bir misyonu» yerine getirmek ve «12 Eylül Harekâtı'na inanmış kişiler olarak» hareket ettiklerini vurgulayarak, «Eski Cumhurbaskanımız Celâl Bayar' m göriişlerinde şimdiye kadar yanıbnadığını gördük» dedi. Sağ kanatta bulunan ve çoğunluğunu eski AP'lilerin oluşturduğu parlamenterlerden 150 kadarımn yenl parti için biraraya geldiğini, bunlara işadamı, esnaf, çifti ve işçi liderlerinden çoğunun katılacağmı bildlrdi. tstanbul'dan dün Ankara'ya gelen Turgut Sunalp' la ilgili olarak yapılan, «ilk değerlendirmelerin tekrar gözden geçirilınesi gerektiği» bu grupça vurguiandı. Bu konuda, parti kurucusu olması beklenen bir kişi «Gelir konuşursa fikrimizi söyleriz, bizimle konuşmak, görüşmek, iikirlerimizi alınak isteyen herkese açığız» (Arkası Sa. 9, SU. 7'de) Adana Durgunluk, bekleyis.. ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) Adana'da siyasi faaliyet henüz durgun. Kasım Gülek, Kemal Satır. Hasan Aksay. Kemal Sarıibrahimoğlu, Selahat tin Kılıç, Melih Kemal Kü çük Tepepınar gibi Adana'nın eski ve renkli politikacılan Adana'da ?:t muyorlar artık. Kimi Ankara'da, kimi de İstanbul' da Eskiden oldugu gibi.. Parlamentoda bulunduklan dönemde seçimden se çime Adana'ya uğrarlar, seçilenler Ankara'ya, seçil meyenler evine giderdi. Yeni Siyasi Partiler Yasası bu nedenle Adana'da beklenen yankıyı henüz yapmış değil. Görüşebildiğimiz eski politikacılardan Ali Sepici ile Emin Bilen Tümer, kısa da olsa görüşlerini açıklarken Lszı politikacılar ise henüz bir durum değerlendirmesl yapacak durumda olmadıklannı söylediler. Diyarbakır Hasan Değer kuliste DİYARBAKIR, (Cumhuriyet) Diyarbakır'da siyasi faaliyet henüz başlamamış olmakla birlikte çeşitli söylentiler var. Bu söylentilere göre, eski Devlet Bakanlanndan Hik met Çetin. işadamı Bebçet Cantürk, müteahhit Mehmet İçkale, Vekin Aktan, avukat Recep Azizo&lu, avukat Özgür Barutçu, avukat Ethem Niyazl Budak politikaya soyunmuş olarak gösteriliyorlar. Bun lardan yalnızca önceki gün Ankara'dan gelen eski milletvekillerinden Hasan Değer kulislere başlamı? görünüyor. 1965 . 77 arasında 12 yıl parlamentoda kalmış olan Hasan Değer, şunlan ?öylüyor: «Önceki gün Ankara'dan geldim. Bugüne kadar hiç bir çalışma olamıyordu. Çok sayıda hemşehrim benim politikaya atıhnam için ısrar ediyor. Ancak kesin karanmı henüz vermls değilim. Seçim Kanunu çık(Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Sunalp: Kurucular 16 mayısta açıklanacak ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Merkez Partisi niteliğinde yeni bir siyasat partinin kuruluş çalışmalannı yürütmekte olan emekli orgeneral, Genelkurmay ikinci başkanı Turgut Sunalp, bu çaiışmalarını başkentte sürdürmek amacıyla dün öğleden sonra Ankara'ya geldi. Yeşilköy Havaalanı'nda dün llginç bir rastlantı gözlendi. Başbakan Bülend Ulusu, dün öğleden sonra Ankara'dan İstanbul'a geldl. ülusu'yu îstanbul'a getiren uçağa daha sonra Sunalp bindi ve aynı uçakla Ankara'ya uçtu. Sunalp'e Türk Hava Volları'nın «çok önenıli kişi» muamelesi yaptığı görüldü. Ankara'ya gelirken uçakta gazetecilerle sohbet eden Turgut Sunalp, «Parti tabandan tavana doğru kurulur ancak bugfinkü şartlar aksini zoriuyor» biçiminde konuştu. Gazetecilerle sohbet sırasında «Kimlerle temas edlyorsunuz?» biçiminde ki soruya, Sunalp, şu karşılığı verdi: «Yeni yasanın çizdiği sımrlar belli. Yeni yasa, yeni insanlar, yeni partiler Istiyor. Ben yasaİara saygılı bir insanım. Onun için, ben yenl parti hurulmasına çalışıyorum. Yeni insanlarla yeni parti kurulmasma çalışıyorum. Bugün, temaslannı hakkında bilgi vermem doğrn obnaz çünkü, henüz kün kurucular Ustesinde olacak, kim olmayacak bu belli değil, Zaten işte bunu belirlemek için Ankara'ya gidiyorum. Ankara'da (.•aİLŞacapım. Siyaset yasağı var fiı. Onun için tstanbul'a dönmiiştüm. Şimdi yasak kalktı, bpu de Ankara'ya gidiyorum. Demokrasiye dayanan ve inananlanndan meydana gelen bir heyet olacak bu. Partiler aslmda tabandan tavana doğru kurulur. Ama bugünkü şartlar bunun akslnl zoriuyor. Kurulmuş bir partideki İnsanlar ayndır. Kurulacak bir psrtinln kurucu heyetini ortaya çıkarmak ayndır. Türldye'de çob seçkin üıRan vardır, bizim kuracağmuz heyette de seçkin tnsanlsr yer alacaktır. Elimde bir sürü liste var, bu listelerden mutlaka bir heyet çıkacak ve 16 mayıs tarihinde d e kurucu heyet açıklanacak. Bildiğimz gibl, ku rucu heyet partinin genel başkanını tayin edecek. Bu partinin insanlan partiyl memlekete mal etmeye çahşacaklardır» Sunalp daha sonra Türkiye' de ekononıik sistemin karma ekonomiye dayandığını, karma ekonoml için de uzun ve kısa vadeli ekonomik programlar uy gulanabileceğini, ancak bunun parti programmda ya da hükümete geldikleri takdirde hükümet programmda yer alacak noktalar olduğunu belirtti. Kurulacak partinin adı konusunda sorulan bir soruya, Sunalp «Hepinizin seveceği bir isim olacak» karşılığım verdi. Bir gazetecinin «Beğendiğinlz devlet adamlan kimler» biçimindeki sorusuna ise, Turgut (Arkası Sa. 9, Sü. 3 de) Trabzon Aybar: Sosyalist bir partide görev alabilirim İSTANBUL (THA) Ka patılan Sosyalist Devrim Partisi eski Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, «Herhangi bir partide deği], sos yalist bir partidp görev alabilirim. Bugünkii yasal dttzenleme içinde hıı da mümkün olamıyacağına göre şimdilik beklemedeyim» dedi. Ankara bekleniyor TRABZON, (Cumhuriyet)) Trabzon'da siyasete soyunacak olanlar, Ankara'dan gelecek haber lerin beklentisi içindo. Politika yasağmm venl kalkması, Ankara'daki bir takım girişimlerin su yüzüne cıkmasının önlendiğl ileri sürülerek, Sosyal Demokrat bir partinin güclü olarak kurulabilmesi Trabzon'da Istenen ve bek lenen bir olgu. Eskl n Başkanlan, parlamentoya giremeyea milIetvekill adaylan AnKara" dan gelecek haberi bekliyor. Sağ bir parti için soyunanlar da aynı beklentl içinde. Sadece ortaya Çikan Turgut Sünalp'in kuracağı parti tartışılıyor, Tarhşmalara "taban ne der,, sorusü eklenmeye başlandı Yalçın DOĞAN ANKARA Herkes gözünti Ankara ya da tstanbul'a çevirmiş, siyasal oluşıunlan ve gelişmeleri saptamaya çalışıyor... Ve de yanılıyor... Çünkü, Ankara ve İstanbul'daki gelişmeler sadece «tepedeki tartışmayı» yansıtıyor. Kuşkusuz, «tep»deki tartışmanm» da belirleyic' bir yanı var. Ancak, asıl belirleyeci olan «tabamn tavn».» Bundan kimsenin kuşkusu yok. Bu nedenle, Ankara ve İstanbul'daki tartışmalara, şimdi «acaba buna taban ne der» 50 rusu eklenmeye başlandı... Aslında, hem liberal kanatta, hem de sosyal demokrat kanatta ortaya çtkan kesin biı olgu var: Tabanın ağırlığı örgütün gücü... Uzun bir süredir fiilen politika dışı kalmış da olsa örgüt, siyasetin yeniden açılmasıyla blrlikte ağırlığını duyurmaya başladı. Vurgulanan bu ağırlığın siyasal sonuç yaratması da kaçmılmaz görünüyor: «Hangi kesimde olursa olsun, tek bir parti. Liberal kesimde tek bir parti. Sosyal demokrat kesimde tek bir parti!». îşte, tabanın isteği bu. 16 mayıs tarihine dek parti kurma hazırlıklan yoğun bir biçimde sürecefc. bunun sonucunda, ortaya beşaltı ve hatta daha da çok parti çıkabüir. Ama, önemli olan ortaya çıkacak partiler arasında hangisl tabanm desteğini sağlamış olaraic siyasete girecek?... Işte, belirteyici olan bu. Parti kurma faaliyetleri sonucunda ortar ya çıkacak partüerin sayısmdaki çokluğa aldanmamak gerek. (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Gaziantep Yoğun temaslar toparlamaya çalışırken, eski AP'Iilerden avukat Hulusi Yetkin, Ahmet Durmuşlar da ayn ayn kulislerini sürdürüyorlar. Dr. AU İhsan Tahtacı ise. Süleyman Kuraner'in devreye girmesi ile temasla, rından vazgeçti. Eski CHP İl Başkanı Zihni Kutlar (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Esatoğlu: İnönü'nün ekibiyle calısacagım tstanbul Haber Servisi tstanbul Barosu Başkanvekili avukat Fevzi Hakkı Esatoğiu. ömimüzdeki dönemde siyasi hayat içinde yer almak düşüncesinde ol duğunu ve Erdal înönü'vü destekleyen ekipls birlikte hareket edeceğini bildirdı. Krdal Inönü'nün gene) başkanlığında bir parti kur mak isteyen sosyal deraokrat ekibin görüşlerine katıldığını ve birlikte hareket ettiğini belırten Esat j oğlu, kurulacak partinın genel merkez veya ü örgütünde göreve hazır olduğunu bildırdi. ..Mî* \& ^TKÇK GAZtANTEP, (CumhnIstanbul'dan gelen buriyet) Siyasi Partiler yük çiftçilerden eski DP' Yasasmın çıkmasıyla Gazi li Galip Deniz'la birlikte antep'te belirli temaslar çakşan Kuraner, «Baysır' göze çarpmaya başladı. la Yassıada'da yattım. BaKapatılan AP'nin İl Baş yar'ın kuracağı sağ gökanı Şevket Olçay ile es rüşlü bir partide Gazianki DP Milletvekillerinden tep teşkilata olarak ben ve Süleyman Kucaner, Gazi' arkadaşlanm görev alaantep'te ayn ayn temas cagız» dedi. lar yapıyorlar. Kuraner, eskl DP'üleri Bursa İş çevreleri solu da dikkatle izliyor Osman ULAGAY «tş çevreleri ne yapacak? Han gi büyük işadamı kimln kurduğu partiyi destekleyecek? Hangi parti hangi işadamlanndan maddl destek alarak orgütlenecek?» Aylardır sorulan bu sorular siyasi parti kurma yasağınm . kalkmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. İş çevrelerinin bu kez politikaya daha büyük ağırlık koyma eğiliminde olduğunun tahmin edilmesi de bu Borulann önemini artırıyordu. Ama, acaba işadamlanmızın gerçek eğilimi neydıî özeüikle önde gelen işadamlanmızın doğrudan politikaya girmeme, (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Eski baskanlar: Varız BURSA, (THAJ Bursa'da kapatılan AP'nin eski İl Başkanı Turhan Tayan ve CHP'nin eski II Başkanı Erhan Sevimli, «Politikaya yeni dönemde devam edecekleıini» açıkladılar. Tayan, Siyasi Partiler Yasasında, siyasi partilerin eski Ö ve İlçe Başkanlanna politika yasağı konulmasmı memnuniyetle karşıladıgını belirterek görüşlerini şöyle açıkladi: «Herşeyden önce yürürlöğe glren Siyasi Partiler Kanununun millet ve devletimize hayırh olmasını dilerim. Bugüne kadar olduğn gibi bundan sonra da kanunlarin müsaade ettiği nisbette politikaya devam edecegim. Politika yapmak ülke meseleloriyle ilgilenmektir. Bu da her vatandaşin görevi ve hak kıdır.» Kapatılan CHP'nin eskl (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Sadsklar: Bu asamada kararsızım tZMİR (Cııtnhuriyet Ege Bürosu) Enıekli Orgeneral Turgut Sünalp'in kura cagı söylenen Merkez Partisi'nde yer alacagı bildirilen Merkez Bankası eski gü vernörü, 9 Eylül Üniversite si îktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretım görevlilerinden Cafer Tayyar Sa» dıklar dün «Cumhuriyet»e yaptığı açıklamada henüz politikaya atılıp atılmayacağı konusunda bir karar aşamasına varmadığını söyledi. Malatya Neden begennıiyoruz? Hafif müzikte Ispanya seviyesine geldik! Genis tabanlı bir parti çok hassasiyet gösterdigl kural, hakimiyetin küyıtsız şartsız milletin onnasıdır. Ben ve arkadaslarım bir hazırhk yapmadık. Hayatm akışı içinde gelişmeleri izlemeyo devam ediyoruz. Çalışmala nn ülkemize ve halkımıza yararü olacağına inandığımız anda yeniden çalışmalara başlanz.» Serbest avukatlık yapan kapatılan AP'nin 1! eski Başkanı Bayram Özcan da, «Kanun oianak tanırsa ve de görev verilirse, bir partide görev alacağrm Karma ekonomik «>istemi benimseyen bir partide görev almak istiyorum» dedi. Danışma Meclisi'nde baraj ve karma liste sistemi tartısıldı ANKARA, (Cumhuriyet BQrosu) Danışma Meclisi'nde seçim yasa tasansmın görüşül mesıne dün de devam edildi. Üyeler tasannm tümü üzerinde gcirüşlerini açıklamayı sürdürdüler. Mehmet Hazar, «Sunl oy barajları ile desteklenen sistem ne adalet, ne de istikrar getirir» dedi. Hazer, tasannın amacınm kışlasuıa dönen askerin gözünün geride kalmatnasım sağlamak olması gerektiğini söyledi. Mtıstafa Alpdündar, seçim tasansmm karma kansıklığı karşısında şaşkma döndügünü söyledi. Alpdündar, bu sistemin seçime katılma oranım düsüreceğüıi kaydetti. Ayhan Fırat, daraltılmış böl gelerin ktiçük partiler için getirümiş bir baraj niteliğinde olduğunu bildirdi. Pırat, «sistemte gfiçlü hükümet kuralım derben demokrasiden büyük oranda fedakarlık etmeye meyil gösterillyor.» dedi. Halll Erdoğan Gfirel, karma listenin zor bir sistem olduğunu belirterek, «kenrti aile çevremde denedim. Anlaşüması çok zor.» dedi. Recai Dinçer, baraj sisteminin düzeltilmesi gerektiğin', bağunsızlann bu sistemle seçim sansının azalacağım söyledi. Remzi Banaz, seçimlerde ba şarı kazanamayan kamu görev lilerinin eski görevlerine dönüş yolunun kapatılmasını eleştirdi. Banaz, bu sorunun meclis kapılannı bürokrata kapatacağım belirterek, tasarıyla çoğun luk ilkesinin büyük ölçüde zedelendiğini bildirdi. Banaz oy verme kursu düzenlenmesini de istedi. Ahmet Sanver Doğn, izlenil(Arkası Sa. <. Sü 1 de» » MALATYA. rCumhuririyet) Malatya'dan siyaset sahnesine çıkmak isteyenler görüşlerini açık lamaya başladılar. Kapatılan CHP'nin İl eski Başkanı Niyazi Cîökçe, bu konudaki görüşleri ni açıklarken şöyle dedi: «Biz Atatürk terbiyesi ile yetiştik. Atatürk'ün en olayların ardındaki GERÇEK İlk Günlerîn Gorımumıı Siyasal parti girişimleri konusunda basına yansıyan haberlere bakıhrsa politika etkinliğinin çoktan beri su altında sürdüğü ve çeşitli pazarlıklarm başladıği anlaşılıyor. Bu bahımdan yönetimin son aldığı karar ve düzenlemeler zat,en var olan bir geUşimi meşrulaştırmış bulunmaktadır. İlk görüntülerini izlediğL miz siyasal ortamda parti hurmaya yönelen hisiler, ve hadro çekirdekleri göz doyurmahtan uzaktır. Siyasal sınavlardan geçmemiş çoğu kişinin parti lideri olmaya heveslendiği izlenmehtedir. Bunu doğal karşılamak gerekir. Bu kişileıin ileride ortaya çıkacah sorunlar karşısındaki tutumları. davranışlan, hararları değerlerini ya da değersizliklerini saptayacaktır. Bunun yanısıra tarihsel gelişme içinde Türkiye'de var olan iki büyüh siyasal akımm yandaşlan bekleyiş •*•• (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) Politikacılar Köseoglu'nun cenazesinde bir araya geldiler tstanbul Haber Servisi 12 Eylül'den bu yana süregelen siyaset yasağı süresince ge nellikle düğünlerde veya cenaze törenlerınde biraraya gelen politikacılar, politik yaşamın yeniden başlamasmdan sonra ilk kez dün îstanbul'da bir cenaze tö'reni dolayısıyla yeniden biraraya geldiler. Eski Kocaeli senatörü Dr. Abdurrahman Köseoğiu'nun dün Şişli camiinde öğle nama zmdan sonra kaldınian cena(Arkası Sa. 9. Sü. S del Demokrasi Iklimi... Şimdi ne yapmalı?. Şimdi yapılacak olan, barış ve hoşgörü rüzgârlarım toplumun her kesiminde estirmektir. Demokrasi bir uzlaşma rejimidir. Bu uzlaşma, kişiler partiler ve çeşitli kurumiar arasmdadır. Uzla;mayı daha geniş, daha başka anlamda da alaLilirsinlz. En geniş anlamda uzlaşma, çeşitll sınıf ve toplumsal tabakalar arasındadır. Bu uzlaşma, sendikalar, partiler ve çeşitll kurumlar aracıüğı ile sağlanır. (Ark:. J Sa, 9, Sü. 7 de) • Suriye ordusn tam alarmda. • Şovyet denizaltılaruun îsveç sularuu ihlal ettiği belirlendl. Isvec hükümeti Moskova elçisini gcri çağırdl. 3. Sayfada • Protesto edilen senetler 2 yılda 3,5 kat art tı. • Emisyon hacml 650 milyar liraya ulaştı. 7. Sayfada • ABD • Yunanlstan üs görüşmeleri kopma noktasına geldi. • Portekiz'de sandıktan sol koalisyon çıktı. 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog