Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

2 NİSAN 1983 EKONOMİ Cumhunyet 9 EKONOMİDE 1982'de 2,3 milyar dolar dı$ kredi saglandı ANKARA, (ANKA) Merkez Bankası yetkiliIerinden elde edilen bilgıye göre, 1982 yıhnda 3.23 miiyar dolarlik d:ş borç tasfiye edilirken. he saplara intikal eden d:ş kredi miktan da 2.30 mıiyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçon yıl Merkez Bankası hesaplanna Avrupa Yatınm Bnnknsı ve> Dunya Bankası'ndan 508 6 milyon dolar, Uluslarar sı Para Fonu'ndan 333,9 milyon dolarlık kj di intikal etti. AYB vı Dünya Bankası kredilerinde. 1981 yılına görp 336 milyon dolar ile 3 katlık bır artış meydana Kelirken IMF krediîcrı öncelri yıla göre 113 mil von dolar daha az oldu.. ABD ve AET arasındaki tarım ürünü IMF, parasal büyüme savaşı Türkiye'yi Ae tehdit ediyor limitinin yüzde 26 ABD ve AET'nin fiyat kırma savaşı tanm ürünü piyasasında fiyatları aşağı çekerek Türkiye'nîn dışsatım gelirlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Murat KÖPRÜ ABD île Avrupa arasmda biı süre önce başlayan «tarım üriin lerf savaşı»nm önümüzdekı gnn lerde daha da kızışacağı ve yav gınlaşacağı anlaşıhyor. ABD Tarım Bakanı Johr Block'ın hükümetinın tahıı stoklarmı eritmeye kararb olduğunu ve AET gjbi sübvan siyonlu dışsatım politikasmdan vazgeçmeyeceğini açıkladıktan hemen sonra Tunus, S. Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret etmpsi, konunun bovutJarmı orta ya koyuyor. ABD'nin anı hUnımu nedeniyle pazarınm bneml*. bır bölümünü yitirme tehbke siyle karşı karşıya bulunan AET de dışsatım pol'ıkası nı degiştirmeve nivetli görun müyor. ABD ve AET arasında sure gelen bu savaşın daha da a JeUenmesi Türkiye açısındar önemli sorunlara yolaçabiliî savaşın OrtadoŞu'da odaklan ması Türkiye'nin pazarmı teh dit ederken, büyük güçler arasmdaki kıran kırana fiyat reka beti de dışsafm gelirlerinın düsmesine neden oîabilir. ONCE MISIR ABD bükümeti, AET'nın tanm ürünleri dıssatımında uyguladığı sübvansıyon politikasmın ABD'h çiftçilerin cıkarlannı zPdelediırinı Önf sürerek, kısa bir sürs öncq benz^r bir poütika ıry?ulara?ya V.oydu. ABD'nin ilk gîrişimi Mısır'a 1 milyon înetr'k ton un satmak oldu. ABD dürya fiyatîarımn çok aîtında satılan un için Mısır'a ek olarak 118 milyon dolar borç sarantisi taahhüt etti, Özellikle Fransa'nın pazarı du rumundaki Mısır'H bpslavan atak, yine Fransa'nın bir b^şka «geleneksel pazarı»yla sUrdü. Fransa'nın yılda 2 milyon metrik ton un sattığı Fas'a ABD daha düşük fiyatla un sat mayı teklif etti ve bu pazarın da önemli bir bölümünü ele geçirdi. Fas'm ardmdan Irak gündeme geldi. Irak'ın yarım milyar dolar düşük faizli kredi karşılığı önemli tutarda tahıl ürünü alabileceği biçimindeki önerisi ABD yetkililerince inceleniyor. ÜLKE VE ÜRÜN ÇEŞtTLİLtĞİ Öte yandan, ABD'nin sübvansiyonlu dışsatımında ürün çeşitliliğine yoneldiği de gözlenîyor. Mısırla tereyağı satışı ıçin ayrı blr anlaşma daha gerçekleştiren ABD, Hindistan'a soya yağı, Ortadoğu ülkelerine piliç satma konusundaki çahşmalan nı da son aşamasma getinniş bulunııyor. Bu arada, ABD Tanm Baknnı John Block'ın. Tunus, S. Arabıstan ve Türkiye'yi kapseyan gezîsi ABD'nin işin peşinı bırakmaya niyetlı olmadîğını göstsnyor. ABD sübvansiyonîu dışsatımında başlıca üç araç kullanıyor. • Dünya fiyatlarının eltında bir fiyat cnermek, • Düşük faizli dolaysız kredıler vermek, • îlorç jrarantisi sağlamsk. SAVAŞI StRDtRECEĞİZ ABD'nin AET'yi şaşkma »,'friren bu saîvo ateşi, ülkedeki tanm ürünlen stoklannm eril ara tılemez borA * ulaşmasm üan kaynak' . or. Bu nedenle flk anda önemîi mevziier elde eden ABD, şinv dilik savaçı bırakmaya niyerli görüjımüyor. ABD Tarım Bakanı John Block Financial Times gazetesinin düzenlediği «Tannun dunımuna bir bakış» konulu kon feransda yaptığı konuşmadd oytmu AET'nin kurallanyîa oynamaya duvam edeceklerini söy ledi. Block «Ûretlminılrin büyük bir bölümtinü dışan satmak zorundayız aına AET'nin sübvanslyonlu fiyatlanyla rekabet etmeınize olanak yok. Eğer dışsatım sübvansiyonJan oyunun kuralıysa bfz de kuralıyla oynamayı sürdüreceği^» Ayru konferansta konuşan AET temsilciîerinin de sübvan sîyon politikalanndan taviz veı meyeceklerini söylemeleri savaşvn çok yakmda daha da kızışacagını ortaya kovuyor. TÜRKÎYE TEHDİT ALTÎNDA Savaşın kızışması kuşkusuz tanm ürünü ithai etmek durumunda oian ülkelere yarayaeak. Ama Türkiye gibi dışsatımında tanm ürüıUerinin payı önemli bir yer tutan ülkelerJ çok olumsuz iki gelışme bekliyor. Birîncisi, dünya fiyatlarının çok altında yapılacak büyük tu ta.rdaki satışlar, zaten dunyadaki rekor üretim nedeniy.'e ga rileyen tanm ürünü fiyatlanm daha da aşağı çekici bir etki ya pacak. Bu da, tarım ürünü «atan ülkelerin önemli bir gelir kaybına uğramalanna neden olacak. İkincisi, ABD ve AET tarım savaşınm Ortadoğu bölgesinde odaklanması Türkiye'nin bu pa zara oian tanm Ürünü ve gıda maddeleri dışsatımmm azalmssmı getirecek. Çünkü Türkıye'nin ABD ve AET'nin düşük fiyatlanyla rekabet edebilme gvı cü oldukça kısjth. Bu arada, daha da önemlisi, Ortadoğu ül kelerinin kredili dışahm eğilimine girdikleri bir sırada ABD' nin kredili dışsatım Önerisi bu ülkeîeri ABD'den satın almaya yöneltecek. olmasmı kabul etti Yurt dısı ihahlerd® dıs kredi sarfı yumusafıhyor ANKARA (ANKA) Karmmun ulupîararası ihalelcrinde aranan djş kredi koşulu yumuşatıldı. Edinıîen bilgiye gore, 1976 yılında döviz darbogazı dikkate alınarak çıkartılan ve 2 milyon doların üzerinde aı^ kaynak gerektircn karnu ihalelerinde. ıhaleye katııacak yabancı tirmalann mutlaka dış kredi getirmeıerinî öngöven kararnamemn uygulaması yıımuşatıldı. Buna göre, dış kaynak geroği küçük boyutta oian ıhalerde dış kredi koşulu zorunlu olmayacak. Maîiye Bakanlığı yetkilileri, bu degişiklıerin, dış kredi' koşuıu nedeniyle ihalclere katılımm düşük olması ve pahalılığı sonucu vapıldığını bildirdiler. ANKARA, (ANKA) Tür kiye ekonomiwsinîn son bir yıldaki gelişimi ve temmuz 198.3'de yürürlüğe girecek bir yıl süreli yeni «Stand By» düzenlemesiyle ilgili görüşmeler yapan ÎMF heyeti dün Türkiye'den ayrıldı. Heyet Başkam Geoif rey Tylcr, görüsmelerle ilgil: olarak bilgi verirken, «Türk taralı ile ianî nıutabakat saj,'ladık» dedi. Gcoffrey Tyler. Türkiyo ekonomisinm başarılı bir gelişme çizgisi gösterdiğıni ve artık ekonomik büyümeye deatek olunması aşamasma gelindiğini kaydettî. Maliye Bakanı Adnan Ba şer Kafaoğlu tarafından sık sık dlle getirilen Türk Lirası sıkmtısının aşıiması konusunda, ÎMF ile belli bir çizçide görüş birliği sag Radyo ve hisiklette ilk madde indirimi deghfi ANKARA, (IHA) Masa tipı saion radyolan, portatıf rfidyoiar, bisıkleîlor VP moped'er ıçin uygulanacak gjder vprgıfei ılk madde ındinm oranları yenıden belırlendı. Konuyla ılgılı olarak Resmi Gazete'nm dünkü sayısında yayınJanaraK EV EkOnOIYIİSİ M hazırlavan Meral TAMER yürürlüğe g.re n MaJiye Bakanlıyı tebîigierine göre. masa tıpı radyolarda yüzde 8. portatif radyolarda yı;/de 6. bısikleîlerde yüzde 24 ve mopedler do de yüzdc 28 oranında gıder vergisi ilk madde indirimi uygulanacak Et suyu tabletiııin besin değeri yok Dört kişilik ailesi için haftada ancak yarım kilo Kiyma alabildigini yazan Mürşıde Toprak adlx okurumuz. yemeklerde genellikie daha ucuz olduğu için et ye rine et suyu tabletlerl kullandığmı belîrttikten sonra, «Et suyıı tabletlerî yemrğe et lezzeüni bir ölçüde veriyor. Ama a«aba besin değeri açısmdan etln ycrinl tutuyor mu?» diye soruyor. Mürşide hanımın bu sorusuna Hacettepe Üniversite5i Beslenme ve Diyetetik Bö Jümü Başkanı Prof. Ay?e Baysal'a ilettik. Prof. Baysal, piyassda çeşitli markalar altında satılan kibrit ku tusu büyüklüğündeki et suyu tabletlerinin hiç bir besin değeri olmadîğını, sadece tad verdiğini, üsteîik çocuk beslenmesinde kullanılmasmın zarsrh bile olabileceğini ifade etti. Prof. Baysal, et suyu tabletlerinin etîe hiç bır ilgisi ohnadığını, monosodyumlitomat içeren bır kaîkı maddesi olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Baysal'dan aldıgımız bilgi lerden sonra çeşitli markalarla piyasada bulunan konsantrc etsuyu kaça diye merak ettik ve bir fidedinin 50 liraya satüdığım gördük. 50 liraya 100 gram kıyma almak mümkün oldu ğuna göre, bu durumda seb ze yemeklerini kıymayla pişirmek suretjyle etln hem lezzetinden, hem de besleyi c! değerlerinden yararlanmak daha aiiiîcı yol olmuyor mu? Bahar gelirken temizlik.. aharla bırlikte evlerde temizlik faaliyetleri artar. Kışlık giy si ve ayakkabılar kslcünhp, yerine yajlıklar konur. Ekaikler saptenıp, yenilerl satın alınır. Evlere badana boya ya pılır, perdeler yıkanır, hâlılar silinip bir bölümü kaldınlır. Bütün bu işler aylık büt. çemizin dışmda bir harcama gerektirir kuşkusu?. Bu harcamaları belü bir miktarda azaltabilmek için bazı önerilerimiz var: % Odalan badana yapma dan önce sabunlu ılık su ile duvarîan hatta tavanı silmekte yarar olabilir. Arap sabunu ya da beyaz sabunye indirmiş oluruz. Kvlerıla. gerekirse bir • iki kez sı mizdeki tüm hacimleri tek linen duvarlann bazen barenge boyamayı düşündüğüdana gerektirmedıği görülemüzde en uygun renk, gözü cektir. Duvarlar silindiği hal müzü fazla rahatsız etmede badana gereldi olsa bile, yeoek oian krem, açık bej duvann kiri azalmış olacaya da kemik rengidir. Eğer ğından 2 • 3 kat badana yeri tek renk tüm hacimler için ne bir kat badana yetebilir. çok monoton bulunuyorsa, Dolayısryla boya almak için iküıci bir renk kullanılabiyapacağımız harcama bir lir. Ama fazla renk. sayısı, ölçüde azalmış olur. daha fazla harcama demektir. ® Boya satın almak için cebimizden çıkacak parayı • Ayakkabı dolabımızı bir miktar azaltmamn bir bahar ve yaz için hazn'larbaşka yolu da; mmfak, ban ken, kıştan kalma topuğu yo, salon ve yatak odalan yenmiş, bıımu açılmış, köse gibi evin çeşitli hacimlerini îesi delinmiş ayakkabılarıaynı renge boyamaktır. Boy mızı tamirciye göndererek lece boya kutulannın dibin onartıp, boyatıp saklamakde kalacak artıklan asgarita yarar vardır. Kış başladı ğmda aym işleml yaptınna\ ya kalkmanm mali faturasınm daha yüksek olacağmı, fiyatların her geçen gün art tığım artık hepimiz biliyoruz. • Kışlık giysilerimizi naf taJinleyip kaldırırken, yazhkları da, elden geçirip, boşalan dolaplara a&arız. Geçmiş yıllardan kalmış giysrierimiz için de yeni ve sağlam olduklan halde modası geçaıış olaıilar varı»a, bunları bir kö'şeye atmak yerine, elimizden dilciş gelmese bile bunlardan yararlanmanm yollanru aramalıyız. Son yıllarda srtan hayat pahaiılığına paralel olarak, modası geçmiş giysileri az bir parayla düzelten terzileıin sayılarmın da hızla arttığı dikhati çekîyor. «Konıandaturacı» denilen bu tür terzüere artık hemen her semtte rastlanıyor. Eğer siz böyle birini tammıyorsanız. hazır giyim dükkanlannın yoğun olduğu yerler de, bir iki dükkâna etek kı saltma ya da daraltma gibi işlemleri nereye yaptırdıklannı sorarak, bu tür küçük atelyelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. landı. Edinilen bilgiye göre, parasal genişlemenin boyut. iarı Türkiye ile İMF arasm da son dakikaj^a kadar pa» zarlık konusu oldu. Görüşmeler sonunda, 1983 yüı parasal büyüme limitleri, yüzde 4,8 oranında ekonomik büyüme ve yüzde 20'hk enflasyon dikkate alı narak llmitlere bağlandı. Buna göre, 3983 yılı parasal genışlemesi yüzde 26 dolaymda tutacak. Bu arada, Ankara'da yapıian gorüşmelerde özellikle Türk lirasmm ABD dolan na göre ayarlanması tizerin de durulduğu kaydedlldj. Günlük kur ayarlamasının sürdüvüleceği, belirlemenin ise Türkiye'deki enflas yon oranı ile ABD'deki enflasyon oranı arasındaki fark ile kıyaslanarak yapıla cağı beiirtildi. Buna göre, günlük ayarlamaların yıl sonu ortalaraa sının iki ülke enflasyon ora nı arasındaki farkı kapatrnadığı gözlendiğinde btr defada bu farkm kapatılması yoluna gldilecek. Türkîye ile IMF arasmda îmzalanacak yeni «Stand By» anlaşmasının muhtemelen haziran aymda kotarılacağı ve bununla bîr yıl içerisinde 400 milyon dolarlık bir kredi inıkâru nin yaratılacağı beiirtildi. K:sa acîı A. cls;>n oîa:ı Asken Elekrronik Sanayiı'rıin sermaye.s: 3 mjlyar lirrya çıkarıldı. Genei Kurula «omııttn faaîıvet raporuncîa şirketin 1M2 yıhnda 1,6 înîlyar lıralık cıro yaphğı ve 201 ır.ılyon lira kâr elrle ettiğı beiirtildi. Asolsan bu yıl 1 4,4 mi'ya liralık üretım planlıyor . ASELSAN 201 milyon îira kâr etti c Merkez Bankass'na bankaları cezalandfrma yefkîsi veriîiyor ANKARA {Cumhuriyet Bü. rosn) Yeni Merkez Bankası yasası kapsamma Bankalar Ya sası'na uymayan banka ydneticileri için uygulanacak ceza* larîn da alınacağı öğrenildi. Yeni Merkez Bankası yaaa tasarısı, bankalarm Morkez Bankası tarafından «doğrudan cezalandırılmalarııia» olanak sağ Iıyor. Yeni Merkez Bankası Yasası ürerinde Maliye Bakanlığı tara fından yünitülen çahşmalarda Merkez Banlcası'nın «denetim yetkileri» genişletiîiyor. Buna göre bankalar mevduat, kredi, döviz ve diser işlemlerine ilişkin bılgileri Merkez Bankası'nın belirteceği süre içinde vermekle yükümlüler. Aynca bankalar risk dunımlan hakkındaki biîgileri Merkez Bankası'nm istediği samanda sağlamak zorundaiar, bu yükümlülükleri ile birli'rte umumi disponibilite ve mevdiiat karşılıklannı zamanm da yatırmayan, ya da eksik yatıran bankalar nakkmda Merkez Bankası'na «doğrudan» îşlem yapma hakkı veriîiyor. Buna göre Merkez Bankası'nm sorumlu banka yöneticileri için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurma yetkisi bulunacak. Merkez Bankssı yasasmda ya pılan ıkinci önemii değişiklik «mali 3rükümlüîüklerini» yerine gptirmeyen bankalar hakkında Merkez; Bankası'nm yasal alacaklannı amnda tahsil etmesi için yeHa alması cîuyor. Narin Mensucat'm cirosu 8 milyara yükseldi Karin Mensucai'm cirosu 1932'de 8 milyar lîraya yükseldi. Gectıgimiz yıl ıçinde 30.5 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştiren Narin Men^ucat, aynı dönemde 367 milyon lıra kâr etti. Şekerbank'ın g'îçen yılki mevduatmıp yüzde 35 art.'şla lfi nulyar 20 milyon liraya. piasmanlan yüzde 400 arüşla 24 milyar 217 milyar Hraya ulaştığm: belırttiler. Bnnk.uun karr.biyo golirleri yüzde J00 avtışîa 177 milyon H F bme uîaşırken, 1982 yıli gelir5 leri de yüzde 119 artışla 9 milyar, 273 milyar lıra oldu. Şekcrbank'ın mevduatı 20 milyon Şark Sigorta 401 milyon lira kâr etti 1923 yılından beri faaliyette bulunan Şark Sigorta geçen yıl 401 milyon lira kâr etti. Kârını bir önceki yıla göre yüzde 130 artıran Şark Sigorta'nın tekne sigortalarında tomıj olarak Deniz Tiearet Filosu'nun yüzds 21'iru, özel sektör filosunun da yüzde 3!'lnı siçorta'pdıgı beiirtildi. Şark Sisorta'nın prim gelirlorı îC'12'de vüzde 4f>'!ik bir artısla 3.1 milyar liraya ulaştı. Tofas'ta nveiime 10 gün ara veriîdi Tc»{r.ş Ofomobil Fabrikasında otomobü üretimine II Ni«san pa^artesî sabah.na kadar ara verildi ve fatrıkuda çalışan 1700 dolayındaki işçi ve memurdan 12()0'ü i"ir haftalık tatıle cıkarıidı. Tofas Oto mobü Fabrikası Mi'dürlügü, tatil kararmm, fabrikadak! ba'ım ve teîmolojık yonilcştırmeier nedeniyîe ahndı^ım, tatil süre^inin işçi ve mcnıtırların yıİlık Izin haldanndan düşürüleccğini açıkîadı. ATO Baskanı. Devletin uziasma isteginden yararlanalım , (THA) Ankara Tıcaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Turgnt Ilhan bugün bir basm toplantısı düzenleyerek, «Devlet tüccar, sanayici ve serbest meslok sahıbi oian üyelerimizle uzlaşmak istemektedır. Bu uzlaşmadan yararlanmakta VÛ geçmişs sünger çekmekte yarar vardır» dedi. Yeni esaslann ve sağlanan ko îayljkîann en detayh bir biçim de anlaşılmast ile tahminlerin tizerinde bîr rağbet görmesini beklediklerini belirfen Ilhan şunîarı söyledi: «Baa kiraseîerin kendilerîne ait oJmayan nakit, sırdaş lıesap cüzdanı ve mevduat sertlfikası arayışı içinde olduklan, btı şekllde ödünç bulunan nakit para, sırdaş hesap cüzdanı ve mevduat sertifikasmı, ketidi özel serveti gibi beyan etmek istediklerî duvıılmaktadır. Bn speküiatif düşünce ve yaniı beyanîann sahîplerini ileridekt yülarda müşkül duruma dü« şüreceğînin bnînmos<ndr> fayda vardır. Herşeyden önce kastl yanlış beyan ağır bir suçtur. Aynca ileriye matuf kötü niyetli bir teşebbüs olup, kaııun. la da bnnu önlevJcî müeyvideler de vardır. Mensuplarımm bu spelriilatif düşünce ve yanıltrrı tplkin!prden kaçınmaya dıvet ederîz.» Caydanhkta artan caydan buzlu cay yapabilirsiniz imimiz salt sabah kahvaltmnda, daha tiryakilerimiz ise hem sabahları, hem de oJişam üstleri çay demleyip içeriz. Ama evdeki bireylerden her birinin o anda ne kadar çay îçeceğini önceden pek kestiremediğimiz için, demlikte genellikie bir miktar çay artar. İşte bu artan çay~ 1arı süzerek biriktirip içine biraz limon ve limon lıabuğu, su, zevke göre tarçın, haranfü, naneden birini ya da tümünü ekleyerek soğuk çay elde edebiliriz. Uzun içhi bardaklarında îçine buz ilavesiyle servis yapacağımız buzlu çay. yaklaşmakta oian yaz ayları için çoh ucuz bir serinletici içecek olabilir. izmh 3, & 1 ve firmaları bır araya getirarek, geryek bir gereksinımden ortaya çıktığmı vnrgulayarak, «Şayet bu fuarın gerçek sahipleri oian fştirakçijerimiz iit/M ederlrrse. bu fuar birkaç yıl içinde Avıupa'nm en haşai'üı ihtisas fuarlarmdan bîri hallne gelebilir» şeklmdo konuştu. 68 firmanın katıi dığı fusr 10 Nisan'a dek açık kalacafe. IZiVIîR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) l/.mır .J. Mobılya Ev Dekorasyon ve Halı Fuarı dün yapüan lorenls agıldı. Beledıye Başlcanı Cafıio Gıiney açılışta yaptığı konu1rnada, «Tiirk orınan ve »jfnç ürünleri, tüm dış rakipieri île yarışacak aşatnaya ulas. mıştır» dedi. Günay, oöylesı bır luar düzenleme düşun'in geşitli kentlerden ımalatç! Banka kredilcri iki ayda 30 milyar lira arfîı ANKARA (a.a.) Kalkmmıi ve Yatırim Bankaları ile raevduat bankaiarının verdikleri kredi miktan, yıîbaşmdan bu yana 30.2 milyar lira arttı. Merkez Bankası'nm verilerine göre, 31 aralık 1982 tarihinde tüm banka kredileri iki trilyon 19 milyar 100 milyon lira iken, bu rakam 25 şubat 1983 tarihinde ıkı trilyon 49 milyar 300 milyon liraya vükseldi. i FİYATLARI ) CUMIIURÎYET JBESA1 24 AYAR 22 AYAR Bilezik GÜMÜŞ 23.050 22.000 3.190 3.900 77.00 SATIŞ 23.150 23.000 3.200 3.020 79.00 Hamyağ üretidsi: Hamyağ ithaline fon, üretimi darboğaza sokar ÎZMÎR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Bıtkısel Hamyağ Sana. yicileri Derneği Hamyağ ithalatmda onerilpn fonun bitkisel yağ üretımıni darboğaza sürük. leyeceğini açıkladı. Dernek Başkanı Oral Turanoğlu yaptığı açıklamada, «Halfcmıza ve tüketîcitnîze böyle bu dizl pahah çözümü seçenek diye sunmak büyük haksiziıb olur» diyerek, şunlan kaydettt «BitkiseJ yağ açürmuı gırierilmesi ve ithalatın ekonomik yön temlerle durdurulması isteniyor sa bunun yolu yağlı tohutn üre. timini geliştirmekt<*n geçer yoksa, ülk^mizde hamyağ arığı yoktur demekle, ya da uygulan. ması mümkün o'mayan estîek fon önRrümesi. ithalatın dartiurulnıasj. Keytinyağınm nıarga rin üretiminde kullanılması gibi gerçekçi olmayan çöTüm önertierl ileri sürmekle bugün beîirli bir îstikrara kavuşnıuş oian bîfkisel yağ sanayilni yenidcn 197870 yıjîanmn darboğa7!s günlerine ppîirniekten başka bir yere varılamsz.» 1 DÖVtZÎN CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Avustralya Dolan l Avusturja Şilim 1 Batı Alman Markı 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Fraıigi 1 Hollanda Florini 1 îsveç Kronu 1 İsvıçre Frangi *O ttalyan Lireti tO 100 Japon Yenî 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinarı 1 Norveç Kronu 1 Sterhn î S. Aıabıstan Riyalî İAR 1 1 203.85 176.02 11.96 84.10 4.23 23.70 28X)5 74.60 27.20 98.00 34.11 85.29 165.5:? 697.02 28.31 301.29 59.08 DÖVÎZ Satış Alı» 207.93 179.54 12.20 85.78 4.32 24,18 28.61 76.09 27.75 99.96 14.39 87.00 168.84 710.96 28.87 307.32 (30.26 203.85 167.22 11.96 84.10 4.02 23.70 28.05 74.60 27.20 98.00 13.41 81.03 157.25 662.17 26.89 301.29 56.12 EFEKTtP Alış Satış 209.9/ 181.31 1252 86.62 4.36 24.41 28.89 76 84 28.02 100.94 14..S4 81.6b 170.50 717.94 29.16 310.33 60.03
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog