Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet HABERLER 2 NtSAN 1983 Soruîannsza yanıtlar/ PARA CEZALAKI NAS1L HESAPLANACAK? Muhafaza edilecek binaların oturm,ı îznî alarak hukuki çerçeveye oturtulmaları îçin ödeyecekleri cezalan örneklerle açıklar mısınız? Yasanm pek çok yurttaşı bırden ilgılendiren bölümü ödnecek para cezaları bölümüdür. Cezalarm hesabı tormül leştirılmiş ve bazı hesap katsayıları tablolaştırılmıştır. lli, bakışta çapraşık gibl görünen bu mekanizma sayısal ör nekierle incelendiğinde sade ve anlaşıhr dııruraa gelmek tedir. Aşağıda fikir verici ve çok rastlanan tipten bir ınıa' aykırıiığınm hukuken giderilmesi için gerekli ceza hesabı o neği verilmiştır: Örnek: 800 mtrekarelîk bir arsa üzerînde tabanda îmar mev/uatı geregince 300 metrekare olarak ve 6 kat yapılması gereken bir konut bînası, 300 metrekareye oturtulacakmı j gibi inşaat ruhsatı alındıktan sonra, 6 kat boyunca 340 metrekare olarak yapıîmıştır. Mevzuat çiğnendiği için oturma izni verilmemistir. Ama, daire ve kat satışları yapılmış ve kaçak elektrikle oturulmaya başlanmıştır. Bu b\a Par&el alanı: 300 metrekare vu\da, her katta tic daire ve toplam 18 daire bulunuyorsa. b = Arsa rnetrekare blrim degen: 12.000 TL. oturma izni alınarak durumunuzun hukukileştirilmesi için daire başma ödenecek ceza ne kadardır? Bu binanm S ~ 340X6 2 040 metrekare Cvapı toplam inşaat ayapımında ayrıca imar mevzuatma aykırılık kusuru daba ı.ınn. V^pılmış VP binadnn müstaKıl olar?k arka bahçejrc 15 metrekare (Mevzuat aykırıy ~ (340 300) 6 240 lı retrekarelik bir depo yapıîmıştır. Bina Ankara Kavakhfıyla fazladan inşa edılmış alan) 'ere'de metrekaresi 12 bin liralık bir arsa üzerindedir n r. metrekare inşaat bedeîı: 25.000 TL. '.ina vergisine esas oluşturulacak metrekare inşaat bedol 800x12.000 '<" 25 bin liradjr. C™( x 240 • 25.000x240"» 0.02x1,5214.000 Çözüm; TL 2.040 Binadan bagımsız ek kacak depo binası yıktırılacık214 bin lira topld.m cezadır. Daire b a ş m a 214.000418 ıt. Esas binanm durumu sadece para cezasıyla hukukı 11 900 lıra ceza düsrnekledir. eştirilmeye kavuşacaktır. Hesap formülleri ve katsajılur titblosuna göre ana ce/a formülü: NOT: İrrıv aüına îliskiıı sorularmızı «îmar Affı a.b Ne Gctinyor?» rumuzu ile P K. 246 İstan. C=C1 + C2 ve Cl ( .y'n.y) OU Kl , 2 s Mustafa onusma na.sıîsınız? Teşckkür ederim iyıyim, .iz nu.>iranız? İy^yiriî, sag olun: İşler nasil gidij'or? Bildiginiz gibi . Gcrüşemiyoruz, görüşelim... Gönışelim... Kızılay'di yol ustünde ayak üstü konuşroalar tekdüze. Kapınin önünde cöp kovası vardı; «şunu döküverpyim» deditn. Çıktım kovayı boşaitıp clonerken. baktım Aldıkactı. bahar güneşınde balkonda : Giınaydjn Mustaîa Bey. bakıjorum rok çahşıyor&unuz! Hava nasıl da güzel degil nıi? Evet çok çü/^I! Bu yıl zorJu bır kış geçırdik! Hafifce kîzarmış gibı gpldi' Duymadı gaiiba. Bagırdım: Bu ysl zoTİıı bir lus o!du, dedım... Evei, evet... tyi Rimier Orhan Bey! İyi günler! Diyanet îşîerı Başkanı Tayynr Altık'ilaç teîeton etti' Sayın Ekmekçi ya/ını/ı ckudum! Bir acıkıannunîz vsrsa... Yok, yok! O konudaki lutıuııunuTU billyomcı. Bizim eski miıezzinleTİmizdon olduğunuzu bilraiyordıım. Eper istPrseniz, yinc görev verebiliriz! Teşekkür ederim! Tansiyonum var, minareye çıkamam herhalde... Bizim asansörlü roinarelerinnz de varî Kocatepe canıiinde var... TV'de, Anadolu liseleri smavlan iîc ilgıli îzlence, anababalarm, cocukların yakmmjılfırı ilginçti. Bir arkadaşım î>öyîe dedi : Çooukiarm düşünme ve yaratma gücünü kalıplaştınyorlar. Çoçiıktu kişîîik catlanıası. burukluk yaratıyor... Basmda bir tartışma: ODTÜ'deki agaçîarı. Doğramacı kestirdi mi, kestirmedi mi? Biri söyîe dedi: thsan Bey. adı üstîitTie: îîısan Dosrramacı. Kimine ihsanım scöstcriyor. kîmînı doğruyorî Agaçlan dikeııler do^randıktan sonra, aparjan n lafı mı oîıır? •••*• C2 = O (Çünkü II. grup ınıar mevzuatı aykırılığı yok fur). Kl ~ 11/2 (Sadece tablonun 1 satır, l.koîonundaki ' degeri almmıştır. Başkaca imar aykırılığı yoktur. bul adresinc bekîiyoruz. SÜRECEK Pnrcısız yatılı 21. / s o r u ve yanıtları 37. SAMİ SANİVK SUNA ELMA ZİLE LEMAN SAMSUN MANtSA A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 Bir kenarının ölçümü 40 m. oian kare şeklindeki bir arsanın etrafma hendek kazılması gerekiyor. Hendeğin metresini 500 Iiradan kazan bir işçiye kaç lira odenecektir. A) 40000 B) 80000 C) 100000 D) 160000 Ayrıtları 5 ve 15 cm. olan iki küp yapmak için Kaç cm.'lik çıtaya ihtiyaç vardır? A) 120 B) 220 C) 240 D) 300 Ayrıtîarından biri 35 cm.. diğeri 40 cm. olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutunun ayrıtları boyunca kordon dikilecektir. 4 m. boyunda kordon kullanıldıgîna göre. kutunun yüksekliği kaç cm.'dir? A) 100 B) 75 C) 50 D) 25 Eni 12 dam., boyu eninden 8 dam. fazla olan bir arsanın etrafmı 20 deî'a dolaşan bir adam kaç dam.'lık yol yürümüş olur? A) 1280 B> 1028 C) 640 D) 582 «îtiyat» kelimesinin eşanlamhsı aşağıdakilerden h a n gisidif? A) Süreklîhk B) Beceriklilik C) Alışkanlık D) Devamlılık "Emsal>> kelimesinin eşanlamlısı aşağıdakilerden h a n gisidir? A) Eş B) Hasım C) Yakın D) Dost ELAKEŞNÎCAN Yandaki harflerden sayıları kadar kullamlarak aşagıdaki kelimelerden kaç t a n e si yazılamaz? ŞELALE NİNE NECATÎ NACİYE ŞEKER • KALECİ A) 2 B> 3 C) 4 D) 5 Hangı sayınm 7 k a t m m 3/5'ı 189'dur? A) 45 B) 35 C) 25 D) 18 Günde 2 dakika geri kalan bîr saat Pazartesi günü saat 08.00'da ayarlanıyor. Perşembe günü normal saa t 18.00 olduşunda bu saat kaçı gösterecektır 1 (Bir gün 24 saattır.) A) 17.02 B) 17.04 D 17.07 D) 17.53 P.ır fırıncı 2 kg. undan 3 kg. ekmek yapıyor. Bu tırmcı 100 kg. undan kaç kg. ekmek yapar'î « A> 50 B) 75 C) 150 D) 200 Aşağıdakilerden kaçı doğrudur? 1. Bîr ondalık îayının sağma konulan sıfırlar, ondalık sayınm degcrini degiştirmez. 2. Bir ondalık sayıda, vırgül sağa doğru ıkı basamak yer degiştirirse, ondalık sayı 100'e bölünmüş olur. 3. 2.435 sayjsmda 1000'ier basamağmdaki sayı 4'dür. 4. 10 sayısmm ıcmde 10 tane 0,10 vardır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Iki saymın toplamı 315,75'tlr. Bu sayıiardan birinin varısı 28,25 ise. digerı kactır? A) 287,50 B) 159,25 C) 259,25 D) 295,50 Aşagıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan kelime çifti hangisidir? Bu ......... hemen her mevsîm bir bahar......... iıüküm sürer. A) şehirdeçiçeklerî C) köydekuşlan B) ümandahavası D) dagdasıcakhğı Aşağıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan kelime çifti hangisidir? îhtiyar adam. ........ .. sesıni işitince ............ açtı. A) arabaradyoyu C) düdükyakasını B) kuşgözlerini D) bülbiilkitaplarını Aşagıdaki cümle parçaciklarınm anlamîı ve kurallı sıralanma sekli hangisidir? 1. Kazandırmıştır 2. Düşünme kaabliyetî 3. Yaratıcı bir özellik 4. tn&ana yaoıcı ve A) 4312 B) 2431 C) 3412 D) 2341 i2. Aşaşıdakı cümle parcacıklarmın anlamlı ve kurailı biralanma şekli hangisidir? 1. Varlık olmasidır 2. Arasında belli başlı 3. İnsanın inanan bir 4. Farkiardan biri de 5. İnsanîa öteki canlılar A) 35214 B) 53421 C) 31324 D) 52431 D 7 mıştır? Bir işçi 3 günde kuyunun 2/10'unu. 5 günde de 3/10' unu kazdı. 8 günde işçi, kuyunun kaçta kaçını ka? 22. 23. 24. 25. 26. 27 23. 29. A) B) C) D) 2 3 7 10 Hangî sayı, 4 İle çarpıhp, 12 eklenip 10'a bölündüğünde sonuç 16'dır? A) 37 B) 39 C) 47 D) 148 Hangi sayının 5/4'ü 510 sayısını verîr? A) 510 B) 408 C) 102 D) 100 Bir saymın 2 katvnm 1/3'ti almdıktan sonra sonuç 6 ile çarpıldıgında 480 sayısı bulunuyor. Bu sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 260 B) 240 C) 160 D) 120 Aşagıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan kelime çifti hangisidir? Üstün yaradılış.ın bir sonucu oîarak çok yönlü ve pek çok faaliyeti olan A) adanıcanlıdır B> millettopiumdur C) bilginierinsanlardır D) insanvarlıktır Aşagıdaki cümî^yi en anlamlı şekilde tamamlayan kelîme çifti hangisidîr? Kötü ortadan kaldırmak için. önce bunlann sebeplerini iyiet» gerekir. A) arkadaşlaviaraştırmak B) huvlarıtanımak C) koîivrularıgörmek D) alı^kanhklarıbibnek Aşagıdaki kHimHerden hangisi bir yörıüyie diğerlerinden farklıdır? A) Altm B) Gümüş CA Maden D) Bakır Aşaaıdak^erden hangisı bir jönüylo diğerlerinden farkiıdır? A) Nehir B) Dere C) Irmak D) Su A 2 B C 6 İşleminde B» nm sayı degerl kactır? 6 0 4 A) 10 B> 5 C) 1 D) 0 X 2 Y T 5 İşleminde <X> in savı değerı kaçtır'> 38. 39. C Yandaki ABCD paralelkenarında ADH'nın ölçümü kaç dcrecedir? A) 2(1 B> 30 C) 40 D) 50 *0. 41. 42. 43. 44. 43. 46. M. 31. 1 3 A 1 B) 2 C) 3 D) 4 Yandaki carprna îşleminde w\v nm sayı 1 A degeri kactır? xA İ 1A A 5 A 3 C) 2 D> 1 v 32. P 'J X 2 P Y a n d a k i c a r p m a işleminde <P> n m *dcgen kactır? C) (5 D) 7 43. 49. a p 33. 1 6 8 A) 4 B) 5 34. î 0 «) 8 v,Tenhav k e h m e s m i n zıt anlamhs>ı aşağıdakilerden hangisidir? \) Ç:>£iın>uk B) Millet C) Kalabalık D> Topluluk 'Corr*ort> kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden 4) TısMm'u B) Cirori D Fakir D> Zavallı PİUCl.OV>NANA Yandaki harflerden sayüârı k a d a r kuiînnıiarak aşagıdaki kelımeîerden k a ç t a n e s i yazılabılir 0 O î D U CANAK '\NADOLU POLÎS DOLAP ODTÎN P O Î Î Ç E A> 3 B) 4 O 5 D) 6 ESAZÎMZSUN Y a n d a k i h a r f l e r d e n sayıları k a d n r ' k u l l n r v ' a r a k aşagıdaki kelimelerden k a ç t a n e s i 54. Aşağıdakilerden kaçı doğrudur? 1. İki basamaklı sayılar ll'den başlar. 2. Üç basamaklı sayılar 100 ile başlar. 3. 2496975 sayısmın nrilyonbr bölügünde 4 rakamı vardır 4. XVII sayısı, 13 Sdyısmı gösterir. A) 1 B) 1 C) 3 D) 4 55. Aşağıdakilerden kaçı yanlıştır? 1. Bir cıkarma ışleminue cıkan eksilenden küçük olmalıdir. 2. Bir çıkarmj • *n<l? eksllenle farkın toplamı cıkana eşit ise cıkarma ışlemi doğrudur. 3. Kır sayıya 75 eklenip 50 cıkarılırsa 125 kalıyor. Bu sayı 250'dır. 4. Bir sayıyı 100 ile çyriımak ıçm. o saymın sağma üc sıfır yazıiır, A) 1 B) ? C> 3 D) 4 3H. Boyu eninın 2 katı olan dikdörtgen şeklindeki bîr bahçenin etrafı 3 sıra dikenıi tel iîe çevrilmiştir. 540 m. rel kullamldıs,ına göre bahçenm boyu kaç metredır? A) 30 B) 15 C> 60 D) 73 57. sLimoıı» kcl'inesi ılt <.Ekşı kelimesi arasmda, bir ilişki vardır. ^Kiraz> kehmesı ile aşağıdakilerden hangı.sî aras.ır:cta buna benzer bîr iîişki vardır? A) Kırmızı B) Tatlı C) IVldyhoş D) O\gnn 58. Tnki kel'iîiesi 11P cburnni.7* kslime.si arasmda bır ilişki vardır. vKeçi» kelımesı ile yş^ğıdakilerden h a n irisi arasmda buna benzer bır iîişki vardır? A) Teke B> Tîftik C) İ n a t D) Korkak 59. .vşağıdakî keîmıeler anlamlı ve kuraîlı bir cümle h a Hne get'^ilrlifonde siııtelilderinderi> kelimesinden once hangi kelmıe gelırV nıtelık'ermden cok mîlliyetin dıldır birîsi • beiirgm A) !Vîill*yptîn B) Birîsi C) Cok D) Belirgîn 60 Aşagıdaki kelimeler anlamîı ve kurallı bır cümle h a iine getirildiğinde <<msanl:ır» kelimesinden sonra hangi kelime gflir? ıyl kazandırır sevgı msanlar olmak huylu arasmda A) Sevsrî B) Obııak V\ l>î D) Arasmda Şiar l'alçm, Vıctor Hugo'nmı arıılarmı yenı baştan çeviriyor. Adı: «Görulıraî^ Şeyler» olaeak, Kitap, tümüyle bır anı degü. v l c t o r Hugo, başkalarmdan duvchjkUırını da yazrr.ıs rbîbenne Bunları da saglığıııda yayimlamam.it; Öiümünden sonra, bulunup yayımlanmıs. Şî.ır Yalcın'm çevirisi, Aziz Nesîn'in ogîu Abnıet Npsin admi kurdîîğu yayınevmce bastlacalr. Kıtaptaki bdUunlerden «diyalog» yani kar^ılıkıt konusm.ı başIıklısı şöyle : Voksulları daha da yoksuilaştırmayan bi' versi sistemi istîyorum. Siz bır din düçmanısınız. Bahtsızı ister isieme/ soksuî yopan. yüz binlerce nunsuz ,nıanm kuhtrmı geneîeve ve o,<?uilannı kurcge m?hkum eden sc»yal koşullan düzcltmek îstiyorum. Sız bir aıle düjnıanısmî/ Ücretsiî. ozgur, durust, onurlu degiî, îsa'ya bacrlı papa/Jar istiyorunı. Si/, bir din dü çizvitlere Halkın halk tarafından halk için yönetiligri düzenli ve barı.şçı bir >onctîm iMiyoram. Sız bıv toplum düsmani; ıni7. Savasın crtad^n kalkmasını istiyorum. Si7 bır însanhk riü^m^nısmız. Ölüm rezasımn kabîın'masmı istiyorum. z kana su^amıs bır f'ftîT' Bu, Hugo'nun 1850'de özel defterîne vazdığı ı. 28 Hpxiran 1844 günlü notımda, Rrul Louis Philipple bır konusma?mı şöyle aktanyor * «Kralla konuştuk. Çeşıtli d.ıHer hakkında ba na şunları sövledı : tngjli/ce. Fransız giysiîeri giydirilmiş bir Alman ıskpîetîdir...» 50. i i 21a 22a 23b 24d 25c 26d 27c 28d 29d 30b YAN I T L A R 41<• 42a 43r 44a 45d 46c 47a 48« 49d 50b 31(^ ^2a 33c \ 35. 51. 36 &±b 15b 36c 37b 38c 39d 40a 51b 52b 53d 54a 55e 56c 57b 58c 59d 41c i vergi sorıılanîiız «İNSAN VARUâlNIN KUTSALÜÖI» MENKVlüN ACIK ARTIRM4 tLANI M r tCRA OttRKSt l)osy;ı \ o : 1982/649 Tal. Bır borçî3n doıayı hacızlı vc aşagıda cins, miktar ve kr,ın°tifri \??ıh mdilar satışa çıkanlmıştır. Bırın'Ji nriırrr.a l2Â.ı'Mi gıınü saat J5.00 K.lo'de Ozlfm KrafisöT Atölvpsı Splimpaşa'da yapılarak ve o günü iuymetieı.nın %75'inp ısteklı balıınmadı*ı takdırde 13 4 1W gi'.niı ayni yer ve saaüe 2. artırma vîipılarali en çok Mat vprer.e"«at:lr/'a*ı ve satış şartnamenin icra dosvasıi'^Hn ünnılehjlpreği rnfi^ratî vprilriısrt tako.i"de ş?Tttîanıoitn hır ^n^â;inm ıstevene gönderılebıiecegi, fazla bıîgı a/mak ısre\anle/in v"k«rıda yazıh do?va nunıavasıyia K'rq (n^murîn ,nn;i başvurnialan ilan olur.ur. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanliğîndan Bildirilmiştir Aşagıda adlan yatılı Bölüm ve Anabilim Dallarına Asistan kadrolan karşüık şösterilecek AraşIırma Gorevlisi ve Tıpta Uzmanlık Öğrencisi alınacaktır Araştırma Gorevlisi ve Tıpta Uzmanlık Ögrenciliği icın yabanoı dil ve bilım dalı smavlan aşağıria gi,;terilen yer ve zamanda yapılaeaktır. Araştırma Görevliligine isteklilerden yabancı dil ve bilım dalı smvvını kazananlar ayrıca mülakata alınacaktır. Yabancı Dii: Yerî: Zanıanı: İneilizce, Almanca ve Fransızca Tevfik Saglam Ani'isl Çapa 20.4.1983 Saat: 10.00 Büim Dalı: Yerî: Zamanı: Jc Ha.talıklan Cihat Abaoğlu AnfısıCapa 29.4.1983 Saat: 10.00 i)iger Bıl'm Daîlan Tevfik Saglam AnfisiÇapa 29.4.1983 Saat: 10.00 Araştırma Görevîisî ve Tıpta Uzmanlık Ögrencilıgîne isteklilerın bır dilekçe, 4 fotoeraf ve dert, notlarını gosterır (3 nüsha"» mezuniyet belgesi as>lı vey«t onanmış örnckleri ile 18 1983 pazartesi günu mesaı saati sonuna kadar Dekanlıga başvurmalan duyuru'ur. Kadro Kadro Ünvanı: Bölüm Aıiı: Anabiîîm Dalı Asistan !? (Anatomi Biîîm Dalına Tıpta Uzm. öğr.) Temel Tıp Bîlimleri Morfoloii Asîstan 2 (Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalma Morfolojı Tıp Fak, mezunu Tıpta Uzm. öğr.) Asistan Fizyoloji 4 (Tıpta Uzm Öğr.) Asistan Bıokimya 1 (Tıpta Uzr ÖSr.) (Tıp Fak. mezunu> Asistan Deontolojı l (Tıpta Uzr. ögr.) (Tıp Fak. mezunu) Tıbbî Biyolo3i Asistan î (Genctikte uzmanlık veya doktora yapmış ArAştırma Görevîisi) Dabili Tıp Bihmleri Haik Sağlığı Asistan 1 CHalk Sa&lığı Uzmanı Araştırma Gör.) Asistan Halk S?»glıeı 2 (Kimya Lis3nsı, Fi"ikKimya veya FizikMatemptik Lisansı mezunu Araştırma Görevîisi) > > Adli Tıp Asistan î (Tıpta Uzm. öğr,) Asîstan * • > Farmakoloji ! ^Farmakoloji Uzmanı Arnî?tırma Gör.) Asistan Farmakolojı 1 (Tıpta Uzm. Ögr.) Asistan » » Iç Hastaiıklaiı 2 CTıpta Uzm. Ögr.) Asistan >, s> Psikiyatri 1 (Cocuk Psikivatrisi Bilim Dalma î?uh Sağîıgı ve Hast. Uzmam Tıpta Uzm. öğr.) » » Radyolojı Asistan 1 (Radıoiıaenostık B"im Dalma Tıpta Uzm. Öğr.) "» <» Radyoloji Asîstan 3 (Radyotfrapî Bilim Daima Tıpta Uzm. öğr.) Asistan Cerrahi Tıp Bi' m'en Patolojı 2 (Tıpta Uzm. Ögr.> Asistan •s» • CJene! Cerrahi 2 (Tmta Uzm. Öğr.) Asistan t > Kadın Hast. ve Doğurn ;i (Tıpta Uzm Öğr.) Asistan > » Nöroşirurjı 1 (Tıpta Uzm Ögr.) . » 5» Ortopedi ve Travmatolo Asistan 1 (Tıpta Uzm Ögr.) Asistan 4 (Tıpta U7m. ögı\> Asistan Üroloj' 2 (Üroloji Uzmanı Araştırma Görevlîsî)' (Basm: 15718)" Bülent SOYLAN Lira Krş Adtdi Cınsi. W*hiypti ve önemU nitelikleril i Sevinci'k Marka De'nir Makınssı 3943> 172» Mühendislik Fakültesi Dekanlığindan Paktiltemizın aşağîda gosteriien bölümlerine bağlı Anabilim daüannda görevlendirilmek üzere 2547 Sayılı Kanımun 32. madd^i uvannca araştırma gorevlisi alınacaktır. Adayların 18 nisan 1983 tarlhine kadar Noterden tasdikü dipîoma suretüeri ve hangi yabancı dilden sınava gireceklerini belirten dilekçeleriyle DekanUga baçvurmalan gerekmektedir. Dııyurulur. Bölüm Jeolojı Mühendisligi Bölümü Kimya Böltirnti Kimya Mühendisligi Bölümü Anabilim dali Genel Jeolojl Biokîmya Temel Tşlemler ve Termodinamik Sayısı 1 1 1 v (Basm: 15759) «C.J Iv Kanunu'nun 73ncu maddcsımn l'nci « fıkrası hükmüne gore. «Her işveren, işyennde işcilennin saglıgmı ve işguvenliginı saglamak için gerekli olanı yapmak \e bu husustaki ^ r t l a n noksansız bulundurmakla yükumlndür» Madde. koşulsuz oîarak gerekli clanın vapılmasmı öngörmekte, bu yönden tümüyle nesneî bir csasian hareket etmektedir (...) Gerçekten parasal kavRila?, bir rakıra güçlukler, süreAelen kotü ahskaıılık ve seleneklerin varhgı işverenın onlfm aima öd<=>vini ctkîlemez Özrîliklp Ö7e inmuveu, bir tür vasaîc fettvma anla^ı^ıyla alınMu bK'imsel öniemîer bu maddenin kapsamı dışmdadır Çahscinın uîusal uretirn unsuru ol:na niteîişı vamnr'a do<?rudan doğruya msan verl'gmm kutsallığı. para ve ^aîîmetin çok yücesmde bulunvışu. çasımız dunyasında böyle bir görüşü gıderpk zorunlu kilmaktadır. HasıÎ!, işveren. çaîıştırdı&ı isçinin becîen ve ruh tamlıgını korumak icîn yanrlı her önlerni. amaca uygun bîçimde aîmak vn otkînlikle nygulamak yükümündedir. Bu olavda d^vacılar.n miros bıraktinı, fenalık geçirmiş, îşvonncie'<i doktora bas vurmak yorunda kalmîstır Korifiisine «Danitrin» uygulandıgı ve doktor odac.md'\ yaînı> basına is~ tJrahate btrakıldıği an!asi!m=.Vtadır Tamk sö/lerine gore. rnirasbırakan doktor un ifjvennden svrudığı bir saatte yerde Öîü olaryk bulunmustur. Olüm nedenî «kalp dvrması» oîarak «aptenmıstır. Ayrıca «Danitrin» uvgulanmasından isvori doktonınun da bu oîasıhk •ir/erinde durdugu açıkça belîi olmaktadır. Böylosıne önemü bir durumda doğal olan, hasta için ciddi önlemlerin alınmasıdır. Ciddi örılemler almmadıktan baska. üstelik hastanm doktor oda&ında yatmakta iken gelen evrakîan im7alamasını öni^m^Tnesî kendisine gelenekîerimizin buyurdugu insanlar arası ilpinin esirgenmesi, hele yere düşerek öjecek biçimde yalnızlığa terkoîunmasi, bir yerds çalıçtınlanı, önemsemezliğîn ve umursamazlığm açık arılatıımdır vo Iş Kanunu'nun anıîan 73'ncü maddesîndeki önlem yukümünün belîrgin olarak çiğnenmesidir. Bu bakundan. davalı işverenin kusuıu açık ve seçiktir. (...)» (Yargıtay 10. Hukufc Daırpsî)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog