Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAEI tLHAN SELÇUK Atatürkçülüğün Alfabesi X Baaı, Ederl: 200 Lir» tsteme AdresU Çağdaş Yaymlan Türhocağı Cad. 30/41 Cağaloğlu • İstanbut ANKAEA (Cumhurlyet Bürosu) Siyasi parti kur ma çalışmalanna yanndan itibaren izin veriliyor. Siyasl partiler 16 mayıs 1983 tarihinden İtibaren resmen kurulabllecekler. Slyasl faaliyetler de aşamalı olarak serbest bırakıhyor. MGK'nın uzun sflredlr flzerlnde çalıştığı Slyasl « • • t v *ı ıı ı u *u ı ı oıyası iaalıyetler aşamalı olarak serbest bırakıhyor Partiler Yasası'nın bugün Resml Gazetede yayınlanması beklenlyor. Yasa lle birlikte MGK'nın da bir bil dlrl yayınlaması sözkonusu. MGK blldlrislnde slyasl faaliyetlerin aşamalı olarak nasıl sürdürüleceğine ilişkln açıklamaların yer alacağı tahmln edillyor. Edlnilen bilgllere göre, 16 mayıs pazartesl gününe dek geçecek dönemde siyasl parti kuruluş hazırlıkları sürdürülebilecek. 16 mayıs tarihinden itibaren lse, par tiler kurulmuş olduklannı lçeren başvurularını tçişlerl Bakanlığı'na resmen lletebilecekler. Yasa uyarınca partiler, kuruluş bildirilerinl ve gerekll belgeleri îçişlerl Bakanlığı'na verdlkten sonra tüzel kişllik kazanmış olacaklar. Öğrenildiğine göre Siyasi Partiler Yasası'nda Genel Başkanlık 12 yılla sınırlandınlıyor. Bir kimse ara ver meksizin 6 dönem yanl 12 yıl süreyle Genel Başkanlık yapabilecek. Eskl Genel Başkanların yenlden Genel Başkan seçilebilmesl için aradan belll blr sürenin geçmesi öngörülüyor. Siyasi Partiler Yasası'nda yapılacak ilk genel se«çimlerde adaylann merkez yoklaması lle saptanması 1 1 kesine yer veriliyor. Daha sonraki seçimler için millet vekili adaylarınm ön seçim le belirlenmesi yasa lle hük Cumhuriy i kurmak16 mayıstaserbest s&JS •OPTIK'Tl KALITt» OFTALMİK •Biomıkroskop •Oiiaimomeîre •Fundus kamera *Oto reiraktometre •GözKik kutusu »Fokometre TH: 18 7766 II7513 II77 58 ANKAHA 59. Yü; Sayı: 21069 Kurncusu: Yunus NADİ 40 TL. 24 Nisan 1983 Pazar me bağlandı. ö n seçlmde, o seçim çevresinde partiye kayıtlı tüm üyeler oy kullanacaklar ve o seçim çevrestaden çıkacak milletvekili adaylanmn 6n seçimle belirlenmesi yasa ile hükme bağlandı. Ön seçimde, o seçim çevresinde partiye kayıtlı tüm üyeler oy kul(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun iste. diği zor durumdaki firmaların listesini bankala. rın vermekte çekingen davrandıklan öğrenildi. Listelerin verilip verilmeyeceği bankalann kendi aralannda yapacaklan toplanüda belli olacak. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bankalar yasası, ön ceki gün banka genel müdUr leriyle yapılan görüşmeden son ra dün de «Para Kredi Kurulunda» ele aljndı. Para Kredi Kurulunda yapılan toplantıda DPT'nin göriışü de açıklandı. rosu) Bankalar Yasası, öncekı gün yapılan toplantıda iss, Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu'nun, bankalar dan zor durumda bulunan fır malarm listesini istediği öğrenıldi. Bankalar Yasası'nın yamsıra zor durumdaki şırketlerin kurtanlması konusunun ele aundığı toplantıda liste isteği konusunda çekingen davranılması üzerine Kafaoğlu'nun şöyle konuştuğu öğrenildi: «Biz zor durumda bulunan, sizlerden aldıgı krediyi, hatta kredinln faizlnl geri ddeyemeyen, nakit sıkıntısı içinde bulu naıı firmalann listesini Istiyoruz. Bunlar ilerde ekonomlde büyük problem yaratacaktır. Bu firmalan kurtannak için formüller anyoruz. O Usteleri bize vermezseniz, anlayacağız ki bankalannızla İS yapmakta olan böyle flrma yok. O za man, bu sizln vereeeğiniz blr karardm. Bankalar Kafaoğlu'nun bu konuşması Üzerine, konuyu kendi aralannda göruşmeye karar verdller. Zor durumda ki firmalann listesinin verilip verilmeyeoeğı, barckaların daha sonra lesndi aralannda yapacaklan toplantıda belli ola cak. Zor durumda bulunan flr malarla Ugilı olarak Maliya Bakanlığuun da elinde blr liste bulunduğu, bankalar liste verirse durumun açıklığa kavuşa cağı vo buna göre bir formül bulunacağı öğrenildi. Zor durumdaki firmaların tam listele rinin alınması hallnde Maliye Bakanlığı firmaların topiam maU güçlüklerini belirleyecek va ortaya «kurtarma operasyo nunun mali portesl» çıkacak. öncekl gün yapılan toplanö da banka genel müdUrlerina zor durumda bulunan flrmaların kurtanlmasmda bankalann ne gıbi bir kattada bulunacaklan ve nasıl bir formül önerdıkleri de soruldu. Bankalar Yasası önümüzdekl günlerde Bkonomik Kurulda görüşilldükten sonra Bankalar Kurulunda el« alınacak. fırmaların Hstesini istedi DM üyesi Vardal: Karma listenin sakıncaları var Anayasa Komisyonu üyesi: «Karma listenin nis. bî temsille birlikte uygulanması nazari olarak mümkün değil. Uygulandığı taktirde mahzur. lar getiriyor» ANKARA (Cumhuriyet Bfiro•u) DM Anayasa Komisyonu üyesi tsa Vardal, vann DM'de görüşülmesine başlanacak olan njlUetvekill seçimi yasa tasarısında yer alan «karma liste»nin sakıncalı yönleıini anlattı. Vardal «Bu sistemle rakip parti diğerinin genel başkanını bile seçtirmeyebilir» dedi. Anayasa Komisyonu tiyesi ts» Vardal «karma listenin nis bi temsUle birlikte uygnlanması nazari olarak mümkün de£11. Uygulandığı takdirde mahzurlar getiriyor» dedi. Karma listenin çogunluk sistemlerınde uygulandıgım kaydeden Vardal, «Ama memleketin durumu v e nisbi temsil sisteminin kabuJü karşısında seçmene karma liste yapma hakkı taıundığı takdirde, bundan başka çıkar yoi bulmak zor» DIÇIminde konuştu. İsa Vardal karma listeye iliskin gönişlerinl Cumhuriyet'e şöyle anlattı: «Karma listede kullanılan oylar çok iinemli. İki parti hirbirlerini kösteklemeve çalıştıklan takdirde karma oylarla ge* nel başkanı seçtinncyebilecekler. örneğin, bir seçlm çevre»lnde 4 milletvekili çıkacak. Partiye vurulan mühttr ve parti adaylan arasındakl tercihle A Partisi 30.000, B Partisi 29 bin 200, C Partisi 29.000, D Partisi 28 bin 800 oy aldı. Karma liste yaparkcn, «C ve D Partilerine oy kıü lanacaksınız» denildi. C ve D ra klp seçmenlerden 2'şer bin faa ia oy aldılar. C partisinin oyu 31.000 D Partisi'nin oyu 30 bin 800 olur. Bu kez A ve B Partile rinin önfine geçmiş olurlar. Par H liderleri çoğunlukla ön sıralarda yer aldıklanndan kargı parti diğer partinin genel başka nmm seçilmemesini sağlayabilir. Karma listenin blrinci mah zuru budur. Bunu giderebilmek için de adaylann karma oylarının parti listesinden aldığı oylara göre bir oraıı dahiluıde olması (yfizde 10 • 15 gibi, Fransa'da yüzde 50'idi) gerekll karma listeden alınan oylar, tercih ve partiden alınan oylann toplamının yüzde 10'unu geçmesi durumunda dikkate alınmalıdır. Ancak bu komisyonda benimsenmemiştir. öte yandan, tercih oylannda örneğin 7 milletvekili çıkacak bir seçim çevresinde 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sıradaki adayları ilk sıralara çıkarmak pek mümktin görülmemektedir. Sırf ter cih yapmayıp sadece partiye mülıür vuran seçmenler o partinin ilk 7 sırasındaki adaylan tercih etmiş olacaklar. Ancak bir adayın üzerinde çok sayıd» tercih oyu kuüanılmışsa ön sı raya geçebilmesi mümlriin olur. (Arkası Sa. 11, Sü, l'de) Kafaoğlu: 273 milyarlık blokajla! hedefe ANKARA (a.a.)' Mallye Bakanı Adnan Başer Ka faoğlu, servet affmdan yararlanmak lsteyen mükelleflerin Ziraat Bankası şu, belerine yaptıkları 273 milyar liralık blokajla hedefe ulaşıldığını söyledi. Kafaoğlu, blokaj oranının beklenenin üzerinde gerçekleşmeslne rağmen, t a sarruf mevduatı ve sırdaş hesapta tam blr çözülme sağlanamadığını bildirdi. Kafaoğlu, Anadolu Ajansı muhabirinin konu ile ilgitt sorusunu cevaplandırırken, «Tasarruf mevduatı ve sırdaş hesapta çözüm daha fazla olabüirdi, hâlâ çözüm lenmedi» dedi. Ziraat Bankası şubelerli ne yapılan servet blokajlarmm gerl çekilmeye başlan dığını hatırlatan Kafaoglu şöyle devam ettl: «Ziraat Bankası şubele1 rlnden herkes parasını gerl alıyor. Tedblrler lyl lşledl. Bir aksaklık olmadı. Hedefe ulaşıldı. Yapılan blokajın 230 mll yar lirası nakit paradır. 43 milyar lirası ise tasarruf mevduatı ve sırdaş hesaptır. Bu arada çözülme daha (Arkası Sa. 11. Sü. 3'de) Boyacıoğlu: Anayasa Mahkemesi demokratik hukuk devletinin koruyucusudur ANKARA, (a.a.) Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Boyacıoğlu, «Anayasa Mahkemesi, gerek düşünce olarak, gerek eylenül biçimde mUletimize malolmnş, Cumhuriyetlmlzin, demokrasinin ve demokratik hukuk devleti yaşamının vazgeçilmesi mümkün olmayan temel ögelerinden blri durumuna gelerek, layık olduğu say gın ve onurlu yerinl almıştır» dedi. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 21. yıldönümü dolayısıyla aa.'ya bir domeç veren Başkan Boyacıoğlu, «Cum (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Nisan ülusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Mamak As cezaevinde bulunan tutuklnlar, çocııklarıyla hasret gider diler. Kuçaklaştılar, öpüştüler, koklaştılar. Çocuklar cıvü cıvıldı. EUerindekl çiçekleri verirken, babalannın yanaklarma kondurdukları hasret öpüciıklerl arasında «Senl çok özledim» sözcüğü sıksık duynluyordu. Açık görüsme için B Bloktaki bahçeli subay gazinosu düzenlenmişti. Görevli askerler bisküvi konulmuş masalara çay servlsl yapıyordu. Günboyu tutuklular, eşleri ve çocuklarıyla tel örgüler olmadan kooustular, hasret giderdller. IV1AIVIMIV 1M VC k e r l 2 3 23 Nisan'ı coşkuyla kutladık DM'deki özel gündemi Cumhurbaşkanı ve MGK üyeleri izledi Haber Merkezl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurtta, dış temsilcılık lerimizde ve KTFD'de coşkuy ]a kutlandı. Bayram nedeniyle Daruşma Meclisinde düzenlenen özel oturumu, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile MGK üyeleri izlediler. Ankara'daki ilk tören kabir'de yapıldı. Milli Eğiüm Bakanı Hasan Saglam başkanhğında, oğrencilerden de oluşan bir heyet, Ata'nın kabrina çelenk koyarak saygı du rusunda bulundu. MGK üyesi va Jandarma Genel Komuta nı Orgeneral Sedat Celasun da Konsey adına TBMM'deM Atattirk Anıtma çelenk koydu. Say gı duruşunda yüksek rütbeli su baylarla, îstiklâl Savaşı gazileri de haar bulundular. DM Başkam Sadl Irmak va DM üyeleri de, TBMM'deki Atatürk anıtma çelenk koydular. Ulusal Egemenlik va Çoouk Bayramı dolayısıyla Ankara 19 Mayıs Stadyumunda yapılan kutlama törenind« bir konuşma yapan MilU Eğitim Ba kanı Hasan Sağlam, çocuklara seslenerek oMilietimizin geiece ğl sizin ellnizde olacaktır, gelecege hazırlanınız, çok çalı(Arkast Sa. 11. Sü. 7de) Ekonomide diyalog Özaf: Kurtarma operasyonlarına karşıyım 9. Sayfada Tanilli'nin "Uygarlık Tarihi,, üniversitelerde okutulmayacak ANKARA (A\KA) Ser ver Tanilli tarafından yazı lan «Uygarlık Taribi, Çağ> daş Diinya'ya Giriş» adlı ki tabın üniversitelerde okutulmasının «sakıncalı» bulunduğu öftrenildi. ANKA muhabirinln edin digl bilgiye göre, MGK Ge nel Sekreterligi Yüksek Ög retim Kuruluna gönderdiği bir yazıda. halen bazı fa külte ve yüksekokullarda okutulmakta olan «Uygarlık Tarihi. Çagdaş Diinya' ya Giriş» isimli kitabın. ya pılan incelemeler sonucunda, «Ögrencinin ailesinden, millotinden. milli vatanından koparılmasını, proletar ya demokrasisinfn faziletlerine inandırılması, sosya lizmi ve ideoloük vatanı be ninısemesini, hedefe varış içln bir ihtilâl ve eviemri (Arkası Sa. 11. Sü. l'de) Yunan polisi, Ermenilerin Türkiye aleyhindeki gösterilerini engelledi Ankara, ABD'nin Ermeni iddialan konusundaki tutumu «esef verici» olarak karşıladı. Haber Merkezl Ermeni Gençlik örgütlerinin dün Atina'da yaptıkları gösteri zaman zaman polisle çatışmalara yol açarken ABD'nin Ermeni iddia lan konusundaki tutumu Ankara'da «esef verlcl» blr gelişme olarak nitelendl. Atina'da dün Metropolls alamnda toplanan 300 kadar Ermeni gend, Türkiye Büyükelçi liğlne yürümek istedi. Atina ınuhabirlmte Yunan Parlamento binası arkasındaki büyükelçülğimize doğru yürUyüşe geçen göstericilere polisin önce uyanda bulunduğunu bildlrdi. Uyanlara rağmen dövlzier taşı yarak, sloganlar bağırarak gös terilertni stirdUren Ermeniler İlk polls çemberini yardılar. Ancak Dişişleri Bakanlığı ils parlamento binası arasındakl caddede yoğun güvenlik önlem leri llo karşılaştıklan bildirildl. Bu sırada küçük çapta çatışmalar meydana gelmesl dlkkati çektL Güvenlik gUçlerinln komuta nı Gcorekakis (Ankara uçağını (Arkası Sa. 11. Sü. 3de) ABD diplomatik saldırıya geçti Pasin, Dünya Bankası ile soruıüarı çözümlemek için Âmerika'ya gitti ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, Dünya Bankasuıın olagan kalkınma toplantısuıa katıünak üzere bugün Washington'a gidiyor. Pasin'in bu fırsattan yararlanarak Türkiye ile Dunya Bankası arasında geçen yıllarda imzalanan. ancak çeşitli nedenlerle bazılan henüz gerçekleşmemiş bulunan kredilere ilişkin sorunlan da görüşeceği bildirlliyor. (Arkası Sa. 11. Sü. l'de) ABD Dısisleri Bakan Yardımcısı geldi Shultz ilk kez Ortadoğu'ya geciyor Cengiz ÇANDAR BEYBUT ABD Büyükelçlllğine yönelen kaniı saldından tam 5 gün sonra Başkan J*eagan harekete geçti. Geçtığimız pazartesi meydana gelen kanlı olay, ABD'nin Ortadoğu politikasının içine gırdıği çıkmazın doruğa ulaştığını sımgelıyordu. ArafatKral Hüseyin gönişmelennin sonuçsuz kalması ve böylece Beagan planı'nın koma ya gırmesiyle ABD politikası ağır bir yarayı zaten almıştı. Lübnanîsrail gorü>melerinde de Israü'ın Lübnan'dan çakılmesi yolunda en ufak bir ılerleme kaydedılmiyordu. Buıılara ek olarak ABD'nin aczini »an eden Büyükelçiliğe saldın geldi. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Burt: Türkiye'ye yardımın kıs:flanmasına karsıyız Haber Merkezl ABD'nln Ortadoğu Avrupa işleriylo sorumlu Dişişleri Bakan Yardun cısı Richard Burt Ankara, Atina ve Kıbrıs'ı kapsayan gea< sinin ilk durağı olan Ankara1ya dün 16.15'te geldi. Burt havaalanındakı karşılamadan sonra ilk şorüşmesinl saat 19'da Dışışlerı Bakanı Ilter Türkmen ile yaptı. Burt gorüşme sırasında Ortadoğu sorununa değinerek en çok ılgiye muhtaç bolgenın Lubnan olduğunu söy ledı. Bunun üzerine Turkmen «gerçekten de Lübnan şu anda Ortadoğu sorununun odak noktası durumunda» dedi. ABD Dışişlerı Bakan yardım cısı Burt, öncekı akşam Brüksel'de verdiği bir demeçte, gelecek yıl Türkiye'ye yapılması bngorülen Amerikan askeri yardımının 755 milyon dolardan 715 milyon dolara indirilmesine kesınlıkle karşı çıkacsklarını sıiy'edl. Yönetımın Türkıyeye yardımı kend' oner djğı biçimde kabul c'îırmek îfin elinden geleni yapacağını bıldirdi. tç basın Dış basın 2. Sayfada Irak, tran'ın Dezful keutinl füzelerle bombaladı: 37 iilü Sovyetler, Suriye'ye silalı akıtıyor. 3. Sayfada I Milli Piyango diin çekildi 11. sayfada ILO'nun çahşma yasalarıyla ilgili görüşü Geçen yıl tüm yurtta 67 bin 574 esnafın bozuk gıda maddesi sattığı saptandı. 12 Sayfada Savaş yorgunu İlk Yillar önümüzdeki günlerde siyasal yasaklar kalkacak ve toplum yeni Anayasa lle çerçevesi çizilen bir çeşit çok partili yaşama. yeniden adımını a t a cak. (Arkası Sa. 11, Sü. 7 d e ) bir üİke: IRAK • Türk müteahhitler: Biz Iraktan, Irak bizden memnur LÜKSEMBURG BİRİNCİ OLDÜ 28. Eurovisi on Şarkı Yansnıası'nda Grinne Herwes'in soyle diği «Si İa vie est cadean» adlı psrçayla Lüksemburg 142 puanla birlnci oldu. (Teiefoto: AA) Avrupa "Opera,,ya puan vermedi MÜNtH (Cumhuriyet) Bu yıl Federal Almanya'da yapılan 28. Eurovision şarkı ya rışmasını Luksemburg adına yanşan Fransız asülı şarkıcs Corlnne Hermes «Si İa vie est Cadeau» adlı şarkıyla kazanır ken, ülkemizi temsil eden Çetin Alp «Opera» ile puan alamadı. Yarışmada sadece Türkiye ve Ispanya sıfır puan alarak son ıki sırayı paylaşırken, Lüksem burg hemen hemen katılan tüm ulkelerden puan toplayarak Eurovision yanşması tarıhlnde beşinci kez birinciliğl elde etti. îsrail 136 oyla ikinciligi, îsveç 126 oyla Uçüncülüğü, Yugoslavya 125 puanla dördünrüluğu ve ev sahıbi Almanya 94 puanla beşincılığı aldı. Eurovision şarkı yanşmasm. da sıralsma ve ülkeierin aldıkları pupnlar şöyle: Lükseraburg 142, tsrail 136. (Arkası Sa. 11. Sü. 4de) Mehmet YAŞİN'ir yazısı 12. Sayfada A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog