Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAM NAOİR NADİ Perde Arahğmdcın 3. Bası. Ederi. 150 U r a hteme Adresi: Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu tstanbul Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 21068 Kurucusu: Yunus NADİ 40 TL. 23 Nisan 1983 Cumartesî asi ruhlu olmak, kötiilerl kendinize ömek almak ileride size hiçbir şey kazandırmayacak aksine felakete sürükleyeccktir. Bu ulus, elindeki olanaklan içerisinde size verebileceğini çekinıneden verntektedir. SixIer de bucun aıılayışı içerisinde olarak görevinizi yerine getirinil. Değerli öğretmenler, Şimdi de kîsaca sizlere ses lenmek Istiyorum: Çocuk, özenle yetiştiriUnesi. söin zorlaşsn yaşam koşullarıııa uvuın sağlayabilecek bilgi ve becerilerle donatmaktır. Çocuklanmıza, yakın bir geç mişte ihanet odaklannın pençe sine düşenlerin başarısızlıklaruu ve karşılaştıklan acı son(aruiı hatıılatarak, her türlü zorluğu aşmada, çağdaş uyçar lığa ulaşmada, Atatfirkçülükten başka çıkar yol ohnadığım anlatınız ve ber halinizle onlara örnek olunuz. Vnutmayunz kl Türkiye sizlerin yetiştireceSi bilgili, Atatürk ilke ve inkı laplarını öğrenmiş v e ona Inan mıs, kendisini ulusuna adannş nesiller sayesinde yükselecek ve Iıür dünyanıtı saygı duyaca ğı bir ulus olacaktır. Türk öğretmeninin bunu başaracağına inanıyor ve güveniyorum. Bu inanç ve jfüven Içerisinde olarak umut çlçeklerinüz üzerinde titrenmesl gereken pa Iıa biçlbnez bir değer, hatta tek kutsal varlıktır. (Arkası Sa. 13, Sü. 3'de) ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADÎR NADİ 3. Bası. Eden. 250 Lıra Isteme Adresi Çağdaş Yayınlan Türhocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu htanbul 23 Nisan'ın Anlamı.. Büyük MiUet MecUsl 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulmuştur. Bu herkesin bildiği tarihsel bir olaydır. Ancak Meclis'in seçimler tamarnlanmadan açıldığıru çoğu kişi bilmez. 16 Mart 1920'de Istanbul «ttilaf Devletlerlsnce işgal editmişti. 18 Mart 1920'de son oturnmunn yapan Osmanh Mebusan Meclisi protesto niteliği taşıyan bir kararla kendi kendisini dağıtmıştır. Bunun Uzerine Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da halk egemenliğini odaklaştıran yeni bir meclis kurultuasına yöneldi. İstanbul Meclisi'nden Anadolu'ya geçecek olanlar yeni Meclis'in doğal üyeleri sayılacaklardı; aoıa bfittin yurtta yapılacak seçimlerle MHlet Meclisi kurnlacaktı. Her bölgeden gelecek milietvekili sayısma göre 169 kişinin 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanması gerekirdi. Oysa tstanbul'dan Ankara'ya geçenlerle birlikte ilk toplantıya katılanlar ancak 120 kişlydi. Neden böyle olmuştu? Ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü durumda bazı bölgelerde seçim yapılamamıştı. 1920 Türkiyesi'nde durum öylesine karışıktı ki gecikmeler doğal sayıldı. Düşman işgaline ugramış yurtta eraperyalistlerin türlü oyunlan sürerken kargaşa biiyiımüş, Babıâli'nin olutnsuz politikasıyla Türkiye umutsuzluğun ve şaşkmlığın dalgalarına kapılmıştı. Yüzyıllar boyu padi;ahın ve halifenin güdümü altında yaşamaya akşmış bir toplumun ulusal egemenliğe dayanan Millet Meclisi' nl bu koşullar altıuda bağrmdan çıkararak yaşauı savaşma girmesi kolay değildi. • Ne var ki bozguna uğrayanlartn rıüısal ve nesnel baskıları altında ezik ve bitkin halk kitlelerini kurtuluşa ulaşlıracak tek güciin yine halk egemenligi olduğunu iyi bilen Mustafa Kemal Paşa, tüm tuzakîan ve engelleri aşarak Büyük Millet Meclisi'ni kurmaya yönelmiştir. • Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplandığı gün, sınırları belirsiz bir ülkenin ve henüz kurulnıaıtiış bir devlet çekirdeğinin boyutlarını içeriyordu. Ülkede otorite bunahmı doruk noktasındaydı. Düşman işjrallerinin yurt diizeyindeki sarsıntılan, şurada burada tijremiş çeteleriıt yarattığı anarşi yayırındı. Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'yle ulusal egemenliğe doğru temel adımı atması, Tiirkiye' nin çağdaşlık yolundaki ilk büyük atılıtnlarmdan en önemlisldir. Cünkü bagılstz ve kosulsuz ulusal egemenlik (kayıtsız şartsız milli hakitni Evren: Tek çıkar vol Atatürkcülüktür ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta, Dış Temsilcihklerimizde ve KTFD'de törenlerle kutlanacak, Cumhurbaşkanı Kenan Evren 23 nisan nedeniyle yayınladığı mesajda öğretmenlerden çocuklara Atatürkçülükten baş>ka çıkar yol olmadığmı anlatrnalanm istedi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, mesajmda şöyle dedi: «Sevgili çocuklar, Dünyada çocuk bayramını ilk tlefa kutlayan ve bunu daha sonra müesseseleştiren asil biı ulusun evlatlan olarak kendi varhğınızla öğünfin ve her zaman gurnr dnynn, yaşamıtnn her döneminde sizlere büyük bir değer veren ve sizi candan seven, ulu önder Atatürk'ü siz de çok sevin ve onun koyduğu ilkeleri, gerçekleştirdiği inkılaplan hakiki cephesiyle öğrenin. Bu ilke ve inkılaplar rehberiniz olduğu sürece, Türk ulusu daima yfikselecek ve kısa bir zaman sonra da onun bir hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyiııe nlaşacaktır. Bu hedef Türk uhısuna veril miş bir hedeftîr. Buna ulaşabil mek için o ilke vc inkılaplar çerçevesinde usanmadan, bik madan çaUşacak ve ecdadımız dan hepimize miras bırakılan anaya, babaya, büyüklere ve öğretmenc saygıyı, herşcyin üs tünde tutacak, onlann vereceei favdalı öğiitleri verine eetireceksiniz. Şunu unutmayuıızki, büyük sözü dinlememek, 23 Nisan Bayramı törenlerle kutlanıyor Geniş çaplı su kısıntısı başladı Terkos 'tan santimle su ver ÎSKİ ilgilileri, Terkos'ta geçen yıl 4.32 metre olan su kodunun 2.48 metreye düştüğünü belir. terek, suyun dikkatle kullanılmasını istediler. Istanbul Habcr Servisi Son 22 yılın en kıuak mevsimini yaşayan İstanbul'a Terkos Gölünden «santimle» su veriliyor. Terkos'ta su seviyesimn yeterli düzeye ulaşamaması sonucu İstanbul'da başgösteren su sıkıntısı nedeniyle yeni bir kısmtı programı uygulanmasına başlandı. İSKİ ilgilileri, yıl sonuna dek Terkos Gölünden günde 1 santim su çekerek idare etmek öurumunda olduklannı, gölden 2 santim su alınırsa Istanbul' un agustos ortasında tümüyle susuz kalacağını söylediler. îlgililerin verdiği bilgiye göre, Terkos Golünde şu anda deniz düzeyinden 2.48 metre yüksekliğe kadar 140 milyon metreküp su bulunuyor ve bu suyun ancak sıfır koduna kadar olan 68 milyon metreküpLiderler görevi 8 yıldan lük bölümü kullaıulabiliyor. Deniz düzeyinden aşağıda bufazla sürdüremeyecek. lunan 72 milyon metreküp su ise «ölü hactm» olarak nitelePartilere hazine yardı. nıyor. İlgililer, olağanüstü zor durumda kalmırsa deniz düzemı yapılamayacak. yinden 1 metre aşağıya kadar Ar.kara, (Cumhuriyet Büıo inilerek «ölü hacim» deki 29 su) MGK Siyasi Farüler Ya milyon metreküp suyun daha sa Tasarısı'nı Banısma Meclı. kullanılabileceğini belirttiler. sı'nden gelen biçiminde önemlı Geçen yıl 22 nisanda Terkos' cleğişıklıkler yaparak benimse taki su kodunun 4.32 metreye dı. ulaştığıru ve su fazlasının Karadeniz'e verildiğini bildiren MGK'nın benımsedıgi ve yarın açıklanması beklenen yasa ilgililer, öün yaptıklan ölçümde su kodunun 2.48 metrede metnıne gore, S;yası Fartılere hazine yardımı kesınlikle ön bulunduğunu söylediler. gorulmezken, eski siyasi parlıIstanbul Su ve Kanalizasyon lerin il ve ilçe j'önetıcilerinin Idaresi Genel Müdürü Ahmet parti kurma çalışmplarına ka Ölçer, Terkos Golünde basın tılmalan da yasaklanıyor. mensuplanna yaptığı açıklaBM'den geçen Siyasi Partiler mada «Arahk aymdan sonra Yasa Tasansı metnine göre ge yeterli yağış ahnamaması sotiriten değişiklıkler başlıca nucu göl kendini toparlayamadort ana maddedc özetieniyor. d»^ dedi ve yeni bir kısıntı 1 İl ve ilçe yöneticileri programı uygulamak durumunda kaldıklarım, vatandaşların (eski partilerin) parti kurmo da suyu dikkatll kullanmalan çalışmalarında yasaklamalar gerektiğini bildirdi. kapsamına alınıyor. Özellikle Haliç'in kuzey kesi2 Siyasi partilerin lıderleri 4 kongre dönemi sayılan 8 yıl minin ve yüksek semtlerin la<X& ara vermeden parti başkan sıtlamadan daha çok etkileneceğini söyleyen ölçer, yıl solıgını yaparlarsa daha sonra aynı görovı sürdüremeyecekler. nuna kadar Terkos Gölünden 3 Yeni yasa ile siyasi or kente 56.6 milyon metreküp t«mı etkileyecek cok sayıda ge eksik su verileceğinl açıkladı. 224 günlük bir program yapılçici madde getirıliyor. 4 Eamşma Meclisi ile A dığını ve günde 252 bin metreküp daha az su verme durunayasa Komisyonu'nda uzun munda kaldıklarım bildiren tartışmalara neden oîan siyasi partilerj hazine yardımı konusunde, MGK'dan geçen me• Fransa elçisi Blanca tinde yardım yasa dışında tuvc Kaddafi: Nikaratuluyor. gnft'ya yardım sürecek. Yasanm Resmı Gazete'de ya m ABD'de 3 Sovyct dipioyimlanmasmüan kısa bir süre matını suurdışı etti. sonra siyasi parti kurulması i3. Sayfada çin resmi başvuııılar yapılabilmesine olanak tanmıyor. Dört • Eurovision'da «Opera» kez Genel Başkan seçilen kimile şans arıyoruz. senln yeniden Genel Başkan se 4. Sayfada çılebilmesı için belli bir sürenin geçmesi öngörülüyor. • Nobel Edebiyat OdülüBu arada kurulduğu tarihten nü bugüne kadar alan itibaren teşkilatmı tamamlayıp kadın yazar sayısı altı. iki dbnem yani 10 yıl süreyle • İki yıl süren ayrılıktan genel seçimlere katılmayan bir sonra Marquez üUtesipartinin kapanma kararı almane döndü. sı aksi takdirde kapatılması g. Sayfada hükme bağlamyor. • Bankalar Kararnamesi Partilerin il ve ilçe teşkilatı Bakanlar Kurulunda (Arkası Sa. 13* Sü 5'de) görüsülecek • Maliye ile bankaların anlaşması kolay değil Osman Ulagay'ın yazısı • İraıVla anlaşmanın bayutları Yalçm Doğan'ın jazısı • Servet affı gelecekıe büyük vergi kayıplarına yolaçabilir sulalardan aldığı oyların top Meral Tamer'in yazısı lamıdır. Bu toplama sonucu 7. sayfada en çok oy elde etmiş olan U DESİYAP, yeni bir işadaylar, kendi partisine düçi sirketl modeli geliş şen milletvekilliği sayısına tirdi. göre, sırasıyla seçilmiş ola 9. Sayfada caklardır. Burada, şöyle bir durum ortaya çıkabilin Bir partinin listesinde yer alan adaylar, parti listesinden, (a) adayı (Arkası Sa. 11. Sü 5'de) • Ülser ilacı Tacjamet er keklerde iktidarsıziık yapıyor. 14. Sayfada Genel Müdür ölçer, kısuıtı programının 1 haziran'dan sonra Ömerli Barajından sağlanacak 150 bin metreküp/gün kapasıteli su ile biraz olsun hafifletilmesine gidileceğini açıkladı. Ölçer, yaptıklan programa göre 20 nisandan 31 aralık 1983'e kadar îstanbui'a Terkos' dan toplam 68 milyon metreküp su verebileceklerini söyledi. İSKÎ Genel Müdürlügü'nün (Arkası Sa. 11. Sü. 7'de) AAGK'da benimsenen Siyasi Partiler Tasansı yarın acıklanacak Eski il ve ilçe başkanları parti kurucusu olamayacak Elekdag: 10'a 7 oranı, Batı'nm savunmasını etkiler WASHtNGTON, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdag, Washington Times gazetesinde çıkan bir yazısında, Yunanistan'ın, Türkiye'nin kendisine bir tehdit oluşturduğu yolundaki iddiaları Amerika'yı iki ülkeye yapılacak yardım oranını belirleraede etkllemelî için kullandığını bildirdi. Elekdag, «Türkiye ve Yunanistan dost olnıalı» başlıklı yazısmda Türkiye'nin stratejik konumu ve ittlfaka en güçlü güce yakınhğı nedeniyle NATO sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyledi. 10'a 7 oranınm desteklenmesinin Tür kiye'nin Batmın savunmasma olan katkısmı etkile(Arkası Sa 13, Sü. 4'de) Kira bedeli emlak vergisi beyan degerinin yüzde 8'ini asamayacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DM üyesi Muhsin Zekai Bayer iie Fevzi Uyguner dün clüzenledikleri basın toplantısında konut kiralarmı duzenleyen bir yasa önerisi hazırladıklarım ve üazartesi güniı imzaya açacaklarmı bildirdiler. Yasa önerisi, kiranın emlaK vorgi dairelerine yapılan beyannamenin yıllık yüzde 8'ini aşamayacagı hükmünü getiriyor. Oneri, kira parasının aylık odeneoeğini ve kiracımn hiçbir zaman bir aydan fazla sıire için peşin ödemeye zorlanamayacağını öngörüyor. Uyguner ve Eayer'in hazırladığı yasa önerisi, ihtarname ve iîıbar yoluyla kiracıyı çıkartan konut sahibine ceza hükümleri de getiriyor. Buna göre, kiracıyı ihtiyaç nedeniyle çıkartan konut sahibi, 3 yıl süreyle başkasına kiraya veremiyor. Buna aykırı davrananlar hakkında konut sahibi 6 aydan bir yıla kadar hapis ve çıkarttığı lciracmın 3 yıllık kira bedelini klracıya tazminat olarak ödemek zorunda kalıyor. Yasa önerisiyle mabetterin hiçbir zaman amaçlan dışında kiraîanamayacağı hükmünü df getiriyor. ABD Dısisleri Bakan Yardımcısı Burt, bugün Ankaraya geliyor ABD yardımlarmda 10'a 7 oranının benimsenmesi ertesinde yapılan ziyaretin, gorüşmelerin havasını etkileyeceği sövlenıvor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Son günlerde Eeagan yö netimi ve Kongre'nın davranışlarıyla gölgelenmeye başlayan Türk Amerikan ıhşkileri bu hafta başmda ABD Dışişleri Ba kanlığı'nm Avrupa işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Richard Burt ile yapılacak görüşmelerde geniş bir şekilde degerlendirilecek. Burt'un Ankara'ya gelişi, Tür kiye'ye yapılacak yardımların Kongre'de birbiri ardma kısıntılara uğramasından sonra Tür kiye'ye ve Yunanistan'a yardım larda 10'a 7 oranuım Kongre'den sonra Reagan yonetımince (Arkası Sa. 13, Sü.S'de) Bülent Ecevit Helsinki'de konustu HELSÎNKÎ, (Cumhuriyet) Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevlt, Uluslar arası Kamu Görevlileri Pederas yonu (PSİ) Avrupa Bblge Konferansı'nın Helsinki'deki toplantısmda bir konuşma yaptı. Kamu hizmetlerinde çalışanlann sendikal örgütü olan PSİ Finlandiya'nm başkenti Helsin ki'de yapılan dünkü toplantısına ana konuşmacı olarak katılan Bülent Ecevit ile birlikte Isveç Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Olaf Palme ve F. Almanya Bremen Üniversitesi Ekonomi Profesörü Dr. P. Kalmbach da birer konuşma yaparak kamu görevlilerinin sendikal haklan üzerinde görüşlerini belirttiler. Kamu hizmetleri lşkolunda örgütlenmiş bulunan PSÎ 10II eylül 1983 tarihlerinde Stock holm'da kamu hizmetleri sorun lan ile ilgili bir sempozjram düzenleyecek. Toplantının belli olan gündemine göre, bu toplantıya ana konusma.cı olarak F. Alman SPD lideri Hans Jochen Vogel ile İLO Genel Mü dür Yardımcısı Bertil Bolin ve Olaf Palme katılacaklar. *"J SANIK SATISI 78'e YÜKSELDt Bir ay aradan sonra ^ün yeniden başlanan DİSK davasma ek iddianame ile üç samk daha dahil edildi, TÜTED Genel Başkanı Harun Ayhut Göker, TÜMAS Genel Başkanı Ahmet Balamir ve Tüm Yüksek Teknlsyenler Başkan vekili Fikrt Şen'in katılmasıyla DİSK davasındaki sanık sayısı 78'e yükseldi. Kimlik saptamasmdan sonra okunan ek iddianamede bu 3 demokratik kuruluşun yöneticileri DtSK ile ortak eylem içinde olmakla suçlanıyorlar. tddianamede demokratik platform çalışmalanna katılan sanıkların ihtilalcl gizli örgüt üyeleri arasmda sayılmalan gerektiği belirtilerek TCK'nun 1461 maddesi* ne göre idamla yargılanmaları isteniyor, (Davayla ilgili geniş haber 6. sayfada). Göktepe: 2 bin militan seçmen, karşı partinin liderini seçtirmeyebilir Anayasa Komisyonu üyesi Ibrahim Göktepe, se. çim yasa tasansını eleştirirken, «Sistem bir yö. nüyle partilerarası entrikalara açıktır» dedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu üye si İbrahim Göktepe «sis teml>ir yönüyle partilerarası entrikalara açıktır» dedi. Göktepe, «istenildiği takdir de parti liderlerinin milletve kili seçilemeyeceğini» söyledi. Ibrahim Göktepe (İçel) örnek olarak, Fransa'da De Gaulle yönetitninden onceki seçim sistemini gös terdi. Göktepe'nin tercihli oy ve karma liste ile ilgili gorüşü şöyle: «Getirilen sistemde, parti adaylarının aldıkları oyların toplanmasıyla partinin oyu hesaplanmaktadu. Bir adayın aldığı oy ise, o ada yın parti listesinden işaretli ve işaretsiz olarak aldığı oylarla karma pu CUMHURİYET (Arkası Sa. 13, Sü. 3'de) Kuzey Yunanistan da cuntacıSar gösteriler yaptı Stelyo BERBERAKtS ATİNA 21 nisan 1957 askerî darbesinin yıldonümıi nedenıj'le TürkYunan sınırınm yer aldığı Meriç bolgesinde aşın sağcı Yunan cuntası yanlılan çeşitli gösteriler yaptıiar, duvarlara sloganlar yazdılar, bıldiriler dağıttüar. Polis, Merıç bolgesındeki Dedeağaç, Pithıon, Kastaniess, Ferress, Dimetoka, Soufli gibı kent va bunlara bağlı birçok köyde yoğun aramalar yapıyor. Meriç bölgesindeki ordu birlıkleri içinde «Mavi Komandolar» irnzalı bir bildirı dağıtıldı ve PASOK ile Yunan Komünıst Partisı'nin «yaptıklanna pişni:n ür3ak!arı> duyuruldu. Bıldiriler dağıtılırken yakalanen bir yore sakıninin evinda vapılan aramada, gamalı haç» lar, cunla posterlerı bulundu. Sozkouısu bolje, 1974 yılmda askerî yönetimden demokrasıye geçilmesınden sonra birçok aşırı sağcı subayın tayın yeri oldu. Ordu içmdeki cunta yanlıîcr'nm gücünün yarsısıra, yd.e sakinleri arasında da bu eğilira oldukça etkilı. Başyazarımız Nadir Nadi ameliyat oldu Başyazanmız Nadir Nadi dun başarıh bir mide ameliyatı geçirdi. Mide ülserınden rahatsız bulunan Başyazarımız Nadir Nadi'nin hastalığı bir süreden beri bir operasyonu zorunlu hılacah düzeye ulaşmıştı. Dün sabah yapılan başanh müdahale ile Başyazarımız Nadir Nadi sağhğına kavuşmuş bulunuyor. CUMHURİYET çalışanları olarak kendisine geçmiş olsun diüyoruz. Güzelleşen Sultanahmet 'te •çirkinlikler,, devam ediyor Pazarlık sonucu ayakkabı boyama ücretini 150 li. raya indiren (!) turistler, turistik alanımızda «es. ki» eserleri ve «yeni» insan pisliklerîni seyrediyor. Yalçın PEKŞEN 15 nisanda başlayan «turizm baftası» dün sona erdi. Bıraz çelişkili gorünecek ama «hazıruklan» hâlâ sürüyor. Sultanahmet alanı uzun süreden berl bir şantiye görünlı münde... Çok olumlu değişiklikler yapılıyor. 1983 yılı içinde yepyeni bir görünüşe bürüneceği şimdiden belli olan alanın düzenlenmesi bitmeden turizm mevsir.ıi bastırdı Turizm haftası da geldi ve geçti. Değişiklikleri görmek için turizm haJtesının son gü riünde Sultanahmet alanındîı «turistlk» bir gezi yaptık. Sultanahmet alanının orta sında bulunan ve «eski hipod rom» adı verilen parkın ana caddeye yakın yerinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın «information» bürosu yer alıyor. îçerisi son derece temiz ve dü zenli. Herhalde kanşıklık olmasın diye buraya turistik bro şür, harita vs. gibi gerekli şey Ier getirilmemiş. Belki etraf lcirlenmesin diye içeriye turist de sokulmuyor. Çünkü kapılan kapalı. Biz yöreyi dolaşırken büroda görevlı de yoktu. Eiraz ötede tarihi Alman çeşmesmin mermerîeri temiz leniyordu. Yakın zamana kadar tek muslukla idare eden bu çeşmenin bütün muslukian (Arkası Sa. 13, Sü. 4'de) 1983 turizm haftası böyle geçti Ulusallık. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın tkl ana amacı vardır. Amaçlardan biri, Atatürk'ün «istiklâli tam» ol4rak tammladığı ulusal bağımsızlığm sağlanmasıdır. îkinci amaç, bu ulusal yapı içinde ulus egeroenliğinin oluşmasıdır. Bu sçıdan bakarsanız, Atatürkçülök, Kemalîzm ya da Atatürk ilkeleri, Hsaca, «ulusal devrim» kavramına bağlanarak yorumlanabilir. Atatürkçülük ulusallık demekttr. Tam bağımsızlık, öncelikle ilk Büyük Millet Arkası Sa. 13, Sü. Tde) Savaş yorgunu bir üîke: IRÂK Devlet Başkanı Saddam'ın geleceği savaşa bağlı. Mehmet YAŞİN'in yazısı 14. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog