Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 6 HABERLER 23 NİSAN 1983 CHP'li Günay ve Ateş davası DISK davasınâa 3 sanık daha ölüm cezası ile yargıîanıyor TÜTED Genel Başkanı Göker, TÜMAS Genel Başkanı Balamir ve Tüm Yüksek Teknisyenler Derneği Başkan Vekili Şen, düzenlenen ek iddia. name ile dava kapsamına ahndüar. tstanbul Haber Servisî Delıller aşamasına geçilmelî üzere bir ay ara verilen DlSK davasına dün üç yeni sanığm katıldığı ek iddianame ile devam edildi. TÜTED Genel Başkanı Harun Aykut Göker. TÜMAS Genel Başkanı Ahmet Balamir ve Tüm Yüksek Teknisyenler Deıneği Başkan Vekili Fikri Scn düzen lenen ek iddianame ile dava kapsamına alındılar. Böylece DÎSK davasında 68'min idaırn ıstenen toplam sanık sayısı 78 oldu. Metris Baştabya'daki spor salonunda dün sabah saat 10.30'da başlayan duruşma da Hanın Ayknt Göker, Ah met Balamir ve Fikri Şen'in kimlik belirlemelerinden sonra ek iddianamenin okunmasına gecildi. 3 demokratik kuruluşun yöneticileri DtSK ile ortak eylem içinde olmakla suçlanıyorlar. îddianamede demokratlk platform çahşinalannın DlSK'm nlhal amacı olan Marksist Leninlst ihtilalci düzene geçişe yönelik faallyetler cümlesmden olduğu bellrtlliyor. Bu nedenle demokratik platform çalışmalanna katüan üç sanığın da ihtilalci gizli örgüt üyeleri arasmda sayılmalan gerektiği belirtilerek, TCK 146/ l'e göre ldamla yargıîanmaları isteniyor. Mahkeme, üç samğın kim lik tesbitl ve iddianamenin okunmasından sonra ek iddianamenin DÎSK ana davasıyla birleştirilmesıne karar verdi. ABD Çalışma Ataşesi ve yabancı gazetecilerin Izlediği duruşmanın oğleden sonraki bolümünde TÜTED Genel Başkanı Harun Aykut Göker'in sorgusuna geçildi. Demokratik platformun hiçbir zaman hiçbir dönemde bir siyasi cephe niteliği taşımadığmı, örgütlenme biçimi olmpdı&ını soyleyen Göker, «Önçutlenme gerefcini duysaydık, der nekler olarak yasal bir federasyon kıvrabiiirdik. Plat form iilegal bir toplantt da olamaz. İçini dışım sokaktaki vatandaşm bDefaüdigl derneklerle kanınoyu, hükümetin gözü önünde yapılan bir tuplantımn illegal niteliği olamass.» dedi. Daha sonra Ahmet Balamir ve Fikri Şen'in sorguları yaptfdı. İddianamede yeralan suçlamalan red deden Balamlr, katüdığı demokratik platîorm toplan tısmm örgütlenme, cephe leşme ya da TJDC ile en ufak bir ilişkisi olmadığmı sbyledi. Tamamen somut konuların demokratik derneklere yönelik saldmlar ve yasa tasarılannın görüşüldüğünü anlattı. Fikri Şen ise, toplantıya katıldığı tarlhte Tüm Yük sek Teknikerler Derneği Başkan Vekili olmadı|ıra, başkan adına gözlemcl ola rak gittlğlni, o sırada DÎSK Genel Sekreterl Fehmi Işık lar'ın ga^etecilerin soruîarı nı yamtladığmı, topîantınm niteliSinl belirledikten sonra yetklsi olmadığı için oradan aynldığını bildirdı. 3 sanıgm sorgusunun ta mamlanmasından sonra ba 7.ı sanıklar yazüı ve söziu tihliye isteminde bulundular. Mahkeme askeri savcı nın tahlıye htemleri ile 11gili çorü<;ünü açıklaması ıçin 27 nisana erteledi. Meclis üyesini sııçlamak için işkence gördiik,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Feshedılen CHP' nın Ordu eski Mılletviluıleri Ertuğrul Günay ^e Te mel Ateş'in Ankara bıkıyonetım Komutanlıgı 23 Numaralı Askeri Mahkemesmde yargılanmpilanna devam edildi. Duruşmada tanık olarak dmlenen Dov Yol lavası sanıklaımdün Oğuzhan Müftüoğlu «Emniyette kcııtjisine Parlamento grubu hakkında sorular sorularak, suçlayıcı beyanda bulunmaya zorIandığını» soyledı. Müftüoğlu, 12 Eylül 1980 tarıhinden once bel'i b;r sı yasi grup içinde yer dîdığı nı soyleyerek, sanıklar Ateş ve Günay'ı tanımadığını jfade etti. Müftüoğlu, fade sıni şoyle surdurdu. «Emniyette Dal grubu ba smöa Kemal YazıcıoŞlu ad h polis bulunan birim tarafmdan eski Sıitıyönetira Ko muranı, bir eski Emniyet Ge ncl Müdürü ve bu sanıkların da bulunduğu bir parlareanto grubu lıakkınd:; soru lar soruluyordu ve suçlayı cı beyeida bulunmaya zor lanıyorduk.» Yıne Dev Yol davası sa nıklanndan Bülent Forta da, samkları tarumaJığını, emn'yette sanıklara ihşkin bir beyanı olmadıgını Foyle di Forta, «Emniyette gözal tında buluntuğum uzun sü re içinde kamuoyunda demokrat olarak bilinen ve bü yük çoğunluğunu CHP'lj par lamenterlerin teşkil ottiği kişiler hakkında suçlayıcı be yanda bulunm?.m için yo ğun şekilde baskı altında tu tuldum» bıçiminde konuştu. «Bebek Ticaretl» davası samkları (soldan sağa) Dr. Oktay Cumhur Akkent, narkoz teknisyenl Fevzl Tayfur, hemşire Sibel Yılırvaz (tahliye oldu), Doris Marla Khodajarı (Abnan), Esrafü Khodajari (Vraidı), emekli deniz assubajı O. Yümaz Alibaş ve Alman c^i Olsela Alibaş dün yapılan durustnada görülüyor. Fotoğraf: Şenol Konukçu. Dr. Akkent, narkoz teknisyeni Tayfur ve henısire Yılmaz icin ölüm cezası istendi Dün başlayan «Bebek Ticareti» davasında sorgu. ları tamamlanan samkların tümü poliste alman ifadeleri kabul etmeyerek suçlamalan reddetti. İstanbul Haber Servisi «Bebek Ticareti» davası samkları Oktay Cumhur Akkent ve arkadaşlarımn yargılanmasına îstanbul 3. Agır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Yeni doğan bir bebeği igne yaparak oldürdükleri ıddiası ve idam n temi ile yargılanan tutuklu üç sanıkt?n hemşire Sibel Yılmaz (17) tahliye edildi. Doktor Oktay Cumbur Akkent ve narkoz teknisyeni Fevzi Taylur'un tahliye istemleri ise kabul edilmedi. Sovguları tamamlanan sanıklann tümü polıste alınan ifadeleri kabul etmeyerek suçlamalan reddettiler. 28 Temmuz 1982 tarihinde ortaya çıkarılan olaylar ile llgüi olarak 18 kişi hak kmda açılan davanın dün yapılan ilk duruşmasmda sanıkların kimlik tespitmden sonra iddianame okun du. Sanıkların yeni doğrrmş çocuk öldürmek, ticari maksatla yeni doğmuş çocuk alıkoymak, kürta] yapmak, kürtaja rıza göstermek, evrak tanzlm etmek ve bu evrakları bilerek kullanmak suçlarından cezalandırılması Istenen id dianamede, Dr. Oktay Cum hur Akkent, narkoz teknıs yeni Fevzi Tayfur ve hemşire Sibel Yümaz'm yeni doğan bir çocuğu lğne yap mak suretiyle bilerek ve kasten öldürdükleri belirtilerek olüm cezalarma çarp tırılmalan isteniyor. îddianamede, tutuksuz olarak yargılanan dığer sanıklar hakkında da çeşitli hapis cezaları isteniyor. Davanın bir numaralı sanığı olan Dr. Cumhur Akkent, poliste alınan ifadelerıni kabul etmeyerek, suçlamalan reddetti. Akkent Türkıye'de sosyal nedenler ile evlilik dışı meydana geien çocukların anne ve babalan tarafından ıstenmediğini, bu gıbi durumlarm Anadolu'da büyük olaylara hatta, kan davalarına yol açtığım belirterek, bu gibi çocukların evlat edınmek isteyen ancak çocukları olmayan ailelere menıaat termn edilmeksızin verildiğini belirtti. lğne yapılarak öldürüldüğü iddia edilen bebeğin ise, hastalık sonucu oldüğünu belırten Akkent, hakkındaki dığer suçlamalan da red detti. Tutuklu bulunan dığer iki sanık Beyoğlu Beledıye Hastanesı narkoz teknisyeni Fevzi Tayfur ile Akkent'in yanmda hemşire olarak çalışan Sibel Yılmaz da sorgularmda suçlamalan kabul etmediler. Duruşmada hazır bulunan tutuksuz sanıklar Doris Maria Khodajari, eşl doktor Esrafil Khodajari, emekli deniz assubayı O. Yılmaz Alibaş, eşi Gisela Alibaş, doktor Cevdet Hacıbedel, sorumlu müdür H. Fikri Özalp. doktor M. Necati llgaz. Boğaziçi idare müdürü Feza Postalcı ile burada çalışan Nezaket Saçu, Nermin Aydoğdu, Emine Çakmak, Reşjide Bostancı ve Nevriye Berman Çelik sorgularmda suçlamalan kabul etmeyerek polistekl ifadelerinin baskı sonucu alındığmı iddia ettıler. Sorgulann tamamlanması ve belgelerin okunmasından sonra mahkeme 9 aydır tu tuklu bulunan hemşire Sibel Yılmaz'ın tahliyesine, Dr. Akkent ve Fevzi Tayfur'un tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sa nıkların duruşmalardan va reste tutulmasına karar vererek duruşmayı tanıkların dinlenilmesi için başka bir güne erteledi. îki silalı kacakçılığı davasiîida 22 sanık hapse mahkum oldu Haber Merkezi Ankara Sı kıyönetim Romutanhğı 4 numaralı Askeri Mahkemesinde teşekkül halmde süah ve mermı kaçakçüığı yaptıkları savıy la yargılanan Geyvelı Fethi Te kln ve K arkadaşı tıakkınaakı 8 dava sonuçlandı. Saruklardan Fethl Tekin, Rafet Tekin, Bedrettin Tekin, NIhat Tekin ve Mehmet Yüksel 24'er yıla, Mehmet Tokta, 8 yıl 9 ay, Sabri Kızılyar 14 yıl, Mehmet Ali yaman 17 yıl 6 ay, Şükrii Fldan 17 yıl 6 ay, Mahir Kızılkaya 10 yıl, Ahmet Özen 15 yıl, Tacettin Yüksel 6 yıl 3 ay, Sadık Coşkun 1 yıl 2 ay hapıs cezasına çarptırıldılar. Sanıklardan Emin Ustün, Halil Sargın, Hüseyin Kriıç, Ha lil Conkara ve Şükrü Sanca beraat ederken, Selim Korkut, Nurettin Çelik, Hakkı Sarıcan, Bekir Sargın, İsmail Kabul, Ci hat Kocaoğlu, Hüseyîn Yavvrc ve Zttlkitt tmal ile tsmail Ünal hakkındaki davalann üüşmesıne karar verildi. Sanık tsmail Koıkmaz hakkında açılan kamu davasımn düşmesi, Nizametün Bayraktar hakkında açılan davarun da bu davadan ayrılırası kararlaştırıldı. mer Fanık özgü'.er 2 yıl 6'şar ay hapıs cezasma çarptmldılar. TKP davasında 7 tahliye 1 numaralı Askeri Mahkemede gorulen TKP davasında sanıklardan Sadık Vılmaz, Eftal Kurtuluş, Kasun Samih özgen, Ömer Faruk yralgUn, Eroı Ka raca, <imer Albaz ve IVIehmet MenguUüoğlu dunkü duruşmada tahliye edıldıler. Aynı mahkemede görulon Akdere Dev • Yol davasında Hasan Budak'ın taolıyesi karar iaştınldı. Aydenür 6 yıl, Mustafa Sarı, Ozkan Akyüz, Oursuıı Sahin, Adnan Azarı, ürhan Alkan, Hü samettln Küçük, yavuz Aydemir, Necdet Viğit, Cengiz Bulut, Taştan Şimşek, Bilal D«de, Nurl Akyüz, Baynun Ken dirli, Nihattin Azari, Halit Adı ^izel, Mehmet Yücel, Abdullah Dlrlk ve Engin Yılmaz 4 ay iîe 5 yıl arasında değışen hapis cezalarma çarptırıldılar. MHP Gölcük davasında 3 tahliye 2 numaralı Askeri Mahkemede görülen MHP Gölcük davasında samklardsn Ercaıı AIUemir, Necip Sever ve Mahmut Yıidınm dünkü duruşma da tahliye edlldl. Bir ay içinde verilen mahkümiyet kararlarıyla ilgüi açıklama yâpıldî tstanbul Haber Servisi 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlıgı Askeri Mahkemeie. nnde 20 mart ile 30 niean tariiı leri arasmda verilen mahkumıyet kararıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Komutanlığm Basm ve Halkla ılişkıler Şubesinde yapılan açıklama şöyle: «1. Ordu ve Sikryönelim Komutanlığı Askeri Mahkemelerincc 30 mart ile 30 nisan tariiı leri arasında verilen mahkıımiyet kararian şöyledi: • tdeolojik nedenle tasmiiden adam öldürmek ve 6136 sayıll Kanun'a muhalefet suçundan sanık Nlzamettln Coşkun' un mtiebbet ağır hapis cezası olarak tnahkumiyetine karar ve rilmiştlr. • Cezaevinde görevll iken, üs tünü öldürmek suçundan sanık Engin Yücesan müebbet a#ır hapis cezasına mahkum olmuşrur. • Bir banka şubeslni soymak, oto gasp etmek ve 6136 sayılı bsmnna aykın hareket etmek «uçundan sanık Levent Beken otm altı sene ağır hapis, 3 sene 4 ay hapis, 500 TL.ağır para cezası ile cezalandvrümıştır. • Yasa dışı gizli örgüte fiye olmak, muhtelU tarihlerde bazı şahıs ve iş yerlerinden para Kasp etmek suçundan sanık Ismet Sancaklı, Yusul Koşutaıı ve Hakan Kütfik 38 şar yü ağır hapis cezasına mahkum ohnuş. lardır. S MUU mrntaatlere zarar ve rlci faaliyette bulunmak suçundan sanık Hayko Eldemlr 14 yü ağır hapis cezası ve fer'i oeza ile mahkumiyetine karar verilmiştir. • Yayın yolu ile kominizm propogandası yapmak suçundan samk 5 kişi bir ile yedi yü arasında değişen ağır hapis cezası ile cezalandınlmıştır. • Yasa dışı gizll örgütü sevk ve idare etmek, gizli örgüt üye si olmak, 613G sayılı kanuna iKUhalefct suçlanndan samk Bekir Bülent Erdem ve 29 arkKdaşı 3 ile e yıl arasında de. ğişen a^ır hapis ve para cezası na mahkum ohnuşlardır. B Devletin askeri kuvvetlerl nl tahkir ve tezyif etmek suçundan sanık Haydar Oztürk 6 yıl ağır hapis ve fer'l ceza ile cezalandınknısbr. • Kominizm propogandası yapmak, kanunun cüriim sayduğ fiill övmek suçundan sanık 6 kişi 1 ile 3 sene arasında değisen ağır hapis ve fer'i ceza ile cezalandırıbnışlardır. • Anayasayı tahkir ve tebdil suçuna feran iştirak etmek suçundan sanıklar Yakııt Obuz 15 sene ağır hapis, sanık Mcmlş Karamukoğlu 5 sene ağır hapis, sanık Mehmet Karada>ı 1 sene 6 ay ağır hapls ve fer'i ceza ile cezalandırüımşlardır. • Silahlı çetenin salr eîradı olmaktan sanık 5 kişi 7 yıl altı'şar ay ağır hapis ve fer'l ceza ile mahkumiyetine, aynca 3nün askeri ceza kanuna eöre ordudaa tardedlhnesbıe kantr vcrilmiştir. • Duvarlara yan yazma. meslnın mehalde silah attnak suçlarından sanık 6 kişi l c r yü hafif hapis ve 2.000 TL. »ğır para cezasına mahkum olmuşlardır. • Ideolojik nedenle silahi». tehdlt etmek kavgada korkutmak amacıyla silah boşaltmak suçlarından sanık Ergiin Sarıaltm 5 yıl ağır hapis, 6 ay hapis cezası ile cezalandınlmışlardır.» Gönensin ve Güllapoglu yargılandı istanbul Haber Servisi Gazetemiz Yazı Işleri Mudüru Okay Gönensin ile muhabır Faiih Güllapoğlu'nun «Kamunun telaş ve heyecanım doğuracak şekilde asüsız haber yay mak» savıyla yargılanmalarına istanbul Sıkıyönetim Komutanlıgı 3 numaralı Askeri Mahkemesinde devam edildi. Fatıh Guuapoiyu taratuvdan yazılan ve 6 eylül 1982 tarıhinde gazetemızde yayınlanan «\Jrün geçen yıla oranla iki kat arttı» başlıklı haberle «Kamunun telaş ve heyecanım doğuracak şekilde asılsiz haber yay dığı» ılerı surüluyor. Gönensin ve Güllapoglu için üç ay ile 1 yıl arasmda hapıs cezası ısteniyor. Dunkü duruşmada mahkeme, 2. Ordu ve Konya Sıkıyönetim K.omutanlığmdan bir dosya gondenldığını, bu dosya da aynı haberle ilgili olarak Konya Sıkıyönetim Komutanlığı tarafmdan soruşturma açıldığını ve soruşturma sonunda da kovuşturmaya yer olmadığı kararının venldiğınin belırtildiğıni bildirdl. Mahkeme, röpörtaj yapılan kişilerle ilgili ifadelerin gelmediğini bildirerek duruşmayı 20 mayıs tarıhine erteledi. DEV. YOL davası Halkın Kurtuluşu davası sonuçlandı 3 numaralı Asken Mahkemed<s görülen Halkın Kurtuluşu davası sonuçlandı. Sanıklardan Naci Tokmak, Vell Uras. Vedat Giiigedar, önce idam cezasına çarptınlöı. Sanık Naci Toknıak'm cezası ötnür boyu hapise, Veli Uras ve Vell Göngedar'm ölüm cezaları ise suç tarihinde 18 yaşmdan kiıçük ol malan nadeniyle 16 yıl 8'er ay hapıs cezasına çevrildi. Sanıklardan Ekrem Orbay 2 yıl 9 ay 10 gün, llayrettin Seneklioğ lu 3 ay 10 gün, Eda Seneklioğlu 5 ay, Necatl Öztürk ve Ö 611 sanıkh T33KPC Dev.Yol davasına 70 numaralı sanık Ha. şim Aydıncak'ın sorgusuyla devam edildi. Ankara Sıkıyönetlm Komutanlığı (1) Numaralı Askeri Mahkemest'nde dün yapılan duruşmada sorgusu yapılan Aydutcak, iddianamede kendısine yöneltilen suç iddialarını reddetti. Duruşma, sanık Haşim Aydıncak'm sorgusuna flevam edil mek üzere pazartesi gününe bırakıldı. • TKP/ML(TİKKO1 Partizan adlı yasadışi silahlı örgüte girerck çeşitli eylemlerde bulunduğu savıyla yargılanan Sırn Henk. 5 yıl agır hapse mahkum oldu. Doğan Öz davası I Numaralı Askeri Mahkemede görülen Cumhuriyet Sav cı Yardımcısı Doğan öz'ün öldürüUnesi davasında müflahil avukat Veli Devecıoğlu'nun so ruşUırmanın genişletılmesine ihşkin istegi kabul edildi. Mah keme sanık tbrahim Çlftçi'nin îotoğraflannm çekilerek dosya ya konulmasım karariastırdı. Sanöriarm tahllyeleri reddedile rek duruşma ertelendı. 9 sanık mahkum oldu 9. Kolordu ve Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlıgı 1 numarah. Askeri Mahkemesinde görülen silah kaçakçüığı davasında 9 sanık 8 yü ils 20 yıl arasmda değisen hapia cezalarma çarptırüdı. Bu konuda yapüan açıklamada, bir samğın 20 yıl, 8 sanığın 16'şax yü, birinin 10 yıl, birinin de 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırüdı ğı bildirildi. SATIUK EV Cağaloğlu'nda 3 kata yeni Imar durumu almmış. Işyerl olmaya uygun 67.5 m2 ev sahlblnden satılık. Teh 1190 85 • Nüfus cüzdammı kaybettim. Geçersizdir. Mustafa CANTANK Gölcük Dev . Yol davası sonuçlandı Donanma ve Sıkıyönetim Ko mutanlığı Gölcük Askeri Mahkemesinde sürdürülen 34 sanık lı Dev Yol davası sonuçlandı. SanıMardan Erhan Yaka 19 yü, Ahmet Gül 10 yıl, EyUp 28 66 29 22 89 W Akbanktan sevgili cocuklara AKBANK ÇOCUK SİNEMASJ Tom and Jerry ve Konulu Çocuk Filmleri Emek Beyoğlu Cumartcsı saat 9 30 Sınema 74 BaK rl oy Cumartesı saat 9 30 Sureyya Kadıkoy Cumartesı saat 9 30 Sunar Übkuadr Pdzar saat 9 30 AKBANK ÇOCUK TİYATROSU Karagözün Gözü Nejat Uygur Tiyatrosu Pangaltı CumartesiPasar Oynayanlar: sa3t 11.00 Gulen Andak YazanYoneten Ayla Aslancan Erol Gunaydm Ihsan Bılsev Muzık Yuksel Gozen Kerem Yılmazer Fatoş Gunaydın Dekor Alpay lzer Retnzı lren •Bülent Kayabaç Koreografı Goksel Kortay Gulen Andak Selım Naşıt Rana özcan Zeynep Tedu JCerem Yılmazer AKBANK . KARAGÖZ VE KUKIA TİYATROSU Sunan: Taceddin Dücec Yarduncısı: Seiahattuı Erener CumartesiPazar saat 11 00de KadıkoyBahaıiye Enıs Fosforoğlu Tıyatrosurıda DEVE KUŞU KABARE TİYATROSU biıim fiyatro ^ ( V H L N I Z 1 5 GİİN İÇİN TURGUT ÖZAKMAN ALATURKA KOMEDl Pt Cu: 21.00/ SalıCarPer: 18.00/ Ct Pz: 14.30*17.00 ZEKİALÂSYA METİNAKPINAR İNSANL1Ğ1N 3HAFTA ffl YOK p.tesi,sa. dışında her gece: 21.00 çar, ctesi,paz; 18.00 Sıraselviler Cad. No.91 Tel: 44 46 75 Taksim NASRED DİN HO CAESEGI F usVudaı sunat tıyatıosu hslkcad no37tel 33 0618 KENTER TİYATROSU Td 4736 344635 89 46 3S 19 ) ~ ) M 1» M 3103 yaşlara muzikli oyun çaış 14.30 I c.tesi • paz 11.00 NİSA SEREZLİTOLGA ASKINER TİYATROSU yazar» z dıper/ muzık n gokturli Kent Oyuncuları Babalar ve Oğullar Son 4 Temsil KENT OYUNCULARI (yiüşjik Kenter KELAYNAKLAR YAZAN: BİLGESU ERENUS YONETMEN: MEHMET AKAN MU2İK: TARIK OCAL PEKOR: VECDİ SAYAR hayırdır havva Salı 21 00 SAVUNMA AKBANK Sa. Çar?. Perç.: 21.00 Çarş.: 16.00. KADIKÖT HALK EĞİTtM MERKEZt Tel.: 36 3121. Davttiytltr ucretsizâir. Cnar Akbank şubelenıtden ttmln.tâihbillf. için Clarence Darrow Cuma: 21.30 Ct. 17.00 Türkçesi. Muazzez Menemencioğlu Dekor: Osman Şengezer • î adem iie Çar Per Cu 21 00 C tcsı • 15 00 21 00 Pa? 15 0 0 1 8 3 0 ! TAKSİM VENÜS Tel TİYATROSU 49 69 44 q»şe ESİN AFŞAR SON İKİ OYUN ENİS FOSFOROĞLU TİYATROSU Baharıye Caddesı Kadıkoy Oyun gunlerı: Cuma Cumartesı, saaf 18 30 ALİ ERDEMCİ HAFTA Kızıltoprak Kent Sınemasında Tel 36 96 12 SÖN ALl POYRAZOGlu /KORHAN ABAY TİYATROSU 473634463589 TRANSANDANTAL MEDITASYON Fizyolojiye derin dınlenme vererek, sağlığı mükemmelleştıren.'enerjıyı, basarıyı, mutluluğu artıran, uygulaması kolay, bılımsel bir zıhın teknığıdır. Gunde ıkı kez 1520 dakıka ayırmak yeterlıdır. TANITMA KONFERANSLARINA GİRİŞ SERBESTTİR (Konferans satınden once salonda hazır bulunulması rıca olunur.) Beyoglu KENTER TİYATROSU nda AIMIMA NIN 7 ANA GÜNAHI BİZİ/MKİ DE A1ÜZİKM! Yazan: Bertolt BRECHT M ü z i k : Kurt WEILL Temize ceken. Ferhan ŞEIMSOY ORTAOYUNCULAR yazan: korhan abay Çarsambaları: 14.00'de vr 19 OO'da Cumariesıleri : 14 00'de TRANSANDANTAL MEDİTASYON DERNEĞİ: Macka Cad No 41 Macka Pülas 1. Kapı D 7 Tesvıkıye İstanbul Tel 47 64 73 47 10 05 yöneten.ali poyrazoğlu "Avni Dilligil JuriÖzel ve S.Ç P.Cu : 21 00 Cf. 15 0021.00 Paz: 14 30 18 00 s» c 3 Pe ctes. P 2i3o a Ça.Cu U30 Cttsı Pa 1930 | OyuncuOdülü" n | y j Yardımcı Erkek L Prş., Cu: 19.00 C.tesi: 16.00.19.00 J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog