Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 HABERLER 21 NİSAN 1983 Ekonomik krizin cocuklara yansımamasını isteyen bir oyuncakci: Altıkulaç: DİB Eğitici oyuncaklarımızın kalıplarmı Bakanlığa bedelsiz vermek istiyoruz Çoculdarm zekâ ve yeteneklerini geliştirmesi için oyuncak ürettiğini belirten Ergin Telci, oytmcak. lanndan daha çok çocuğun yararlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'mn, kendi hazırladıklart kalıplan hiçbir karşüık vermeden üretmesini isti yor. Nilgün UYSAL Türklye hem nüfusunun çolc Ivıgu hem de nüîus yapısırun gençhğı nedenıyle «oyuncak cetıneti» olması gereken bir Ul ke. Doğum oranlan gıderek düş tüğU için «ihtiyarlar toplumu» halme gelen Avrupa ülkelerine gore, Türkiye'de oyuncağa aç bir pazar potansıyell var. Nitekim, son yıllarda oyuncakçı vitrinlerı büyük çapta çeşıttenmedi değil. Oyuncak dışalınu yasaklı olduğu için iç pıyasa da ovuncakçılar için olduk ça elverışli. Ancak oyuncakçılar, her türlü «destek»ten olduğu kadar «kontrol»den de tusakta çahşıyorlar. Batı ülkelermde olduğu gibi, oyuncaklann cocuklara za rar vermemesi içın zorunlu «güvenlik talimatnameleri» Tür kiye'de yok. Oyuncak zehirli bo yadan nıı yapılıyor? Çocuğun gdzüntl çıkarma tehlikesi var mıdır? Bozulup parçalara aynl dığı zaman yaralama ve ortalığı kana boyama ihtimalı var mı dır? Hep bu sorulann karşılığı, ürmaların insafına kalmış durumda. O.YUNCAKÇININ ÇİLESİ Tüketici içın ilk hsılalaılecek harcamalar arasında gozüken «oyuncağı», «kâr»dan çok, «çocuklar zeki ve yeteneklerini geliştirsin» dıye ürettiğini söyleyen Ergin Telcı, içme düştüğu bezgınlığe «herşeye rağmen bir çözüm» aramak istenuş ve sonunda. «Aîın» demiş Milli Eğitim Ba kamğı'na... «Oyuncaklarunız» ait her tfirlü film, kalıp, teUf hakkını... Bunun için de hiçbir iicret. maddi karşüık ya da olanak beklemiyorum. Yeter M, zekâ ve yetenekleri geliştirme »macryla üretilmiş oyuncaklan mızdan daha çok sayıda çocuk yarartenabüsin. Oyuncak kalıplanmızı istedlğiniz gibt çoğaltıp okullara dagıtabllirsinia.» Ergin Telci, «M11U Eğitim Ba kaniığı Ders Araçları Yapım Merkezl Müdürtüğü»ne 20 nisan 1982'de yapmış başvurusunu, o zamandan bu yana da M11U Eğitim Bakanlıgı'ndan bir yanıt alamamış. BABALIK KISKANÇLlGl «Oytıncakçılığa başlamak nereden geldi aklınıza» sorusunu şöyle yanıtlıyor: «Benimki bir tfir baba kı»kançlığıydı. O da ne demek de mevin. Baba olduktan sonra, her yurt dışına çıtaşımda, oradaki çocuklan ve dolayısıyla babalannı kıskandım. Neden benim çocuklanm da bu tür olanaklardan yararlanmasın dlye düşünüyordum. Sonra, baba merakı lle kanştırdığun Idtaplarda gördüm ki, çoculdarm ye tenekleri ve kişiliği büyük çapta ilk yıllarda biçimeniyor. Hat ta ilk yıllarda bıçımlenıyor. Hat. okula yolladığınuz altı yaşuıda yapılacak pek fazla blrşey kalmamış oluyordu. Çocuğa sonradan yapacağımız müdahalenin anlamı, İlk yıUar göstereceğlmiz özen ve dlkkate göre çok daha smırlıydı. Bir de Ukokıüa başlar başlamaz çocnklan yanş atı gttA ha sorladığimız çu test nnavlan meselesi vardı. Biitün bunlann hepslnl alt alta koydum ve gu sonuca vardım: Hem baba kvkançhğını hem de zorunlu bir gereksinime cevap verecek biçinıde neden oyuncak üretmeyeyJm?» Ergin Telci ve hrkadaşlan böyle başlamışlar oyuncakçıhğa. Başlatıgıçta, «kopyacılık» yaptıklanru da saklamıyorlar. Sonra, giderek dıştan kopya et tikleri oyuncakları Türk çocuklarına gore adapte etmeye başlaımşlar. Konunun uzmanlannı, eğitimcileri biraraya getırmışler. Kurullar oluşturmuşlar. Şimdi, şimdi özgün oyuncak yapma aşamasına geldıklerini belirtlyorlar. EKONOMtK KRİZtN ETKİSİ Aıına, ah şu ekonomik sıkışık hk olmasa. Ürünlerinin pahalı olduğu yolundakı şikâyetlere boyun buküyor w «Plastiği Petldm'den yüzde 200 vergill olarak aldıkça, kâgıt fiyatlarına da peşpeşe zam gel dikçp ne yapabiliriz ki.. Biraz da bunun İçin başvurduk Milli Eğitim Bakanlığı'na. Daha ucuza yapma lmkânı vardır belkl deylp, bütün oyuncak kalıplan mızj lıiçbir maddi karşılık beklemeksizin Bakanlığa ver meye lıazır olduğumuzu bildirdlk. Yeter ki, çağın olanaklarından daha çok çocuk jararla nabilsin.» diyorlar. Geriye kaltyor, ana babaların göstereceği sabır meselesi. Ergin Telci, bu konuda dertli. «Birlikte okuyup birlikte oynamayı gerektiren oyuncaklar» yerine, otomobil uçak ya da ta bancayı çocuğun elıne tutuşturup kafasını dinlemeyi yeğleyen ana babalardan şıkâyetçl. «On lar, gereken sabn gösteremezse bizim bab a kıskançlığumz neye yarar?» diyor. Ya ihracat? «Tüm ekonoml nln dışa açılmaya çabaladığı şu sırada Türk oyuncakçüarı içic hiç timit yok mu?» sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: «Bu alanda bizim için tek bir şanstan sözedllebilir: O da Al manya'dakl lşçi çocuklanna Türkçe açıklamalı Türkçe hari U eğitici ve ögretici oyuncalt satma olanağıdır. Ortadoğu pa zarlan için ümitl) olmaroıza olanak yoktur. Bugün, Suudi Arabistan'da satılan bir oyuncn ğın maliyeti, Türkiye ölçüleri' ne vurulduğıuıda hammadde maliyeüne bile denk gelmez, da ha ucuzdur.» Çocuklar ana • babalanndan oyuncak isteye dursunlar, Ergin Telci, oyuncak dunyasının oyuncaklı sorunlanyla boğuşup duruyor anlayacağınız. Hem de niye? Bir baba kıskançlığı uğruna... adamlari kendîlerini yenilemek zorundalar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Diyanet îşleri Başkanı Tayyar Mbkulaç din hizme tı yapanların kendileruıı hergün yenilemek zorunda olduklarını belirterek «bu nedenle hizmetiçi eğitlme büyük önem vermekteyiz» dedi. 1983 yüında 5 bin mensuplannın hizmet içi eğitimden geçi rıleceğini belirten Altıkulaç, Diyanet Îşleri dergisinde yer alan açıklamasmda, eğitimin Özellıkle günümüzde yaşamın ay nlmaz bir parçası olarak kabul edilnıesini ısteyerek şciyle dedi: «Bugün devletmillet işbirliği İİ8 8 ılahıyat fakültesi, 370 imam hatıp lisesi, Üç bine yakın kuran kursu ihdas edılmiş tır. Ancak okulun verdiği ile yetinemeyiz. Özellikle din hizmeti yaparı insanlar kendilerini hergün yenilemek zorunda. dır. Bu bakımdan hizmetiçi egıtime büyük bnem venyoruz. 1983 yılında beşbin kadar mensubumuz bu hizmetiçi egitime tabi tutulacaktır. SAT1ŞA ÇIKARIU)! Hasköy'de denürU bekl eUlen vapurlardan Erenköy vapuro komürle dfc ğer Udsl İse motorln 1te çalışıyor. 3 perraneU olan îı gcmi kapah zarf usulü lle «atıtacak. Milli Eğitim Bakanlığı^nda calışan 12 yöneticinin işine son verildi ANKABA, (Cumhuriyet Burosu) Milli Eğitim Bakanhğı Merkez Teşkilatı'nda görevll bazı üst düzey yöneticilerinin görevlerine son verildiğl öğrenildi. Müll Eğitim Bakanhğı Müsteş§.n Bahir Sorguç 12 görevlmin işlerlne 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası uya rmca son verildiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, daha önce Okuma Yazma Seferberliği işleriyle görevli olarak Yaygın Eğitim Genel Mtidür Yardımcılıklannı yürüten Osman Kaptan ve Adll Onuk'a görevlerine son verildiğine ilişkin tebliğat dün yapıldı. Aynca Atama ve Personel eskl Genel Müdtlr Yardımcısı Ehram Destanoğlu, Bakanhk müfettlşlerl Adil Bozkurt, AU Köksal ve Rasim Baran'ın da görevlerine son verildi. öte yandan «Öğretmen Dünyası» dergisi sahibi ve Demetevler Lisesl Edebiyat öğretmeni Ayhan Sarıhan ile derginin yazı kurulu tiyesi ve încesu Edebiyat oğretmeni Zeki Sarıban'ın görevlerine son verilmesine ilişkin tebligat dün kendilerine iletildi. Görevlerine son verilenler arasında Eğitim Uzmanı Mustafa Türkmen, Orta öğ retim Genel Müdür eski Yardımcısı Nteamettln Aydın, Bakanlık müîettlşi Gün gör Altay, Bakanlık eski müfettişi Mahmut Kaya ve mtifettişler, Doğan Salar ile Eyüp Ak'm da bulundukları belirtiliyor. Sehir Hatları İsletmesi'ne ait 3 gemi satılıyor Umre ziyaretini sadece Diyanet Isleri düzenleyecek A2STKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Hae seyahati ile ılgili işlerm Diyanet Îşleri Başkanhgı'nca yürütülmesine ilişkin kararda degişıklık yapıldı. Buna göre Diyanet îşleri Başkan lığı dışmdakı gerçek ve tüzel ldşıler umre ziyaretini düzen, leyemeyecefc, daha önce hacı olanlar Bakanlar Kurulu'nun Eesmi Gazete'de yaymlanan kararına göre özel arabalarıyîa t/mre ziyareti için Suudi Arabistan'a gidecekler Diyanet îşleri Başkanlığı'nca yapılacak düzenlemelere tabi tutulac^Alar. Minibüslere ancak bir aile taşıma koşuluyla izin verllecek, minibüsten daha biıyük araçlarla Umre ziyaretine izin verilmeyecek. Daha öncekt yıllarda. hao amacıyla Suudi Arabistan'a gidenlere izin verilmeyeceğtnl hükme bağlayan degişikllğe göre hac işlerinin yurt içinde ve öışuıda düzenU olarak yürütülmesi için Diyaret işlerine bağIı «Hao tjlerl Tflksek Knnün» ile Yurt Içi ve Yurt Dışı hao komiteleri kurulması öngörülüyor. Bakanlar Rurulunun karanna göre sağlık durumu yeter. siz, gliçsüz. çok yaşlı olanlar. la sıcak iklhn koşullannda bir kaç saat yürüyemeyecek derecede sakat ve yaşlı olanlara Suudi Arabistan'a gitme izni verilmeyecek. Sirketi Hayriye'nin gemilerini ârtık Boğaz'da göremeyeceğiz Îstanbul Haber Servlsi • Denizcilik Bankası, Şehir Hatları Işletmesine ait «Göz tepe», «Emirga»* ve «Erenköy» adlı vapurlar satxşa çıkarıldı. Halen Hasköy'de demirli bekletüen vapurlardan Erenkoy vapurunun kömurle, diğer 2 vapurua motorin yakıtı ile çalıştığı bildirildi. Denizcilik Bankası yetkilllerinden edinüen bilgvye göre uzun yıllar İstanbul halkına şehir hattı vapunı ola< rak hizmet veren ve her Wri 2 pervaneli olan Göztepe, Emirgan ve Erenköy vapurları kapalı zarila teklif alma yoluyla satüacak. 1911 yılı Fransız yapunı olan Şirketi Hayriye'.ien kalma Erenköy vapuru, 47.45 metre uzunluğunda vo 567 groston ağırlığuıda. 1932 yılı yerli yapım olan Goztepe ve Emiıgan vapurlan ise, her biri 34.70 metre uzunluk larında olup, 283.18 groston ağırhklarmdalar. Yetkililerin günün gereklerini karşılamadıkları gerekçesiyle satışa çıkanldığını belirttikleri vapurlardan Göztepe ve Emirgan'a 3'ar milyon lira, Erenköy vaouruna ise 20 milyon lira gccici bedel saptandığı bildirildi. Tekliflerin en geç 28 Nisan 1983 perşembe günü çalışma saati bitımine degin Dankamn Karakoy'deki Satm Alma Kurulu Başkanlıgı'na verilmesi gerekiyor. TekU verenler, geçici bedellerin yüzde 5'i kadar, Gö2tepe ve Emirgan için 450 bin lira & renkoy için bir milyon Ura geçici teminat yatıracaklar. Geçtiğimiz yü da Şehir Hatları vapurlanndan «Sarıyer» ve «Rumeli» kadro dışı bırakılarak satılmıştı. Daha önceki yıllarda satılan »Boğaziçi» vapuru ise Marmaris Beledıyesi tarafmdan yuzen eğlence merkezi haline getirilmisti. DİSK davası 1 ay aradan sonra yeniden başlıyor îstanbul Haber Servtel Delilleri okuma aşamasma g» çilmek üzere bir ay ara verilen DİSK davası yarın üg kişilik ek iddianame ile ba«layacak. Tutuklu TÜTED Genel Başkanı Harun Aykut Göker ve TÜMAS Başkanı Ahmet Balamir ile tutuksuz Tüm Yüksek Teknisyenler Derneği Genel Başkan Vekili Fikri Şen'in katılması ile DİSK Davası'nda, 68"t idamla olmak üzere ya^gılanan toplam sanık sayısı 78 olacak. 24 Aralık 1981'de. 52'sinln de idamı istenen DİSK ycneticilerinden oluşan «DİSK» iddianamesi ile baçlayan DİSK Davası yargılamasuıda, haftada bir ya da iki oturumla iddianamonin okunması 16 oturum surdü. 14 Nisan 1962 tarihinde bafllayan Genel Başkan Abdullah Bagtürk'ün sorsularaası ıs« 20 oturumda baziransoaua» kadar tamamlandı. 14 Nlsanda ek bir iddianame ile eski îstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan davaya kaüldı. 6 Ekim ld82'de ikinci bir ek iddianamo ile 6 eski DİSK yöneticisi, 9 DISK'te çalışan personel ve 4 demokratik kuruluş yöneticisinden oluşan 19 kişilik bir grup daha dava kapsamına ahndı. 72 saruğm sorgularmin tamarfllanması ttşamasında ayn ayn 3 kişi için daha ek iddianameıer geldi. Onlaruı da sorgularnın tamamlanması ile, deliller aşamasına gelindi. Delillerin okunması aşamasma geçilmek üzere duruşmalara 1 ay ara verildi. Ancaıc bu arada yeniden uç kişilik bir ek iddianame daha düzenlendi. Ç o c u k 8 3 S e r g i s i O d a k u l e ' d e a ç ı l d ı hf törenind» bir konugma yapan Istonbul Sanayi Odası Meclis Ba$feanı İbrahim Bodur geçmişteki örneklerin aile vo cocuklara hattoda bulunmayan toplumlann hötü sonlannı belgelediğinl belirterek, •Bugünkü geli$miş ülkeler, çocuhlarına önem verenlerdlr. Biz de bu sergi ile onlara katkıda bulunmaktan mutluyuz* dedi. Daha sonra törende bulunan Kuzey Deniz Saha Komutanı Orhan Karabu lut kurdeleyi hesereh sergiyi açtı. 50'ye yakm özel firma ve devlet hurulugunun katMığt v« 2 bin metrekarelih bir alanda açılan sergide çocuklarla iîgili her turlü ürün »ergil» niyor. Sergi 2 Maywa hadar hergün 10.00 19.00 »aatleıi arasında gezilebileceh... (Fotoğrafı Aü ALAKUŞ) ÎSTANBUL, (uba) îstanbul Müftülüğü'nden alınan bilgiye gbre Hacca gitmek lçin Istanbul'da ilk gün 7 resmi başvuru yapıldı. Başvurulardan bir kişl havayolu ile, diğer 6 kişl karayolu lle Hacca gidecek. Karayolu lle çıkışlar 29 Ağustos ile 3 Eylül 1983, hava. yoluyla çılnşlar İse 1 4 Eylul 1963 tarihlerl arasında yapılacak. Istanbul'da Hacca gitmek için ilk gün 7 başvuru yapıldı $ % % Danışma Meclisi findık dikim alamnı sınırladı ANKARA (Cumhuriyet Bflıosu) Findık dikımi, alanlannın sırurlandınlması hakkındakl kanun teklifi Danışma Meclisi'nde kabul edildi. Giresun Uyesi Bahtlyar TJıunoğlu ve 41 arkadaşınca verilen teklife göre, fın dık dikim alanlan kuru'mnası Tanm ve Orman Bakanlığı'run lznine bağlı olacak. Maiyet memurlanrun kayma. kamlık stajlarının süresiru gerektirdiğinde 6 ay kısaltan ve mülkiye müîettişleri ile ilçe kaymakamları refakatinde fülen çalıştırılmalannı öngören yasa MGK'de görüşüterek kabul edildi. 28 66 2922 80 9T Akbanktan sevgili cocuklara AKBANK ÇOCUK SİNEMASI Tom and Jerry ve Konulu Çocuk Fılmleri Emek Beyoğlu Cumartesı saat 9 30 Sınema 74 Bakırkoy Cumartesı saat 9 30 Sureyya Kadıkoy Cumartesı saat 9 30 Sunar Üskudar Pazar saat 9 30 AKBANK DEVE KUŞU KABARE TİYATROSU 2 3 N İ S A N 8 MAY1S bizim tiyatıo 15 GUN İÇIN) TURGUT ÖZAKMAN ALATURKA KOMEDt Pt CU:21 OO/SalıCarPef:18 00/Ct PZ: 1 * 30*17.00 ZEKİAL/ÖYA METİNAKPINAR İNSANUĞIN SON 3HAFTA NASRED DİN HO EC1 yazan z dıper/ muzık n gokturk 3103 yaşlara müzikli oyun çatş 14.30 lc.tesi • paz 11.00 H SEREZLİTOLG» ASKINER TİYATROSU uskudar sunar tiyatrosu halkcad no37 tel 3 3 0 6 1 8 ÇOCUK TİYATROSU Karagözün Gözu Nejat UygurTiyatrosu Pangaltt CumartesiPsîar saat 11 00 YazanYoneten Erol Gunaydm Muzık Kerem Yılmazer 5ekor, Remzı Iren Koreografı Gulen Andak Oynayanlar: Gulen Andak A l a A s ı a n c a a ,h'satl B l l s e v YukselGozen F a t B u l e n t Davetiyeler ucrelshdir. Char Akbank fubelerinden Um}n,edilebWr. , Goksel Kortay g ^ Naşlt Rana Ozcan Zeynep Tedü JCerem Yılmazer K a y a b a Alpay lzer G u n a y d ı n AKBANK . KARAGÖZ VE KUKLA 7IYATROSU Sunan: Taceddin Diker YaTduncısı'. Selahattuı Ereoer CumartesiPazar saat 11 OO'de KadıkoyBaharıye Enıs Fosforoğlu Tıyatrosunda KENTER TİYATROSU 46 35 S9 » 36 34 Td:47 36 3446 35 8 9 p.tesi,sa. dışında her goce: 21.00 çar,c.tesi,pa*t 1800 Sıraselviler Cad. No.91 Tel: 44 46 75 Taksim KENT OYUNCULARI ÖLÜMÜYAŞAMAK Cumartesi 14.30 Pazar 14.30 11 47 36 34 KENT OYUNCULARI 46 3589 KELAYNAKLAR YAZAN: BİLGESU ERENUS YÖNETMEN: MEHMET AKAN MÜZİK: TARIK ÖCAL DEKOR: VECDİ SAYAR Müşfık Kenter AKBANK BabalorveOğullür BabalarveOğullar SaÇars Pers 21 00, Cars 16 00 Kadıkoy Halk Eğitim Merkezi 36 31 21 • SAVUNMA İçın Clarence Darrov/ Cuma: 21 30 Ct: 17.00 Türkcesr Muazzez Menemencıoğlu Dekor. Osman Şengezer »SONTEMSİLLER» ESİN AFSAR SON İKİ OYUN ENİS FOSFOROĞLU TİYATROSU Bahanye Caddesi Kadıkoy Oyun günlerr. Cuma Cumartesı, saat: 18 30 AÜ ERDEMCİ adem 7/e havva a Çar.Per.Cu.: 21.00 C tesı • 15.00 • 21X10 Paz.: 15 00 18.30 TAKSİM VENÜS TİYATROSU 49 69 44 9»şe: ^ Ş SON HAFT4 Kızıltoprak Kent Sınemasında Tel: 36 96 12 S Ç P.Cu.: 21.00 Ct: 15 0021.00 Paz: 14.30 18.00 AU POYRAZOGLU /KORHAN ABAY TİYATROSU 473634463589 KENTER TİYATROSU nda TRANSANDANTAL MEDITASYON Fizyolojiye derin dınlenme vererek, sağltğı mükemmelleştiren, enerjıyı, başarıyı, mutluluğu artıran, uygulaması kolay, bılımsel bir zıhin tekmğıdır. Günde ikı kez 1520 dakıka ayırmak yeterlıdır. TANITMA KONFERANSLARINA GİRİŞ SERBESTTİR (Konferans satınden önce salonda hazır bulunulması rica olunur.) Beyoğlu ISA^ORTAOYUNCULARSS'İ I BIZİAİKI DE /MUZIKM Yazan: Bertolt BRECHT Müzik: Kurt VVEILL Temize ceken. Ferhan ŞENSOY trş., Cu: 19.00 C. tesi: 16.00.19.00 AİMNA NIN 7 ANA CÜNAHI Yazan: korhan abay Çarşambaları: 14.00'de ve 19.00'da Cumartesıleri: 14.00'de TRANSANDANTAL MEOİTASYON DERNEĞİ: Maçka Cad. No: 41 Maçka Palas 1. Kapı D.7 Teşvıkiye İstanbul Tel: 47 64 73 47 10 05 y ö n e t e n •. ali poyrazoğlu "Avni Dilligil juri Özel ve Sa Ca. P»C tesı. P » ; 2130 En İyi Ya.rdımcı Erkek C&.Cu 1&30 OyuncuOdulü" Ctesı Pa 1930 L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog