Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ Perde Aralağından 3. Bası, Ederi: 150 Lira tsteme Adresi: Çağdaş Yayınlan Türkocağı Cod. 39/41 Cağaloğlu • Istanbul ümhuriy 59. Yıl; Sayı: 21067 Kurucusn: Tunus NADİ 40 TL. 22 Nisan 1983 Cuma ton, 250 milyon dolar ile dünya tütün ticaretinde birinci sırayı alan ülltemiz açısından şark tipi tütünün önemi, büyüktür. Bu sahada ekim azalması ihracatımızı da olumsuz yönde etkileyecektir. • Amerikan tipi tütünle si. gara lmalinln yeni teknoloji ve techizata Uıtiyaç göstermesi İle döviz kaybına uğranılacattır. • Amerikan tipi tütün ihracatında maliyet yüksekligine rağmen, fazla rekabet nedeniyle fıyat düşüklüğü olacaktır. Bu alternatıf bu nedenle benimsenmemiştir. Ekononuk îşler Yüksek Koordinasyon Kurulu raporunda seçenekler üzerinde duruldu. Birinci seçenek konusunda şu görüşlere yer verildi: • Virfflnia tütflnn iöıall snretiyle şark tütünü ile harmanlanarak iç iüketim ve lbracaat amacıyla sigara üretiminin: a) Dış pîyasadaki içtm zevMne uygun, modern teknoloji İle yapıUcak kaliteli üretimin, pazarlama tecrfibe ve becerisi olan yabancı sermaye ortaklığı ile ihraç şansı olacak. b) Modern teknolojiden içte de yararlanılacak. c) Katma değer Otracatmdan dolayı döviz geliri »ağlanacaktır. Aııcak bn gib] faydalan karşın şu sonınlar da SÖB konusudur: (Arkan Sa. 11. Sfl. 7'de) ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİE NADİ 3. Bası, Ederi; 250 lira Isteme Adresi Çağdaş Yayınları Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu • tstanbul Sigara kavgasında yeni bir aşama Ulusu, Cumhuriyet'e acıkladi: ISO anketi Ekonomik Kurul: Yabancı sigarayı Tekel üretebilir Ekonomik îşler Yüksek Koordinasyon Kurulu' nun Başbakanhğa verdiği raporda «Yabancı siga. ra üretiminde yalnız ihracat amacıyla yabancı ser. maye . Tekel ortakhğı düşünülebilir» deniliyor. Rafet GENÇ ANKARA Ekonomik îşler Yüksek Koordinasyon Kurulu, yabancı sigara üretiminin «yalnız ihracat için yabancı sermaye . Tekel ortaklığı ile» dikkate almabıleceği konusunda gö rüs belirtti. Bir yıldan fazla süre içlnde yabancı sigara üretimi ve yabancı sermayenin bu sektöre gir mesinin yaran olacağı konusundaki tartışmalar ve çeşitli başvurulan dikkate alan Ekonomik îşler Yuksek Koordinasyon Kurulu sigara tekeline yabancı sermayenin ginp girmemesi yolundaki görüşlerı ve önerileri ketim ve İhracat İçin veya yalnız, ihracat için sigara Uretimi japmak gereklidir. • Amerikan tlpi tütünleri, kuru. verimli topraklarda makinalı, büyük ziraat tşletmecUİğini gerektirmekte, kurutma ele alarak bir rapor hazırladı için ayrıca tesis ve yakıt kulve Başbakanlığa sundu. lanunını zorunlu kıimaktadır. Raporun sonuç bölümünde şu • Şark tipi tütün üretimı ise, hususiara yer verildi: başkaca tarıma elverişli olma«Ülkemlzin büyiik bir sigara yan kır ve kırtaban arazide üreticisl ve Ihraoatçısı olnıası aile ziraatı olup, bu sahada yanmda, 500 bin tötün üretici 450500 bin aile, yaklaşık ailesinin ve yaklaşık 3 milyon 3 milyon vatandaşımıztn geçimı nüfusun bu yolla geclmlnl sağ ni sağlamaktadır. iaması nedenlyle konnnun eko• Amerikan tipl tütün ekinomik ve istihdam faktörlerl mine ve ktdlanımma geçllmesl yanında, genelde yaratacağı psl durumunda, şark tip! tütün ekikolo.jik faktör de dikkate alına. minden gcçimini sağlayan ailele rak, sözü edilen raporlar ve rîn sosyo . ekonomik durnmlan görüşler muvacehesinde asağı değişecek ve hu husus sodaki karara tılaşılmıştır: rnnlar doğuracaktır. • Içeride Virginia tütün tireti• Şark tipl tütün eldml yami yapmak ve kendi tütünümtiz pan 4 tilke arasında bu tip tüle harmanlamak suretiyle iç tü. tün ihracatında yaklaşık 80 bin İhracat için yeni teşvikler getiriliyor lantilannm gerçekleştlrileceği gibi bir durum ortaya ANKARA Başbakan çıkarsa, sektör bazmda koBülend Ulusu. ihracat için nu incelenecektir. Böyle dualınan teşvik önlemleri ye rumlarda öncelikle ihracatterli olmadıgı takdirde, bü çılanmızın ilgili kuruluşlara müracaat etmeleri gerek yük ihracat bağlantılart için ek vergi iadeleri veri mektedir. Bu müracaat üzerine söz konusu malın iç ve lebileceğini bildirdi. Ulusu, Cumhuriyet'in so dış piyasalardaki durumu uygulamada rulannı yanıtlarhen, düşün incelenerek, üretim fazlası görülürse ilacelerini şoyle açıkladu 'Bu amaçla ihracat kredi ve teşvik araçları kullanılasi ve teşvik tedbirleri uygu bilecektır.» lamalanna devam edilmektedır. Teşvik tedbirlerinin yetmediğl. ancak ilave teşHaberi 7. Sayfada vikler le büyük ih'acat bağ Ihracatta; en büyük engel, yetersiz kredî Istanbul Sanayt Odasımn anketini yanıtlayan 200 firmanm yüzde 89'u ihrocat formalitelerinden yokınıyor. | Ekonomi Servist tstanbul Sanayi Odası'na kayıtlı 200 firmanm yamtladığı bir anketin sonuçları, ihracatın artınlmasını engelleyen nedenler arasında birinci sırayı finansman zorluğunun aldığını gösterlyor. Anketo katılan firmalardan %57' si ihracat kredtlerinden ye (Arkası Sa. 11 Sü. 6'da) Hasan UYSAL ULCSU thracat ne olacak? Türkiye ile Iran ticaret hacmi 2,5 milyar dolara yukseltildi Geçen yıl Türkiye'nin dış ticaretinde bir numara. ya yükselen Iran'ın imzalanan protokolle bu yeri ni 1983 yılında da koruması bekleniyor. Iran heyeti üyeleri protokulün taraflarca imza. lanmasından sonra topluca salavat getirdiler. ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosu) Türldye ile Iran arasında 1983 yılında yapılacak ticari mübadeleler ve ekonomik lsbirlifine iUşkin yaklaşık 2 haftadır sürdüriılen görüşmeler «oramltt» ve «verknli» bir şekilde sonuçlandı ve karşıhkU olarak 23 milyar dolarhk bir işbirliği hacmini öngören protokol dün törenle imzalandL FrotokolU TUrk tarafı adına imzalayan Ticaret Bakam Kemal Cantürk'ün acıklamasına göre, 25 milyar dolarlık paket içinde Türkiye'nin îran'a yapacağı ihracat 1 milyar 100 milyon doları bulacak. 200 milyon dolara yakiaşması beklenen navlun hizmetleri de katıkhğında Türkiye'nin bu yıl İçinde İran'dan sağlayacağı döviz gelirlerinin 1 müyar 300 milyon dolara yükselmesi bekleniyor. Türkiye'nin 1980 yılında 80 milyon dolar olan îran'a itıracatı daha sonra hızlı bir gelişme göstermiş ve 1961 yılında 250 milyon dolara ulaştıktan sonra geride bıraktığunız yıl yaklaşık 800 milyon dolara sıçramıştı. Geçen yü Türkiye'nin dış ticaretinde bir munaraya yükselen Iran'ın imzalanan pro tokolle bu yerini 1983'te koruması bekleniyor. Söz konusu paket İçinde kalan 1 milyar 200 milyon dolar da Türkiye'nin bu ülkeden yapacağı petrol alımlarına gidecek. Geçen ocak ayında vanlan bir anlaşmayla TUrkiye'nin îran'dan bu yıl ithal edeceği petrol miktan 5 milyon ton olarab belirlenmişti. îkl ülke arssmdaki bankerlik anlaşması uyannca karşıhklı alımlann bedelleri birbirinden düşüldüğünden Türkrye petrol ithalatı için îran'a döviz ödemeyecek. Türfc îran görüşmeleri Ö aeUikle Türkiye'nin bu ülkeye ihraç edeceği demir ürünlerinin fiyatlan üzerindeki pazarlığm çetîs geçmesl nedeniyle dün öğl» saatlerine kadar sürdü. Protokolün saat 10^0'da tmzalanaeağı açıklandığı halde Ticaret Bakanı Cantürk üe tran agır sanayi bakanı Nabavi arasında demir pazarlığının sürmesl nedenlyle ancak 14.00' to imzalanabildi. Heyet üyela» ri ve basın mensuplan bu yüzden Uç saati aşkın bir süre Dışişleri Bakanlığı'nda beklemek durumunda kaldılar. Demir fiyatlan üzerinde anlasmaya vanlmasından sonra Cantürk ile Nabavi Dışişleri Bakanlığına geldiler ve hazırlanan protokol bu iki hükümet yetkilisi tarafmdan törenle imzalandı. Nabavi'nin beraberinde bulunan ve hepsi kravateıa ve sade giyimlerl İle dikkat çeken îran heyeti Uyeleri prctokolun imzalanmasından sonra topluca salavat getirdiler. îmzadan sonra Nabavi, vaptıgı konuşmada gösterilen konukseverliğe teşekkür etti, Ankara"ya gelmeden önce böylesine hacimli bir anlaşmanın ortaya çıkacağmı ummadığınt söyledl. Tören sırasında verilen bilgi< lere göra. protokol uyannca (Arkası Sa. 11. Sü 5'de) Grizu faciası EKt,biIîrkişi raponuıa iliraz ettî: Olay kaçmılınazdı ANKARA, (UBA) Ereğli Kömür îşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 7 mart 1983 günü Armutçuk'ta meydana gelen ve 103 kişinin öliimüne neden o lan grizu faciası ile ilgill olarak Savcılıkça oluşturulan bllirkişinin hazırladığı rapora ıti raz ettigi öğrenildi. EKÎ Genel MüdUrlüğu iöraada, işverenin kusurlu olmadıgı m meydana gelen olayın kacımlmaz olduğunu savundu. Yapüan itirazın kabul edilmesi halinde yeni bir bilirkişi oluşturulması gerekiyor. Mahkemenin bu konuda vereceği kesin karar, ölen ve yaralananlann tazminat haklannda başlıca rolü oynuyor. "Komando,, Cengiz, ömür boyu hapse nıahkum oldu DevSol (3) davasında baz\ Emniyet görevlileri hahhında suç duyurusu yapıldu Haber Merkezt Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numara'u Askeri Mahkemesi'nde görüş aynlıgı nedeniyle adam öldürmek suçundan yargılanan Cengiz Ayban (Komando Cen gız) ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İSTANBUL îstanbıü Sıklyönetim Komutanhğı 2 Numaralı Askeri Mahkemesinds görülen DevSol 311 davasına îa tanbul Emniyet Müdürü Mshmut Dikler ile koruma polısini öldürmek suçundan idam ce. zasma çarpürılan 4 sanıgın aa aralarında bulundugu 11 kişinin sorg'isuyla devam edıldı. Mahmut Dikler'i öldürmek suçundan idam cezasına çarptınlan Ahmet Pazıl Ercüment Özdemir. Aslan Tayfur özkök, Aslan Şener Yıldınm ve Harun Kartal sorgularında DevSol üyesi olduklarını, bu örgiitıin felsefesinı savunduklan nı, ancak örgütün gerçekleştir dikleri eylemlere katılmadıklarını ileri sürdüler. Dort sanık, yakalandıktan sonra eır.nıye<te ışkenceye uŞrnd'klarını ba?i ey (Arkası Sa. 11. Sü S'de) 1 I 23 Nisan yarın kutlaniyor ANKAHA, (Cumhurlyet Bu rosu) 23 Nisan Ulusal Egemenlik va Çocuk Bayranu yann tüm yurtta. dış temsilciliklerimlzda ve KTFD'de törenlerle kutlanacak. Ankara'da dün bayramın tören ve gösterilerlnin «enel provası 19 Mayıs yangm olduğunu sanan va Stadyumunda yapıldı. Yannki ilk tören Anıt tandaşlarca çevrede buyük bir kalabalık oluşturdu. Da Kabir'de yapılacak. Milli ha sonra vatandaşlar cami Eğitim Bakanı Hasan Sağnin nasu temizlendiğini iz Iam başkanhğmda izcl ve lediler. itfaiyenin 4 ton ka öğrencilerden oluşan heyet, pasiteli tazyikli su basan Ata'nın kabrine çeleak koaracı da sık sık çevredeki yacak ve manevi huzurtında ana yangm musluklarından saygı durusunda bulunasu ikmall yaptı. Resimde cak. 19 Mayıs Stadyumundaki Yenicami'nin temizlenmesi gösteriler ise saat 10'da görülüyor... (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) başlayacak. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, saat 15.30'da il kutlama komitesj başkanlıgmdaki ögretmen ve öğrencileri kabul edecek. Tek bir müşteriye verilecek krediye sınırlama getiriliyor Maliye Bakanlığı, bankalardan «zor durumda bulunan şirketlerin kurtanbnası» konusunda gö. rüş ve önerilerini belirtmelerini istedi. Yalçın DOĞAN ANKARA Bankalar ve «zor durumda bulunan »irketler»... Bankalar Yasasmdaki son ayrıntılı görüşmeler... En çok bu ay sonuiia dek ahnacak üst üsto iki önemli karar... Buna beiki ilıracata ilişkin yeni önlemler de eklenebilir... Galiba, yeniden ekonomik konulann yoğunlaştığı bir haf taya girmek üzereyiz... Beş bankadan oluşan komite önceki gün Maltya Bakanlığı ile Merkez Bankası yetkililerinin katıldığı toplantıda bir araya geidi. Maliye Bakanı Adnan Baçcr Kafaoğlu başkanhğmda bugünkü bankalar toplantısında ele ahnacak konu'.ar ve bankalann göruşleri son bir kez daha gözden geçirildi. Bankalardan oluşan konute önceki gun Maliye Bakanı Kafaoğlu'na iletilmek üzere bir «Not» hazırladı. Sozkonusu not dün Maliye Bakanlığı yetkililerince Kafaoğlu'na verildi. Kafaoğlu ve ekibi dün bankalann gOrüşü üzerinde yoğu n bir çalışma yürüttü. Peki, bankalann Spyın Kafaoğlu'na gönderdikleri notta neler vardı?.. Toplantının perdesini ve ve^'len (Arkası Sa. 11. SU. 2de) Yenicami, 2 0 ton Terkos suyuyla yıkandı Istanbul Haber Servisi Eminönü'ndeki Yenicami dün yıkandı. Vakıflar Başmüdurlüğü'nce yühh periyo dih bakıma alınan Yenicami'nin dış bölümlerinin temizlenmesi için yaklaşık 20 ton Terhos suyu harcandı. Biri merdivenli diğeri depolu îH itfaiye aracı bu temizleme işlemine hatıldı. Vakıflar Başmüdürlüğü yetkilileri, 'Bu iflem her yıl yapılır. Tarîht eserler, camiler bahıma alınır. Genellikle kentin kirli havasmdan ve rutubetten etkilenen binalar yıhanır. Yine kentin ana arterleri ve turistlerin yogun olduğu bölgelerdeki bU nalar da sıh sık temizlenir* dediler. Yenicami'nin sabahın erken saatlerinde temizlenmesine baslanması, bu nedenle de itfaiyenin «u sıhması, önce camide bir Beyrut olayında İsrairin rolü belirgin hale geliyor Israil jetleri Beyrut üstünde nçuyor. İsrail'in, Re. agan'mn Suriye Lideri Hafız Esad'a yolladığı çağn mesajına tepki gösterdiği ileri sürülüyor. saldırıdan sonra gerilim bulutları dolaşıyor. Kent sakin. BEYRUT Tıpta 1982'nin Ancak, ABD Büyükelçüigi'nin sıcak yazını andıran bir gün çökmesine yol açan şiddetli gibiydi dün. Kava sıcaklığı ba patlama Ortadoğu bunalımında ]nymnAan değil. Oğle saatlenn ki gelişmeleri daha da nazik den başlayarak aksamüstüne bir evrcye soktu. Patlamayı kimin gerçekleşdek ara ara Beyrut semalarıoı örten îsrail Jetlerinin çı tirdlği ve bundan kimlerin ya rarlandığı son günlerin gellşkarttığı kulaklan tırmalayan sesler nedeniyle. îsrail jetleri melerinin titiz bir tahlüi ile gi derek berraklaşıyor. nin sık sık Beyrut üzerinden Bilindiği gibi, 60'dan fazla uçmalan Bekaa vadisinde Sunye kuvvetleri ile îsrail ara. kişinin ölümü, yaklaşık 100 kt smda gerUimin artmakta oldu guna ilişkin kuşkulan besledi. LUbnan başkentinde ABD Ortadoğu'ya ilişkin diğer BüyUkelçüiğine karşı girişılen Parlamento aritmetiği daha sık kilitlenecek ve Seçim Sözlüğü 12. Sayfada Cengiz ÇANDAR ANKARA, (THA) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın merTUŞtl. Reagan, Hafız Esat'a mesa kez ve taşra teşkilatında çalısjında, geçtiğimiz yıl meydana tırmak üzere, alacağı toplam gelen gelişmelerin (yani îsra 194 personel için açtığı sınava il'in Lübnan'ı işgalinin) görüş 31 marttan bu yana 15 bin kimeler yoluyla bolgede banşçı şinln başvurdugu öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlı(Arkası Sa. 11, Sü. 3'de> ğı'nın 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu hükümleri uyarın ca smavla alacağı personelin haberlerimiz 3. Sayfada 32'si enformasyon memuru adayı, 4O'ı müstahdem, kalorifer ci adayı, 90'ı memur adayı ve (Arkası Sa. 11, Sü. 5'de) şinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlama, 18 nisan günü meydana geldi. 17 nisan günü Suriye'nin resmi ajansı Sana pek az kişinin dikkatini çeken bir haber yayınlamıştı. Bu haberde yabancı kuvvetlerin Suriye'den çekilmesinin yıldönümtl nedeniyle ABD başkanı Reagan'ın Suriye devlet başkanı Hafız Esat'a gönderdığı bir mesajın metni vayınlan 194 kisinin alınacağı memurluk sınavına 15 bin kisi basvurdu • m # Breztlyft'ya yanlış bflgl verUmesi Kaddati'yi kızdırdı. 3. Sayfada 11 yıl sonra gelen altın Kökü Derinde. Ünlü Ingiliz yazan, Graham Greene, Fransa* da yaşar. «The End of The Affalr, The Quiet American, Our Man In Havana, A Burnt Out Case» gibi roman ve öyküleri ile tanman Greene1 ln son yapıtı «J'accuse The Dark Side of Nice» başlığı ile yayınlandı. Roman ve öykülerinl gerçek yaşamdan alan Graham Greene'in bu son yapıtı, Fransa'da büyük gürültü kopardı. Çünkü, Green'in son kitabı, Güney Fransa'daki Mafya olgusuna parmak basmaktaydı. Kitap, olayda adı geçenlerin başvu(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) # Kafaogia: Kur farklanndan borçlu alan şir ket kurtanlıyor. # Yatınmlan hızlandırmak içln yeni önletntere fidüecek. 9. Sayfada # Portekiz'de seçim heyecanı. 0 Ustalar da oto sabiple ri de şikâvetçi: Yerli amortisörler yertne o. tunnuyor. • 12 n, Ucelerlne gore değişik seçim çevrelerine aynlıyor. İ2. Sayfada Karabacak Avrupa Sampiyonu BCDAPEŞTE, (Cumhuriyet) Avrupa Serbest Güreş Bjnnciliği, dün yapılan fmal karşılaşmaları ile sonuçlandı. 82 ki. loda Reşit Karabacak, Bulgar Kamberov'u 42 yenerek alün rıadalya alırken, 68 kiloda Fevzl Şeker yine bir Bulgar'a 32 yenilerek ıkinci oldu. Avrupa Şampiynnalannda bun dan önce en son olarak 1972 yılında Sefer Baygın Katovjçe' de altın madalya kazanmıştı, Karabacak'tn U yıl sonra aldığı bu altın madalya, Türki. ye'nin Avrupa Şampiyonalann. da kazandığı 19. altın madalya oluyor. Haberi 10. sayfad»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog